Publicatie : 2009-03-04Dovnload 10.09 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte10.09 Kb.

eindePublicatie : 2009-03-04

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

7 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector" en vaststelling van zijn statuten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen,


Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 7 januari 1958, betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector" en vaststelling van zijn statuten.
Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 7 december 2008.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,
Mevr. J. MILQUET
_______
Nota
(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958.
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage
Paritair Comité voor de socio-culturele sector


Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006
Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector" en vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 12 januari 2007 onder het nummer 81575/CO/329)
Art. 2. Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector" en vaststelling van zijn statuten (koninklijk besluit van 5 juni 2004, Belgisch Staatsblad van 6 juli 2004), wordt vervangen door :
« Art. 2. Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de organisaties die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties.
Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden en bedienden, onder welk statuut ook tewerkgesteld. »
Art. 3. De tweede alinea van het tweede lid van artikel 5 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 wordt vervangen door :
« - het toekennen van het bedrag van de bijdrageverminderingen aan werkgevers die de verbintenis aangaan een nettoaangroei van de tewerkstelling te verwezenlijken op grond van de modaliteiten bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de federale en bicommunautaire socio-culturele sector (geregistreerd onder het nr. 81576/CO/329.03) krachtens het koninklijk besluit van 18 juli 2002. »
Art. 4. Het derde lid van artikel 9 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 wordt geschrapt.
Art. 5. Artikel 10 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 wordt vervangen door :
« Art. 10. De werkgevers ontvangen de tussenkomsten van het fonds volgens de modaliteiten bepaald door en/of krachtens het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de non-profit sector alsook door en/of krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de federale en bicommunautaire socio-culturele sector. »
Art. 6. In het tweede lid van artikel 11 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 worden de woorden "paritair comité" vervangen door "paritair subcomité".
Art. 7. Het eerste en tweede lid van artikel 12 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 worden vervangen door :
« Art. 12. De leden van de raad van beheer worden aangesteld voor dezelfde periode als deze van hun mandaat als lid van het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties.
Het mandaat van lid van de raad van beheer vervalt door ontslagneming of door overlijden of wanneer het mandaat als lid van het paritair subcomité een einde neemt of wanneer de duur van het mandaat is verstreken of wanneer de organisatie die het lid heeft voorgedragen, om zijn vervanging verzoekt of wanneer de betrokkene geen deel meer uitmaakt van de organisatie die hem voorgedragen heeft. »
Art. 8. In de zesde alinea van het derde lid van artikel 15 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 worden de woorden "paritair comité" vervangen door "paritair subcomité".
Art. 9. In het eerste en tweede lid van artikel 19 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 worden de woorden "paritair comité" vervangen door "paritair subcomité".
Art. 10. In het tweede lid van artikel 23 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 worden de woorden "paritair comité" vervangen door "paritair subcomité".
Art. 11. Bij wijze van overgangsmaatregel blijft het fonds de begunstigde van de tegoeden en is het fonds gehouden tot betaling van de schulden die ontstaan zijn voor 1 januari 2007, en dit tevens voor de werkgevers die tot het toepassingsgebied van het fonds behoorden voor 1 januari 2007.
Art. 12. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2007 en wordt voor onbepaalde tijd gesloten.
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd, met een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 december 2008.
De Vice-Eerste Minister
en Minister van Werk en Gelijke Kansen,
Mevr. J. MILQUET


beginPublicatie : 2009-03-04


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina