Publicaties vanaf 1975 Lieske TibbeDovnload 119.61 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte119.61 Kb.


1PUBLICATIES VANAF 1975

Lieske Tibbe

Reaktionair kunstonderwijs in het Centraal Museum, Proef 3 (1975), 121-124.
[zonder titel; reaktie op vragen studenten inzake vakopvat­tingen], Kunst­Werk 4 (sept.1976), 4-9.
[bijdrage aan:] Geschiedenis en methoden van de kunstgeschie­denis. Verslag van twee jaar lezen in groepsverband, Methode, themanummer Proef 4 (1976), dec., 16-23.
"Oefening van oog en hand" - het tekenonderwijs in de 19de eeuw, in: kat. Tekenen op School (Amersfoort, Museum Flehi­te), Utrecht 1977, 6-11.
Kunst en kind - Tekenen op School, Museumjournaal 22 (1977), 245-249.
Hoe komt "edukatief" over? Schoolbezoek aan edukatief opgezet­te tentoon­stellingen, KunstWerk 9 (dec.1977), 3-17.
Velde, Henry van de, Grote Spectrum Encyclopedie Deel 19, Utrecht/Antwerpen 1978, 33-34.
Vingt, Les, Grote Spectrum Encyclopedie Deel 19, Utrecht/Antwerpen 1978, 254-255.
[bespreking van:] Kunstwissenschaft und Kunstvermittlung, Hrsg. von Irene Below, Giessen 1975, Museumjournaal 23 (1978), 83.
Piet Berkers en Lieske Tibbe, 'n realistisch antwoord? (de geschriften van B.Hinz), KunstWerk 10 (jan.1978), 20-23.
Anneke de Zwart en Lieske Tibbe, [bespreking van:] Nicos Hadjinicolaou, Kunstgeschiedenis en ideologie, Nijmegen 1977, Museumjournaal 23 (1978), 133-134.
[bespreking van:] Jürgen Kramer (Hrsg.), Dokumentationen zur Geschichte der revolutionären Kunst aller Länder, 1, Juni 1977, Museumjournaal 23 (1978), 231-232.
Ans van Berkum, Wies van Leeuwen, Ron Schmitz en Lieske Tibbe, Hadjinicola­ou en de traditionele kunstgeschiedenis, Nijmegen 1978 [27 pg.].
Wiener Werkstätte, Grote Spectrum Encyclopedie Deel 20, Utrecht/Antwerpen 1979, 145.
"Kritische Berichte", KunstWerk 16 (juni 1979), 20-26.
Marga van Mechelen en Lieske Tibbe, [bespreking van:] W. van Ringelenstein, Beeld en Werkelijkheid, Amsterdam 1978, Museumjournaal 25 (1980), 24-25.
"Hier is uw verrassing als trouwe abonné". Artikelen over kunst in Libelle en (Nieuwe) Revu(e); methodes om deze te onderzoeken, KunstWerk 18 (febr. 1980), 29-40.

[bespreking van:] Frank Reijnders, Marx, Burckhardt en het probleem van de kunsthistorische wetenschap, Amsterdam 1979, Wonen - TA/BK 1980 nr.7, 30-31.


[bespreking van:] Frank Reijnders, Marx, Burckhardt en het probleem van de kunsthistorische wetenschap, Amsterdam 1979, De Heilstaat 4 (1980) nr.4, 6-8.
Onderwijskunde en musea, KunstWerk 19 (april 1980), 20-26.
Ans van Berkum, Frans Smolders en Lieske Tibbe, Bevindingen na het museu­monderzoek, KunstWerk 19 (april 1980), 26-42.
Marga van Mechelen en Lieske Tibbe, [bespreking van:] Geen dag zonder lijn. Honderd jaar tekenonderwijs in Nederland 1880-1980, Haarlem 1980, Beeldende Vorming 96 (1980) nr.12, 21-22.
[bespreking van:] Beeldende vorming in theorie en praktijk (door Bram Oostra), Beeldende Vorming 97 (1981) nr.1, 16-17.
Marga van Mechelen en Lieske Tibbe, Boymans-van Beuningen's edukatieve eersteling, Beeldende Vorming 97 (1981) nr.2, 14-16.
Anneke de Zwart en Lieske Tibbe, [bespreking van:] Debora Meijers, De vrouw een godin, de kunst een god. Over vrouwenstudies en het symbolistisch vrouwbeeld, Amsterdam 1980, KunstWerk 22 (mei 1981), 47-52.
Art Nouveau en Socialisme. Henry van de Velde en de Parti Ouvrier Belge, 1894-1904, Amsterdam/ Den Helder 1981 (Kunsthistorie­se Schriften, 5) [104 pg.].
"Les XX" en de Nederlandse schilderkunst (1883-1893), De Negentiende Eeuw 5 (1981), 115-147

(digitale versie: web.doc.ubn.kun.nl/tijd/n/negeee/).


[bespreking van:] Beeldende vorming als proces en produkt, Beeldende Vorming 97 (1981) nr.11, 25-26.
Marga van Mechelen en Lieske Tibbe, ingezonden brief in Kunst + Unterricht Heft 65, Febr.1981 [geplaatst onder de titel 'Tulpen aus Amsterdam'].
Thema's van de marxistische kunstgeschiedenis, Wonen - TA/BK 1982 nr.1, 30.
[bijdrage aan:] Landelijk Overleg Vakdidactici Kunstgeschiede­nis, Uit de lijst getild. Didactiek van de kunstgeschie­denis: profiel en plaats binnen het wetenschappelijk onderwijs, Utrecht 1982 [32 pg.].
Schijnwerpers op Les XX, De Negentiende Eeuw 6 (1982), 195-198.
[eindredactie van:] Tuindorpen in Overijssel, begeleidende brochure bij gelijknamige reizende tentoonstelling van de Tentoonstellingsdienst Overijssel, Zwolle 1982 [6 pg].
Kunst, massamedia en beeldende vorming. Over Visuelle Kommuni­kation, Optiek 9 (1983) nr.5, 35-48.
Kijk op kunstzinnige vorming, Beeldende Vorming 100 (1984), nr.2, 12-14.
"Waar men liep zag men kunst". Bezoeken van Nederlandse werk­lieden aan wereldtentoonstellingen in Parijs in 1867, 1889 en 1900, Jong Holland 1 (1985), 13-31.
Echt is anders: excursies, in: Kunstgeschiedenis in het onderwijs. Handboek voor opleiding en praktijk, onder red. van H.van Rheeden e.a., Groningen 1985, 97-106.
Kunst op wereldtentoonstellingen: tentoonstellingsideologie en -ekonomie, Artillerie 2/3 (1985) nr. 1-3, 2-28.
[bespreking van:] De Lucaskrater. Historie en analyse van en meningen over het beeldende-kunstonderwijs aan de kunst­academies in Nederland, M.v.d.Kamp e.a.(eindred.), Assen 1984, Jong Holland 1 (1985), 58-59.
Theorie versus praktijk. De invloed van Engelse socialistische idealen op de Nederlandse kunstnijverheidsbeweging, in: kat. Industrie & Vormgeving, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1985, 31-43.
Theory versus practice. The influence of English socialist ideals on the decorative arts movement in the Nether­lands, in: cat. Industry and design in the Netherlands 1850-1950, Amsterdam (Municipal Museum) 1986, 31-43.
Kijken om te leren. Bezoek aan wereldtentoonstellingen als onderdeel van de scholing van werklieden in de 19de eeuw, in: Nader beschouwd. Een serie kunsthistorische opstellen aangeboden aan Pieter Singelenberg, Nijmegen 1986, 129-149.
Jac. van den Bosch als theoreticus in het voetspoor van Rus­kin, Morris en Crane, in: kat. Jac. van den Bosch, 1868-1948, Assen (Drents Museum)/ Eindhoven (Museum Kempenland) 1987, 14-43.
Wanddecoraties van R.N.Roland Holst in het gebouw van de Hoge Raad, Jong Holland 4 (1988), 2-15 en 39.
Achtergronden en betekenis van Herman Heijenbrock, in: In het spoor van Heijen­brock. Beelden van industriële ontwikke­ling, red. W.Buitelaar/R.Vree­man/M.Pellanders, Amsterdam 1988, 30-43.
Alberdingk Thijm en de beeldende kunsten. Zijn hoogleraarschap aan de Rijksakademie 1876-1889, in: kat. J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Katho­licisme en Cultuur in de negentiende eeuw (redactie: P.Rietbergen en L.Tibbe), Amsterdam (Am­ster­dams Historisch Museum)/ Nijmegen (U.B.) 1989 [66 pg.], 28-51.
De leefomgeving in populaire tijdschriften, 1965-1975, "That special touch". Vormgeving tussen kunst en massaprodukt. Nederlands Kunsthis­torisch Jaarboek 39 (1988), Amsterdam 1989, 134-170.
Waarom kunst op wereldtentoonstellingen, Kunstschrift Openbaar Kunstbezit 33 (1989) nr.3, 14-20 en 22.
Nijverheid in Nederland [boekbespreking], Jong Holland 7 (1991), 56-58.
Alberdingk Thijm en de beeldende kunsten. Zijn hoogleraarschap aan de Rijksakademie 1876-1889, in: J.A. Alberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw, onder red. van P.A.M. Geurts, A.E.M. Jansen, C.J.A.C. Peeters en Jan Roes, Nijmegen/Baarn 1992, 157-174.
[bijdrage aan en redactie van:] Watertorens in Overijssel, eindred. Peter Gons/ Henk Laarakkers, Zwolle (Tentoonstellingsdienst Overijssel) 1992 [29 pg.].
Bron van troost of coffee-table book ? De receptie van Walter Crane in Nederland, Bouwkunst. Studies in vriendschap voor Kees Peeters, Amsterdam 1993, 529-539.
R.N. Roland Holst - Arbeid en schoonheid vereend. Opvattingen over Gemeen­schapskunst, Amsterdam/Nijmegen 1994 (Nij­meegse Kunsthistorische Studies deel II) [proef­schrift Vrije Universiteit, Amsterdam] [473 pg].
brochure Mondriaan in Overijs­sel bij gelijknamige reizende tentoonstelling van de Tentoonstellingsdienst Overijssel, Zwolle 1994 [6 pg.].
Het museum als een open huis voor mensen. Directeur Pierre Janssen 1969 - 1982, in: Stromingen langs de Rijn. Bij het 75-jarig bestaan van het Gemeentemuseum Arnhem, onder redactie van Ype Koopmans, Arnhem (Gemeentemusea Arnhem) 1995, 99-126.
Pas herlezen [A.Hahn, Schoonheid en samenleving; opstellen over beeldende kunst, Amsterdam 1929; H. Roland Holst-van der Schalk, Over leven en schoonheid; opstellen over aesthe­tische en ethische onderwerpen, Arnhem 1925], Boekmancahier 8 (1996) nr.27, 108-112.
Richard Roland Holst. Kunst en (klasse)moraal, Socialisme & Democratie 53 (1996) nr.5, 274-279.
Symbolisme en socialisme - Herman Gorter, Henriëtte en Richard Roland Holst over literatuur en beeldende kunst, BZZletin 25 (1996) nr. 236-237 (mei/juni), 38-49.
Deconstructie of speculatie ? [bespreking van:] E. Etty, Liefde is heel het leven niet: Henriette Roland Holst 1869-1952, Amsterdam 1996, Boek­mancahier 9 (1997) nr.31, 70-73.
Wisselend kunsthumeur. Brieven van Richard Roland Holst over Van Gogh en het symbolisme, Jong Holland 13 (1997) nr.2, 37-43.
De nijverheidstentoonstelling als middel tot scholing en verheffing. Handwerkslieden als bezoekers en exposanten, De Negentiende Eeuw 21 (1997) nr.2, 105-126

(digitale versie: web.doc.ubn.kun.nl/tijd/n/negeee/).


Versieren volgens voorschrift [bespreking van: Mienke Simon Thomas, De leer van het ornament. Versieren volgens voorschrift 1850-1930, Amsterdam 1996], Jong Holland 13 (1997) nr.3, 53-56.
[inleidend gedeelte en eindredactie van:] brochure Kunst als reischeque. Achttien landschappen uit de collectie Nagel­hout, bij gelijknamige reizende tentoonstelling van de Stichting Kunst & Cultuur Overijssel, Zwolle 1997 [8 pg.].
Mens(ch)entypen. Religieus-socialistische kunstbeschouwing in de jaren dertig, Desipientia zin & waan 4 (1997) nr.2, 18-21.
Behoudende burgertrots. De Historische Tentoonstelling van 1876, Feit & Fictie. Tijdschrift voor de geschiedenis van de representatie 3, nr.4 (winter 1997/8), 107-125.
Kunst, geschiedenis en kunstgeschiedenis in tentoonstellingen. Twee recente voorbeelden, De Nieuwste Tijd. Contactblad voor de vereniging voor de geschiedenis van de twintigste eeuw 9 (dec.1997), 53-62.
Ingezonden brief in Het Parool, 14 april 1998 (verschenen onder de kop 'H. Roland Holst').
De eeuw van Blokker en de creatieve jaren van Metz: onder­scheid moet er zijn, Desipientia zin & waan 5 (1998) nr.1, 12-15 [bespreking van: Henk Povée, De eeuw van Blokker. Honderd jaar huishoudbranche in Nederland, Bussum 1996; Petra Timmer, Metz & Co. De creatieve jaren, Rotterdam 1995].
Gemeenschapskunst - kunst in opdracht ?, in: Kunst en de openbare ruimte. Symposium van de UvA, 15 september 1998, red. W. Beeren/ H. van Haaren/ T. Jong, eindred. I. van Eerd, Amsterdam 1998, 23-27.
[review of:] Mienke Simon Thomas, De leer van het ornament. Versieren volgens voorschrift, 1850-1939, [Amsterdam 1996], Studies in the Decorative Arts Vol.VI number 1 (Fall-Winter 1998-1999), 127-131.
De keuze voor een 'stil en eerzaam ambacht'. R.N. Roland Holst (1868-1938) en de lithografie, Lithografie in Nederland. Speciale uitgave van De Boekenwereld 15 (1998) nr.1, 96-110.
Kunstkringen in Nederland 1880-1914. [Bespreking van: A.B.G.M. van Kalm­thout, Muzentempels. Multidisciplinaire kunst­kringen in Nederland tussen 1880 en 1914, Hilversum 1998], Jong Holland 14 (1998) nr.4, 56-58.
Bleke vingers en stiltevormen. Henriette Roland Holst gepor­tretteerd door haar echtgenoot, Biografie Bulletin 8 (1998) nr.3, 291-306.
[review of:] Jan Hollm, Die angloamerikanische Ökotopie. Entwürfe einer grünen Welt, Frankfurt a.M. 1998 (EuropaÏ­sche Hochschulschriften: Reihe 14, Angelsächsische Sprache und Literatur, Bd.139), The Journal of the Willi­am Morris Society Vol.XIII (1999) nr.2, 70-72.
Arbeid en schoonheid vereend. De kunstenaar Richard Nicolaüs Roland Holst (1868-1938), Historisch Tijdschrift Holland 31 (1999) nr.3, 178-189.
[Boeksignalement:] Maria Grever en Berteke Waaldijk, Feminis­tische Open­baarheid. De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898, Amsterdam 1998, De Negentiende Eeuw 23 (1999) nr.3, 170.
De Amsterdamsche historische tentoonstelling van 1925. 'Een ontwikkeling van grootsche allure' en een slachtoffer, Ex Tempore. Verleden Tijdschrift Nijmegen 17/18 (1999) nr.2, 32-58.
[Boeksignalement:] S. de Bodt, J.Linders en D. van de Vrie, J.B. Jongkind en de Hoeksche Waard, Amsterdam/Rotterdam 1999, De Negentiende Eeuw 23 (1999) nr.4, 220-221.
Roland Holst tentoongesteld ?, Jong Holland 15 (1999) nr.4, 38-50 en 64.
R.N. Roland Holst (1868-1938). Het epos van de Arbeidersstrijd, Helmond (Gemeentemuseum Helmond) 2000 [42 pg].
Een cultuurkloof. Nederlandse kunst en kunstnijverheid op de Internationale Koloniale- en Uitvoerhandeltentoonstelling van 1883, De Negentiende Eeuw 24 (2000) nr.2, 141-152

(digitale versie: web.doc.ubn.kun.nl/tijd/n/negeee/).


[Boeksignalement:] Paul Verbraeken e.a., Na en naar Van Dyck. De romanti­sche recuperatie in de 19de eeuw, eindred.: Pascal Cornet, Antwerpen (Hessenhuis) 1999, De Negentiende Eeuw 24 (2000) nr.2, 135-136.
[Boeksignalement:] David Keuning en Lydia Lansinck, A.L. van Gendt (1835-1901), J.G. van Gendt (1866-1925), A.D.N. van Gendt (1870-1932): Architecten in zaken, Rotterdam (NAI/Stichting BONAS) 1999, De Negentiende Eeuw 24 (2000) nr.2, 158-159.
[Boeksignalement:] Erik Tigelaar, De wereld in een doosje. De fotoalbums van de familie Van Rheden, Utrecht/Wijk bij Duurstede 1863-1876, Utrecht (SPOU/Utrechts Archief) 1999; Anneke van Veen e.a., Jacob Olie Jbz (1834-1905), Amsterdam (Focus Publishing) 2000, De Negen­tiende Eeuw 24 (2000) nr.2, 160-161.
[Boeksignalement:] Emile Wennekes, Het Paleis voor Volksvlijt (1864-1929). 'Edele uiting eener stoute gedachte !', Den Haag (SDU) 1999, De Negentiende Eeuw 24 (2000) nr.2, 161-162.
[Bespreking van:] Chris Stolwijk, Uit de schilderswereld. Nederlandse kunstschilders in de tweede helft van de negentiende eeuw, Leiden (Primavera Pers) 1998, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 115 (2000), afl.2, 328-330.
Het favoriete kunstwerk van ... [Lieske Tibbe], Desipientia zin & waan 7 (2000) nr.1, 39-41.
Vier kunstdebatten omstreeks 1900. Meningen over kunst en samenleving van Herman Gorter, Henriëtte en Richard Roland Holst, Herman Heijermans, Jan Toorop, Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en anderen, Nijmegen 2000 (Nijmeegse Kunsthistorische Studies, deel VIII) [218 pg.].
[Boeksignalement:] Jeroen Kapelle, Tuin, thee en atelier. Schildersechtpaar Jan Kleintjes en Hedwig Kleintjes-van Osselen, met een inleiding door Saskia de Bodt, Zutphen (Walburg Pers) 1999, De Negentiende Eeuw 24 (2000) nr.3-4, 279.
[Boeksignalement:] Aukje Vergeest, The French Collection. Nineteenth-century French paintings in Dutch public collections, Amsterdam (Van Goghmuseum/ Amsterdam University Press) 2000, De Negentiende Eeuw 25 (2001) nr.1, 50-51.
Schoonheid en morele steun voor de arbeider. De gerestaureerde schilderin­gen van R.N. Roland Holst in 'De Burcht', Zeggenschap. Tijdschrift over arbeidsverhoudingen 12 (2001) nr.1, 45-48.
[Boeksignalement:] Jeroen Giltaij, Honderdvijftig jaar er bij en er af. De collectie oude schilderkunst van het Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam, 1849-1999, Zutphen (Walburg Pers) 2000/ Marian van Hete­ren, Guido Jansen, Ronald de Leeuw e.a., Poëzie der werkelijk­heid. Nederlandse schilders van de negentiende eeuw, Amsterdam (Rijksmu­seum)/ Zwolle (Waanders) 2000, De Negentiende Eeuw 25 (2001) nr.2, 121-122.
[Bespreking van:] Peter de Ruiter, A.M. Hammacher. Kunst als levensessen­tie, Baarn 2000, Jong Holland 17 (2001) nr.3, 51-53.
[Boeksignalement:] Studiecollectie. Interpretatie van kunst uit de negen­tiende en twintigste eeuw. Onder redactie van Saskia de Bodt, Jenny Reynaerts en Jan de Vries, Amsterdam 2000, De Negentiende Eeuw 25 (2001) nr.3, 187-188.
[Boeksignalement:] Jenny Reynaerts, "Het karakter onzer Hollandsche school". De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, 1817-1870, Leiden 2000, De Negentiende Eeuw 25 (2001) nr.4, 254-255.
'Nieuws uit Nergensoord'. Natuursymboliek en de receptie van William Morris in Nederland en België, De Negentiende Eeuw 25 (2001) nr.4, 233-251 (digitale versie: web.doc.ubn.kun.nl/tijd/n/negeee/; digitale Engelse versie: “Art and the Beauty of the Earth”: The Reception of News from Nowhere in the Low Countries, http://home.planet.nl/~tibbe073/MORRIS2.ENG.pdf)
[Boeksignalement:] Mary Kemperink, Het verloren paradijs. De literatuur en de cultuur van het Nederlandse fin de siècle, Amsterdam 2000, De Negentiende Eeuw 26 (2002) nr.1, 109-111.
Wisselwerking en verwarring. Neo-impressionisme en symbolisme omstreeks 1900, in : kat. Verwantschap & Eigenheid. Belgische en Nederlandse kunst 1890-1945 (Museum voor Schone Kunsten in Gent), onder leiding van Marc Lambrechts, Gent/Amsterdam 2002, 29-43.
Interaction et confusion. Néo-impressionnisme et symbolisme vers 1900, in : cat. Affinités & particularités. L'art en Belgique et aux Pays-Bas 1890-1945 (Museum voor Schone Kunsten de Gand), sous la direction de Marc Lambrechts, Gand/Amsterdam 2002, 29-43.
Boek van het Jaar. Een monument van 'alkunst': de prachteditie van Vondels Gysbrecht van Aemstel, Haarlem 1901, Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen IX (2001), Amsterdam 2002, 21-66.
[Boeksignalement:] Hetty E.M. Berens, W.N. Rose 1801-1877. Stedenbouw, civiele techniek en architectuur, Rotterdam 2000, De Negentiende Eeuw 26 (2002) nr.2, 169-170.

[Zonder titel, bijdrage n.a.v.: Katarzyna Kobro, Ruimtelijke Compositie 3] in: Op de sokkel. Beelden voor Harry Tummers, red. Kees Veelenturf, Nijmegen 2002, 46-47.


[Boeksignalement:] Henny Ruitenbeek, Kijkcijfers. De Amsterdamse Schouwburg 1814-1841, Hilversum 2002, De Negentiende Eeuw 26 (2002) nr.3/4, 255-256.
Wim Gerlagh, Sjaak Hubregtse en Lieske Tibbe (samenst.), William Morris in Nederland. Een bibliografie. Geschriften van en over William Morris verschenen in het Nederlands taalgebied, 1874-2000, Leiden 2003 [64 pg.].
Was Vincent fout in de oorlog ? Uitspraken over Vincent van Gogh in De Schouw, orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer, Desipientia zin & waan 10 (2003) nr.1, 41-48.
[Bespreking van:] Cor Blok, Beeldvertalen. De werking en interpretatie van visuele beelden, Amsterdam 2003, Museumtijdschrift Vitrine 16 (2003) nr.4, 48.
Berlage als 'fellow-traveller'. Een reis naar Sovjet-Rusland in 1929, Jong Holland 19 (2003) nr.2, 14-23 en 55-56.
[Boeksignalement:] Barbara Kruijsen, Verzamelen van middeleeuwse kunst in Nederland 1830-1903, Nijmegen 2001, De Negentiende Eeuw 27 (2003) nr.2, 138.
[Boeksignalement:] cat. Jan Adam Kruseman 1804-1862. Red. en eindred.: A.D. Renting, m.m.v. E.J. Lipke-Deetman, Nijmegen 2002, De Negentiende Eeuw 27 (2003) nr.2, 139-140.
The Conceptualization of The Future in the Visual Arts at the Turn of the 20th Century, in: Ellinoor Bergvelt, Eveline Koolhaas-Grosfeld, Margriet Schavemaker and Lieske Tibbe, 'Concept & Image. The Fifth Conference of the History of Concept Group in Amsterdam, 19-22 June 2002', History of Concepts Newsletter Nr.6, Spring 2003, 31-33 [pg.32].
[Boeksignalement:] Chris Stolwijk, Sjraar van Heugten, Leo Jansen en Andreas Blühm (red.) m.m.v. Nienke Bakker, De keuze van Vincent. Van Goghs Musée imaginaire, Amsterdam (Van Goghmuseum)/Antwerpen (Merca­torfonds) 2003, De Negentiende Eeuw 27 (2003) nr.3, 190-191.
Ellinoor Bergvelt en Lieske Tibbe, 'Het museale vaderland. Het negentiende-eeuwse nationale museum internationaal gezien', Het Museale Vaderland themanummer De Negentiende Eeuw 27 (2003) nr.4, 201-206

(digitale versie: web.doc.ubn.kun.nl/tijd/n/negeee/).


Voorbeeld voor de nijverheid of staalkaart van nationale stijlen ? Ontwik­ke­lingen in het kunstnijverheidsmuseum, Het Museale Vaderland thema­nummer De Negentiende Eeuw 27 (2003) nr.4, 261-278

(digitale versie: web.doc.ubn.kun.nl/tijd/n/negeee/).


[Boeksignalement:] Neostijlen in de negentiende eeuw: zorg geboden ? Handelingen van het tweede Vlaams-Nederlands restauratiesymposium Enschede 3-4 september 1999, onder redactie van Anna Bergmans, Jan de Maeyer, Wim Denslagen, Wies van Leeuwen, Leuven (Universitaire Pers Leuven, KADOC-Artes 7) 2002, De Negentiende Eeuw 28 (2004) nr.1, 118-119.
[Boeksignalement:] Annemiek Ouwerkerk, Tussen kunst en publiek. Een beeld van de kunstkritiek in Nederland in de eerste helft van de negentien­de eeuw, Leiden (Primavera Pers) 2003, De Negentiende Eeuw 28 (2004) nr.1, 119-120.
Boek- en tentoonstellingsbespreking. Peter van der Coelen en Karin van Lieverloo, met bijdragen van Paul Begheyn S.J. en Pieter Roelofs, Jan Toorop: Portrettist, Zwolle (Waanders)/ Nijmegen (Museum Het Valkhof) 2003, Desipientia - zin & waan 11 (2004) nr.1, 40-43.
Gemeenschapskunst: de samenleving in symbolen, Carel Blotkamp, Lieske Tibbe en Marjan Groot, in: In het diepst van mijn gedachten ... Symbo­lisme in Nederland 1890-1935, samenst.: Mechteld de Bois, inl.: Marty Bax, Assen (Drents Museum)/ Zwolle (Waanders) 2004, 54-73 en 109.
[Boeksignalement:] Van Gogh Museum Journal 2003, Amsterdam (Van Gogh Museum) 2003, De Negentiende Eeuw 28 (2004) nr.2, 184-185.
[Boeksignalement:] Henny Buiting, De Nieuwe Tijd. Sociaaldemokratisch Maandschrift 1896-1921. Spiegel van socialisme en vroeg communisme in Nederland, Amsterdam (Aksant) 2003, De Negentiende Eeuw 28 (2004) nr.2, 185-186.
[Boeksignalement:] Marga Altena, Visuele strategieën. Foto's en films van fabrieksarbeidsters in Nederland (1890-1919), Amsterdam (Aksant) 2003; Dirk Jan Wolffram, Vrij van wat neerdrukt en beklemt. Staat, gemeenschap, sociale politiek, 1870-1918, Amsterdam (Wereldbiblio­theek) 2003, De Negentiende Eeuw 28 (2004) nr.4, 269-272.
[Boeksignalement:] Kasper van Ommen & Jos Damen, met een inleiding door Titus M. Eliëns, 'De alledaagse dingen die onze stemming bepalen', De collectie Nieuwe Kunst in de Universiteitsbibliotheek Leiden, Leiden (UB Leiden) 2004, De Negentiende Eeuw 28 (2004) nr.4, 272-273.
[Boeksignalement:] Kees Keijer, Breitners Amsterdam. Schilderijen en foto's, Bussum (Thoth) 2004, De Negentiende Eeuw 28 (2004) nr.4, 274-275.
'Wandalisme'. J.A. Alberdingk Thijm signaleert gaten in het maatschappelijk weefsel, Verdwenen in de negentiende eeuw, themanummer De Negentiende Eeuw 29 (2005) nr.1, 73-92

(digitale versies: http://hdl.handle.net/2066/40964 en web.doc.ubn.kun.nl/tijd/n/negeee/).

Museumpresentaties als winkelgalerij [bespreking van: Julia Noordegraaf, Strategies of Display. Museum presentation in Nineteenth- and Twen­tieth-Century Visual Culture, Rotterdam (Museum Boijmans-van Beunin­gen/ NAi Publishers) 2004], Museumtijdschrift Vitrine 18 (2005) nr.3, 48-49.
Voorwoord [bij:] Roel H. Smit-Muller, J.P. Nagelhout. Medicus, mecenas, collectioneur, Zwolle (Waanders) 2005, 6-7.

Kunstnijverheidsmusea: van techniek naar esthetiek, in: Kabinetten, galerijen en musea, red.: Ellinoor Bergvelt, Debora J.Meijers, Mieke Rijnders, Heerlen (Open Universiteit Nederland)/Zwolle (Waanders) 2005, 233- 262 [hfdst.9].


Natuurstaat en verval. Discussies over exotische kunststijlen rondom de Internationale Koloniale Tentoonstelling van 1883, De Negentiende Eeuw 29 (2005) nr.4, 261-284 (digitale versie: http://hdl.handle.net/2066/29988).
Een nieuwe lente [tentoonstelling Het verlangen naar schoonheid, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, 17/2-28/5 2006], Museumtijdschrift Vitrine 19 (2006) nr.1, 12-15.
Amsterdam: de Beurs van Berlage. Berlage geeft vorm aan de idealen van de gemeenschapskunst, in: Plaatsen van herinnering. Nederland in de negen­tiende eeuw, onder redactie van Jan Bank & Marita Mathijsen, Amster­dam (Bert Bakker) 2006, 490-501.
[Boeksignalement:] Norbert van den Berg en Steven Wachlin, Het album voor Mientje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië, Bussum (Thoth) 2005, De Negentiende Eeuw 30 (2006) nr.1, 37.
Glaspaleizen en glanzende roemers. Glas in utopische idealen omstreeks 1900, in: Wereldverbeteraars. 100 Jaar idealen in glas. Red.: Ed van Hinte en Timo de Rijk, Leerdam (Nationaal Glasmuseum) 2006, 10-31.
[Boeksignalement:] Rob van der Laarse & Yme Kuiper (red.), Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in de negentiende eeuw, Hilversum (Verloren) 2005, De Negentiende Eeuw 30 (2006) nr.2, 122-123.
[Boeksignalement:] Josefine E.P.Leistra, Contouren van de kunstgeschiede­nis. Het Musée de peinture et de sculpture (1828-1834), Zutphen (Walburg Pers) 2006, De Negentiende Eeuw 30 (2006) nr.2, 123-124.
[Boeksignalement:] Lex Hermans, "Alles wat zuilen heeft is klassiek". Classicistische ideeën over bouwkunst in Nederland, 1765-1850, Rotterdam (010) 2005 / Geert Palmaerts, Eclecticisme. Over moderne architectuur in de negentiende eeuw, Rotterdam (010) 2005, De Negen­tiende Eeuw 30 (2006) nr.2, 124-126.
Een revolutie gaat aan gekijf ten onder: De Stijl en de 'Russische kwes­tie', najaar 1919. Een briefwisseling tussen Theo van Doesburg, Chris Beekman, Robert van 't Hoff, J.J.P. Oud en Antony Kok, met inleiding en annotaties. Electronische publicatie Radboud Universiteit Nijmegen 2006 [jpg.-document, 99 pgs.], http://hdl.handle.net/2066/27565 en/of http://dare.ubn.kn.nl/hand­le/2066/27565.
Taxonomie und Didaktik oder Chronologie und Ästhetik. Entwicklungen im Kunstgewerbemuseum des neunzehnten Jahrhunderts, in: Zur Geschichte der Museen im 19. Jahrhundert 1789-1918, Hrsg. Von Bernard Graf und Hanno Möbius, Berlin (Institut für Museumsforschung) 2006 (Berliner Schriften zur Museumskunde, Bd. 22), 69-80.
Praktische esthetica [bespreking van: Hildelies Balk, De Kunstpaus. H.P. Bremmer 1871-1956, Bussum 2006], Museumtijdschrift 20 (2007) nr.2, 50-51.
[bespreking van tentoonstelling en catalogus:] Toorop in Wenen: inspiratie voor Klimt, Jong Holland 23 (2007) nr.1, 47-49.
Een tempel in een tempel: het gemusealiseerde atelier, Atelier [themanummer van:] Kunstlicht 28 (2007) nr. 2/3, 20-25 (digitale versie:

http://hdl.handle.et/2066/44108)
[Boeksignalement:]Joep Leerssen, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland 1806-1890, Nijmegen(Vantilt) 2006, De Negentiende Eeuw 31 (2007) nr.1, 61-62.
[Boeksignalement:]Donna C. Mehos, Science & Culture for members only. The Amsterdam Zoo Artis in the Nineteenth Century, Amsterdam (Amsterdam University Press) 2006, De Negentiende Eeuw 31 (2007) nr.1, 62-63.
Pictorial harmony and conceptual complexity. Neo-impressionist and Symbolist Representations of a New Golden Age, in: Visualizing Utopia, Mary G. Kemperink & Willemien H.S. Roenhorst eds., Groningen Studies in Cultural Change Vol.XXVII, Leuven 2007, 91-108.
Biedermeier [bespreking tentoonstelling Biedermeier – Die Erfindung der Einfachheit, Wenen/Berlijn 2007], Museumtijdschrift 20 (2007) nr.5, 22-25.
Ellinoor Bergvelt, Debora Meijers, Lieske Tibbe and Elsa van Wezel, ‘National Museums and National Identity seen from an International and Comparative Perspective, ca. 1760-1918. Interdisciplinary Research Project, Huizinga Institute, Amsterdam, and Institut für Museumsforschung, Berlin’, NaMu, Making National Museums Program, Conference Setting the Frames, 26-28 February 2007, Norrköping, Sweden, Nr.3, pp.17-28, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet (ISSN 1650-3740) [jpg-document, 12 pgs.], http://www.ep.liu.se/ecp/022/003 (2007-10-15).
[Boeksignalement:] Marjan van Heteren, Guido Jansen, Michel van de Laar e.a., Willem Roelofs 1822-1897. De adem der natuur, Bussum (Thoth) 2006, De Negentiende Eeuw 31 (2007) nr.3, 198.
[Boeksignalement:] Auke van der Woud, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland, Amsterdam (Bert Bakker) 2006, De Negentiende Eeuw 31 (2007) nr.3, 203-204.
Art Nouveau [bespreking tentoonstelling Art Nouveau onder de laatste tsaren, Hermitage Amsterdam], Museumtijdschrift 20 (2007) nr.8, 44-45.
Boekbespreking [Licht als leidraad. Leven en werk van Frits Lensvelt (1886-1945), onder redactie van Tuja van den Berg en Jan-Jaap Heij, met een voorwoord van Frans Leidelmeijer, Houten 2007], De Boekenwereld 24 (2008) nr.3, 172-174.
Vormgeving [bespreking van: Frederike Huygen (samenst.), Visies op vormgeving. Het Nederlandse ontwerpen in teksten. Deel I, 1870-1940, Amsterdam (Architectura & Natura/ Stichting Premsela) 2007], Museumtijdschrift 21 (2008) nr.3, 52.
[Boeksignalement:]‘Loffelijke verdiensten van de archeologie’. C.J.C. Reuvens als grondlegger van de moderne Nederlandse archeologie. Red.: E.H.P. Cordfunke, M. Eickhoff, R.B. Halbertsma, P.H.D. Leupen en H. Sarfartij, Hilversum (Verloren) 2007 (SCHI-Reeks, 5), De Negentiende Eeuw 32 (2008) nr.2, 148-149.
[Boeksignalement:]Lodewijk Napoleon en de kunsten in het Koninkrijk Holland. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 56/57 (2005-2006). Redactie Eveline Koolhaas-Grosfeld e.a., Zwolle (Waanders) 2007, De Negentiende Eeuw 32 (2008) nr.2, 149-150.
[Boeksignalement:]Salvador Bloemgarten, Hartog de Hartog Lémon. Joods revolutionair in de Franse tijd, Amsterdam (Aksant) 2007 / Bart Wallet, Nieuwe Nederlanders. De integratie van de joden in Nederland, 1814-1851, Amsterdam (Bert Bakker) 2007, De Negentiende Eeuw 32 (2008) nr.2, 150-153.
[Boeksignalement:]A.J.C. van Leeuwen, Pierre Cuypers, architect (1827-1921), Zwolle (Waanders)/ Amersfoort-Zeist (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) 2007, De Negentiende Eeuw 32 (2008) nr.2, 153-154.
Flessenlamp [bespreking van: Mienke Simon Thomas, Goed in vorm. Honderd jaar ontwerpen in Nederland, Rotterdam (010) 2008], Museumtijdschrift 21 (2008) nr.6, 56.
[Boeksignalement:] Marije Vellekoop en Roelie Zwikker, Vincent van Gogh Tekeningen 4. Arles, Saint-Rémy & Auvers-sur-Oise, Zwolle (Waanders) 2007, De Negentiende Eeuw 32 (2008) nr.3, 235-236.
[Boeksignalement:] Van de liefde die vriendschap heet. Briefwisseling Willem Kloos – Albert Verwey, 1881-1925. Bezorgd door Rob van de Schoor en Ilona Brinkman, Nijmegen (Vantilt) 2008, De Negentiende Eeuw 32 (2008) nr.3, 237-238.
[Bespreking van:] Groot, M., Vrouwen in de vormgeving in Nederland 1880-1940 (Oorspronkelijk dissertatie Leiden 2004. Rotterdam: Uitgeverij 010, 2007), Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 124 (2009) nr.1, 133-135 (digitale versie: http://hdl.handle.net/2066/79196).
Uit de eerste hand (?). Beeldvorming over Sovjetcultuur in het tijdschrift Nieuw Rusland/ Cultuur der U.d.S.S.R. (1928-1934), in: Revolutionaire confrontaties. Het beeld van de Italiaanse en Russische avant-garde in Nederland, 1913-1933, Masterwerkgroep Moderne Periode 2008-2009, Nijmegen (interne publicatie RU Nijmegen, Afd. Kunstgeschiedenis) 2009, 73-105.
[Boeksignalement:] Saskia Pieterse, De buik van de lezer. Over spreken en schrijven in Multatuli’s Ideën, Nijmegen (Vantilt) 2008, De Negentiende Eeuw 33 (2009) nr.2, 125-126.
[Boeksignalement:] Auke van der Woud, Sterrenstof. Honderd jaar mythologie in de Nederlandse architectuur, Rotterdam (010) 2008, De Negentiende Eeuw 33 (2009) nr.2, 127.
[Boeksignalement:] Hans Rooseboom, De schaduw van de fotograaf. Positie en status van een nieuw beroep, 1859-1889, Leiden (Primavera Pers) 2008, De Negentiende Eeuw 33 (2009) nr.2, 127-128.
Verzekerd geluk. Oude symboliek in een modern bedrijfsgebouw, in: Lotte Jensen en Lisa Kuitert (red.), Geluk in de negentiende eeuw. Eenentwintig auteurs op zoek naar geluk voor Marita Mathijsen, ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam (Bert Bakker)2009, 251-264 en 294-296.
Rijk en Arm, De Negentiende Eeuw 33 (2009) nr.3, Themanummer Nationaal Historisch Museum [redactie: Eveline Koolhaas-Grosfeld en Lieske Tibbe], 162-165.
[Boeksignalement:] Wouter van der Veen, Van Gogh: A Literary Mind. Literature in the correspondence of Vincent van Gogh, Zwolle (Waanders)/ Amsterdam (Van Gogh Museum) 2009 (Van Gogh Studies 2), De Negentiende Eeuw 33 (2009) nr.4, 250-252.
[Boeksignalement:] Rudo den Hartog, Groet Molletje van mij. Alexander Mollinger (1836-1867), een Utrechts schilder op de drempel van de Haagse school, Vianen (Optima) 2008, De Negentiende Eeuw 33 (2009), nr.4, 254-255.
Debora J.Meijers, Ellinoor Bergvelt, Lieske Tibbe, Elsa van Wezel, ‘Introduction’, in: Napoleon’s Legacy: The Rise of National Musdeums in Europe 1794-1830, Hrsg. Von Ellinoor Bergvelt, Debora J. Meijers, Lieske Tibbe, Elsa van Wezel, Berlin (Inst. Für Museumsforschung/G + H Verlag) 2009 (Berliner Schriften zur Museumsforschung Bd. 27), 7-15.
László Moholy-Nagy exposeert in het Stedelijk Museum Amsterdam, in: In 1934. Nederlandse cultuur in internationale context, onder redactie van Helleke van den Braber en Jan Gielkes, Amsterdam (Querido) 2010, 341-351.
Kunst en anarchisme omstreeks 1900: een breed scala, z.pl. (Heerenveen: Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum/ F. Domela Nieuwenhuis Fonds) 2010 (Ferdinand Domela Nieuwenhuis Lezingen, 10) [39 pg.]
Symposium Thorn Prikker, de Jugendstil voorbij, Rond 1900. Nieuws- en informatieblad Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900, 2011 nr.1 (febr.), 5-7.
Martin Weiss en Lieske Tibbe, Publiek gebruik van verzamelingen in de negentiende eeuw. Inleiding op het thema, De Negentiende Eeuw 34 (2010) nr.3 (Themanummer Druk bekeken: collecties en hun publiek in de 19e eeuw, redactie: Martin Weiss en Lieske Tibbe), 184-192.
Verheffing, nut, of pret maken? Georganiseerde bezoeken van werklieden aan nijverheidstentoonstellingen in de negentiende eeuw, De Negentiende Eeuw 34 (2010) nr.3 (Themanummer Druk bekeken: collecties en hun publiek in de 19e eeuw, redactie: Martin Weiss en Lieske Tibbe), 249-268.
Kunstkammer objects in museums of industrial arts: Banishment or useful destination?’, in: Museale Spezialisierung und Nationalisierung ab 1830. Das Neue Museum in Berlin im internationalen Kontext/ Specialization and Consolidation of the National Museum after 1830. The Neue Museum in Berlin in an international Context, Herausgegeben von Ellinoor Bergvelt, Debora J. Meijers, Lieske Tibbe, Elsa van Wezel, Berlin 2011 (Berliner Schriftenreihe zur Museumsforschung Bd. 29), 177-189 (digitale versie: http://hdl.handle.net/2066/94207).
[Boeksignalement:] Robert Verhoogt, Art in Reproduction. Nineteenth-century prints after Lawrence Alma-Tadema, Jozef Israëls and Ary Scheffer, Amsterdam (AUP) 2007, De Negentiende Eeuw 34 (2010) nr.4, 343-344.
[Boeksignalement:] Anneke van Veen, De eerste foto’s van Amsterdam 1845-1875, Bussum (Thoth)/ Amsterdam 2010, De Negentiende Eeuw 34 (2010) nr.4, 345.
[Boeksignalement:] Vincent van Gogh – De brieven. De volledige, geïllustreerde en geannoteerde uitgave, ed. Leo Jansen, Harm Luijten en Nienke Bakker, Amsterdam (AUP)/ Den Haag (Huygensinstituut) 2009, De Negentiende Eeuw 34 (2010) nr.4, 346-347.
[Boeksignalement:] Ingelies Vermeulen en Ton Pelkmans, Marie Bilders-van Bosse, 1837-1900. Een leven voor kunst en vriendschap, z.pl. [Oosterbeek] (Uitgeverij Kontrast) 2008, De Negentiende Eeuw 34 (2010) nr.4, 348-349.
Van de hoed en de rand: de kunstenaarskolonie als economisch fenomeen [bespreking van: Brian Dudley Barrett, Artists on the Edge. The Rise of Coastal Artists’ Colonies, 1880-1920, Amsterdam (AUP) 2010], Tijdschrift voor Geschiedenis 124 (2011) nr.3, 420-421.
[Bespreking van:] Heijbroek, J.F., Frits Lugt 1884-1970. Leven voor de kunst. Biografie, Bussum (Thoth)/ Parijs (Fondation Custodia), 2010); Rovers, Eva, De eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-1939)(Dissertatie Groningen 2010/Amsterdam: Bert Bakker 2010), BMGN – LCHR 126 (2011) nr.4, 137-140 (digitale versie:

http://wwww.knhg.nl/uploads/Heijbroek_J.F_Frits_Lugt_1884_1970_Rovers_Eva_De_eeuwigheid_verzameld_Helene_Kroller_Muller_1869_1939_Lieske_Tibbe_).
’t Binnenhuis, Museumtijdschrift 25 (2012) nr.1 (jan./febr.), 44-47 [tentoonstellingsbespreking].
Debora Meijers, Ellinoor Bergvelt, Lieske Tibbe and Elsa van Wezel, National Museums and National Identity, seen from an International and Comparative Perspective, c. 1780-1918, An Assessment by -, 23 January 2012 [53 pg. + bijlagen],

http://www.huizingainstituut.nl/beheer/wp-content/uploads/National-Museums-and-National-Identity.pdf
Richard Roland Holst. Gemeenschapskunst op afstand, in: Henriette & Richard Roland Holst. Het boek van de Buissche Heide. Red.: Ron Dirven, Schiedam (Scriptum Art Books)2012, 141-176, 265-267.
‘Pilgrims of Hope’. Culturele boodschappers met politieke bagage, in: Lopende vuurtjes. Engelse kunst en literatuur in Nederland en België rond 1900, onder redactie van Anne van Buul, Hilversum (Verloren) 2012 (Rythmus Jaarboek voor de studie van het fin de siècle, 1), 71- 89.
[Boeksignalement:] Tom Toremans en Walter Verschueren (red.), Crossing cultures. Nineteenth-century Anglophone literature in the Low Countries, Leuven (Leuven University Press) 2009, De Negentiende Eeuw 35 (2011) nr.4, 230-232.
‘Us Ferlosser’(Pelgrimages), Museumtijdschrift 26 (2013) nr.1, 67.
[Boeksignalement:] Liesbet Nys, De intrede van het publiek. Museumbezoek in België 1850-1914, Leuven (Universitaire Pers Leuven) 2012, De Negentiende Eeuw 36 (2012) nr.2, 154-156.
[Boeksignalement:] Christophe Verbruggen, Schrijverschap in de Belgische belle époque. Een sociaal-culturele geschiedenis, Nijmegen (Vantilt) 2009, De Negentiende Eeuw 36 (2012) nr.2, 157-158.
Boekbespreking. Miniaturenreeks , deel 49: Jan Jaap Heij, Het Drents Museum. De geschiedenis van het gebouwencomplex, Amersfoort/Brugge (Bekking & Blitz) 2012, Rond 1900. Nieuws- en informatieblad Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900, 2013-1 (maart), 5-6.
[Bespreking van:]Michel Dumoulin, avec la collaboration de Pierre-Olivier Laloux, Les Stoclet: Microcosme d’ambitions et de passions (Collection Belgique-Europe-Outre-Mer),Bruxelles (Le Cri) 2011, BMGN-Low Countries Historical Review 128 (2013) nr.2, review 29:

http://www.bmgn-lhcr.nl/index.php/bmgn/article/view/8373/8749
[Boeksignalement:] Hanna Klarenbeek, Penseelprinsessen & broodschilderessen. Vrouwen in de beeldende kunst 1808-1913, Bussum (Thoth) 2012, De Negentiende Eeuw 36 (2012) nr.3,228-229.
Sierlijke lijnen. Henry van de Velde was een van de grondleggers van de art nouveau, Museumtijdschrift 26 (2013) nr.6, 34-37.
Kunstnijverheidsmusea: van techniek naar esthetiek, in: Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden, red.: Ellinoor Bergvelt, Debora J. Meijers en Mieke Rijnders, 2e herziene uitgave, Heerlen (Open Universiteit)/ Zwolle (WBooks) 2013,249-278 [= hfdst.9].
[Boeksignalement:] Petra Brouwer, De wetten van de bouwkunst. Nederlandse architectuurboeken in de negentiende eeuw, Rotterdam (NAi) 2011, De Negentiende Eeuw 37 (2013) nr.2, 165-166.
Admiration and Fear: The Reports of Marius Vachon on Museums of Industrial Arts in Europe, in: Andrea Meyer/Bénédicte Savoy (Eds.), The Museum is Open. Towards a Transnational History of Museums 1750-1940, Berlin (De Gruyter) 2014,131-145.

Citizen of Amsterdam or Outcast? The Position of Rembrandt’s Works in the 1876 and 1925 Historical Exhibitions of Amsterdam, in: The Challenge of the Object/ Die Herausfordering des Objekts: 33d Congress of the International Committee of the History of Art/ 33. Internationaler Kunsthistoriker-Kongress/ CIHA 2012, Nuremberg, 15th-20th July 2012, red.: G. Ulrich Groβmann u. Petra Krutisch, ed. by Almuth Klein, Nuremberg (Verlag des Germanischen Nationalmuseums) 2013 (Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, Vol. 32)- Part I, 385-389.


Verstilling en tristesse, Museumtijdschrift 27 (2014) nr.4, 24-29.


Verstrengeling van traditie en vernieuwing. Kunstkritiek in Nederland tijdens het fin de siècle 1885-1905, Rotterdam (nai010 uitgevers) 2014 (Kunstkritiek in Nederland, onder redactie van Peter de Ruiter en Jonneke Jobse, eindred. Hans Ebbink, deel 3)[301 pg].
Boekbespreking. Anne van Buul, In vreemde grond geworteld. Prerafaëlitisme in de Nederlandse literatuur en beeldende kunst (1855-1910), Hilversum (Verloren) 2014, Rond 1900. Nieuws- en informatieblad Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900, 2014-5 (december), 12-16.
Boekbespreking. Jaap Versteegh, Leven in lijnen. Debora Duyvis, grafica. 1886-1974, Utrecht (Begijnekade 18 Uitgevers) 2014, Rond 1900. Nieuws- en informatieblad Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900, 2014-5, 19-21.
Van Goghs ‘begin’ in de Borinage, De Witte Raaf, editie 174 (maart-april 2015), 18-19;

digitale versie: http://www.dewitteraaf.be/artikel/detail/nl/4094


Disneyland Parijs. Artistieke ontleningen, monetaire leningen, Desipientia Kunsthistorisch tijdschrift 22 (2015) nr.1 (voorjaar), 4-10.
[Boeksignalement:] Bert Altena, Machinist en wereldverbeteraar. Het leven van A.J. Lansen, 1847-1931, Hilversum (Verloren)2014, De Negentiende Eeuw 39 (2015)nr.2, 182-183.
Dutch Art Nouveau [review of: Clifford S. Ackley and Katharine Harper, Holland on Paper in the Age of Art Nouveau, Boston (Museum of Fine Art Publications) 2014), Print Quarterly, Vol. XXXII No. 4 (December 2015)], 439-442.
Clifford S. Ackley and Katharine Harper, Holland on Paper in the Age of Art Nouveau, Boston (MFA Publications) 2014, Simiolus. Netherlands Quarterly for the history of art 38 (2015-2016) Number 1 /2, 92-100.
[Boeksignalement:]Freek Heijbroek en Erik Schmitz, George Hendrik Breitner in Amsterdam, Bussum (Thoth) 2014, De Negentiende Eeuw 39 (2015) nr.3/4, 325-326.

10/12/2015.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina