Publications dr. Theo J. M. van der Voordt till December 2013Dovnload 205.42 Kb.
Pagina1/3
Datum20.08.2016
Grootte205.42 Kb.
  1   2   3
­­

Publications dr. Theo J.M. van der Voordt till December 2013 1. Books (32) (including 11 international books)
 1. Contributions to books (62) (18x international) 2. Externally funded research reports (55)
 1. Internally funded reseach reports (21)
 1. International scientific journal papers (36)
 1. Conference papers / Submissions to international Conference Proceedings (44)
 1. Professional journal papers in Dutch journals (122)
 1. Submissions to Dutch conferences (14)
 1. Papers in other journals (25)
 1. Book reviews (15)
 1. Educational publications (17)
 1. Miscellanious (24)


1. Books (32)
Voordt, D.J.M. van der, D. Vrielink, H.B.R. van Wegen (1984), Kinder­dag­verblijven. Richtlijnen voor de Bouw. Delftse Uni­ver­sitaire Pers, Delft. 100 pp. ISBN 90-6275-156-3.
Hoogdalem, H. van, D.J.M. van der Voordt, H.B.R. van Wegen (1985), Bou­wen aan Gezondheidscentra. Functionele Grondslagen voor Pro­gramma en Ontwerp. Delftse Universi­taire Pers, Delft. 150 pp. ISBN 90 6275 195 4.
Hoogdalem, H. van, D.J.M. van der Voordt, H.B.R. van Wegen (eds) (1986), Tussen pen en potlood. Over ontwerp en onderzoek van de omge­ving. Delftse Universitaire Pers, Delft. 131 pp. ISBN 90 6275 236 5.
Blonk. C.J., D.J.M. van der Voordt (1987), Dagverblijven en tehuizen. Gebouw en leefklimaat. Stichting Fiad, Utrecht. 167 pp. ISBN 90 70710 03 X.
Hoogdalem, H. van, N.L. Prak, D.J.M. van der Voordt, H.B.R. van We­gen (eds) (1988), Looking back to the future. Vol. I, Pro­gram­me and abstracts. 157 pp. Procee­dings of IAPS 10. Aula TU Delft, 5 8 july 1988. Delft­se Universi­tai­re Pers, Delft. ISBN 90 6275 453 8.
Hoogdalem, H. van, N.L. Prak, D.J.M. van der Voordt, H.B.R. van We­gen (eds) (1988), Looking back to the future. Vol II, Symposia and papers. 591 pp. Procee­dings of IAPS 10. Aula TU Delft, 5 8 july 1988. Delft­se Universi­tai­re Pers, Delft. ISBN 90-6275-454 6.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (1990), Sociaal veilig ont­wer­pen. Checklist ten behoeve van het ont­wik­kelen en toet­sen van (plan­nen voor) de gebouwde omgeving. Publikatieburo Bouwkunde, Tech­nische Universi­teit Delft. 128 pp. ISBN90-5269-039-1.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (1991), Sociale veiligheid en gebouwde omgeving. Theorie, empirie en instrument­ont­wikkeling. Proefschrift. Publikatieburo Bouwkunde, Technische Universiteit Delft. 353 pp. ISBN 90-5269-0715.
Breuer, G.S., B. van de Donk, H. van Hoogdalem, P.P.J. Houben, D.J.M. van der Voordt (1992), Nieuwe woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Docu­menta­tie en beknopte evaluatie van zeven (semi)in­tramurale projecten. Publikatieburo Bouwkunde, Technische Universiteit Delft. 250 pp. ISBN 90-5269-109-6.
Voordt, D.J.M. van der, D. Terpstra (1995). Verpleeg­hui­zen: varianten en alternatieven. Gebouw en zorgconcept. Publi­katie­bu­ro Bouwkun­de, Techni­sche Universiteit Delft. 286 pp. ISBN 90-5269-183-5.
Foqué, R., D.J.M. van der Voordt, H.B.R. van Wegen et al (1996), Doctorates in Design and Archi­tectu­re. Conference Book. EAAE Conference 8-10 February, Delft. Delft University of Technology, Facul­ty of Archi­tecture. 190 pp. ISBN 90-5269-199-1.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (eds) (1996), Docto­rates in Design and Architecture. Vol. 1, State of the Art. Proceedings EAAE Conference. Delft. Delft University of Technology, Faculty of Archi­tecture. 129 pp. ISBN 90-5269-201-5
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (eds) (1996), Docto­rates in Design and Architecture. Vol. 2, Re­sults and Reflections. Proceedings EAAE Conference, Delft. Delft University of Techno­logy, Facul­ty of Archi­tecture. 364 pp. ISBN 90-5269-201-7.

Voordt, D.J.M. van der, et al (red) (1998), Praktijkhandboek Bouw en Beheer. Wonen met zorg voor ouderen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten. 350 pp. ISBN 90-313-2551-1.


Voordt, D.J.M. van der (1999), Universitair vastgoed: leer- en werkomgeving. Verslag van twee proefprojecten kantoorinnovatie aan de TU Delft. Delftse Universitaire Pers.
Aalders, J.J., A.F. Fabery de Jonge, D.J.M. van der Voordt (1999), Universitair vastgoed: laboratoria. Delftse universitaire Pers.
Voordt, D.J.M. van der, P.G. Vos e.a. (1999), Evaluatie van kantoorinnovatie. Model en methoden. Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (2000), Architectuur en gebruikswaarde. Programmeren, ontwerpen, evalueren. Uitgeverij Thoth, Bussum.
Jong, T.M. de, Y.J. Cuperus, D,J,M. van der Voordt (eds) (2000), Ways to study architectural, urban and technical design. Conference Edition. Delft University Press.
Voordt, D.J.M. van der, J.J. van Meel. M. de Hoog en M. Zorge (eds), BOSS Study tour 2002, Mexico City. Interne uitgave Faculteit Bouwkunde TU Delft.
Jong, T.M. de, D.J.M. van der Voordt (2002) (eds), Ways to study and research architectural, urban and technical design. Delft University Press, Delft.
Voordt, D.J.M. van der (2003), Kosten en baten van werkplekinnovatie. Een definitie- en programmeringsstudie. In opdracht van het Center for People and Buildings en het Centrum Facility Management.
Idem Engelse editie: Costs and benefits of innovative workplace design.
Voordt, D.J.M. van der, en H.B.R. van Wegen (2005), Architecture in use. An introduction to the programming, design and evaluation of buildings. Oxford: Elsevier, Architectural Press.
Voordt, D.J.M. van der, m.m.v. R.P. Geraedts, H. T Remøy en C.P.A. Oudijk (red) (2007), Transformatie van kantoorgebouwen. Thema’s, actoren, instrumenten en projecten. Rotterdam: Uitgeverij 010. ISBN 978 90 6450 624 6.
Voordt, D.J.M. van der, H. Zijlstra, A.A.J.F. van den Dobbelsteen en M.J. van Dorst (red) (2007), Integrale plananalyse van gebouwen. Doel, methoden en analysekader. Delft: VSSD. ISBN 90-71301-80-x. See http://www.vssd.nl/hlf/f021.htm
Voordt, D.J.M. van der, H. Zijlstra, A.A.J.F. van den Dobbelsteen en M.J. van Dorst (red) (2007), Integrale plananalyse van gebouwen. DynamischKantoor Haarlem. Delft: VSSD. ISBN 90-71301-81-8. See http://www.vssd.nl/hlf/f021.htm
Voordt, D.J.M. van der, H. Zijlstra, A.A.J.F. van den Dobbelsteen en M.J. van Dorst (red) (2007), Integrale plananalyse van gebouwen. Gebouw voor Bouwkunde, methoden en analysekader. Delft: VSSD. ISBN 90-71301-82-6. See http://www.vssd.nl/hlf/f021.htm
Remøy, H. en Van der Voordt, Th. (2011), Zorg voor leegstand. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties. Amsterdam/Delft, BNA Onderzoek & Faculteit Bouwkunde TU Delft. Publieksversie, 64 pp. ISBN 978-94-6190-205-4.
Hoendervanger, Jan Gerard, Voordt, Theo van der, Wijnja, Jaap (2012), Huisvestingsmanagement. Van strategie tot exploitatie. Groningen: Noordhoff Uitgevers. 343 pp. ISBN 978-90-01-81057-3.
Jensen, P.A., van der Voordt, T., Coenen, C. (eds) (2012), The Added Value of Facilities Management: Concepts, Findings and Perspectives. Lyngby, Denmark: Centre for Facilities Management & Polyteknisk Forlag. ISBN 9788750210405.
Van der Voordt, Theo, Van Wegen, Herman (2013), Arquitetura sob o olhar do usuário. Programa de necessidades, projeto e avaliação de edificações. São Paulo/SP, Brasil: Oficina de textos. ISBN 978-85-7975-074-8.

2. Contributions to books (62)
Hoogdalem, H. van, D.J.M. van der Voordt, H.B.R. van Wegen (1982), Ge­bouwen voor Gezondheidscen­tra. Op zoek naar een optimale afstem­ming van organisatie en gebouw. In: R.S. ten Cate (red), Hulpverlenen in Samenwer­king. Eerstelijns Gezond­heidszorg in ontwikke­ling. Samson, Alp­hen a/d Rijn. 3110/1-19.
Ook gepubliceerd in W.G.Boerma en R.S. ten Cate (red), Uit de praktijk van de Eerste Lijn. Sa­menwerking in de Hulp­verle­ning. Samson, Alphen a/d Rijn. 1985. ISBN 90 6016 552 7.
Voordt, D.J.M. van der, en H.B.R. van Wegen (1986), Het spanningsveld tussen ontwerpers en bewoners. Bespiege­lingen bij het afscheid van een pionier. In: H. van Hoogdalem et al (red), Tussen pen en potlood. Delftse Universitaire Pers, Delft. 1 16.
Hoogdalem, H. van, D.J.M. van der Voordt, H.B.R. van Wegen (1986), Van Bijlmermeer tot Venser­polder. Interview met C.J.M. Weeber. In: H. van Hoogdalem et al (1986), Tussen pen en potlood. Delftse Univer­si­taire Pers, Delft. 65 78.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (1989), Van gebruik naar ini­tiatief. In: L. van Duin, W.W, Floet, J. Zeinstra (red), Functio­neel ont­wer­pen. Ontwikkeling en toepas­sing van het doel­matig­heids­beginsel in de architectuur. Publi­katieburo Bouw­kunde TU Delft. 45-64.
Voordt, D.J.M. van der (1990), Kleine criminaliteit en (stede)­bouwkundig ontwerp. In: M.A. Zwa­nenburg, A.M.G. Smits (red), Kleine criminaliteit en overheids­beleid. Gouda Quint, Arnhem, 204-215. ISBN 90-6000-709-3.
Houben, P.P.J., D.J.M. van der Voordt (1992), Toetsing op bewoon­baar­heid. Handboek Wonen en Werken in een Verzor­gingshuis Afl. 6 Hfdst. 4, Hou 1-23.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (1992), Psychologische aspek­ten van de openbare ruimte. In: H. Beukers en M. Pot­hoff (red), Ste­delij­ke openbare ruimte. KVGO, Amster­dam, 8-15.
Duin, Leen van, Theo van der Voordt, Herman van Wegen (1997), Doctorates in Design and Architecture. The Architectural Annual 1995-19996. Delft University of Technology, Faculty of Architecture, 152-153.
Voordt, D.J.M. van der (1998), Voorwoord. In: Praktijkhandboek Bouw en Beheer. Wonen met zorg voor ouderen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 5-6.
Voordt, D.J.M. van der (1998), Begrippen wonen en zorg. Idem, 13-20.

Voordt, D.J.M. van der (1998), Wonen met zorg in de jaren tachtig en negentig. Idem, 33-42.

Voordt, D.J.M. van der (1998), Bouwstenen voor het verpleeghuis nieuwe stijl. Idem, 172-179.

Voordt, D.J.M. van der (1998), Architectuur van woonzorgvoorzieningen. Idem, 199-206.

Voordt, D.J.M. van der (1998), Integrale toegankelijkheid. Idem, 305-313.

Voordt, D.J.M. van der (1998), Ruimtelijke oriëntatie Idem, 314-319.

Plaisier, A. en D.J.M. van der Voordt (1998), Privacy en sociaal contact. Idem, 320-328.
Voordt, Theo JM van der (1999), Space Requirements for Accessibility. Cros-Cultural Comparisons. In: E.D. Steinfeld & Scott Danford (eds), Measuring Enabling Environments. Elsevier, New York, 58-89.
Voordt, D.J.M. van der, J.J. van Meel (2000), Lessons from innovations. In: G. Dewulf, P. Krumm en H. de Jonge (eds), Successful corporate real estate strategies. Arko Publishers, Nieuwegein, 51-64.
Jong, T.M. de, W. van den Bergh, M. Eekhout, D.J.M. van der Voordt, Y.J. Cuperus (2000), Introduction. In: Jong, T.M. de, Y.J. Cuperus, D,J,M. van der Voordt (eds) (2000), Ways to study architectural, urban and technical design. Delft University Press, 10-17.
Lans, W., D.J.M. van der Voordt (2000), Descriptive research. Idem, 36-40.

Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (2000), Programming of buildings. Idem, 118-121.

Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (2000), Ex post evaluation. Idem, 153-156..

Cuperus, Y.J., D.J.M. van der Voordt (2000), Conclusion. Idem, 271-272.


Voordt, D.J.M. van der (2001), Costs and benefits of workplace innovation. In: H. Bekkering et al (eds), The Architectural Annual 1999 - 2000. Delft University of Technology. 010 Publishers, Rotterdam, 139-143.
Voordt, D.J.M. van der (2002), Toegang voor iedereen. De lange weg naar integrale toegankelijkheid. In: R.N. Pikaar (red), Ergonomie van de gebouwde omgeving. Congresboek 2002, 107-115.
Voordt, D.J.M. van der (2002), Typologie van ziekenhuisgebouwen: versnelling of verstarring? In: Jubileumboek College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen. Utrecht.
Jong, T.M. de, D.J.M. van der Voordt (2002), Introduction. In: Jong, T.M. de, D.J.M. van der Voordt (2001) (eds),. Ways to study and research architectural, urban and technical design. Delft University Press, Delft, 11-14.
Jong, T.M. de, Voordt, D.J.M. van der (2002), Criteria for scientific study and design. Idem, 19-30.

Jong, T.M. de, Voordt, D.J.M. van der (2002), Retrieval and reference. Idem, 43-52.

Lans, W., D.J.M. van der Voordt (2002), Descriptive research. Idem, 53-60.

Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (2002), Ex post evaluation of buildings.

Idem, 151-158..

Voordt, D.J.M. van der (2002), Evaluating prototypes. Idem, 169-172.

Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (2001), Programming of buildings. Idem, 271-277.

Voordt, D.J.M. van der, T.M. de Jong (2002), Types of study by design. Idem, 455-457.

Voordt, D.J.M. van der, Y.J. Cuperus (2002), Epilogue. Idem, 503-505.
Voordt, D.J.M. van der, P. Kolbye en J.J. van Meel (2002), Architecture. In: M. de Hoog et al (eds), BOSS-study tour to Mexico City. Real Estate & Housing, Faculty of Architecture, delft University of Technology.
Meel, J.J. van, en D.J.M. van der Voordt (2002), Concluding remarks. Idem.
Geraedts, Rob, en Theo van der Voordt (2004), Offices for Living. In: H. Bekkering et al (eds), The Architecture Annual 2002 - 2003. Rotterdam: 010 Publishers, 100-105.
Mallory-Hill, Shauna, Theo JM van der Voordt en Anne van Dortmont (2005), Evaluation of innovative workplace design in the Netherlands. In: W.F.E. Preiser en J. C. Vischer (eds), Assessing Building Performance. Oxon, UK: Elsevier, pp 160-169 and 227-228.
Volker, L., and D.J.M. van der Voordt (2005), An Integral Tool for the Diagnostic Evaluation of Non-Territorial Offices. In: B. Martens and A.G. Keul (eds), Designing Social Innovation. Planning, Building, Evaluating. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers, 241-250.
Volker, L., en D.J.M. van der Voordt (2005), Benchmarking op prestaties van de huisvesting. Facilitaire Kengetallen Handboek. Supplement 3.15, 1-14. Nieuwegein: Arko Uitgeverij.
Voordt, D.J.M. van der (2007), Transformatielandkaart: thema’s, actoren, instrumenten en lessen uit projecten. In: Voordt, D.J.M. van der, et al, Transformatie van kantoorgebouwen. Rotterdam: Uitgeverij 010, 16-26. List of contents click here.
Oudijk, C., Remoøy, H.T. & Voordt, D.J.M. van der (2007) Projectanalyses. In: Voordt, D.J.M. van der, et al, Transformatie van kantoorgebouwen. Rotterdam: Uitgeverij 010, 29-176.
Voordt, D.J.M. van der, & Kolk, M. van der (2007), Tijdelijk transformeren. In: Voordt, D.J.M. van der, et al, Transformatie van kantoorgebouwen. Rotterdam: Uitgeverij 010, 298-305.
Geraedts, R.P. & Voordt, D.J.M. van der (2007), Leegstandsrisicometer. In: Voordt, D.J.M. van der, et al, Transformatie van kantoorgebouwen. Rotterdam: Uitgeverij 010, 374-381.

Geraedts, R.P. & Voordt, D.J.M. van der (2007), Transformatiepotentiemeter. In: Voordt, D.J.M. van der, et al, Transformatie van kantoorgebouwen. Rotterdam: Uitgeverij 010, 382-398.


Voordt, D.J.M. van der (2007), Strategisch sturen op een kostenefficiënt Programma van Eisen. In: J. Pleunis (red), Exploitatiegericht bouwen in de zorgsector. NVTG BouwAward, 13-43.
Bogers, T., Meel, J.J. van, en Voordt, D.J.M. van der (2008), Architectenvisie op het Programma van Eisen. FMM Jaarboek 2008.
Asselbergs, F., Schreibers, K. en Voordt, D.J.M. van der (2008), Kantoorgebouwen. Arbo Jaarboek 2008. Alphen a/d Rijn: Kluwer, 333-346.

Voordt, Th. Van der, Ikiz-Koppejan, Y. & Hartjes, A. (2008), Organisatiegericht huisvesten. In: van Scheijndel, P.A.M. en Horsten, F. (eds) Succesvolle kantoorhuisvesting. Bouwstenen voor een optimaal eindresultaat. Den Haag, Sdu Uitgevers, 21-43. ISBN 978 90 12 58019 9.


Geraedts, R.P. and Voordt, D.J.M. van der (2008), New life for Old Buildings. Architecture Annual. Rotterdam: 010 Publishers, 86-91.
Akkeren, S. van, Voordt, Th. Van der, Gorgievski, M. (2010), Flexwerken in een academische omgeving. In: Kooyman, W. (red) Facility Management Jaarboek 2010. Nieuwegein: Arko Uitgeverij BV, pp 38-43. ISBN 978-90-5472-121-5.
Voordt, D.J.M. van der, Simonis, R. (2010), Kantoren. In: Schrover, J., van der Steeg, M. en Zwaard, W. (red), Arbo Jaarboek 2010, Preventiegids veilig en gezond werken. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 365-378. ISBN 9789013069020.
Voordt, Th. Van der, de Been, I. (2010), Werkomgeving: breinbreker of tevredenheidsgenerator? In: I. Bakker (red), De Breinwerker. Naarden: Uitgeverij FMN, pp 67-86 plus nawoord pp 34-35 (met P. Vink). ISBN 9789490550012.
Voordt, Th. Van der, Simonis, R. (2011), Kantoren. In: S. Ronner, J. Schrover, M van der Steeg, W. Zwaard (eds), Arbo Jaarboek 2011. Preventiegids veilig en gezond werken. Alphen aan den Rijn: Kluwer. ISBN 978 90 1308 466 5, pp 381-394.
Doorn, Alijd van, Voordt, Theo van der (2012), Een duurzaam programma van eisen. Hoofdstuk 3, in Van Doorn, A., Het duurzame ontwerpproject, 47-64. Amsterdam: SUN. ISBN 678 94 6105 7273.
Jensen, P.A., van der Voordt, T., Coenen, C. (eds) (2012), The Added Value of Facilities Management: Concepts, Findings and Perspectives. Lyngby, Denmark: Centre for Facilities Management & Polyteknisk Forlag. ISBN 9788750210405. Seven joint chapters:

 • Jensen, P.A., Van der Voordt, T., Coenen, C., Background and Introduction. Chapter 1, 14-30.

 • Jensen, P.A., Van der Voordt, T., Coenen, C., Von Felten, D., Sarasoja, A., Balslev Nielsen, S., Riratanaphong, C., Pfenninger, M., The Concept of Added Value of FM. Chapter 4, 58-74.

 • Riratanaphong, C., Van der Voordt, T., Liisa Sarasoja, A., Performance Measurement in the Context of CREM and FM. Chapter 8, 123-145.

 • Van der Voordt, T., Prevosth, J., Van der Zwart, J., Adding Value by FM and CREM in Dutch Hospitals. Chapter 13, 205-222.

 • Riratanaphong, C., Van der Voordt, T., Performance Measurement of Workplace Change: A Comparative Analysis of Data from Thailand, The Netherlands and Finland. Chapter 16, 248-265.

 • Jensen, P.A., Van der Voordt, T., Coenen, C., Sarasoja, A., Comparisons and Lessons Learned. Chapter 17, 268-291.

 • Jensen, P.A., Van der Voordt, T., Coenen, C., What we still need to Learn. Chapter 18, 292-305.

Simonis, M.H.G.M. en Van der Voordt, D.J.M. (2012), Kantoren. Hoofdstuk 20, pp 389-402. In: Ronner, S., Schrover, J., Van der Steeg, M. en Zwaard, W. (eds), Arbojaarboek 2012. Preventiegids veilig en gezond werken. Alphen aan den Rijn/Diegem: Kluwer.
Spierings, D., Van der Voordt, T., Van Biene, M. (2012), The desirable scale. Impact of scale on group mix and social quality is assisted living facilities. In Hanse, S., Balder, M. (red), Tussenstand. Arnhem: HAN Lectoraat Zorggericht Bouwen: 88-102.
Voordt, Th. J. M. van der, Been, I. de, Maarleveld, M. (2012), Post-Occupancy Evaluation of Facilities Change. Book chapter in: E. Finch (ed), Facilities Change Management. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 137-154. ISBN 978-1-4051-5346-1.
Voordt, D.J.M. van der, Ikiz-Koppejan, Y.M.D., and Gosselink, A. (2012), An organisation-centered Accommodation: Accommodation Choice Model. In: S. Mallory-Hill, W.F.E. Preiser and C. Watson (eds), Enhancing Building Performance. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-4706-5759-1, pp 213-222.
Visscher, Henk, Van der Werf, Eefje, & Van der Voordt, Theo (2013), Eficiência Energética no parquet habitational holandês. In: S. B. Villa & S. W. Ornstein (eds.), Qualidade Ambiental na Habitação. Avaliação pós-ocupação. Sao Paulo, Brazil: Oficina de Textos. Chapter 15, 343-358. [Energy efficiency of the Dutch housing stock] ISBN 978-85-7975-076-2.

3. Externally funded research reports (55)
Voordt, D.J.M. van der, R.P Vrins en H.B.R. van Wegen (1978), De Binck­horsttunnel: Brug of Barrière. TH Delft. 113 pp. In opdracht van de Ge­meente 's Gravenhage.
Hoogdalem, H. van, D.J.M. van der Voordt en H.B.R. van Wegen (1981/­1983),

Ruimtelijk functionele Analyse van Gezondheidscentra. Technische Universiteit Delft. In opdracht van het Minis­terie van Welzijn, Volksgezondheid en Cul­tuur.


 1. Onderzoekproce­dure en proefonderzoek. 1981. 150pp.

 2. Dokumentatie en plattegrond analyse. 1982. 310 pp.

 3. Ervaringen van Gebruikers met hun Gebouwen. 1983. 160 pp.

 4. Evaluatie van het Advies van de Subcommissie Accommodatiebe­leid. 1983. 80 pp.

Voordt, D.J.M. van der, D. Vrielink en H.B.R. van Wegen (1982/1983), Onderzoek Kinderdagverblijven. Casestudies naar de gebruikservaringen met gebouwen voor kinderdag­verblijven. Deel I t/m VIII. TH Delft. 180 pp. In op­dracht van het Ministerie van Welzijn, Volks­gezondheid en Cultuur.


Voordt, D.J.M. van der, D. Vrielink, H.B.R. van Wegen (1984), Gebouwen voor Kinderdagverblijven. Dokumentatie en Plattegrond-analy­se. TH Delft. 140 pp. In op­dracht van het Mini­sterie van Welzijn, Volksge­zond­heid en Cul­tuur.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (1986), Ruimtelijke structuur en kleine criminaliteit. Interim checklist van aan­dachtspun­ten bij de beoor­de­ling van (stede)bouwkundige plannen. Delftse Universitaire Pers, Delft. 53 pp. ISBN 90 6275 2­93 4. In opdracht van de Gemeentepolitie 's Graven­hage.
Voordt, D.J.M. van der, en D. Vrielink (1987), Kosten-kwaliteit wijkwel­zijns-accommodaties. Delftse Universitaire Pers, Delft. 136 pp. ISBN 90 6275 368 X. In opdracht van de Gemeente Rotter­dam.
Graaf, P. van der, B. van Hesteren, H. van der Meulen, D.J.M. van der Voordt, H.B.R. van Wegen (1987), Dokumentatie Gezondheidscentra 1980 ­1985. Delftse Universitai­re Pers, Delft. 193 pp. ISBN 90 6275 372 8. In opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksge­zond­heid en Cultuur.
Voordt, D.J.M. van der, en H.B.R. van Wegen (1987), Toetsing van de inte­rim checklist Sociale Veiligheid en Ge­bouwde Omge­ving. Deel I, Doel en werk­wijze van het veldonderzoek. Delftse Universitaire Pers, Delft. 60 pp. ISBN 90 6275 392 2. In opdracht van de Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling/­Grond­zaken 's Gravenhage.
Kopinsky, M.K., D.J.M. van der Voordt en H.B.R. van Wegen (1987), Toetsing van de interim checklist Sociale Veiligheid en Ge­bouwde Omge­ving. Deel II, Deelstudie Transvaal, Den Haag. Delftse Univer­sitaire Pers, Delft. 150 pp. ISBN 90 6275 393 0. Idem.
Berg, A.G. van den, D.J.M. van der Voordt en H.B.R. van Wegen (1988), Toetsing van de interim checklist Sociale Veiligheid en Ge­bouwde Omge­ving. Deel III, deelstudie Bouwlust, Den Haag. Delftse Univer­sitaire Pers, Delft. 135 pp. ISBN 90 6275 470 8. Idem.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (1988), Toetsing van de inte­rim­ checkklist Sociale Veiligheid en Gebouwde Omge­ving. Deel IV, eindrap­por­ta­ge. Delftse Universi­taire Pers. 78 pp. ISBN 90 6275 520-8. Idem.
Starmans, I.H.J., D.J.M. van der Voordt, H.B.R. van Wegen (1988), Bou­wen en wonen in een voormalig havengebied. Naar een beter woon  en leefkli­maat in Delfsha­ven Buitendijks. OSPA-rapport 12. Delftse Uni­ver­sitai­re Pers. 70 pp. ISBN 90 6275 417-1. In op­dracht van Buro HALT en Woning­stichting Onze Woning te Rotterdam.
Boekhorst, F.W., R.P. Geraedts, C.G. Aarts, D.J.M. van der Voordt (1990), Aanpasbaar verbouwen. Normmodellen en aanpas­baar­heidsma­trices. OSPA-werkstuk no. 16. Technische Universiteit Delft, 208 pp. Op­dracht van het Ministerie van VROM.
Voordt, D.J.M. van der, en H.B.R. van Wegen (1990), Sociale veiligheid en Rotterdam. Toetsing van drie voorbeeldplannen op sociale veiligheid. Stich­ting voor Sociaal-Ruimtelijk Onder­zoek Delft. In opdracht van Dienst Volks­huisves­ting Rotterdam Afdeling Inspraakbe­geleiding. Gemeen­te Rotter­dam.
Breuer, G., H. van Hoogdalem, D.J.M. van der Voordt (1991), De toe­komst van De Drie Hoven. Een programmeringsstudie naar de toe­kom­stige gebruiks­mogelijkheden van een multifunctioneel wooncomplex voor ou­deren. OSPA-werkstuk no. 25. Technische Universiteit Delft, 120 pp. In op­dracht van Stich­ting De Drie Hoven te Amsterdam.
Boekhorst, F.W., D.J.M. van der Voordt, C.G. Aarts, R.P. Geraedts (1992), Enquête Aanpasbaar Verbouwen. OSPA-werkstuk no. 26, Techni­sche Uni­versi­teit Delft. 82 pp. In opdracht van de Nationale Woningraad.
Nolte. E.A.H., J.G.Drenth, C.G. Aarts en D.J.M. van der Voordt (1993), Experiment aanpasbaare verbouwen. Eindrapport theore­tische fase. Natio­nale Woningraad, Almere. 157 pp.
Voordt, D.J.M. van der (red) (1993), Amerika op weg naar een toegankelij­ke samenleving. Verslag van een studiereis naar de opzet en implementatie van de Americans with Disabilities Act. Ministerie van WVC, Rijswijk. 48 pp.
Voordt, D.J.M. van der, G.E. de Jong, J.G. Drenth, E.A.H. Nolte en L. Sanders (1993), Ruimte voor toegankelijk­heid. Bouwstenen voor het bre­der gemiddelde. Ministerie van VROM. Opdracht van de Federatie Neder­landse Gehandicaptenraad. 200 pp.
Lüthi, P., M.N. Niclaes, D.J.M. van der Voordt (1994), Ouderen in zieken­hui­zen. Problemen en oplossingen voor bouw en inrichting. Publikatie­buro Facul­teit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft. In opdracht van Stichting Architek­ten­onderzoek Gebouwen Gezondheids­zorg (STAGG). 106 pp.
Jong, G.E., D.J.M. van der Voordt (1994), Ruimte rond het ziekenhuis­bed. Proefnemingen in een maquette op ware grootte. Techni­sche Universi­teit Delft. 52 pp. In: W.J. Idema (red), Ruimte rond (grotere) bedden. STAGG, Amsterdam. 14-59. In op­dracht van Stichting Architektenon­derzoek Gebou­wen Ge­zond­heidszorg.
Voordt, D.J.M. van der, J.G. Drenth, M.N. Niclaes, E.A.H. Nolte (1995), Toetsing van de checklist Aanpasbaar Verbouwen. Reakties van doelgroe­pen. Publikatieburo Bouwkun­de, Technische Universiteit Delft. 107 pp. In opdracht van het Ministerie van VROM.
Kahmann, R., E.A.H. Nolte, D.J.M. van der Voordt (1997), Ruimte voor opplussen. Empirisch onderzoek naar de gewenste bedieningshoogten en manoeuvreerruimte bij deuren voor ouderen die een stok of rollator gebruiken. Publikatiebureau Bouwkunde, Technische Universiteit Delft. In opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, Rotterdam.
Bijl, R. van der, H.J. Korthals Altes, R. Scherpenisse, P. van Soomeren, D.J.M. van der Voordt,T. Woldendorp (1997), Experimenteren met het Politiekeur­merk Veilig Wonen. Bestaande bouw. In opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisves­ting, Rotterdam.
Hoekstra, E.K., H.M.J.A. van Liempd, D.J.M. van der Voordt (1998), Wonen en GGZ. Verslag van een kwalitatief onderzoek naar zes projecten gericht op normaliseren van het wonen voor chronische psychiatrische patiënten. In opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, Rotterdam. 28 pp + Zes projectbeschrijvingen, 31 pp.
Luthi, P. en D.J.M. van der Voordt (1999), Beweging in ondergrondse ruimten. Deelproject O 103. Centrum voor Ondergronds Bouwen & Faculteit Bouwkunde TU Delft.
Voordt, D.J.M. van der, L. de Puy (2000), Evaluatie pilot Civiele Techniek. In opdracht van TU Delft Vastgoedbeheer. 45 pp.
Loman, R. m.m.v. D.J.M. van der Voordt (2000), Flexido: de kosten in kaart. BMVB Faculteit Bouwkunde, in opdracht van ABN AMRO, Amsterdam.
Voordt, D.J.M. van der, J.P. Soeter (2000), Bouwprognoses 1999-2004. Interne rapportage in opdracht van het Ministerie van VROM. Faculteit Bouwkunde, TU Delft.
Voordt, D.J.M. van der, M. Beunder (2001), De rode draad. Lessen uit innovatieve kantoorprojecten bij ABN AMRO bank BV. Werkdocument ABN AMRO en BMVB, Faculteit Bouwkunde TU Delft.
Voordt, D.J.M. van der, en J.J. van Meel (2002), Psychologische aspecten van kantoorinnovatie. BMVB & ABN AMRO, Delft/Amsterdam.
Guiza, B., en D.J.M. van der Voordt (2003), The Decision Making Process Concerning Workplace Innovation. KLPD Case Study. Faculteit Bouwkunde TU Delft & Center for People and Buildings.
Volker, L., en D.J.M. van der Voordt (2003), Een nieuw huis voor de Kamer. Een onderzoek naar de beleving van een innovatief kantoorconcept. Center for People and Buildings, Delft.
Ree, H.J. van, D.J.M. van der Voordt en L. Volker (2004), Van vast naar flexibel. Een onderzoek naar de beleving van een innovatief kantoorconcept voor de VROM-Inspectie Zuid-West te Rotterdam. Delft: Center for People and Buildings.
Volker, L., en D.J.M. van der Voordt (2004), Flexen in Forum Flex. Een onderzoek naar de beleving van een innovatief kantoorconcept voor het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst in Utrecht. Delft: Center for People and Buildings.
Hartjes, A., F. van Lanen en D.J.M. van der Voordt (2005), Het WiNN-concept. Gebruik en beleving van een innovatief kantoorconcept voor Nationale Nederlanden in de Haagse Poort. Delft: Center for People and Buildings
Volker, L., en D.J.M. van der Voordt (2005), Werkomgevingsdiagnose-instrument. Delft: Center for People and Buildings. Integrale eindrapportage.
Volker, L., en D.J.M. van der Voordt (2005), WODI-Evaluatie toolkit. Delft: Center for People and Buildings.
Voordt, D.J.M. van der, Maarleveld, M., en Attema, J. (2006), Gebruikers over hun kantooromgeving. Crosscase analyse van acht projecten. Delft: Center for People and Buildings.
Voordt, D.J.M. van der, en Maarleveld, M. (2006), Op zoek naar een tevredenheidsnorm. Delft: Center for People and Buildings.
Maarleveld, M., en Voordt, D.J.M. van der (2006), Renovatie en innovatie? Een onderzoek naar het gebruik en de beleving van twee Haagse locaties van het ministerie van LNV. Delft: Center for People and Buildings.
Voordt, D.J.M. van der (2007), Activiteitgerelateerde Werkomgevingen bij Avans. Een onderzoek naar gebruik en beleving van het AGW concept bij Avans Hogeschool Breda en Tilburg. Delft: Center for People and Buildings.
Batenburg, R. en Voordt, D.J.M. van der (2008), Effecten van facilitybeleving op de ervaren arbeidsproductiviteit. Delft: Center for People and Buildings, i.s.m. Facilicom en Dialogic. Samenvatting.
Hartjes, A., Pullen, W., Voordt, Th. Van der, Klingeren, N. van, en Bruyne, E. de (2008), Functieprofielen. Het gebruik van functieprofielen bij de ontwikkeling van een organisatiegericht huisvestingsconcept. Delft: Center for People and Buildings.
Ikiz-Koppejan, Y., Voordt, Th. Van der, Hartjes-Gosselink, A. (2009), Huisvestingskeuzemodel: procesmodel voor mens- en organisatiegericht huisvesten. Delft: Center for People and Buildings.
Remøy, H. en Van der Voordt, Th. (2011), Zorg voor leegstand. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties. Amsterdam/Delft, BNA Onderzoek & Faculteit Bouwkunde TU Delft. Eindrapportage, 180 pp.
Prevosth, J., Van der Voordt, T. (2011), De toegevoegde waarde van FM. Begrippen, maatregelen, en prioriteiten in de zorgsector. Naarden: Vereniging Facility Management Nederland.
Prevosth, J.M., Van der Voordt, D.J.M. (2011), Sturen op een gastvrij Albert Schweitzer ziekenhuis. Invloed van de gebouwde omgeving. Delft: Faculteit Bouwkunde TU Delft, Afdeling Real Estate & Housing. Rapport in opdracht van het Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht/Zwijndrecht, 62 pp.
Zwart, J. van der, en Voordt, Th. Van der (2012), Ziekenhuizen. In: M. Arkesteijn, H. de Jonge e.a., Eigendom vastgoed rijksmusea. Lessen v oor een eventuele overdracht. Delft: Faculteit Bouwkunde TU Delft. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ministerie van Financiën en de Rijksgebouwendienst.
Mezger, A., Van Vlimmeren, C. en Van der Voordt, T. (2013), Kwaliteiten: werkplekconcepten, flexibiliteit en voorzieningen. In: Arkesteijn, M., Van Dam, E. e.a. (red), Wat wil de eindgebruiker? Inzicht in gebruikerswensen kantoren. Samenvatting resultaten fase 1, Verkenning. Corenet Global Benelux & FMN.
Remøy, H., De Jonge, H., Van der Voordt, T., Zijlstra, H., Borst, S., Rieuwerts, S. Koppels, P. (2013), Leegstandsmanagement van publiek vastgoed. Pilotstudie. Faculteit Bouwkunde TU Delft i.o.v. Atelier Rijksbouwmeester, Den Haag. Rapport + managementsamenvatting.

4. Internally funded research reports (21)
Voordt, D.J.M. van der (1977), De getekende voorstelling van Centraal Brussel. TH Delft. 35 pp.
Voordt, D.J.M. van der, D. de Jonge (1977), Opvattingen van bouw­kunde­studenten over hun vakgebied. TH Delft. 60 pp.
Steffen, C., D.J.M. van der Voordt (1978), Belevingsonderzoek in Ant­werpen. TH Delft. 122 pp.
Steffen, C., D.J.M. van der Voordt (1978), Belevingsonderzoek stede­lijk milieu. Methoden en technie­ken. TH Delft. 212 pp.
Voordt, D.J.M. van der (1979), Belevingskenmerken van de gebouwde omge­ving in Delft. TH Delft. 79 pp + tabellarisch overzicht 55 pp.
Steffen, C., D.J.M. van der Voordt (1979), Delft, een analyse van de belevingswaarde. TH Delft. 143 pp.
Kroon, J.J., D.J.M. van der Voordt (1979), Gebruik van hellingbanen. Een onderzoek naar de ervaringen van gehan­dicap­ten en niet  gehandicap­ten bij het overwinnen van een niveauver­schil van 1.50 m via hellingbanen 1:12 en 1:18, lopend of per rol­stoel. TH Delft. 83 pp.
Voordt, D.J.M. van der (1980), Bouwen voor iedereen. TH Delft. 50 pp.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (1980), Onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers. TH Delft. 82 pp.
Voordt, D.J.M. van der (1983), Bouwen voor iedereen, inclusief gehandi­capten. TH Delft. 160 pp.
Aarts, C.G., J.J. Kroon, D.J.M. van der Voordt (1983), Interim rapport Deurenonderzoek. TH Delft. 39 pp.
Voordt, D.J.M. van der (1986), Slachtofferschap en woonmilieu. Secundai­re analyse van een CBSdatabe­stand. TU Delft. 65 pp.
Voordt, D.J.M. van der (1986), Dagverblijven en gezinsvervangende tehui­zen voor geestelijk gehandi­capten. Achtergronden, documen­tatie en analy­se. TU Delft. 214 pp.
Voordt, D.J.M. van der (1988), Sociaal Ruimtelijk onderzoek in het bouw­proces. OSPA-werkstuk no. 4. Technische Universiteit Delft. 60 pp.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (red) (1988), VF-rappor­tage De Komende Bouwopgave. III, Ont­werp­richt­lijnen. TU Delft. 67 pp.
Most van Spijk, A. van der, D.J.M. van der Voordt, m.m.v. C.G. Aarts (1989), Aanpasbaar bouwen en de vereiste woninggrootte. Vergelijking van ver­schil­lende normstelsels. Delftse Universitaire Pers. 140 pp. ISBN 90-6275-519-4.
Voordt, D.J.M. van der (red) (1989), Onderbouwd bouwen. Achtergron­den, programma en perspectie­ven van het onderzoek op Bouwkunde/TU Delft. Tech­nische Universi­teit Delft. 75 pp.

Aarts, C.G. en D.J.M. van der Voordt (1989), Onderwijs en onderzoek in toegankelijkheid. Werkgroep Bouwen voor Ieder­een, TU Delft. 40 pp.


Thieme, J.C., D.J.M. van der Voordt, H.B.R. van Wegen (1989), Effekten van grootschalige ingrepen. Een programmerings­studie. OSPA-rap­port no.13, 70 pp.
Hoepel, H., Visser, S. en de Vries, J., m.m.v. Th. van der Voordt en J. van der Zwart (2009), Zorgvastgoedmonitor 2008. Twynstra Gudde, Amersfoort & TU Delft.
Bakker, I., Vink, P. en Van der Voordt, Th. i.s.m. De Boon, J. (2011), Maakt het uit of een vergaderzaal rood of blauw is? Het effect op welzijn, sociale cohesie en productiviteit. Interne rapportage IND Rijswijk. Delft: TU Delft.

5. Papers in international scientific journals (35)
Voordt, D.J.M. van der, en H.B.R. van Wegen (1979), Feelings of anxiety and environmental design. Delft Progress Report (4) pp.234 251.
Jacobsen, Ch., en D.J.M. van der Voordt (1980), Interpreting modal fre­quencies to measure social norms. Sociological Methods & Research (8) no.4, pp.470 486.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (1983), Underpasses for pe­des­trians and cyclists. User requirements and implica­ti­ons for design. Transpor­tation Planning and Technology (8) 1, 1 14.
Hoogdalem, H. van, D.J.M. van der Voordt, H.B.R. van Wegen (1985), Comparative floorplan analysis as a means to develop design guidelines. Jour­nal of Environmental Psychology (5) 2, 153 179.
Voordt, D.J.M. van der (1987), Residential crime and environmental design. Netherlands Journal of Hou­sing and Environmental Research Vol 2 no.1, 5 27.
Voordt, D.J.M. van der, en H.B.R. van Wegen (1990), Testing building plans on public security: ussefulness of the Delft checklist. Netherlands Journal of Housing and Environ­mental Research (5) 2, 129-154.
Voordt, D.J.M. van der (1990), Towards an international checklist on safe neighbour­hoods. In: Prospect, Jour­nal of the Internati­onal Federation for Housing and Planning (IFHP) 3/4, 33-35.
Voordt, D.J.M. van der (1990), Building Adaptable Housing - From Theory to Practice. Current develop­ments in the Netherlands. Architecture and Behaviour Vol.6 no.1, 17-37.
Houben, P.P.J. en D.J.M. van der Voordt (1993), New combina­tions of hou­sing and care for the elderly in the Netherlands. Netherlands Journal of Housing and Environmental Research Vol. 8 no.3, 301-325.
Voordt, D.J.M. van der, en H.B.R. van Wegen (1993), The Delft checklist on safe neighborhoods. Journal of Architectural and Planning Research Vol.10 no.4, 341-356.
Voordt, Theo JM van der, Dick Vrielink, Herman van Wegen (1997), Comparative floorplan-analysis in programming and architectu­ral design. Design Studies Vol.18 no.1, 67-88.
Voordt, D.J.M. van der (1997), Housing and care variants for older people with dementia. Current trends in the Netherlands. American Journal of Alzheimer's Disease Vol.12 no.2, 84-92.
Voordt, D.J.M. van der (1997), Design for All: Towards a Barrierfree Environment for Everyone. Cadernos Técnicos Aut no.3, 51-75. Faculdade de Architectura e Urbanismo, Universidade de Sâo Paulo.
Voordt, D.J.M. van der (2001), Lost in a nursing home. IAPS Bulletin for People-Environment Studies No. 18 (spring 2001). Special issue on Environmental Cognition, 19-21.
Vos, P.G.J.C., D.J.M. van der Voordt (2001), Tomorrow’s offices through today’s eyes. Journal of Corporate Real Estate Vol. 4 no. 1, 48-65
Geraedts, R.P., and D.J.M. van der Voordt (2002), Offices for living in: An instrument for measuring the potential for transforming offices into homes. Open House International Vol. 28 no. 3, 80-90.
Voordt, Theo van der, Juriaan van Meel, Froukje Smulders, Saskia Teurlings (2003), Corporate culture and design. Theoretical reflections on case-studies in the web design industry. Environments by Design Vol. 4 nr. 2, 23-43.
Voordt, Theo van der (2004), Human Response to Innovative Workplace Design. IAPS Bulletin of People-Environment Studies no. 24, spring 2004, 1-4.
Voordt, Theo JM van der (2004), Productivity and employee satisfaction in flexible offices. Journal of Corporate Real Estate Vol. 6 no.2, 133-148.
Voordt, Theo JM van der (2004), Costs and benefits of flexible workspaces. Work in progress in The Netherlands. Facilities Vol. 22 no. 9/10, 240-246.
Voordt, D.J.M. van der, & M. Maarleveld (2006), Performance of Office Buildings from a User’s Perspective. Ambiente Construído, Porto Alegre, Vol. 6, n. 3, 07-20, july/september. ISSN 1415-8876 © 2006, Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Todos os direitos reservados. Electronic Journal.
Remøy, H.T. & Voordt, D.J.M. van der (2007), A new life: conversion of vacant office buildings into housing. Facilities (25) 3-4, 88-103. ISSN 0263-2772.
Bogers, T., Meel, J.J. van, and Voordt, D.J.M. van der (2008), Architects about briefing. Facilities. Vol. 26 no. 33/4, 109-116.
Vries, J.C. de, Jonge, H. de, & Voordt, Th.J.M. van der (2008), Impact of real estate interventons on organisational performance. Journal of Corporate Real Estate Vol. 10 no. 3, 208-223.
Voordt, D.J.M. van der (2009), Quality of design and usability: a Vitruvian twin. Ambiento Construido Vol. 9 nr. 2, 17-29. ISSN 1678-8621.
Maarleveld, M., Volker, L., van der Voordt, T.J.M. (2009) Measuring employee satisfaction in new offices – the WODI toolkit, Journal of Facilities Management Vol. 7 nr. 3, 181-197.

ISSN 1472-5967.


Bakker, I., van der Voordt, D.J.M. (2010), The influence of plants on productivity.

A critical assessment of research findings and test methods. Facilities Vol. 28 no. 9/10, 416-439.

ISSN 0263-2772.
Zwart, J. van der, Voordt, Th. J.M. van der, en Jonge, H. de (2010), Private investments in hospitals: a comparison of three healthcare systems and possible implications for real estate strategies. Health Environments Research & Design Journal Vol. 3 no. 3, 70-86. ISSN 1937-5867.
Gorgievski, M.J., van der Voordt, Th. J.M., van Herpen, S.G.A., van Akkeren, S. (2010), After the fire. New ways of working in an academic setting. Facilities, Vol. 28 no. 3/4, 206-224.

ISSN 0263-2772. ISBN 978-0-85724.


Jensen, P.A., van der Voordt, Th., Coenen, C., von Felten, D., Lindholm, A., Balslev Nielsen, S., Riratanaphong, C. and Schmid, M. (2012), In Search for the Added Value of FM: What we know and what we need to learn. Facilities Vol. 30 no. 5/6, 199-217.
Bakker, I., Van der Voordt, T., Vink, P. & de Boon, J. (2013), The use of Questionnaires in Colour Research in Real Life Settings. In search of validity and methodological pitfalls. Theoretical Issues in Ergonomics Science. Published online 20-9-2013. http://dx.doi.org/10.1080/1463922X.2013.815287
Bakker, I., Van der Voordt, T., Vink, P., de Boon, J. & Bazley, C. (2013), Colour preferences for Different Topics in connection to Personal Characteristics. Color Research & Applications.

Printed online 30-10-2013. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/col.21845/abstract


Bakker, I., Van der Voordt, Th., Vink, P. & De Boon, J. (2013), Red or Blue meeting rooms: does it matter? The impact of colour on perceived productivity, social cohesion and wellbeing. Facilities Volume 31 no. 1/2, 68-83.
Khanna, C., Van der Voordt, D.J.M. & Koppels, P. (2013), Real Estate mirrors Brands. A conceptual framework and practical applications. Journal of Corporate Real Estate Vol. 15 No. 3/4, 213-230.
Van der Zwart, Johan, and Van der Voordt, Theo (2013), Value adding management of hospital real estate. Balancing different stakeholders’ perspectives. (E)Hospital Vol. 15, no. 3, 13, 15-17.
Van Sprang, Hester, Groen, Brenda, Van der Voordt, Theo (2013), Spatial Support of Knowledge Production in Higher Education. Corporate Real Estate Journal Vol. 3 No. 1, 5-88.

6. Conference papers / Contributions to Conference Proceedings (44)
Voordt, D.J.M. van der (1981), Accessibility by means of ramps. Research data from the Nether­lands. Swedish Council for Building Re­search et al (eds). Proceedings of The built environment and the handicapped. Toward a normal life for the disabled and the elderly. Gothe­borg, 39-40.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (1986), Vandalism: The price of a praised paperclip. In: J. Wineman, R. Barnes and C. Zimring (eds), The costs of not knowing. Proceedings of the seven­teenth annual confe­rence of the Environmental De­sign Research Association, Atlanta, Geor­gia, April 9 13, 1986. 155  163. ISBN 0 939922 09 6.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (1988), A checklist on crime prevention through environmental design. In: H. van Hoogdalem et al (eds), Looking back to the future. Pro­ceedings of the tenth bienal confe­rence of the International Asso­ciation for the Study of People and their Physical Sur­roundings. Delftse Universitaire Pers, Delft. 182 193.
Voordt, D.J.M. van der (1988), Spatial analysis of crime and anxiety. Re­search data from the Netherlands and implications for design. In: J.D. Sime (ed), Safety in the built environ­ment. Pro­ceedings of BUSI88, Ports­mouth. E.&F.N. Spon, London/New York. 257 269.
Voordt, D.J.M. van der (1990), Homelike houses for mentally retarded adults. Current develop­ments in the Netherlands. In: H. Pa­mir et al, Cul­tu­re-Space-History. Proceedings of the eleventh biennal conference of the Internati­onal Association for the Study of People and their physical Sur­roundings, Ankara, Turkey, Vol.5, 365-373.
Breuer, G.S., H. van Hoogdalem, D.J.M. van der Voordt (1992), Meta­morpho­ses in housing, nursing and caring for the elderly in the Ne­ther­lands. In: Metamorpho­ses. Proceedings of the 12th bienal confe­rence of the In­ternational Association for the study of People and their physi­cal Sur­roundings, Chalkidiki, Greece.
Voordt, D.J.M. van der (1992), Design for all - Building adaptable hou­sing. In: Metamorpho­ses. Procee­dings of the 12th bienal confe­rence of the Inter­na­tional Association for the study of People and their physical Sur­roun­dings, Chalkidiki, Greece.
Voordt, D.J.M. van der, en H.B.R. van Wegen (1993), Physical planning and public safety. A case study. Proceedings of the ISOCARP conference on City Regions and Wellbeing. Glasgow, september 1993.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (1996), Docto­rates in Different Countries: a Comparative Analysis. Pro­ceedings of the EAAE Conference 8-10 February, Delft. Vol 1, State of the Art. Delft University of Techno­logy, Facul­ty of Archi­tecture, 1-8.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (1996), Docto­rates in Design and Architecture in the Netherlands. Pro­ceedings of the EAAE Conference 8-10 February, Delft. Vol 1, State of the Art. Delft University of Techno­logy, Facul­ty of Archi­tecture, 19-24.
Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen (1996), Docto­rates in Design and Architecture. An Outline of Issues. Pro­ceedings of the EAAE Conference 8-10 February, Delft. Vol 2, Re­sults and Reflections. Delft University of Techno­logy, Facul­ty of Archi­tecture, 1-12.
Voordt, Theo JM van der (1997), Environmental Design and Crime Prevention in the Netherlands. The Delft Checklist. Proceedings of the EU-Conference on Crime Prevention: Towards a European level. Noordwijk, the Netherlands, May 11-14.
Voordt, Theo JM van der (1997), Environmental Crime Prevention in the Netherlands. From Theory to Practice. Proceedings of the Annual Meeting of the Nordic Associations of Criminologists. Hirtshals, Denmark, May 22-25.
Voordt, D.J.M. van der (1998), Spatial Implications of Policy Trends and Changing Concepts of Housing and Care for the Elderly. J. Teklenburg, J. van Andel, J. Smeets, A. Seidel (eds), Shifting Balances, Changing Roles in Policy, Research and Design. Proceedings of the 15th Bi-Annual Conference of the International Association for People-Environment Studies (IAPS). European Institute of Retailing and Services Studies, Eindhoven.
Voordt, D.J.M. van der (1998), Reshaping the Traditional System. Proceedings of the ILSE Seminar on Independant Living for Seniors. The Hague, 15 juni 1998.
Voordt, Theo JM (2001), Towards a More Transparent and Research-Based Evaluation of Design. Conference Proceedings B, Research by Design. Delft University Press, 336-343.
Geraedts, R.P., and D.J.M. van der Voordt (2002), Offices for living in. An instrument for measuring the potential for transforming offices into homes. In : Open Building. Proceedings of CIB W104 : Balancing Resources and Quality in Housing. Mexico City 3-4 October 2002, 207-229.
Voordt, D.J.M. van der (2003), Costs and benefits of flexibel workspaces. Proceedings of the EuroFM International Research Symposium on Innovative Workplaces, embedded in the European Facility Management Conference of May 14-17, 2003, Rotterdam. R1.5, 1-13.
Geraedts, R., en D.J.M. van der Voordt (2003), Good buildings drive out bad buildings. Proceedings CIB Conference W104, Open Building Implementation, Hong Kong, October 2003.
Voordt, D.J.M. van der (2006), Use of workplace evaluations in briefing and design. In: Haugen, T.I., Moum, A. and Bröchner, J. (eds), Changing user demands on buildings. Proceedings of CIB W70 2006 Trondheim International Symposium, 523-532.
Remoy, H., and Voordt, D.J.M. van der (2006), A new life. Transformation of vacant office buildings into housing. In: Haugen, T.I., Moum, A. and Bröchner, J. (eds), Changing user demands on buildings. Proceedings of CIB W70 2006 Trondheim International Symposium, 425434.
Geraedts, R.P. & Voordt, Theo J.M. van der (2007), A tool to measure opportunities and risks of converting empty offices into dwellings. In P Boelhouwer, D Groetelaers, A Ouwehand & E Vogels (Eds.), Sustainable Urban Areas (pp. 1-21). Delft: OTB. Workshop W 11 – Metropolitan dynamics: Urban change, market and governance. ENHR International Conference on Sustainable Urban Areas. Rotterdam, 25-28 June 2007. 21 pp.
Remøy, H. & Voordt, Th. van der (2007), Conversion of office buildings. A cross-case analysis based on 14 conversions of vacant office buildings. In W Bakens, N.J. Habraken, K Kamimura & Y Utida (Eds.), Building stock activation 2007 (pp. 49-56). Tokyo: THEI Printing Co.
Geraedts, R.P. & Voordt, Th. van der (2007), The New Transformation Meter. A new evaluation instrument for matching the market supply of vacant office buildings and the market demand for new homes and other functions. In W Bakens, N.J. Habraken, K Kamimura & Y Utida (Eds.), Building stock activation 2007 (pp. 33-40). Tokyo: THEI Printing Co.
Voordt, D.J.M. van der, and Zwart, J. van der (2008), Dilemmas in Health Care Real Estate Management. In: H. Vande Putte et al (eds), Corporations and Cities Colloquium, Brussels, 64-71.
Voordt, D.J.M. van der, and Klooster, W. van der (2008), Post-Occupancy Evaluation of a New Office in an Educational setting, Proceedings of the CIB-W070 conference in Facilities Management, Heriot Watt University, Edinburgh, 16-18 June 2008, CIB report 315, 579-588.
Batenburg, R. and Voordt, D.J.M. van der (2008), Do Facilities Matter? Effects of Facility Satisfaction on Perceived productivity. Proceedings of the EFMC 7th EuroFM Research Symposium, Manchester, 10-11 June 2008, 139-150.
Geraedts, R.P. & Voordt, Th. J.M. (2008), A second chance for old buildings. In: Foliente, G., Luetzkendorf, Th., Newton, P. & Paevere, P. (eds), Proceedings of the 2008 World Sustainable World Conference, Melbourne, 21-25 September 2008.
Durmisevic, S., van der Voordt, Th. J.M., Wagenaar, C. (2009), Performance Based Design and Management of Healthcare Facilities. Conference Proceedings 3TU Research Day, Innovation in Design and Management of Health Care Facilities and Healthy Environments. Rotterdam, May 26, 2009.  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina