Pwn-brief Pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in NederlandDovnload 106.35 Kb.
Pagina1/3
Datum22.07.2016
Grootte106.35 Kb.
  1   2   3
PWN-Brief
Pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland
nummer 6 - december 2007

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huis en wagenbezoek: de Kerk in beweging
Mensen in hun eigen omgeving opzoeken. Dat was en is het handelsmerk van het woonwagenpastoraat en werd in vroeger tijden gedaan door de aalmoezeniers toen de pastorale zorg nog een categoriale zorg was. Nu deze taak in de afgelopen decennia meer en meer binnen de parochies valt, spoort het PWN de functionarissen aan om het persoonlijke contact bij mensen thuis, in de wagen, te blijven onderhouden. Tegenwoordig zijn er dan ook pastores, diakens, pastorale werkers en vrijwilligers die het huis- en wagenbezoek vanuit eigen parochie of instelling voor hun rekening nemen. Huis- en wagenbezoek: van alle tijden.

Niet zelden echter wordt ervaren dat deze activiteit in een parochie niet langer de gewoonte is, of dat er geen vrijwilligers voorhanden zijn. Dat zal dan ook wel zo zijn. Maar dan is er wel sprake van een gemis, voor de parochianen, maar zeker ook voor de band tussen Kerk, parochie en samenleving.


Loyaliteit

In het huis- en wagenbezoek drukt de parochie haar loyaliteit uit. Jullie horen erbij. Wij zijn geïnteresseerd in u. Een kennismaking, even een bezoekje. Aan een bejaarde die alleen woont, weinig familie om zich heen heeft, die zelf niet in staat is de kerk langs te gaan maar af en toe wel de communie wil ontvangen, of die eens wil praten over de beslommeringen van de dag, de pijntjes en de kwaaltjes, de zorgen om de kinderen of kleinkinderen. Aan die werkloze vader die nergens aan de bak komt, of die moeder met vijf kinderen, die maar niet rond kan komen. Aan dat opgroeiende kind dat schommelt tussen de wereld van de woonwagenbewoners en de burgers. Soms blijft het bij een groet, of een stilzwijgen, soms loopt het uit op een uitgebreid en diepgaand gesprek. Met iemand die vriendelijk en loyaal is, is het makkelijk praten. Het lucht op, bemoedigt, bevrijdt.


Wederzijdse betrokkenheid

Kerstmis nadert. Broeder Wiro Ahsmann, onlangs overleden (zie pagina 2), bezocht altijd rond deze tijd vrijwel alle woonwagenbewoners in en rond Alkmaar. Hij stelde steevast een kerstbrief samen met daarin zijn speciale kerstwens en spoorde met een overzicht van alle eucharistievieringen in de omliggende parochies de bewoners aan om de missen bij te wonen.

Het wagenbezoek rond deze dagen geeft een extra tintje aan het feest dat komen gaat. Bezoekjes bevorderen de contacten en stimuleren een wederzijdse betrokkenheid. De Kerk blijft in beweging.

Het bestuur van het PWN en de medewerkers wensen u

een zalig kerstfeest en alle goeds in het komende jaar.

Jan van der Zandt m.s.c.

Landelijk woonwagenpastor
Wel en Wee

Een gestreden strijd

“Hoe oud ik ben? Dat weet ik niet precies. Hoeveel jaren tel je als je in 1942 geboren bent? Hier in het verpleeghuis weten ze dat wel. Vraag het hun maar. Enkele weken geleden ben ik opgenomen. Ik woonde alleen en heb het aan mijn darmen, waar niets meer aan te doen valt. Mijn einde is ingezet. Ik zie de mensen al rond mijn doodskist staan. Misschien klink ik wel heel somber, maar ja, hoe denk je dat ik me voel?

Het was me het leven wel. Ik heb altijd goed voor mijn zes kinderen gezorgd en mijn uiterste best voor ze gedaan. In de reizende tijd moesten we van alles doen om de eindjes aan elkaar te knopen: venten met galanterieën, bedelen langs de deuren, manden vlechten, seizoensarbeid. Er is veel gebeurd, met mijn man, met de kinderen. Je kunt niet geloven wat ons allemaal is overkomen. Weggepest, gediscrimineerd, de wagen uit gemoeten, moord en doodslag. Ik vertel de verhalen niet meer, want zelfs de herinneringen kan ik niet meer verdragen.

Gisteren ben ik hier de kapel in gelopen om even bij God te zijn. Maar ik moest meteen rechtsomkeert maken, omdat ik me schaamde voor Hem, voor alles wat met ons en de kinderen is gebeurd. Kwaad was ik ook, dat ons dit allemaal moest overkomen. Toch leef ik elke dag met God in een goede verstandhouding. God begrijpt mij, want Hij heeft ook veel moeten lijden en ellende moeten doorstaan. Je zult maar in een stal geboren worden, veertig dagen niets te eten hebben in de woestijn, en ten slotte aan het kruis geslagen worden. Hij snapt mij, in mijn hart zijn wij één.

Nu maar wachten tot Hij mij komt halen. Mijn strijd is gestreden.”

In memoriam
Broeder Wiro 1921-2007
Op 29 september jl. is na een ziekbed van enkele maanden broeder Wiro Ahsmann overleden. Ruim negenenvijftig jaar was hij trouw lid van de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Broeder Wiro is 86 jaar geworden.
Gedurende zijn werkzame leven was broeder Wiro te vinden op de woonwagencentra in en rond Alkmaar, in gevangenissen en op meerdere plaatsen en plekken waar nood is. Hij maakte vrienden met mannen en vrouwen aan de zelfkant, maar ook met mensen met wie hij serieuze gesprekken kon voeren en met wie hij zelf een hartelijk contact had.

Zijn warme belangstelling ging uit naar de pastorale en diaconale zorg voor de woonwagenbewoners. Tot op hoge leeftijd bezocht hij degenen die het moeilijk hadden. Zij konden altijd een beroep op hem doen. Ondanks zijn jaren en afnemende gezondheid trok hij er met zijn bromfiets op uit, beschut door een stevige helm, in weer en wind, bij tij en ontij.

Elk jaar rond Kerstmis schreef hij voor de woonwagenbewoners een kerstbrief met daarin zijn eigen spirituele boodschap met een opbouwende moraal. Het rondbrengen deed hij zelf. Hij informeerde hierin de bewoners ook over de verschillende diensten in de omliggende parochies tijdens de kerstdagen en stimuleerde hen tegelijkertijd om deze bij te wonen.

Over wat hem in het woonwagenpastoraat zo bezield heeft, zei hij ooit het volgende:


Mijn werk voor woonwagenbewoners is niet aan een systeem gebonden. Ik bezoek de mensen zonder me op te dringen. Ik tracht begripvol te luisteren en hier en daar te steunen waar het te pas komt. Naar gelang het onderwerp van gesprek verweef ik God en bidden we samen een kort gebed. God moet hoopvol zijn, zonder angstgevoelens. Veelal wijs ik mensen op de goedheid voor de ander. De Heer zegt immers: ‘Wat je aan een ander doet, doe je aan Mij.’ Het is de sleutel voor de hemel.”
Voor zichzelf had broeder Wiro in de afgelopen maanden reeds een plaatsje in de hemel besteld. “Met de koffer in de hand sta ik dan voor Petrus’ poort,” sprak hij weleens verlangend.

Dat hij daar nu mag genieten van de eeuwige rust.Diaconie
www.roma-pastoraat.nl

Diaconie voor Roma in een modern jasje
Onlangs is diaken Stan Kruszynski (57) benoemd tot diaken voor de Roma in het aartsbisdom Utrecht. Hij is blij met deze benoeming, die tegelijkertijd echter ook zwaar op zijn schouders drukt. De oorzaak ligt vooral in tijdgebrek
Aan tafel in zijn huidige woning te Ede kan na het derde telefoontje het gesprek beginnen. “Het is echt druk,” verzucht Stan Kruszynski, in het dagelijkse leven fulltime ambtenaar bij de plaatselijke gemeente. Naast zijn werk komt hij, zelf vluchteling uit Polen, op voor de toenemende stroom Poolse gastarbeiders naar ons land. “Over het algemeen zijn het mannen, die hun gezin tijdelijk en soms langdurig achterlaten om hier hun brood te verdienen. Na de omwenteling is in Polen een tweedeling ontstaan: rijkdom voor sommigen, armoede voor anderen. Ook voor de Roma.” Is het in Nederland beter voor ze? “Nou, je staat werkelijk te kijken van de werkomstandigheden waarin ze hier terechtkomen. We zijn dit in ons land de afgelopen decennia niet meer gewend: lage lonen, lange werktijden, slechte arbeidsvoorwaarden en daarnaast veelal bekrompen huisvesting. De problemen stapelen zich op, vooral bij ziekte of ontslag. Meer en meer mensen doen een beroep op mijn juridische kennis en ervaringen. Ze weten me vaak snel te vinden, ja, ook de instanties in hun problematiek met deze gastarbeiders. Dat betekent dat er niet veel overblijft van mijn oorspronkelijke opzet voor diaconale en pastorale zorg onder de

Roma in deze omgeving. Op huisbezoek gaan, bijvoorbeeld, kan ik wel vergeten. Gewoonweg geen tijd.”


Wat dan?

Plaatselijke zorg en ondersteuning voor de Roma schieten er dus zonder meer bij in. Stan Kruszynski zit ermee, want ook onder deze bevolkingsgroep loopt niet alles van een leien dakje. Gaandeweg de gesprekken met landelijk woonwagenpastor Jan van der Zandt m.s.c. gloort er enig perspectief in wat dan wel tot de mogelijkheden behoort.

“Ik zal de aandacht, vanwege mijn eigen achtergronden, vooral gaan richten op de juridische aspecten betreffende de Roma. Met name op het gebied van nationaliteit zijn er nogal wat problemen. Op dit terrein ben ik deskundig. Het vraagt voornamelijk thuiswerk via internet, e-mail- en telefoonverkeer en mensen kunnen dan bij mij langskomen in plaats van andersom.
Speerpunten

Om te beginnen zal hij samen met zijn zoon een website opzetten voor het Romapastoraat. Deze wordt momenteel ontwikkeld en zal straks voor iedereen toegankelijk zijn. “Op die website kan ik laten zien wat mijn werk inhoudt en kan ik doorverwijzen naar andere diaconale vrijwilligers die met Roma werken. Door het internetverkeer kunnen er gemakkelijk en snel contacten worden gelegd. Dit komt de onderlinge communicatie alleen maar ten goede.

Als tweede wil ik initiatieven nemen voor een Romabedevaart. Meerdere Roma vragen er zelf om. Er bestaat wel een jaarlijkse Sintibedevaart naar Roermond, maar Roma nemen daaraan niet deel. Over hoe we een dergelijke

bedevaart kunnen organiseren zal ik te rade gaan bij (categoriale) kerkwerkers en met voortrekkers onder de Roma zelf. Zelf moet ik me nog bekwamen in het bedevaartwerk.”

Stan Kruszynski is hoopvol gestemd: “In beide speerpunten zie ik een uitdaging en kan ik een bijdrage leveren aan de eigentijdse diaconale en pastorale aandacht voor de Roma in Nederland.”
De naam van de website in ontwikkeling is: www.roma-pastoraat.nlOproep aan diakens in Nederland
Het PWN doet een dringend beroep op diakens in Nederland om zich, op vrijwillige basis, in te zetten voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in de omgeving waar zij hun diaconale werkzaamheden verrichten.

Voor meer informatie:

PWN, Jan van der Zandt m.s.c.

Emmaplein 19 B, 5211 VZ ’s-Hertogenbosch.

Tel. 073 - 6921399; pwin@tiscali.nl
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina