Quitclaim ‘de nieuwe rembrandt’Dovnload 8.64 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte8.64 Kb.
QUITCLAIM ‘DE NIEUWE REMBRANDT’

De ondergetekende:

NAAM ................................................................................................................................
ADRES ................................................................................................................................

POSTCODE .......................................... WOONPLAATS ....................................................


GEBOORTEDAUM .................................SOFINUMMER......................................................

verklaart

mee te werken aan de vervaardiging van het televisieprogramma ‘De Nieuwe Rembrandt’ welke in opdracht van de AVRO wordt vervaardigd door IDTV Film & Video Productions B.V., hierna te noemen ‘IDTV’.Door ondertekening van dit schrijven verklaart u zonder enig voorbehoud toestemming te geven opnamen van u en de door u vervaardigde (en meegbrachte) kunstwerken te maken en deze te gebruiken in het televisieprogramma, en u zich te kunnen en zullen verenigen met de vertoning, uitzending, herhaling en verdere exploitatie van het televisieprogramma wereldwijd, in de ruimste zin des woords, waaronder ook is begrepen eventuele distributie in binnen- en buitenland van de beeld/geluidsdragers van het televisieprogramma. U zal voor de voornoemde toestemming geen vergoeding ontvangen en u vrijwaart IDTV en de AVRO voor aanspraken van collectieve belangenorganisaties die belast zijn met de inning en uitkering van vergoeding.
Voorzover ondergetekende uit de medewerking aan het televisieprogramma, enig auteursrecht of nabuurrecht, welke dan ook, zou kunnen doen gelden, wordt dit recht geacht door ondertekening van dit contract geheel en al onvoorwaardelijk te zijn overgedragen aan IDTV die dit recht deze zonder enige vergoeding verschuldigd te raken, zal kunnen exploiteren zoals hierboven vermeld. U doet hierbij tevens afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 onder a, b en c van de Wet op Naburige rechten en van de rechten genoemd in artikel 25 lid 1 onder a,b en c en 45e lid 1 onder a,b en c van de Auteurswet 1912.
Tevens heeft IDTV het recht om, zonder verdere toestemming, of zonder dat daarvoor enige vorm van vergoeding verschuldigd is, de naam en foto’s van uzelf en de door u vervaardigde (en meegebrachte) kunstwerken te gebruiken in verband met de exploitatie van het televisieprogramma, in de ruimste zin van het woord, onder meer door vermenigvuldiging en publicatie door pers, radio, televisie of anderszins.
U verplicht zich met ingang van de dag van ondertekening van deze quitclaim tot en met de dag van uitzending van de laatste aflevering van het televisieprogramma tot geheimhouding jegens een ieder, met inbegrip van de media en de pers maar ook via ‘anonieme’ chat, social media en andere uitingen op het internet, ten aanzien van het televisieprogramma. Voorzover het vertrouwelijke informatie betreft, blijft deze geheimhoudingsplicht ook gelden na afloop van de laatste aflevering van het televisieprogramma. Bij schending van de geheimhoudingsverplichting verbeurt de ondergetekende een direct opeisbare boete van € 10.000,-. Indien u benaderd wordt door de pers en/of derden omtrent het televisieprogramma verwijst u deze direct door naar IDTV. Al uw externe communicatie danwel uitingen naar de pers met betrekking tot het televisieprogramma zal slechts plaatsvinden na voorafgaande toestemming van de AVRO.
Ondergetekende verklaart WA en voor ziektekosten te zijn verzekerd.
voor akkoord:
Datum: ...................... Handtekening: ................................................................................
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina