R. K. Parochie van de Heilige Nicolaas 12 oktober 2011 Aan- en afmelden, reageren en laten opnemen van uw eigen mededelingenDovnload 20.55 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte20.55 Kb.


Bezinning, informatie en mededelingen van en voor vrijwilligers in de

R.K. Parochie van de Heilige Nicolaas
12 oktober 2011
Aan- en afmelden, reageren en laten opnemen van uw eigen mededelingen: pastoraal-centrum@valkenswaard-kerken.nl
1. Citaat

Echte vrijgevigheid voor de toekomst betekent

alles geven aan het heden. Albert Camus
2. Leven in het spoor van Jezus Christus (deel 2)

Christenen danken hun naam aan Jezus Christus. Als christenen willen we leven in deze tijd in navolging van Jezus. Zijn boodschap spreekt ons aan, inspireert ons leven, ons doen en laten. Het ene moment in ons leven sterker dan een ander moment. Om het vol te houden moeten we ons voortdurend optrekken aan Hem, ons door de verhalen over Hem laten bezielen. Om dit laatste in ons leven als christenen waar te maken hebben we een minimale gemeenschap nodig die ons de vergeten idealen van Jezus voortdurend in herinnering brengt.
We willen in de komende Nieuwsbrieven drie vragen beantwoorden: I. Hoe ging Jezus om met de werkelijkheid waarin Hij leefde? II. Hoe kunnen we Hem vandaag volgen? III. Wat helpt ons om te gaan in zijn spoor?

In de vorige aflevering zijn we begonnen een antwoord te geven op de eerste vraag. In deze aflevering gaan we daarmee verder.


3. Jezus wil ruimte scheppen om kwaad te vermijden

In de wereld gaat het dikwijls om meer bezit, meer aanzien, meer macht. Daarom zijn mensen geneigd om zich met anderen te vergelijken. Ze worden dan jaloerse mensen die het leven van anderen verzuren en hierdoor zichzelf schade berokkenen.

Jezus heeft het over een andere wereld, die van het Rijk Gods. Daarin probeert men rechtvaardig en barmhartig met elkaar om te gaan. Jezus schaart zich in deze andere wereld aan de kant van de gekwetste, de zieke, de arme. Hij verzet zich tegen alle wetten en situaties die mensen niet tot hun recht laten komen.
4. Jezus wil hoop houden in het aanschijn van de dood.

Twee leerlingen van Jezus (Emmaüsgangers) hebben alle hoop verloren. Jezus gaat met hen mee en maakt zich niet bekend. De leerlingen herkennen hem niet in de anonieme reiziger. Ze nodigen hem wel uit om met hen te eten, want die gastvrijheid hebben ze geleerd van hun leermeester. Hun gastvrijheid betekende hun redding. Wanneer Jezus voor hen het brood breekt, wordt het voor hen duidelijk. Daarin herkennen wij de levende Jezus, als we mekaar ont-moeten , brood breken en delen.


5. Niet de wet telt voor Jezus, maar de zuivere intentie

Jezus spreekt niet alleen over de dingen die we doen, ook over de zuiverheid van ons hart. Wie in zijn hart het kwade begeert, heeft de rechte weg verlaten. We moeten het goede doen, omwille van het goede, niet uit angst voor straf. Deugdzaam leven komt voort uit het hart, en vraagt inzet. Jezus gaat uit van de liefde voor God en de naaste en deze regels staan boven de wet.


In de volgende aflevering gaan we in op de tweede vraag.

3. Goed om te weten: van kerk- tot pausdeur30e zondag door het jaar (23 oktober 2011) Exodus 22,20-26 en Matteüs 22,34-40; met als thema: Dat we in liefde leven!

31e zondag door het jaar (30 oktober 2011) Maleachi 1,14b-2,2b.8-10 en Matteüs 23,1-12; met als thema: Leven vanuit je hart

Allerheiligen (1 november 2011) Johannes 7,2-4.9-14 en Matteüs 5,1-12a; met als thema: Wie is heilig?

Allerzielen (2 november 2011) Jesaja 25,6a.7-9 en Lucas 23,44-46.50.52.53;24,1-6a; met als thema: In Gods hand

32e zondag door het jaar (6 november 2011) Wijsheid 6,12-16 en Matteüs 25,1-13; met als thema: Met aandacht leven

33e zondag door het jaar (13 november 2011) Spreuken 31,10-13.19-20.30-31 en Matteüs 25,14-30; met als thema: Gaven zijn er om te delen

Christus Koning van het heelal (20 november 2011) Ezechiël 34,11-12.15-17 en Matteüs 25,31-46; met als thema: Met wie hebben we te doen?

1e zondag Advent (27 november 2011) Jesaja 63,16b-17.19b;64,3b-7 en Marcus 13,33-37; met als thema: Het wachten niet moe
- 2 oktober 2011 een dag om niet te vergeten

Zondag 2 oktober was een stralende dag: zonovergoten, vrolijke gezichten bij het 25e jarig pastoraat van Willy Schaar. En de pastoor zelf stond in het centrum van ieders aandacht. Van alle kanten was hoorbaar “het is hem gegund”.


- Bijeenkomst nabestaanden

Begin november gedenken we ieder jaar de dierbaren die zijn overleden. Op 31 oktober 2011 worden alle uitgenodigd, om 11.00 uur op de pastorie van de H. Nicolaas op de Markt in Valkenswaard, die in het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren. Nabestaanden hebben reeds een persoonlijke uitnodiging ontvangen. In het kader van een broodmaaltijd is er ruimte om de dierbare te gedenken, tijd voor gebed en de mogelijkheid te vertellen en te luisteren naar elkaar verhalen.


- Bijbelgespreksavonden

Dit najaar zijn de bijbelgespreksavonden op: 31 oktober, 14, 21, 28 november We lezen teksten uit het boek Exodus. De thematiek die centraal staat in de verhalen uit Exodus sluit aan bij het jaarthema: Wij zijn samen kerk. We lezen en overwegen de volgende verhalen uit het boek Exodus: Ex 1,1-22; 2. Ex 2,23-3,22; 3. Ex 12,1-28; 4. Ex 20,1-17.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur tot 22.00 uur en gaan door in het Pastoraal Centrum, Bergstraat 17 te Dommelen. Iedereen is welkom, aanmelden gewenst 040-2017574, pastoraal-centrum@valkenswaard-kerken.nl
- Symposium ‘Mobiele kerken’

Datum : vrijdag 4 november 2011, van 10.00 tot 16.30 uur

Locatie : De Uithof,Universiteitsbibliotheek, Boothzaal, Heidelberglaan 3, Utrecht

Kosten : € 75 (incl. lunch); € 60 p.p. bij gelijktijdige opgave van drie of meer deelnemers.

Op dit symposium staan de zogenaamde small Christian communities centraal. Dit zijn kleine groepen gelovige christenen die proberen hun leven van gebed, naastenliefde en Bijbellezing te delen met elkaar. Het charisma of de bekwaamheid van de gelovige is het uitgangspunt. In de huiskamer - eerder dan in het kerkgebouw - komen ze samen voor gebed, tonen ze belangstelling voor elkaar en vinden ze bemoediging om het evangelie van Jezus Christus in praktijk te brengen in het dagelijks leven.Sprekers zijn: prof. dr. Jozef Wissink (Universiteit van Tilburg), die stelt dat kleine christelijke gemeenschappen absoluut noodzakelijk zijn voor de vitaliteit van grootschalige parochies, dr. Sake Stoppels (VU), die de protestantse ervaringen zal inbrengen, en praktisch theoloog prof. dr. Fred van Iersel (Universiteit van Tilburg). Workshops worden gegeven door Kees Slijkerman (nieuwe bewegingen), Rob Landré (Officium catecheticum) en René Hornikx (pastoraal werker te Valkenswaard).

Dit symposium is bedoeld voor pastores en parochieassistenten, catecheten en catechisten, kerkbestuurders en vrijwilligers, en andere gelovigen die op zoek zijn naar nieuw elan inzake geloofsvorming en parochieopbouw. De dag heeft een academisch karakter.

Meer over het symposium: www.luce-crc.nl .
- ‘Zoekend onderweg’

“Zoekend onderweg’, is een zgn. kleine groep van gelovigen die elkaar regelmatig zien en met elkaar hun geloven delen aan de hand van een Bijbelverhaal. Wie meer wil weten over deze groep kan contact opnemen met Wim van Amelsvoort: amelsvoort36@onsbrabantnet.nl


- Leer- en werkdag

Zaterdag 19 november 2011, van 10.00 tot 16.00 uur is er een leer- en werkdag in de Abdij van Berne te Heesweek over Gebedsvieringen, jaar B. Begeleidier van de dag is René Hornikx. De aanleiding voor deze dag is het verschijnen van het boek van de begeleider van de dag “Laat uw Woord ontkiemen in ons hart. Jaar B.” Voor meer informatie www.wlh.nl


- Lichtviering zondag 23 oktober: met aandacht leven

Ook in het komende winterseizoen staat er weer een cyclus van zes lichtvieringen op het programma. Zij worden geïnspireerd door de meditatieve vieringen uit het klooster van Taizé en zijn oecumenisch van opzet. Het aansteken van zeven regenboogkaarsen, korte Inspirerende teksten, momenten van stilte en bezinning, liederen welke gemakkelijk mee te zingen zijn en vaak persoonlijke voorbeden zijn kenmerkend voor deze vieringen.

Het thema van de eerste viering is: met aandacht leven. Het is niet altijd gemakkelijk met aandacht te leven: je bewust te zijn van belangrijke en minder belangrijke zaken, dingen los te laten, aandacht te hebben voor waar je mee bezig bent. Een levenshouding, rust of meditatie zijn begrippen welke hiermee te maken hebben. Voor ieder is de invulling van met aandacht leven verschillend. Aan de hand van trefwoorden gaan we hier in de viering verder op in.

De data van de andere vieringen uit de cyclus zijn 20 november, 18 december, 29 januari, 26 februari en 25 maart. Allemaal zondagen, aanvang kwart over zeven (een kwartiertje later dan vorig jaar), plaats de Ontmoetingskerk, Julianastraat 12 Valkenswaard. Na de viering is er voor liefhebbers nog een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom!


4. Inspirerende gedachte:

Het hooi staat in brand

gulzig de hitte, nergens nog sneeuw,

de zwerver stelt geen prijs op lang gezelschap,

jacht op de aanrander heeft geen zin,

leeg is het erf,

ijdel de macht van de meesters,

kostbaar de eerlijke mens,

walgelijk de grootspraak,

waarachtig het woord van de heilige:God oordeelt, wat de mens ook bazelt.
Aneurin, 6e eeuw, in Patrick Lateur, Het is vandaag de datum, Poëziecentrum, Gent, 2002

Veel inspiratie Vrede en veel geluk

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina