RaadsbesluitDovnload 82.08 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte82.08 Kb.

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 25 november 2010


ONDERWERP

Knelpunten Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) gecombineerd met 2e bestuursrapportage 2010, 1e begrotingswijziging 2010 en begroting 2011


SAMENVATTING

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten bij de opstelling van de jaarrekening 2009 op verschillende momenten geconfronteerd met financiële tekorten. Deze tekorten waren zowel door de VRK als de controlerend accountant niet onderkend. Deze tekorten over 2009 zijn ten laste van het eigen vermogen van de VRK gebracht en hebben daarmee geleid tot een nihil eigen vermogen bij de VRK. De VRK is daarmee niet meer zelf in staat risico’s op te vangen.


Het geprognosticeerde tekort 2010 bedraagt € 1.975.000 waarin het Heemsteedse aandeel afgerond € 100.000 is. Hierbij dient aangetekend te worden dat er nog een risico van € 715.000 is (Heemsteeds aandeel afgerond € 36.000) dat de VRK niet zelf kan opvangen. Het risico bestaat uit twee discussiepunten met de gemeente Haarlem rond de taakstelling brandweer en een BTW claim van de fiscus. Het betreft incidentele bedragen voor 2010 waarop wij bij de jaarrekening 2010 zullen terugkomen.
Ook vanaf 2011 zijn er tekorten omdat een deel van de tekorten structureel is. Omdat de structurele tekorten mede samenhangen met de overgedragen budgetten uit de 1e en 2e fase van de gemeenten naar de VRK is de VRK van mening dat de inwonerbijdrage structureel verhoogd zou moeten worden. Een nadere analyse wijst uit dat de inwonerbijdrage vanaf 2011 met € 2.916.000 (zie ook punt C op pagina 7 onder dekking) omhoog zou moeten voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk. Uitgaande van een inwoneraantal van 26.350 voor Heemstede (basis begroting 2011 Heemstede) betekent dat een verhoging van de inwonerbijdrage van afgerond € 152.000.
Los hiervan heeft de directie van de VRK van het Dagelijks Bestuur de opdracht gekregen om bezuinigingsvoorstellen (in de vorm van zogenaamde menukaarten) uit te werken. De taakstellingen die hier verband mee houden bedragen € 1,7 miljoen en € 2,9 miljoen in respectievelijk 2012 en 2013 en doen recht aan de opdracht om 5% en 10% bezuinigingsscenario’s te ontwikkelen. In de meerjarenbegroting van Heemstede zijn vanaf 2012 reeds bezuinigingen op de VRK opgenomen. Indien bovengenoemde taakstelling wordt ingevuld zal ruimschoots aan deze bedragen worden voldaan. Een deel van het tekort vloeit hiermee terug in de algemene middelen.
BESLUIT B&W

 1. De raad voor te stellen akkoord te gaan met de volgende zienswijzen:

 1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2010;

 2. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2010;

 3. In te stemmen met het bijdragen in het tekort 2010 van afgerond € 100.000;

 4. In te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2011;

 5. In te stemmen met de door de VRK voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage voor 2011. Dit betekent vanaf 2011 een incidentele verhoging van € 3,12 per inwoner (afgerond € 82.000 voor Heemstede bij 26.350 inwoners);

 6. In te stemmen met de harmonisatie inwonersbijdrage GGD vanaf 2011 ad € 0,51 per inwoner (afgerond € 14.000 voor Heemstede bij 26.350 inwoners);

 7. In te stemmen met de verhoging van de bijdrage aan de lokale bestuursafspraken (exclusief de harmonisatiebijdrage die apart onder punt 6 wordt genoemd) vanaf 2011 (afgerond € 56.000 bij 26.350 inwoners);

 8. In te stemmen met het invullen van de bezuinigingstaakstelling door de VRK in 2012 (5% van de inwonerbijdrage 2011) en 2013 (10% van de inwonerbijdrage 2011);

 9. De VRK aangeven dat met de aanvulling van de inwonerbijdrage en de bijdrage voor (lokale) bestuursafspraken vanaf 2011 geen ruimte meer is voor discussie rond door Heemstede overgedragen budgetten in de 1e en 2e fase van overdracht en dat daar dus geen extra vergoedingen meer uit zullen volgen;

 10. De VRK aangeven dat in 2011 rapportages, aansluitend bij de bestaande rapportages worden verwacht over de implementatie van het plan van aanpak van Ernst & Young en van andere relevante ontwikkelingen.
 1. De VRK overeenkomstig vorenstaande zienswijzen te berichten;
 1. Voorts de raad voor te stellen in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen overeenkomstig vorenstaande zienswijzen:

 1. Van het tekort 2010 ad € 100.000 een bedrag ad € 17.000 te dekken uit het bij de najaarsnota 2010 opgenomen bedrag voor de loonstijging uit de CAO. Het restant ad € 83.000 te dekken uit de post onvoorzien incidenteel 2010;

 2. Het structurele tekort 2011 ad € 152.000 voor € 17.000 te dekken uit het bij de najaarsnota 2010 opgenomen bedrag voor de loonstijging uit de CAO. Voorts € 35.000 (GGD deel) te dekken uit de WMO reserve en € 100.000 uit de post onvoorzien structureel 2011. Dit laatste bedrag te betrekken bij de kadernota 2011 en de uitwerking van het regeerakkoord en het nog te sluiten bestuursakkoord.


RESULTAAT COMMISSIE

Wordt rechtstreeks in de raad behandeld van 25-11-2010.


BESLUIT RAAD

A. Akkoord te gaan met de volgende zienswijzen:

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2010;

2. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2010;

3. In te stemmen met het bijdragen in het tekort 2010 van afgerond € 100.000;

4. In te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2011;

5. In te stemmen met de door de VRK voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage voor 2011. Dit betekent voor 2011 een incidentele verhoging van € 3,12 per inwoner (afgerond € 82.000 voor Heemstede bij 26.350 inwoners);

6. In te stemmen met de harmonisatie inwonersbijdrage GGD vanaf 2011 ad € 0,51 per inwoner (afgerond € 14.000 voor Heemstede bij 26.350 inwoners);

7. In te stemmen met de verhoging van de bijdrage aan de lokale bestuursafspraken (exclusief de harmonisatiebijdrage die apart onder punt 6 wordt genoemd) vanaf 2011 (afgerond € 56.000 bij 26.350 inwoners);

8. In te stemmen met het invullen van de bezuinigingstaakstelling door de VRK in 2012 (5% van de inwonerbijdrage 2011) en 2013 (10% van de inwonerbijdrage 2011);

9. De VRK aangeven dat met de aanvulling van de inwonerbijdrage en de bijdrage voor (lokale) bestuursafspraken vanaf 2011 geen ruimte meer is voor discussie rond door Heemstede overgedragen budgetten in de 1e en 2e fase van overdracht en dat daar dus geen extra vergoedingen meer uit zullen volgen;

10. De VRK aangeven dat in 2011 rapportages, aansluitend bij de bestaande rapportages worden verwacht over de implementatie van het plan van aanpak van Ernst & Young en van andere relevante ontwikkelingen.
B. De VRK overeenkomstig vorenstaande zienswijzen te berichten;
C. Voorts in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen overeenkomstig vorenstaande zienswijzen:

1. Van het tekort 2010 ad € 100.000 een bedrag ad € 17.000 te dekken uit het bij de najaarsnota 2010 opgenomen bedrag voor de loonstijging uit de CAO. Het restant ad € 83.000 te dekken uit de post onvoorzien incidenteel 2010;

2. Het structurele tekort 2011 ad € 152.000 voor € 17.000 te dekken uit het bij de najaarsnota 2010 opgenomen bedrag voor de loonstijging uit de CAO. Voorts € 35.000 (GGD deel) te dekken uit de WMO reserve en € 100.000 uit de post onvoorzien structureel 2011. Dit laatste bedrag te betrekken bij de kadernota 2011 en de uitwerking van het regeerakkoord en het nog te sluiten bestuursakkoord.
INLEIDING

Uit de (controle van de) jaarrekening 2009 van de VRK zijn op verschillende momenten financiële tekorten naar voren gekomen. Deze tekorten waren door zowel de VRK als de controlerend accountant niet eerder onderkend. De incidentele aanvulling van de tekorten in de jaarrekening 2009 ten laste van het vermogen van de VRK heeft geleid tot een nihil eigen vermogen. De VRK heeft hierdoor geen mogelijkheid meer financiële tegenvallers op te vangen.


Voorts is een deel van de tekorten structureel. Omdat de structurele tekorten mede samenhangen met de overdracht 1e en 2e fase van de gemeenten naar de VRK is de VRK van mening dat de inwonerbijdrage structureel verhoogd zou moeten worden. Afgesproken is destijds de overgedragen bedragen te evalueren. Het Dagelijks Bestuur van de VRK heeft de directie van de VRK opdracht gegeven de tekorten te analyseren en oplossingsrichtingen aan te geven. Overigens zijn de bedragen uit de structurele tekorten 2010 niet rechtstreeks te herleiden naar 2011 omdat onder meer de ombuigingen 2010 vanaf 2011 in mindering zijn gebracht op de structurele tekorten. In 2010 worden de ombuigingen nog gepresenteerd als één bedrag.
Los hiervan heeft de directie van de VRK van het Dagelijks Bestuur de opdracht gekregen om bezuinigingsvoorstellen uit te werken. De taakstellingen die hier verband mee houden bedragen 1,7 miljoen en 2,9 miljoen in respectievelijk 2012 en 2013 en doen recht aan de opdracht om 5% en 10% bezuinigingsscenario’s te ontwikkelen. Het is belangrijk om de oplossing van de tekorten te scheiden van de taakstellende bezuinigingen bij de VRK. Doel is eerst de organisatie op orde te brengen om vervolgens beargumenteerd de bezuinigingstaakstelling in te kunnen vullen waarbij de organisatie op orde blijft zodat de gemeenten niet geconfronteerd worden met dezelfde problemen. De bezuinigingen zullen gezocht moeten worden in het inhoudelijke pakket van de VRK.
MOTIVERING

De VRK hoort bij de best presterende veiligheidsregio’s daar waar het gaat om de uitvoering van de inhoudelijke taken. De VRK is één van de eerste veiligheidsregio’s met een dergelijke omvang en de enige waarin tevens de GGD is ondergebracht. Daarnaast heeft de nadruk van de VRK directie bij de aanvang voornamelijk gelegen op een juiste uitvoering van de opgedragen taken. Bij de ondersteunende afdelingen van de VRK zijn knelpunten ontstaan waardoor de bedrijfsvoering niet op orde is. Dit kwam tot uitdrukking in de ernstige financiële tekorten die eerst bleken uit de controle van de jaarrekening 2009.


Inmiddels heeft een gedegen analyse plaats gevonden van de knelpunten, deels gevalideerd door het externe adviesbureau Berenschot. Hoewel geen due-dilligence onderzoek kan toch worden geconcludeerd dat de meest risicovolle dossiers uitgebreid zijn doorgelicht. Tevens is de directie versterkt met een directeur bedrijfsvoering die onder meer toeziet op de uitvoering van de door de accountant geadviseerde verbeterpunten.
Hiermee mag verwacht worden dat de VRK op korte termijn op orde is. Randvoorwaarde is wel dat de financiële middelen, zoals opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2010 en het stuk “uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011” worden toegekend aan de VRK. Vanaf 2012 kunnen dan vervolgens bezuinigingstaakstellingen gerealiseerd worden waarbij de organisatie op orde blijft. De VRK is een vorm van verlengd lokaal bestuur en daarmee blijft de gemeente de verantwoordelijke partij. Het college zal zich daarom kritisch blijven opstellen naar de VRK en er op toezien dat de afgesproken maatregelen worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de beslispunten om de VRK zo in de gelegenheid te stellen de gevraagde kwaliteit op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied te leveren.

FINANCIËN

De knelpunten bij de VRK vallen uiteen in een aantal dossiers die financiële gevolgen hebben in zowel 2010 als de daarop volgende jaren. Ook heeft de VRK de begroting 2011 ingestuurd waarop het stuk “Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011” een aanvulling vormt. Hieronder worden de financiële effecten in zowel 2010 als de daaropvolgende jaren toegelicht alsmede de relatie met de jaarrekening 2010 van Heemstede en met de reeds door de gemeente Heemstede opgestelde begroting 2011.


Knelpunten VRK 2010
2e Bestuursrapportage 2010

In de 2e bestuursrapportage wordt ingegaan op de tekorten 2010 waarvan een deel structureel is en daarmee ook terug komt in het stuk “uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011”. Het tekort van 2010 komt uit op € 1.975.000. Het tekort 2010, gesplitst naar incidentele en structurele nadelen is als volgt opgebouwd:
Tijdelijk directeur bedrijfsvoering

50.000
Versterking financiële functie en control

150.000
Masterplan ICT

220.000
ICT dienstverlening van Haarlem

125.000
Afwikkeling poldercrash

200.000
Alarmeringsmatrix

150.000
BTW afwikkeling en overige inc. Lasten

200.000
Incidenteel tekort 2010
1.095.000

Overheadproblematiek

2.000.000
Huisvesting

1.050.000
Vrijwillige brandweer

550.000
Looncompensatie

200.000
Vervallen subsidies Haarlem

280.000
Brandweer Haarlem

300.000
Structurele tekorten 2010
4.380.000

Ombuigingen 2010

- 2.000.000
BDUR gelden

- 1.500.000
Dekking deel tekort 2010
- 3.500.000

Nadelig resultaat 2010
1.975.000

Een tweetal incidentele tekorten 2010 komt voort uit opdrachten vanuit de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van de VRK naar aanleiding van de knelpunten bij de VRK. De tijdelijk directeur bedrijfsvoering en de versterking van de financiële functie en control zijn rechtstreeks te herleiden naar deze opdrachten. De onderwerpen uit de structurele tekorten komen aan bod onder het kopje “uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011”. Verder zijn in de 1e bestuursrapportage maatregelen genoemd waarmee het negatieve resultaat 2010 gedrukt moest worden. Deze maatregelen zijn voor in totaal 2 miljoen euro geëffectueerd.


Uit de controle van de jaarrekening 2009 van de VRK zijn onverwachte tekorten naar voren gekomen die de VRK zelf heeft gedekt uit haar eigen vermogen (besluit van de deelnemende gemeenten). Door herallocatie van reeds bestemde middelen is het eigen vermogen nu nihil (zonder herallocatie was de algemene reserve negatief geweest). Bij een organisatie op orde, zoals het uitgangspunt is bij de oplossing van de knelpunten bij de VRK, hoort een positief eigen vermogen met daarin een toereikende algemene reserve. Eerder werd gestreefd naar een eigen vermogen van 5% van de begrotingsomvang (op basis van de begroting 2010 afgerond 5% van 75 miljoen euro = 3,8 miljoen euro). Op dit moment kan dat niet gerealiseerd worden.
Er is nog een tweetal discussiepunten met de gemeente Haarlem rond de taakstelling op de brandweer Haarlem en de BTW claim van de fiscus. Het maximum van dit risico is € 715.000. Dit betekent dat het tekort 2010 nog op kan lopen tot € 2.690.000.
Het Dagelijks Bestuur van de VRK stelt voor dat de gemeenten € 1.975.000 extra bijdragen over 2010. Dit betekent dat er een risico blijft voor € 715.000. Het eigen vermogen van de VRK blijft nihil zodat de VRK niet in staat is dit risico op te vangen. Bij de jaarrekening 2010 komen wij terug op dit risico ad € 715.000 (voor Heemstede is maximaal afgerond € 36.000). De bijdrage in het tekort 2010 van € 1.975.000 is voor Heemstede afgerond € 100.000.
1e Begrotingswijziging 2010

De 1e begrotingswijziging 2010 betrof een technische wijziging waarbij de gemeentelijke bijdrage ongewijzigd bleef. De wijziging stamt reeds uit februari 2010 doch is aangehouden om deze te combineren met het raadsvoorstel rond de oplossing van de financiĕle knelpunten bij de VRK.


2011 en verder: ontwerp programmabegroting 2011 en oplossing structurele knelpunten vanaf 2011
Ontwerp programmabegroting 2011

De ontwerp programmabegroting 2011 is opgezet conform de eerder in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de VRK vastgestelde uitgangspunten bij ongewijzigd beleid. De oplossing van de knelpunten wordt apart gepresenteerd. Met de bedragen uit de ontwerp programmabegroting 2011 VRK is rekening gehouden in de begroting 2011 van Heemstede.


Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011

De analyse en oplossing van de structurele financiële knelpunten vanaf 2011 komt aan bod in het stuk “Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011”. Onderscheidt wordt gemaakt in structurele tekorten in het kader van de bedrijfsvoering (overhead) en in de (lokale) bestuursafspraken.


A) Overhead (bedrijfsvoeringsposten)
personele budgetten ondersteunende functies

Bij de overdracht 1e fase heeft de VRK middelen meegekregen om de ondersteunende functie in te vullen. Door adviesbureau Berenschot was destijds een advies gegeven over de formatieve invulling van de ondersteunende functie die af week van die bij de gemeenten. De gemeenten hebben er voor gekozen een budget mee te geven dat gebaseerd was op de gemeentelijke organisaties (die immers eerst de brandweertaken uitvoerden) en dat daarmee ook recht deed aan het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit. Tevens waren er enkele efficiencyvoordelen ingeboekt die zouden ontstaan doordat de taken samengevoegd werden (synergie effect). Hierover was met de directie van de VRK overeenstemming bereikt. Wel werd er afgesproken dat er na enkele jaren een evaluatie plaats zou vinden.


Uit de recente knelpunten bij de VRK is gebleken dat dit uitgangspunt te ambitieus was. In opdracht van het Algemeen Bestuur heeft adviesbureau Berenschot haar formatie-advies gevalideerd. Berenschot geeft aan dat de VRK een meer hybride organisatie is dan de gemeente en dat de invulling van de ondersteunende functie daarom niet één op één vertaald mag worden naar de gemeentelijke organisatie. Berenschot niet kijkt naar de geldelijke middelen maar naar de formatieve invulling. Op basis van de validatie komt Berenschot tot de conclusie dat de formatieve invulling te laag is om de afgesproken kwaliteit te leveren. De VRK zelf geeft nu aan, op basis van het rapport Berenschot, dat voor het op peil brengen van de formatie een extra budget van 1,6 miljoen euro benodigd is. Daarbij zijn dan ook de kosten van de functiewaardering betrokken.
Materiële budgetten ondersteunende functies

De VRK ervaart tevens knelpunten in de materiële budgetten die onder de overhead vallen. Structurele problemen zijn te onderscheiden bij ICT, telefonie en huisvesting.


De VRK dient haar eigen ICT omgeving op te zetten. Hiertoe heeft zij een masterplan ontwikkeld. Daarbij is de VRK ten onrechte uitgegaan van enkele dekkingen zodat het masterplan nu niet sluitend blijkt. De VRK heeft het masterplan herijkt en komt tot de conclusie dat er € 325.000 structureel te weinig dekking is (onder meer door dataverbindingen en printers). Daarnaast zijn er tekorten op telefonie die mede ontstaan doordat er relatief veel kleine contracten zijn als gevolg van de wijze waarop de VRK is ontstaan. Tevens zijn er technische problemen waardoor het callcenter van de GGD onvoldoende bereikbaar is. Het op orde brengen van de infrastructuur voor telefonie brengt een structurele last van € 150.000 met zich mee.
De huisvesting vertoont een tekort doordat de VRK eenmalige inkomsten heeft ingezet voor structurele uitgaven. Het structurele tekort op de huisvesting Spaarnepoort te Hoofddorp bedraagt € 700.000, voor de huisvesting aan de Zijlweg te Haarlem is dat € 300.000.
Het tekort in de materiële budgetten van de overhead bedraagt hiermee € 1.475.000. Tezamen met de personele kosten is er een tekort op de overhead ad € 3.075.000.
De VRK zal een aantal posten uit de materiële budgetten uit de overhead terugdringen (porti, accountantskosten, vracht). Daarom verwacht zij de knelpunten in de overhead te kunnen oplossen met een structurele verhoging van 2,9 miljoen euro.
B) (Lokale) bestuursafspraken

Binnen de (lokale) bestuursafspraken hebben de volgende onderdelen effect op de gemeentelijke bijdrage.


Knelpunt vrijwilligers

De harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden heeft tot kostenverhoging geleid. Het structurele effect is € 400.000. Daarnaast is tevens de CAO per 1 januari 2010 gewijzigd hetgeen leidt tot € 100.000 structurele lasten. Deze kosten worden gecompenseerd door organisatorische maatregelen, strikte declaratieregels en de aanpassing van de alarmeringsmatrix.


Bijdragen Haarlem

Gebleken is dat de gemeente Haarlem jaarlijkse bijdragen verstrekte waarvoor de GGD geen prestaties meer verrichtte of waarvan de kosten tevens op factuurbasis werden gedeclareerd. Dit vond voornamelijk plaats op onderdelen uit het pluspakket. De VRK heeft deze extra gelden gebruikt ter dekking van de exploitatie van de GGD en daarmee kon de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten voor andere taken (onterecht) lager blijven. Nu Haarlem stopt met de betaling voor diensten waarvoor geen prestaties worden verricht is de exploitatie van de GGD niet meer sluitend. Immers er vallen geen taken weg door het stopzetten van de onterecht betaalde subsidies.


Compensatie van de wegvallende subsidies van Haarlem leidt tot een verhoging van de inwonerbijdrage met € 0,82. Voor Heemstede betekent dit bij 26.350 inwoners een verhoging van afgerond € 22.000.

Harmonisering inwonerbijdrage GGD

Sinds de toetreding van de Haarlemmermeer tot de VRK Kennemerland is sprake van een verschil in de inwonerbijdrage van Haarlemmermeer ten opzichte van de andere gemeenten van de Veiligheidsregio. Dit wordt deels veroorzaakt doordat Haarlemmermeer ook 2 niet-basistaken via de inwonerbijdrage bekostigt namelijk vangnet en advies (zorgcoördinatie) en technische hygiëne zorg (THZ). Als geen rekening wordt gehouden met deze niet-basistaken, is voor de Haarlemmermeer sprake van een inwonerbijdrage (exclusief GHOR) van € 13,38. De overige gemeenten betalen € 12,88 (exclusief GHOR) per inwoner. Aangegeven wordt dat dit verschil wordt veroorzaakt door een voorheen te laag opgenomen bedrag ten behoeve van de gezondheidsmonitor, Infectieziektebestrijding en medische milieukunde bij de VRK, behoudens de Haarlemmermeer. Verzocht wordt de inwonerbijdrage te harmoniseren, in die zin dat sprake is van een verhoging tot het niveau van de Haarlemmermeer. Voor Heemstede betekent dit een jaarlijkse extra bijdrage van afgerond € 14.000 bij 26.350 inwoners. Geadviseerd wordt hiermee in te stemmen, opdat voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen op grond van de Wet Publieke Gezondheid.


De volgende knelpunten hebben geen effect op de gemeentelijke bijdragen:
Meldkamer

Naar aanleiding van de tegenvaller in de exploitatie van de meldkamer over 2008 en 2009 is de VRK in overleg getreden met de zorgverzekeraars rond de vergoeding op het onderdeel huisvesting. Hierover is overeenstemming bereikt. De zorgverzekeraars betalen € 100.000 meer waarmee de exploitatie vanaf 2011 sluitend is.


Tekorten in de lokale bestuursafspraken met Haarlem

De door Haarlem opgelegde taakstellingen leiden tot aanpassing van de te leveren prestaties. Hiermee worden zowel de uitgaven als de inkomsten aangepast zodat er geen effect is op de bijdragen van de overige deelnemende gemeenten.


BTW

Als gevolg van het van kracht worden van de Wet op de Veiligheidsregio’s kan de VRK niet meer alle BTW meer compenseren bij het BTW compensatiefonds (BCF). Hiervoor wordt zij echter gecompenseerd via de BDUR bijdrage van het rijk. De VRK heeft geconstateerd dat de compensatie voldoende is.


C) Resumé financieel effect “uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011”
De VRK geeft aan dat zij met een structurele verhoging van € 2.916.000 van de gemeenten de VRK op orde kan brengen. In totaal ziet het er als volgt uit:


Overhead: personeel en materieel

2.900.000
Wegvallen subsidies Haarlem

424.000
Harmoniseren inwonerbijdrage GGD

192.000
Totaal structurele lasten vanaf 2011
3.516.000

Dekking:Bijdrage gemeenten via inwonerbijdrage

- 1.816.000
Bijdrage gemeenten via lokale bestuursafspraken

- 1.100.000


- 2.916.000

Inkomsten BDUR (rijk)
- 200.000

Zorgverzekeraars ivm huisvesting (Ambulancehulpverlening)
- 100.000300.000

* Nog over te dragen budgetten bij 3e fase door gemeenten
- 300.000

Restant ongedekt
0


* Bij de 3e fase van overdracht (kazerne en ICT) dragen de gemeenten ook de ICT budgetten over (budgettair neutraal). In de structurele lasten vanaf 2011 ad € 3.516.000 is reeds rekening is gehouden met alle ICT kosten voor de VRK na overdracht. De VRK schat in dat er € 300.000 overgedragen zal worden door de gemeenten en houdt daar reeds rekening mee in bovenstaande dekking.
De inwonerbijdrage (€ 1.816.000) en de bijdrage in de (lokale) bestuursafspraken (€ 1.100.000) betekenen bij 26.350 inwoners voor Heemstede (inwoneraantal uit begroting 2011 Heemstede) een totale bijdrage van afgerond € 152.000.
Bezuinigingstaakstelling

Los van de oplossing van de knelpunten bij de VRK heeft de VRK van het Dagelijks Bestuur de opdracht gekregen bezuinigingsvoorstellen te doen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de bezuinigingen die het rijk de gemeenten oplegt. Het is belangrijk om de uitwerking van de bezuinigingen los te zien van het op orde brengen van de organisatie. Doel is eerst de organisatie op orde te brengen om daarna beargumenteerd en verantwoord te kunnen bezuinigen waar dat mogelijk is. Voorkomen moet worden dat de gemeenten opnieuw met dezelfde problemen bij de VRK geconfronteerd worden.


De opgelegde taakstelling door het Dagelijks Bestuur bedraagt 1,7 miljoen in 2012 en 2,9 miljoen in 2013. Indien dit op de kosten die verband houden met de inwonerbijdrage wordt gerealiseerd betekent dit voor Heemstede een besparing van respectievelijk € 85.000 in 2012 en € 145.000 vanaf 2013. In de meerjarenraming is Heemstede uitgegaan van € 26.000, € 52.000 en € 78.000 in respectievelijk 2012, 2013 en 2014. De VRK zou daarmee dus ruimschoots voldoen aan de bedragen die Heemstede in de heroverwegingen bij de begroting 2011 in het meerjarenperspectief heeft opgenomen.
Bij de invulling van de bezuinigingstaakstelling zullen de raden van de deelnemende gemeenten worden betrokken.
Risico’s

Een tweetal risico’s wordt door de gemeente Heemstede nog onderkend die, indien zij zich daadwerkelijk voordoen opnieuw voor knelpunten zorgen.


BTW herziening

Door de Wet op de Veiligheidsregio’s kan de gemeente geconfronteerd worden met herziening van reeds gecompenseerde BTW. Indien de kazerne van eigenaar wisselt kan de gemeente reeds gecompenseerde BTW moeten terug betalen, terwijl de VRK deze BTW niet kan compenseren. Dit risico is reeds bij de overdracht 1e fase onderkend. Het ministerie van BZK heeft in een schrijven aan de VRK aangegeven dat de oprichting van de veiligheidsregio’s niet mag leiden tot ongewenste BTW consequenties (brief 14 april 2009, kenmerk EG/VJ/HS 2009-49111 Ministerie BZK). Op basis daarvan heeft het bestuur van de VRK destijds geconcludeerd dat er zonder risico overgedragen kon worden. De VRK zal een onderzoek doen naar de huidige stand van zaken voordat de kazernes daadwerkelijk worden overgedragen (3e fase). Ook in de huidige situatie is er een risico op BTW herziening. Het risico op BTW herziening is reeds genoemd en omschreven in de begroting 2011 van Heemstede, paragraaf weerstandsvermogen onder het onderdeel inventarisatie risico’s, pagina 114). Op dit moment is getracht het risico op BTW herziening te minimaliseren door het niet opmaken van een huurovereenkomst en het heffen van huur achterwege te laten.


ICT Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer was steeds van mening dat de ICT door hen reeds is overgedragen aan de VRK. De VRK deelt deze mening niet (bovendien is afgesproken de ICT eerst in de 3e fase over te dragen). Haarlemmermeer heeft weliswaar na overleg de oude ICT vorderingen op de VRK laten vallen, maar heeft zich nog onvoldoende uitgesproken over de vraag of de ICT budgetten in hun optiek nu wel of niet overgedragen zijn. Indien Haarlemmermeer van mening blijft dat de ICT budgetten reeds zijn overgedragen ontstaat er een tekort in de dekking van het masterplan ICT. De VRK gaat er immers vanuit dat Haarlemmermeer ICT budgetten over zal dragen in de 3e fase.


Dekking van de aanvullende bijdragen Heemstede

Op basis van het vorenstaande dient Heemstede een bedrag van afgerond € 100.000 bij te dragen in 2010. Met betrekking tot de structurele tekorten is dat vanaf 2011 bij 26.350 inwoners (stand begroting Heemstede 2011) afgerond € 152.000.Voorgesteld wordt de aanvullende bijdrage 2010 te dekken door van het tekort 2010 ad € 100.000 een bedrag ad € 17.000 te dekken uit het bij de najaarsnota 2010 opgenomen bedrag voor de loonstijging uit de CAO en het restant ad € 83.000 te dekken uit de post onvoorzien incidenteel 2010. Uit de najaarsnota 2010 blijkt dat daar een overschot is van € 133.000. Hiervan resteert na de bijdrage aan de VRK 2010 nog een positief saldo ad € 50.000.
Voorgesteld wordt de structurele aanvullende bijdrage vanaf 2011 te dekken door van het tekort ad € 152.000 een bedrag ad € 17.000 te dekken uit het bij de najaarsnota 2010 opgenomen bedrag voor de loonstijging uit de CAO. Voorts € 35.000 (GGD deel) te dekken uit de WMO reserve waarbij wordt overwogen dat het structurele Wmo-budget op dit moment geen ruimte meer biedt voor structurele extra uitgaven. In de tweede helft van 2011 zal de nieuwe nota WMO/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 worden vastgesteld. Hierbij zal de structurele dekking van de hogere inwonersbijdrage (voor het onderdeel GGD) betrokken worden. Op dat moment is meer inzicht aanwezig in de toekomstige ontwikkeling van het Wmo-budget en de uitgaven ten behoeve van de individuele voorzieningen. Het restant ad € 100.000 te dekken uit de post onvoorzien structureel 2011 en dit bedrag te betrekken bij de kadernota 2011 en de uitwerking van het regeerakkoord en het nog te sluiten bestuursakkoord.
Als ook rekening gehouden wordt met de ingeboekte taakstellingen door Heemstede en de taakstelling die de VRK zal realiseren (onder voorbehoud van de invulling van de “menukaarten”) in 2012 en 2013 komen de volgende bedragen vanaf 2010 ten laste van de algemene middelen:

2010

2011

2012

2013

2014Aanvullende bijdragen

100.000

152.000

152.000

152.000

152.000

Dekking
WMO reserve

nvt

- 35.000

- 35.000

- 35.000

- 35.000

Najaarsnota 2010

- 17.000

- 17.000

- 17.000

- 17.000

- 17.000

Ten laste van algemene middelen

83.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Ingeboekte taakstelling Heemstede

0

0

26.000

52.000

78.000

* Bezuinigingstaakstelling VRK

0

0

- 85.000

-145.000

- 145.000

Ten laste van algemene middelen

83.000

100.000

41.000

7.000

33.000


* onder voorbehoud van besluitvorming over de bezuinigingsvoorstellen (in de vorm van zogenaamde “menukaarten”).
COMMUNICATIE

Nvt
JURIDISCH KADER

Nvt
UITVOERING/PLANNING

Nvt
BIJLAGEN

1e begrotingswijziging 2010;

2e Bestuursrapportage 2010;

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011;

Rapportage Berenschot “validatie uitkomsten analyses tekorten begroting VRK”;

Vragen gemeenten n.a.v. presentatie controller in gezamenlijke commissievergadering VRK 11 oktober 2010 (versie 22 okt. 2010);

Ontwerp programmabegroting 2011;

Begeleidend schrijven bij ontwerp programmabegroting VRK 2011.

De raad van de gemeente Heemstede;


Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 02 november 2010
Besluit:
A. Akkoord te gaan met de volgende zienswijzen:

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2010;

2. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2010;

3. In te stemmen met het bijdragen in het tekort 2010 van afgerond € 100.000;

4. In te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2011;

5. In te stemmen met de door de VRK voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage voor 2011. Dit betekent voor 2011 een incidentele verhoging van € 3,12 per inwoner (afgerond € 82.000 voor Heemstede bij 26.350 inwoners);

6. In te stemmen met de harmonisatie inwonersbijdrage GGD vanaf 2011 ad € 0,51 per inwoner (afgerond € 14.000 voor Heemstede bij 26.350 inwoners);

7. In te stemmen met de verhoging van de bijdrage aan de lokale bestuursafspraken (exclusief de harmonisatiebijdrage die apart onder punt 6 wordt genoemd) vanaf 2011 (afgerond € 56.000 bij 26.350 inwoners);

8. In te stemmen met het invullen van de bezuinigingstaakstelling door de VRK in 2012 (5% van de inwonerbijdrage 2011) en 2013 (10% van de inwonerbijdrage 2011);

9. De VRK aangeven dat met de aanvulling van de inwonerbijdrage en de bijdrage voor (lokale) bestuursafspraken vanaf 2011 geen ruimte meer is voor discussie rond door Heemstede overgedragen budgetten in de 1e en 2e fase van overdracht en dat daar dus geen extra vergoedingen meer uit zullen volgen;

10. De VRK aangeven dat in 2011 rapportages, aansluitend bij de bestaande rapportages worden verwacht over de implementatie van het plan van aanpak van Ernst & Young en van andere relevante ontwikkelingen.
B. De VRK overeenkomstig vorenstaande zienswijzen te berichten;

C. Voorts in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen overeenkomstig vorenstaande zienswijzen:

1. Van het tekort 2010 ad € 100.000 een bedrag ad € 17.000 te dekken uit het bij de najaarsnota 2010 opgenomen bedrag voor de loonstijging uit de CAO. Het restant ad € 83.000 te dekken uit de post onvoorzien incidenteel 2010;

2. Het structurele tekort 2011 ad € 152.000 voor € 17.000 te dekken uit het bij de najaarsnota 2010 opgenomen bedrag voor de loonstijging uit de CAO. Voorts € 35.000 (GGD deel) te dekken uit de WMO reserve en € 100.000 uit de post onvoorzien structureel 2011. Dit laatste bedrag te betrekken bij de kadernota 2011 en de uitwerking van het regeerakkoord en het nog te sluiten bestuursakkoord.

De raad voornoemd,


de griffier, de voorzitter,


488775 /
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina