Raadscommissie welzijnDovnload 132.54 Kb.
Pagina1/3
Datum22.07.2016
Grootte132.54 Kb.
  1   2   3

RAADSCOMMISSIE WELZIJN


SOCIALE ZAKEN  ONDERWIJS  CULTUUR  WIJKEN 

SPORT  VOLKSGEZONDHEID  ECONOMISCHE ZAKEN

 JEUGDBELEID  WMO  RECREATIE & TOERISME 

OUDEREN- EN MINDERHEDENBELEID  EVENEMENTENVastgesteld d.d. 5 januari 2011

Datum: 1 december 2010

Aanvang 20.00 uur, einde 23.30 uur

Aanwezig namens de raadRaadsleden en fractieassistenten:

De heer R. Abarkane (Progressief Woerden)

De heer B.F. Becht (D66)

De heer W. den Boer (Inwonersbelangen) [tot 22.00 uur]

De heer S.C. Brouwer (ChristenUnie/SGP)

De heer A. van Ekeren (Inwonersbelangen)

De heer S. van Hameren (VVD)

De heer C.M. Hoogerbrugge (CDA)

Mevrouw A. de Jong (Progressief Woerden)

De heer R.B. Niewold (D66)

Mevrouw L. van Rootselaar (ChristenUnie/SGP)

De heer J. Ruyten (Inwonersbelangen)

Mevrouw T. van Soest (CDA)

Mevrouw I. Stouthart (ChristenUnie/SGP)

De heer F. Tuit (VVD)

De heer C.J. van Tuijl (ChristenUnie/SGP) [later] [tot 23.00 uur]Gasten


De heer R. Damwijk, directeur Minkema College

De heer J. Heijstek, directeur Kalsbeek College

Mevrouw M. Meijer, directeur Praktijkschool

De heer Korte, algemeen directeur De Sluis

Hrn. Korte en Van Montfoort, Raad van Commissarissen De Sluis


College

Wethouder Cnossen

Wethouder YpmaVoorzitter

De heer W. van Geelen

Ambtelijke ondersteuning

Mevrouw M. Dankaart, de heer C. de Heer, de heer S. Sneep (Onderwijs)

Mevrouw Vos (Wet Inburgering)

De heer Chr. de Jong (Regiotaxi)Griffie

De heer M. Lucassen

Verslag

Mevrouw M. van Steijn-Verweij (Tekstbureau Talent)

 1. Opening

Voorzitter Van Geelen opent de vergadering en heet allen welkom.


 1. Vaststellen van de agenda

De voorzitter heeft een aantal voorstellen met het oog op de agendavolgorde:

 • Punt 12, regionale onderwijsfunctie: naar voren halen i.v.m. aanwezigheid gasten;

 • Punt 10, verantwoording en bezwaar WSW: wordt punt 6, eveneens i.v.m. de gasten;

 • Stand van zaken Huize Zandwijck: de wethouder wil aan het eind van de vergadering een mededeling over Huize Zandwijck doen;

 • Maatregel verantwoording WWB, IOAW en IOAZ: was hamerstuk voor de raad van afgelopen donderdag. Er zou nog een advies komen van de Adviesraad en dat is inmiddels binnen. Het wordt geagendeerd zodat er gelegenheid is om daar nog opmerkingen te maken.

De aanwezigen gaan met de wijzigingsvoorstellen akkoord.


 1. Spreekrecht burgers

Er hebben zich geen burgers gemeld die gebruik willen maken van het spreekrecht.


 1. Vaststellen besluitenlijst Commissie Welzijn d.d. 3 november 2010

Tekstueel: Met twee wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld:

 • Pag. 13, De heer Becht is geen raadslid namens Inwonersbelangen maar namens D66;

 • Pag. 17, “WMBO” moet zijn “WMO”.

Naar aanleiding van het verslag:

De heer Brouwer (ChristenUnie/SGP) biedt zijn excuses aan aan de griffie; hij heeft er namelijk voor gepleit om de agenda af te maken maar daardoor heeft de griffier problemen gekregen met het vervoer. Hij hoopt dat het hiermee is rechtgezet. (De griffier bevestigt dat.)
 1. Vaststellen termijnagenda, lijst met toezeggingen en openstaande moties

Communicatie nieuwbouw Minkema, toezegging 13: De heer Niewold (D66) pleit ervoor dat er op korte termijn communicatie over de nieuwbouw komt.

Wethouder Cnossen kan melden dat dat in december zal gebeuren. Dan zullen ook de omwonenden geïnformeerd worden.Stand van zaken budgetcontracten Stichting Welzijn Woerden, toezegging 14: De heer Abarkane (Progressief Woerden) stelt vast dat de datum eind oktober genoemd wordt. Hij vraagt of hier al iets mee is gedaan, waarop wethouder Ypma antwoordt dat het punt al is geagendeerd geweest in de commissie Welzijn. Het college is met de uitwerking bezig. Zodra het budgetcontract is afgerond wordt de raad daarover geïnformeerd via de weekmap. Het kan hier dus van de lijst af.

De heer Hoogerbrugge (CDA) dringt erop om de toezeggingenlijst in het agendaoverleg met de wethouders nauwkeuriger door te nemen om te voorkomen dat er zaken onnodig op de lijst blijven staan.

De voorzitter zegt toe hier aandacht aan te zullen besteden.

Peuterspeelzalen, toezegging 11: Mevrouw De Jong (Progressief Woerden) vraagt naar het raadsvoorstel dat in december op de agenda gezet zou worden, en verwijst daarbij naar een artikel in de pers hierover.

Wethouder Ypma vertelt dat het raadsvoorstel nagenoeg gereed is. Zij had verwacht het in de decembervergadering te kunnen agenderen maar aangezien die erg vroeg valt (op de 1e december) is het haar niet gelukt. Het wordt dus januari.
 1. Rondvraag voor raadsleden

Stichting De Heem

De heer Ruyten (Inwonersbelangen) meldt dat zijn fractie recent een bezoek heeft gebracht bij Stichting De Heem, een interessant project voor dak- en thuislozen aan de rand van Woerden. Spreker complimenteert allereerst wethouder Cnossen, die - naar hij vernam – een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de voorwaardenscheppende sfeer. Vervolgens stelt de heer Ruyten voor om ook als commissie een bezoek aan De Heem te brengen. Het is een goed voorbeeld van modern welzijnswerk met de overheid in een kaderstellende rol.

De commissieleden nemen dit voorstel graag over. De griffie zal e.e.a. organiseren.


 1. Raadsinformatiebrief inzake regionale onderwijsfunctie gemeente Woerden

Er zijn twee raadsinformatiebrieven en er is een verslag van een gesprek met de directeuren. De directeuren zijn vanavond aanwezig, niet om in te spreken maar om eventuele vragen te beantwoorden.
Toelichting vooraf door wethouder Cnossen

In de discussie over leerlingstromen gaat het om leerlingstromen vanuit de omliggende plaatsen richting Woerden. In het zgn. Stratego-overleg spreekt Woerden daarover met Utrecht. In september heeft de commissie een notitie (opgesteld voor het Stratego-overleg) en een raadsinformatiebrief ontvangen. In oktober zijn de eerste gesprekken geweest, en ook is er overleg geweest met de scholen (zie het verslag). Om het beeld compleet te maken zijn de schooldirecteuren vanavond aanwezig, zodat zij vragen kunnen beantwoorden. Op 13 december vindt het consensusoverleg plaats met de scholen en komt dit eveneens ter sprake. Zo wordt toegewerkt naar een uitspraak in de raad in januari.

Het centrale onderwerp vanuit de bevoegdheid van het gemeentebestuur is de huisvesting, waarbij het streven is om het in gezamenlijkheid in goede banen te leiden.
Eerste termijn commissieleden

Inwonersbelangen

De heer Van Ekeren (Inwonersbelangen) is blij te kunnen constateren dat het college niet met de rug naar Utrecht toe staat maar met het gezicht: er is uitwisseling van gedachten en ideeën en zaken worden gezamenlijk opgepakt. Ook is het positief dat het Minkema College nagaat hoe zij bestuurlijk sterker kunnen worden in een veranderende wereld. Je vraagt je dan af wat het doel is van een school: wil een school zo goed mogelijk onderwijs geven of wil een school zoveel mogelijk leerlingen? Of zie je als school kracht in het huidige formaat? Een bilocatie heeft wel wat nadelen.

Het onderwijs in Woerden staat er best goed voor, ouders willen graag dat hun kinderen naar de Woerdense scholen gaan. Waarom? Omdat het onderwijsklimaat hen bevalt, omdat het in Woerden is? Als er veel instroom is vanuit Utrecht en/of Leidsche Rijn is er meer volume nodig; het Kalsbeek College zou dan het idee kunnen krijgen om een vestigen te openen in Leidsche Rijn. De heer Van Ekeren is benieuwd naar de reacties van de scholen hierop.

Progressief Woerden

Mevrouw De Jong (Progressief Woerden) stelt vast dat in de stukken wordt gesteld dat er sprake is van een witte vlucht vanuit Utrecht richting Minkema, terwijl er aan de andere kant wordt gesuggereerd dat die witte vlucht voor Woerdense ouders reden kan zijn om leerlingen naar het Kalsbeek College te laten gaan, waardoor de instroom van het Minkema College is afgenomen. Hoe kijken de scholen daar zelf tegenaan? Het gaat om blanke kinderen; kan dat dan toch doorslaggevend zijn voor ouders? Mevrouw De Jong denkt eerder dat het te maken heeft met het stilstaan van de nieuwbouw van het Minkema College. Ook denkt zij dat veel Woerdense ouders hun kinderen in Leidsche Rijn / Utrecht naar school laten gaan dus andersom is het ook prima.D66

De heer Niewold (D66) heeft nog 2 vragen aan Minkema en Kalsbeek. Kan men een inschatting maken of de aantrekkingskracht van het Minkema College zal veranderen als de nieuwbouw gerealiseerd wordt? Een tweede vraag betreft de huisvesting. Veel klaslokalen staan 's avonds leeg, en de heer Niewold is benieuwd of het onderwijs er ideeën over heeft om die lokalen ook 's avonds te laten gebruiken.ChristenUnie/SGP

Mevrouw Stouthart (ChristenUnie/SGP) vraagt of er leegstand van lokalen is en of er tijdelijke lokalen zijn.

Witte vlucht vanuit Utrecht beperken of voorkomen is een prima zaak, want het zou onlogisch zijn als daar lokalen leegstaan terwijl Woerden moet bijbouwen; bovendien voorkomt het onnodig heen en weer rijden van leerlingen. Vraag is alleen: hoe verhoudt zich dat tot de vrije keuze van onderwijs? Mevrouw Stouthart verzoekt de gasten in te gaan op de verhouding tussen de deregionalisering en de traditionele voedingsgebieden.

Het verslag van de gesprekken lezend stelde mevrouw Stouthart vast dat er verschillende leerlingprognoses bestaan. Welke prognose komt het dichtst bij de realiteit?

In het AD/Groene Hart stond te lezen dat de politie vaker bij het Minkema College geroepen wordt. Klopt dat, en hoe ernstig is dat?

De volgende vraag betreft het tijdpad. Mevrouw Stouthart vraagt zich af of dat realistisch is.

Tot slot: waarom is de gemeente geen voorstander van co-financiering, en wil de Praktijkschool aangeven waarom REC 3 en REC 4 toch niet doorgaan als de gemeenteraad daar geld voor beschikking heeft gesteld? Ook vraagt mevrouw Stouthart zich af hoe het met het Leonardo-onderwijs gaat en de leerlingstromen die daarmee verband houden.

CDA

Mevrouw Van Soest (CDA) sluit zich aan bij de vraag over REC 3 en REC 4.VVD

De heer Rijnders (VVD) dankt de wethouder voor de informatie inclusief de cijfers, en voor de openheid over de gevoerde gesprekken. Spreker heeft ook waardering voor de openheid richting gemeente Utrecht over deze gang van zaken. De gedachte van de kernboodschap kan de VVD ondersteunen, ook de VVD is voor vrije onderwijskeuze.


Eerste termijn beantwoording, door de scholen, en de wethouder
Mevrouw Meijer (Praktijkschool) beantwoordt de vraag over REC 3 en REC 4, waarom die niet bij de Praktijkschool gehuisvest worden: in dit onderzoek over schoolgrootte is REC 3 en REC 4 niet meegenomen. De gesprekken daarover zijn nog gaande.

De heer Heijstek (Kalsbeek College) wil eerst ingaan op de vraag wat het doel van een school is: als school wil je kwalitatief goed onderwijs leveren; dat is je eerste doel. Wil je groter groeien: het Kalsbeek College heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat iedere ouder die zich aangetrokken voelt tot de identiteit en de cultuur van het Kalsbeek College, daar welkom moet zijn. Het college heeft altijd het standpunt gehuldigd dat het gaat om kinderen uit het traditionele voedingsgebied, en kinderen uit Utrecht worden daarom ook niet toegelaten. Vanuit Stratego zijn daar vrij stringente afspraken over gemaakt: slechts 41 leerlingen komen uit Utrecht.

Dan de vraag of de Kalsbeek dependances zou moeten openen in Leidsche Rijn: de heer Heijstek wil daarbij terugkomen op zijn opmerking over het handhaven van kwaliteit en identiteit, en wijst erop dat je daar je organisatie dus op moet kunnen bouwen. Zou je een dependance openen in Leidsche Rijn dan kom je op Utrechts gebied, en conform de afspraken heeft de Kalsbeek daar geen behoefte aan en daar ook geen visie op.

Mevrouw De Jong stelde een vraag over de witte vlucht naar de Minkema: wat dat voor effect heeft op de leerlingstromen richting Kalsbeek kan de heer Heijstek niet zeggen. Misschien heeft het enigszins invloed maar spreker denkt niet dat het leerlingen en ouders richting Kalsbeek duwt. Hij kan dat niet hard maken, maar mogelijk heeft de stremming van de nieuwbouw er wel een een negatief effect op. Maar dan nog speelt het slechts bij enkele leerlingen.

Op de vraag van de heer Niewold, of de realisatie van de nieuwbouw van de Minkema de leerlingstromen zal beïnvloeden, moet de heer Heijstek het antwoord schuldig blijven.

Eventueel gebruik van lokalen in de avonduren zou bekeken kunnen worden.

Vraag van mevrouw Stouthart over de leerlingprognoses: er zitten inderdaad afwijkingen in. Op een gegeven moment moet je met elkaar een keuze maken, en dat is ook gebeurd.

De heer Damwijk (Minkema College) gaat eerst in op de vraag over het doel van de school (groter groeien of niet). Het Minkema College heeft altijd te maken met 2 onderdelen, die ze zelf Mink en Stein noemen. Het zijn twee scholen, en zo ziet het college dat zelf ook. Een school moet niet eindeloos doorgroeien maar het is een heel ander verhaal als een bestuur zegt “wij willen vanuit onze eigen verantwoordelijkheid groter worden”. Dat zegt niets over leerlingaantallen. De invloed op leerlingstromen als school is altijd erg ingewikkeld. Je kunt er wel afspraken over maken en het proberen te sturen, maar helder is dat er veel Utrechtse leerlingen zitten op Stein (vmbo). Zo vreemd is dat niet want Vleuten en De Meern waren vroeger losse dorpen, en voor de leerlingen uit die dorpen is het Minkema College heel goed bereikbaar: de school ligt langs de spoorlijn en de het is een treinritje van 7 minuten. Naar Utrecht doen ze er langer over dus het is een logische keuze. En of het Kalsbeek College er goed aan doet zich in Leidsche Rijn te vestigen: dat is aan het Kalsbeek College.

De witte vlucht uit Utrecht en de invloed voor Stein: dat lijkt plausibel maar de heer Damwijk heeft dat niet onderzocht. Bovendien wordt er tegenwoordig door de scholen gesproken over de grijze vlucht, omdat er ook veel niet-witte ouders zijn die hun kinderen naar Woerden sturen.

De heer Damwijk denkt niet dat de nieuwbouwproblemen van de Minkema van invloed zijn op de leerlingaantallen en de samenstelling van de populatie. Het zijn voor de leerlingen twee heel aparte gebouwen dus het is heel moeilijk om daar goed antwoord op te geven.

Dan de vraag over het mogelijk effect van de nieuwbouw op leerlingpopulatie. De ervaring leert dat dat in de eerste twee jaar fors gaat schelen maar dat het effect na verloop van tijd weer weg-ebt. Het streven is in ieder geval te voorkomen dat er weer allerlei noodgebouwen om het nieuwe gebouw heen komen; er moeten bepaalde minimale voorzieningen georganiseerd worden, dus het wordt gebouwd voor 1500 leerlingen en meer zullen er niet worden toegelaten. Voor Stein geldt hetzelfde: daar gaan 1000 leerlingen in en dat zal dan ook het maximum aantal zijn.

Schoollokalen die 's avonds leegstaan: er is een afspraak met een kerkgenootschap uit Woerden dat zij het nieuwe gebouw kunnen gebruiken in het weekend.

De politie op Minkema: het is juist dat de politie vaker komt. Op allebei de locaties is er een nieuwe directeur, en de directeur van het vmbo heeft het regiem verzwaard, wat betekent dat er serieuzer wordt ingegaan op incidenten. Misdragen leerlingen zich bijvoorbeeld in de bus dan volgt daar onmiddellijk actie op. Maar op termijn zal dat normaliseren.

Wat betreft de leerlingprognoses: in Stratego is ook de afspraak gemaakt dat er getracht zal worden om dat regionaal te prognosticeren. Dat betekent dat je een groter gebied in ogenschouw neemt dan alleen je eigen gemeente, zodat duidelijk wordt wat het kwalitatieve lerarentekort in de toekomst wordt. Want dat kan daaraan gekoppeld worden. Vanuit Stratego wordt bekeken of het mogelijk is de prognoses betrouwbaarder te maken.Wethouder Cnossen dankt de heer Van Ekeren voor de complimenten: het streven is inderdaad om transparant te zijn.

De witte vlucht is inderdaad al genuanceerd in grijze vlucht, en uiteindelijk gaat het in de gesprekken met stad Utrecht om de vraag hoe de scholen kwalitatief goed gehouden kunnen worden, zowel in Utrecht als in Woerden. Het is zeker niet de bedoeling dat daar scholen leeglopen en dat er hier een huisvestingsprobleem ontstaat. Je moet niet zomaar leerlingen aannemen terwijl je weet dat ze niet in het gebouw passen, dat is een goed uitgangspunt, en dat wordt door de leden van Stratego met elkaar gedeeld.

Vrijheid van onderwijs: de gemeente kan de keuze van ouders niet beïnvloeden. De scholen moeten daarmee omgaan. Gaat het om ouders die niet uit het traditionele voedingsgebied afkomstig zijn, dan zit daar een gevoelig punt: moet je hen dan weigeren? Maar de gemeente heeft de verantwoordelijkheid dat er niet meer leerlingen in een school gepropt moeten worden dan erin kunnen.

Is het tijdpad voor de raad realistisch, vroeg mevrouw Stouthart. De wethouder stelt dat kinderen zich nu al aan het oriënteren zijn op hun schoolkeuze; het is niet perse noodzakelijk om met de nieuwe afspraken te starten in september: als het besluit eenmaal gevallen is kan de koers langzaam gewijzigd worden. Dan zal wethouder Cnossen ook aan de wethouder van Utrecht melden hoe dit gesprek gelopen is. Misschien starten de nieuwe afspraken het schooljaar 2011-2012, dat is ook prima. Het is meer een tijdpad voor de scholen, niet voor de raad. Maar de wethouder wil er wel naar streven om in januari iets aan de raad voor te leggen.

Prognoses: die zijn inderdaad interessant, en daarmee ook de vraag of het de juiste prognoses zijn. Maar op een gegeven moment moet je van bepaalde prognoses uitgaan om de huisvesting op te baseren. Daar zit ook beweging in door regionaal die prognoses te stellen, maar ook dan spreek je samen af aan welke prognoses je je gaat houden.

Mevrouw Stouthart vroeg waarom de gemeente geen voorstander is van co-financiering.

De heer Sneep (Onderwijs) krijgt daarvoor het woord. Hij meldt dat de gemeente Woerden daar wel gedachten over heeft maar dat er geen harde uitspraken over zijn gedaan of standpunten over ingenomen. Woerden is wat terughoudend, want het staat nog enigszins in de kinderschoenen, en voor dit project is het bovendien te laat om daar nog mee te beginnen. Waar het gaat om nieuwe projecten kan de heer Sneep daar nog geen uitspraak over doen.

De wethouder gaat vervolgens in op de vraag over het Leonardo-onderwijs. In de raadsinformatiebrief wordt voorgesteld om dat even buiten deze discussie te houden; het aanbod van het Leonardo-onderwijs heeft invloed op de huisvesting omdat je daar met kleinere klassen werkt, maar Stichting Klasse zal nog een presentatie aan de raad geven hierover; hun visie daarop is eveneens gevraagd. De wethouder zou graag met alle basisscholen gezamenlijk hierover in gesprek gaan zodat het gezamenlijk wordt aangeboden.


Tweede termijn commissieleden

Inwonersbelangen

De heer Van Ekeren (Inwonersbelangen) dankt de vertegenwoordigers van het onderwijs voor hun toelichting. Het is goed te horen dat er samen naar oplossingen wordt gezocht. De fractie wacht af hoe dit zich zal ontwikkelen.Progressief Woerden

Mevrouw De Jong (Progressief Woerden) vraagt de heer Damwijk of haar conclusie klopt dat de krimp voornamelijk op het vmbo plaatsvindt, dus aan de Stein, en dat het uitblijven van de nieuwbouw voor havo/vwo niet van invloed is op het teruglopend leerlingenaantal.

De heer Damwijk bevestigt dat. De krimp wordt veroorzaakt door leegloop van Woerdense leerlingen uit het vmbo en heeft weinig te maken met de nieuwbouw voor havo/vwo.

D66

De heer Niewold (D66) heeft een vraag aan de heer Damwijk over de beoogde fusie met het NOVA College: hij zou graag scherper geformuleerd willen zien dat die fusie geen invloed heeft op het onderwijspersoneel en de leerlingaantallen en dat het voornamelijk een bestuurlijke en bedrijfsvoeringskwestie betreft. Spreker kan zich voorstellen dat leerlingstromen daar wel degelijk door beïnvloed worden: dat het over en weer wat makkelijker heen en weer gaat als de fusie een feit is. Graag de visie van de heer Damwijk daarop.

De heer Damwijk denkt niet dat het veel verschil zal maken. Zijn ervaring met dat soort zaken is dat leerlingen en ouders vooral kijken naar de school, het gebouw, de sfeer, de cultuur; veel minder naar het bestuur waar een school bij aangesloten is. Spreker denkt dat het niet of nauwelijks van invloed zal zijn op de keuzes. Maar stel dat het waar is wat de gemeente schrijft in de analyse, “meer Utrechtse kinderen op Stein heeft een nadelig effect op de keuzes van leerlingen uit Woerden en omgeving”, dan zou je als bestuur je dat kunnen aantrekken en kunnen trachten op het vmbo in Woerden minder Utrechtse kinderen te krijgen maar de formatie op hetzelfde peil te houden, zodat je wat meer kunt investeren in kwaliteit. Dat kun je natuurlijk doen als je wat groter bent. Maar het is een hypothese, en niet meer dan dat.

De heer Damwijk wil de commissie graag uitnodigen om bij de Minkema hierover van gedachten te komen wisselen zodat hij deze ideeën wat uitgebreider kan toelichten.

De commissie staat daar positief tegenover. De griffie zal er met de heer Damwijk actie op ondernemen.

CDA

Mevrouw Van Soest (CDA) vraagt in welk stadium zich de besprekingen over REC 3 en 4 bevinden. Ook heeft zij een vraag aan de heer Damwijk, naar aanleiding van zijn opmerking dat er een mogelijkheid is om actief in te zetten op het verminderen van de Utrechtse leerlingenstroom. Maar: hoe graag wil de heer Damwijk dat zelf eigenlijk?

Mevrouw Meijer beantwoordt de vraag over REC 3 en 4. Op dit moment zijn er in de pers veel berichten te lezen over Passend Onderwijs en aanpassing van de wet, dus in die zin zijn daar besprekingen over gaande. De Praktijkschool vindt dat REC 3 en 4 leerlingen niet Woerden uit zouden moeten, maar in Woerden opgevangen moeten worden, maar dat is geen onderdeel van deze discussie. Mevrouw Meijer is echter graag bereid om dat nog eens apart te komen toelichten.

De heer Damwijk beantwoordt de tweede vraag. In principe zijn alle leerlingen hem even lief en maakt het niet zoveel uit waar ze vandaan komen. Wel vindt hij dat je als regio verantwoordelijk bent voor de onderwijsvoorziening die je hebt. Je kunt voorkomen dat alle problemen zich op één school storten, die vervolgens instort en waarna de hele groep verdergaat op de volgende school. Daar moet je voor waken en daarom is spreker blij met de opstelling van de gemeente dat Woerden met het gezicht naar Utrecht is gaan staan. Aan de andere kant zijn er leraren op Stein die zich afvragen of er geen grens is aan wat ze aankunnen, omdat er nogal wat probleemleerlingen uit Utrecht komen. Daar moet dus prudent naar gekeken worden. Er is verschil in cultuur tussen stadskinderen en Woerdense kinderen en je moet ervoor zorgen dat je daar evenwicht in houdt. Wat de heer Damwijk betreft is het dan heel wel mogelijk om te zeggen: de school heeft een maximum bereikt, of: we gaan terug in het aantal leerlingen als dat nodig is voor het evenwicht. Wel heeft een school een minimum aan leerlingen nodig om te kunnen blijven bestaan. Dat geldt voor alle onderdelen. Het is dus een kwestie van zoeken naar evenwicht.  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina