Raadsvoorstel onderwerpDovnload 19.65 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte19.65 Kb.RAADSVOORSTEL

Onderwerp :

Benoeming voorzitter van de Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden gemeente Deventer

Raadsvergadering :

14 december 2005

Politieke markt :

-

Agendapunt :

3

Portef.houder :

wethouder Doornebos

Voorstelnummer :

2005.21431

BenW-besluit d.d. :

22 november 2005

Sector :

Stafeenheid Bedrijfsvoering


Voorstel

De heer B. Abbing te benoemen als voorzitter van de bezwarencommissie Personele Aangelegenheden.
Inleiding
De vorige voorzitter van de bezwarencommissie Personele Aangelegenheden had aangegeven dat hij met ingang van 1 januari 2005 ontheven wilde worden van zijn functie. De ontstane vacature is tot op heden tijdelijk ingevuld door de heer B. Schuurmans, lid van de bezwarencommissie Personele Aangelegenheden.

Wij hebben de heer B. Abbing bereid gevonden de vacature van voorzitter van de bezwarencommissie Personele Aangelegenheden op te vullen.

Volgens artikel 4 van de Verordening inzake de behandeling van beroep-, bezwaar- en verzoekschriften bestaat een commissie (waaronder de bezwarencommissie Personele Aangelegenheden) uit een voorzitter en tenminste twee leden, benoemd door de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders.

Wij stellen u voor de heer B. Abbing benoemen tot voorzitter van de bezwarencommissie Personele Aangelegenheden.
Beoogd resultaat
Benoeming voorzitter van de bezwarencommissie Personele Aangelegenheden gemeente Deventer.


Kader
De wettelijke basis voor de benoeming van de voorzitter en leden van de bezwarencommissie Personele Aangelegenheden gemeente Deventer is te vinden in de artikelen 4, 5 en 7 van de Verordening inzake de behandeling van beroep- en bezwaarschriften Deventer 2002.


Argumenten
Als gevolg van de ontstane vacature bij de bezwarencommissie Personele Aangelegenheden dient er een nieuwe voorzitter te worden benoemd. De heer B. Abbing is bereid gevonden voor deze functie.


Draagvlak
De gemeentesecretaris, het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en de voorzitter van de Ondernemings-raad hebben zitting gehad in de benoemingscommissie voor de voorzitter. Allen waren positief, zodat voor de benoeming van de voorzitter draagvlak is.


Financiële consequenties
Geen


Aanpak/uitvoering
Na besluitvorming wordt het benoemingsbesluit toegestuurd aan de voorzitter.Burgemeester en wethouders van Deventer,

de secretaris,

de burgemeester,
mr. Th. Bakhuizen

drs. J. van Lidth de Jeude
RAADSBESLUIT

Onderwerp :

Benoeming voorzitter van de Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden gemeente Deventer

Raadsvergadering :

14 december 2005

Politieke markt :

-

Agendapunt :

3

Portef.houder :

wethouder Doornebos

Voorstelnummer :

2005.21431

BenW-besluit d.d. :

22 november 2005

Sector :

Stafeenheid Bedrijfsvoering


De raad van de gemeente Deventer,


Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2005, nummer 2005.21431, sector Stafeenheid Bedrijfsvoering;
Gelet op artikel 4 van de Verordening inzake de behandeling van beroep-, bezwaar- en verzoekschriften der gemeente Deventer;

BESLUIT

Tot voorzitter van de bezwarencommissie Personele Aangelegenheden van de gemeente Deventer tebenoemen de heer B. Abbing.Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2005.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,
drs. A.G.M. Dashorst

drs. J. van Lidth de Jeude
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina