RaadsvoorstelDovnload 17.21 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte17.21 Kb.


RAADSVOORSTEL


Onderwerp :

Experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal (SWS) bij de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2006 en bij de Provinciale Statenverkiezing op 7 maart 2007.

Raadsvergadering :

20 september 2006

Politieke markt d.d.:
Agendapunt :

3

Portef.houder :

burgemeester

Voorstelnummer :

2006.14696

BenW-besluit d.d. :

5 september 2006

Sector :

Burger en Bestuur
Voorstel

In te stemmen met deelname aan de experimenten stemmen in een willekeurig stemlokaal (SWS) bij de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2006 en de Provinciale Statenverkiezing op 7 maart 2007.
Inleiding
De Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft ondermeer Deventer bij brief van 18 juli 2006 uitgenodigd tot deelname aan het experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal (SWS) bij de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2006 en de Provinciale Statenverkiezing op 7 maart 2007.


Beoogd resultaat
Het stemmen in een willekeurig stemlokaal mogelijk te maken bij de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2006 en de Provinciale Statenverkiezing op 7 maart 2007.


Kader
Experimentenwet Kiezen op Afstand en de Kieswet.


Argumenten
De positieve reacties op de voorgaande experimenten. Overigens is na de 3 voorgaande experimenten de Deventer kiezer gewend aan deze wijze van stemmen.


Draagvlak
Vanaf het begin heeft Deventer meegedaan aan deze experimenten. Ook landelijk is weer bij de gemeente-raadsverkiezingen van 7 maart 2006 geëxperimenteerd. Onze ervaringen en ook die van andere experimenten waren positief. De minister heeft daarop al een wetsvoorstel tot landelijke invoering van het stemmen in een willekeurig stemlokaal naar de Tweede Kamer gezonden. Door de vervroegde Tweede Kamerverkiezing is het echter niet meer mogelijk om het wetsvoorstel tijdig door de beide kamers behandeld te krijgen. De minister heeft daarop besloten om wederom een experiment met het SWS te houden.


Financiële consequenties
De meerkosten van de stempassen t.o.v. de oproepingskaarten bedragen minder dan € 1.000,-- en zullen binnen het verkiezingsbudget worden opgevangen.


Aanpak/uitvoering
Na drie maal aan het experiment SWS te hebben deelgenomen hebben we al veel ervaring opgedaan. De werkwijze zal niet wezenlijk verschillen van de manier waarop de vorige experimenten zijn verlopen. Naar verwachting zal hooguit een klein aantal gemeenten uitgenodigd worden om nog een evaluatierapport in te dienen.
Burgemeester en wethouders van Deventer,

de secretaris,

de burgemeester,
mr. Th. Bakhuizen

drs. J. van Lidth de JeudeRAADSBESLUIT


Onderwerp :

Experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal (SWS) bij de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2006 en bij de Provinciale Statenverkiezing op 7 maart 2007.


Raadsvergadering :

20 september 2006

Politieke markt d.d.:
Agendapunt :

3

Portef.houder :

burgemeester

Voorstelnummer :

2006.14696

BenW-besluit d.d. :

5 september 2006

Sector :

Burger en Bestuur


De raad van de gemeente Deventer,


Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2006, nummer 2006.14696, sector Burger en Bestuur.

BESLUIT

In te stemmen met deelname aan het experiment stemmen in een willekeurig stemlokaal bij de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2006 en bij de Provinciale Statenverkiezing op 7 maart 2007.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 september 2006.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,
drs. A.G.M. Dashorst

drs. J. van Lidth de Jeude
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina