RaadszittingDovnload 269.87 Kb.
Pagina1/5
Datum20.08.2016
Grootte269.87 Kb.
  1   2   3   4   5

RAADSZITTING
OPENBARE ZITTING
Vergadering van dinsdag 28 augustus 2007, te 9.00 uur.


VERSLAG

Aanwezig : Mevr. De Coninck, voorzitter;
MM. Laenens, Lemmens, Aertbeliën, Neel, Mevr. Quackels, MM. Geeraerts,

De Vroey, Mevr. Luyckx, MM. Geldof, Van der Sande, De Preter, Ver Eecke

en Dhont, leden;
M. Van Gorp, algemeen secretaris.

Verontschuldigd : Mevr. Pirquin, lid.

- - -


1 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING D.D. 24/7
Het verslag van de Raadszitting – openbare zitting – van dinsdag 24 juli 2007, wordt goedgekeurd.

1bis WETTELIJKE BEZWAREN TEGEN DE GRATIS HOSPITALISATIEVERZEKERING VOOR MANDATARISSEN.


Uitgesteld.

1ter SOCIALE DIENSTEN ZNA
Beslist wordt, met algemene stemmen der aanwezige leden :
1. Opheffing samenwerkingsprotocol

Het samenwerkingsprotocol dat tussen het OCMW en ZNA werd gesloten op 15 maart 2004 wordt opgeheven.


2. Vaststellen van het uitdovend kader

Met ingang van 1 oktober 2007 wordt de personeelsformatie voor de statutaire personeelsleden tewerkgesteld bij de sociale diensten binnen ZNA vastgesteld.

Deze personeelsformatie heeft een uitdovend karakter. Binnen deze formatie kunnen geen vacatures ontstaan, noch benoemingen of bevorderingen gebeuren. Wanneer een personeelslid om het even welke reden niet terug op dienst komt of uit dienst treedt, wordt de plaats in het kader geacht van rechtswege geschrapt te zijn.
3. Vaststellen van het administratief en geldelijk statuut van het personeel

De statutaire personeelsleden die tewerkgesteld zijn bij de sociale diensten binnen ZNA vallen onder hetzelfde administratief en geldelijk statuut als hetgeen van toepassing is op het OCMW-personeel dat tewerkgesteld is bij ZNA.

Dit is het statuut dat is goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 26 maart 2004 (het toen geldende statuut, aangevuld met bepalingen uit het sociaal akkoord afgesloten op 4 december 2003), gewijzigd door de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 6 maart 2007.(ten gevolge van het nieuwe sociaal akkoord afgesloten op 1 februari 2007). Alle toekomstige wijzigingen en/of aanvullingen aan dit statuut zullen ook van toepassing zijn.
4. Terbeschikkingstelling van statutaire personeelsleden

Met ingang van 1 oktober 2007 worden de statutaire personeelsleden die noodzakelijk zijn voor de ziekenhuiswerking en tewerkgesteld zijn bij de sociale diensten binnen ZNA ter beschikking gesteld van ZNA.

De personeelsleden worden ter beschikking gesteld met behoud van hun functie en pensioenrechten.

ZNA betaalt de integrale loonkost aan het OCMW van Antwerpen.

De personeelsleden werken onder het gezag en toezicht van ZNA.
5. Overdracht van de contractuele personeelsleden

Met ingang van 1 oktober 2007 worden de contractuele personeelsleden die gekozen hebben om tewerkgesteld te blijven bij de sociale diensten binnen ZNA overgedragen naar ZNA met behoud van hun geldelijke anciënniteit. Vanaf 1 oktober 2007 is ZNA de nieuwe werkgever van deze personeelsleden.

2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BASISOVERLEGCOMITE’S

Na bespreking in het Bijzonder Comité/Technische Werkgroep van 20.6.2007 en 18.7.2007 hebben de respectievelijke vakorganisaties het protocol in verband met het aangepast huishoudelijk reglement op de basisoverlegcomités getekend • voor akkoord : ACV-openbare diensten;

 • voor akteneming : ACOD;

 • voor niet akkoord : VSOA.

Beslist wordt dit punt goed te keuren.Twee raadsleden stemmen tegen daar

zij menen dat technici niet uit het departement hoeven te komen.

De ingangsdatum wordt vastgesteld op 01.09.2007Huishoudelijk reglement voor de basisoverlegcomités

 1. Aantal basisoverlegcomites

Het OCMW heeft volgende vier basisoverlegcomités opgericht : • Één basisoverlegcomité voor alle diensten ressorterend onder thuis wonen.

 • Eén basisoverlegcomité voor alle diensten ressorterend onder residentieel wonen.

 • Één basisoverlegcomité voor alle diensten ressorterend onder maatschappelijke integratie.

 • Één basisoverlegcomité voor de logistieke en ondersteunende diensten.

Samenstelling van het basisoverlegcomité

Voorzitter

 • Bestuursdirecteur Departement Thuis Wonen.

 • Bestuursdirecteur Departement Residentieel Wonen.

 • Bestuursdirecteur Departement Maatschappelijke Integratie.

Bestuursdirecteur Departement Organisatie en Ontwikkeling voor het basisoverlegcomité van de departementen O&O, Personeelsmanagement, Logistiek en Financien.

Vervanging voorzitter bij afwezigheid

Indien de bestuursdirecteur verhinderd is om de vergadering bij te wonen, zal hij zich laten vertegenwoordigen door een medewerker van niveau A, die volledig gemandateerd het voorzitterschap waarneemt.


Bestuur:

De leidinggevenden van de betrokken diensten van het basisoverlegcomité.


De plaatselijke “verantwoordelijke personeelsmanagement” maakt eveneens deel uit van de basisoverlegcomités van het (de) departement(en) waar hij als gedeconcentreerde medewerker deel van uitmaakt.
Voor het gedeelte preventie en bescherming op het werk zullen volgende personen het basisoverlegcomité vervoegen:

 • de hoofdarbeidsgeneesheer;

 • de preventieadviseur niveau 1 en/of zijn medewerker preventieadviseur niveau 2.


Vakorganisaties

Drie afgevaardigden per representatieve vakorganisatie en één opvolger om de continuïteit van de werking te garanderen. Voornoemde afgevaardigden moeten tewerkgesteld zijn op het departement dat ressorteert onder het Basisoverlegcomité.


Technici – vervanging leidinggevende – einde mandaat vakbondsafvaardiging

De afgevaardigden van de overheid en van de representatieve vakorganisaties mogen zich laten bijstaan door techniciVoor wat de afvaardiging van de representatieve vakbonden betreft, wordt het aantal technici beperkt tot ten hoogste 2 per representatieve vakbond per op de dagorde ingeschreven punt en enkel voor het punt waarvoor deze technici bevoegd zijn. . Net als de afgevaardigden moeten deze technici tewerkgesteld zijn op het departement dat ressorteert onder het Basisoverlegcomité
Uiterlijk 3 werkdagen voor de vergadering worden de namen van de technici meegedeeld aan de voorzitter
Wanneer een lid van de werkgeversafvaardiging zijn leidinggevende functie in de onderneming verliest, kan de werkgever een persoon aanduiden die dezelfde functie bekleedt.
Wanneer het mandaat van een lid van de vakbondsafgevaardigden wordt afgeschaft, kan de vakbond een andere persoon aanduiden die het mandaat uitoefent.
Secretariaat van het basisoverlegcomité

 • Voor preventie en bescherming op het werk zal een personeelslid van de IDPBW de notulen opstellen.

 • Voor inspraak in de bedrijfsorganisatie zal een personeelslid van het betrokken departement de dagorde opstellen en het verslag van de vergadering opmaken. 1. Opdrachten van het basisoverlegcomité


Materies betreffende preventie en bescherming op het werk

 • In toepassing van de wettelijke bepalingen heeft het basisoverlegcomité als opdracht adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren omtrent het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, omtrent het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan, de wijzigingen, de uitvoering en de resultaten ervan.
 • Het basisoverlegcomité brengt een voorafgaand advies uit over:

 • alle voorstellen, maatregelen en toe te passen middelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, meteen of na verloop van tijd, gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

 • de planning en invoering van nieuwe technologieën, wat betreft de gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers;

 • de keuze of de vervanging van een externe dienst voor technische controles op de werkplaats en andere instellingen en deskundigen;

 • de keuze of de verandering van de diensten waarop een beroep wordt gedaan in toepassing van de arbeidsongevallenwetten;

 • elke maatregel die overwogen wordt om de technieken en de arbeidsvoorwaarden aan de mens aan te passen en om de beroepsvermoeidheid te voorkomen;

 • de specifieke maatregelen voor de inrichting van de arbeidsplaats voor eventuele tewerkgestelde mindervalide werknemers;

 • de keuze, de aankoop, het onderhoud en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen.
 • Het basisoverlegcomité geeft zijn voorafgaand akkoord rekening houdend met de wetgeving bij beslissingen die genomen worden op een van voorgaande punten.
 • Het basisoverlegcomité zorgt voor de uitwerking van de propagandamiddelen en de maatregelen in verband met het onthaal van de werknemers, de informatie en de opleiding op het vlak van de preventie en bescherming op het werk.
 • Het basisoverlegcomité stimuleert de activiteiten van de interne dienst en volgt de werking van de interne dienst op.
 • Het basisoverlegcomité onderzoekt de door de werknemers geuite klachten met betrekking tot het welzijn op het werk.
 • Het basisoverlegcomité werkt voorstellen uit om de arbeidsplaats en de omgeving ervan te verfraaien.
 • Het basisoverlegcomité draagt bij tot de toepassing van het dynamisch risicobeheersingsysteem door sommige van zijn leden - werkgevers en werknemers - af te vaardigen om samen met de bevoegde preventieadviseur en het bevoegde lid van de hiërarchische lijn periodiek en ten minste éénmaal per jaar een grondig onderzoek in te stellen op al de arbeidsplaatsen waarvoor het basisoverlegcomité bevoegd is.

Voor de samenstelling van deze afvaardiging verwijzen we naar bijlage 1.


 • Het basisoverlegcomité wijst een afvaardiging aan die zich onmiddellijk ter plaatse begeeft, wanneer er ernstige risico’s zijn, waarbij de schade dreigend is en telkens er een ernstig ongeval of incident gebeurd is, of wanneer ten minste een derde van de werknemersafvaardiging in het basisoverlegcomité erom verzoekt.

Voor de samenstelling van deze afvaardiging verwijzen we naar bijlage 2.


 • Het basisoverlegcomité wijst een afvaardiging aan om de met het toezicht belaste ambtenaren te woord te staan bij hun toezichtbezoeken.

Voor de samenstelling van deze afvaardiging verwijzen we naar bijlage 3.


 • Het basisoverlegcomité vervult bovendien alle andere opdrachten die door specifieke bepalingen aan hem worden toevertrouwd.
 • Het basisoverlegcomité wordt ermee belast zijn voorafgaand akkoord te geven betreffende de aanwijzing of de vervanging van de preventieadviseur, de aanwijzing van een tijdelijke plaatsvervanger of de verwijdering uit zijn functie.
 • Zo de werkgever een preventieadviseur aanstelt of vervangt zonder het basisoverlegcomité erbij te betrekken of zonder te wachten op het akkoord van het basisoverlegcomité, is deze handeling nietig.
 • Indien er in het basisoverlegcomité geen eenheid ter zake wordt bereikt, dan dient het advies te worden ingewonnen van de arbeidsinspecteur, bevoegd inzake veiligheid.


Materies betreffende inspraak in de bedrijfsorganisatie

In toepassing van de wettelijke bepalingen heeft het basisoverlegcomité als opdracht voorafgaandelijk adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren over: • De materies welke door het Hoog Overlegcomité zijn toegewezen aan het basisoverlegcomité.

 • Het economisch beleid.

 • Het financieel beleid.

 • Het personeelsbeleid.

 • Structurele wijziging van dienstrooster.

 • Aanvragen voor structureel overwerk.

 • Organisatie van de syndicale activiteiten.

 • Communicatiebeleid naar het personeel. 1. Verplichtingen van het bestuur t.o.v. het basisoverlegcomité
 • Het bestuur is ertoe gehouden het basisoverlegcomité alle nodige informatie te verstrekken opdat het met volkomen kennis van zaken advies zou kunnen uitbrengen.
 • Het bestuur geeft aan de leden van het basisoverlegcomité die de werknemers vertegenwoordigen de mogelijkheid om met hemzelf, of zijn afgevaardigden, alsmede met de leden van de hiërarchische lijn, de preventieadviseurs en de betrokken werknemers alle contacten te hebben die nodig zijn voor de uitvoering van hun opdracht.
 • Als het bestuur niet overeenkomstig de adviezen heeft gehandeld of er geen gevolg aan gegeven heeft of gekozen heeft onder de uiteenlopende adviezen, deelt het de redenen hiervan mede aan de leden van het basisoverlegcomité. De werkgever verklaart tevens de maatregelen die in gewettigd geval zijn genomen zonder het basisoverlegcomité vooraf te raadplegen of te informeren.
 • In het kader van de informatieverplichting stelt het tevens een uithangbord of een ander geschikt communicatiemiddel, waarmee alle werknemers kunnen worden bereikt, ter beschikking van het basisoverlegcomité.


Materies betreffende preventie en bescherming op het werk

 • Het bestuur stelt documentatie samen betreffende de vraagstukken inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het intern en extern milieu, waarvan de inhoud is bepaald in bijlage I van het KB van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, en houdt deze ter beschikking van de leden van het basisoverlegcomité.
 • De leden van het basisoverlegcomité moeten op de hoogte worden gebracht en kennis kunnen krijgen van alle al dan niet door de arbeids- of milieureglementering opgelegde inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het intern of extern milieu.

Dit geldt inzonderheid voor de inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die de eigen onderneming in toepassing van de milieureglementering aan de overheid dient te verschaffen of ter inzage dient te houden.


Dit geldt bovendien voor de wijzigingen of nieuwe werkprocedures, de werkmethodes of installaties als ze de bestaande risico’s voor het welzijn van de werknemers, het intern of het extern milieu kunnen verzwaren of er nieuwe kunnen vormen.
Bovendien houdt het bestuur de bestelbon, de leveringsdocumenten en de indienststellingsverslagen die betrekking hebben op de keuze, de aankoop en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen ter inzage van het basisoverlegcomité en legt het regelmatig een verslag of overzicht ter bespreking voor aan het basisoverlegcomité.
Teneinde tot een praktische modaliteit te komen, worden deze documenten ter beschikking gehouden op de interne dienst PBW.


 • Het bestuur verstrekt aan het basisoverlegcomité alle nodige informatie betreffende de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid, alsmede de beschermings- en preventiemaatregelen, zowel voor de organisatie in haar geheel als op het niveau van elke groep van werkposten of functies, evenals alle nodige informatie betreffende de maatregelen genomen met betrekking tot de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers.
 • Het bestuur verstrekt bovendien alle nodige informatie betreffende de evaluatie van de risico’s en de beschermende maatregelen, in het kader van het dynamisch risicobeheersingsysteem en het globaal preventieplan.
 • Het bestuur verzorgt jaarlijks op een vergadering van het basisoverlegcomité een omstandige toelichting met betrekking tot het door de onderneming gevoerde milieubeleid. Het bezorgt aan het basisoverlegcomité tevens de toelichtingen waarnaar een lid van het basisoverlegcomité met betrekking tot externe milieuaangelegenheden zou hebben gevraagd.
 • Het bestuur stelt de nodige middelen ter beschikking van de leden van het basisoverlegcomité, waardoor zij de vastgestelde gevaren of risico's kunnen signaleren aan het rechtstreeks bevoegde lid van de hiërarchische lijn.


Materies betreffende inspraak in de bedrijfsorganisatie

 • Het bestuur stelt documentatie samen over de vraagstukken inzake het economisch, financieel en personeelsbeleid van de instelling en houdt deze ter beschikking van de leden van het basisoverlegcomité. De leden van het basisoverlegcomité moeten op de hoogte worden gebracht en kennis kunnen krijgen van alle al dan niet door de arbeidsreglementering opgelegde inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die verband houden met het economisch, financieel en personeelsbeleid. Dit geldt inzonderheid voor de inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die de eigen onderneming in toepassing van het economisch, financieel en personeelsbeleid aan de overheid dient te verschaffen of ter inzage dient te houden.
 • Het bestuur verzorgt jaarlijks op een vergadering van het basisoverlegcomité een omstandige toelichting met betrekking tot het door de onderneming gevoerde economisch, financieel en personeelsbeleid. 1. Taken van de voorzitter van het basisoverlegcomité
 • Het voorzitterschap wordt waargenomen door de bestuursdirecteur of een personeelslid van niveau A dat hem vervangt. Deze laatste is, in de uitoefening van zijn functie als voorzitter, bekleed met dezelfde rechten, hetzelfde gezag en dezelfde verantwoordelijkheid als de bestuursdirecteur.
 • De voorzitter stelt de agenda op en vermeldt de punten die voor de vergadering zijn aangebracht.
 • Hij laat de notulen van de vorige vergadering goedkeuren.
 • De voorzitter zorgt voor het goede verloop van de vergaderingen, tevens zorgt hij ervoor dat de besprekingen objectief, waardig en in wederkerige eerbied voor de meningen verlopen, wat onontbeerlijk is voor de geest van samenwerking welke in de schoot van het basisoverlegcomité moet heersen. Hij roept de leden van het basisoverlegcomité tot de orde die zich schuldig maken aan persoonlijke, beledigende verklaringen of zinspelingen.
 • De voorzitter is belast met de volgende taken:

 • elk gewoon lid van het basisoverlegcomité voor de vergadering schriftelijk uitnodigen;

 • op verschillende in het oog vallende en toegankelijke plaatsen, acht kalenderdagen vóór de vergadering van het basisoverlegcomité een bericht aanplakken dat de datum en de agenda van de vergadering meedeelt of dit bericht kenbaar maken aan alle werknemers via andere gelijkwaardige communicatiekanalen. 1. Plaats en tijdstip van de vergaderingen
 • De zetel van de basisoverlegcomités is gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 33. De vergaderingen gaan door op de plaats vermeld in de uitnodiging. Deze plaats wordt bepaald door de voorzitter van het basisoverlegcomité in onderlinge afspraak met de leden.
 • De periodiciteit van de vergaderingen wordt voor elk basisoverlegcomité vastgesteld op maandelijks. In de maanden juli en augustus komen de basisoverlegcomités niet samen.
 • Het basisoverlegcomité komt alleszins bijeen wanneer ten minste eenderde van de personeelsafvaardiging in het basisoverlegcomité hierom verzoekt.
 • Het basisoverlegcomité komt daarenboven in spoed bijeen:

 • telkens wanneer de voorzitter hierom verzoekt;

 • wanneer er een dringend probleem is (cfr. de wettelijke bepalingen);

 • telkens wanneer er een ernstig ongeval, een technisch incident of een zware vergiftiging te vrezen valt of gebeurd is.
 • De vergaderingen worden in principe tijdens de werkuren gehouden, rekening houdend met:

 • de noodwendigheden van de instellingen;

 • het aantal punten geplaatst op de agenda. 1. Agenda/dagorde
 • De dagorde vermeldt elk punt dat door een basisoverlegcomitélid wordt voorgesteld. De termijn voor het indienen van de agendapunten wordt vastgesteld op tien kalenderdagen vóór de vergadering.
 • Wanneer een lid voorstelt om een punt dat niet op de dagorde staat dringend te bespreken, mag het basisoverlegcomité beslissen. De beslissing om dit punt te behandelen tijdens de vergadering wordt genomen met een eenvoudige meerderheid van stemmen.
 • Wanneer ingevolge tijdsgebrek de dagorde niet kan worden afgehandeld, moeten de niet-afgehandelde punten vooraan op de dagorde van de eerstkomende vergadering worden ingeschreven.
 • Tijdens elke vergadering zullen de notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 1. Oproeping van de leden
 • Elk lid van het basisoverlegcomité wordt voor de vergadering schriftelijk uitgenodigd. De termijn voor het verzenden van de oproeping wordt vastgesteld op acht kalenderdagen vóór de vergadering.
 • De oproepingsbrief vermeldt:

 • de dag, het uur en het adres waar de vergadering zal plaatsvinden;

 • de verschillende agendapunten, of zo het basisoverlegcomité in spoedvergadering wordt bijeengeroepen, de punten waarvoor de vergadering in spoed wordt bijeengeroepen.
 • De oproeping is vergezeld van alle nodige en nuttige inlichtingen met betrekking tot de agenda opdat de leden met kennis van zaken de vergadering kunnen voorbereiden.
 • Ingeval het effectief lid verhinderd is om aan de vergadering deel te nemen, dient hij de voorzitter van het basisoverlegcomité hiervan te verwittigen.
 • Als één of meerdere volgens de regels uitgenodigde leden, van welke afvaardigingen ook, afwezig zijn, kan de vergadering op geldige wijze plaatsvinden.
 • Het bestuur en de vakbondsafgevaardigden kunnen zich bij de bespreking van één van de punten op de agenda laten bijstaan door technici of deskundigen. Deze technici of deskundigen zijn enkel aanwezig bij de bespreking van de punten op de agenda waarvoor zij uitgenodigd zijn. Zo een der leden van het basisoverlegcomité zich laat bijstaan zal hij hiervan de voorzitter verwittigen en de naam, de specialisatie van de deskundige en het punt op de agenda waarbij deze zal aanwezig zijn opgeven. 1. Wijze waarop adviezen kunnen gegeven worden
 • Als één of meer volgens de regels uitgenodigde leden, van welke afvaardigingen ook, afwezig zijn, kan de vergadering op geldige wijze advies uitbrengen.
 • Over de te nemen adviezen wordt niet gestemd zodat er ofwel eenparig advies is of een verdeeld advies. In dit laatste geval zullen de verschillende standpunten in de notulen worden vermeld. 1. Notulen
 • De notulen worden door de voorzitter en de verslaggever ondertekend.
 • Een afschrift van de notulen wordt binnen vijftien werkdagen na de vergadering verzonden naar de leden van het basisoverlegcomité.
 • De leden van het basisoverlegcomité beschikken na de verzending van de notulen over een termijn van vijftien werkdagen om hun opmerkingen ter kennis te brengen aan de voorzitter.
 • De notulen bevatten:

 • de namen van de aanwezige leden, zij die verontschuldigd zijn, de afwezigen;

 • de gedane voorstellen;

 • een samenvatting van de besprekingen;

 • de genomen besluiten;

 • de respectievelijke data van uitvoering;

 • het met redenen omkleed advies voor de punten waarvan de bespreking beëindigd is.
 • De voorzitter moet de notulen bijhouden in een archief. Betreffende de materies i.v.m. preventie en bescherming op het werk houdt de preventieadviseur de notulen bij.
 • Het document wordt ter informatie kenbaar gemaakt aan het bestuur na goedkeuring door het betrokken BOC.
 • Na goedkeuring door het betrokken BOC worden de notulen van de vergadering aangeplakt of kenbaar gemaakt aan alle werknemers via andere gelijkwaardige communicatiekanalen.


Materies betreffende preventie en bescherming op het werk:

 • De inhoud van het globaal preventieplan, het jaarlijks actieplan, het jaarverslag van de interne dienst, de aan de adviezen van het basisoverlegcomité gegeven gevolgen en elke informatie die het basisoverlegcomité in het bijzonder wil kenbaar maken, worden op dezelfde plaatsen aangeplakt of kenbaar gemaakt aan alle werknemers via andere gelijkwaardige communicatiekanalen. 1. Uitwerking adviezen
 • De notulen worden beschouwd als aanvaard en goedgekeurd na het verloop van de procedure zoals vermeld in hoofdstuk 10.
 • De voorzitter moet zo vlug mogelijk gevolg geven aan de met algemene stemmen uitgebrachte adviezen van het basisoverlegcomité met betrekking tot de dreigende of ernstige gevaarsituaties voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers of een passend gevolg geven in geval van uiteenlopende zaken.
 • De voorzitter geeft gevolg aan al de andere adviezen binnen de door het basisoverlegcomité gestelde termijn, of indien geen tijdslimiet is bepaald uiterlijk binnen 6 maanden.
 • De voorzitter die niet overeenkomstig de adviezen heeft gehandeld en geen gevolg geeft aan gegeven adviezen, of gekozen heeft onder de uiteenlopende adviezen, deelt de beweegredenen hiervan mede aan het basisoverlegcomité. Hij deelt tevens de maatregelen mee die in gewettigd dringend geval zijn genomen zonder het basisoverlegcomité vooraf te raadplegen of te informeren.

  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina