Raadszitting


Prestaties van de afgevaardigdenDovnload 269.87 Kb.
Pagina2/5
Datum20.08.2016
Grootte269.87 Kb.
1   2   3   4   5

Prestaties van de afgevaardigden


  • De vergaderingen van het basisoverlegcomité, de voorbereidende vergaderingen, evenals alle andere prestaties door de leden van het basisoverlegcomité te leveren, worden als werkelijke arbeidstijd beschouwd en als dusdanig vergoed.
  • De leden van het basisoverlegcomité mogen zowel de globale als de individuele informatie waarover zij beschikken ingevolge de functies of mandaten die zij vervullen, niet aan anderen mededelen of openbaar maken, indien dit de belangen van de werkgever of van de werknemers schaadt.  1. Slotbepalingen
  • Een exemplaar van het huishoudelijk reglement moet aan alle leden van het basisoverlegcomité worden overhandigd. Het wordt eveneens door aanplakking ter kennis van het personeel gebracht of kenbaar gemaakt aan alle werknemers via andere gelijkwaardige communicatiekanalen.
  • Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1.9.2007.BIJLAGEN

I – II & III

I. Bij een bedrijfsrondgang zal een aanwezig directielid en één aanwezig afgevaardigde per representatieve vakbond de rondgang doen.

II. Wanneer er ernstige risico’s zijn, waarbij de schade dreigend is en telkens er een ernstig ongeval of incident gebeurd is, of wanneer ten minste één derde van de werknemersafvaardiging in het basisoverlegcomité erom verzoekt, zal een aanwezig directielid en één aanwezig afgevaardigde per representatieve vakbond zich ter plaatse begeven.

III. De met het toezicht belaste ambtenaren zullen te woord gestaan worden door een aanwezig directielid en één afgevaardigde per representatieve vakbond.


2bis OMZETTING DEEL THESAURIEBEWIJZEN IN LANGE TERMIJNLENINGEN VOOR ZNA(IN KADER VAN SLA)
Gelet op het feit dat de OCMW raad eind 2000 besliste om met het oog op een actief schuldbeheer een thesauriebewijzenprogramma van € 125.000.000,00 te starten;
Gelet op het feit dat de OCMW raad in oktober 2002 besliste tot een verhoging van het bestaande programma (187.500.000 euro) over te gaan;
Gelet op de SLA KT waarbij ZNA ten bedrage van 25.000.000 euro een beroep mag doen op de kredietlijn van het OCMW;
Overwegende dat ZNA haar investeringsuitgaven met dit programma en dus met kortetermijnschuld financierde;
Gelet op de SLA LT waarbij het OCMW voor rekening van ZNA verzocht kan worden LT leningen af te sluiten;
Omdat er een evenwicht bewaard moet worden tussen korte- en langetermijnschuld;
Het is dus aangewezen het deel van het thesauriebewijzenprogramma dat betrekking heeft op de investeringsuitgaven ZNA om te zetten in leningen;
Aangezien het totale bedrag van het bestaande thesauriebewijzenprogramma onveranderd moet blijven, zodat het OCMW en ZNA te allen tijde over de financiële middelen kunnen beschikken om hun taken te kunnen uitvoeren;
Gezien het feit dat de wet op de overheidsopdrachten niet van toepassing is als het over een wijziging van een bestaand contract gaat;
Omdat de beslissingen tot omzetting snel moeten worden genomen, gelet op de duur van de offertes van de bankier en rekening houdend met de marktopportuniteiten;
Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden,
Artikel 1: De ontvanger te machtigen tot het nemen van de beslissingen tot omzetting van KT naar LT financiering in functie van de afgesloten SLA’s KT en LT mits deze beslissingen aan de raad meegedeeld worden op de eerstvolgende raadszitting;
Artikel 2: Dexia Bank de omzetting in langetermijnleningen te vragen, tegen de hiernavermelde voorwaarden, voor een bedrag van 13.500.000 euro van het bestaande thesauriebewijzenprogramma van € 187.500.000,00 en dit volgens de opsplitsing zoals hieronder aangegeven:
- 6.000.000,00 EUR – looptijd 5 jaar

- 1.000.000,00 EUR – looptijd 10 jaar- 6.500.000,00 EUR – looptijd 20 jaar

Totaal : 13.500.000,00 EUR


De geleende bedragen zullen aangewend worden voor de terugbetaling van de thesauriebewijzen uitgegeven door Dexia Bank.
Artikel 3: De ontvanger te machtigen tot het afsluiten van rentestructuren op deze nieuw op te nemen leningen indien er zich interessante marktopportuniteiten voor doen.

Gelet op de brief dd. 24 augustus 2007 waarbij Dexia Bank zijn akkoord verleent voor de leningen vermeld in dit besluit.

De Raad voor maatschappelijk welzijn KEURT al de hiernavermelde bepalingen GOED :

Artikel 1 – Terbeschikkingstelling van de leningen


De leningengelden worden ter beschikking gesteld op een rekening op naam van de lener bij Dexia Bank twee bankwerkdagen na ontvangst van het leningsbesluit.

Artikel 2 - Omzetting in leningen


Met valutadag de datum van de terbeschikkingstelling van de leningen gebeurt de omzetting in leningen.

De tabellen "rekening van de lening" wordt aan de lener toegestuurd kort na de terbeschikkingstelling van de leningengelden.Artikel 3 – Rentevoet


    De rentevoeten vastgesteld op het ogenblik van de consolidatie zijn gebaseerd op een lange termijnrentevoet die uitgedrukt is ten opzichte van de IRS rentevoet en die rekening houdt met de ‘duration’. Dit betekent de rentevoet die de actualisatie van de cash flows op basis van de IRS ask zéro-coupon rentevoeten, gelijkstelt aan het ontleende kapitaal (of het resterende schuldsaldo), vermeerderd met een marge van X basispunten voor de leningen op 5 en 10 jaar en vermeerderd met een marge van X basispunten voor de leningen op 20 jaar*. De actualisatierentevoeten worden SPOT vastgesteld, dit is twee bankwerkdagen vóór de consolidatie, op basis van de IRS ask rentevoeten dagelijks afgebeeld op de web-site www.icap.com (onder de rubriek Market Data & Commentary-Market Data-Curve Snap Shot).

Deze rentevoet houdt reeds rekening met de periodiciteit van kapitaalaflossing en intrestaanrekening.

De rentevoeten zijn vast voor de volledige looptijd van de leningen.* De definitieve marges (Artikel 3 - Rentevoet van het leningsbesluit) zullen u medegedeeld worden na de beslissing van het kredietcomité dat doorgaat op vrijdag 24 augustus 2008.

Artikel 4 – Terugbetaling en aanrekening van de intresten van de lening


De leningen worden terugbetaald met trimestriële progressieve tranches. Elke tranche stemt overeen met het gedeelte kapitaal begrepen in een constante trimestrialiteit berekend tegen de rentevoeten van de leningen .

De eerste intresten vervallen de eerste dag van het trimester dat onmiddellijk volgt op de terbeschikkingstelling van de leningen op één van de hiernavolgende data : 1 april, 1 juli, 1 oktober of 31 december. De volgende intresten zullen elkaar opvolgen met een tussentijd van een trimester.

De eerste kapitaalsaflossingen vervallen één trimester na de aanrekening van de eerste intresten. De volgende aflossingen zullen elkaar opvolgen met een tussentijd van één trimester.

De vervallen kapitaalsaflossingen en intresten worden geboekt op het debet van de rekening-courant van de lener.


Artikel 5 – Vervroegde terugbetaling


Vervroegde terugbetalingen zijn niet mogelijk.

Elke niet-contractueel voorziene verrichting die een aanpassing van de aflossingstabel tot gevolg heeft, wordt gelijkgesteld met een wijziging van het voorwerp van de opdracht en wordt beschouwd als een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft de bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel financieel verlies.


Artikel 6 - Algemene schikkingen

Bij vernietiging of schorsing van het leningsbesluit door de toezichthoudende overheid behoudt Dexia Bank zich het recht voor de schuld van de leningen af te nemen van de rekening-courant van de lener.

De lener verbindt zich, tot de eindvervaldag van zijn leningen bij Dexia Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op zijn rekening geopend bij deze maatschappij, van al de bedragen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, (inclusief de gemeentelijke toelage), hetzij uit hoofde van de wet , hetzij uit hoofde van een overeenkomst, evenals de stortingen van betalende derden (staat, verzekeringsinstellingen, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden, verzekeringsmaatschappijen, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, enz…..) en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten.

De lener geeft onherroepelijk aan Dexia Bank machtiging om deze inkomsten, evenals alle stortingen van andere debiteuren van de lener op zijn rekening bij Dexia Bank, aan te wenden tot de betaling van de intresten en van de terugbetalingen in kapitaal die op hun respectievelijke vervaldagen op het debet van zijn rekening-courant zullen geboekt worden evenals tot de bovenvermelde eventuele afname ingevolge vernietiging of schorsing van het leningsbesluit.


Deze door de lener gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie ten voordele van Dexia Bank.

De lener verbindt er zich tevens toe om deze inkomsten niet te vervreemden noch te verpanden.

Mochten de voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling der intresten en voor de kapitaalsaflossingen aflossing van de leningen op de vastgestelde vervaldagen, evenals voor de bovenvermelde eventuele afname, verbindt de lener zich bij Dexia Bank onmiddellijk het nodige bedrag te storten om de vervallen schuld volledig af te betalen.

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn verwijlintresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend tegen de rentevoet overeenkomstig artikel 15 § 4 van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996, en dit gedurende de periode van niet-betaling.

3 Project Energiebesparing voor gezinnen met lage inkomens.
Beslist wordt, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen aan de uitvoering :


departement

actie

Timing

Dep MI

Oprichting mede met Stad Antwerpen van Autonoom agentschap voor Energiebesparing – vzw Recyclant

Deelname aan het project energiebesparing in de breedte met als doel:

Implementatie van kleine energiebesparingsmaatregelen voor de doelgroep WIGW’s (omniostatuut vanaf 1.09.2007 van het district Hoboken en Deurne- Noord.

Ondersteuning voor structurele maatregelen ter reductie van de globale energiekost in de woning voor de doelgroep nl. WIGW’s (ominiostatuut) van het district Hoboken en Deurne -Noord.

De kosten van het project zijn ten laste van het FRGE

Goedkeuring van de financieringsdossiers worden voorgelegd ter bekrachtiging aan de LAC en opgemaakt volgens de richtlijnen van het FRGE.01.09.2007

Dep MI

Ter beschikking stellen van personeel voor het energieteam waaronder x-aantal art. 60’s werkervaringcontracten.

01.09.2007

Dep MI

Samenwerking met:

OCMW: bereikt zeker de doelgroep via haar ‘klanten’ en de LAC; Zij kan art. 60’s leveren voor het energieteam; het energieteam brengt veel huisbezoeken en hebben zo kennis van de woningen en hun staat of toepassing van REG. De dossiers ingediend via diverse partners worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Lac.

WNE: structurele partner : vooral sociale economie verder uitbouwen.

Riso-Antwerpen hebben ervaring met de doelgroep

EcoHuis: stelt voor om structurele problemen voor het project na te gaan (budget, gebiedsafbakening); vraagt dat de grote verbouwingswerken met hoge kwaliteit uitgevoerd worden & vreest dat dit minder ’t geval zou kunnen zijn via sociale economie.

LOGO: bewaking van de gezondheidsaspecten, kan ook workshops rond binnenklimaat mee begeleiden

Woonwijzer: beschikt over het unieke woonloket : woonwijzer uitgebouwd voor unieke dienstverlening, 5 kantoren met architecten die ter plaatse gaan; biedt ten zuiden van Antwerpen (Merksem -> Wilrijk) full service, ter plaatse; nog personeelstekort voor 6e kantoor (Ekeren, Bezali); het woonloket geeft ook advies rond Duurzaam Bouwen en verschillende premies

Armoedecel: zal brugfunctie vormen tussen stad en welzijnsgroepen; zeker geïnteresseerd om zicht op doelgroep te krijgen; heeft kleinere impact dan OCMW en SHVM die rechtstreeks naar de doelgroepen gaan, want mensen zijn enkel uit vrije wil aangesloten bij welzijnsvereniging

Levanto-Ceon: is onderaannemer van stad Antwerpen, kan ‘energiesnoeibedrijf’ opstarten en workshops geven of mee ondersteunen;

Bond Beter Leefmilieu : via Dirk Van Regenmortel

Antwerps Platform Generatie Armen (APGA) en RISO : kan via Armoedecel

Integratiedienst: voor schrijven/vertalen van fiches en contacten met allochtone organisaties

Mutualiteiten: De Voorzorg, Christelijke mutualiteit, de onafhankelijke mutualiteit, de Liberale mutualiteit

Kind en gezin: hebben kennis van de doelgroep


4 Rust- en verzorgingstehuis Hoge Beuken - Aanpassen van het bestaandegebouw aan de normen van het decreet van 05.03.1985 houdende regeling van de erkenning en subsidiëring van voorzieningen voor bejaarden - Renovatie van het oud gebouw - Perceel : ruwbouw, afwerking en technieken - Goedkeuring van een 1° reeks verrekeningsvoorstellen - Bedrag : 59.999,39 euro (incl. BTW) (bc PL&F 24/7)
Gelet op de wet van 8 juli 1976, gewijzigd bij de wet van 5 augustus 1992, betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet dat op 3 maart 1994 een honorariumovereenkomst werd onderschreven met het architectenbureau Luyten-Lens – Lode Mortelmansstraat 9 te 2610 Wilrijk – voor de uitbreiding van het Rust- en Verzorgingstehuis Hoge Beuken met maximaal 40 woongelegenheden en de aanpassing van het bestaande gebouw aan de normen van het decreet van 5.3.1985 houdende regeling van de erkenning en subsidiëring van voorzieningen voor bejaarden;
Aangezien in 1998 de uitbreiding (nieuwbouw) werd gerealiseerd;
Rekening houdende met het verzoekt van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Afdeling Welzijnszorg – dienst inspectie – om een oplossing inzake de infrastructurele tekortkomingen aan het oude gebouw met het oog op de verlenging van de erkenning;

Rekening houdende met de beslissing van het bijzonder comité algemeen sociaal beleid d.d. 24 december 2004 houdende de principiële goedkeuring aan het renovatieproject oud gebouw van het Rust- en Verzorgingstehuis Hoge Beuken;


Gezien in zitting van 4 oktober 2005 de leden van het bijzonder comité logistiek kennis namen van het feit dat het architectenbureau Luyten-Lens – Lode Mortelmansstraat 9 te 2610 Wilrijk – werd verzocht het ontwerpdossier op te stellen en het toezicht op de uitvoering te verzekeren;
Gezien in zitting van 13 december 2005 de leden van het bijzonder comité logistiek kennis namen van het feit dat het architectenbureau Luyten-Lens voor de technische studies zal beroep doen op het Ingenieursbureau Botec nv uit Wommelgem en voor de stabiliteitsstudie op de studieburelen De Smet-Verlinden-Van Stayen uit Schoten;

Gezien in raadszitting van 27 oktober 2006 de opdracht, met uitzondering van het perceel “vervangen lift”, werd toegewezen aan de firma Strabag nv, Rijnkaai 37 te 2000 Antwerpen, mits het bedrag van 3.238.105,56 euro, exclusief 6% BTW;


Gelet op de stedenbouwkundige vergunning verkregen op 7 februari 2007;
Rekening houdende met de stand der werken en de noodzakelijke aanpassingswerken;
Gezien de noodzakelijk aanpassingswerken resulteren in een meeruitgave van 56.603,20 euro, exclusief 6% BTW:

Dichten bestaande schachtopeningen fase bedrag in meer: 1.995,00 euro

Opvang bestaande tv-stopcontacten gelijkvloers

en 3de verdieping bedrag in meer: 2.344,56 euro

Wijziging leidingentrajecten HVAC fase 1 bedrag in min: - 7.351,25 euro

Wijzigingen buitenschrijnwerk fase 1 bedrag in meer: 2.599,22 euro

Noodtrap bedrag in meer: 57.722,81 euro

Aanpassingswerken elektriciteit gelijkvloers bedrag in meer: 4.056,31 euro

Aanpassingen kasten + wanden dagzaal

verdiepingen 1, 2 en 3 bedrag in min: - 4.763,45 euro

Een termijnverlenging van 22 werkdagen werd goedgekeurd;
Gelet dat in zitting van 24 juli 2007 het bijzonder comité personeel, logistiek en financiën goedkeuring aan deze eerste reeks verrekeningsvoorstellen verleende;
Rekening houdende met de voorziene budgetten:

Investeringsbudget 2007 – budget: 4.027.993 euro – project 05386 – AC 834115 – B221


Gelet dat, ingevolge de toepassing van artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet, de heer M. Conincx, ontvanger, deze toewijzing gunstig viseerde;
1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina