RaadszittingDovnload 269.87 Kb.
Pagina3/5
Datum20.08.2016
Grootte269.87 Kb.
1   2   3   4   5

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden goedkeuring te verlenen :

aan de werken in meer, resulterend in een eerste reeks verrekeningsvoorstellen, voor een bedrag van 56.603,20 euro, exclusief 6% BTW met betrekking tot het perceel: ruwbouw, afwerking en technieken voor de renovatie van het oud gebouw van het rust- en verzorgingstehuis Hoge Beuken;

de uitgave te financieren gedeeltelijk met subsidies van het Stedenfonds en gedeeltelijk door middel van investeringsgelden.

5 Romanza - Dienstencentrum & serviceflats - Gevelherstellingswerken -Goedkeuring : stopzetting huidige procedure (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) - heraanbesteding (openbare aanbesteding) - Project 03585 - 62.551,26 euro (bc PL&F 24/7)
Gezien naar aanleiding van de barstvormingen aan de gevel van de onder titel vermelde instelling er gevelherstellingswerken dienen te worden uitgevoerd;
Gezien hiervoor opdracht werd gegeven door de departementsverantwoordelijke “Thuis Wonen”;

Gezien de leden van het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën in zitting van 3 april 2007 beslist hebben dat voor de uitvoering van deze werken een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking mag worden uitgeschreven, overeenkomstig de artikelen 120, 121 en 122 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en artikel 17 van de Wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994 en errata in BS van 25-02-1997) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;


Gezien volgens de bepalingen van het KB van 25 januari 2001, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2001 (en latere wijzigingen) in het bijzonder comité Logistiek, d.d. 17-04-2007 werd beslist de firma Hollanders P. BVBA, Buizerdlaan 14, 2970 Schilde aan te duiden als veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking voor het opvolgen van het onder titel vermelde project;
Gezien het aanbestedingsbestek werd opgesteld door departement Logistiek - afdeling Ontwikkeling;

Gezien de uitvoeringstermijn werd bepaald op 40 werkdagen;


Gezien de erkenning van de aannemer werd vereist, m.n. klasse 1 – categorie D;
Gezien de raming voor het uitvoeren van deze werken 59.010,62 EUR + 3.540,64 EUR (6% BTW) of in totaal 62.551,26 EUR bedroeg;
Gezien, rekening houdende met de schommelingen van de lonen, sociale lasten en verzekeringen, er herzieningen dienen te worden uitbetaald en dit in overeenstemming met de bepalingen van het typebestek VL 100 van 1998;
Gezien hiervoor rekening wordt gehouden met een meeruitgave van 2%;
Gezien de raming aldus resulteerde in een totaaluitgave van 63.802,29 EUR;

Gezien voor de toepassing van de BTW op het gedeelte dienstencentrum het verlaagde BTW-tarief van 6% in aanmerking kon worden genomen gelet op het feit dat dit dienstencentrum gekoppeld is aan erkende serviceflats;


Gezien volgende firma’s werden verzocht een offerte in te dienen:

 • VMG-De Cock, Industriepark-West 55, 9100 Sint-Niklaas

 • PIT Antwerpen NV, Starrenhoflaan 27, 2950 Kapellen

 • Dak & Wand NV, Industriezone, Haverleidelaan 2, 9140 Temse

 • Floré Bouwbedrijf NV, Schaarbeekstraat 21, 9120 Beveren

 • Brebuild, Scheldelaan 470, 2040 Antwerpen

Gezien de opening van de offertes plaats vond op 29 mei 2007 te 11.15 uur;

Gezien het proces-verbaal van de opening van de offertes werd opgesteld;
Gezien er werd vastgesteld dat er slechts één offerte werd ingediend, m.n. door de NV Bouwbedrijf VMG-De Cock, Industriepark-West 55, 9100 Sint-Niklaas;
Gezien de offerteprijs 90.000,00 EUR, exclusief 6% BTW bedroeg;
Gezien volgens art. 17 § 2 1° van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten er bij een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking kan gehandeld worden, en dit wanneer de goed te keuren uitgave de bedragen, zonder belasting op de toegevoegde waarde, vastgelegd door de Koning niet overschrijdt, m.n. 67.000,00 EUR;

Gezien de offerteprijs van de firma VMG-De Cock dit maximum toegelaten bedrag met 23.000,00 EUR overschreed;


Gezien door het departement Logistiek - afdeling Ontwikkeling contact werd genomen met de firma VMG-De Cock;
Gezien tijdens de bespreking de firma ons in kennis stelde dat zij haar prijzen wenst te handhaven.
Gezien volgens artikel 18 lid van de Wet van 24 december 1993 de aanbestedende overheid zowel kan afzien van het gunnen van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze;
Gezien het volgen van de procedure van aanbesteding, offerteaanvraag of via onderhandelingen geen verplichting inhoudt tot het toewijzen van de opdracht;
Gezien het uitoefenen van deze bevoegdheid om een gunningprocedure stop te zetten en deze te herbeginnen echter moet stoelen op wettelijke motieven;
Gezien de heraanbesteding gerechtvaardigd is wegens het hoog karakter van de offerteprijs wat hier het geval is;
Gezien de leden van het bijzonder comité Personeel, Logistiek en Financiën werden verzocht om de huidige procedure van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking stop te zetten en niet tot toewijzing van de opdracht over te gaan;
Gezien vervolgens er werd gevraagd om principiële goedkeuring te verlenen om in heraanbesteding te gaan en de procedure tot openbare aanbesteding op te starten;
Gezien het bestek werd aangepast door het departement Logistiek - afdeling Ontwikkeling;
Gezien de raming voor het uitvoeren van deze werken 59.010,62 EUR + 3.540,64 EUR (6% BTW) of in totaal 62.551,26 EUR bedraagt;
Gezien, rekening houdende met de schommelingen van de lonen, sociale lasten en verzekeringen er herzieningen zullen worden uitbetaald en dit in overeenstemming met de bepalingen van het typebestek VL 100 van 1998;
Gezien hiervoor rekening wordt gehouden met een meeruitgave van 2%;
Gezien de raming aldus in een totaaluitgave van 63.802,29 EUR resulteert;

Gezien voor de toepassing van de BTW op het gedeelte dienstencentrum het verlaagde BTW-tarief van 6% in aanmerking kan worden genomen gelet op het feit dat dit dienstencentrum gekoppeld is aan erkende serviceflats;

Gezien voor deze investering een voorafgaande investerings- en financieringsanalyse werd gemaakt op grond van artikel 75 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 krachtens artikel 46 § 2 van de Organieke Wet op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen;

Gezien er een positief visum werd verleend door de ontvanger (d.d. 05-07-2007 - ref. DF/MC/nb/03585);

Gezien de boekhoudkundige verwerking

activiteitencentrum:

922601

grootboekrekening:

B221

kostenplaats:

203246101

projectnummer: (voor investeringen)

03585

budgetbedrag:

Investeringsbudget 2007: 69.228,62 EUR

Beschikbaar bedrag: 68.272,72 EUR


Wordt beslist , met algemene stemmen der aanwezige leden , goedkeuring te verlenen: • om de huidige procedure van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking stop te zetten en niet tot toewijzing van de opdracht over te gaan aan de firma VMG-De Cock;

 • om voor de uitvoering van de onder titel vermelde werken in heraanbesteding te gaan en deze te laten gebeuren onder de vorm van een openbare aanbesteding;

 • aan het aanbestedingsbestek, opgesteld door het departement Logistiek - afdeling Ontwikkeling;

 • aan de uitvoeringstermijn van 40 werkdagen;

 • aan de vereiste erkenning, m.n. categorie D – klasse 1;

 • aan de raming voor het uitvoeren van deze werken t.b.v. 62.551,26 EUR.

 • om, rekening houdende met de schommelingen van de lonen, sociale lasten en verzekeringen, herzieningen uit te betalen en dit in overeenstemming met de bepalingen van het typebestek VL 100 van 1998 en dit rekening houdende met een meeruitgave van 2%;

 • dat aldus de raming resulteert in een totaaluitgave van 63.802,29 EUR.

6 Renovatie seniorenflats - Complex Hoge Weg - Hoge Weg 17 te 2140Borgerhout-Antwerpen - 57 flats (gelijkvloers met 9 flats en 4 verdiepingen met elk 12 flats) en Complex De Fontein A - Fonteinstraat 31 te 2140 Borgerhout-Antwerpen - 84 flats (7 verdiepingen met elk 12 flats) - Percelen : 1. ruwbouw, afwerking, elektriciteit en verwarming - 2. ramen en toebehoren - 3. keukenuitrusting met toestellen - Toewijzing - Bedrag : 3.261.845,75 euro (incl. BTW) (bc PL&F 21/8)
Gelet op de wet van 8 juli 1976, gewijzigd bij de wet van 5 augustus 1992, betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de raadsbeslissing van 3 oktober 2005 houdende de goedkeuring van de overname van volgende stadsflats:

Complex Hoge Weg – Hoge Weg 17 te 2140 Borgerhout

Complex De Fontein A – Fonteinstraat 31 te 2140 Borgerhout

Complex De Fontein B – Fonteinstraat 33 te 2140 Borgerhout

Complex Den Drossaert – Helmstraat 163 te 2140 Borgerhout

Complex Den Bleek – Montenstraat 4 te 2140 Borgerhout

Complex De Meere – Corneel Van Reethstraat 10 te 2600 Berchem;
Gelet op de raadsbeslissing van 27 maart 2007 houdende volgende principiële beslissingen:
1° In een eerste fase zullen de complexen Hoge Weg (57 flats) en De Fontein A (84 flats) gerenoveerd worden. Er wordt gestreefd om de renovatie gelijklopend uit te voeren in beide complexen met een frequentie van 6 flats per gebouw per maand. In het complex Hoge Weg worden 4 specifieke rolstoelbewoonbare flats voorzien.
In een tweede fase zullen de complexen Den Drossaert (72 flats), Den Bleek (61 flats) en De Fontein B (84 flats) worden gerenoveerd.
In latere fasen zullen o.a. de brandbeveiligingswerken en de renovatie van de gemeenschappelijke delen worden uitgevoerd.

2° De raadsleden namen kennis van de bevindingen, voortvloeiend uit de pilootopdracht “renovatie van één flat in het complex Hoge Weg”, uitgevoerd door het departement Logistiek – dienst Technisch Onderhoud en Interventie. Aan de hand hiervan werd de opdrachtomschrijving voor de eerste fase opgesteld. Het departement Logistiek – dienst Ontwikkeling – stelt de aanbestedingsdossiers op.


3° Per flat mag een maximale kostprijs van 19.500 euro (6% BTW inclusief) geïnvesteerd worden, bestaande uit:
perceel 1: ruwbouw, afwerking, elektriciteit en verwarming 12.500 euro
perceel 2: ramen en toebehoren 5.000 euro
perceel 3: keukenuitrusting met toestellen 2.000 euro.

4° Het departement Thuis Wonen stelt per gebouw een interne verhuisplanning op, waarbij een minimale leegstand en een minimale hinder voor elke flatbewoner (1 verhuisbeweging) wordt nagestreefd. Na renovatie van de flat zal elke bewoner terug in zijn oorspronkelijke flat terecht kunnen;Gelet op de raadsbeslissing van 22 mei 2007 waarin goedkeuring werd verleend aan de aanbestedingsdossiers:


Perceel 1: ruwbouw, afwerking, elektriciteit en verwarming

raming (exclusief 6% BTW):

De Fontein A

ruwbouw en afwerking 817.931,51 euro

elektriciteit 302.844,00 euro

verwarming 189.164,00 euro

1.309.939,51 euro

Hoge Weg


ruwbouw en afwerking 594.799,26 euro

elektriciteit 162.296,00 euro

verwarming 142.694,00 euro

899.789,26 euro

Algemeen totaal raming 2.209.728,77 euro

erkenning: categorie D – klasse 6

uitvoeringstermijn: 250 werkdagen

deze opdracht wordt gegund via een algemene offerteaanvraag

Perceel 2: ramen en toebehoren

raming (exclusief 6% BTW):

De Fontein A 521.332 euro

Hoge Weg 332.387 euro

853.719 euro

erkenning: categorie D20 – klasse 4

uitvoeringstermijn: 250 werkdagen

deze opdracht wordt gegund via een openbare aanbesteding

Perceel 3: keukenuitrusting met toestellen

raming (exclusief 6% BTW):

De Fontein A 198.212 euro

Hoge Weg 128.448 euro

326.660 euro

erkenning: categorie D5 – klasse 3

uitvoeringstermijn: 250 werkdagen

deze opdracht wordt gegund via een openbare aanbesteding;


Gelet dat, ingevolge de toepassing van artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet, de heer M. Conincx, ontvanger, de aanbestedingsdossiers onder voorbehoud gunstig viseerde;
Gelet op het feit dat de algemene offerteaanvraag en de beide openbare aanbestedingen reglementair werden aangekondigd in het Bulletijn der Aanbestedingen;

Aangezien de opening der biedingen regelmatig geschiedde op dinsdag, 3 juli 2007 en op dinsdag, 7 augustus 2007;


Rekening houdende met alle ingediende offertes;
Gelet op de behoorlijk ingevulde en ondertekende processen verbaal van opening der biedingen;
Gelet op de verslagen van nazicht der biedingen, opgesteld door het departement Logistiek – dienst Ontwikkeling;
Rekening houdende met de conformiteit en de regelmatigheid van de biedingen;
Rekening houdende met de aanvaarde wijzigingen, leemten en vrije varianten (algemene offerteaanvraag perceel “ruwbouw, afwerking, elektriciteit en verwarming”);
Gelet op de beslissing van het bijzonder comité personeel, logistiek en financiën van 21 augustus 2007 houdende de gunning van:

- het perceel: ruwbouw, afwerking, elektriciteit en verwarming

aan de firma Mourik nv – Groenendaallaan 399 te 2030 Antwerpen – voor een bedrag van 1.932.625,62 euro + 115.957,53 euro (6% BTW) zijnde 2.048.583,15 euro en dit rekening houdende met het rekenkundig nazicht, de aanvaarde wijzigingen, leemten en vrije varianten;

- het perceel: ramen en toebehoren

aan de laagste conforme inschrijver, nl. nv Yprado, Brugseweg 179 te 8900 Ieper, en dit voor het bedrag van de offerte d.d. 03.07.2007: 825.837,71 euro + 49.550,26 euro (6% BTW) zijnde 875.387,97 euro;

- het perceel: keukenuitrusting met toestellen

aan de laagste conforme inschrijver, nl. de Bouwonderneming Raoul Vandereyt nv, Zavelvennestraat 36 te 3500 Hasselt en dit voor het bedrag van de offerte d.d. 03.07.2007: 318.749,65 euro + 19.124,98 euro (6% BTW) zijnde 337.874,63 euro;
Gelet dat, ingevolge de toepassing van artikel 46 § 2 lid 2 van de organieke OCMW-wet, alvorens toewijzing van de opdrachten een gunstig visum van de ontvanger dient ingewacht;
Rekening houdende met de voorziene budgetten:

Hoge Weg/De Fontein A: 03B – project nr. 05449 – B221 – budget: 3.400.000 euro;

1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina