Raadszitting


Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenenDovnload 269.87 Kb.
Pagina5/5
Datum20.08.2016
Grootte269.87 Kb.
1   2   3   4   5

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen:

De overeenkomst met de firma Algemene Antwerpse Taximaatschappij, die vanaf 01/07/2007 werd overgenomen door de firma Jackonwheels, Korte Lobroekstraat 4 te 2060 Antwerpen, verder te verlengen voor de periode van 01/07/2007 tot met 31/08/2008.

9 Het afsluiten van een raamcontract met een dienstverlener voor het

beheren van de oproepen van de bejaardenalarmen en/of de personenalarmen - Toewijzing (bc PL&F 20/3)
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijke Welzijn en laatste wijzigingen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het feit dat in het Bijzonder Comité Personeel, Logistiek en Financiën, dd 20 maart 2007 en Raadzitting dd 27 maart 2007 goedkeuring werd gehecht aan de wijze van gunning, de selectiecriteria en de gunningwijze met hun weging;
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW- wet de heer M. Conincx, Ontvanger, dd 09/08/2007 een gunstig visum verleende voor het toewijzing van dit contract.
Gelet op het feit dat de motivatie voor toewijzing werd voorgelegd in zitting van het Bijzonder Comité Personeel, Logistiek en Financiën d.d. 21/08/2007 en gelet op het gunstig advies hieromtrent;
Gelet op het feit dat de motivering van het Bijzonder Comité Personeel, Logistiek en Financiën integraal mee deel uitmaakt van deze beslissing;
Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen:

Een contract aan te gaan met de firma EuroCross, Leliegaarde 20 te 1731 Zellik, dit conform de voorwaarden van het bestek en de ingediende offerte.


10 Levering tilliften, badliften, douchebrancards en douchestoelen voorde verschillende activiteitencentra van het OCMW - Verlenging toewijzing - Bedrag : 60.900,00 euro incl. BTW en recupel op jaarbasis (bc PL&F 21/8)
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer Martin Conincx, Ontvanger, dd. 07/07/2005 een gunstig visum heeft verleend voor de verlenging van de toewijzing voor de periode van 01/12/2005 tot met 30/11/2006.
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer Martin Conincx, Ontvanger, dd. 10/10/2006 een gunstig visum heeft verleend voor de verlenging van de toewijzing, voor de periode van 01/12/2006 tot met 30/11/2007.
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer Martin Conincx, Ontvanger, dd. 26/07/2007 een gunstig visum verleend voor de verlenging van de toewijzing, voor de periode van 01/12/2007 tot met 31/05/2008.
Gelet op het feit dat in het Bijzonder Comité Personeel, Logistiek en Financiën van 21 augustus 2007 goedkeuring werd gehecht aan de verlenging van deze toewijzing.
Gelet op het feit dat de motivering van het Bijzonder Comité Personeel, Logistiek en Financiën integraal mee deel uitmaakt van deze beslissing.

Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden, goedkeuring te verlenen:

De overeenkomst met de firma Arjo Hospital Equipment, Ternesselei 248 te 2160 Wommelgem, verder te verlengen voor de periode van 01/12/2007 tot met 31/05/2008.

10bis VERKOOP DEEL PEERDSBOS AAN AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS –

OPBRENGST 3.257.500 EURO (PL&F 21/8)
Gezien het BCPLF van 21 augustus 2007 besliste:
Akkoord te gaan met de verkoop van een deel van het Peerdsbos aan Agentschap voor Natuur en Bos tegen de schattingsprijs van 3.257.500 euro:

Brasschaat - 2e afdeling sectie E - 3 percelen – 4.010 m²

Brasschaat - 2e afdeling sectie I - 73 percelen – 672.805 m²

Schoten – 1e afdeling sectie F – 37 percelen – 600.920 m²

Schoten – 3e afdeling sectie B – 7 percelen -45.904 m²

Schoten – 3e afdeling sectie E – 3 percelen – 12.552 m²

IN TOTAAL: 123 percelen – 1.336.191 m²
In de verkoopsovereenkomst de clausule te laten opnemen: ‘De gronden worden verkocht aan Agentschap voor Natuur en Bos onder de uitdrukkelijke voorwaarde 'voor openbaar nut'. Bij een eventuele wijziging van deze bestemming zal de totstandgekomen meerwaarde moeten worden overgemaakt aan het OCMW van Antwerpen.”.
Het aankoopcomité aan te stellen om de verkoopprocedure uit te voeren.

De opbrengst van de verkoop aan te wenden om het saldo van de ruiloperatie Stad/OCMW aan te zuiveren zoals vastgelegd in het Raadsbesluit van 10 november 2005 en in de akte van 30 december 2005.


Na het verlijden van de akte komt het beheer van het bosgedeelte van het Peerdsbos in handen van Agentschap voor Natuur en Bos. Het contract van de erfpacht zal in die zin worden aangepast. De resterende delen blijven deel uitmaken van de erfpachtconstuctie.
Deze beslissing te laten bekrachtigen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Wordt beslist (met algemene stemmen der aanwezige leden) goedkeuring te verlenen:

  1. Aan de verkoop van een deel van het Peerdsbos aan Agentschap voor Natuur en Bos tegen de schattingsprijs van 3.257.500 euro:Brasschaat – 2e afdeling sectie E – 3 percelen – 4.010 m²

Brasschaat – 2e afdeling sectie I – 73 percelen – 672.805 m²

Schoten – 1e afdeling sectie F – 37 percelen – 600.920 m²

Schoten – 3e afdeling sectie B – 7 percelen -45.904 m²

Schoten – 3e afdeling sectie E – 3 percelen – 12.552 m²

IN TOTAAL: 123 percelen – 1.336.191 m²

Brasschaat

2e afdeling

Brasschaat

2e afdeling

Schoten

1e afdeling

Schoten

3e afdeling

E

495 M

I

495 L

F

112 A

B

241 B

E

507 P2

I

496 B

F

112 B

B

242 B

E

530 K

I

497 D

F

113

B

242/2 A

I

431 C

I

497 H

F

114 A

B

243 B

I

432 D

I

498 A

F

114 B

B

243 C

I

433 B

I

499

F

114 C

B

243/3 B

I

455

I

500 D

F

115 A

B

243/3 C

I

463

I

501 C

F

115 B

E

4 E

I

464

I

502 A

F

116 A

E

5

I

465

I

504

F

116 B

E

6

I

466 A

I

505 D

F

117I

466 B

I

507 T

F

118I

467 D

I

511 D

F

120 AI

467 E

I

511 E

F

121I

467/2

I

512

F

122I

468

I

513

F

123I

469 A

I

514

F

124I

470

I

515

F

125I

471

I

516

F

126I

472 A

I

517

F

127 AI

473

I

518

F

127 BI

474 A

I

519

F

128I

474 B

I

520

F

129I

474 C

I

521

F

130I

475

I

522

F

131I

476

I

523

F

132I

477

I

524

F

133 AI

478

I

525 A

F

134 AI

479

I

525 D

F

134 BI

480

I

526 C

F

135I

481

I

526 D

F

136I

482

I

527 B

F

137 B
I

483

I

528

F

138 AI

484

I

529 A

F

138 DI

485

I

529 B

F

139 AI

486

I

530 D

F

139 CI

493

I

530 K

F

140 AI

494

I

531


  1. In de verkoopsovereenkomst de clausule te laten opnemen: ‘De gronden worden verkocht aan Agentschap voor Natuur en Bos onder de uitdrukkelijke voorwaarde 'voor openbaar nut'. Bij een eventuele wijziging van deze bestemming zal de totstandgekomen meerwaarde moeten worden overgemaakt aan het OCMW van Antwerpen.”.
  1. Het aankoopcomité wordt aangesteld om de verkoopprocedure uit te voeren.  2. De opbrengst van de verkoop wordt aangewend om het saldo van de ruiloperatie Stad/OCMW aan te zuiveren zoals vastgelegd in het Raadsbesluit van 10 november 2005 en in de akte van 30 december 2005.
  1. Na het verlijden van de akte komt het beheer van het bosgedeelte van het Peerdsbos in handen van Agentschap voor Natuur en Bos. Het contract van de erfpacht zal in die zin worden aangepast. De resterende delen blijven deel uitmaken van de erfpachtconstuctie.
  1. Mevrouw de voorzitter en de heren secretaris en ontvanger te machtigen om inzake deze verkoop alle bescheiden te ondertekenen en kwijting van betaling te verlenen.  2. Het college van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen en de heer Gouverneur van de Provincie in kennis te stellen van de geplande verkoop.  3. De hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen.


11 Afvaardiging LOGO Stad Antwerpen - Aanpassing


Beslist wordt, met 13 stemmen voor en 1 blanco, goedkeuring te verlenen aan volgend voorstel :
Na overleg met het stadsbestuur wordt voorgesteld Eddy Hooyberghs toch langs OCMW-zijde af te vaardigen en wordt volgend voorstel tot afvaardiging voorgelegd, herzien de beslissing van raadszitting d.d. 26 juni 2007 :

Algemene Vergadering


Stefan Van Eeckhout, bestuursdirecteur departement Thuis Wonen
Colette Blancquaert, consulente departement O&O – studie- en adviesbureau
Hooyberghs, bestuurscoördinator departement Thuis Wonen - thuiszorg
Raad van Bestuur
Stefan Van Eeckhout, bestuursdirecteur departement Thuis Wonen
Eddy Hooyberghs, bestuurscoördinator departement Thuis Wonen - thuiszorg

Dagelijks Bestuur


Stefan Van Eeckhout, bestuursdirecteur departement Thuis Wonen.

Algemeen Secretaris, Voorzitter,
Paul Van Gorp Monica De Coninck


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina