Raam-cao bos en natuur 01 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Algemeen deel + 3 ondernemingsdelenDovnload 0.96 Mb.
Pagina10/13
Datum20.08.2016
Grootte0.96 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Secretaresse

Functieschaal FNM

4

Plaats in de organisatie

De secretaresse rapporteert rechtstreeks aan het hoofd bedrijfsvoering of aan het hoofd administratie.

Hoofd- en deeltaken
Verricht receptiewerkzaamheden

• handelt inkomend telefoon-, e-mail- en postverkeer zoveel mogelijk zelfstandig af

• beantwoordt standaardvragen, verwijst meer complexe vragen door

• ontvangt bezoekers en verwijst hen door

• zorgt voor het verzendklaar maken van uitgaande post
Verricht diverse facilitaire en secretariële taken

• verwerkt aangeleverde teksten en stelt eenvoudige brieven op

• verricht facilitaire taken ten behoeve van diverse vergaderingen en bijeenkomsten

• verzorgt facilitaire en secretariële ondersteuning voor medewerkers en projectleiders

• beheert de kantooragenda

• beheert de voorraad kantoorartikelen


Is verantwoordelijk voor het bijhouden van diverse administraties en archieven

• houdt de verlof- en urenregistratie, aanwezigheidsregistratie, ziek- en betermeldingen en het centrale adressenbestand bij

• zorgt voor de archivering van stukken
Overig

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op MBO-niveau, bijvoorbeeld Secretaresse (MBO niveau 3)

• kennis en ervaring van de in de functie gebruikte software


Medewerker financiën

Functieschaal FNM

4

Plaats in de organisatie

De medewerker financiën rapporteert rechtstreeks aan het hoofd financiën of aan de financieel-administratief medewerker.

Hoofd- en deeltaken
Levert een bijdrage aan de uitvoering van de financiële administratie, project- en salarisadministratie

• zorgt voor tijdige en correcte gegevensinvoer in de financiële administratie, project- en salarisadministratie (debiteuren- en crediteurenadministratie)

• levert een bijdrage aan de financieel-administratieve afhandeling van projecten (doorrekening uren, maken projectafrekeningen ten behoeve van subsidieverstrekkers)

• levert een bijdrage aan de totstandkoming van begroting, jaarrekening en managementrapportages

• stelt overzichten op en analyseert verkregen informatie

• adviseert en ondersteunt medewerkers en projectleiders bij financiële en subsidievraagstukken

• ziet toe op de uitvoering van richtlijnen en procedures op het gebied van de financiële cyclus, administratieve organisatie en interne controle, signaleert knelpunten en onrechtmatigheden

• is applicatiebeheerder van de binnen de financiële administratie gebruikte softwarepakketten

• onderhoudt contacten met de salarisverwerker en levert salarismutaties aan
Overig

verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op MBO-niveau, bijvoorbeeld Boekhoudkundig medewerker (MBO niveau 3)

• kennis en ervaring van de in de functie gebruikte software


Medewerker secretariaat

Functieschaal FNM

3

Plaats in de organisatie

De medewerker secretariaat rapporteert formeel rechtstreeks aan het hoofd bedrijfsvoering of aan het hoofd administratie en functioneel aan de directiesecretaresse of aan de financieel-administratief medewerker.

Hoofd- en deeltaken
Verricht receptiewerkzaamheden

• handelt inkomend telefoon-, e-mail- en postverkeer af

• beantwoordt standaardvragen, verwijst meer complexe vragen door

• ontvangt bezoekers en verwijst hen door

• zorgt voor het verzendklaar maken van uitgaande post
Ondersteunt bij diverse facilitaire en secretariële taken

• verricht in opdracht facilitaire taken ten behoeve van diverse vergaderingen en bijeenkomsten

• verzorgt in opdracht facilitaire en secretariële ondersteuning voor medewerkers en projectleiders

• verwerkt afspraken in de kantooragenda

• draagt bij aan het beheer van de voorraad kantoorartikelen
Verwerkt gegevens in diverse administraties en draagt bij aan archivering

• verwerkt gegevens in de verlof- en urenregistratie, aanwezigheidsregistratie, ziek- en betermeldingen en het centrale adressenbestand

• levert een bijdrage aan de archivering van stukken
Overig

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op MBO-niveau, bijvoorbeeld Administratief medewerker (MBO niveau 2)

• kennis en ervaring van de in de functie gebruikte software


Hoofd enkelvoudig samengestelde beleidsafdeling

(bijvoorbeeld: hoofd terreinbeheer)Functieschaal FNM

8

Plaats in de organisatie

Het hoofd terreinbeheer rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Hoofd- en deeltaken
Is verantwoordelijk voor de resultaten van de afdeling terreinbeheer

• geeft sturing aan het ontwikkelen en vormgeven van beleid en projecten op het gebied van terreinbeheer (ontwikkeling en inrichting van terreinen, beheervisies en –richtlijnen, ecologisch onderzoek)

• vertaalt beleid en projectvoorstellen na goedkeuring in actie- en werkplannen voor de eigen afdeling en is verantwoordelijk voor de realisatie daarvan

• coördineert de toedeling van financiële en personele middelen ten behoeve van terreinbeheer

• legt over beheerresultaten verantwoording af aan de directeur
Geeft leiding aan de afdeling terreinbeheer

• geeft leiding aan de terreinbeheerders en de overige medewerkers van de afdeling

• zorgt voor een efficiënte en effectieve organisatie van werkprocessen

• zorgt voor informatievoorziening en afstemming binnen de afdeling

• zorgt voor optimale werkcondities voor de medewerkers binnen de afdeling
Zorgt voor externe vertegenwoordiging en belangenbehartiging

• zorgt voor het onderhouden van het voor de afdeling relevante netwerk van externe contacten (overheden, natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven, fondsen en sponsors)

• neemt deel aan diverse overlegplatforms
Overig

• is lid van het MT en levert een bijdrage aan het algemene beleid van de organisatie

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied
Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld Bos- en natuurbeheer

• aanvullende kennis en ervaring op het terrein van management en leidinggeven


Senior projectleider

Functieschaal FNM

8

Plaats in de organisatie

De senior projectleider rapporteert rechtstreeks aan het hoofd landschapsbeheer / terreinbeheer, aan het hoofd projecten of aan de directeur.

Hoofd- en deeltaken
Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verwerving en realisatie van projecten op meerdere werkvelden (bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer en/of cultuurhistorie en/of soortenbeheer en/of vrijwilligers)

• initieert en zorgt voor samenhangende beleids- en projectontwikkeling op meerdere werkvelden

• vertaalt projecten en beleid na goedkeuring in actie- en werkplannen en is verantwoordelijk voor de realisatie daarvan

• is op de eigen werkvelden verantwoordelijk voor beheer en uitbouw van de projecten- en acquisitieportefeuille

• is verantwoordelijk voor het opstellen van projectplannen, –begrotingen en –subsidieaanvragen

• is na afloop van projecten verantwoordelijk voor inhoudelijke verslaglegging en projectafrekening

• fungeert bij vernieuwende of strategisch gevoelige projecten als projectleider
Stuurt projectleiders en -medewerkers functioneel aan

• stuurt projectleiders en -medewerkers functioneel aan

• zorgt voor een efficiënte en effectieve projectorganisatie

• zorgt voor informatievoorziening en afstemming binnen en tussen projecten


Zorgt voor projectgebonden vertegenwoordiging en belangenbehartiging

• initieert en neemt deel aan (projectgerelateerde) besluitvormingsprocessen en beleidsvoorbereiding en –uitvoering

• zorgt voor projectgerelateerde representatie en relatiebeheer en levert een bijdrage aan algemene trajecten hieromtrent

• zorgt voor projectgerelateerde belangenbehartiging en beleidsbeïnvloedende trajecten en levert een bijdrage aan algemene trajecten hieromtrent


Overig

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld Bos- en natuurbeheer

• theoretische en praktische kennis en ervaring op het terrein van de diverse werkvelden

• aanvullende kennis en ervaring op het terrein van projectmanagement en functioneel leidinggevenProjectleider

Functieschaal FNM

7

Plaats in de organisatie

De projectleider rapporteert rechtstreeks aan het hoofd landschapsbeheer / terreinbeheer of aan het hoofd projecten.

Hoofd- en deeltaken
Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verwerving van projecten op één werkveld (bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer of cultuurhistorie of soortenbeheer of vrijwilligers) en zorgt voor realisatie van projecten op diverse werkvelden

• initieert en zorgt voor samenhangende beleids- en projectontwikkeling op het eigen werkveld

• vertaalt projecten en beleid op het eigen werkveld na goedkeuring in actie- en werkplannen

• is verantwoordelijk voor de realisatie van projecten op diverse werkvelden

• is op het eigen werkveld verantwoordelijk voor beheer en uitbouw van de projecten- en acquisitieportefeuille

• is verantwoordelijk voor het opstellen van projectplannen, –begrotingen en –subsidieaanvragen

• is na afloop van projecten verantwoordelijk voor inhoudelijke verslaglegging en projectafrekening

• fungeert bij vernieuwende of strategisch gevoelige projecten op het eigen werkveld als projectleider


Stuurt projectleiders en -medewerkers functioneel aan

• stuurt projectleiders en -medewerkers functioneel aan

• zorgt voor een efficiënte en effectieve projectorganisatie

• zorgt voor informatievoorziening en afstemming binnen en tussen projecten


Zorgt voor projectgebonden vertegenwoordiging en belangenbehartiging

• initieert en neemt deel aan (projectgerelateerde) besluitvormingsprocessen en beleidsvoorbereiding en –uitvoering

• zorgt voor projectgerelateerde representatie en relatiebeheer

• zorgt voor projectgerelateerde belangenbehartiging en beleidsbeïnvloedende trajecten


Overig

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld Bos- en natuurbeheer

• praktische kennis en ervaring op het terrein van de diverse werkvelden

• aanvullende kennis en ervaring op het terrein van projectmanagement en functioneel leidinggevenProjectmedewerker

Functieschaal FNM

6

Plaats in de organisatie

De projectmedewerker rapporteert hiërarchisch rechtstreeks aan het hoofd landschapsbeheer / terreinbeheer of aan het hoofd projecten; functioneel aan de projectleider(s).

Hoofd- en deeltaken
Draagt bij aan de realisatie van projecten op diverse werkvelden

• zorgt na afstemming met de projectleider voor het voorbereiden, coördineren, realiseren en evalueren van deelprojecten op diverse werkvelden

• voert zelfstandig minder complexe projecten uit en rapporteert over knelpunten, voortgang en resultaten aan de projectleider

• signaleert knelpunten in de voortgang bij de projectleider en lost verstoringen zoveel mogelijk zelfstandig op

• levert informatie aan en draagt bij aan de ontwikkeling van projecten en werkvelden

• signaleert mogelijkheden voor de verwerving van projecten


Levert een bijdrage aan projectgebonden vertegenwoordiging en belangenbehartiging

• draagt in opdracht van projectleiders bij aan representatie en relatiebeheer

• draagt in opdracht van projectleiders bij aan projectgerelateerde belangenbehartiging
Overig

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld Bos- en natuurbeheer

• praktische kennis en ervaring op het terrein van de diverse werkvelden

• aanvullende kennis en ervaring op het terrein van projectmatig werkenBeleidsmedewerker enkelvoudig, extern gericht beleidsterrein

(bijvoorbeeld: beleidsmedewerker beheer)Functieschaal FNM

7

Plaats in de organisatie

De beleidsmedewerker beheer rapporteert rechtstreeks aan het hoofd landschapsbeheer / terreinbeheer.

Hoofd- en deeltaken
Is verantwoordelijk voor onderzoek en beleidsadvisering op het gebied van terreinbeheer

• verzamelt informatie en verricht onderzoek om (toekomstige) ontwikkelingen inzake de eigen terreinen en ontwikkelingen in terreinbeheer in beeld te brengen

• vertaalt ontwikkelingen in strategie- en beleidsadviezen voor de eigen organisatie

• vertaalt strategie- en beleidsadviezen na goedkeuring in actie- en werkplannen

• treedt op als opdrachtgever inzake door derden uit te voeren onderzoek of uit te brengen beleidsadviezen

• fungeert indien nodig als projectleider om beleidsadviezen in projectverband om te zetten in resultaten en stuurt in dat geval projectmedewerkers functioneel aan


Is verantwoordelijk voor kennisvergaring, en -verspreiding en advisering op het gebied van terreinbeheer

• houdt zicht actief op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van terreinbeheer

• communiceert nieuwe ontwikkelingen en onderzoeksresultaten binnen de organisatie

• adviseert en informeert de directeur, afdelingshoofden en relevante collega’s op het gebied van terreinbeheer


Levert een bijdrage aan netwerkbeheer en beleidsbeïnvloeding op het gebied van terreinbeheer

• draagt bij aan een netwerk van externe contacten op het gebied van terreinbeheer

• zorgt door deelname aan overlegplatforms en overleg met overheden en collega-organisaties waar mogelijk voor externe beleidsbeïnvloeding en alliantievorming
Overig

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld Bos- en natuurbeheer

• aanvullende kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement


Rentmeester

Functieschaal FNM

7

Plaats in de organisatie

De rentmeester rapporteert rechtstreeks aan het hoofd landschapsbeheer / terreinbeheer of aan de directeur.

Hoofd- en deeltaken
Levert een specialistische bijdrage bij aan- en verkoop van terreinen en opstallen

• bereidt de verwerving en verkoop van terreinen en opstallen voor

• zorgt voor beleidsontwikkeling en -uitvoering op het vlak van aan- en verkoop
Levert een specialistische bijdrage aan ingebruiknemings- en ingebruikgevingszaken

• bereidt ingebruiknemings- en ingebruikgevingszaken voor op het gebied van terreinbeheer (bijv. erfpacht, pacht, huur, jacht)

• is binnen de gestelde kaders bevoegd om verplichtingen aan te gaan en zorgt voor het op- en bijstellen van contracten

• informeert collega’s over ontwikkelingen in relevant overheidsbeleid en wet- en regelgeving

• houdt de terreinadministratie bij van kadastrale gegevens, levert bijdragen aan geautomatiseerde informatiesystemen en levert vanuit deze systemen informatie aan collega’s en derden

• behartigt juridische zaken met betrekking tot terreinbeheer


Levert een bijdrage aan een optimaal gebruik van beheer- en subsidieregelingen

• verzorgt de aanvragen en de verantwoording met betrekking tot beheer- en subsidieregelingen voor de eigen terreinen

• doet voorstellen voor het optimaliseren van kosten en opbrengsten van terreinen en opstallen (d.m.v. instrumenten als ingebruikgevingsvoorwaarden en beheersubsidies)
Overig

• onderhoudt voor de functie relevante contacten met makelaars, notarissen, betrokken (erf)pachters, huurders, ambtenaren van Rijk en Provincie en subsidiegevers

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied
Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld HBO Bos- en natuurbeheer

• een post-HBO opleiding op het terrein van rentmeesterschap

• kennis en ervaring op het terrein van bouwkunde, (terrein)informatiebeheer en de automatisering daarvan, kennis van actuele wet- en regelgevingBeheerder

Functieschaal FNM

6

Plaats in de organisatie

De beheerder rapporteert rechtstreeks aan het hoofd landschapsbeheer / terreinbeheer.

Hoofd- en deeltaken
Is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en voor inrichting van de natuurterreinen

• budgetteert, plant en coördineert beheer- en projectwerkzaamheden voor de natuurterreinen binnen de beheereenheid

• stelt werkplannen en begrotingen op en zorgt voor het (laten) opstellen van beheerplannen

• bereidt contracten voor met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden en productverkoop

• is verantwoordelijk voor onderhoud van machines en gereedschappen

• is verantwoordelijk voor gastheerschap en toezicht binnen de beheereenheid

• houdt zich op de hoogte van externe ontwikkelingen inzake de eigen natuurterreinen
Stuurt de medewerkers binnen de beheereenheid aan

• geeft leiding aan de voormannen, medewerkers en vrijwilligers binnen de beheereenheid

• zorgt voor een efficiënte en effectieve organisatie van werkprocessen binnen de beheereenheid

• zorgt voor informatievoorziening en afstemming binnen de beheereenheid

zorgt voor optimale werkcondities voor de medewerkers binnen de beheereenheid
Is verantwoordelijk voor draagvlak en communicatie binnen de beheereenheid

• voert voor de eigen beheereenheid overleg met overheden, particulieren en andere publieke en maatschappelijke organisaties inzake planvorming en beheer

• zorgt binnen de beheereenheid voor communicatieactiviteiten en publieksbegeleiding, lezingen en excursies
Overig

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• MBO+ werk- en denkniveau, verkregen door een relevante opleiding op MBO-niveau (bijvoorbeeld MBO Opzichter / uitvoerder bos- en natuurbeheer - niveau 4), aangevuld met kennis van wet- en regelgeving en contractvorming

• kennis en ervaring op het gebied van leidinggeven


Voorman

Functieschaal FNM

5

Plaats in de organisatie

De voorman rapporteert rechtstreeks aan de beheerder.

Hoofd- en deeltaken
Zorgt voor dagelijkse planning en coördinatie van beheer-, onderhouds- en voorlichtingswerkzaamheden binnen de eigen werkeenheid

• verzorgt in overleg met de beheerder de planning van de werkzaamheden binnen de eigen werkeenheid

• verzorgt de voor de functie benodigde administratie en rapportages

• onderhoudt op uitvoeringsniveau contacten met overheden, particulieren en andere publieke en maatschappelijke organisaties

• coördineert en verzorgt binnen de werkeenheid communicatieactiviteiten, publieksbegeleiding en excursies
Stuurt de medewerkers binnen de werkeenheid aan

• geeft leiding aan de medewerkers landschapsbeheer binnen de eigen werkeenheid en stuurt hen aan in de dagelijkse taakuitvoering

• zorgt voor een efficiënte en effectieve organisatie van werkprocessen binnen de werkeenheid

• zorgt voor informatievoorziening en afstemming binnen de werkeenheid

• zorgt voor optimale werkcondities voor de medewerkers binnen de werkeenheid
Voert als vakbekwaam medewerker beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit binnen de eigen werkeenheid

• voert zelfstandig dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit in terreinen, landschapselementen of aan (recreatieve) voorzieningen

• verricht zelfstandig onderhoud aan (recreatieve) voorzieningen

• verricht waar nodig zelfstandig klein onderhoud aan gebouwen, machines en gereedschappen1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina