Raam-cao bos en natuur 01 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Algemeen deel + 3 ondernemingsdelenDovnload 0.96 Mb.
Pagina5/13
Datum20.08.2016
Grootte0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Bijlage I

Ondernemingsdeel Bosbouw

I Functiebeschrijvingen

behorend bij artikel 4.1 en 4.7.3 van Ondernemingsdeel Bosbouw.

I Functiebeschrijvingen
In deze bijlage is een beschrijving van de volgende functies opgenomen:

- administrateur

- administratief medewerker

- beleidsmedewerker

- bedrijfsleider

- bosbouwkundig medewerker

- bouwkundig opzichter

- hovenier I

- hovenier II

- jachtopzichter

- medewerker bezoekerscentrum

- medewerker voorlichting & public relations

- meewerkend voorman

- werkplaatsbeheerder

- monteur werkplaats

- terreinbeheerder / bedrijfsleider

- secretariaatsmedewerker

- terreinmedewerker I

- terreinmedewerker II

- typiste / telefoniste

- afdelingssecretaresse

- directiesecretaresse

- conservator

- boekhoudkundig medewerker

- ambachtsman

- bosarbeider (ongeoefend)

- bosarbeider (geoefend)

- vakarbeider bosbouw

- specialist

- bosbouwmachinist

- voorman I

- voorman II

- bosbaas

FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: ADMINISTRATEUR

Datum: december 2002


DOEL VAN DE FUNCTIE

- Het verzamelen, registreren en beschikbaar stellen van financiële gegevens t.b.v beheer en bestuur van de organisatie.


HOOFDTAKEN

- Geeft leiding aan de administratieve medewerkers (ca. twee medewerkers).

- Legt de financiële administratie vast of laat deze vastleggen.

- Stelt periodieke financiële overzichten en balansoverzichten op en motiveert ontwikkelingen.

- Draagt zorg voor het voorbereiden en opstellen van het jaarverslag en van de jaarlijkse begroting.

- Regelt het coderen van facturen, nota’s e.d. volgens rekenschema.

- Bewaakt alle inkomsten en uitgaven en controleert op doelmatigheid en rechtmatigheid.

- Beheert het financiële automatiseringssysteem.


ORGANISATORISCHE SETTING

De functie is binnen een kleine natuurbeschermingsorganisatie werkzaam; de administratieve vastlegging is de verantwoordelijkheid van deze functionaris; er zijn geen zwaardere financiële functies in de organisatie. Daarbij wordt hij/zij ondersteund door enkele uitvoerende medewerkers. De functie rapporteert aan de Directeur in de hiërarchische organisatie en wordt functioneel aangestuurd door de penningmeester van de natuurbeschermingsorganisatie. Financiële planning zit niet in de functie (uiteraard wel het aanleveren van basisgegevens). Functiehouder zit niet in het managementteam van de organisatie.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

- Het verrichten van administratieve werkzaamheden.


HOOFDTAKEN

- Voert diverse administratieve werkzaamheden uit t.b.v. de crediteuren- en debiteurenadministratie, ledenadministratie en loonadministratie.

- Controleert, codeert en verwerkt gegevens in het boekhoudkundig systeem.

- Controleert binnenkomende facturen en zorg voor betaalbaarstelling.

- Draagt zorg voor de facturering, beoordeelt betalingsachterstanden van debiteuren en bepaalt binnen vastgestelde kaders de te nemen actie (betalingsregeling, schrappen als lid, incasso-uitbesteding).

- Verzorgt de administratieve aspecten van subsidieregelingen.

- Assisteert bij het opmaken van de jaarrekening en de begroting.
ORGANISATORISCHE SETTING

De functie rapporteert aan een Administrateur of Hoofd administratie; er worden alleen uitvoerende administratieve werkzaamheden verricht. Bij de debiteurenbehandeling zitten wat zwaardere communicatieve elementen.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: BELEIDSMEDEWERKER

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het formuleren van beleidsmatige standpunten van de organisatie en het vertegenwoordigen van de organisatie in gremia waar deze standpunten aan de orde zijn.


HOOFDTAKEN

- Ontwikkelt het beleid en formuleert beleidsmatige standpunten.

- Stelt beheersplannen op.

- Beoordeelt, adviseert en handelt planologische, waterhuishoudkundige en milieutechnische zaken af.

- Coördineert projecten en voert het projectmanagement.

- Verricht onderzoekswerk.

- Onderhoudt contacten met ambtelijke provinciale instanties en vertegenwoordigt hierin de organisatie; beïnvloedt het beleid van die instanties.
ORGANISATORISCHE SETTING

De functie komt voor in een natuurbeschermingsorganisatie; op een beleidsterrein wordt door deze functie het beleid ontwikkeld ter finale vaststelling door Directie of Bestuur. Het vastgestelde beleid wordt door de medewerker mede geïmplementeerd. In de functie zit beleidsbeïnvloeding (inclusief onderhandeling) van externe partijen.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: BEDRIJFSLEIDER

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het exploiteren van terreinen en het leiding geven aan de dagelijkse werkzaamheden voor het onderhoud aan bossen, natuurterreinen etc.


HOOFDTAKEN

- Geeft leiding aan terreinmedewerkers.

- Is verantwoordelijk voor het uitvoerend beheer van bossen en terreinen en maakt de werkplanning voor de dagelijkse werkzaamheden.

- Maakt de verkoop mogelijk van producten die vrijkomen uit het bos- en terreinonderhoud.

- Koopt gereedschappen en andere materialen in en laat reparaties hieraan verrichten.

- Signaleert ontwikkelingen en bedreigingen voor zijn terrein en doet voorstellen i.v.m. benodigde investeringen en verbeteringen aan bossen en terreinen.

- Overlegt, voert onderhandelingen en sluit onderhoudsovereenkomsten af met agrariërs, pachters, aannemers etc. Houdt toezicht op de juiste naleving van pacht-, huur en andere overeenkomsten.
ORGANISATORISCHE SETTING

De functie voert met een grote mate van zelfstandigheid de exploitatie van terreinen uit. Dat impliceert het bewerken van het terrein, waarbij operationele leiding aan een groep medewerkers wordt gegeven. Daarbij behoren werkplanning en -voorbereiding. In overleg met de commerciële functie binnen het bedrijf wordt van materiaal dat uit de terreinen en bossen komt verkoopbaar materiaal gemaakt (zo nodig na bewerking op een zagerijafdeling, e.d.). De functie wordt communicatief verzwaard omdat ook sprake is van contacten met agrariërs en pachters e.d.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: BOSBOUWKUNDIG MEDEWERKER

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het geven van adviezen m.b.t. bos- en natuurbeheer, het verkopen van bosproducten en het inkopen van materialen. Het onderhouden van contacten met de leden.


HOOFDTAKEN

- Geeft advies m.b.t. bos- en natuurbeheer, over voor het beheer relevante wetten en regelingen en over bosaanleg.

- Verwerft opdrachten. Stelt hiervoor een projectplan op en voert deze uit.

- Bemiddelt bij de aan- en verkoop van producten en bij het uitvoeren van werkzaamheden in bos- en natuurterreinen.

- Verkoopt bosproducten en koopt plantsoen- en bosbouwmaterialen in.

- Geeft voorlichting over bijv. subsidiemogelijkheden en over bosbeheer in zijn algemeenheid aan leden.


ORGANISATORISCHE SETTING

De functie komt voor in zowel particuliere als in natuurbeschermingsorganisaties. Het is een brede functie die adviseert over natuurbeheer, maar tegelijk ook commercieel actief is bij aankoop en verkoop van goederen en producten. De commercie is geen kernactiviteit van de organisatie, maar betreft zaken die uit natuurbeheer voortvloeien.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: BOUWKUNDIG OPZICHTER

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het in stand houden en onderhouden van opstallen van een landgoed.


HOOFDTAKEN

- Geeft leiding aan bouwkundige- en onderhoudsmedewerkers.

- Begeleidt het onderhoud aan gebouwen, zoals bijvoorbeeld restauraties, nieuwbouw of verbouwingen, dat verricht wordt door derden.

- Stelt het jaarplan, projectplannen en bijbehorende begrotingen op.

- Ziet toe op de naleving van huur-, pacht- en erfpachtvoorwaarden, betrekking hebbend op gebouwen.

- Beoordeelt bouwplannen door pachters en erfpachters ingediend; ziet toe op de afgesproken uitvoering.

- Verzorgt het tekeningen- en onderhoudsarchief waarin per pand het uitgevoerde onderhoud wordt bijgehouden.
ORGANISATORISCHE SETTING

De functie is werkzaam binnen een landschappelijke organisatie; het is in die organisatie de zwaarste bouwkundige functie. Alle contacten op bouwkundig gebied lopen via deze functie. De functie rapporteert aan de Directie.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: HOVENIER I

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot aanleg, renovatie en onderhoud van tuinen en ander groen.


HOOFDTAKEN

- Voert alle voorkomend hovenierswerk uit (zoals het aanplanten van bomen, heesters, één- en meerjarig plantgoed, het uitvoeren van grondverbeterings-werkzaamheden, aanbrengen van teeltlagen, aanleggen van waterpartijen, snoeien van bomen en struiken e.d.) en kan de hiervoor benodigde machines en gereedschappen bedienen.

- Pleegt dagelijks onderhoud aan machines en gereedschappen.
ORGANISATORISCHE SETTING

Er is aansturing van het dagelijkse werk via een ploegbaas die meewerkt. Vaktechnisch kunnen één of twee mensen worden aangestuurd.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: HOVENIER II

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot aanleg, renovatie en onderhoud van tuinen en ander groen.


HOOFDTAKEN

- Bereidt alle alleen uit te voeren werkzaamheden voor zoals het regelen van tijdige aanwezigheid van benodigde materialen, machines en gereedschappen; stemt het werk af met opdrachtgever.

- Voert alle voorkomend hovenierswerk uit (zoals het aanplanten van bomen, heesters, één- en meerjarig plantgoed, het uitvoeren van grondverbeterings-werkzaamheden, aanbrengen van teeltlagen, aanleggen van waterpartijen, snoeien van bomen en struiken e.d.) en kan de hiervoor benodigde machines en gereedschappen bedienen.

- Maakt schetsen voor wijzigingen van een (tuin)ontwerp op aanwijzingen van ploegbaas of opdrachtgever.

- Pleegt dagelijks onderhoud aan machines en gereedschappen.
ORGANISATORISCHE SETTING

Er is sprake van een allround functie die met een grote mate van zelfstandigheid kan werken; indien alleen gewerkt worden de werkzaamheden volledig zelfstandig voorbereid. Vaktechnisch kunnen één of twee mensen worden aangestuurd.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: JACHTOPZICHTER

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het voeren van het wildbeheer op een landgoed.


HOOFDTAKEN

- Verzorgt voorzieningen voor het wildbeheer, zoals bijv. eendenputten, wildakkers etc.

- Stelt het jaarlijks afschotplan op.

- Organiseert jachtdagen.

- Verricht kleine onderhoudswerkzaamheden aan wegen, paden en waterlopen.

- Houdt toezicht op alle factoren die van invloed zijn op het wild en overige flora en fauna.

- Houdt toezicht op het publiek en surveilleert.

- Waakt voor en treedt op tegen vernielingen, stroperij, illegale vuilstort etc.

- Houdt algemeen toezicht op mestwetgeving, maaidata etc.
ORGANISATORISCHE SETTING

De functie werkt zelfstandig onder hiërarchische leiding van een Hoofd terreinen. Deze functie zorgt dat het terrein dat onder zijn verantwoordelijkheid valt er qua wildbeheer goed uitziet. De functie is communicatief zwaar vanwege de surveillancetaken. De surveillance houdt niet in dat er geverbaliseerd mag worden.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: MEDEWERKER BEZOEKERSCENTRUM

Datum:december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het geven van voorlichting aan bezoekers over het betreffende natuurgebied en het verkopen van winkelartikelen.


HOOFDTAKEN

- Geeft voorlichting aan bezoekers; zowel individuele bezoekers als grote groepen. Leidt excursies.

- Levert een bijdrage aan de samenstelling van educatieve programma’s voor doelgroepen.

- Verkoopt artikelen.

- Draagt bij aan de inrichting van het bezoekerscentrum en aan de inrichting van tentoonstellingen.

- Beheert het kasgeld en verzorgt de dagelijkse administratie.


ORGANISATORISCHE SETTING

De functie werkt onder een beheerder van het bezoekerscentrum. Alle soorten bezoekerscontacten komen in de functie voor. Het educatieve element in de functie bestaat met name uit het meedenken over thema’s voor doelgroepen; de inhoudelijke uitwerking ervan in lessen etc. zit niet in deze functie.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: MEDEWERKER VOORLICHTING EN PUBLIC RELATIONS

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het voorbereiden en uitvoeren van voorlichtings- en public relations activiteiten.


HOOFDTAKEN

- Organiseert voorlichtings- en public relations activiteiten en stelt hiervoor projectplannen op. Stemt de inhoud van activiteiten af met andere deelnemende organisaties en verzorgt de correspondentie.

- Stelt voorlichtingsmateriaal samen; levert daar zelf een inhoudelijke bijdrage aan en coördineert de bijdragen van externe toeleveranciers (auteurs, fotografen e.d.).

- Stelt in overleg met het hoofd van de afdeling promotiemiddelen vast en werkt ze uit.

- Verzorgt de eindredactie en vormgeving van in- en externe uitingen van de organisatie.

- Beheert het artikelen-, dia- en fotoarchief.


ORGANISATORISCHE SETTING

De functie ressorteert onder een Hoofd Voorlichting en PR. De functie is inhoudelijk en organiserend (eindredactie van uitingen, organiseren van activiteiten) met een grote mate van zelfstandigheid.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: MEEWERKEND VOORMAN

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het (laten) verrichten van werkzaamheden aan bossen, terreinen en opstallen.


HOOFDTAKEN

- Geeft leiding aan een aantal flink aantal (ca. 8) terreinmedewerkers.

- Maakt planningen, organiseert en verdeelt het werk in de ploeg en controleert de uitvoer ervan.

- Voert werkzaamheden uit voor het dagelijks onderhoud aan terreinen en aan machines en gereedschappen.

- Draagt zorg voor het naleven van de veiligheidseisen en arbobeleid voor zijn groep van medewerkers.

- Verzorgt de dagelijkse administratie en houdt de voorraad bij.


ORGANISATORISCHE SETTING

De functie verricht met een flink aantal medewerkers de uitvoering in het terrein. Deze functie is operationeel verantwoordelijk d.w.z. dat de kwaliteit en voortgang van het dagelijkse werk bij deze functie hoort. Er wordt gewoon meegewerkt.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: WERKPLAATSBEHEERDER

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het leiding geven aan de werkzaamheden van een werkplaats en het beheren van alle daarbij behorende bedrijfsmiddelen, instrumenten, gereedschappen e.d.


HOOFDTAKEN

- Geeft leiding aan de werkzaamheden van de werkplaats (onderhoud en reparatie van bedrijfsmiddelen, instrumenten en gereedschappen) en werkt daarbij mee.

- Beheert en onderhoudt de werkplaats en de aanwezige uitrusting.

- Regelt uitgifte, administratie en voorraadbeheer van materialen, machines en gereedschap.

- Koopt onderdelen en andere benodigdheden ten behoeve van reparatie en onderhoud van materiaal in.

- Zorgt voor naleving van voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming.


ORGANISATORISCHE SETTING

De functie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de werkplaats waar alle bedrijfsmiddelen en gereedschappen worden beheerd en onderhouden. Deze functie is operationeel verantwoordelijk d.w.z. dat de kwaliteit en voortgang van het dagelijkse werk bij deze functie hoort. Er wordt gewoon meegewerkt. Het kopen van onderdelen geeft een accent op zelfstandigheid en communicatie.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: MONTEUR WERKPLAATS

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan bedrijfsauto’s, trekkers, machines en gereedschap.


HOOFDTAKEN

- Voert onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan bedrijfsauto’s, trekkers, machines en gereedschap uit.

- Voert daar in voorkomend geval eenvoudige constructiewerkzaamheden aan uit.

- Overlegt met de werkplaatsbeheerder over het uitbesteden van onderhouds-en reparatiewerkzaamheden (bij complexe storingen); schakelt na fiattering van de werkplaatsbeheerder externe hulp in.


ORGANISATORISCHE SETTING

De functie werkt onder verantwoordelijkheid van de werkplaatsbeheerder; de functie moet onderhoudswerk met een gedegen vakkennis vervullen om te voorkomen dat spullen voor elke minder eenvoudige reparatie naar een garage o.i.d. moeten.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: TERREINBEHEERDER/BEDRIJFSLEIDER

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het uitvoeren van het dagelijks beheer van de terreinen/buitengewesten.


HOOFDTAKEN

- Geeft leiding aan uitvoerende medewerkers.

- Beheert bossen, natuurterreinen en parken door o.a. planvorming, blessen, uitvoeren van werkzaamheden en verkoop van hout etc.

- Stelt de jaarlijkse werkplannen op en ziet toe op de uitvoering ervan.

- Stelt de concept begroting voor het onder functiehouder vallende aandachtsgebied op, bewaakt het vastgestelde budget en bereidt subsidieaanvragen voor.

- Controleert en laat onderhoud plegen aan wegen en watergangen.

- Is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de werktuigen en machines.

- Houdt toezicht op naleving van de contracten met pachters, huurders en ander gebruikers van grond en/of gebouwen.

- Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in de omgeving van zijn terreinen en doet voorstellen voor verbeteringen aan zijn terreinen.
ORGANISATORISCHE SETTING

De functie werkt onder de aansturing van een Hoofd terreinen en beheert binnen aangegeven kaders een aangewezen gebied; het beheer houdt in feite ontwikkeling in. Alle werkzaamheden/activiteiten die binnen het goedgekeurde jaarlijkse werkplan vallen worden onder eindverantwoordelijkheid van deze functie verricht.

Er is sprake van een gebied met een meer dan normale moeilijkheidsgraad (extra recreatiedruk, extra kwetsbare ecologie, hoeveelheid of complexiteit van contacten met pachters, gebruikers e.d.
FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: SECRETARIAATSMEDEWERKER

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het verrichten van ondersteunende werkzaamheden t.b.v. een afdeling.


HOOFDTAKEN

- Verwerkt in- en uitgaande post.

- Beheert agenda’s.

- Neemt telefoongesprekken aan.

- Typt correspondentie en andere stukken.

- Verzamelt en ordent documenten, houdt archieven bij.

- Beheert en bestelt kantoorartikelen.
ORGANISATORISCHE SETTING

De functie werkt binnen een grotere organisatie en verricht daar ondersteunende werkzaamheden op secretarieel gebied, zonder alle werkzaamheden van een afdelingssecretaresse (notuleren, organiseren, uitwerken brieven en verslagen) te beheersen.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: TERREINMEDEWERKER I

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het verrichten van eenvoudige werkzaamheden aan terreinen en opstallen.

HOOFDTAKEN

- Verricht eenvoudige werkzaamheden aan terreinen en opstallen zoals het snoeien van bosschages, het maaien van gras.

- Maakt gebruik van kleine machines en hulpmiddelen.

- Onderhoudt gereedschap en machines.


ORGANISATORISCHE SETTING

De functie is actief binnen een natuurbeschermingsorganisatie of bosbouwbedrijf en werkt onder toezicht. De werkzaamheden en de te volgen werkwijze zijn duidelijk aangegeven. Er is weinig contact met gebruikers en bezoekers van het terrein.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam:TERREINMEDEWERKER II

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van terreinen en opstallen.


HOOFDTAKEN

- Verricht werkzaamheden ten behoeve van terreinen en opstallen; daarbij valt te denken aan veeverzorging, eendenkooibeheer, molenbeheer, verkoop van producten e.d.

- Onderhoudt gereedschap, machines en de werkplaats.

- Houdt toezicht op het gebruik van het terrein door gebruikers en bezoekers.

- Onderhoudt externe contacten met gebruikers en bezoekers van het terrein.
ORGANISATORISCHE SETTING

De functie is actief binnen een natuurbeschermingsorganisatie of bosbouwbedrijf en werkt zelfstandig. Er is geen aansturing van het dagelijkse werk via een ploegbaas die meewerkt. Het toezicht op het bezoekende publiek aan de terreinen werkt verzwarend op communicatief gebied. De overige contacten met gebruikers en bezoekers van het terrein zijn informerend.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: TYPISTE / TELEFONISTE

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het aannemen en doorverbinden van telefoongesprekken, het ontvangen van bezoekers; het typen van diverse stukken.


HOOFDTAKEN

- Bedient de centrale installatie voor inkomende en uitgaande telefoongesprekken en brengt verbindingen tot stand.

- Maakt telefoonnotities van de gesprekken.

- Verzorgt de ontvangst van bezoekers van de organisatie.

- Typt aan de hand van concept met behulp van een tekstverwerkingsprogramma, beoordeelt tekst op lay-out en op grammatica binnen de aangegeven huisregels.

- Typt schema’s en dergelijke, bepaalt binnen de regels van de huisstijl de lay-out.

- Houdt archieven bij.
ORGANISATORISCHE SETTING

De functie werkt onder verantwoordelijkheid van een functionaris die eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken bij de Interne diensten. De kerntaak van de functie is die van telefoniste/receptioniste; het typewerk is ter opvulling van “lege” momenten.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: AFDELINGSSECRETARESSE

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het secretarieel-organisatorisch ondersteunen van een afdeling.


HOOFDTAKEN

- Organiseert bijeenkomsten, regelt hotels en congrescentra voor werkconferenties.

- Neemt telefoongesprekken aan en handelt aanvragen zo mogelijk zelf af.

- Concipieert brieven aan de hand van korte notities.

- Notuleert vergaderingen en maakt verslagen.

- Typt correspondentie en andere stukken aan de hand van steno en concept.

- Verzamelt en bewerkt diverse soorten administratieve afdelingsgegevens en controleert deze op volledigheid.

- Voert gegevens in administratieve systemen in en maakt overzichten.

- Houdt de agenda bij van de afdeling en regelt afspraken.

- Verzamelt en ordent documenten, houdt archieven bij.

- Verdeelt inkomende post (brieven, elektronisch, faxen, etc.), selecteert deze en stelt zo veel mogelijk prioriteiten; maakt uitgaande post verzendklaar.
ORGANISATORISCHE SETTING

De functie komt voor in een afdeling met gevarieerd werk. Het is de zwaarste secretariële functie in de afdeling met de nadruk op organiserende werkzaamheden. Bulkwerk op het gebied van tekstverwerking wordt door deze functie over het algemeen niet zelf uitgevoerd maar doorgeleid naar andere medewerkers.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: DIRECTIESECRETARESSE

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het secretarieel-organisatorisch ondersteunen van de directie.


HOOFDTAKEN

- Draagt zorg voor het plannen en voorbereiden van directievergaderingen en de daarvoor benodigde stukken.

- Notuleert directievergaderingen en maakt verslagen, bewaakt de procedurele uitvoering van besluiten.

- Houdt de agenda bij van de directeur en regelt afspraken.

- Organiseert bijeenkomsten, regelt reizen, hotels en congrescentra voor bezoeken en werkconferenties.

- Neemt telefoongesprekken aan; beslist al naar gelang aard van de aanvragen over doorverbinding. Handelt aanvragen zo mogelijk zelf af.

- Beoordeelt binnenkomende post; prioriteert, stuurt stukken door en handelt stukken van organisatorische aard zelf af.

- Verzorgt de correspondentie voor de directeur aan de hand van concepten of volgens summiere aanwijzingen. Beantwoord brieven van algemene aard.

- Verzamelt en bewerkt diverse soorten administratieve gegevens ten behoeve van de directeur. Vraagt relevante informatie op bij in- of externe instanties.

- Verzamelt en ordent documenten, houdt archieven bij.


ORGANISATORISCHE SETTING

De functie werkt ten behoeve van de directie. Bulkwerk op het gebied van tekstverwerking wordt doorgeleid naar andere medewerkers.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: CONSERVATOR

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het in optimale staat brengen en houden van de collectie van een landgoed.


HOOFDTAKEN

- Bepaalt de gewenste samenstelling van de collectie.

- Koopt en verkoopt binnen budgettaire kaders teneinde de collectie te optimaliseren.

- Restaureert delen van de collectie of geeft opdracht aan derden.

- Draagt zorg dat de collectie zich in een optimale staat bevindt en voldoende is verzekerd.

- Beheert het databestand van de collectie, vervolmaakt beschrijvingen, en verzamelt documentatie.

- Adviseert over openstelling van het landgoed en bepaalt welke delen van de collectie publiek kunnen zijn.

- Bestudeert het verleden van het landgoed en koppelt dit aan toekomstige ontwikkelingen die het landgoed raken met het oog op het ontwikkelen van een optimale collectie.


ORGANISATORISCHE SETTING

De functie is bij uitstek de deskundige op het gebied van de collectie van het landgoed. Functiehouder bepaalt hoe de collectie zich ontwikkelt en welke deel zich leent om voor publiek toegankelijk te zijn.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het verrichten van alle boekhoudkundige werkzaamheden.


HOOFDTAKEN

- Houdt het grootboek bij aan de hand van journaalposten, boekingsstukken en andere gegevens; beoordeelt ingebrachte posten op aanvaardbaarheid, verzorgt het grootboekverslag en zoekt verklaringen voor eventuele verschillen tussen grootboeksaldi en subadministraties.

- Verzorgt de maandafsluiting; zorgt dat alle journaalposten verwerkt zijn.

- Werkt mee bij de consolidatie van financiële gegevens: balans, rekening van winst en verlies e.d.

- Verzorgt de eindcontrole van subadministraties zoals de debiteuren en/of de crediteurenadministratie.

- Stelt overzichten samen met financiële managementinformatie.


ORGANISATORISCHE SETTING

De functie is een allround financiële functie op uitvoerend niveau; het is de rechterhand van het Hoofd van de Boekhouding, die de meeste problemen zelfstandig kan oplossen.


FUNCTIEBESCHRIJVING

Functienaam: AMBACHTSMAN

Datum: december 2002
DOEL VAN DE FUNCTIE

Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en opstallen.


HOOFDTAKEN

- Verricht als onderhoudstimmerman alle werkzaamheden op het gebied van restauratie, onderhoud en nieuwbouw.

- Maakt hout op maat en brengt de vereiste vormen aan.

- Plaatst houten voorwerpen o.a. door te monteren, af te hangen enz.

- Verricht alle voorkomende schilderwerkzaamheden op het gebied van restauratie, onderhoud en nieuwbouw.

- Verricht eenvoudige technische reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en opstallen.


ORGANISATORISCHE SETTING

De functiehouder is een allround vakman op het gebied van timmeren en schilderen; met name op het gebied van restauratie is betrokkene zeer deskundig en ervaren. Daarnaast worden eenvoudige andere onderhoudswerkzaamheden door betrokkene verricht. Betrokkene werkt zelfstandig op basis van richtlijnen, schetsen en/of tekeningen.


OVERIGE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina