Raam-cao bos en natuur 01 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Algemeen deel + 3 ondernemingsdelen


Uitwerking referentiefuncties naar clusterDovnload 0.96 Mb.
Pagina8/13
Datum20.08.2016
Grootte0.96 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Uitwerking referentiefuncties naar cluster
Aanleiding en doelstelling

In het overleg tussen sociale partners in de Landschappen is een aanpassing / nadere verfijning overeengekomen van de voorbeeldfuncties die zijn opgenomen in de functieniveaumatrix. Het gaat hierbij om het uitwerken van de in de praktijk meest voorkomende voorbeeldfuncties in referentieprofielen. Dit met het doel om de functieniveaumatrix, de daarin genoemde voorbeeldfuncties en de middels de functieniveaumatrix verrichte functiewaardering toegankelijker te maken voor management en medewerkers van de provinciale Landschappen en de Stichtingen Landschapsbeheer.


Tot op heden werd bij functiewaardering volgens de functieniveaumatrix alleen gebruik gemaakt van de algemene typeringen uit de middelste kolom van de functieniveaumatrix. Bij toekomstige functiewaardering zal daarnaast een inhoudelijke vergelijking plaatsvinden met de meest passende referentiefunctie. Individuele organisaties noch medewerkers kunnen zich zonder meer beroepen op de niveaus van de in de functieniveaumatrix opgenomen voorbeeldfuncties. Voor de daadwerkelijke waardering van specifieke functies kan derhalve nooit worden volstaan met een enkele verwijzing naar de functieniveaumatrix. Functiewaardering in individuele organisaties dient immers plaats te vinden volgens een daartoe opgestelde regeling en met behulp van een schriftelijke motivering (functiewaarderingsformulier). De uiteindelijke indeling van een specifieke functie hangt onder meer af van het exacte takenpakket, de organisatieopbouw en de precieze plaats van de functie binnen de organisatie. Hiermee kan de indeling van individuele functies afwijken van de indeling van een gelijkende referentiefunctie in de functieniveaumatrix.
Het uitwerken van referentiefuncties heeft geenszins een voorschrijvende doelstelling. Dit betekent dat bij de CAO aangesloten organisaties vrij zijn in de opbouw en inrichting van hun organisatie en van de binnen hun organisatie gehanteerde functies. De referentiefuncties dienen als hulpmiddel voor management en dienen ter verduidelijking voor medewerkers van de aangesloten organisaties.
Gebruik van de uitgewerkte referentiefuncties in de praktijk

De uitgewerkte referentiefuncties kunnen in de praktijk van pas komen als een medewerker meer inzicht wil krijgen in de waardering van diens functie. De waardering wordt immers gemotiveerd aan de hand van de criteria in de functieniveaumatrix en door middel van vergelijking met een referentiefunctie. De referentiefunctie kan theoretisch gezien exact dezelfde functie zijn als de medewerker vervult, maar zal in de praktijk de meest passende functie betreffen.


De uitgewerkte referentiefuncties kunnen dienen als hulpmiddel voor het management van een aangesloten organisatie. De voorbeeldprofielen kunnen namelijk worden gehanteerd bij het opstellen van functieprofielen binnen een specifieke organisatie en de bijgeleverde waarderingen geven een indicatie van de te verwachten definitieve indeling (waardering) van de functie.

Functieniveaumatrix Provinciale Landschappen & Landschapsbeheerorganisaties
Schaal


Typering van functie

Voorbeeldfunctie(s)*

12 –11


 • functie omvat de eindverantwoordelijkheid voor, en het leidinggeven aan het totale landschap

 • onderscheid schaal 11 of 12 is verantwoordelijkheid bestuur, en kan afhangen van onder meer grootte van het landschap en mate waarin verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn gedelegeerd aan de functiehouder

 • Directeur

10


 • functie omvat het leidinggeven aan een beleidsmatig en extern georiënteerde afdeling én omvat het plaatsvervangend directeurschap, en

 • in het plaatsvervangend directeurschap is sprake van een eigen verantwoordelijkheidsgebied (bijvoorbeeld personeelszaken) én verregaande bevoegdheden bij vervanging

 • Hoofd communicatie / plv. directeur

 • Hoofd beleid / plv. directeur
9


 • functie omvat het leidinggeven aan een minder beleidsmatige of intern georiënteerde afdeling én omvat het plaatsvervangend directeurschap, waarbij in het plaatsvervangend directeurschap sprake is van een eigen verantwoordelijkheidsgebied (bijvoorbeeld personeelszaken) én verregaande bevoegdheden bij vervanging, of

 • functie omvat het leidinggeven aan een beleidsmatige en extern georiënteerde afdeling én omvat het plaatsvervangend directeurschap, waarbij in het plaatsvervangend directeurschap geen sprake is van een eigen verantwoordelijkheidsgebied dan wel minder verregaande bevoegdheden bij vervanging, of

 • Hoofd bedrijfsvoering / plv. directeur


 • Hoofd beleid / plv. directeur


 • Hoofd middelen en communicatie

 • Hoofd beleid en communicatie
 • functie omvat het leidinggeven aan een beleidsmatige en extern georiënteerde afdeling die bestaat uit meerdere beleidsterreinen die inhoudelijk dermate uiteenlopen, dat de voor de functie benodigde kennis normalerwijs niet middels één vooropleiding kan worden genoten
8


 • functie omvat het leidinggeven aan een afdeling met zowel uitvoerende als beleidsmatige taken én met een primair externe oriëntatie, of

 • functie omvat het leidinggeven aan een afdeling met zowel uitvoerende als beleidsmatige taken, bestaande uit meerdere, uiteenlopende specialismen (bijv. financiën en ICT), of

 • functie omvat advies- en beleidswerkzaamheden op meerdere vakgebieden / beleidsterreinen / specialismen, waardoor sprake is van brede inzetbaarheid in de organisatie, waarbij diepgaande theoretische kennis van de vakgebieden vereist is (op HBO of WO niveau) en de contacten een extern en beïnvloedend karakter hebben

 • Hoofd landschapsbeheer

 • Hoofd terreinbeheer

 • Hoofd communicatie

 • Hoofd bedrijfsvoering • Algemeen stafmedewerker

 • Algemeen beleidsmedewerker

 • Algemeen projectleider

7


 • functie omvat het leidinggeven aan een afdeling met zowel uitvoerende als beleidsmatige taken op één vakgebied én met een primair interne oriëntatie, waarbij de functiehouder zelf werkzaamheden verricht op minimaal HBO niveau, of

 • functie omvat advies- en beleidswerkzaamheden op een meer afgebakend vakgebied / beleidsterrein / specialisme, waarbij diepgaande theoretische kennis van het vakgebied vereist is (op minimaal HBO niveau) en de contacten regelmatig een beïnvloedend karakter hebben, of

 • functie omvat een mix van uitvoerende en beleidsmatige werkzaamheden op een meer afgebakend vakgebied / beleidsterrein / specialisme, waarbij diepgaande theoretische kennis van het vakgebied vereist is (op minimaal HBO niveau), tamelijk zelfstandig wordt geopereerd en de contacten

 • Hoofd financiën

 • Hoofd ICT

 • Rayonbeheerder
 • Beleidsmw communicatie en voorlichting

 • Beleidsmw. ecologie

 • Beleidsmw. juridische zaken

 • Projectleider op één beleidsterrein
 • Medewerker verwerving

 • Bouwkundig medewerker

 • Rentmeester

 • Coördinator personeelszaken
 • Cartograaf + arbo-coördinator
regelmatig een beïnvloedend karakter hebben, of

 • functie omvat een mix van uitvoerende en beleidsmatige werkzaamheden op meerdere en uiteenlopende vakgebieden / specialismen, waarbij diepgaande theoretische kennis van de vakgebieden vereist is (op minimaal HBO niveau) en waarbij de voor de functie benodigde kennis normalerwijs niet middels één vooropleiding kan worden genoten
6


 • functie omvat het leidinggeven aan een organisatieonderdeel met vooral uitvoerende taken, waarbij de functiehouder zelf specialistische werkzaamheden op het eigen vakgebied verricht op minimaal MBO+ niveau en in mindere mate sprake is van beleidsmatige werkzaamheden, of

 • functie omvat advies- en beleidswerkzaamheden op een meer afgebakend vakgebied / beleidsterrein / specialisme, waarbij diepgaande theoretische kennis van het vakgebied vereist is (op minimaal HBO niveau), minder zelfstandig wordt geopereerd of de contacten een minder beïnvloedend karakter hebben, of

 • functie omvat een mix van uitvoerende en specialistische taken op een meer afgebakend vakgebied / beleidsterrein / specialisme, waarbij diepgaande theoretische kennis van het vakgebied vereist is (op minimaal HBO niveau), de focus primair ligt op uitvoerende werkzaamheden en / of de contacten een minder beïnvloedend karakter hebben en meer gericht zijn op het verkrijgen van begrip en samenwerking, of

 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op meerdere en uiteenlopende vakgebieden / specialismen, waarbij zowel praktische als theoretische kennis van de vakgebieden vereist zijn (MBO niveau 4) en de voor de functie benodigde kennis normaliter niet middels één vooropleiding kan worden genoten

 • (Terrein)Beheerder


 • Cartograaf / GIS-medewerker

 • Medewerker monitoring / beheerplanning

 • Netwerk- en systeembeheerder ICT

 • Consulent personeelszaken • Financieel-adm. medewerker + personeelszaken
5


 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op een meer afgebakend vakgebied / specialisme, waarbij zowel praktische als theoretische kennis van het vakgebied vereist zijn (minimaal MBO niveau 4) en waarbij door de aard van de functie, contacten en / of door de plaats in de organisatie een grotere zelfstandigheid of een verhoogd afbreukrisico bestaat in termen van financiën of contacten
 • Financieel-administratief medewerker

 • Medewerker communicatie en voorlichting

 • Beheerder bezoekerscentrum

 • Secretaresse / adm mw (directie/bestuur)

 • Terreinmw / toezichthouder (voorman), met meer dan normale verantwoordelijkheden, bijv. omdat er in de organisatie geen functie terreinbeheerder bestaat

4


 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op een meer afgebakend vakgebied / specialisme, waarbij zowel praktische als theoretische kennis van het vakgebied vereist zijn (minimaal MBO niveau 4), of

 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op een meer afgebakend vakgebied / specialisme, waarbij sprake is van het coördineren van taken en het houden van toezicht hierop (minimaal MBO niveau 4), of

 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op een afgebakend vakgebied / specialisme, waarbij vakbekwame kennis van het vakgebied vereist is (MBO niveau 3), omdat mogelijk toezicht structureel ontbreekt op grond van de inrichting van de organisatie, of

 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op meerdere en uiteenlopende vakgebieden / specialismen, waarbij vooral praktische en enige theoretische kennis van de vakgebieden vereist zijn (MBO niveau 2 of 3) en waarbij de voor de functie benodigde kennis normalerwijs niet middels één vooropleiding kan worden genoten

 • Secretaresse / adm mw (alg / inhoudelijk)

 • Secretaresse / adm mw (directie)

 • Medewerker cartografie • Terreinmw / toezichthouder, met extra verantwoordelijkheden / zelfstandigheid, bijvoorbeeld omdat er in de organisatie geen functie voorman bestaat
 • Terreinmw / toezichthouder / schaapherder

3


 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op een afgebakend vakgebied / specialisme, waarbij vooral praktische en enige theoretische kennis van het vakgebied vereist zijn (MBO niveau 2 of 3) en waarbij op grond van de inrichting van de organisatie sprake kan zijn van het werken onder directe instructie/toezicht

 • Terreinmw / toezichthouder, met normale verantwoordelijkheden / zelfstandigheid

 • Administratief medewerker (beperkt inhoudelijk)

 • Medewerker bezoekerscentrum

2

 • functie omvat uitvoerende werkzaamheden op MBO niveau 1

 • Schoonmaker

 • Leerling- of juniorfuncties

1


 • deze schaal bevat geen inhoudelijke typering

 • onder deze schaal zijn functies te vervatten die op grond van wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld de voormalige ID-regeling, zijn gebonden aan een maximumsalaris dat is gerelateerd aan het minimumloon

 • ID-functies1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina