Raam-cao bos en natuur 01 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Algemeen deel + 3 ondernemingsdelenDovnload 0.96 Mb.
Pagina9/13
Datum20.08.2016
Grootte0.96 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Totaaloverzicht referentiefuncties naar cluster


Cluster management en staf

Directeur (schaal 11 / 12)

Hoofd extern gerichte beleidsafdeling + plv. directeur met eigen verantwoordelijkheidsgebied (schaal 10)

Hoofd extern gerichte beleidsafdeling + plv. directeur zonder eigen verantwoordelijkheidsgebied (schaal 9)

Afdelingshoofd van een meervoudig samengestelde beleidsafdeling (schaal 9)

Afdelingshoofd van een meervoudig samengestelde beheerafdeling (schaal 8)

Algemeen stafmedewerker / beleidsmedewerker (schaal 8)
Cluster Financiën / Administratie

Afdelingshoofd enkelvoudig samengestelde beheerafdeling (schaal 7)

Beleidsmedewerker intern gerichte beheerafdeling (schaal 6)

Financieel-administratief medewerker (schaal 5)

Directiesecretaresse (schaal 5)

Secretaresse (4)

Medewerker financiën (schaal 4)

Medewerker secretariaat (3)


Cluster Landschapsbeheer / Natuurbeheer / Terreinbeheer

Afdelingshoofd enkelvoudig samengestelde beleidsafdeling (schaal 8)

Senior projectleider (schaal 8)

Projectleider (schaal 7)

Projectmedewerker (schaal 6)

Beleidsmedewerker enkelvoudig, extern gericht beleidsterrein (schaal 7)

Rentmeester (schaal 7)

Beheerder (schaal 6)

Voorman (schaal 5)

Vakbekwaam medewerker landschapsbeheer / terreinen (schaal 4)

Medewerker landschapsbeheer / terreinen (schaal 3)
Cluster Marketing / Communicatie / Voorlichting

Afdelingshoofd enkelvoudig samengestelde beleidsafdeling (schaal 8)

Beleidsmedewerker communicatie / voorlichter (schaal 7)

Medewerker communicatie en voorlichting (schaal 5)

Beheerder bezoekerscentrum (schaal 5)

Medewerker bezoekerscentrum (schaal 4)
Directeur

Functieschaal FNM

11 of 12

Plaats in de organisatie

De directeur rapporteert rechtstreeks aan de raad van toezicht of aan het bestuur.

Hoofd- en deeltaken
Is eindverantwoordelijk voor de resultaten van de werkorganisatie

• geeft sturing aan het ontwikkelen en vormgeven van het strategisch beleid van de organisatie

• laat het strategisch beleid vertalen in beleidskaders voor het functioneren van de werkorganisatie en is verantwoordelijk voor de realisatie daarvan

• verantwoordt de resultaten van de werkorganisatie aan de raad van toezicht / het bestuur

• fungeert als bestuurder in de zin van de wet op de ondernemingsraden (WOR)
Geeft leiding aan de werkorganisatie

• geeft leiding aan de afdelingshoofden

• is verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van algemeen-, financieel- en personeelsbeleid

• is verantwoordelijk voor informatievoorziening, informatie-uitwisseling en afstemming

• zorgt voor optimale werkcondities voor de medewerkers binnen de organisatie
Is eindverantwoordelijk voor externe vertegenwoordiging van de organisatie

• is verantwoordelijk voor het onderhouden van het netwerk van externe contacten en onderhoudt contacten met onder anderen overheden, natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven, fondsen en sponsors

• creëert (bestuurlijk) draagvlak voor en commitment aan de doelen van de organisatie

• vertegenwoordigt de organisatie indien nodig in rechte


Overig

• is voorzitter van het MT

• is opdrachtgever voor projecten

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO/WO-niveau, bijvoorbeeld Bos- en natuurbeheer of Bedrijfskunde

• afhankelijk van de vooropleiding aanvullende kennis en ervaring op het terrein van bos- en natuurbeheer, dan wel aanvullende kennis en ervaring op het terrein van management, strategieontwikkeling en leidinggeven


Hoofd extern gerichte beleidsafdeling + plv. directeur met eigen verantwoordelijkheidsgebied en verregaande vervangingsbevoegdheid

(bijvoorbeeld: hoofd communicatie + plv. directeur belast met personeelszaken)Functieschaal FNM

10

Plaats in de organisatie

Het hoofd communicatie + plv. directeur rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Hoofd- en deeltaken
Is verantwoordelijk voor de resultaten van de afdeling communicatie

• geeft sturing aan het ontwikkelen en vormgeven van het beleid op het gebied van communicatie, marketing, fondsen & sponsors, externe betrekkingen en vrijwilligers

• vertaalt het beleid na goedkeuring in actieplannen en werkplannen voor de eigen afdeling en is verantwoordelijk voor de realisatie daarvan

• is verantwoordelijk voor een actuele website, jaarverslagen en voorlichtings- en educatiemateriaal

• legt over de resultaten van de afdeling verantwoording af aan de directeur
Geeft leiding aan de afdeling communicatie

• geeft leiding aan de medewerker communicatie en de overige medewerkers van de afdeling

• zorgt voor een efficiënte en effectieve organisatie van werkprocessen binnen de afdeling

• zorgt voor informatievoorziening en afstemming binnen de afdeling

• zorgt voor optimale werkcondities voor de medewerkers binnen de afdeling
Is verantwoordelijk voor externe vertegenwoordiging en belangenbehartiging

• is verantwoordelijk voor het onderhouden van het netwerk van externe contacten (overheden, andere natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven, fondsen en sponsors)

• fungeert als eerste aanspreekpunt / woordvoerder

• neemt deel aan diverse overlegplatforms


Fungeert als plaatsvervangend directeur

• fungeert bij afwezigheid van de directeur als plaatsvervangend directeur

• is bevoegd om binnen ruime kaders zaken te initiëren en beslissingen te nemen

• is (ook bij aanwezigheid van de directeur) belast met personeelsbeleid en -beheer


Overig

• is lid van het MT en levert een bijdrage aan het algemene beleid van de organisatie

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied
Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO/WO-niveau, bijvoorbeeld Communicatiemanagement

• aanvullende kennis en ervaring op het terrein van management en leidinggeven


Hoofd extern gerichte beleidsafdeling + plv. directeur zonder eigen verantwoordelijkheidsgebied en beperkte vervangingsbevoegdheid

(bijvoorbeeld: hoofd projecten + plv. directeur)Functieschaal FNM

9

Plaats in de organisatie

Het hoofd projecten + plv. directeur rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Hoofd- en deeltaken
Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, verwerving en realisatie van projecten

• initieert en draagt zorg voor samenhangende beleids- en projectontwikkeling

• vertaalt projecten en beleid na goedkeuring in actie- en werkplannen voor de eigen afdeling en is verantwoordelijk voor de realisatie daarvan

• is verantwoordelijk voor beheer en uitbouw van de projecten- en acquisitieportefeuille

• is verantwoordelijk voor het opstellen van projectplannen, -begrotingen en
-­subsidieaanvragen

• is verantwoordelijk voor inhoudelijke verslaglegging en projectafrekening


Geeft leiding aan de afdeling projecten

• geeft leiding aan de (senior) projectleiders en –medewerkers

• zorgt voor een efficiënte en effectieve projectorganisatie en organisatie van werkprocessen

• zorgt voor informatievoorziening en afstemming binnen de afdeling

• zorgt voor optimale werkcondities voor de medewerkers binnen de afdeling
Zorgt voor externe vertegenwoordiging en belangenbehartiging

• zorgt voor het onderhouden van het voor de afdeling relevante netwerk van externe contacten (overheden, natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven, fondsen en sponsors)

• neemt deel aan diverse overlegplatforms
Fungeert als plaatsvervangend directeur

• fungeert bij afwezigheid van de directeur als plaatsvervangend directeur

• is binnen duidelijke kaders bevoegd om lopende zaken af te handelen en beslissingen te nemen
Overig

• is lid van het MT en levert een bijdrage aan het algemene beleid van de organisatie

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied

Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO/WO-niveau, bijvoorbeeld Bos- en natuurbeheer

• aanvullende kennis en ervaring op het terrein van (project)management en leidinggeven


Hoofd meervoudig samengestelde beleidsafdeling

(bijvoorbeeld: hoofd landschaps-, natuur- en terreinbeheer)Functieschaal FNM

9

Plaats in de organisatie

Het hoofd landschaps-, natuur- en terreinbeheer rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Hoofd- en deeltaken
Is verantwoordelijk voor de resultaten van de afdeling landschaps-, natuur- en terreinbeheer

• geeft sturing aan het ontwikkelen en vormgeven van projecten en beleid op het gebied van landschaps-, natuur- en terreinbeheer

• vertaalt projecten en beleid na goedkeuring in actie- en werkplannen voor de eigen afdeling en is verantwoordelijk voor de realisatie daarvan

• is verantwoordelijk voor beheer en uitbouw van de projecten- en acquisitieportefeuille

• coördineert de toedeling van financiële en personele middelen ten behoeve van projecten en terreinbeheer

• legt over project- en beheerresultaten verantwoording af aan de directeur


Geeft leiding aan de afdeling landschaps-, natuur- en terreinbeheer

• geeft leiding aan de projectleiders, terreinbeheerders en de overige medewerkers van de afdeling

• zorgt voor een efficiënte en effectieve projectorganisatie en organisatie van werkprocessen

• zorgt voor informatievoorziening en afstemming binnen de afdeling

• zorgt voor optimale werkcondities voor de medewerkers binnen de afdeling
Zorgt voor externe vertegenwoordiging en belangenbehartiging

• zorgt voor het onderhouden van het voor de afdeling relevante netwerk van externe contacten (overheden, natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven, fondsen en sponsors)

• neemt deel aan diverse overlegplatforms
Overig

• is lid van het MT en levert een bijdrage aan het algemene beleid van de organisatie

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied
Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO/WO-niveau, bijvoorbeeld Bos- en natuurbeheer

• aanvullende kennis en ervaring op de diverse overige werkvelden

• aanvullende kennis en ervaring op het terrein van (project)management en leidinggevenHoofd meervoudig samengestelde beheerafdeling

(bijvoorbeeld: hoofd bedrijfsvoering)Functieschaal FNM

8

Plaats in de organisatie

Het hoofd bedrijfsvoering rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Hoofd- en deeltaken
Is verantwoordelijk voor de resultaten van de afdeling bedrijfsvoering

• geeft sturing aan het ontwikkelen en vormgeven van beleid op het gebied van financiën, personeelszaken en facilitaire zaken

• vertaalt beleid na goedkeuring in actie- en werkplannen voor de eigen afdeling en is verantwoordelijk voor de realisatie daarvan

• is verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve financiële cyclus (begroting, jaarrekening, management- en bestuursrapportages) en is verantwoordelijk voor de coördinatie daarvan

• is verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van efficiënte en effectieve werkprocessen (administratieve organisatie) en facilitaire processen binnen de organisatie

• is verantwoordelijk voor de financiële administratie

• legt over de resultaten van de afdeling verantwoording af aan de directeur
Geeft leiding aan de afdeling bedrijfsvoering

• geeft leiding aan de administrateur, de medewerker personeelszaken, de secretariaatsmedewerkers en overige medewerkers van de afdeling

• zorgt voor een efficiënte en effectieve organisatie van werkprocessen binnen de afdeling

• zorgt voor informatievoorziening en afstemming binnen de afdeling

• zorgt voor optimale werkcondities voor de medewerkers binnen de afdeling
Overig

• is lid van het MT en levert een bijdrage aan het algemene beleid van de organisatie

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied
Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld Bedrijfseconomie

• aanvullende kennis en ervaring op het gebied van personeelszaken en facilitaire zaken

• aanvullende kennis en ervaring op het terrein van management en leidinggeven

Algemeen stafmedewerker / beleidsmedewerker

(bijvoorbeeld: algemeen beleidsmedewerker)Functieschaal FNM


8

Plaats in de organisatie

De algemeen beleidsmedewerker rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Hoofd- en deeltaken
• Is verantwoordelijk voor onderzoek en beleidsadvisering op meerdere beleidsgebieden (bijvoorbeeld beheerstrategie, projectenstrategie, strategische acquisitie, marketing)

• verzamelt informatie en verricht onderzoek om (toekomstige) ontwikkelingen in beeld te brengen

• vertaalt ontwikkelingen in strategie- en beleidsadviezen voor de eigen organisatie

• vertaalt strategie- en beleidsadviezen na goedkeuring in actie- en werkplannen

• treedt op als opdrachtgever betreffende door derden uit te voeren onderzoek of uit te brengen beleidsadviezen

• fungeert indien nodig als projectleider om beleidsadviezen in projectverband om te zetten in resultaten en stuurt in dat geval projectmedewerkers functioneel aan


Is verantwoordelijk voor kennisvergaring, en -verspreiding en advisering op de eigen onderzoeks- en beleidsgebieden

• houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op de eigen onderzoeks- en beleidsgebieden

• communiceert nieuwe ontwikkelingen en onderzoeksresultaten binnen de organisatie

• adviseert en informeert de directeur, afdelingshoofden en relevante collega’s op de eigen onderzoeks- en beleidsterreinen


Zorgt voor netwerkbeheer en beleidsbeïnvloeding op de eigen onderzoeks- en beleidsgebieden

• onderhoudt een netwerk van externe contacten op de eigen onderzoeks- en beleidsgebieden

• zorgt door deelname aan overlegplatforms en overleg met overheden en collega-organisaties waar mogelijk voor externe beleidsbeïnvloeding en alliantievorming
Overig

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO/WO-niveau, bijvoorbeeld Bos- en natuurbeheer


• kennis en ervaring op de overige vakgebieden (bijv. marketing, ruimtelijke inrichting of recht)

• aanvullende kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement, onderzoek en beleidsontwikkeling en –beïnvloedingHoofd enkelvoudig samengestelde beheerafdeling

(bijvoorbeeld: hoofd financiën)Functieschaal FNM

7

Plaats in de organisatie

Het hoofd financiën rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Hoofd- en deeltaken
Is verantwoordelijk voor de inrichting en ontwikkeling van de financiële functie

• zorgt voor het ontwikkelen en vormgeven van beleid op het gebied van financiën

• vertaalt beleid na goedkeuring in actie- en werkplannen voor de eigen afdeling en is verantwoordelijk voor de realisatie daarvan

• is verantwoordelijk voor ontwikkeling van de financiële cyclus (begroting, jaarrekening, management- en bestuursrapportages)

• is verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van richtlijnen en procedures op het gebied van de financiële cyclus, administratieve organisatie en interne controle

• adviseert de directeur over de financiële consequenties van investeringen en beleidsvoorstellen


Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de financiële functie

• zorgt voor de uitvoering van financieel beleid

• coördineert de uitvoering van de financiële cyclus (begroting, jaarrekening, management- en bestuursrapportages)

• ziet toe op de uitvoering van richtlijnen en procedures op het gebied van de financiële cyclus, administratieve organisatie en interne controle, signaleert knelpunten en onrechtmatigheden

• is verantwoordelijk voor de financiële administratie, project- en personeelsadministratie

• adviseert en ondersteunt medewerkers en projectleiders bij aanvraag en afrekening van subsidies

• onderhoudt contacten met de accountant en waar nodig met subsidieverstrekkers
Geeft leiding aan de afdeling financiën

• geeft leiding aan de administrateur en de medewerker financiële administratie

• zorgt voor een efficiënte en effectieve organisatie van werkprocessen binnen de afdeling

• zorgt voor informatievoorziening en afstemming binnen de afdeling

• zorgt voor optimale werkcondities voor de medewerkers binnen de afdeling

Overig

• is lid van het MT en levert een bijdrage aan het algemene beleid van de organisatie

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied
Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld Bedrijfseconomie

• kennis en ervaring op het terrein van wet- en regelgeving, management en leidinggeven


Beleidsmedewerker intern gerichte beheerafdeling

(bijvoorbeeld: beleidsmedewerker financiën)Functieschaal FNM

6

Plaats in de organisatie

De beleidsmedewerker financiën rapporteert rechtstreeks aan het hoofd financiën.

Hoofd- en deeltaken
Zorgt voor inrichting en ontwikkeling van de financiële functie

• zorgt voor het ontwikkelen en vormgeven van beleid op het gebied van financiën

• vertaalt beleid na goedkeuring in actie- en werkplannen voor de eigen afdeling

• levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de financiële cyclus (begroting, jaarrekening, management- en bestuursrapportages)

• levert een bijdrage aan de ontwikkeling en beheer van richtlijnen en procedures op het gebied van de financiële cyclus, administratieve organisatie en interne controle

• adviseert het hoofd financiën over de financiële consequenties van investeringen en beleidsvoorstellen


Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de financiële functie

• zorgt voor de uitvoering van financieel beleid

• levert een bijdrage aan de uitvoering van de financiële cyclus (begroting, jaarrekening, management- en bestuursrapportages)

• ziet toe op de uitvoering van richtlijnen en procedures op het gebied van de financiële cyclus, administratieve organisatie en interne controle, signaleert knelpunten en onrechtmatigheden

• adviseert en ondersteunt medewerkers en projectleiders bij financiële en subsidievraagstukken
Overig

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld Bedrijfseconomie

• kennis van relevante wet- en regelgeving

• kennis en ervaring van de in de functie gebruikte software

Financieel-administratief medewerker

Functieschaal FNM

5

Plaats in de organisatie

De financieel-administratief medewerker rapporteert rechtstreeks aan het hoofd financiën.

Hoofd- en deeltaken
Geeft uitvoering aan de financiële administratie, project- en salarisadministratie

• zorgt voor tijdige en correcte gegevensinvoer in de financiële administratie, project- en salarisadministratie (debiteuren- en crediteurenadministratie)

• zorgt voor de financieel-administratieve afhandeling van projecten (doorrekening uren, maken projectafrekeningen ten behoeve van subsidieverstrekkers)

• levert een bijdrage aan de totstandkoming van begroting, jaarrekening en managementrapportages

• stelt overzichten op en analyseert verkregen informatie

• adviseert en ondersteunt medewerkers en projectleiders bij financiële en subsidievraagstukken

• ziet toe op de uitvoering van richtlijnen en procedures op het gebied van de financiële cyclus, administratieve organisatie en interne controle, signaleert knelpunten en onrechtmatigheden

• is applicatiebeheerder van de binnen de financiële administratie gebruikte softwarepakketten

• onderhoudt contacten met de salarisverwerker en levert salarismutaties aan
Levert een bijdrage aan de inrichting van de financiële administratie

• levert een bijdrage aan inrichting van de financiële administratie, project- en salarisadministratie

• levert binnen vastgestelde kaders een bijdrage aan het opzetten en bijhouden van de administratieve organisatie / interne controle

• houdt wijzigingen in belasting- en sociale verzekeringswetgeving bij en past deze toe


Overig

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op MBO-niveau, bijvoorbeeld Administrateur (MBO niveau 4)

• kennis van relevante wet- en regelgeving

• kennis en ervaring van de in de functie gebruikte softwareDirectiesecretaresse

Functieschaal FNM

5

Plaats in de organisatie

De directiesecretaresse rapporteert rechtstreeks aan de directeur of aan het hoofd bedrijfsvoering.

Hoofd- en deeltaken
Zorgt voor secretariële ondersteuning van de directeur

• fungeert als aanspreekpunt voor de directeur

• verricht secretariële ondersteuning voor de directeur (agendabeheer, verwerken post- en telefoonverkeer, opstellen conceptbrieven, klaarleggen stukken)

• zorgt voor de voortgangsbewaking van gemaakte afspraken

• ondersteunt de directeur bij de uitvoering van personeelszaken

• verricht facilitaire en organisatorische taken rondom vergaderingen en bijeenkomsten


Zorgt voor secretariële ondersteuning van het bestuur

• fungeert op het gebied van secretariële en facilitaire ondersteuning als aanspreekpunt voor het bestuur

• stelt in overleg met de directeur de agenda op voor bestuursvergaderingen en verspreidt deze

• notuleert bestuursvergaderingen en bewaakt de voortgang van gemaakte bestuursafspraken

• verricht facilitaire en organisatorische taken rondom bestuursvergaderingen en -bijeenkomsten
Overig

• ondersteunt overige directieleden en medewerkers op secretarieel-administratief gebied

• vervangt bij afwezigheid de secretaresse

• verricht overige voorkomende werkzaamheden op het eigen vakgebied


Opleiding en ervaring

• een relevante opleiding op MBO-niveau, bijvoorbeeld Directiesecretaresse (MBO niveau 4)

• kennis en ervaring van de in de functie gebruikte software1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina