Ranb code 044. 03 Kwartiersrekeningen peelland inv nDovnload 61.89 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte61.89 Kb.
RANB CODE 044.03 KWARTIERSREKENINGEN PEELLAND

inv. nr. 188

jaar 1623 gepresenteerd 1 maart 1624.

188.1 no. 2503.1 01.03.1624


blad 1

In de marge:

" gepresenteert dese rekeninghe bijden rendant opten iersten dach van meerte anno xvi C ende xxiiii tich ten huyse van JOOS BECX binnen Helmont ter auditie van HUYBERT VAN DER SCHOUTH schouteth van Erp ende Vechel, GERAERT PAUWELS schouteth van Aerle Beeck ende Rixtel, GOYAERT BRANTS in voorgaenden tijt schouteth tot Helmont voers. ende WILLEM SNOYEN als daertoe bijden quarier van Peelandt gecomitteert sijnde volgende d'acte van resolutie desvoers. quartiers van date den xiiii february anno 1623
Specificatie ende rekeninge vanden penningen ontfangen bijden schoutet des quartiers van Peelant JO. MARCUS VAN GERWEN mitsgaders van sijn vacatien ende deboursementen door commis­sie ende ten dienste des voors. quartiers gedaen beginnende metten iersten january ende eijndende den lesten decembris sestienhondert dryentwyntich - anno 1623
ONTFANCK
inden iersten is bij acte des voors. quartiers van date den xiiii february 1623 geaccordeert twee maenden vande moderatie vanden taux contributie vanden neersijde soo daer voor in dese rekeninge vande selve niet en wort gemaeckt ontfanck noch vuytgeven wort alhier voor noch ter tijt gehauden - memorie

linkermarge:

gesien d'acte van resolutie des quartiers prout in textu wordt wederhouden tot naerder bewijs - depost hieraff gedaen der bewijs bij specificatie bijden rendant geexhibeert ende bijden gecommitteerden gesloten opten derden february 1626 ende oversulcx alhier ontlast
blad 1 verso

volgens resoluties van 24.4 en 20.9 is geaccordeerd 'eene honorabele erkentenisse aen sijn Excellentie GRAEFF HENDRICK VANDEN BERGE de somme van duysent guldens'. Het bedrag is al wel opgenomen maar nog niet uitgegeven - memorie

linkermarge:

bevestiging van de twee data + de mededeling dat er een repar­titie van gemaakt zal worden.


volgens een resolutie van 24.4 is geaccordeerd dat worden omgeslagen nog twee maanden van de
blad 2

moderatie van de taux der contribu­tie 'ende dat naer raete dat een iegelyck daerinne compt te genieten om daermede te nego­tieren dat de verminder­den taux soude mogen beginnen vanden ix aprilis 1622 wairbij de dorpen een geheel gepasseert jaere de gratie quamen te genieten soo is dien volgende daer van over den quartiere oyck uytgesonden reparti­tie , maer soo de pen­ningen dair van con­cernerende noch niet en sijn ontfan­gen ende dat in dese reke­ninge oyck dairvan niet en wordt gemaect ontfanck ofte vuytge­ven, maer sal te sijnder tijt blijken van het emploij - dient daeromme hier alleenlyck voor - memorie


blad 2 verso - blanco

blad 3


UITGAVEN

In de rekening van 1622 was nog niet opgenomen dat van Gerwen op 10 december 1622 was vertrokken naar Den Haag om te doen wat in zijn vermogen lag om 'het redres van den taux der contributien' gerealiseerd te krijgen en is daar gebleven tot de laatste dag van december.

In diezelfde periode heeft hij zowel bij de SG als bij de PRINS VAN ORANJE ter sprake gebracht dat het kwartier heeft ontvangen 'brantbrieffven vanden gemutineerde van Huyssen' om terstond een bedrag van 2500 zilveren Philipsdaalders op te brengen en bovendien te komen praten over het dagelijks onder­houd van deze muiters. De kwartierschout protesteert in Den Haag hiertegen en "biddende overmits donmogelyckheyt vanden voors. quartiere ende dat daer door het opbrengen vande con­tri­butie ganschelyx soude worden verachtert dat daerine soude mogen worden versien op welck aengeven mits oyck het aengeven van enige neutrale landen de voors. heeren SG vercleerden te hebben gestelt ordre wairbij de brantschatten ende hostilitey­ten vanden gealtereede van Huyssen
blad 4

souden cesseren waer beneffens oyck sijne voors. Ex.cie wel expresselyck hadde geordineert aende Gouverneur van Grave Ravenstein en Gennip niet te gedoogen dat enige vande voors. gealtereerde souden passeren de Maese om onse quartieren te molesteren ende soo sij sulcx attenteerde datmense soude tracteren als vijanden ende doot slaen - alle dwelck alsoo gedaen sijnde is in den Haege gecomen tijdinge dat de gemuti­neerde liggende binnen Goch hadden gebrant inden lande van Cuijck waeromme sijne Ex.cie heeft datelijck ontbooden den voors. schoutet ende heeft hem tselve te kennen gegeven ende dair beneffens hem leverende een vande brantbrieven vanden voors. van Goch gescreven


blad 4 verso

aen het voors. landt van Cuijck verclaerende Sijne voors. Ex.cie dat insoverre van onser sijden tselve niet en worden belet veroijrsaecke soude de voors. van Huyssen wederom toe te laeten te exactionneren onse quartieren ende dat daeromme desen rendant soude wel doen ende terstonts vertrecken om hier inne te doen versien - om welcke oijrsaecke ende ten eijnde tgene voors. is egeenen voortganck en soude hebben, heeft hij sijne besoignes noch wederomme moeten laeten ongedaen ende is datelijck gereijst vuyt den Haege den iiii january naer Heus­den ende 'sHertogenbossche alwaer gearriveert sijnde heeft tgene voors. is te kennen gegeven aende heeren van de magis­traet ten eijnde


blad 5

deselve hierover wilden scrijven aen sijne Ex.cie den MARQUIS ende dair behooren soude ten eijnde de voors. gealtereerde tot Goch mochte worden geordineert de landen onder het gebiet vande voors. staeten behoorende niet te molesteren op dat wij vol­gende d'ordre vande voors. heeren Staeten ende Sijne Ex.cie oyck mochten blijven onbelast, op welck aengeven de voors. heeren van de magistraet vanden Bossche oyck hebben gescreven aen sijne voors. Ex.cie den MARQUIS ende daer behoorde - mair hebben verclaert soo desen rendant niet selver daer en reijsde dat sij besorchden dat de saecke lange mocht aenloopen ende dat ondertusschen enige disordre mochte geraecken te geschie­den, hebben daeromme


blad 5 verso

begeert dat hij dese reijse selver soude doen - is daeromme datelijck vertrocken naer Brussele alwair hij bij sijne voors. Ex.cie den MARQUIS soo veele heeft te weege gebracht dat is geordineert aen GRAEFF HENDRICK VANDEN BERGE de voors. gemuti­neerde liggende tot Goch te hebben in dien dat sij de landen ende quartieren behoorende onder de Heeren SG niet en souden molesteren ten waire die van Huyssen ierst molesteerde onse quartieren met welke ordre desen rendant is gereden bij Graeff Hendrick vanden Berge ende de saecke aldaer hebbende bestelt is oyck wederomme datelyck gereijst naer den Haege soo om dese saecke vande gemutineerde te versekeren


blad 6

als oyck om te hervatten ende te eijnden sijne langduerige sollicitatie de welcke hij hadde gelaeten op seer goeden voete ende comende wederomme inden Haege heeft aldaer aenden Prince van Orangnien gerapporteert tgene hij inde saecke vande gemu­tineerde hadde genegotieert. Biddende dat sijne Ex.cie wilde geneegen weesen onse quartieren vande belastinge der gemuti­neerde van Huyssen te bevrijden ende sijne voors. Ex.cie, hebbende satisfactie van tgene hierinne was gedaen, heeft oyck belooft onse quartieren te defenderen wairnaer heeft desen rendant wederom bij de hant genomen de saecke van het redres der contributien vande welke hij eens heeft vercregen een geluckige vuytcompste gelijck hij dairvan den quartiere heeft gedaen rapport op de vergaederinge


blad 6 verso

gehouden den xiiii february " - vacatie 1.1.1623 - 11.2.1623 = 42 dagen = 210 gulden


Buitengewone uitgaven tijdens deze reis:

verteringen in Den Haag met diverse genodigden 16 gl.

vertrekkende op 4.1.1623 te Rotterdam betaald aan vracht 2 gl. 10 st.

blad 7


" ende overmits dattet was gevroosen ende tegen den wijnt ende getijde heeft den vijffden moeten nemen eenen waegen van Rotterdam tot Yselmonde ende betaelt xxx st."

te Yselmonde gehuurd een 'roijschuyte' met 2 mannen om te varen tot Dordrecht betaald 2 gl. 10 st.

" en comende omtrent het dorp van Alplasserdam is het ijs soo geweldich met het getijde affgecomen dat wij waeren in seer groot dangeur van met de schuijte over het ijs te vergaen sijn alsoo met seer groot pericule ten lesten geset aen lant ende comende tot Alplasserdam heeft aldaer geheurt eenen waegen tot Gorcum binnen door het lant ende betaelt vii gl " ;
blad 7 verso

" item comende den vi smorgens tot Gorcum heeft moeten betae­len om te comen over het waeter mits den swaren ijsganck iii gl."; en van Worcum [= Woudrichem] geheurt eenen waegen tot Heusden 5 gulden; dezelfde avond gearriveerd te Heusden en aldaar verteerd samen met de heer VEREIJCKEN en anderen 12 gulden; samen met de rentmr. tot een besluit gekomen dat hij de com­mies VERHAER in Den Haag zou aanschrijven en aan de bode betaald 'mits het quaet reijsen' 10 st.;


blad 8

7.1.1623 een wagen gehuurd van Heusden naar Den Bosch en vanwege een extra overnachting moeten betalen 5 gulden;

9.2.1623 vanuit Den Bosch geschreven aan de secretaris van de Prins van Oranje over het overleg met de magistraat inzake de muitende soldaten en een bode met de brieven naar Heusden gestuurd 30 st.; in Den Bosch arriveerde ook de schout van Oisterwijk ' den welken hij de reijse naer Brussele geerne hadde aen den hals gehangen mair soo hij dairtoe niet en wilde versien oyck dat de heeren vande magistraet
blad 8 verso

tselve niet goet en vonden is geresolveert dat hij soude reijsen met den rendant ende soo den heere VAN GROBENDONCQ ten Bossche hadde staen een koetswaegen den welken hij geerne

hadde gehadt tot Brussele heeft begeert dat sij den selven wilden met neemen naer Brussele, wairomme de voirs. schoutet van Oijsterwijck heeft gesonden drij peerden ende sijn also den x vertrocken van huys ende savonts gecomen tot Arendonck alwair is verteert met peerden ende menschen tsamen vi gl. iiii st. wairvan de voors. van Oysterwijck heeft betaelt drij gl. twee st. ende desen rendant iii gl. ii st. [gecorrigeerd ii gl. i st.]
linkermarge blad 8:

" gemerckt d'extraordinaris vuytgeven alhier gebracht meesten­deel is raeckende den heere van Grobendonck wordt het selve om seeckere consideratien alhier gepasseert behoudelyck dat nae hadde dyen den rendant soo heeft genoten sijn vacatien - de teringhen sulen wordden vermindert voor een derdendeel ende dyenvolghende hiernae gecorrigeert" blad 8 verso : "gecorri­geert volgens de voorgaende apostille"; omdat de schout van Oisterwijk vanuit Arendonk weer terug reed heeft van Gerwen zelf te Arendonk een paard moeten huren om voor de koetswagen te spannen 3 gulden 15 stuivers;


blad 9

11.1.1623 na de middag te Herentals verteerd met 6 paarden en 5 mensen 3 gl. 6 st. [gecorrigeerd 2 gl. 4 st.];

in de avond gearriveerd te Lier en aldaar verteerd 12 gl. 10 st. [gecorrigeerd 8 gl. 6 st. 2 oirt]; 12.1.1623 van Lier vertrokken en te Mechelen verteerd 5 paar­den en mensen 5 gl. 4 st. [gecorrigeerd 3 gl. 10 st.]; " item tot Mechelen heeft geheurt dry andere peerden om den voors. koetswaegen voorts te brengen tot Brussele overmits de peerden van Oysterwijck doorden quaeden wech niet voorts en mochten ende heeft voor de voors. dry peerden tot Brussele betaelt 5 gl."; "item alsoo de voors. Here van Grobendoncq noch van desen rendant hadde begeert hem van Mechelen te willen bestellen twee vaeten rooden wijn heeft
blad 9 verso

daeromme met hem genomen een kerre ende deselve tot Mechelen gelaeden metten wijn ende gesonden tot Den Bossche ende heeft betaelt voorde vrahcte in acht daegen boven tgene is betaelt inde voors. verteringe x11 gl."

op 12.1.1623 te Brussel aangekomen en daar vanwege de kwestie van de 'gemutineerden' moeten blijven tot de 19e en betaald aan secretaris STEEENHUIJSE voor het contingent van Peelland voor de os van de kanselier [dat was een traditie elk jaar, zie in andere stukken - notitie van mijzelf !] - 36 gulden; op 19.1.1623 vertrokken vanuit Brussel en 22.1.1623 voor de middag te Annendael bij Graaf Hendrik vanden Berge en vandaar 'savonds tot Roermond, den 25e Den Bosch en daar op 27.1.1623 een schuit gehuurd ' op Bockhoven' 25 stuivers ;

te Bokhoven een andere schuit gehuurd richting Hemert 2 gl. 10 st.;


blad 10

'savonds aangekomen te Heusden om met Bruynincx en Vereycken allerlei zaken te bespreken - verteringen 11 gl.; 27.1.1623 een wagen van Heusden naar Woorcum [= Woudrichem] 5 gl.; overvaren van Worcum naar Gorcum 12 st.; 28.1.1623 een wagen van Gorcum naar Den Haag 12 gl.; gebleven in Den Haag tot 7.2.1623 en gesproken met diverse genodigden zoals secretaris JUNIUS, de secretaris van de PRINS VAN ORANJE en anderen - verteringen 18 gl.; te Brussel had kwartiermeester FRANCQUIN via de kwartierschout een paspoort verlangd van de Prins van Oranje om als 'amptman' in het land van Gulick 'vrij ende vranck' te kunnen reizen met 7 of 8 paarden voor een periode van 6 maanden, welk paspoort van Gerwen uiteinde­lijk heeft verkregen, samen met aan hem geschonken wijn 50 gl.;


blad 11

gratuiteit voor de secretaris van de Prins van Oranje - memo­rie; 7.2.1623 vertrokken uit Den Haag en betaald voor een wagen naar Gorcum 9 gl.; overvaren te Gorcum 2 gl.; gehuurd te Woudrichem een wagen naar Heusden 5 gl.; aangekomen te Heusden daar moeten blijven de 9e en 10e omdat de rentmeester aan de nieuw gere­dresseerde taux de 12e penning moest berekenen en hij wilde ervoor zorgen dat elk dorp van Peelland ' pertinen­telyck soude weeten sijnen quote just' 24 gl.; 11.2.1623 een wagen van Heusden naar Den Bosch 5 gl.; aan vracht van Den Bosch naar huis 30 st.; 14.2.1623 kwartiersvergadering te Helmond 5 gl. en omdat het 'spaede was alleer de comparanten hadden geresolveert' tot Helmond moeten blijven dus 10 gl.;


blad 12

27.2.1623 opnieuw afgereisd naar Heusden - de nieuwe taux zou ingaan met terugwerkende kracht per april 1622 - gebleven te Heusden tot 1 maart - MONS. DE MARQUETTE residerende te Utre­cht had nog penningen te goed van het kwartier, maar van Gerwen had ze niet voorradig; 3.3.1623 komt hij te Utrecht aan en heeft Marquette op rekening gegeven 365 gulden en is weder­om vertrokken 5.3.1623 van Utrecht naar huis en kwam daar aan op 7 maart - 9 dagen vacatie = 45 gl.; extra vertering met de rentmeester 11 gl.; betaald aan vracht van Den Bosch - Heusden - Utrecht vice versa 18 gl. 10 st.; 17.4.1623 heeft hij het kwartier beschreven voor de 19e, maar omdat GRAAF HENDRIK VAN DEN BERGE met een grote troepenmacht ruiters te Eindhoven was gekomen en hij gelogeerd was te Tongelre


blad 13

is de kwartierschout op 19.4.1623 naar Tongelre gereden van­waar Zijne Ex.cie inmid­dels was vertrokken en logeerde te Heeze & Leende waar van Gerwen toen naar toe gegaan is, waar graaf Hendrik de 20e vertrok naar Pelt en toen is van Gerwen huiswaarts gekeerd 10 gl.; 22.4.1623 geschreven aan de rent­mr. Heusden over de klachten van de dorpen die 'beschaedicht' werden door troepen uit Nijmegen en een expresse bode gestuurd 2 gl.; 24.4.1623 vacatie te Helmond voor een kwartiersvergade­ring 5 gl.; ter vergadering werd medegedeeld dat waarschijn­lijk een konvooi zou vertrekken vanuit garnizoen Weert naar Den Bosch en daarom is de kwartierschout op 27.4.1623 naar Den Bosch gereden om van van GROBENDONCQ zelf te vernemen of een inderdaad nog een konvooi zou komen en mocht dat het geval zijn, dat dan Peelland bevrijd zou blijven hetgeen hem toege­zegd is - 'savonds naar huis gereden 5 gl.; op de kwartiers­vergadering van de 24e was bovendien besloten om aan GRAAF HENDRIK VAN DEN BERGE 'om sijne benevolentie te winnen' een voeder wijn geschonken zou mogen worden - tegelijkertijd was een brief aangekomen van STAEKENBROECK die 'seer ernsten ende hooch hadde geschreven' dat niet voldaan was aan hetgeen hem beloofd was -


blad 14

het kwartier ontbrak het op dat moment aan voldoende geld om die belofte te kunnen waarmaken, vandaar dat van Gerwen op 2.5.1623 naar Helmond afreisde en samen met FRANCO VAN DEN HEUVEL een lening afsloot bij ANTHONIS 'in den Swaen' van 1000 gl. waarvan door Gijsbert Jan Alars uit Veghel 604 gl. werd afgedragen te Grave bij Staekenbroek - voor Gijsbert 4 gl.; 6.5.1623 van huis naar Helmond en heeft daar meegenomen GOYART BRANTS schout van Helmond en hebben beiden dezelfde avond gelogeerd te Someren en zijn vanuit Someren, met de president PETER ANDRIESSEN naar Roermond gereden en daar gesproken met de secretaris van Graaf Hendrik van den Berge en omdat de graaf zelf die avond te Roermond zou arriveren hebben ze gewacht - op 8 mei kwam van den Berge aan en men heeft hem namens het kwartier een voeder wijn overhandigd dat hij 'na ettelyck protest heeft geaccep­teert' en daarvoor is betaald aan secretaris GRAU 50 gl. - 5 dagen vacatie 25 gl.;


blad 15

Brants 4 dagen = 16 gl.; de president van Someren 3 dagen = 12 gl.; extra-orinaire vertering te Roermond met de secretaris van Graaf Hendrik en de stalmeester etc. 17 gl. 16 st.; aan de secretaris een pot wijn 30 gl.; 16.5.1623 komt er een bericht van een konvooi dat zou vertrekken en daarom heeft de kwar­tierschout op de 17e GROBENDONCQ aangeschreven om te weten wat er van waar was en dat Peelland daarvan verschoond zou mogen blijven - hij werd in Den Bosch uitgenodigd en is daar 18.5.­1623 naar toe gegaan waar hij te horen kreeg van de gouver­neur, dat die orders had gekregen vanuit Brussel om vanuit Roermond naar Den Bosch over te brengen 'eene groote somme van gelde' omdat het op handen zijnde konvooi heel veel zou kosten -


blad 16

hij vond goed dat de kwartier­schout zelf naar Roermond zou reizen om te gaan kijken of het geld daar gereed lag en hoe het overgebracht aou kunnen worden zonder konvooi en daarom is Marcus van Gerwen op 19.5.1623 van huis naar Helmond gereden, heeft daar Brants meegenomen en de 20e aangekomen te Roermond en heeft zijn opgelegde taak uitge­voerd, de 21e vertrokken en den 22e gereisd naar Den Bosch om van Grobendoncq rapport uit te brengen en omdat het geld te Roermond klaar lag en van Grobendoncq zou het graag in Den Bosch willen hebben [een bedrag van 75.000 gl.] - daarvoor had hij echter verlof nodig van de heren van de afdeling financien te Brussel en vroeg aan van Gerwen of hij namens hem naar Brussel zou willen gaan, nadat hij tresorier generaal KINSCHOT en de landrentmeester GRAMMAY te Roermond hierover had aangeschreven - op 22 mei naar huis gegaan 5 dagen vacatie = 25 gl. ; voor Brants 3 dagen = 12 gl.;


blad 17

23.5.1623 een bode gezonden naar Roermond naar de landrent­mees­ter en deze bode zou vandaar naar Brussel moeten komen waar de kwartierschout dan zou zijn - bode 7 gl.; 23.5.1623 ook een brief ontvangen van den HEER VAN KESSEL GOUVERNEUR VAN HEUSDEN - bodeloon 3 gl. x st.; in de brief stond, zonder opgaaf van redenen, dat de kwartierschout naar Heusden moest komen maar van Gerwen excuseerde zich vanwege een noodzakelij­ke reis naar Brussel en is 24.5.1623 van huis naar Brussel vertrokken en op 26.5.1623 daar gearriveerd om met de treso­rier generaal te onderhandelen over de som van 75.000 gulden waarvoor van Grobendoncq hem op pad gestuurd had - op dat moment arriveert op 1 juni de kwartierschout van Oisterwijk die een schrijven bij zich had van de kwartierschout van Kempenland met de boodschap dat de gouverneur van Heusden ' in arrest hadde gehauden de beschrevene soo van Peelant als Kempenland om te hebben gerelaxeert ten Bossche vuyt den dorp van Besoijen inde Langstraete enige gevangens aldair sittende geexecuteert van weegen ARTUS VAN NOORT


blad 18

vuyt crachte om seker vonnisse gegeven inden LEENHOVE VAN BRABANT volgende de be­scheeden dairvan sijnde ende alsoo de gearresteerde ende gegij­selde tot Heusden saeten en teerden tot groote coste heeft de voors. schout dese saecke moeten bijde handt nemen ende nae lange sollicitatie heeft soo veele vercregen dat bij Haere Hoocheyt de Infante is geordineert geweest de gevangens van Besoijen sittende binnen tsHertogen­bossche te doen relaxeren om welke oijrsaeke ende oijck om de voors. saeke vanden gelden desen rendant heeft moeten blijven tot Brussele totten vi july ende middeler tijt te weeten den xxii juny is tot Brussele gecomen den schoutet van Kemplant comende van Heusden adviserende de grote costen dewelcke op dese saeke waeren loopende en den voors. vi july vertrocken wesende van Brussele is gecomen tot huys den viii - 9 juli 'smorgens naar Heusden om te spreken met de Heer van Kessel en overhandigde deze de bescheiden uit Brussel inzake het ont­slaan van de gevangenen en de gouverneur van Heusden keurde goed dat de gevangenen zouden worden vrijgelaten, zo die van Besoijen ook zouden worden vrijgelaten - de kwartierschout is met die boodschap naar Den Bosch gereden en heeft daar gespro­ken met deurwaarder VAN DEN PUTTE voor bepaalde documenten,


blad 19

welke deurwaarder de gevangenen vrijliet en dit schriftelijk bevestigde en deze bevestiging naar Heusden gestuurd - op den 11.6.1­623 is van Gerwen weer thuis aangekomen 'ende alsoo in seer grooten dienste ende proufijt vanden quartiere gevaceert vanden xxiiii maij totten xi julij maekende xlix daegen wair voor compt 245 gulden; te Brussel in deze zaak uitgegeven 10 pattacons aan secretaris LA FAIJLLE waarvan de schout van Kempenland de helft betaald heeft, dus voor Peelland 5 patta­cons = 12 gl.;

2 pattacons aan de klerken en 4 pattacons aan de griffier van het Leenhof en diens klerk een half pattacon waarvan de schout van Kempenland ook de helft betaalde - voor Peelland 7 gl. 16 st.; aan procureur MEIJS 2 gl. 5 st.; te Heusden aan de klerk van de rentmr. voor twee afschriften van brieven van de Raad van State in Den Haag om aan alle commandanten en gouverneurs te ordonneren dat zij 'het uytlopen vande soldaeten ten plat­ten lande' moeten beletten - 28 st.; 14.7.1623 kwartiersverga­dering 5 gl.;
blad 20

op 16.7.1623 met WILLEM SNOIJEN vertrokken naar Den Bosch om met de gouverneur over deze zaak te praten en 'savonds weer naar huis gegaan 5 gl.; voor Willem Snoijen 2 dagen 6 gl.; de 'stercke fame quam' dat de ruiterij van Bergen op Zoom en Breda naar Grave zou trekken waarop van Gerwen opdracht kreeg van de overheid gedaan te krijgen dat het kwartier gevrijwaard zou blijven is hij met PETER VAN HEESSEL derwaarts gereden en heeft de heren RIJHOVEN en WAEGEMAN aangeschreven en hen een verering in het vooruitzicht gesteld [verantwoord in een nadere specificatie] - 5 dagen vacatie 20 gl.; 31.7.1623 uit Heusden een brief ontvangen van de officieren van de contribu­tie bodeloon 5 gl.; 1.8.1623 'smorgens vroeg naar Den Bosch gereden om over de belastingen in de Heusdense brieven te spreken met de gouverneur van de stad en met rentmr. BROECHO­VEN om te bezien of die hiervan al op de hoogte waren, hetgeen dus niet het geval was!, ' maer estimeerde dat dese belastinge van enige beschrijvinge gedaen over het quartier van Breda ende dat tselve soude moeten worden te kennen gegeven aende heeren Staeten van Brabant, waarop van Gerwen weer huiswaarts is gereden - vacatie 1 dag = 5 gl.;


blad 21

2.8.1623 kwartiersvergadering te Helmond 5 gl.; te Helmond gebleven omdat hij nog geld moest ontvangen van Franco van den Heuvel en is daags daarna pas vertrokken; 3.8.1623 een bode naar Veghel gezonden om Gijsbert Jan Alars te ontbieden te Rooi om hem vervolgens de ontvangen penningen van van den Heuvel over te laten brengen naar de gouverneur van Grave - bodeloon 5 st.; het ging om een bedrag van 300 gulden - vaca­tie van Gijsbert 6 gl.; op dezelfde dag een brief ontvangen van de rentmr. van Heusden met een brief van de Heusdense gouver­neur - bodeloon 2 gl. x st.; de rentmr. schreef dat het goed zou zijn dat de schouten van Peelland en Kempenland naar Heusden zouden komen om met de gouverneur te praten


blad 22

over de onkosten van de gevangenen van Besoijen - van Gerwen heeft deze brief doorgestuurd naar Oirschot die antwoordde dat hij op de 4e naar Den Bosch zou gaan en van daar naar Heus­den - beiden zijn ze op 5.8.1623 te Heusden aangekomen en hebben uitgebreid gesproken met de gouverneur - ze waren van mening dat de onkosten van de gijzelaars omgeslagen moesten worden over de gehele Meierij, maar Maasland en Oisterwijk wilden vrijgesteld blijven van die last omdat uit hun kwartie­ren geen gijzelaars en gevangenen te Heusden gezeten hadden - men zou dit nog eens nauwkeurig natrekken welk besluit die kwartieren nu eigenlijk genomen hadden - voorts hebben ze gesproken met rentmr. Bruynincx en controleur Vereycken over het SCHOUW - en PLOEGGELD waar omtrent werd besloten dat de beide kwartier­schouten hierover een brief zouden schrijven aan de officiers van de contributie, hier reeds in kopie aanwezig, die werd doorgestuurd via de bode Peter Adams naar de Raad van State in Den Haag - Peter Adams voor deze reis in naam van de vier kwartieren 32 gl. waarvan voor Peelland 11 gl. 14 st.;


blad 23

en om de 'voors. saeken te dirigeren tot ontlastinge van desen quartiere heeft de rendant gevaceert ses daegen compt 30 gl.; ook wilde men ontlasting van het schouwgeld en de beide kwar­tierschouten hebben daarom te Heusden extra verteerd 19 gulden voor Peelland 9 gl. 10 st.; 16.8.1623 weer brieven ontvangen van de officieren van de contributies te Heusden met afschrif­ten van de brieven van de Raad van State uit Den Haag 'wairbij blijct de ontlastinge van het schaugelt'; 3.9.1623 'savonds laat de tijding ontvangen dat er een konvooi te Helmond was aangekomen en daarom is van Gerwen de 4e 'smorgens vroeg naar Helmond gereden en te Lieshout aangekomen trof hij wel 700 wagens en karren geladen met tarwe


blad 24

en daarbij 2 com­pagnies paarden en 200 mannen te voet en vernam daar dat GRAAF HENDRIK VAN DEN BERGE met 16 compagnies paarden te Gemert zou zijn en is met dit konvooi naar de gou­verneur gereden en heeft ontmoet MONS. AUBERMONT met de ruite­rij van Den Bosch, die samen over Veghel zijn getrokken naar Heeswijk; van Gerwen is op 5.8.1623 'smorgens vroeg naar Heeswijk gereden om nadere informatie te verkrijgen en vernam daar dat Zijne Excellentie 'nachts was vertrokken naar Den Dungen en de kwartierschout is hem daar gaan opzoeken en nadat hij Zijne Excellentie had bedankt voor 'het faveur den quar­tiere beweesen' en hem voorts gebeden te hebben in het weder­keren 'insgelijcx ons te willen favoriseren' hetgeen de graaf hem beloofde, is hij samen met dit konvooi naar Den Bosch gereden en 'savonds weer terug naar Den Dungen - 6.8.1623 'smorgens met het konvooi van Den Dungen door Lieshout naar Helmond en voorts langs Asten door Someren en zijn dezelfde avond gaan logeren te Nederweert waar de troepen op de 7e zijn blijven liggen en is van Gerwen 'savonds naar Helmond vertrok­ken en den 8.8.1623 weer naar huis - 5 dagen vacatie = 25 gl.;

blad 25

'ende alsoo desen rendant voor sijnen grooten dienste den quartiere in desen gedaen ende sijne extraordinarisse moijten oyck wel toecompt eenen extraordinarisse recompensie stelt tselve ter discretien vanden heeren gecommitteerde'; met Zijne Excellentie had hij besproken dat 'ingevalle egeen ander middel en worden gevonden omde stadt vanden Bossche te victa­lieren [victualieren = spijzigen] dan bij middel van dusdaeni­ge convoijen dat het gansche landt daerbij soude worden bedor­ven biddende dairom insoverre doendelyck waere dat sijne Ex.cie wilde de goede hant hauden ten eijnde enich ander middel mochte worden gevonden wairop sijne voors. Ex.cie seijde dat hij rendant dien aengaende soude spreken metten HEER VAN GROBENDONCQ ende tgene deselve soude goet vinden dat hij geerne daer aen soude de goede hant hauden waeromme d evoors. rendant is gereden ten Bossche den x ende tgene voors. is int lanck ende breet te kennen gegeven aenden voors. Heere van Grobendoncq heeft de selve belooft te besien ofte in dese saeke enich ander middel soude connen worden gevonden ende tselve gedaen is den xi wederom gecomen tot huys ende alsoo gevaceert twee daegen' = 10 gl.;


blad 26

13.9.1623 een brief ontvangen van de gouverneur van Heusden via een deurwaarder van Heusden te paard - bodeloon 10 gl.; de gouverneur schrijft dat 'die van Besoijen wederomme worden beswaert ende datmen soude schicken tselve aff te maeken' waarop van Gerwen de kwartierschout van Kempenland heeft geschreven - bodeloon 9 st. ; antwoord van de kwartierschout van Kempenland bodeloon 9 st.; 20.9.1623 kwartiersvergadering te Helmond en na de vergadering kwamen velen steeds maar weer geld brengen om in Heusden af te dragen dat hij die avond in Helmond is gebleven en pas de xxi thuis is gekomen - 2 dagen vacatie 10 gl.; 23.9.1623 brief ontvangen van de schout van Kempenland bodeloon 9 st.; deze bode moest 'snachts in St.Oe­denrode logeren 8 st.; 26.9.1623 gereisd naar Heusden samen met de schout van Kempenland en WILLEM FRANS OTTEN president van Eindhoven om met de gouverneur te praten over de kosten die die van Besoijen menen te kunnen verhalen - de gouverneur vond het een moeilijke zaak en voordat er een besluit genomen was vertrok hij uit de stad Heusden en de beide schouten hebben toch op zijn terugkomst gewacht tot de 29e waarop ze ' enich bescheet becomende hebbende' naar huis zijn gegaan op 30.9.1623 - vacatie 25 gl.;


blad 27

het bericht deed inmiddels de ronde te Weert, Heeze en Eindho­ven dat er weer een groot konvooi op handen was waarom de kwartierschout op 5.10.1623 is gereden naar Den Bosch om van de gouverneur van de stad meer informatie daarover te krijgen, die verklaarde dat er tot op dat moment nog geen orders waren gegeven en beloofde aan de kwartierschout hem tijdig te infor­me­ren, waarop van Gerwen weer naar huis vertrok - vacatie 1 dag = 5 gl.; de kwartierschout was in Schijndel en hoorde daar van een voerman die van Roermond was gekomen dat GRAAF HENDRIK VAN DEN BERGE te Roermond was of Annendaal en dat CARLO VAN DEN CAMP hem had gezegd dat hij te Roermond enig geld had en verzocht om een 'wissel' van 500 of 600 gulden -


blad 28

op dit be­richt is van Gerwen op 7.10.1623 naar Helmond gegaan om het nodige geld bijeen te krijgen voor een verering aan het adres van Graaf Hendrik - te Helmond heeft hij met Franck van den Heuvel gesproken die zou proberen dinsdags daarna 700 gl. paraat te hebben - 5 gl.; de 7e te Helmond zijnde ontvangt hij een brief van de gouverneur van Heusden - bodeloon 2 gl.;


blad 28 verso

10.10.1623 'savonds naar Helmond gereden waar ook Willem Snoijen was aangekonen, geld ontvangen van van den Heuvel en 11.10.1623 doorgereden naar Roermond en op 12.10.1623 van Roermond naar Annendael en 'vindende Sijne Ex.cie onderwegen' zijn ze met hem weer teruuggereden naar Roermond waar hem 500 gl. werden gepresenteerd vanwege het kwartier - vacatie 11 gl. 14 st.; tegelijk is ook geschonken aan een soldaat genaaamd JAN VAN HELMONT vanwege zijn verdiensten voor het kwartier 7 pattacons samen xvl gl. xvi st.;


blad 29

vacatie van 10 - 14 october = 5 dagen = 25 gulden;

Willem Snoijen 12 gulen; 20.11.1623 een brief ontvangen van de rentmeester van Heusden met 'het dobbel' van brieven aan hem geschreven door de Raad van State in Den Haag - bodeloon 2 gl. 10 st.; 7.12.1623 brief ontvangen van de gouverneur en de magistraat van Den Bosch om de 9e aldaar te verschijnen - bodeloon 30 st.; 8.12.1623 alvast naar Den Bosch gereden en de 9e 'smorgens om 9 uur gearriveerd op het stadhuis, waar door de magistraat diverse punten zijn besproken - 4 dagen = 20 gl.; 15.12.1623 kwartiersvergadering en moest daar de nodige penningen hebben om aan de rentmr. te Heusden te geven en is op 16.12.1623 naar huis gereden - 2 dagen vacatie 10 gl.;

blad 30


betaald voor een 'vaetken brandewijn' voor de rentmeester te Heusden om 'denselven in vrientscappen ten voordele des quar­tiers te nainteneren' - 13 gl. 10 st.; voor het 'minuteren grosseren ende doubleren van dese rekeninge groot xxx folia tot vier stuivers het bladt compt vi gl.;

somma sommarum van allen den uytgeven der rekeninghe 1342 gl. 13 st. 2 oort

ende waer tegens nyet en is ontfanghen aldus comen desen rendant de voers. 1341 (!) gl. 13 st. 2 oort;

" aldus gedaen gepasseert ende gesloten byden voers. heeren gecommitteerden end eoversulcx byden selven geteeckent op huyden den tweeden dach van mert anno sesthienhondert ende vierentwintich'. [met de handtekeningen van de auditeurs]


blad 30 verso

volgens het slot van de rekening van 1620 toen meer uitgegeven dan ontvangen nl. 828 gl. 3 st.; in 1621 idem nl. 272 gl. 9 st.; in 1622 idem nl. 655 gl. 1 st. 2 oort; vacatie in het controleren van deze rekening 6 dagen door de gecommitterden 72 gl.; vertering tijdens de auditie van deze 4 rekeningen met aanweezigheid van enkele particulieren uit het kwartier 120 gl.; de kwartierschout dient vergoed te worden 3291 gl. 7 st. ; de gecommitteerden verzoeken de kwartierschout om een repar­titie op te stellen en deze te overhandigen aan de weduwe van Lambert Becx die het geld zal uitreiken.

Actum 3.2.1624.
===========================================================
188.2

los briefje in de vorm van een kwitantie over diverse verte­ringen op 11 en 12 october, o.a. maaltijden, wijn, ontbijt en voer voor de paarden voor een totaalsom van 11 gl. 14 st.


============================================================

IN DEZE REKENING WORDT OP DIVERSE PLAATSEN VERWEZEN NAAR AFZONDERLIJKE SPECIFICATIES DIE NIET ZIJN AANGETROFFEN - MOGELIJK IN EEN VAN DE VOLGENDE KWARTIERSREKENINGEN.============================================================
EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER
============================================================
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina