Ranb toegangsnummer 315 teksteditie en indexen op persoons – en plaatsnamenDovnload 1.11 Mb.
Pagina11/19
Datum22.07.2016
Grootte1.11 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

INVENTARISNUMMER 17


Concepten van accoorden over de nalatenschappen van Willem van Heeswijk en Ida Vogels 1737 en van Isabella van Heeswijk de weduwe van Johan van Mierlo 1738 – 1 omslag.

Genoemd worden in de vier losse stukken: Leonardus van Heeswijk, A.B. van Eijbergen, J. Chatveldt schepenen, A. van Breugel gehuwd met Isabella van Heeswijk, C. van den Heuvel gehuwd geweest met Maria van Heeswijk, Johan van Keulen gehuwd met Jacoba van Heeswijk, Joh. van Heeswijk geassisteerd door Mr. Ant. Versfelt, Egm. van Proijen – request van Cornelis Goossens gehuwd met Levina van Mierlo, Bernard van Mierlo kinderen en mede-erfgenamen van Isabella van Heeswijk in leven weduwe van Johan van Mierlo, Mr. Hendrik Bernard Martini en Pieter Storm van ‘sGravensande schepenen, advocaat W.C.Ackersdijk, Wilhelmus van der Kruijsen.

INVENTARISNUMMER 18


Tafel op de inhoud van een rechtsgeleerd werk of op die van een verzameling van rechterlijke stukken in de hand van Mr. J.C.Santvoort met gedeelten in andere hand, misschien van Th.F.Santvoort z.d. – misschien 18de eeuw] – 1 omslag.
 • of een eijsscher bevoegt is te resilieren van de instantie, met speciale reserve van sijne actie te institueren daar en soo te rade pag. 1-18

 • of schepenen van ‘sBosch in criminele saken, voor hare rechtbanck geventileert wordende, mogen admitteren extraordinaire proceduuren in dier voege als die gebruijkelijk sijn en geuseert worden, niet alleen voor de hoven van justitie en de subalterne regtbancken van de provintie van Hollant, maer bijsonder ook bij de Raad van Brabant pag. 19-27, 137

 • Brabanders mogen om geenderhande actie, soo reëel, personeel als mixte, nog bij arrest of hoedanige andere wijse het ook genaamt soude mogen wesen, in regte betrocken worden als voor der selver daagelijkse en competente regter, volgens de bekende privilegie genaamt de Goude Bulle pag. 25-32

 • nopens de devolutie en dubbelde devolutie pag. 33-65, 80-83, 690-705

 • of regenten en ingelanden van de heerlijkheijt Venloon, quartiere van Oosterwijck, Meijerije van ‘sBosch, bevoegt sijn geweest met den Heere van Venloon een contract aan te gaan, waer bij den heere van Loon in der tijd, ongehoude soude sijn te betalen in de reéle en personele ‘slands lasten; mitsgaders van de reële en personele omslagen, tot maintien van het dorpshuyshouden omgeslagen wordende pag. 66-68

 • nopens een besloten testament van een blinde fol. 69-80

 • of tegens de gewinchijnsen van het Capittel van Oirschot praescriptie valt pag. 85-88

 • item tegens de domaniale gewinchijnsen pag. 89-92

 • hoe en op wat wijse de torture te appliceren pag. 94-95

 • hoe en op wat wijse confrontatie te doen pag. 138-143

 • bij wie te dragen de kosten van schavot, de alimentatie van gevangens, het gevangenhuijs, den scherpregter, het bewaren van de gevangens, de adviesgelden in criminele saken pag. 109-115, 121-123, 350-352, 433-457, 476-478

 • huwelijkse voorwaarden pag. 125, 169, 367, 575

 • advisen daar over 177, 193

 • request tot separatie van bed, tafel en bijwoninge etc. pag. 153

 • rescriptie pag. 159

 • testamenten pag. 173, 325, 327, 463

 • scheijdingen en deijlingen mogen door geen notarissen maar alleen door secretarissen ten overstaan van schepenen geschieden pag. 209

 • nopens de nalatenschap van een arme vrouw, soo bij de Nederduijtse als W[a]alsche diakonije gealimenteert pag. 231

 • dat een landtol alleenlijk moet gevordert worden van goederen en koopmanschappen, van buijten binnen den lande van Brabant ofte uyt den lande van Brabant na buyten vervoert wordende; en alhoewel nu den landtol sodanig is geëxtendeert, dat den selven ook word gevordert van goederen en koopmanschappen van d’eene plaats van Brabant na de andere getransporteert wordende, sonder daar buyten te gaan of vreemden boodem te passeren, soo behoort nogtans dit gerestringeert te worden alleen tot koopmanschappen en geensints geëxtendeert te worden dat goederen, die iemant tot sijn particuliere mesnage of consumptie opdoet pag. 271

 • rakende het erigeren van nieuwe tolcomptoiren pag. 273

 • dat alle boetens door verloop van een jaar worden gepraescribeert pag. 295

 • nopens de tiendklock pag. 305

 • van de ondertekening van een testament pag. 307

 • of een gedaagde in persoon op de criminele rolle, suspect de fuga en geen of immers weynig goederen hebbende, door een drossaard vermag te worden gegijselt pag. 339

 • of in de Meijerije van ‘sBosch een notaris vermag te beschrijven en voor sig en getuygen doen passeren scheijdingen en deijlingen van erfgoederen, waar van alle de erfgenamen, uytgesondert twee minderjarige, meerderjarig sijn pag. 341

 • paarde-dief hoe die te straffen pag. 164, 343

 • aan wie competeren de boeten van verswegen hoornbeesten, gestatueert bij de ordonnantie op de hoornbeesten in de Meijerije van ‘sBosch, gearresteert den 23 july 1716 de gemeente Deurne als pagter of den drossaard pag. 354

 • hoe te straffen die geene, welcke publiecq gewelt, afpersingen van gelt etc. gepleegt hebben in ijemants huys pag. 376

 • nopens overspel door een getrouwt man begaan en of die het juramentum purgationis gehouden is te sweren pag. 379

 • vonnissie contumaciaal in criminele saken pag. 84

 • tot scherper examen pag. 93, 145

 • waar bij den delinquant gecondemneert word, om sijn hoofd op een block geleijdt, en vervolgens met een bijl van het lighaam afgehakt te worden pag. 147

 • van dagement in persoon op de criminele rolle met de clausule van edict pag. 201, 349

 • vonnisse contumaciaal in civile saken pag. 115

 • in procedure geinstrueert tot persisteringe loco duplicae incluijs, met delatie van eede pag. 293

 • appointement tot naderen toon pag. 363

 • vonnisse om een vrouws-persoon te worgen pag. 364, 365

 • om met de koorde gestraft te worden pagt. 373

 • arbitrale uytspraak pag. 479

 • acte van compromis pag. 487, 488

 • mandement van interdictie paenaal en daagsele met committimus pag. 489-494

 • advies of iemand ter goeder trouwe een scheydinge en deylinge hebbende getekent, en naderhand bemerkende dat er noch ongedeylde goederen zijn, niet kan eijssen inventaris van het ongedeelde of wel eijssen, dat men zig met de exprugere, er geen goederen etc. te zijn pag. 497-499

 • of een stuk lands staande huuwlijk aangekogt en wederom verkogt wordende, de mans vrienden na de vrouw vrienden vernaderende, het land moet volgen of wel de vrouws vrienden eerst vernadert hebbende pag. pag. 503-507

 • wie de judicatuure over de contraventie van het jagtreglement competeert tot Berlicum leen- en tolkamer tot ‘sBosch of schepenen van Berlicum pag. 382-409, 495

 • of de ingesetenen van Deurne uyt kragte van de acte van verkrijg van de gemeente van den jare 1325 en daar op gevolgde confirmatie van den jare 1465, bekomen hebben het directum of utile dominium van de gemeente of vroente der heerlijkheijt Deurne ende vervolgens vermogen die te ontgronden ende uyt te delven de moeren ende leem tot pot-aerde en ander gebruyk uytgraven, sonder bewilliginge van den heer en des selfs consent, onder eene behoorlijke recognitie daer toe te verlenen pag. 420

 • wanneer een deurwaarder ter instantie van borgemeesters en collecteurs, soo van ‘slands als gemeentens penningen executie tegens vaste en erffelijke goederen dirigeert, wie de conditien behoort in te stellen, den deurwaerder of den secretaris of de penningen van de verkopingen moeten geconsigneert worden onder de secretaris etc. pag. 459

 • of goederen van delinquanten moeten worden geconsigneert onder den geswore clercq van den hoofdschout ofte onder een ander en onder wie – en of in criminele proceduure, ordinaris modo aangelegt wordende, den clercq de penne moet voeren etc. pag. 471

 • requeste om te obtineren brieven van veniam aetatis pag. 499-503

 • een advies nopens de praeferentie in het vernaderen van vaste goederen, de mans broeder of de vrouwe broeder pag. 505

 • request om te verkrijgen de unio prolium met een rapport daar omtrent gedaan pag. 507-511

 • berigt op zodanige requeste pag. 508

 • een advies of subalterne regters bevoegt zijn om bruyd en bruydegom op beyder versoek van den ondertrouw te ontslaan pag. 511

 • hoe erfhafelijke goederen volgens de costuymen van Andwerpen te verdelen pag. 513

 • een request van den Heer van Berlicum en Middelrode over het regt van proceduren van contraventien tegens de jagt pag. 515 vide etiam pag. 382, 409, 495

 • berigt op het zelve request door die van de leen- en tolkamer te ‘sBosch pag. 522

 • mandement van inductie pag. 525

 • dagvaardinghen uyt cragte van het zelve pag. 528

 • notulen ter rolle van ‘sBosch op het zelve pag. 533

 • vonnis van den Raad van Brabant waar bij het interminent van voors. mandement word ontzegt pag. 539

 • een testament tusschen man en vrouw met onderling consent pag. 540

 • declaratie der ontfangers te ‘sBosch nopens het breuken der gebrekigen in het betalen van chijnsen pagt. 543

 • vonnissie in cas van de plano recht geeijst wordende pag. 547

 • of in cas van vernaderinge een, die nader is in den bloede, de gemaakte onkosten door een ander, die verder in den bloede bestaat aan den verkoper, moet refunderen pag. 549

 • brieven ad omnes populos pag. 551

 • nopens het regt van den houtschat van onvrije aan vrije personen et vice versa verkogt wordende etc. pag. 552

 • vonnis contumaciaal na verstecq van andwoord pag. 554

 • missive instructieff nopens chijnsen pag. 555

 • advies of een legaat heeft preferentie op de goederen van den erfgenaam boven het land, in opzigte van borgtogt voor verpachte middelen; item an error advocati noceat clienti pag. 573

 • procuratie tot het maken van huuwlijke voorwaerde pag. 575

 • advies of in de Meijerije van ‘sBosch de goederen van man en vrouw, eendragtelijk testerende, aanstonds na overlijden van een van beijde, quo ad proprietatem op de geinstitueerde erfgenaamen vervallen pag. 579

 • wanneer schepenen ten platten lande advisen inhalen in cas crimineel en de advies-penningen niet kunnen gevonden worden uyt de goederen van de delinquanten, moeten die komen ten lasten van het corpus; dan ingeval parthijen hinc inde in civile saken vermogende sijn de advys-penningen te furneren, moeten ijeder de helft aan schepenen geven pag. 95, 458

 • nopens composibel verklaren 75 en seqq. 2de deel


INVENTARISNUMMER 19
Financiële stukken hoofdzakelijk kwitanties 1725-1766 – 1 omslag.
 • kwitantie uit 1724 van schout en regenten van Ginneken en Bavel m.b.t. een verschuldigd bedrag van Johannis Cornelis Santvoort te betalen aan de ontvanger Bastiaan van Rethy – ondertekend door J. sGraeuwen te Ginneken

 • kwitantie uit 1736 van een verschuldigd bedrag van de Heer Santvoort aan Adam Schouw vanwege het werk van een knecht achter het vuurstaal

 • kwitantie uit 1746 van een verschuldigd bedrag van de Heer Santvoort aan Jan Schouw

 • nog een kwitantie uit resp. 1751 en 1752 met een verschuldigd bedrag aan dezelfde Jan Schouw te betalen


 • los briefje met uit 1757 : eerste koop twee pistolen ingezet bij Hendrik Smits 10:15:0

 • tweede koop: het paard, sadel en toom ingezet bij Jacobus van Wuurmond 24:0:0 – deze brief is ondertekend door resp. Jacob de Gijselaar, Antony van Hanswijk en H. Santvoort

 • losse kwitantie uit 1760/1761 van de Heer Gerard Piper oud-schepen en raad der stad Den Bosch betreffende penningen die hij schuldig is aan Hermanus Geroen [dubieus] vanwege geleverde wijn, vlees, kreeften, sterke drank en bier
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina