Rechtbank den haagDovnload 6.91 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte6.91 Kb.
RECHTBANK DEN HAAG
Deze informatie wordt u op verzoek van de rechtbank Den Haag, kamer voor kantonzaken uitgereikt.
Van de Deurwaarder heeft u een dagvaarding gekregen, waarbij u wordt opgeroepen om voor de rechtbank, kamer voor kantonzaken te verschijnen, omdat er door iemand een vordering tegen u wordt ingesteld.
Wanneer u het met de vordering eens bent, kunt u kontakt opnemen met de in de dagvaarding genoemde deurwaarder voor het maken van betalingsafspraken.
Wanneer u het met de vordering niet of ten dele niet eens bent, kunt u:
Uw schriftelijk verweer (antwoord) per post (postbus 20302, 2500 EH Den Haag) naar de griffie van de rechtbank Den Haag, kamer voor kantonzaken zenden, danwel dit verweer ter griffie bezorgen. Houdt u er wel rekening mee, dat het verweer tijdig vóór de aanvang van de zitting op de griffie aanwezig dient te zijn, omdat de kantonrechter met te laat ontvangen stukken geen rekening kan houden.

Houdt u bij het opstellen van het verweer rekening met het volgende:  1. Zet boven het verweer: Antwoord, de namen van de partijen en de zittingsdatum;

  2. Geef duidelijk aan waar u het wel en waar u het niet met de tegenpartij eens bent en omschrijf waarom dat zo is;

  3. Voeg bewijsstukken (b.v. betalingsbewijzen) bij en nummer deze;

  4. Zend de stukken in tweevoud (één exemplaar voor de kantonrechter en één voor de eisende partij) en behoud zelf een kopie.

Wanneer uw verweer tijdig op de griffie is ontvangen behoeft u niet naar de terechtzitting te komen. U ontvangt dan na de zittingsdatum de beslissing van de kantonrechter op uw in de dagvaarding of door uzelf in uw verweer genoemde adres. Lees deze beslissing goed. Het kan zijn dat verdere handelingen van u danwel van uw tegenpartij worden gevraagd.


Wanneer u denkt dat uw antwoord niet tijdig de griffie zal bereiken dient u wel naar de terechtzitting te komen, indien u alsnog verweer tegen de vordering wilt voeren. In dat geval kunt u op de terechtzitting alsnog schriftelijk verweer overhandigen, danwel mondeling verweer voeren. Zorgt u er wel voor tijdig op het in de dagvaarding genoemde tijdstip aanwezig te zijn, omdat de kantonrechter met een te laat gevoerd verweer geen rekening mag houden.
Een schriftelijk (ingezonden) verweer heeft uiteraard de voorkeur, omdat daardoor misverstanden worden voorkomen. Bovendien bespaart u tijd, omdat u voor het schriftelijk indienen van het verweer niet naar de zitting van de kantonrechter behoeft te komen.
Slechts in uitzonderingsgevallen zal de kantonrechter op uw verzoek uitstel verlenen om verweer te voeren. U dient uw verzoek daartoe tijdig vóór de zittingsdatum schriftelijke en gemotiveerd bij de griffie in te dienen.
Wanneer u iets niet duidelijk is over de wijze waarop een procedure voor de kantonrechter dient te worden gevoerd, kunt u voor inlichtingen bellen met de civiele griffie van de rechtbank Den Haag, kamer voor kantonzaken. (tel 070-3813790)
De griffie kan u echter geen rechtskundige adviezen geven voor de behandeling van uw zaak. Voor degelijke adviezen dient u zich te wenden tot een advocaat, een deurwaarder of een rechtskundig adviseur. Ook kunt u een bureau voor rechtshulp raadplegen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina