Rechterlijk Archief Veghel, inv nr. 102, attestaties 1742-1749Dovnload 130.53 Kb.
Pagina3/4
Datum20.08.2016
Grootte130.53 Kb.
1   2   3   4
Dat hij deponent de voors(creven) tiendenaren hoorde seggen, dat sij een halff vant vijffde pretendeerde, maer dat ook iemandt van de tiendenaers zijde tegens den requirant: “laet ons het accorderen,” en daer op bij den requirant wiert geantwoort: “Neemt wat u toecomt.” Dat hij requirant alsdoen bij sijnen vader is gegaen, die doodelijk crank was. De voors(creven) agtien lammeren die doen getient waeeren wederom bij de overige op de misse waeren geloopen, den voors(creven) Jacobus van Orten van gemelte lammeren nog één lam weg heeft genomen, en dat deselve tiendenaeren aldoen met de voors(creven) drie lammeren syn heen gegaen. Wijders verklaert den tweede deponent, dat Van Orte tegens hem seijde: “Dat siede gij nu wel, dat ik dat lam weg hael.””
Bijschrift bij de hierna volgende doorgestreepte tekst: “Vermits den deponent geen eet wilde presteeren dit door gescrapt ter presentie van geregte.”
Doorgestreepte tekst: “Den derde deponent verklaert dat hij op St. Pieter en Paulus dag in den jaere 1700 vyffenveertig by den requirant voor scheeper woonde, en alsdoen gesien heeft dat Melis Seger Donkers, Jacobus van Orten en Cornelis van Orten bij den requirant quamen omme syne lammeren te tienden, en dat hij gesien heeft, dat de voors(creven) tiendenaeren van de twintig lammeren twee hebben genomen. Dat alsdoen nog ses lamemren overig bleven. Dat den requirant alsdoen by synen vader is gegaen die doodt krank was. Dat even daer nae die voors(creven) uytgetiende schapen by de overige ses ongetiende waeren gelopen, gemelte Van Orten alsdoen een van deselve getiende schapen weg nam. Dat den deponent daer op seyde: “Die lammeren sij eens getient.” Dat Melis Segers daer op seijde: “Hout maer dat gij hebt,” en dat deselve alsoen met de voors(creven) drie lammeren zijn heen gegaen. Dog alvorens door iemant van de tiendenaren tegens den requirant geseijt: “Laat het ons accorderen,” en daeer op bij den requirant wiert geantwoort: “Neemt wat u toecomt.”

R102, fol. 197v (16-7-1746)

Schepenen van Veghel veklaren “ons op heden dato onderges(creven) des namiddags ont(rent) de clokke vijff uuren te hebben begeven aen de woonhuijsinge van Lambert Janssen van den Oever, staende binnen desen dorpe van Veghel ont(rent) de capelle int Eerde, en aldaer voor voors(creven) huysingen in een kuijlke off sloot met de voeten bovent water vinde leggen, het doodt lighaemtje van Geertruij dogtere Jan Geerits Verwetering (niet verre van daer woonagtig) en out soo seijde ont(rent) vier en een halff jaer, en welk lighaemtje daer van gehaelt sijnde in onse presentie ter instantie van den Hoof Ed(el)e Wel Geb(oren)e Heer, Grave van Regteren, vreyheer van Gramsbergen, Hoog en Laegschout der Stadt en meijerije van S’ Bosch, is gedaen visiteren door Petrus Schippers, m(eeste)r chirurgeyn alhier, edog aen voors(creven) lighaemtje geende de minste wonde, quetsuere off blauwe placken bevonden dan alleen dat het was opgeswollen vant water, waer door de levende geesten syn vervlogen, en alsoo notoir door het water de doodt is gevolgt.”

R102, fol. 149 (4-8-1746)Voor schepenen van Veghel verschenen Johannis Corstiaen van de Ven, “president”, Jan Jacobs van der Meulen, Jan Tonij Hoppenaers, en Antonij van Geelkerken, “regerende schepenen alhier”, en Francis van der Linde “regerendt borgem(eeste)r”, om op verzoek van het Hoog officie in Den Bosch een verklaring af te leggen.
Zij verklaren “dat haer als regenten is toegesonden haer Ed(el)e Mog(end)e Res(oluti)e van den 11 der gepasseerde maendt julij, waer bij onder andere is geordoneert pe ordre van den heere prince van Waldecq, Generael en cheff der troupes van desen staet, het bij die res(oluti)e geexpliceerde te leveren. Dat aen regenten den 14 dito door den stadthouder is aengeschreve om van wegens dese gemeente daegs daer aen, wesende den vyfftiende dito, agtien karren enkel gespan, ieder met een kar en voerman naer ’t leger bij Breda moste werden gesonden, en welke karren op voors(creven) vijftiende smorgens ten ses uuren moste bij den anderen comen op de heyde ontrent den molen van Best.
Dat na alle oude manieren en gebruijk doodanige dienste, welke de ingesetenen volgens den tour verpligt sijn te doen, sij regenten in navolging van dien mede onder andere aen de beurt wesende, hebben gelast met haer paerden en karren desen dienst te gaen verrigten. Als namentlijk Johannis van Doorn, en Aleke weduwe Geerit Verwetering, die dan ook te weten Adriaen, soone Johannis van Doorn en Adriaen, knegt van voors(creven) wedue Geerit Verwetering haer mede aldaer en na het leger hebbe begeven. Dat genoemde persoonen den 21 dito sonder paert en kar uijt het leger sijn geretourneert, en aen alle regenten (except den 3 deponent, die mede na het leger was) hebben comen verhalen, dat haere paerden van honger en gebrek en door het continueel voortjagen van de militie d’eene reets gestorven en d’ ander op de doodt lag, en dat sij ook van haer seer mishandelt waeren geweest. Wyders datter drije personen van St. Oedenrode, die ook wilde gaen loopen waeren gevat, en wel mogelijk soude connen werde opgehangen (“want sij sijn als duijvels, daer wij onder waeren”) en andere uytvindinge. Dat vervolgens, sijde sij, regenten verpligt waeren haer weder karren en paerden te besorgen. Dat dese vertellinge een groot opstandt onder de vrouwen en kinderen en vrienden van de weggesonde voerlieden verwekte. Dat sij regenten nauwelyks noyt ongeteriteert bleven en wel smadelyke woorden hebben moeten uytstaen.
Dat regenten, eensdeels als door dwang, anderdeels met compassie waeren aengedaen, goetgevonden hadden, dewijle van de andere voerlieden hadden gehoort, en sij soo sij seyde ook niet en wiste waer se waeren, goetgevonden hadden den persoon van Lambert Claesse Rademakers nae het leger te comitteren, en aen hem eenig gelt gefourneert, om het selve aen de voerlieden tot haer subsistentie te geven. Dat desen persoon den 23e july voors(creven) van hier is vertrocken, dog onderwegen in den dorpe Son alle de andere voerlieden fris, gesont en wel content hadde gerencontreert, behalven een Francis Willem Sijmons, welke nog int leger was. Dat desen haeren comittent dien selven dag met de voerlieden weder was terug gecomen. Dat regenten uyt gerugte inmiddels hadde vernomen dat de paerden, soo als sij hadden opgegeven niet doodt, maer by haer verlaten waeren.
Soo als bewaerheydt wiert, want voorgemelte Francis Willem Sijmons den 30e dito geretoureert sijnde, verhalende hij de paerden en karren van voorgemelte Johannis van Doorn en w(edu)e Geerit Verwetering even voor sijn vertrek nog int leger heeft gesien, en soo wanneer sij daer nae toe gaen, niet twijfelde off souden se aenstonts connen becomen, soo sij maer eenen schelling daegs aen den soldaet, welke de paerden tzedert haere verlating opgepast hadde, gaven.
Dat des niet tegenstaende allent geene voors(creven) de personen welke haere paerden hadde verlaten wel bewust waeren en soo door regenten, als door den geretourneerde voerman haer is geseyt en voorgedragen, dat sij nu haer paerden en karren weder conde becomen, sij daer na niet luijsterende, in tegendeel continueel op regenten knorrende en smalende, eensdeels als off sij regenten niet bevoegt waeren geweest haer te comen ordoneren van na het leger te vaeren. Ja, selffs voorslaende en beweerende dat een van regenten na het leger moste gaen om haere paerden en karren weder te haelen, off wel een goede somme gelt aen iemandt te geven, die daer nae toe ginge, en dat sy regenten haere paerden en karren weder moste te besorgen off andere in de plaets.
Wyders verclaert den eerste deponent dat op sondag den 31e july ont(rent) agt uuren voormiddag, comende uijt synen roomschen godsdient van wegens Jacob en Adriaen soonen Johannis van Doorn, Antonij soone Geerit Verwetering, en Jan Dirk Donkers, schoonsoon van deselve w(edu)e Geerit Verwetering is geroepen in de huysinge en herberge van Jan van de Werk, alwaer van haer aen hem wiert geseijt, dat sij nu quamen om regenten over haere karre en paerden te spreken.
Dat hij president sijde: “Wij comen stracx bij den anderen, dan cont gij regenten tegelijk hooren.” Dat den president alsdoen is gegaen ten huijse van Geerit van de Leemput, naest de s(ecreta)rye in een aparte camer, alwaer mede quamen den 2e, 3e en 5e deponenten, wagtende naer het uijtgaen van den gereformeerde godtsdienst, om nevens anderen schepenen bij den anderen te wesen. Dat inmiddels aldaer is gecomen den vorster alhier, die aen haer regenten quam seggen, dat dese vier perspoonen ten huijs en herberge van hem voors(creven) vorster waeren. Off regenten daer wilde comen. Dat den president antwoorde: “Soo sij ons willen spreken, connen sij hier comen.”
Dat daer op bij haer in de camer sijn gecomen die voors(creven) persoonen met namen Jacobus en Adriaen soonen Johannis van Doorn, Antonij Verwetering en Jan Dirk Donkers, alwaer deselve persoonen met groote brutaliteyt, dog het meeste door den voors(creven) Jan Dirk Donkers wiert voorgedragen iemant van de regenten naer het leger te senden om haer verlate paerden en karren op te soeken, en weder thuijs te leveren off te vergoeden, dan off een acte te passeeren waer bij regenten soude geloven, dat indien sij haere paerden en karren niet conde becomen, vergoeding soude doen, en ook off die geene van haer daer dan heenen sal gaen gevange wierde, soude moeten lossen. Verders verwytende regenten dat sij niet bevoegt waeren haer te ordoneren na het leger te vaeren, maer dat zy die karren publiecq ende voor alle man hadde moeten bestellen, en ander smeelende woorden. Dat hoe seer door de drije eerste deponenten wiert beweert dat sij volgens res(oluti)e karren mogte senden, en dat het hier een oudt gebruyk is, dat die aen den tour is moet vaeren, en dewyle sij aen de beurt waeren, geen reden hadde van clagen. Dat des niettegenstaende geseijde Jan Dirk Donkers even brutael rasende, tierende en op de tafel slaende (soodanig dat regenten geen andere gedagten hadden, off soude van haer hebben geslagen geworden), zeijde: “Dat staet in de res(oluti)e niet.” Dat hij weder seijde: “Ik al eenen schelling geven om de res(oluti)e te horen lesen. Dat den president om die morrende personen tegemoet te comen en de gevolge daer van te stillen, goedt vondt soo ras den gereformeerde godsdienst geëyndigt was, Petrus de Jong, drossaerdt van Vlierden en gesw(oren)e clerq alhier, heeft gaen versoeken om de res(oluti)e te haelen, en haer voor te lesen.
Die dan ook immediaet is gecomen met voors(creven) res(oluti)e van den 11 july 1746, haer voorlesende en ont(rent) de helfte daer van gelesen hebbende, daer op by desen Jan Dirk Donkers en Tonij Geerits Verwetering in hevigheyt wiert geseyt: “Dat spreekt maer van de hoy en haver carren.” Dat daer op bij geseyde De Jong wiert geseyt: “Wagt, want sij is nog niet uytgelesen.” Dat hij evenwel al rasende bleeff, den eerste dep(onen)t ook tegen hem seyde: “Swygt still.” Dat voors(creven) De Jong de res(oluti)e voortlesende seyde: “Der staet dat de vorst van Waldecq de uyts(..)vinge kan doen. Dat evenwel bij hem nog niet genoeg was, en al tierende den eerste dep(onen)t aen her seyde: “Daer is nog een brieff,” waer by die karren sijn gerequireert, versoekende tegelijk hem De Jong dien brieff te haelen, die daerop opstont, en de res(oluti)e in de handt hebbende na huijs meende te gaen, de res(oluti)e ter s(ecreta)rye te gaen brengen en dien brieff te haelen.
Dat geseijde Jan Dirk Donkers, al rasende seyde: “Dat is maer van de hoij en haver carren, en niet van de andere karren.” Den selve De Jong dae oo antwoorde: “De regenten hebben wel gedaen, en dat het mijn saek was, ik soude het ook soo gedaen hebben, want daer sijn meer dorpen, die het ook soo hebben gedaen.” Dat denselven Jan Dirk Donkers daer op antwoorde en in hevigheyt seyde dese of diergelyke woorden tegens gemelte De Jong, hem bespottende: “Dat is omdat gij soo eenen langen rok aen hebt.” Dat gemelte De Jong daer op antwoorde: “Wat raekt u mynen rok, die is betaelt.” Dat Jan Dirk Donkers hem de Jong uytlagte, gemelte P. de Jong seyde: “Luysak off schobjak, wat smeelde hij op mynen rok.” Dat gemelte Jan Dirk Donkers daer op attaqueerde en een slag aen sijn hooft hem de Jong toebragt en met de hairen tegen de gront rukte en boven op syn lyff lag. Dat alsdoen den hospes van den huijse en andere hem nog met gewelt van syn lyff hebben gecregen, en alsoo ontset.

Wyders verclaert den 4e dep(onen)t (dat hij die wat laet quam) de voorige woordewisselinge by de vyer genoemde dep)onen)ten verclaert niet te hebben gehoort, maer wel dat voors(creven) Petrus de Jong van gemelte Jan Dirk Donkers soo als hier voor is gedep(oneer)t is geattaqueert, mishandelt, en tegens de gront nedere gerukt, liggende boven op hem, en door den hospes en andere ontset.


Alnog veclaren den 1e en 4e dep(onen)ten dat iemant van haer dep(onen)ten imemdiaet na het voorgevallene tegens Antonij Verwetering seyde: “Gaet by uw swager Jan Dirk Donkers om te sien dat dese saeke stil wert gehouden.” Dat voors(creven) Antony Verwetering daer op uyt de camer is gegaen, en weder binnen comende seyde: “Daer is niet aen te doen, hij wil liever hangen.”
Wijders verclaert den 1e deponent dat opgemelte vier persoonen sig nog niet vergenoegende over dat hier voor onbetamelyk voorval, maer selfs verstout dien selven namiddag ont(rent) half twee uuren weder aen sijn huijs syn gecomen, nogmaels gewilt dat regenten iemant na het leger soude committeren om haer paerden en karren aff te haelen, off dat sy regenten aen haer een acte soude passeeren, en daer bij geloven dat indien sij dan gevange wierde, regenten haer dan soude moeten lossen, off haere paerden goet doen. Dat hij president daer op antwoorde: “Gaet maer heen. Gij sult niets hebben. Gij hebt het (denoterende daer mede het hier voorgemelt slaen) schoon begayt.”

R102, fol. 170v (14-1-1747)

“Compareert voor schepenen in Veghel ondergenoemt Jan Mateussen van der Leest, out ont(rent) 50 jaren, gewesene pagter van slants smalle tiende alhier, genaamt ’t Zontvelt, Uytcampe en Havertiend over den jare ingegaen primo aug(ust)o 1700 vierenveertig, publick vant gemeene lant ingepagt. Alsmede Philip Wijnant Oppers, out ont(rent) 55 jaren, borge, en medestander voor voors(creven) clamp smalle tiende, lieden van eere en inwoonderen alhier, de welcke ter requisitie van Jan Tonij Hoppenaers, Daniel Jans van Erp en Paulus Aalbers, respective pagter en borge van een der clamp smalle tiende genaemt de Couveringse vlastiende over den jare ingegaen primo aug(ust)o 1745, ende solemneelen eede aen handen des gecommitteerde heere off(icier)e affgelegt, hebben getuijgt, verclaart ende gedeponeert waar ende waaragtig te weesen.
Voor eerst den eersten deponent dat hij tyde van sijnen voors(creven) pagt op verscheyde plaatse en aan differente persoonen toebehoorende vlas, ’t geene niet tot booten was gebonde, en dus nog liggende opt velt met haffels gepluckt, heeft getiend gehadt. Den tweeden deponent verclaart dat hij als borge en medestander ook by de voors(creven) op verscheyde plaatse vlas heeft getiend dat nog gepluckt aan de haaffel lag, sonder dat in booten was gebonden.
Wijders verclaren zij deponenten dat het tiende van vlas aan de haffel, sonder ten booten gebonden off gebragt, is veeltijts geschiet, en gehoort hebben, dat alsoo bij oude pagters voor hem meermalen is gedaan geworden. En dat zy ook op den laatsten dag aan haren pagt nog verscheyde partyen vlas ’t geene soo in booten was gebonden, als dat geene nog aen haffel zag, hebben getiendt gehadt.”

R102, fol. 71 (14-1-1747)

“Compareert voor schepenen in Veghel ondergen(oem)t Wouter Jan Cluijtmans, out ont(rent) 50 jaren, en Hendrik Jacobs van den Oever, out ont(rent) 25 jaren, bijde woonagtig onder de vryheyt St. Oedenrde, welcke ter requisitie van Jan Tonij Hoppenaers, Daniel Jans van Erp en Paulus Aalbers, respective pagter en borge van een der clamp smalle tiende genaemt de Couveringse vlastiende over den jare ingegaan primo aug(ust)o 17 vyffenveertig, ende solemneelen eede aan handen ders gecommitteerde heere off(icier)e affgelegt, hebben getuijgt, verclaart ende gedeponeert waar ende waaragtig te weesen.
Als voor eerst den eersten deponent, dat op zondag den een en dertigsten july des voorledene jaren 1700 sesenveertig circa twee à drije uren namiddag aan den deponents woonhuijsinge zijn gecomen Peter Hendrix van Gemert, woonagtig op de Couvering, en Rut Jans van de Weijdeven, woonagtig int Everse, beyde onder de vrijheyt St. Oedenrode, pagter en borge van seeckere clamp slants vlastiende, genaamt de Everse vlastiende van den jare geëxpiteert op de selve enendertigsten julij 1700 sesenveertig voors(creven).

Welcke twee persoonen tegens hem deponent sijde: “Wij hadden gairne de tiende van u vlas.” Dat den deponent daar op antwoorde: “’t Is sondag, gij lieden had gisteren connen koomen. Dan sou ik het hebben gereet gemaakt, maar nu leijt het nog aan de haffel, soo als het gepluckt is.” Dat sij twee persoonen repliceerde en zijde: “Wij sullen t wel tiendbaar maken.” Den deponent daar op wederom zyde: “Daar heb ik misschien niet tegen.” Dat dese twee persoonen daar op zijn vertrocken en hebben zijn geplocke vlas, liggende op zijn lant ’t geene den arme tot St. Oedenrode toe behoort en bij hem deponent int gebruijck, tiendbaar gemaakt en van daar haar uijtgenome tiende verbragt vant velt.


Verclaart wijders dat voors(creven) twee persoonen nog door hem deponent off van iemant sijnde familie zijn geroepen oft versogt geworden zijn vlas te comen tienden, maar van selffs aan zijns deponents huijs zijn gecomen.
Den tweeden deponent verclaart dat hij op zondag den eenendertigsten july 1700 sesenveertig voors(creven) ont(rent) drije uuren namiddag is coomen gaan voorbij het bovengemelte Arme lant bij den eersten deponent int gebruijk, alwaar vlas op gepluckt lag, en alsdoen oipentlyk gesien dat de hier voorgenoemde twee persoonen met name Peter Hendrix van Gemert en Rut Jans Weydeven int voors(creven) gepluckt vlas besig waaren om het selve te tienden.”

R102, fol. 174 (23-1-1747)

“Compareert voor schepenen in Veghel ondern(oem)t Maria Adriaan Hermens, huijsvrouwe Francis Jantjens, woongagtig int Eerde, haar voorgehouden wesende dat zij op den twaalffden november des voorledene jare 1700 sesenveertig neffens Jan Roovers van de Groenendaal, Hendrik Aarts van der Heijden en Wijnant Dirx van der Heijden voor de not(ari)s Gerard de Jong en seeckere getuijgen waren gecompareert en aldaar ter requisitie van Jan Tonij Hoppenaers, gewesene pagter van seeckere clamp slants tiende genaamt de Couveringse vlastiende anno 1700 vijffenveertig publicq ingepagt, onder presentatie van eede ten allen tijde des gerequireert werden aff te leggen.
Dat zij hadde verclaart comparante alsdoen particulier had gedeponeert soo als volgt. Dat den requirant vergeselt met Daniel van Erp op den eenendertigste julij des jaars 1700 sesenveertig ontrent halff vier uure namiddag, tijde wanneer het vlas gewassen op den acker van Jan Roovers, eerste deponent, getient en weggevoert wiert, door den requirant haren man niet thuijs was, maar dat den requirant tijde voors(creven) tegens haar deponente syde: “Segt aan Jan Roovers dat ik sijn vlas heb getient.” Waer op den requirant is vertrocken. Dat zij deponente dien selven dag (soo haar voorstaat) daar van kennis heeft gegeven aan de huijsvrouw van Jan Roovers.”

R102, fol. 180 (6-3-1747)

“Compareerden voor schepenen in Veghel ondergenoemt Maria Janse van der Heyden, w(edu)e wijlen Jan Antonij Hoppenaers, in leeven schepen alhier ter plaetse, te kennen gevende dat wijlen haeren voors(creven) man Jan Antonij Hoppenaers tegelyk met Daniel Janse van Erp en Poulus Aalbers genootsaakt sijn geweest voor heeren schepenen der stadt S’ Bosch als gedelegeerde regters in saake van slans gemeene middelen procedures te defenderen en te vervolgen als ged(aagde)ns en verweerderen ter eenre, op ende jegens den h(ee)r en m(eeste)r Hendrik de Kempenaer, rentm(eeste)r der geestelijke goederen over het quartier van Peelandt, eyscher, ter andere sijde, en nademael het voorseyde proces nog ongedecideert is hangende, en nu onlangs haer comp(arant)tes man deser werelt afflijvig is comen te werden, nu oversulx nodig is, dat de voorsyde procedures werde geresumeert, soo verclaerde sij comparante in de beste en bestendigste forme regtens te constitueeren ende magtig te maeken de h(ee)r Cornelis Weijgaars, procureur voor de Ed(ele) en Agtbaere geregte der hooftstadt S’ Bosch, specialijk om in haer comparantes naam, de hier bovengemelte procedures te resumeeren en darrementen van dien aen te nemen.”

R102, fol. 207v (26-10-1747)

Voor schepenen van Veghel verschenen “Francis van der Linde, “out-borgem(eeste)r alhier, out ont(rent) 53 jaren, Jan Tijssen van Berkel, out 33 jaren, Johannis Lambers van de Ven, out 46 jaren, en Peter van Valderen, out ontrent 49 jaren, alle inwoonderen alhier, liede van eere, staande ter goeder naam ende faam, welke na gerigtelijke citatie door de vorster alhier, onder eede aan handen van den gecommitteerde vant officie afgelegt, hebben getuijgt, verclaart ende gedeponeert, ter instantie van de heer Willem Jan Gualtheri, stadhouder des quartiers van Peellandt, waar ende waaragtig te wesen,
dat sij deponenten op gepasseerde maandagh, zijnde geweest den drie en tewintigigsten deser maant october 1700 seven en veertigh, des voordeniddags alle bij den anderen zijn geweest ten huijse en herberge van Aalbert van de Ven, vorster alhier, alwaar mede present waren Jan Laurensse van Berkel en Dirk de Leeuw, mede inwoonderen alhier. Dat voors(creven) Jan Laurensse enige woorden tegen sijne suster met name Emmerens Laurensse van Berkel, huijsvrou van Hendrik Geerts Dieperbeek, krijgende onder andere tegens haar sijde dese off diergelyke woorden: “Swijgt stil, off ik schup u voor u gat.” Dat zij daar op antwoorden: “Ik ben genoeg gestooten.” Dat voors(creven) Dirk de Leeuw daar op tegen gemelte Jan Laurensse seyde: “Stoot haar niet, als ik er bij ben, want dan salt niet wel zijn.” Dat Jan Laurenssen daar op repliceerde: “Neemt gij het dan daar voor op.” Dat de Leeuw daar op verder seijde: “Ja.” Gemelte Jan Laurenssen daar op met de tang (die hij in zijn hant hadde) den voors(creven) Dirk de Leeuw daar mede een slag op zyn hooft toebragt, dat hem het bloet van zijn hooft afliep. Dat gemelte Dirk de Leeuw daar op met zijn mes in de hant op voors(creven) Jan Laurenssen aanviel en hem daarmede eene wonden in sijnen linkeren arm toebragt, soodanig dat hij daar van seer sterk bloede. Dat den derde deponent hem Dirk de Leeuw daar op syn mes uijt de hant heeft genomen om voors(creven) questieuse personen te verenigen.”

R102, fol. 209 (26-10-1747)Voor schepenen in Veghel verschenen “Benjamin soone Gerardt de Jong, out ont(rent) 21 jaeren, Claes Schoonhoven, out ont(rent) 36 jaeren, Jasper Aert Janssen van den Tillaer, out ont(rent) 23 jaeren, Claes Hendrikx van den Broek, out ont(rent) 23 jaeren, Peter Wouters Wagemans, out ont(rent) 21 jaren, alle lieden van eere, staende ter goedere naem en faem en inwoonderen alhier, welke nae gerigtelijke citatie des vorsters alhier, onder eede aen handen des gecom(miteerd)e vant offitie affgeleget, hebben getuygt, verclaert ende gedeponeert ter instantie van Willem Jan Gualtherie, stadthouder des quartiers van Peelandt, waer ende waeragtig te wesen.
Voor eerst den eerste in ordine deponent, dat hij op den negenentwintigste der gepasseerde maandt september deses jaers eventien hondert sevenen veertig synde alsdoen soogenaemde kermis alhier, namiddag op de straet staende, heeft gesien dat eenig volk bij den anderen liepen tussen de huijsinge van Aert Verwegen en Peter Jan Jansse, alwaer altans in woont Daniel van Uden, hij daer naer toe is geloopen, en gesien heeft dat Willem soone Willem Jan Tomasse en Dirk soone Jan Francis in questie waeren en Willem Willem Jan Tomasse syn bloot mes in de handt had, en daer mede Dirk Jan Francis een snede, niet beter wetende op syn linker schouder toebragt, maer niet te konnen seggen, off door het vel was off niet, en dat Dirk Jan Francis sijn mes op de gront lag en riep dese off diergelijke woorden: “Och mijn heer siet daer, mijn mes leyt op de gront.” Dat hij dep(onen)t gemelte Willem Willem Jan Tomasse met een stok op syn rug sloeg om gemelte questieuse persoonen van den andere te helpen, die daer op sijn gescheijden.1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina