Rechterlijk Archief Veghel, inv nr. 102, attestaties 1742-1749Dovnload 130.53 Kb.
Pagina4/4
Datum20.08.2016
Grootte130.53 Kb.
1   2   3   4
Den twede dep(onen)t verclaert dat hij op dage voors(creve), soo als den eerste dep(onen)t heeft verclaert, heeft gestaen gehadt voor de huijsinge van Aert Verwegen, en alsdoen heeft gesien dat Willem soone Willem Jan Tomasse quam gelope met een bloot mes in de handt en tussen de huijsinge van Aert Verwegen en Peter Jan Jansse alwaer in woont Daniel van Uden, inliep sonder te weten wat daer mede dede, als wel te hebben hooren seggen dat hij den persoon van Dirk Jan Francis had gequets.
Den derde deponent verclaert dat hij op dage voors(creve) soo als den eerste deponent heeft verclaert op de straet aen de koekx kraeme staende, heeft gesien dat eenig volk bij den anderen liepen tussen de huysinge van Aert Verwegen en Peter Jan Jansse, alwaer in woont Daniel van Uden, hij daer op is na toe gelopen en alsdoen gesien dat er questie was tussen Willem soone Willem Jan Tomasse en Dirk soone Jan Francis, en bijde haere messe uijt hadde. Dat hy depo(onen)t daer op Willen Willem Jan Tomasse in synen arm vatte en tegens hem sijde: “Gaet met my na Gerardt van der Landen,” sonder te weten off een van beyde waeeren gequets. Dat hij toen der tyt heeft gesien dat Benjamin de Jong den voors(creven) Willem Willem Jan Tomasse met een hout off stok op syn rug sloeg, om deselve van den andere te helpen.
Den vierde deponent verclaert dat hij op dage voors(creve) soo als den eerste deonent heeft verclaert op de straet was, en gesien heeft dat eenig volk tussen de huysinge van Aert Verwegen en Peter Jan Jansse alwaer in woont Daniel van Uden, inliepen, hij daer na toe is geloopen en gesien heeft dat voor de poort Willem Willem Jan Tomasse en Dirk Jan Francis bijde haere messen uijt hadde, sonder te weten dat een van hen byde waere gequets, en anderhand sag dat benjamin de Jog met een stok sloeg, om, soo hij hoorde seggen, de voors(creven) persoonen die in questie waeren van malcanderen te scheyden.
Den vyffde deponent verclaert tyde en dage voors(creven) op de straet te sijn geweest en gesien te hebben dat er questie was tussen Willem soone Willem Jan Tomasse en Dirk Jan Francis, en dat Willem Willem Jan Tomasse benevens eenen hoop menschen onder andere aen de poort tussen voors(creven) huijsinge van Aert Verwegen en Peter Jan Janssen stont, met sijn bloot mes in de handt, sonder verder gesien te hebben wat daer mede dede, als wel een dag twee à drie daer nae te hebben hooren seggen dat Dirk Jan Francis gequets was.”

R102, fol. 226 (10-3-1748)

Voor schepenen van Veghel verscheen Peter Schippers, “meester chirurgeyn en inwoonder alhier”, die op verzoek van het Hoog officie in presentie van schepenen heden “heeft gevisiteert het doodt lighaam van Willemijna dogtere Aelbert van de Ven, liggende aen de huijsinge van Aelbert soone Aelbert van de Ven, vorster alhier, en verclaert hij voornoemde chirurgeyn aent selve lighaem geene de minste wonde, quetsuere off blauwe plecken te hebben bevonden.”

R102, fol. 238 (27-5-1748)

“Compareerden voor schepenen in Veghel, quartiere van Peelandt, Meyerye van S’Bosch, dese get(ekent) Jan Daniels van de Crekelshoff, borgemeester, Pieter Schippers, Geerardt van der Landen, en Francis van Eert, regeerende schepenen deses dorps Veghel voors(creven), Adam Lauwerenssen en Francis van Berkel, regerende schepenen des dorps van Erp, mitsg(ader)s Christiaen van Beeck, welke het borgem(eeste)rschap voor syn vader aldaer waerneemt. Dewelke na citatie ter instantie van syn excellentie den Heere Baron van Haeren, haer Hoog Mog(end)e gedeputeerde te velde, onder solemneele eede aen handen van den president n(omin)e officie affgelegt hebben, verclaert, getuijgt ende gedeponeert waer ende waeragtig te wesen.

Als voor eerst den eerste in ordine deponent (Jan Daniels van de Crekelshoff) dat gepasseerde zaturdag, wesende den vyffentwintigste deser loopende maendt maij 1700 agtenveertig ontrent vier uuren namiddag aen sijn huijs sijn gecomen twee Hussaeren te paert, welke van hem deponent in qual(itey)t als borgem(eeste)r affvorderde vyff karren, vertoonende een brieffje int hoogduyts geschreve, en na syn best onthout getekent bij eenen Massau Luetenant, seggende te zijn vant regiment van Caroli. Dat sij van hem borgem(eeste)r eten voor haer, en hoij en haver voor haer paerden, vraegende, ook heeft gegeven. Dat nog daer nae wederom vraegden om eijeren. Dat hij borgem(eeste)r die heeft gehaelt, ten getalle van negen, en op haer ordre in de pan met braeff booter heeft gedaen en bij haer sijn geconsumeert. Dat sij telkens om die vijff karren te hebben ins[is]teerde, hij borgemeester antwoorde: “Die kan ik soo ras niet becomen, en ook soo moet men schepenen eerst spreken.” Sij hussaeren den deponent voorsloegen en seyde: “De saek sou nog wel gevonden konnen werden.” Den deponent daer op seijde: “Wat pretendeert gij lieden dan om geen karren te leveren.” Alsdoen by de hussaeren gevraegt voor ieder kar een ducaat. Hij borgem(eeste)r syde: “Als gy een schelling off ses hadt, dat kan al gaen, off een rixdaelder, die sou ik uijt myn sak geven.” De hussaren dit weijgerde, maer indien voor ieder kar een gulden woude geven, sij dan genoegen soude nemen, ’t geene den borgem(eeste)r weijgerde.


Dat immediaet daer op door de hussaeren een gidtse wiert gevraegt, die hem wiert besorgt, en daer mede een van die twee naer Erp in reijdende. Dat den anderen ont(rent) een halff uur daer nae bij hem deponent vertoeffde, ook vraegde nog een gidtse, die aen hem ook wiert gegeven, en daer mede na Erp ingerede. Dog voor syn vertrek seyde den hussaer: “Borgemeester, maekt dat de karren claer syn, wy comen wederom, maer wy connen wel vyffentwintig man sterk sijn, en soo se niet gereet syn, als wast twaelff uuren in den nagt, soo sult gy borgem(eeste)r en het ganssche dorp sig beclaegen.” Waer mede dan is vertrocken.
Wyders verclaeren den 1, 2e, 3e en 4e deponenten (Jan Daniels van de Crekelshoff, Pieter Schippers, Geerardt van der Landen, en Francis van Eert) dat de twee hussaeren ontrent agt uuren des avonts wederom sijn gecome, vraegende off de karren gereet waeren, en bij iemant van de deponenten geantwoort: “Neen, nog niet, wij sullen se gaen ordonoren, wagt een wijnigje.” De geseyde hussaeren vraegde off hij borgem(eeste)r wijn in huijs hadt. Geantwoort: “neen.” Deselve hussaeren alsdoen weder antwoorde: “Wij geven den donder van den borgem(eeste)r,” rydende vant huijs van den borgem(eeste)r nae de huijsinge van Geerit van de Leemput, daer tegenover staende. Dat sy hussaeren al wederom nae de karren vraegde, iemant daer op antwoorde: “Jae, aenstonts zullen se hier sijn,” gevende sij hussaeren genoegsaem te verstaen dat sulx wel aff te make was, soo als geschiedt is, want in plaetse van karren te leveren aen voors(creven) hussaeren, is gegeven vier gulde, negen st(uyvers), twaelff pen(ningen), en daer en boven voor haere verteeringe soo aen hoij, haver, wijn en bier betaelt twee gulde ses st(uyvers) en dus gemelte hussaeren ont(rent) tien uuren in den avont van hier vertrocken, nemende den weg op na Dinter.
De 5e, 6e en 7e deponenten (Adam Lauwerenssen, Francis van Berkel en Christiaen van Beeck) verclaeren dat op dato den vijffentwintigste deser loopende maandt voors(creven), ontrent vijff uuren namiddag tot Erp sijn gecomen twee hussaeren, de eene ont(rent) een halff uur na den anderen, welke soo sij sijde quamen van Veghel, en vraegde van de gemeente van Erp vijff karren. Dat sij deponente sijde: “Onse karren sijn meest nae de armee, dus ondoenelijk.” Dat een van de hussaren sijde: “Soo gij se niet levert, sal een van ons hier blijven op coste van de gemeente, en den anderen na het leger rijden, om meer volk te haelen. Dog als gij wilt geven twee ducaten, dan sal ik tegen mijn officier seggen, dat ik door een hussaer het dorp heb laeten visiteren, datter geen paerden sijn.” Dat eijndelijk sij deponenten met haer hebben geaccordeert en gegeven twee gulden, seventiens t(uyvers), vier pen(ningen), boven en behalven de vertering van wijn, bier, eeten, drinken en haver tot twee gulde, veertien st(uyvers), agt pen(ningen).”

R102, fol. 281 (14-4-1749)

“Wij Marten van Doorn, president en gecommitt(eerd)e officier, en Gerit van der Landen, schepen van Veghel, quartiere van Peelandt, Meijerije van S’ Bosch verclaeren ons op heden dato ondergeschreven des namiddags de clokke seeven uuren te hebben begeeven aen de woonhuijsinge van Peter Janse Loijmans, staende binnen desen dorpe over de Brugge, en aldaer voor voors(creven) huijsinge in een sloot met de voeten int water vinden leggen het doodt lichaemtje van Peeter soone Peter Janse Loijmans voors(creven), out soo seijde ont(rent) twee jaeren, en welk lichaemtje daer van gehaelt zijnde in onse presentie ter instantie van den Hoog Ed(ele) Wel Geb(oren) Heer Grave van Regteren, vrijheer van Gramsbergen, Hoog en Laagschout der Stadt en Meijerije van S’ Bosch, gedaen visiteren door Petrus Schippers, m(eeste)r chirurgijn alhier, edog aen voors(creven) lichaemtje geende de minste wonde, quetsure off blauwe placken bevonden, dan alleen dat het was opgeswollen vant water, waer door de leevende geesten zijn vervloogen en alsoo notoir doort water de doodt is gevolgt.”

R102, fol. 284v (29-4-1749)“Compareert voor schepen in Veghel ondergenoemt Marten van Kilsdonk, geweesene preesident schepen, en alnog woonagtig alhier, gecoomen tot den ouderdom van 86 jaeren, dewelke na gerigtelijke citatie onder presentatie van eede ten allen tyden des gerequireert werdende te presteeren, ter requisitie van heeren scheepenen, geswoorens en raeden der hooftstadt S’ Bosch heeft verclaert, getuijgt ende gedeponeert waer ende waeragtig te wesen.
Dat hij in syne jonge jaeren op verschyde plaatsen inde Meijerije van S’ Bosch veele pagten van dominiale houtschatten heeft gehadt, en ook meede onder andere binnen de dorpe van Schijndel en Erp. Dat ont(rent) de 40 jaeren geleeden onbegreepen denselve houtschat over den dorpe Schijndel in pagting hadde, is coomen te gebeuren dat aldaer van weegens m(eeste)r Victor van Beugen, inwoonende borger der stadt S’ Bosch een parthije eijkenhout, staende op de gemeente van Schijndel, en weesende het voorhooft van landt geleegen ter plaatse genaemt in de Broekstraat, is vercogt geworden. Dat van weegens voors(creven) h(ee)r vercoper van deese gedaene vercoping en hoeveel in coop had opgebragt (’t geene nae sijn best onthout was bedraegende tussen de 2 à 300 gulden) ten comptoire van des deponents collecteur aldaer was aengegeeven, dog dat hij h(ee)r vercoper als borger der stadt S’ Bosch sustineerde vrij van houtschat te weesen.
Dat hij deponent, offschoon hij nooijt van eenigen borger der stadt S’ Bosch houtschat had ontfangen, ’t sij van hout binnen s’ erffs, off hout op voorhoofden staende, egter door den h(eer) m(eeste)r Pieter Versterre, waerneemende het comptoir van de h(eer) Raad en Rentm(eeste)r Generael der Domainen, was aengesegt, dat hij den houtschat op voorhoofde van goederen de borgeren der stadt S’ Bosch toebehoorende, staende soude hebben in te vorderen, ende te ontfangen.
Hij deponent van dit boovenstaende voorval aenstonts aen hem h(ee)re Versterre kennis heeft gaen geeven, welke heer Versterre hem deponent ordonneerde te gaen aent huijs van den h(ee)r vercoper, Victor van Beugen, en hem te vraagen om geen actie off proces te hebben, off hy den houtschat geliefde te betaelen, soo als hij deponent ook heeft gevraegt. Dat hy heer vecoper sig declareerde niet van sin te weesen iets daer van te betaelen, uijt hoofde dat hij sustineerde als borger privilegie vrij te weesen.
Dat hy deponent daer van wederom rapport aen den heer Versterre heeft gedaen, die hem deponent beloofde, dat hy den h(ee)r vercoper voor de Tolcamer soude aendoen en besorgen dat daer van den houtschat soude werden betaelt. Dat hij daer nae differente rijse wederom bij den h(ee)r Versterre is geweest. Egter nooijt gehoort dat de h(ee)re vercoper Victor van Beugen diesweegen in regten heeft aengesprooken, veel min betaelinge van houtschat daer van heeft ontfangen.
Zijnde mede ont(rent) de 40 jaere onbegreepen geleeden, tijde als hij deponent was pagter van den houtschat tot Erp, even gelijk geval is geweest van hout staende op de voorhoofden van eenige goederen gen(aemt) den Maggerman, toebehoorende S(eigneu)r Willem Vos, borger der stadt S’ Bosch, vercogt, ook geen gelt van houtschat, wat devoiren hij deponent daer toe aenwende, heeft connen becoomen.
Wijders verclaert hij deponent, dat in alle zyne pagterije van houtschat, die hij in voorige oude tijde menigte aen de handt hadde, nooijt van eenig snoijsel van boomen, geschiedende om soodaenige geplante boomen te doen opgaen, eenige houtschat, nog ook van affgesnoijde banden die gebruijkt werden aen musaars in te samelen, off om huyse te decken, nog ook van oude huijsinge, schuuren off schoppe, welke den eenen aen den anderen vercogt, eenig houtschat heeft genooten, off gesustineert te competeeren.
Dat hij deponent nu eenige jaeren herwaerts met de uijterste bevreemding heeft gehoort, dat sommige pagters van soodaenig opsnoijsel off van banden aff te sneijen en van oude huijsinge, schuur, off schoppe vercogt werdende, houtschat, ’t zy int geheel off quasi den halven houtschat hebben weete in te voeren.”

R102, fol. 285v (2-5-1749)“Wij Marten van Doorn, presiden en gecommitteerde vant officie, en Geradt van der Lande, schepen in Veghel, quaeriere van Peelandt, Meyerye van S’ Bosch, verclaeren ons op heden dato onderges(creven) des snamiddags de clokke ses uuren te hebben begeven ontrent de woonhuysinge van Philip Jan Philipse, staende binnen desen dorpe aent Beukelaer, en aldaer niet verre van voors(creven) huysinge in een sloot met de voeten int waeter vinde leggen, het doodt lighaemtje van Johannes soone Philip Jan Philipse voors(creven), out soo seyde ont(rent) drye jaeren. En welk lighaemtje daer van gehaelt sijnde in onse presentie ter instantie van den Hoog Ed(el)e Geb(oren)e heer Graeve van Regteren, Vreijheer van Gramsbergen, Hoog en Laegschout der Stadt en Meyerye van S’ Bosch, gedaen visiteeren door Petrus Schippers, m(eeste)r chirurgeyn alhier, edog aen voors(creven) lighaemtje geene de minste wonde, quetsuure off blauwe plecken bevonden dan alleen dat het was opgeswollen vant water, waer door de levende geesten syn vervlogen, en alsoo notoir doort water de doodt is gevolgt.”


1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina