Ref: gib/Bssa/7488/16201-13: 56 BetreftDovnload 52.55 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte52.55 Kb.

Dienst Landelijk Gebied regio West

T.a.v. de heer W.B. den Dekker

Postbus 3010

2270 JB VOORBURG

Den Haag, 14-02-2006Ref: gib/Bssa/7488/16201-13:56

Betreft: project Abtswoude 52 Schipluiden, ZH

Geachte heer Den Dekker,


Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvraag van Verhoeve Milieu West bv van 01-02-2006 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor een partij die bij SenterNovem Bodem+ bekend is onder nummer 16201.
Onderhavige partij is vrijgekomen bij sanering van diverse halfverhardingpaden in het landelijk gebied in de nabije omgeving van de Abtswoude te Schipluiden en in tussendepot opgeslagen en gekeurd aan de Abtswoude 52 te Schipluiden.
De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor deze:
SenterNovem

Opdrachtmanager Bodem+

drs. A.A. de Zeeuw

Bijlagen:

Besluit

Aanvullende informatieRelatie-, project- en adviseursgegevens

Partijgegevens
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Besluit van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor deze de opdrachtmanager SenterNovem Bodem+, van 14-02-2006 op de aanvraag van Verhoeve Milieu West bv namens Dienst Landelijk Gebied regio West om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 2 onder f van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).


De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor deze de opdrachtmanager SenterNovem Bodem+,
gezien:

 • de aanvraag van Verhoeve Milieu West bv van 01-02-2006 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond;

 • de bij de aanvraag overgelegde stukken, waaronder:

 • het formulier “Aanvraag verklaring verontreinigde grond” d.d. 31-01-2006;

 • de rapportage “Abtswoude 52 te Midden Delfland In-situ partijkeuring Conform het Bouwstoffenbesluit” (Verhoeve Milieu West bv, kenmerk HVE/ADV/VMW/55146, d.d. 20-01-2006);

 • de briefrapportage “Indicatief onderzoek asbest in grond, bepaling zeefcurve” (Verhoeve Milieu West bv, kenmerk Advies/VMW/HVE/HVE/26036, d.d. 31-01-2006);

 • de brief van Verhoeve Milieu West bv van 03-02-2006 met kenmerk Advies/VMW/JPA/JPA met een toelichting op de situering van de partij in tussendepot;

 • de rapportage van de visuele inspectie van de partij door Van Vleuten Consult bv d.d. 08-02-2006 op verzoek van SenterNovem Bodem+ (Van Vleuten Consult bv, projectnummer CV06044VIS, d.d. 08-02-2006);

 • de resultaten van het door SenterNovem Bodem+, namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, uitgevoerde onderzoek.

gelet op: • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

 • de beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  (Stcrt. 2005, nr. 130);

overwegende: • dat het betreft de partij van 600 m3 / 960 ton, bij SenterNovem Bodem+ bekend onder nummer 16201, behorend bij project Abtswoude 52 Schipluiden, zoals omschreven in de bijlagen 'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond betreft, blijkt dat: • de partij is vrijgekomen bij sanering van diverse halfverhardingpaden in het landelijk gebied in de nabije omgeving van de Abtswoude te Schipluiden;

 • de partij bestaat uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een (korrel)grootte van 2 tot 63 mm;

 • een inschatting van de hoeveelheid bodemvreemd materiaal in de partij is gebaseerd op zeefproeven (zeefmaat 40 en 80 mm), bepaling van de fractiegrootteverdeling van de partij en een inschatting op basis van visuele waarneming door Verhoeve Milieu West bv en inschatting op basis van visuele waarneming door Van Vleuten Consult bv in opdracht van SenterNovem Bodem+;

 • de partij ca. 45% bodemvreemd materiaal bevat;

 • er derhalve sprake is van een partij grond;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond verontreinigd is: • de partij is beoordeeld als ernstig verontreinigd vanwege in ieder geval een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameter lood;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij verontreinigde grond reinigbaar is, blijkt dat: • de partij om economische redenen beoordeeld is als niet reinigbaar, aangezien de reinigingskosten meer dan € 40,84 per ton zullen bedragen;

 • er sprake is van een partij ernstig verontreinigde grond die niet tot een nuttig toepasbaar product is te reinigen.BESLUIT:

Dat de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partij wordt verleend.

Indien u zich niet met dit besluit kunt verenigen, dan kunt u binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

SenterNovem, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle, onder uitdrukkelijke vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.


Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.
Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.
De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor deze:
SenterNovem

Opdrachtmanager Bodem+


drs. A.A. de Zeeuw

Aanvullende Informatie

Dit besluit is een verklaring als bedoeld in artikel 2 onder f van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is verleend rust er geen verbod op het ter stort afgeven van deze partij aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op het moment van het ter stort afgeven aan een inrichting dient de originele verklaring te worden overgelegd.


Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.
Indien er meer verontreinigde grond wordt aangeboden dan in deze verklaring staat vermeld, valt het meerdere niet onder de afgegeven verklaring tenzij voor het meerdere een aanvullende verklaring is afgegeven. Voor een overschrijding van minder dan 10% is geen aanvullende verklaring nodig, mits deze overschrijding niet meer betreft dan 500 ton. Op het moment dat de niet reinigbare verontreinigde grond ter stort wordt afgegeven aan een inrichting dient de actuele originele verklaring te worden overlegd.
Indien tijdens de uitvoering een overschrijding van de hoeveelheid dreigt te ontstaan, dan is het aan te bevelen om de extra hoeveelheid apart te houden voor eventueel aanvullend onderzoek ten behoeve van een nieuwe aanvullende verklaring. Met name is dit aan de orde voor verklaringen die op in-situ bodemonderzoek zijn gebaseerd. Verschillende stortplaatsen bieden de mogelijkheid om partijen tijdelijk in depot te nemen ten behoeve van nader aanvullend onderzoek.
Relatiegegevens

Nummer 3576

Naam Dienst Landelijk Gebied regio West

Afdeling Midden Delfland

Postadres Postbus 3010

2270 JB VOORBURG

Bezoekadres Burgemeester Feithplein 2

2273 BZ VOORBURG

Telefoon 070-3371200

Fax 070-3371395

Contactpersoon De heer W.B. den Dekker

Doorkiesnummer 070-3371220Projectgegevens

Nummer 7488

Naam Abtswoude 52 Schipluiden

Budgetgeval saneringsregeling Nee

Adres Abtswoude 52

2636 EE SCHIPLUIDEN

Contactpersoon De heer W.B. den Dekker

Telefoon 070-3371200

Doorkiesnummer 070-3371220

Fax 070-3371395
Projectadviseur


Nummer 2727

Naam Verhoeve Milieu West BV

Postadres Postbus 3073

3316 LB DORDRECHT

Bezoekadres Aventurijn 600

3161 GK DORDRECHT

Telefoon 078-6520070

Fax 078-6520030

Contactpersoon De heer Ir. J.H. van der Pal

Doorkiesnummer 06-22552057


Partijgegevens

Partijnummer 16201

Aanmeldingsdatum 01-02-2006

Geraamde hoeveelheid 960 ton

Materiaal sterk zandige tot zwak siltige klei (32)

Vermoedelijke leverdatum 01-03-2006
Gehalte

Acceptatiegrenzenminimaal

maximaal

Vocht

45%Organische stof

21%

21
Puin

Ca.40%
42

Overig afval

Ca. 6%
8

Lutum

17%

17
< 63 µm

58%

20
CaCO3 3,7

pH 7,2


Verontreinigingen (mg/kg d.s.):


Verontreiniging

Samenstelling


Grenzen
Type

Omschrijving

Conc.

Min.

Max.

Vereist

110

Chroom

54


120

Nikkel

37


125

Koper

108


130

Zink

525


135

Arseen

17


150

Cadmium

1,3


170

Kwik

0,36


180

Lood

690

545405

Naftaleen

0,04


410

Antraceen

0,55


415

Fenantreen

2,1


420

Fluoranteen

4,2


426

Chryseen

1,8


430

Benzo(a)pyreen

1,9


435

PAK-10 (VROM)

17


551

EOX

1,0


835

Minerale olie

90


845

Asbest gewogen

3

gib/Bssa/7488/16201-13:56 Pagina van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina