Regelingen en voorzieningen code 1 3132Dovnload 18.82 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte18.82 Kb.

Informatie over Duitse rente: heffingen in Nederland en inkomstenbelasting in Duitsland
bronnen


  • Informatieblad Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Duitse Zaken, januari 2010verwijzingen


  • code 3.1.2.3131

Informatie over de invloed van de Duitse rente op de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting en de premie voor de volksverzekeringen, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de inkomstenbelasting in Duitsland
U ontvangt Duitse rente. U moet deze Duitse rente opgeven aan de Belastingdienst. Onder 1 en 2 staat aangegeven hoe u aangifte moet doen. Bij 3 informeren wij u over de ontheffing van de verzekeringsplicht en de premiebetaling voor de volksverzekeringen en onder 4 over de belastingheffing in Duitsland.
1. Aangifte bij de Belastingdienst

U moet aangifte doen bij de Belastingdienst op een aangifteformulier inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Normaal gesproken ontvangt u dit formulier van de Belastingdienst. Wanneer u geen aangiftebiljet ontvangt, moet u dit bij de Belastingdienst opvragen.

Voor de aangifte van de Duitse rente kunt u niet elk soort aangiftebiljet gebruiken. De Duitse rente kunt u aangeven op een P-biljet (particulieren) of via elektronische weg. Te downloaden op www.belastingdienst.nl.
2. Invullen van het aangiftebiljet/aangiftediskette

U ontvangt van ons bureau een jaaropgaaf van de door u ontvangen Duitse rente(n). Deze rente moet u in het aangiftebiljet bij de vraag buitenlandse “inkomsten uit vroegere dienstbetrekking” invullen.

Wanneer een gedeelte van de Duitse rente niet aan u, maar aan derden is betaald (bijvoorbeeld Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV WERKbedrijf)), Sociale Verzekeringsbank (SVB) of Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD), vult u bij de vraag “inkomsten uit vroegere dienstbetrekking in het buitenland” alleen het bedrag in dat u zelf heeft ontvangen.
Voorbeeld:

Duitse rente (inclusief betaling aan derden) € 3.000,-

Betaling aan derden € 1.000,-

Invullen bij de vraag “inkomsten uit vroegere dienstbetrekking in het buitenland” € 2.000,-


U moet ook de vraag “als u in aanmerking komt voor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting” invullen. U moet hier het volgende invullen: bij “omschrijving buitenlands inkomen” in box 1 Duitse rente. Bij “inkomsten” in box 1 het bedrag aan Duitse rente inclusief de betalingen aan derden. Bij “ingehouden bronbelasting” vult u niets in. Bij “land” vult u Duitsland in.
In het tussen Nederland en Duitsland gesloten belastingverdrag tot het vermijden van dubbele belasting is vastgelegd, dat de belastingheffing over de Duitse rente uit de sociale verzekering voor in Nederland wonenden aan Duitsland is toegewezen. Om te voorkomen dat u in Nederland over de Duitse rente inkomstenbelasting moet betalen, is het van belang deze vraag in te vullen. De Belastingdienst berekent een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Dit wordt ook wel “aftrek elders belast” genoemd.
Ter verduidelijking een willekeurig voorbeeld:
Nederlands inkomen € 11.000,-

Duitse rente € 3.000,-

Belastbaar inkomen uit werk en woning € 14.000,-

Verschuldigde belasting over € 14.000,- € 800,-

Aftrek 3000/14000 x € 800,- € 172,-

Blijft verschuldigd aan inkomstenbelasting € 628,-


3. Ontheffing van de verzekeringsplicht en premiebetaling

In Nederland wonenden zijn in de regel verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen en dus ook onderworpen aan de premieheffing. Tot de 65-jarige leeftijd voor de AOW, Anw en AWBZ. Daarna alleen voor de Anw en de AWBZ. Bij het vaststellen van het inkomen waarover premie verschuldigd is, wordt ook de Duitse rente in aanmerking genomen.


Wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, bestaat de mogelijkheid om voor de onderdelen AOW en/of Anw te worden vrijgesteld van de verzekeringsplicht en de premiebetaling voor de volksverzekeringen.

  • U ontvangt uitsluitend een Duitse rente, die minimaal 70% van het brutominimumloon*) bedraagt, en u verricht in Nederland géén arbeid, of

  • U ontvangt naast uw Duitse rente een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering; deze uitkeringen bedragen samen minimaal 70% van het brutominimumloon*), terwijl de Nederlandse uitkering gelijk of lager is dan de Duitse rente, en u verricht in Nederland géén arbeid.

De Duitse rente moet wel een duurzaam karakter hebben.


Ontvangt u naast uw Duitse rente nog één of meerdere bovenwettelijke buitenlandse uitkeringen, dan wordt hiermee ook rekening gehouden. Zo’n uitkering moet dan wel voor het leven gegarandeerd zijn en dus ook een duurzaam karakter hebben. Particulier afgesloten regelingen die geen relatie met arbeid hebben - bijvoorbeeld een uitkering uit een lijfrenteverzekering - worden buiten beschouwing gelaten.
*) Het brutominimumloon bedraagt vanaf 1 januari 2010 € 1.407,60 per maand; waarvan 70% = € 985,32.
Ingangsdatum ontheffing

Indien u de aanvraag voor de ontheffing binnen 1 jaar - na de datum waarop u aan de voorwaarden voor ontheffing voldoet - indient, gaat de ontheffing op die datum in. Hebt u echter binnen dit jaar een Nederlandse Anw- of AKW-uitkering ontvangen, dan geldt voor de ontheffing de datum van de aanvraag. Vraagt u niet binnen 1 jaar aan, dan gaat de ontheffing in op de datum van de aanvraag. Indien u een Duitse rente hebt aangevraagd en deze rente wordt met een terugwerkende kracht van tenminste 9 maanden toegekend, kan de ontheffing met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van deze

rente worden verleend, mits u binnen 3 maanden - nadat u over de toekenning van de Duitse rente in kennis bent gesteld - de ontheffing hebt aangevraagd. Aan de Duitse renteontvanger die in Nederland komt wonen en binnen 3 maanden na binnenkomst in Nederland ontheffing aanvraagt, kan eveneens een ontheffing met terugwerkende kracht vanaf de datum van binnenkomst worden verleend. Ook in dit soort gevallen geldt als ingangsdatum de datum van de aanvraag, indien de ontheffing niet binnen een jaar is ingediend.
De ontheffing geldt - zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen - voor onbepaalde tijd.
Een aanvraagformulier voor deze ontheffing is verkrijgbaar bij het vestigingskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of bij ons Bureau. De aanvraag om ontheffing moet u indienen bij de:
Sociale Verzekeringsbank, Kantoor Verzekeringen, afdeling CIVA, Postbus 357,

1180 AJ Amstelveen.
4. Zorgverzekeringswet (Zvw)

Vanaf 1 januari 2006 is de nieuwe zorgverzekering van kracht. Over uw Duitse rente bent u in het algemeen een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt door de Belastingdienst vastgesteld en geïnd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.
Meer informatie:

Brochure: bij de BelastingTelefoon (0800-0543) of via de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl kunt u de brochure “Wonen in Nederland en werken in Duitsland” opvragen.

Telefoon: u kunt ook bellen met het Team GWO van de Belastingdienst Buitenland: 0800 – 0241212 of met de BelastingTelefoon: 0800-0543.

Internet: u kunt voor informatie ook terecht op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl


5. Belastingheffing over de Duitse rente in Duitsland

Op 1 januari 2005 is in Duitsland het “Alterseinkünftegesetz” in werking getreden. In deze wet is de belastingheffing voor de uitgaven voor de oudedagsvoorziening en de (latere) inkomsten hieruit nieuw geregeld. Hieronder valt ook de Duitse rente. In het tussen Nederland en Duitsland gesloten belastingverdrag tot het vermijden van dubbele belasting is vastgelegd, dat de belastingheffing over de Duitse rente uit de sociale verzekering voor in Nederland wonenden aan Duitsland is toegewezen. Mogelijk bent u over - een deel - van uw Duitse rente in Duitsland belasting verschuldigd.

Dit is afhankelijk van meerdere factoren en kan van persoon tot persoon verschillend zijn. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team GWO van de Belastingdienst Buitenland: 0800 - 0241212.

Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Duitse Zaken

Takenhofplein 4

Postbus 10505, 6500 MB Nijmegen

tel: (024) 343 19 00

www.svb.nl/bdzDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina