Regie in de wijken Wijk Oud Gentbrugge Prioritaire werkpunten 2010 RegieDovnload 134.52 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte134.52 Kb.
Regie in de wijken:

Wijkfiches Oud-Gentbrugge

2010-2011

Actoren regiefunctie: • Gebiedsgerichte werking

 • Platform Hulpverlening Ge-Le – OCMW

 • Buurtwerk Gentbrugge

Regie in de wijken
Wijk Oud Gentbrugge


Prioritaire werkpunten 2010


Regie


De regiefunctie in de wijk Oud Gentbrugge wordt opgenomen door volgende actoren:

1. Gebiedsgerichte werking

2. Platform Hulpverlening Gentbrugge-Ledeberg: lokaal overlegplatform waar alle actoren die betrokken zijn rond welzijn en gezondheid in wijk op uitgenodigd worden. Het Platform is een middel om volgende doelstellingen te realiseren:


  1. netwerkvorming en kennismaking met de verschillende lokale actoren en dienstverlening;

  2. realisatie van territoriale congruentie en de onderlinge afstemming van de verschillende wijkactoren op vlak van wonen, arbeid, welzijnszorg, gezondheidszorg, onderwijs, interculturaliteit, …;

  3. het doorgeven van signalen op wijkniveau en het opmaken van een gemeenschapsdiagnose waarin de verschillende hulpverleners vanuit hun deskundigheid informatie aanbrengen;

  4. ter beschikking stellen van expertise inzake het wijkgericht en doelgroepgericht werken;

  5. informatiedoorstroming;

  6. vorming

3. Buurtwerk Gentbrugge


Contactpersoon

GGW


InleidingDe lijst van onderstaande werkpunten kwam tot stand dankzij samenwerking met en denkoefeningen door de verschillende lokale actoren in Oud Gentbrugge. Een eerste denkoefening werd gestart op een overlegvergadering van het Platform Hulpverlening Gentbrugge-Ledeberg. De verschillende leden namen zoveel mogelijk het denkwerk mee naar hun organisatie om verder op te lijsten welke enerzijds de prioriteiten en knelpunten zijn voor Oud Gentbrugge en anderzijds de projecten die al lopen of op stapel staan met vooral de focus op samenwerkingsverbanden.

Daarnaast is er al heel wat informatie m.b.t. signalen aanwezig via verschillende kanalen en bevragingen en werd dit alles ook geïntegreerd.

Desondanks werd de denkoefening als zeer zinvol ervaren om kritisch te blijven toetsen welke knelpunten er zijn, maar doelmatig deze knelpunten aan te pakken en om de coördinatie hiervan te bewaken.

Het blijft nl. een boeiende oefening én uitdaging voor de verschillende (individuele) hulpverleners om te werken aan goede en geïntegreerde “gemeenschapsgerichte eerstelijnszorg”: de basiswerking en hulpverlening t.a.v. individuele cliënten is heel belangrijk, maar krijgt een sterkere dimensie, zeker op lange termijn, als de verschillende signalen uit de individuele hulpverlening samengebracht worden in een “gemeenschapsdiagnose” met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.

Het denken op “gemeenschapsniveau” is een oefening die heel wat diensten op organisatieniveau maken tijdens het teamoverleg. Het intersectorale uitwisselen van deze signalen gebeurt op de Platformvergaderingen.

De inspraak en participatie van buurtbewoners is hierbij erg belangrijk en wordt vnl. opgenomen en gecoördineerd door de Gebiedsgerichte Werking.

Het lijkt aangewezen dat de signalen concreet verder aangepakt worden door het Buurtteam met terugkoppeling naar het Platform. Het Buurtteam van Gentbrugge werd in 2010 nieuw leven ingeblazen wat een nieuwe dynamiek zal betekenen in het werken met signalen (zie verder fiche). Als knelpunt vermelden we hierbij dat de wijkafbakening van Oud Gentbrugge voor GGW niet overeenstemt met deze van Buurtwerk. Buurtwerk richt zich ook tot een gedeelte Sas -en Bassijnwijk (gebied tussen Brusselsesteenweg en spoorwegbrug) en Oud Gentbrugge (ander gebied dan dat van GGW) Deze verschillen in gebiedsafbakening zorgen soms voor onduidelijkheid.

De fiches geven een systematisch overzicht van de knelpunten, de stand van zaken rond de aanpak, doelstellingen en timing met prioriteiten.

Gezien het accent op de intersectorale aanpak en samenwerking ligt, is de individuele basishulpverlening van de verschillende diensten geen voorwerp van deze nota’s. Vanzelfsprekend doet dit niets af aan de enorme inspanningen die vele dienst- en hulpverleners dagelijks bieden aan individuele buurtbewoners en de professionele omkadering die ze hierbij krijgen.

Aanvullende noot m.b.t. contactpersoon: gezien de specifieke situatie in Gentbrugge/Ledeberg, waar om historische redenen WGC Botermarkt het wijkwelzijnsoverleg trekt i.p.v. OCMW, werd geopteerd om –waar van toepassing – “Platform / OCMW” te vermelden als contactpersoon.


Prioritaire Werkpunten
De werkpunten zijn opgesteld op basis van volgende thema’s:


 • regie in de wijk

 • veiligheid en openbaar domein

 • sociale cohesie

 • toegankelijke hulpverlening

 • gezondheidspromotieDe werkpunten voor 2011 voor de wijk Oud Gentbrugge zijn de volgende:
Naam werkpunt

Trekker

1

Regie in de wijk:

 1. inspraak en participatie

 2. signaalfunctie door hulpverleners

 3. acties uitwerken door buurtteam

 4. belangenbehartiging/beleids-aanbevelingen

 5. communicatie

GGW

Platform / OCMW

Buurtwerk

GGW


SV&GGW

2

Veiligheid & openbaar domein

LPV

3

Sociale cohesie

buurtwerk

4

Toegankelijke hulpverlening

4.1 Toeg. En geïntegreerde HV

4.2 Toeg. Eerstelijnsgezondheidszorg

4.3 Naar goed geïntegreerde thuiszorg op maatPlatform

WGC


Platform

5

Gezondheidspromotie

  1. Gezonde voeding

  2. Mondzorg

  3. Geïntegreerde zorg voor ptn met psychische problemen en verslaving

WGC

Vzw Jong / WGCWGC
Deze werkpunten worden uitgewerkt in de bijhorende fiches

Regie in de Wijken Oud Gentbrugge

Werkpunt 1: Regie in de Wijk

1.1 Regie en organiseren van inspraak & participatie met wijkdebat als tussentijdse mijlpaalThema

Regie in de wijkSituatieschets

De Stad wil weten wat de bewoners bezighoudt en wat ze belangrijk vinden. De Gebiedgerichte Werking van de Stad Gent organiseert daarom wijkdebatten. Op een dergelijk debat komt het College van burgemeester en schepenen naar de wijk om vragen, signalen, suggesties en opmerkingen van bewoners te beantwoorden. Het College engageert zich om voor het einde van deze legislatuur twee maal naar elke wijk te trekken. Het eerste wijkdebat in Oud Gentbrugge vond plaats op 11/10/2008. Het college heeft de 25 wijken ondertussen bijna allemaal een eerste keer bezocht. De tweede ronde begint weldra. Oud Gentbrugge is aan de beurt op 17/2/2011. Voor dit wijkdebat zal het vernieuwde buurtteam sterk betrokken worden.
Het stadsbestuur blijft op deze manier op de hoogte van wat er leeft in de wijk. Dit is noodzakelijk om de wijk op een adequate wijze te kunnen regisseren.Doelgroep

Alle inwoners en partners van Oud GentbruggeTrekker & contactpersoon

GGWPartners

 • Alle organisaties en overheidsdiensten die werken in/voor Oud Gentbrugge

 • Voor betrekken moeilijk bereikbare groepen: lokale actoren waaronder Samenlevingsopbouw, brugfiguren én bewonersorganisaties

 • BuurtteamOpvolgings-kanaal

Terugkoppeling naar Buurtteam, welzijnsoverleg, lokale organisaties, kortom iedereen die signalen doorgeeftVoortgang

Verschillende stappen in het project


Timing

Beschrijving

Continu

Contact zoeken met bewoners om te weten wat zij belangrijk vinden met aangepaste methodieken en via intermediairen indien nodig

Continu

Verzamelen (op verschillende manieren) en verwerken van signalen uit de wijk

Continu

Aansluiten bij bestaande activiteiten

2011

17 februari 2011: wijkdebat Oud-Gentbrugge

Continu

Opvolging signalen

Continu

Aanspreekpunt in de wijk voor zowel bewoners als lokale actoren

Continu

Via inspraak en participatie betrokkenheid bij de leefomgeving creëren

Regie in Oud Gentbrugge
Werkpunt 1 Regie in de wijk

1.2 : Signaalfunctie van hulpverleners en actoren uit de wijk.

Thema

Regie op wijkniveauSituatieschets

Het Platform Hulpverlening Gentbrugge – Ledeberg verenigt sinds 1986 4 keer per jaar alle lokale actoren die werken rond welzijn en gezondheid. Eén van de doelstellingen van het Platform is om een signaalfunctie op te nemen: de lokale knelpunten die door de hulpverleners tijdens individuele cliëntencontacten worden gedetecteerd, krijgen op die manier een Platform waar ze kunnen gedeeld worden en verder aangepakt en opgevolgd.

Jaarlijks wordt uit de verschillende signalen een thema uitgepikt dat concreet verder wordt uitgewerkt in een kleinere werkgroep. Het proces wordt telkens teruggekoppeld op de overlegvergadering. Het eindresultaat zijn een aantal projecten en acties, maar ook een signalenbundel die aan de betrokken beleidsmakers wordt overgemaakt. Beleidsmakers kunnen hiervoor uitgenodigd worden op de overlegvergadering of de eventueel bestaande overlegmomenten met de beleidsmedewerkers worden hiervoor benut.

Naast deze grote thema’s, worden vanzelfsprekend ook andere signalen opgepikt tijdens de overlegmomenten waarbij dan telkens gekeken wordt hoe deze opgevolgd worden.
Van bij het begin zijn hulpverleners met lokalisatie in Gentbrugge betrokken. Het blijft echter een aandachtspunt voor het Platform om voldoende punten mbt Oud Gentbrugge op de agenda plaatsen.
Doelgroep

 • beleidsmakersContactpersoon

Platform Hulpverlening Gentbrugge-Ledeberg / OCMW
Trekker

Platform Hulpverlening Gentbrugge-LedebergPartners

 • alle leden van het PlatformOpvolgings-kanaal

Coördinator Platform en werkgroep mbt themaVoortgang
Timing

Beschrijving

Jaarlijks in september - december

Op de overlegvergadering van het Platform worden knelpunten gedeeld; hiervoor worden verschillende methodieken gebruikt: zoomsessies, werkgroepen, bevraging op voorhand, gebruik van bestaande gegevens, enz. Keuze van thema, bepalen van werkgroepen, actoren en trekker voor de werkgroep.

Thema 2007: huisvesting

Thema: 2008: netheid en propere wijken

Thema 2009 - 2010: beweging en buurtsport

Thema 2011: wordt bepaald op overleg in december ; mogelijk: vereenzaming en methodieken om doelgroepen te betrekken


Overlegvergadering dec - maart - juni

Opvolgen proces dat loopt vanuit de werkgroep; bekendmaken acties op het Platform; oproep tot medewerking en participatie.

September - december

Voorstelling resultaten en signalenbundel. Afspraken mbt opvolging en bestendiging van acties.

Regie in Oud Gentbrugge
Werkpunt 1: Regie in de wijk

1.3 Acties uitwerken via buurtteamThema

Regie in de wijkSituatieschets

Het buurtteam zoals het in zijn vroegere vorm bestond, voldeed niet meer. Te vaak haakten partners af en was de drive er een beetje uit.

Daarom werd het buurtteam in 2010 werd het buurtteam nieuw leven ingeblazen:

samen met GGW en Wijkgezondheidscentrum ging het buurtwerk op zoek naar nieuwe partners. Naast uitwisseling van informatie, doorgeven van signalen en knelpunten, wordt in dit nieuwe buurtteam vooral gekeken wat de één voor de ander kan betekenen en hoe we bepaalde gemeenschappelijke thema’s samen kunnen aanpakken.

Dit nieuwe buurtteam kwam in 2010 twee keer samen en de vrij ruime opkomst en de wil om er iets goed van te maken was aanwezig. Dit wordt in 2011 zeker verder gezet.

Het Buurtteam wordt ook een belangrijke partner bij het wijkdebat, zowel voor het doorgeven van signalen als bij de opvolging.
Doelgroep

 • bewoners uit de wijk

 • niet professionele buurtorganisatiesContactpersoon
Trekker

Buurtwerk Gentbrugge

Buurtwerk Gentbrugge

Partners

 • Dienst Buurtwerk

 • Samenlevingsopbouw / Kiosk

 • OCMW

 • GGW

 • Straathoekwerk

 • Wijkgezondheidscentrum

 • vzw Jong
Opvolgings-kanaal

- buurtteam, Platform Hulpverlening Ge-Le

Voortgang

Verschillende stappen in het project


Timing

Beschrijving

continu

Aan de slag gaan met signalen vanuit wijkwelzijnsoverleg en/of aangebracht op buurtteam

Driemaandelijks buurtteam

Tussentijdse werkgroepen


Regie in Oud Gentbrugge
Werkpunt 1: Regie in de wijk

1.4: Beleidsaanbevelingen als resultaat van lokaal overlegThema

Regie in de wijkSituatieschets

Stedelijke vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking neemt de taak op zich om gesignaleerde pijnpunten op de politieke agenda te plaatsen of op de agenda te plaatsen van interne overlegmomenten van stadsdiensten, ofwel rechtstreeks met de lokale actoren (stadsdiensten, verenigingen).

De bedoeling is om het bestuur op de hoogte te stellen van wat leeft in de wijk en de belangen van de wijk op beleidsniveau en bij de stadsdiensten te verdedigen.

Doelgroep

 • Stadsdiensten

 • Interne overlegmomenten binnen de Stad

 • beleidsmakersTrekker & contactpersoon

Gebiedsgerichte WerkingPartners

 • Stedelijke Buurtwerking

 • OCMW

 • Vzw Jong

 • Organisaties uit de wijkOpvolgings-kanaal

Buurtteam, welzijnsoverleg, werkgroep jeugdVoortgang

Verschillende stappen in het project


Timing

Beschrijving

continu

Steeds terugkerende pijnpunten agenderen intern bij de Stad en bij het beleid


Informatie

(belangrijke documenten die hier mee te maken hebben)Regie in Oud Gentbrugge
Werkpunt 1: Regie in de wijk

1.5 Communicatie mbt stedelijke ontwikkeling tav wijkbewoners, organisaties en andere partnersThema

Regie op wijkniveauSituatieschets

In de wijk staan een aantal stedenbouwkundige projecten op stapel:

 • Treillarmé aan Arbed Zuid (woningen + park + parking)

 • Woningblokken aan Arbed Noord

Via verschillende kanalen wordt hierover gecommuniceerd, ook door de projectcommunicator.


Daarnaast worden de voorhanden fora gebruikt om deze info in te winnen én terug te koppelen: buurtteam, platform hulpverlening, … .
Doelstelling

 • De betrokkenheid van organisaties en bewoners vergroten door hen op regelmatige basis te informeren.

 • Feedback geven aan projectleiders, stadsdienstenDoelgroep

 • Bewoners

 • Organisaties uit de wijkContactpersoon en Trekker

GGWOpvolgings-kanaal

Buurtteam, platform hulpverlening

De wijknieuwsbrief; Uitin9050

Partners

 • Stedelijke Buurtwerking

 • OCMW

 • Organisaties uit de wijk

 • Andere stadsdienstenVoortgang

Verschillende stappen in het project


Timing

Beschrijving

continu

 • Informeren bewoners via nieuwsbrief en aanwezigheid in de wijk

 • Informeren organisaties via overlegstructuren

 • Terugkoppeling naar projectleiders, stadsdiensten en stuurgroep

 • Communicatie op maat n.a.v. de voortgang van de werken op de site

Regie in Oud Gentbrugge
Werkpunt 2: Overleg overlast Oud Gentbrugge

Thema

Veiligheid en openbaar domeinSituatieschets

Oud Gentbrugge is deels dichtbebouwd, veel mensen op een kleine oppervlakte met doorgaans kleine woningen. De wijk kent enkele opnieuw aangelegde buitenruimtes zoals ruimte rond Krejo/JOC en het Keizerpark.rond te hangen. Het succes van deze plekken kent keert zich op bepaalde momenten naar overlast voor de buurt.

Via structureel overleg ‘Overlast Ledeberg/Oud Gentbrugge’ wordt dit alles besproken. Dit overleg kadert in het structureel overleg Oud Gentbrugge, waarbij zowel in het voor- als in het najaar de verschillende dossiers en de inbreng van de verschillende diensten worden besproken, alsook de samenwerking geëvalueerd wordt.


Doelgroep

 • Bewoners, klagers en overlastveroorzakersContactpersoon

Buurtwerk
Trekker

Lokale Preventie en VeiligheidPartners

 • Vzw Jong

 • Buurtwerk

 • Politie

 • Straathoekwerk

 • GGWOpvolgings-kanaal

Structureel overleg Overlast Ledeberg/Oud GentbruggeVoortgang

Verschillende stappen in het project


Timing

Beschrijving

2010-2011

 • 2 à 3 x/j wordt er standaard samengekomen of op vraag van één van de partijen en op basis van dringende signalen
Regie in Oud Gentbrugge
Werkpunt 3: Activiteiten om bewoners dichter bij elkaar te brengen
Thema

Sociale Cohesie


Situatieschets

Buurtwerk Oud Gentbrugge werkt aan “het versterken van de sociale cohesie om zo de levenskwaliteit van de bewoners te verhogen”. Hiertoe organiseert buurtwerk tal van acties en activiteiten waarop buren elkaar weer leren kennen en kunnen ontmoeten en alzo mee zorg gaan dragen voor elkaar en de buurt (uit de ‘Beleidsnota Buurtwerk 2008-<2013’>, Tom Balthazar, schepen van Milieu en Sociale Zaken).

Onder meer om de slagkracht van die activiteiten te vergroten werkt het buurtwerk hierbij samen met diverse wijkactoren, zowel met organisaties en diensten als met individuele bewoners en bewonersgroepen..


Ondertussen bestaat al een sterke traditie van buurtrecepties ikv het jaarlijks buurtfeest.

Er is de bewonersgroep ‘Open ontmoeting’ die twee x per week de cafetaria verzorgt en 1 x per maand een maaltijd organiseert.

 

In het najaar van 2009 richtte het buurtwerk de bewonersgroep ‘Gentbrugge Groeit’ op.Deze werkgroep maakt in overleg met het buurtwerk GB de planning voor de meeste activiteiten van het volgende werkjaar. Zij houdt hierbij rekening met de doelstellingen van het buurtwerk en volgt een jaarthema. De werkgroep die samengesteld is uit een tiental leden met diverse achtergronden,komt minimaal één keer per maand samen om de komende activiteiten voor te bereiden. Ook op de activiteiten zelf helpen meerdere leden van ‘GB groeit’ actief mee.

 

Buurtwerk probeert ook jaarlijks, liefst samen met bewoners, een project te ontwikkelen dat nieuwe talenten van bewoners aan bod laat komen en er ook voor zorgt dat er bewoners actief worden in de wijk. Dit jaar is dit het project glazen huis. 

We zien een toename van bewonersinitiatieven. Dit niet enkel op straatniveau (Kluisfeest, feest in de Vredestraat, ‘Tarte Blanche in de Racingstraat, …), maar ook bewoners(groepen) (vooral vanuit de van Houttestraat) die de zaal gebruiken om initiatieven voor de buurt op touw te zetten (muziekquiz, sixtiesavond, muzikale brunch).

 

Het buurtwerk is ook regelmatig aanwezig in straten, op pleintjes en steeds vaker in en om het Keizerpark, waarbij vooral de fietserbrug als uitvalsbasis gebruikt wordt. Meestal zijn het korte, kleinschalige momenten waarop publiciteit gemaakt wordt voor komende activiteiten of bewoners aangemoedigd worden aan deze of gene actie mee te werken of zelf met een project te starten.Naast aanwezigheid op straat hecht buurtwerk veel belang aan het afleggen van huisbezoeken. Bedoeling is via de huisbezoeken bewoners, die niet spontaan met hun ideeen tot buurtwerk komen  of deelnemen aan activiteiten, ook te bereiken en betrekken in de werking.

Buurtwerk zocht contact met een aantal organisaties die tot voor kort nog niet samenwerkten (Pasar, Gezinsbond en Atheneum Gentbrugge).  Dit leidde tot een aantal nieuwe activiteiten. Met vzw Jong werd zelfs sterk samengewerkt voor het buurtfeest dat daardoor een extra dimensie kreeg. Dankzij deze samenwerkingsverbanden kon buurtwerk nieuwe bewoners bereiken.

 

Doelstellingen

We willen in 2011 de werking zoals in 2010 continueren:

Samenwerken met andere organisaties met als doel in contact te komen met hun netwerk en contacten te bevorderen tussen onze netwerken.

Tijd blijven vrijmaken voor huisbezoeken en activering op straat om zo te garanderen dat heel wat bewoners actief worden en niet enkel diegene die spontaan reageren op affiches of een oproep in 'uit in je buurt'. Dit geef ook de kans om de vinger aan de pols te houden en opzoek te gaan naar nieuwe bewonersinitiatieven. • Het verder uitbouwen van de bewonersgroep ‘Gb Groeit’ met aandacht voor nieuwe vrijwilligers. Als jaarthema koos de werkgroep in overleg met het buurtwerk: ‘De buurt in beeld’, iets wat zowel letterlijk als figuurlijk genomen mag worden. Hierbij wordt op zoek gegaan naar die buren die soms dichtbij wonen maar die we niet kennen. Veel zal zich afspelen op straatniveau waarbij de nadruk ligt op het zichtbaar proberen maken van de verborgen bewoner. Fotoproject ‘Huis vroeger en nu’, ‘Mijn hobby’s’, ‘Er is er één jarig’, actie ‘Tv met meer dan twee’, verborgen camera, ..zijn enkele voorbeelden. Activiteiten die vorig jaar op veel succes konden rekenen worden in 2011 herhaald, bijgestuurd en verbeterd.

 • Er zal opnieuw bijzondere aandacht besteed worden aan het bereiken van nieuwe bewoners, zowel deze die nieuw komen wonen zijn in de wijk en deze die tot nu toe nog niet bereikt werden.Doelgroep

 • bewonersTrekker & contactpersoon

Buurtwerk GentbruggePartners

 • Vzw Jong

 • OCMW

 • Gebiedsgerichte Werking

 • Brugfiguur basisschool

 • Organisaties uit de wijkOpvolgingskanaal

BuurtteamVoortgang

Verschillende stappen in het project


Timing

Beschrijving

Jaarlijkse nieuwjaars

receptie

 • inhoudelijke voorbereiding

 • praktische samenwerking op dag zelf

 • evaluatie

Buurtfeest

 • inhoudelijke voorbereiding (thema kiezen + uitwerking)

 • praktische samenwerking op dag zelf

 • evaluatie

Wijk aan Zet - continu

 • jurering

 • ondersteuning bieden bij uitvoering activiteiten

 • evaluatie (fin. verslag)

Buurtteam

- ongeveer driemaandelijks


Informatie

(belangrijke documenten die hier mee te maken hebben)Regie in Oud Gentbrugge
Werkpunt 4: Toegankelijke hulpverlening op maat

4.1 Toegankelijke en geïntegreerde hulpverleningSituatieschets

Lokaal zijn heel wat hulpverleners actief in Oud-Gentbrugge op verschillende levensdomeinen en met verschillende methodieken (individueel, groepsgericht, participatief, empowerend, enz.)

Het is een enorme rijkdom om in dit hulpverleningslandschap te mogen werken.

Tegelijk is er nood aan coördinatie en afstemming rond zorg zodat zowel hulpverleners en cliënten het bos door de bomen blijven zien en complementair aan elkaar werken.

We bespraken dit op een overlegvergadering van het Platform waarbij we concludeerden dat het aantal “toegangspoorten” voor de cliënten beperkt zou moeten zijn: een duidelijk en beperkt aantal toegangen met centraal informatiepunt via dewelke doorverwezen wordt naar de juiste dienst en hulpverlener.

Het Platform is al een belangrijk kanaal voor uitwisseling van informatie en afstemming, maar het blijft een uitdaging hoe we de eigenheid van Gentbrugge voldoende aan bod kunnen laten komen en ook daar centrale “toegangspoorten” kunnen creëren.
Doelgroep

 • Alle inwoners van Gentbrugge

 • Alle hulpverleners en organisaties in GentbruggeContactpersoon

Platform Hulpverlening Gentbrugge-Ledeberg / OCMW
Trekker

PlatformPartners

 • Leden van het Platform Hulpverlening Ge-LeOpvolgings-kanaal

Platform HulverleningVoortgang

Verschillende stappen in het project


Timing

Beschrijving

2010 2011

 • Verkennen van mogelijkheden tot meer of andere lokale samenwerking of afstemming


Regie in Oud Gentbrugge
Werkpunt 4: Toegankelijke hulpverlening op maat.

4.2 Naar een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen.


Thema: toegankelijke Hulpverlening

Situatieschets

Gezondheid en sociale ongelijkheid in gezondheid blijft een belangrijk thema en jammer genoeg steeds belangrijker. Daarom moet er blijvend gewerkt worden aan het verlagen van de drempel naar de gezondheidszorg op allerlei gebied: financieel, administratief, communicatie, enz.

Daarbij moeten we ook voorbereid zijn op de toekomst waarbij zowel langs aanbod- als langs vraagzijde een aantal uitdagingen liggen. Langs vraagzijde is er de vaststelling dat de zorgvragen voor de eerste lijn steeds complexer worden door maatschappelijke veranderingen: de vergrijzing, veranderende gezinssamenstelling, vereenzaming, multiculturaliteit, enz.

Langs aanbodzijde is er de dreigende schaarste aan huisartsen, de vervrouwelijking van het beroep, de positie van eerstelijnsgezondheidszorg enz.

Het blijft een uitdaging voor de eerste lijn om hier passend op in te spelen en deze evoluties vooral voor te bereiden. Het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt staat ook in voor de bewoners van Gentbrugge, maar in de praktijk blijft de Brusselsesteenweg een barrière. Het WGC begint ook uit zijn voegen te barsten. Er dient gekeken te worden hoe hier in de toekomst kan mee omgegaan worden, ook voor Oud-Gentbrugge.

Doelgroep

 • Alle inwoners van GentbruggeContactpersoon

Platform Hulpverlening Gentbrugge / Ledeberg / OCMW
Trekker

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt – HVGPartners

 • WGC

 • HVG

 • Lokale huisartsenOpvolgings-kanaal

Platform HulverleningVoortgang

Verschillende stappen in het project


Timing

Beschrijving

2010

2011

 • Verkennende gesprekken mbt meer samenwerking en oprichting WGC in Gentbrugge
 • Uitwerken concreet stappenplan en oprichten werkgroep / klankbordgroep ikv voorbereiding opstart WGC


InformatieRegie in Oud Gentbrugge
Werkpunt 4: Toegankelijke hulpverlening op maat

4.3 Naar een goed georganiseerde en geïntegreerde thuiszorg op maat
Situatieschets

Steeds meer mensen uiten de wens om zo lang mogelijk thuis verzorgd te worden. Voor mensen die veel zorg nodig hebben, komt daar zowel praktisch en administratief veel bij kijken, maar ook op het vlak van ondersteuning. Professioneel kan er heel veel ondersteuning geboden worden, maar de bijkomende aanwezigheid door mantelzorgers blijft belangrijk. Door het veranderen van het sociale weefsel en netwerken, blijkt dit niet meer evident voor iedereen. Een goede coördinatie van zorg en het aanbieden van zorg op maat is daarbij belangrijk.

Het platform voor globale samenwerking en afstemming tussen de thuiszorgdiensten was in het verleden de lokale SIT-werking (Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg). Door de overgang naar Zorgregio Gent werd dit overlegorgaan ontbonden en is het nog uitkijken hoe de deel SEL Gent een lokale werking op wijkniveau al dan niet zal ondersteund worden. Lokaal is de wens wel al uitgesproken om deze samenwerking mbt thuiszorg verder vorm te geven en wordt later gekeken hoe dit kan.

Doelgroep

 • Zorgbehoevende inwoners van GentbruggeContactpersoon

Platform Hulpverlening Gentbrugge – Ledeberg / OCMW
Trekker

PlatformPartners

 • Thuiszorgdiensten in Gentbrugge (en Ledeberg)Opvolgingskanaal

Platform HulverleningVoortgang

Verschillende stappen in het project


Timing

Beschrijving

Jan 2010

 • Overleg met de vroegere partners van SIT rond verderzetting van dit overlegplatform mbt thuiszorg; mogelijke denkpiste: opnemen in Platform met werkgroep Thuiszorg?

2010-2011

 • Evolutie deelSEL-Gent opvolgen en indien mogelijk hierop inspelen via samenwerking met lokale partners


Regie in Oud Gentbrugge
Werkpunt 5: Gezondheidspromotie

5.1 Gezonde voeding
Centrale doelstelling: Maatschappelijk kwetsbare groepen in staat stellen om gezonde voeding in hun dagelijks leven in te passen.
Situatieschets

Kennis over gezonde voeding en mensen in staat stellen om deze kennis om te zetten in de praktijk, blijft een belangrijke uitdaging.

Verschillende partners werken hier rond reeds samen en willen dit verder vorm geven. • In het wijkgezondheidscentrum worden door Reddie Teddy een aantal groepssessies georganiseerd waarbij heel concreet gewerkt wordt rond gezonde voeding: samen koken, winkelen, etiketten leren lezen, opvoedingsvaardigheden aanreiken mbt aanbrengen van gezonde voeding bij kinderen, enz. Ook de link tussen gezonde voeding en mondzorg komt naar voor. Vanuit het Wijkgezondheidscentrum wordt de expertise van de gezondheidspromotor, diëtiste en de tandarts ingezet.

 • Project ‘Hapje Klapje’. Volgens het “tuppercare-model” worden een aantal sessies georganiseerd bij mensen thuis rond gezonde voeding: de gastvrouw nodigt een aantal kennissen uit en op een interactieve en gezellige manier worden concrete, bruikbare én haalbare tips gegeven mbt gezonde voeding. De sessie wordt geleid door een diëtiste en de gezondheidspromotor van het wijkgezondheidscentrum. (Interactie, gezelligheid en concrete en bruikbare tips staan centraal. De klemtoon wordt gelegd op de haalbaarheid van gezond koken.)

 • Op bestaande buurtinitiatieven wordt aandacht besteed aan het inbouwen van het thema ‘gezonde voeding’. Vaak wordt er hierbij gewerkt aan een gezond aanbod, in combinatie met gezondheidsboodschappen.

 • Door de Gentse Wijkgezondheidscentra wordt een project uitgewerkt mbt “voeding en adolescenten” waarbij lokaal wordt gekeken hoe dit thema hier invulling kan krijgen


Doelgroep

 • Inwoners van Gentbrugge- LedebergContactpersoon
Trekker

Platform Hulpverlening GE-LE / OCMW

WGC
Partners

 • Reddie Teddy

 • Kind en Gezin

 • Samenlevingsopbouw

 • Straathoekwerk

 • Scholen, brugfiguren

 • Vzw Jong

 • Tandartsen en diëtiste WGC Botermarkt

 • Buurtteam met de verschillende partners


Opvolgings-kanaal

Buurtteam, PlatformVoortgang

Verschillende stappen in het project


Timing

Beschrijving

Maart 2009 – juni 2010

 • Project ‘Hapje Klapje’- zie boven

doorlopend 2010 - 2011

 • Aansluiting op bestaande buurtinitiatieven vanuit het thema ‘gezonde voeding’: doorlopend 2010, zoals nieuwjaarsreceptie, buurtfeest, enz..
Okt, nov, jan, febr, maart, april, mei

2010-2011

Groenten- en fruitpapconsultaties, sessies mbt gezonde voeding en de relatie met mondzorg voor ouders van jonge kinderen door Reddie Teddy in samenwerking met het WGC en met Kind en Gezin. De sessies werden telkens gepland op de laatste dinsdag van de maand.


Informatie


Regie in Oud Gentbrugge
Werkpunt 5: Gezondheidspromotie

5.2 Naar een toegankelijke mondgezondheidszorg voor iedereen
Situatieschets

De dagelijkse praktijk in het Wijkgezondheidscentrum en bij andere artsen leert dat mondgezondheidszorg een groot probleem is en laag op de prioriteitenlijst staat, zeker van kwetsbare groepen; in 2002 werd op Gents niveau het project “Niets aan de Tand” opgezet. Het wetenschappelijk onderzoek nav dit project, bevestigde de schrijnende resultaten.

Het Wijkgezondheidscentrum nam het initiatief om in de nieuwbouw (2006) een tandartspraktijk op te richten: het ‘Centrum Voor Eerstelijns Mondzorg Botermarkt’. Deze praktijk besteedt extra aandacht aan de toegankelijkheid van de mondzorg in al zijn aspecten: financieel, communicatief, administratief,… De oprichting en verdere praktijkvoering gebeurt in overleg met de lokale tandartsen die ook lid zijn van de Algemene Vergadering. Op die manier vergroot ook het lokale draagvlak voor geïntegreerde mondgezondheidszorg.

Het project Niets aan de Tand vindt nog steeds verdere navolging en met de verschillende partners wordt verder gezocht hoe thema’s rond toegankelijke mondgezondheidszorg lokaal kunnen aangepakt worden. Tijdens de “maand van de tand” zullen hier bijzondere acties rond opgezet worden.

Vzw Jong besteedt hier in 2010 ook expliciet aandacht aan in zijn werking in samenspraak met de tandartsen, het WGC, enz.In oktober 2010 wordt een aanvraag ingediend bij de Koning Boudewijnstichting om met financiële ondersteuning nog meer en dieper rond dit thema te kunnen werken.Doelgroep

 • Inwoners van Gentbrugge, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepenContactpersoon
Trekker

Platform Hulpverlening Ge-Le / OCMW
WGC – vzw JongPartners

 • WGC

 • Kind en Gezin

 • Reddie Teddy

 • Vzw Jong

 • Lokale tandartsen en CEMOB vzw

 • Partners in de stuurgroep van project vzw JongOpvolgings-kanaal

PlatformVoortgang

Verschillende stappen in het project


Timing

Beschrijving

april 2010

 • Maand van de Mondzorg

Doorlopend 2010

 • Project vzw Jong mbt mondgezondheidszorg

doorlopend 2010 - 2011

 • Stuurgroep Niets aan de Tand met nog uit te werken acties die lokaal dienen geïmplementeerd te worden

 • Afhankelijk van goedkeuring projectsubsidie KBS organiseren van allerlei activiteiten en toegankelijkheidsprojecten ism vzw Jong
Informatie


Regie in Oud Gentbrugge
Werkpunt 5: Preventie en gezondheidzorg

5.3 Aandacht en gecoördineerde zorg in het bijzonder voor patiënten met psychische en psychiatrische problematiek en mensen met verslavingsproblemen
Situatieschets

Verschillende diensten signaleren dat de problematiek van patiënten met psychische en psychiatrische problemen steeds groter dreigt te worden. Ook verslavingsproblematiek wordt steeds meer duidelijk.

Deze patiënten maken vaak wisselend gebruik van gezondheidszorgdiensten, zijn moeilijk te vatten door afspraken, enz. waardoor een goede en intersectorale samenwerking ikv zorg- en hulpverlening zeer belangrijk is.Een goed bereikbare en geïntegreerde eerstelijnspsycholoog zou mogelijk één uitkomst bieden.Doelgroep

 • Patiënten me psychische problemen

 • Patiënten met verslavingsproblematiekContactpersoon

Platform Hulpverlening GE-Le / OCMW
Trekker

WGCPartners

 • WGC, huisartsen,

 • Diensten voor psychiatrische thuiszorg

 • Straathoekwerk

 • Thuiszorgdiensten

Opvolgings-kanaal

Platform HulverleningVoortgang

Verschillende stappen in het project


Timing

Beschrijving

2009-2010

 • Onderzoeksproject mbt eerstelijnspsycholoog in context eerste lijnGebiedsgerichte Werking

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina