Regie klankbordgroep duurzaamheid heemstede aan: gemeente HeemstedeDovnload 44.49 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte44.49 Kb.

OFFERTEREGIE KLANKBORDGROEP DUURZAAMHEID HEEMSTEDEAan: gemeente Heemstede


drs. Jur Botter MPA

drs. Eddy Satour


Van: Met Beleid

drs. Philippine van der Kleij


Lanckhorstlaan 3

2101 BA Heemstede

E. pvdkleij@metbeleid.nl

M. 06-42872049
Inhoud
OFFERTE 1

REGIE KLANKBORDGROEP DUURZAAMHEID HEEMSTEDE 1

Aan: gemeente Heemstede 1

Van: Met Beleid 1

Inhoud 2

I. Inleiding 3

Probleemstelling 3

Vraagstelling 3

Duurzaamheid 4

II. Invulling Burgerparticipatie en Duurzaamheid 5

Klankbordgroep Duurzaamheid Heemstede 5

Rol en taken klankbordgroep 5

Rol Klankbordgroep 5

Taken en werkzaamheden klankbordgroepleden 6

Werkzaamheden in de tijd 6

III Rol en werkzaamheden met Beleid 8

Intro 8

Rol van Met Beleid in Burgerparticipatie en Duurzaamheid 9Taken, werkzaamheden en urenraming Met Beleid 10

I. Inleiding

Op het gebied van duurzame ontwikkeling heeft de gemeente Heemstede ambitie. Sinds het aantreden van de nieuwe gemeenteraad in maart 2010 is wethouder Jur Botter verantwoordelijk voor de portefeuille Duurzaamheid. De ambitie op het gebied van duurzame ontwikkeling blijkt uit de notitie, uitgekomen in het najaar van 2010: “Duurzaamheidvisie gemeente Heemstede: Heemstede, oase in de Randstad”. In deze notitie wordt beschreven dat het bewerkstelligen van een duurzame ontwikkeling gepaard gaat met lef en durf. Maar vooral ook wordt benadrukt: pragmatisch blijven, het haalbare nastreven en vooral DOEN.


De gemeente heeft Met Beleid gevraagd een groep van enthousiaste en betrokken Heemstedenaren (inwoners of economisch gebonden aan Heemstede) te organiseren die als klankbord willen dienen voor het op te stellen duurzaamheidbeleid. Ook heeft ze Met Beleid verzocht een voorstel te doen over het functioneren van de klankbordgroep, wat de rol en werkzaamheden van de groep zal zijn en hoe dat in de tijd vorm krijgt.

In de volgende paragrafen vindt u een uitwerking van het voorstel.Probleemstelling

Het college wil werk maken van zowel Burgerparticipatie als Duurzaamheid. Maar op dit moment is bij de gemeente Heemstede niet bekend hoe burgers en andere belanghebbenden in de gemeente tegenover het onderwerp Duurzaamheid staan. Er bestaat binnen de gemeente geen georganiseerd netwerk van burgers die zich met Duurzaamheid bezig houden. Hierdoor is het moeilijk nieuwe en gedragen initiatieven van de grond te krijgen.Vraagstelling

Op grond van het oriënterend gesprekken met wethouder Jur Botter en Eddy Satoer van de Milieudienst IJmond blijken de volgende vragen actueel: • Wat betekent duurzaamheid voor de burger in Heemstede? Wat leeft er onder de bevolking aangaande dit onderwerp, wat vinden burgers in Heemstede belangrijk?

 • Is het duurzaamheidbeleid bij de burgers bekend? Hoe kan de gemeente de burgers van Heemstede meer te betrekken bij het op te stellen duurzaamheidbeleid van de gemeente voor de komende 4 jaar?

 • Wat wil men gerealiseerd zien op dit gebied? Welke onderwerpen zouden Heemstedenaren met prioriteit willen aanpakken?

 • Hoe kunnen we de aandacht voor het onderwerp vergroten?

 • En ligt dit per doelgroep verschillend? Hoe kijken bijvoorbeeld ondernemers er naar, non-profit organisaties, de jeugd, bewoners of winkelend publiek?

 • Kunnen we een groep organiseren die enerzijds spreekbuis is voor deze doelgroepen en anderzijds zelf, vanuit eigen expertise, voorstellen en ideeën naar voren kan brengen om duurzame ontwikkeling in Heemstede te stimuleren?Duurzaamheid


Duurzaamheid of duurzame ontwikkeling, wat is dat eigenlijk? En wat kan het voor de gemeente Heemstede betekenen? Het zal iedereen bekend zijn dat de wereld, door de immer doorgaande bevolkingsgroei, onder zware druk staat. De wereldbevolking loopt bij de jaarwisseling van 2011 naar 2012 op tot 7 miljard. Al deze mensen moeten kunnen eten, wonen, zich verplaatsen en in overige behoeften worden voorzien. Hulpbronnen, zoals energiebronnen, water en landbouwgrond worden intensief gebruikt. Op sommige plaatsen zijn deze hulpbronnen schaars en leidt dit tussen bevolkingsgroepen tot conflicten, die kunnen uitmonden in geweld of oorlogen.

Wat kunnen de gemeente Heemstede en haar inwoners hieraan doen? Een belangrijke zegswijze die geldt in deze is: “Think global, act local”. Een zegswijze die spreekt voor zichzelf.

Gemeenten in Nederland pakken hun verantwoordelijkheid steeds meer op. Op allerlei terrein wordt het duurzaamheidprincipe ingepast in beleidsvelden als Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Natuur en Recreatie, Zorg en Sociale Zaken. Ook steken gemeenten steeds meer hand in eigen boezem door serieus werk te maken van Duurzaam inkopen en Energiebesparing in gemeentelijk gebouwen. Duurzame ontwikkeling gaat ook om het vinden van een harmonieuze verbinding van de elementen people, planet en profit. Heemstede zoekt daarin zelf én met partners kansen.

Wat “Act local!” voor de gemeente Heemstede kan gaan betekenen, zal de Klankbordgroep Duurzaamheid Heemstede gaan vormgeven, in samenspraak met andere burgers en in samenwerking met de gemeente Heemstede. De gemeente zelf heeft in de herfst van 2010 al een visie neergelegd. In het Milieujaarverslag 2010 verslag gedaan wat in het afgelopen jaar is bereikt. Nu zijn de burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers in Heemstede aan zet.

Duurzame ontwikkeling de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.
II. Invulling Burgerparticipatie en Duurzaamheid
Klankbordgroep Duurzaamheid Heemstede

Om invulling te geven aan burgerparticipatie op het gebied van duurzaamheid denkt de gemeente aan het instellen van een klankbordgroep. Deze groep wordt gevraagd mee te denken in de ontwikkeling van het duurzaamheidbeleid dat het college begin 2012 in de vorm van een nota Samen Duurzaam wil presenteren.


Een klankbordgroep kan beschreven worden als een speciaal samengestelde groep mensen die een zekere representativiteit heeft naar de bevolking, als luisterend oor fungeert naar de aangever en reageert door weer te geven wat er in de samenleving leeft.
Van de klankbordgroep Duurzaamheid Heemstede wordt gevraagd om deze oog- en oorfunctie uit te oefenen. Dit betekent voor de leden van de klankbordgroep dat ze deel uitmaken van de gemeenschap Heemstede en dat ze zich bewegen op bijeenkomsten waar duurzaamheid een issue is of zou moeten zijn. Ook is het belangrijk dat ze bekend zijn met duurzaamheidvraagstukken en zich daarin verder willen verdiepen. De deelnemers zijn in staat visie te ontwikkelen enerzijds, en anderzijds praktisch te denken en met haalbare voorstellen voor acties of projecten te komen.
Natuurlijk zijn de deelnemers vrijwilligers en staat hun bijdrage in verhouding met wat men van een vrijwilligersfunctie mag verwachten. Maar aan motivatie, betrokkenheid en inzet mag het niet ontbreken.

Rol en taken klankbordgroep
Rol Klankbordgroep

De rol van de klankbordgroep is tweeledig:

1 een klankbord te vormen voor het gemeentelijk bestuur (vertegenwoordigd door wethouder Jur Botter) voor de ontwikkeling van duurzaamheidbeleid in Heemstede;

2 mee te denken in hoe duurzaamheid in Heemstede hoger op de agenda kan komen krijgen, zowel bij burgers als bij politici. Bij burgers valt te denken aan verschillende doelgroepen als volwassenen, jeugd, ondernemers en organisaties.


Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de klankbordgroep fungeert als adviesraad. Hiermee zijn in het verleden negatieve ervaringen mee opgedaan. Dit betekent, kortweg, dat de adviezen van de klankbordgroep serieus worden meegewogen in de beleidsontwikkeling en activiteiten van de gemeente, maar dat de gemeente zich niet verplicht deze één op één over te nemen. De definitieve keuzen blijven een bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid.


Taken en werkzaamheden klankbordgroepleden

Globaal wordt gedacht aan de volgende taken: • Meedenken in de opstelling van het Duurzaamheidplan 2012-2016, in verschillende fasen van de beleidsvorming (interactieve beleidsvorming).

 • Meedenken in projecten op gebied van duurzaamheid en activiteiten om burgers te betrekken en draagvlak te creëren voor duurzaam handelen

 • Ad hoc kan de klankbordgroep naar standpunten of meningen gevraagd worden voor een specifiek onderwerp

 • De klankbordgroep kan op eigen initiatief ideeën of voorstellen naar voren brengen. Deze worden door de gemeente getoetst o.a. op haalbaarheid en rentabiliteit.

 • Klankbordgroepleden wordt gevraagd op een bepaald terrein ambassadeur te zijn. In die hoedanigheid kunnen ze gevraagd worden representatief te zijn op een bijeenkomst en daar informatie uit te dragen of juist een luisterend oor te zijn voor wat er leeft.

De taken van de klankbordgroep zijn nog niet exact gedefinieerd. Het is de bedoeling om deze met de klankbordgroep te bespreken in de eerstkomende oriënterende bijeenkomst.


De werkzaamheden van de klankbordgroep worden kort en krachtig in een Werkprogramma Klankbordgroep Duurzaamheid beschreven. Dit programma is nuttig als discussiestuk voor de klankbordgroep zelf (geeft aan waarin we overeenstemming hebben en zorgt voor commitment). Daarnaast is het ondersteunend in de communicatie met de gemeente. Het werkprogramma heeft geen formele status, het blijft binnen de klankbordgroep en de gemeente.

In het werkprogramma staan de werkzaamheden en planning van de klankbordgroep en van individuele leden. Ook wordt hierin opgenomen de activiteiten en projecten die de klankbordgroep zou willen realiseren.Werkzaamheden in de tijdTijdsduur

Beoogd wordt om de klankbordgroep voor de komende 4 jaar gedurende de duur van het duurzaamheidplan te laten functioneren. Het kan zo zijn dat deelnemers hun plaats verruilen voor nieuwe deelnemers. Men kan denken aan een systeem waarbij - bij wijze van spreken - een estafettestokje wordt doorgegeven van de vertrekkende deelnemer aan zijn opvolger.


Plenaire bijeenkomsten

De gemeente heeft voor ogen dat er 4 plenaire bijeenkomsten per jaar worden gehouden.

De agenda wordt door de voorzitter, in overleg met de gemeente en de klankbordgroep opgesteld.

Tijdsplanning

Juni 2011

De klankbordgroep zal eind juni 2011 voor een eerste oriënterende bijeenkomst bij elkaar komen. In deze bijeenkomst zal aan de orde komen:   • Welkom en introductie van Jur Botter

   • Beoogd doel, taken en organisatie van de klankbordgroep

   • Schets van stand van zaken (visie duurzaamheid, milieujaarverslag 2010 e.d.) tot nu toe en het voornemen van de gemeente om nieuw een duurzaamheidbeleid te ontwikkelen.

   • Vaststellen deelname van aanwezigen aan klankbordgroep


Juli / augustus 2011

Tweede bijeenkomst

   • Kennismaking en teambuilding

   • Bespreking werkprogramma klankbordgroep

   • Bespreking Inbreng in startnotitie DuurzaamheidplanSeptember 2011

Derde bijeenkomst


December 2011

Vierde bijeenkomst

   • Vaststellen werkprogramma Klankbordgroep

   • Inbreng in tweede (eind?)concept Duurzaamheidplan


Maart 2012

Vijfde bijeenkomst

Bespreking werkprogramma met wethouder en ambtelijk apparaat, met ideeën voor activiteiten, projecten. Per activiteit zijn doelen, doelgroepen en organisatorische consequenties beschreven.


Juni 2012

Zesde bijeenkomst

   • Jaarevaluatie

   • Nieuwe planning en afspraken


III Rol en werkzaamheden met BeleidIntro


Sinds 1996 is Philippine van der Kleij inwoner van Heemstede. Haar kinderen zijn allen leerling geweest op de Crayenesterbasisschool. De jongste zit nog in groep 7, de oudsten volgen inmiddels het voortgezet onderwijs. Zij kent de gemeente goed en heeft, samen met haar man, een ruim netwerk in Heemstede.

Zij is al jarenlang zelfstandig adviseur van overheden, met haar bedrijf Met Beleid, op het gebied van duurzame ontwikkeling, milieu, water en natuurbeleid. Een recente opdracht was het uitvoeren van de milieucoördinatie bij de gemeente Hillegom, waardoor ze de kansen en obstakels voor duurzame ontwikkeling bij een gemeente goed kent. Haar CV en bedrijfscurriculum kunt u naslaan op www.metbeleid.nl.

In een gesprek met wethouder Jur Botter heeft ze de mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling in Heemstede verkend. Al snel kwamen er vele voorbeelden en kansen ter sprake die het duurzaam handelen in Heemstede op de agenda kunnen zetten. En ideeën om participatie van burgers te vergroten. Enkele voorbeelden:

Voor burgers is het van belang dat de gemeente onderwerpen bij de kop neemt die de burgers direct raken, zoals scheiden van afval, energiebesparing, waterbesparing bij tuinonderhoud, ontraden van gebruik van pesticiden, stimuleren van aanbrengen van vlinder- , vogel en vleermuizenkasten. Voor al van deze onderwerpen is het belangrijk dat burgers kunnen zien wat ze er mee kunnen bereiken. Hoe is de stand nu en waar kan ik heen?

Voor ondernemers blijkt essentieel dat ze voorbeelden kunnen zien. Voorbeelden van andere ondernemers die aantoonbaar baat hebben gehad bij de omschakeling naar duurzaam - of beter - maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van wie kunnen ze dat beter horen dan van de ondernemer zelf?

Voor jongeren, Met Beleid is betrokken geweest bij het opzetten van Natuur en Milieueducatie in de Bollenstreek. In het project Scholen voor Duurzaamheid hebben middelbare scholieren projecten uitgewerkt voor de bloembollensector. Op gebied van duurzaamheid, economie en recreatie en toerisme. Een voorbeeld voor Heemstede?

De taak van Met Beleid zal voor de Klankbordgroep Duurzaamheid Heemstede eerder procesmatig zijn dan inhoudelijk. Daarin heeft Met Beleid de nodige ervaring. Philippine van der Kleij is gewend met groepen brainstormsessies te houden, prioriteiten te stellen en een gezamenlijk projectplan uit te werken.

Belangrijk voor het succesvol functioneren van een groep is dat men de ander kent en de inbreng van de ander waardeert. Hier zal in de klankbordgroep ruimschoots aandacht aan worden besteed.


Rol van Met Beleid in Burgerparticipatie en Duurzaamheid


Met Beleid is gevraagd om de klankbordgroep Duurzaamheid voor de gemeente Heemstede samen te stellen en deze groep zodanig te leiden dat deze goed functioneert en bruikbare adviezen en ideeën genereert.

De rol van Met Beleid zal zijn: • onafhankelijk voorzitter van de klankbordgroep Duurzaamheid;

 • agenda van de bijeenkomsten voorbereiden in samenspraak met de gemeente Heemstede en de klankbordgroep zelf;

 • coördineren van de werkzaamheden van de klankbordgroepleden in overleg met de leden, middels een werkprogramma;

 • spreekbuis zijn van de Klankbordgroep naar de gemeente.

De gemeente zal de rol op zich nemen als:

 • facilitator van de bijeenkomsten van de klankbordgroep: er is mogelijkheid om de bijeenkomsten op het raadhuis te houden

 • secretaris van de Klankbordgroep, waardoor een goede verbinding met de gemeentelijke organisatie;

 • aandrager van onderwerpen die in de klankbordgroep besproken zouden moeten worden.

Taken, werkzaamheden en urenraming Met Beleid


Voor de periode van mei 2011 tot en met mei 2012

KDH = Klankbordgroep Duurzaamheid Heemstede

P.M.: Projecten/activiteiten van werkprogramma ten uitvoer brengen

Met Beleid zal alleen de werkelijk bestede uren aan de gemeente Heemstede factureren met een maximum van € 13073,64. Facturering zal over elke maand voor de 15 e van de volgende maand plaatsvinden.

De leveringsvoorwaarden van Met Beleid zijn van Toepassing

Graag ondergetekend retour.Voor akkoord gemeente Heemstede:


Hoofdstuk: III Rol en werkzaamheden met Beleid
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina