Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland NoordDovnload 13.39 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte13.39 Kb.Regionale Commissie Gezondheidszorg

Zuid-Holland NoordAGENDA VOOR DE VERGADERING D.D. 26 NOVEMBER 2009

Locatie: LUMC-gebouw 1, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, zaal C1-63

Tijd: 14.30 – 16.30 uur

 1. Opening 1. Notulen vorige vergadering d.d. 24 september 2009 (bijlage 2)

Ter vaststelling en bespreking. 1. Mededelingen

  1. Op woensdagmiddag 2 december 2009 organiseert de Regionale Commissie in Alphen aan den Rijn een conferentie over woonservicezones. De nadruk ligt op presentatie en bespreking van best practices. Indien nog plaatsen beschikbaar, kunt u zich opgeven via het secretariaat (071-5766164) of via de website (www.rcgzhn.nl).

  2. Prof. Assendelft heeft te kennen gegeven het voorzitterschap van het Geriatrisch Netwerk na bijna vier jaar te willen overdragen, onder meer omdat hij meer tijd wil hebben voor de preventieagenda van de regio. De heer Assendelft blijft voorzitter van de stuurgroep Geïntegreerde Eerstelijns Zorg en Public Health (over deze toevoeging aan de naam van de stuurgroep, zie agendapunt 6a). Aan de opvolging voor het voorzitterschap van het Geriatrisch Netwerk wordt op dit moment gewerkt.

  3. In de Raad van Bestuur van WWZ-Mariënstaete-Valent heeft zich een wijziging voorgedaan. De heren Van Kampen en De Vries zijn afgetreden. De heer Koppen is als interim-bestuurder tot de Raad toegetreden. De heer De Vries blijft namens WWZ-Mariënstaete-Valent zitting houden in de Regionale Commissie en blijft ook aan als voorzitter van AVANT.

  4. Mondelinge mededelingen. 1. Ketenaanpak Jeugdzorg en ervaringen Centrum voor Jeugd en Gezin in Alphen aan den Rijn

Op 27 oktober 2009 is het nieuwe convenant Ketenaanpak Jeugd afgesloten tussen gemeenten en zorginstellingen in Zuid-Holland Noord. Het ontwikkelen van de Centra voor Jeugd en Gezin, waartoe het kabinet enkele jaren geleden opdracht heeft gegeven aan alle gemeenten, is een onderdeel van de ketenaanpak.

In Zuid-Holland Noord is de gemeente Alphen aan den Rijn koploper bij de ontwikkeling van de nieuwe voorziening. Wethouder M. du Chatinier (Onderwijs, Jeugd, Sport en Volksgezondheid) gaat in op de totstandkoming van het Centrum in Alphen aan den Rijn en de eerste ervaringen aldaar.

Tevens zal hij ingaan op het nieuwe convenant Ketenaanpak Jeugd. 1. Academische Werkplaats Ouderenzorg: tussentijdse evaluatie, vooruitblik en discussie over verankering (bijlage 5)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland (AWO) bestaat nu bijna twee jaar. Via deze Academische Werkplaats wordt regionale invulling gegeven aan het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), het vierjarige subsidieprogramma van ZonMw voor de ontwikkeling van de zorg aan ouderen. De Regionale Commissie Gezondheidszorg is een van de peilers waarop de AWO rust.

Prof. Jacobijn Gussekloo, hoofd onderzoek afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde bij het LUMC en trekker van de AWO, zal ter vergadering verslag doen van de evaluatie over de eerste twee jaar. Daarna volgt een vooruitblik op de programmaonderdelen voor de komende twee jaar. Tot slot zal zij de discussie inleiden over de ontwikkeling van de ouderenzorg in de regio na afloop van het NPO en de verankering van het ontwikkelproces dat daarvoor noodzakelijk is.


Ter informatie treft u hierbij een overzicht aan van de lopende projecten van de AWO. Dit overzicht is ook al meegezonden met de stukken van de vorige vergadering. 1. Activiteitenplannen 2010

Met het oog op het nieuwe jaar worden u de Activiteitenplannen 2010 van de onder de RC hangende stuurgroepen voorgelegd.

Zoals vorig besloten is naar aanleiding van de evaluatie van de Regionale Commissie, ligt het zwaartepunt van (de activiteiten van) de Regionale Commissie bij de stuurgroepen. De Regionale Commissie wordt als bestuurlijk platform gevraagd de voorgenomen activiteiten van de stuurgroepen op hoofdlijnen te beoordelen en zonodig bij te sturen of aan te vullen.

Verder wordt u gevraagd de formatieverdeling van het bureau ten behoeve van de ondersteuning bij de uitvoering van de activiteiten vast te stellen.


  1. Geïntegreerde Eerstelijns Zorg en Public Health (bijlage 6a)

Dit document bevat een beknopt overzicht van in 2009 behandelde onderwerpen en van de voorgenomen onderwerpen in 2010.

  1. Geriatrisch Netwerk (bijlage 6b)

Ook hier een kort overzicht van behandelde en voorgenomen onderwerpen.

  1. Kinder- en Jeugdcircuit (bijlage 6c)

In de bijlage wordt eerst ingegaan op de voorgenomen activiteiten voor 2010 en daarna kort teruggeblikt op de activiteiten in 2009.

  1. Wonen Zorg Welzijn (bijlage 6d)

Het activiteitenplan van de stuurgroep Wonen Zorg Welzijn is in tegenstelling tot de andere meerjarig. Het is halverwege 2009 tot stand gekomen na een uitgebreide raadplegings- en goedkeuringsronde langs betrokken partijen, onder andere gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.

Over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van enkele onderdelen wordt u ter vergadering geïnformeerd. De focus zal hierbij liggen op de ondersteuningsactiviteiten richting gemeenten bij de ontwikkeling van lokaal WZW-beleid.  1. Preventie: samenhang en samenwerking public health – (eerstelijns) zorg c.a.

In de RC-vergadering van 24 september jl. is goedkeuring verleend aan het projectvoorstel, waarvoor aanspraak wordt gemaakt op de projectgelden van Zorg en Zekerheid.

Dit voorstel wordt u hier niet opnieuw voorgelegd.

Wel kan gemeld worden dat met de GGD is afgesproken dat de uitvoering een co-productie wordt van GGD en RC/Regionaal Bureau Gezondheidszorg. Met REOS Zorg en LUMC, afd. Eerstelijnsgeneeskunde en Public Health, worden vruchtbare gesprekken gevoerd om tot nauwe samenwerking rond dit project te komen.


  1. Inzet formatie (bijlage 6e)

Ter bespreking en goedkeuring. 1. Begroting 2010 (bijlage 7)

De penningmeester van de Stichting Beheer RC ZHN presenteert u de ontwerpbegroting voor 2010.

Ter bespreking en goedkeuring.

 1. Vergaderschema 2010-2011 (bijlage 8)

Na afloop van de vorige vergadering is door enkele leden naar voren gebracht dat de vierde donderdag van september minder geschikt is als vergaderdatum vanwege het grote aantal conferenties in deze periode van het jaar.

Daarom wordt voorgesteld het vergaderschema aan te passen door de septembervergadering twee weken te vervroegen.


Ter vaststelling treft hierbij het bijgstelde concept-vergaderschema voor 2010 aan, alsmede het concept-vergaderschema voor 2011. 1. Rondvraag 1. SluitingAansluitend netwerkborrel


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina