Reglement Abonnement Klein Onderhoud Woonconcept BegripsomschrijvingDovnload 14.64 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte14.64 Kb.


Reglement Abonnement Klein Onderhoud Woonconcept
1. Begripsomschrijving
Deelnemer: een persoon die huurder is van Woonconcept en een Abonnement Klein Onderhoud heeft afgesloten bij Woonconcept.

Woonconcept: verhuurder van de woning die de deelnemer huurt.

Abonnement Klein Onderhoud: het abonnement waarvan de deelnemer gebruikmaakt.

Werkzaamheden: die werkzaamheden die Woonconcept uit hoofde van het Abonnement Klein Onderhoud voor de deelnemer uitvoert of laat uitvoeren.

Zelf aangebrachte voorzieningen: voorzieningen die door de deelnemer zijn aangebracht of in opdracht van hem zijn aangebracht of de voorzieningen die door de deelnemer zijn overgenomen van de vorige huurder.
2. Toepassingsbereik

Onderhavig reglement maakt deel uit van het Abonnement Klein Onderhoud.3. Afsluiten Abonnement Klein Onderhoud

1. Elke huurder van woonruimte van Woonconcept kan op elk moment een Abonnement Klein Onderhoud afsluiten, tenzij de huurder naar het oordeel van Woonconcept een structurele huurachterstand heeft (gehad) en/of al uitgesloten is geweest van deelname aan het Abonnement Klein Onderhoud. De huurder wordt ook uitgesloten als er andere dringende redenen van bezwaar bestaan.

2. Het abonnement wordt aangegaan voor minimaal één jaar.

3. In bijzondere gevallen kan Woonconcept extra aanvullende voorwaarden aan de huurder stellen voordat de huurder in aanmerking komt voor het Abonnement Klein Onderhoud.

4. Als de deelnemer verhuist naar een andere woning van Woonconcept kan hij zijn Abonnement Klein Onderhoud behouden en hoeft hij zich niet opnieuw aan te melden.

4. Omvang van de dekking

1. De dekking van het abonnement omvat de werkzaamheden zoals aangegeven in de folder “Onderhouds-ABC”. In de kolom “AK” (Abonnement Klein Onderhoud) staan de werkzaamheden die onder het Abonnement Klein Onderhoud vallen.

2. Woonconcept verricht na melding van de deelnemer al deze werkzaamheden, tenzij er sprake is van een omstandigheid zoals omschreven in de artikelen 4.4 en 4.5.

3. Het huurdersonderhoud dat niet is genoemd in de lijst blijft de verantwoordelijkheid van de huurder.

4. Woonconcept verricht geen werkzaamheden als deze noodzakelijk zijn geworden als gevolg van onoordeelkundig gebruik, nalatigheid, grove schuld of opzet van de deelnemer, een en ander volgens het oordeel van Woonconcept.

5. Woonconcept verricht geen werkzaamheden als deze noodzakelijk zijn geworden als gevolg van het niet treffen van tijdige voorzorgsmaatregelen door de deelnemer waardoor deze werkzaamheden voorkomen hadden kunnen worden.

6. Woonconcept voert geen werkzaamheden uit aan zelf aangebrachte voorzieningen.

5. Meldingen en uitvoeren werkzaamheden

1. De deelnemer kan de werkzaamheden via een regulier klachtenverzoek per telefoon of per e-mail bij Woonconcept melden.

2. Woonconcept verricht de werkzaamheden op een deskundige en deugdelijke wijze binnen een redelijke termijn na de melding.
6. Abonnementskosten

1. De maandelijkse bijdrage voor het Abonnement Klein Onderhoud wordt jaarlijks vastgesteld door Woonconcept.2. De maandelijkse bijdrage is de deelnemer verschuldigd voor de eerste van de maand.

3. De maandelijkse bijdrage wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsindex Alle Huishoudens met 2000 als basisjaar (2000 = 100).

4. Omdat het uitgangspunt is dat het abonnement kostendekkend moet zijn voor Woonconcept, kan eenmaal in een periode van drie jaar de maandelijkse bijdrage worden aangepast als dit in het kader van het uitgangspunt noodzakelijk is. Een aanpassing zoals hier is bedoeld, moet schriftelijke worden aangekondigd uiterlijk één maand voor de beoogde aanpassing. Als de maandelijkse bijdrage wordt aangepast zoals hier is bedoeld, dan blijft een indexering zoals omschreven in artikel 6.3 achterwege.
7. Aansprakelijkheid
Woonconcept is aansprakelijk voor alle aantoonbare schade die de deelnemer lijdt als gevolg van werkzaamheden die door Woonconcept zijn verricht, tenzij de schade niet aan Woonconcept is toe te rekenen, maar is ontstaan en/of wordt veroorzaakt door onachtzaamheid, grove schuld, en/of opzet van de deelnemer.

8. Beëindiging en opschorting

1. Een deelnemer kan het Abonnement Klein Onderhoud schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In ieder geval eindigt het Abonnement Klein Onderhoud automatisch als de deelnemer geen huurder meer is van een woning van Woonconcept.

2. Woonconcept kan een Abonnement Klein Onderhoud in die gevallen waarin de deelnemer naar het oordeel van Woonconcept misbruik maakt van het Abonnement Klein Onderhoud gemotiveerd voor een bepaalde tijd opschorten of per direct schriftelijk beëindigen.
9. Klachten

1. Klachten over het Abonnement Klein Onderhoud kan de deelnemer schriftelijk melden aan Woonconcept, die de klachten binnen twee weken behandelt. De deelnemer wordt van het resultaat schriftelijk op de hoogte gesteld.

2. De deelnemer kan tegen het besluit van Woonconcept in de zin van artikel 9.1 bezwaar indienen bij de klachtencommissie van Woonconcept.
10. Wijzigen reglement

1. Woonconcept kan onderhavig reglement wijzigen en moet bij elke aanmerkelijke wijziging de deelnemer daarvan op de hoogte stellen.2. Als het abonnement moet worden beschouwd als een servicekostenpost, dan beschouwen abonnee en Woonconcept deze regeling als een regeling betreffende een fonds, zoals bedoeld onder 9 van de bijlage bij het Besluit Servicekosten.
januari 2012De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina