Reglement Probusclub 't GooiDovnload 22.47 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte22.47 Kb.

Reglement Probusclub 't Gooi

Artikel 1 Naam en Zetel.


De club draagt de naam "Professional-& Businessmen's club 't Gooi, afgekort "Probus­club 't Gooi", hierna te noemen de club.

Zij is opgericht op 1 januari 1991 en is gevestigd te Hilversum.

Artikel 2 Doel.
De club beoogt een ontmoetingscentrum te zijn van personen die hun actieve loopbaan in een leidinggevende of zelfstandige functie hebben beëindigd of binnenkort zullen beëindigen en die de behoefte gevoelen en waarde hechten aan het ontplooien van intermenselijke contacten op vriendschappelijk en vertrouwelijk niveau, het levendig houden van hun belangstelling in het maatschappelijke leven, de culturele ontwikkelin­gen en sociale verhoudingen, alsmede het stimuleren van wederzijds respect voor elkaars levensbeschouwing, in een sfeer van begrip en openheid, alsmede in de context van ontspanning.

Artikel 3 Duur, ontbinding en clubjaar.

 1. De club wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 2. Een besluit tot ontbinding van de club kan uitsluitend worden genomen in een, speciaal daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, indien tenminste drie/vierde van het aantal leden aanwezig is en bij een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 3. In het besluit tot ontbinding van de club wordt tevens de wijze van vereffening aangegeven, alsmede de bestemming van een eventueel batig saldo.

 4. Het clubjaar loopt gelijk met het kalenderjaar .

Artikel 4 Geldmiddelen.

De club kent geen vaste contributie.

Slechts indien nodig zal door de penningmeester aan de leden worden verzocht een van te voren op een bijeenkomst vastgesteld bedrag op de rekening van de penningmeester over te maken ter bestrijding van, voor de club gemaakte, kosten c.q. nog te maken kosten.

Het ligt niet in de bedoeling tot vorming van eigen vermogen over te gaan.

Artikel 5 Bestuur .

 1. Het bestuur bestaat uit maximaal vijf leden, te weten de voorzitter, aankomend­-voorzitter, secretaris, penningmeester en (programma)commissaris.

Niet meer dan twee verschillende functies zijn verenigbaar in één persoon. De voorzitter mag geen andere bestuursfunctie vervullen.

 1. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld in de Algemene Jaarvergadering.

Het bij de oprichting dezer club aangestelde bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris/penningmeester en de commissaris.

Bij afwezigheid van de één zal de ander hem vervangen­

Het eerste bestuur heeft een zittingsperiode van 2 jaar .


 1. De bestuursleden worden benoemd voor de duur van één jaar bij besluit van de Algemene Jaarvergadering. Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, doch kunnen na één jaar hun functie vervuld te hebben, nog tweemaal voor één jaar in het bestuur herkozen worden. De voorzitter kan echter slechts één maal achtereenvolgens voor één jaar in zijn functie herkozen worden.

 2. Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming.

 3. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een ledenvergade­ring gehouden ter vervulling daarvan, het nieuw benoemde bestuurslid maakt de periode van zijn voorganger, als zijnde zijn eigen periode, af.

 4. Eén maand voor de te houden Algemene Jaarvergadering, stelt het bestuur kandidaten voor de te vervullen bestuursfuncties. Ook de leden kunnen dan kandidaten stellen, van wie de namen uiterlijk veertien dagen voor de Algemene Jaarvergadering schriftelijk bij de secretaris moeten worden ingediend.

 5. Het bestuur vergadert zo dikwijls het dit nodig acht.

Artikel 6 Vertegenwoordiging.De club wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Artikel 7 Leden


 1. Leden van de club zijn diegenen, die bij de oprichtingsbijeenkomst op 1 januari 1991 als lid zijn toegetreden en diegenen, die in één van de bijeenkomsten werden voorgedragen en met algemene stemmen worden aangenomen.

 2. De toelating van nieuwe leden geschiedt en verloopt als volgt:

a. voordrachten geschieden door een clublid op de bijeenkomsten onder opgave van personalia en antecedenten van het kandidaatlid;

b. de toelating van het kandidaatlid wordt getoetst aan het doel van de club, zoals vastgelegd in Artikel 2 van dit reglement en aan de bijdrage die het kandidaatlid geacht wordt te kunnen leveren aan de verwe­zenlijking van dit doel;

c. gedurende een periode van veertien dagen na de voordracht kan elk lid, met inachtneming van punt b, bezwaren tegen de toelating van het kandidaatlid bij de secretaris inbrengen;

d. alle leden van de club hebben het recht van veto;

e. indien geen bezwaren zijn ingebracht, komt het kandidaatlid in aanmer­king voor het lidmaatschap en kan de voorsteller het kandidaatlid, dat eerst dan van zijn kandidatuur op de hoogte wordt gesteld, uitnodigen voor de eerstvolgende bijeenkomst, waarop hij dan, bij aanvaarding zijnerzijds, als lid tot de club toetreedt;

f. de secretaris houdt een ledenlijst bij, waarop naam, roepnaam, geboorte­datum. laatste functie, datum van toetreding als lid, adres en telefoonnummer van de leden wordt vermeld.

Artikel 8 Beëindiging lidmaatschap.

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. schriftelijke opzegging op een termijn van één maand;

b. overlijden;

c. royement, na voorstel daartoe van de voorzitter van het bestuur, door alle leden gemachtigd.

2 Beëindiging van het lidmaatschap dient zo spoedig mogelijk door de secretaris ter kennis van de leden te worden gebracht; het uitgetreden lid blijft verschul­digd zijn jaarlijkse bijdrage.


Artikel 9 Periodieke bijeenkomsten.

 1. De bijeenkomsten worden zo veel mogelijk één maal in de veertien dagen gehouden.

 2. Het houden van eventuele bijzondere bijeenkomsten zal door het bestuur worden voorbereid en tijdig aan de leden worden bekend gemaakt.

 3. De secretaris houdt een besluitenlijst bij, tenzij de leden verzoeken notulen te maken. De besluitenlijst c.q. de notulen worden door het bestuur vastgesteld en tijdens elke volgende bijeenkomst aan de leden overhandigd.

 4. Teneinde het doel, zoals omschreven in Artikel 2 van dit reglement, te beant­woorden, dienen de leden te streven naar een actieve aanwezigheid, afgezien van ziekte of vakantie.

 5. Leden van andere Probusclubs kunnen op uitnodiging van een lid en in overleg met het bestuur de periodieke bijeenkomsten bijwonen.

Artikel 10 Vergaderingen.

 1. Na afloop van het clubjaar wordt in januari een Algemene Ledenvergadering

(de Jaarvergadering) gehouden.

2. De agenda van de Jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:

a. verkiezing van bestuursleden;

b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen clubjaar;

c. rekening en verantwoording door het bestuur over het beleid, zoals in het afgelopen clubjaar gevoerd;

d. verslag van de penningmeester t.a.v. de beheerde geldmiddelen;

e. verlening van décharge aan het bestuur;

f. eventuele benoeming van een kascommissie.

3. Voorts vindt een ledenvergadering plaats, indien het bestuur dit nodig acht, dan wel binnen vier weken nadat tenminste vijf leden daartoe schriftelijk een, met redenen omkleed, verzoek bij de secretaris hebben ingediend.

4. Tenzij anders vermeld in dit reglement, worden besluiten genomen bij meerder­heid van stemmen.

5. Indien in een ledenvergadering het, voor een bepaald besluit in dit reglement gestelde, quorum niet aanwezig is, dient binnen vijftien dagen opnieuw een vergadering te worden belegd ter behandeling van het betreffende onderwerp, waarbij dan met twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen het besluit genomen wordt.

6. Het per persoon uitbrengen van één stem per volmacht is toegestaan, mits deze schriftelijk is verleend en voor de vergadering aan de secretaris overhandigd. Blanco stemmen zijn ongeldig. Staken de stemmen dan wordt het betreffende voorstel teruggenomen.

7. Over personen kan schriftelijk worden gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de ledenvergadering anders beslist.

Artikel 11 Reglementswijziging.


Het reglement kan worden gewijzigd bij besluit van een ledenvergadering c.q. periodieke bijeenkomst genomen, indien tenminste drie/vierde van het aantalleden aanwezig is en bij een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Deze ledenvergadering of periodieke bijeenkomst dient hiertoe schriftelijk te worden bijeengeroepen met vermelding van de voorgestelde reglementswijzigingen.

Artikel 12 Slotbepaling.


In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur .
Aldus vastgesteld in de bijeenkomst van 9 april 1991 te Hilversum.
De voorzitter , De secretaris,
Swanenburg de Veye VerwielDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina