Reglement RechtsbijstandDovnload 18.56 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte18.56 Kb.
Reglement Rechtsbijstand
Op grond van artikel 5, onder d, van de statuten van de Politievakorganisatie ACP, kan aan leden rechtsbijstand worden verleend. Dit reglement inclusief de toelichting bevat nadere bepalingen voor de verlening van rechtsbijstand.
I. Begrippen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. De Bond:

De Politievakorganisatie ACP, gevestigd en kantoorhoudend te Leusden.

b. Lid:

De natuurlijke persoon die is toegetreden tot de Bond en van wie het lidmaatschap conform de artikelen 6 en 7 van de statuten is ingegaan.c. Dagelijks Bestuur:

Een orgaan van de Bond als bedoeld in artikel 16 van de statuten.

d. Bondsbestuur:

Een orgaan van de Bond als bedoeld in artikel 14 van de statuten.

e. Regionale Raad:

Een orgaan van de Bond als bedoeld in artikel 13 van de statuten.

f. Functie:

Werkzaamheden voortvloeiend uit een dienstverband bij één van de regiokorpsen van politie, het KLPD, de LSOP, ITO, Rijksrecherche, alsmede bij een stichting of gemeentelijke instelling belast met toezichthoudende, handhavende of opsporingstaken, alsmede werkzaamheden voortvloeiend uit een dienstverband dat naar het oordeel van het Bondsbestuur is gelijk te stellen met de uitoefening van deze werkzaamheden.

g. Rechtsbijstand:

Het verlenen van advies en juridische ondersteuning met betrekking tot aangelegenheden aangaande de rechtspositie als ambtenaar van politie danwel werkzaamheden die naar het oordeel van het Bondsbestuur daarmee gelijk te stellen zijn.

h. Rechtshulpverlener:

Een door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen persoon, die het lid in de juridische procedure bijstand verleent.II. Aanspraak op rechtsbijstand

Rechtsbijstand kan worden verleend onder de voorwaarden als vermeld in de navolgende artikelen.


Artikel 2


a. Door of tegen het lid aanhangig gemaakte bestuursrechtelijke zaken, verbandhoudende met de uitoefening van de functie.

b. Door of tegen het lid aanhangig gemaakte strafrechtelijke zaken, verbandhoudende met de uitoefening van de functie, tenzij het lid opzettelijk onrechtmatig danwel opzettelijk wederrechtelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld, of grof nalatig is geweest.

c. Door of tegen het lid aanhangig gemaakte burgerlijke zaken, verband houdende met de uitoefening van de functie, tenzij het lid opzettelijk onrechtmatig danwel opzettelijk wederrechtelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld, of grof nalatig is geweest.

d. Tegen het lid aanhangig gemaakte zaken, verbandhoudende met de werkzaamheden ten behoeve van de bond.


Artikel 3

Aanspraak op rechtsbijstand kan uitsluitend worden verleend indien het lid gedurende tenminste drie maanden voorafgaande aan de aanvraag om rechtsbijstand lid van de Bond is én aan de financiële verplichtingen tegenover de Bond heeft voldaan en blijft voldoen.


Artikel 4

Aanspraak op rechtsbijstand bestaat uitsluitend indien en voorzover er naar het oordeel van de rechtshulpverlener een redelijke kans aanwezig is het beoogde resultaat te behalen. Indien de rechtshulpverlener van oordeel is dat deze redelijke kans niet of niet langer aanwezig is, zal de rechtshulpverlener dit met opgave van redenen schriftelijk aan het lid meedelen.


Artikel 5

De Bond is gerechtigd om, in plaats van het verlenen of verder verlenen van rechtshulp het betrokken lid een bedrag aan te bieden. Een beslissing daaromtrent is geheel ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur van de Bond.


III: Uitsluiting van rechtsbijstand

Artikel 6

Geen aanspraak op rechtsbijstand bestaat:

a. indien de gebeurtenis die voor het lid een concreet juridisch probleem doet ontstaan zich heeft voorgedaan, danwel redelijkerwijs voorzienbaar was voordat het lidmaatschap is ingegaan;

b. indien en voorzover het lid op grond van wettelijke danwel contractuele bepalingen elders aanspraak kan maken op rechtsbijstand, danwel op vergoeding van de kosten van rechtsbijstand.

c. Indien aan het geschil een onrechtmatige daad van één of meer derden ten grondslag ligt, één en ander voorzover uit dien hoofde verhaal van kosten rechtsbijstand mogelijk is.

IV: Verplichtingen

Artikel 7

Het lid dient:

a. terstond, althans zo spoedig mogelijk, mededeling te doen van een gebeurtenis waaruit een aanspraak op rechtsbijstand voortvloeien;

b. indien zich een situatie als sub a voordoet, zich te wenden tot de coördinator belangenbehartiging in de regio;

c. alle gewenste inlichtingen te verstrekken en alle bescheiden waarover het lid beschikt en waarvan men redelijkerwijs moet weten of vermoeden dat deze van belang zijn voor de behandeling van de kwestie ter hand te stellen van de rechtshulpverlener;

d. nadat de zaak in behandeling is genomen niet zelfstandig handelingen te verrichten danwel een andere derde daartoe aan te wijzen zonder nader overleg met de rechtshulpverlener;

e. een eventuele vordering van proceskosten waartoe de rechter de tegenpartij veroordeelt te cederen aan de Bond.
Artikel 8

Indien het lid in strijd handelt met één van voornoemde artikelen, houdt de rechtshulpverlener zich het recht voor om, na raadpleging van het Dagelijks Bestuur, te besluiten de rechtsbijstand te staken. De rechtshulpverlener zal dit met opgave van redenen schriftelijk meedelen.


Artikel 9

Indien tussen de Bond en het lid verschil van mening bestaat omtrent:

a. de uitleg of toepassing van enige bepaling in dit reglement, met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 6 en10;

b. het niet langer aanwezig zijn van een redelijke kans het beoogde resultaat te behalen als bedoeld in artikel 4;

c. het aanwenden van enig rechtsmiddel;

d. het accepteren van een verkregen schikkingsvoorstel;

wordt een dergelijk geschil middels een bindend advies voorgelegd aan een door de ACP aan te wijzen bindend adviseur. De Bond zoekt als bindend adviseur aan een (voormalig) lid van de rechtelijke macht.

Deelt de bindend adviseur de mening van het lid, dan zal de rechtshulp verder worden verleend met inachtneming van het bindend advies.


Artikel 10

De Bond is bevoegd, zulks geheel ter zijner beoordeling, om wegens klemmende redenen of bijzondere omstandigheden in een individueel geval af te wijken van de in dit reglement neergelegde bepalingen en beperkingen. Een door de Bond daaromtrent genomen beslissing is uitdrukkelijk uitgesloten van de in artikel 9 neergelegde geschillenregeling.Klik hier voor toelichting op Reglement Rechtsbijstand.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina