Reglement van 3 oktober 2006 tot vaststelling van het reglement voor de Dienst Ondersteuning Gedetineerden en de hiermee verbandhoudende aanstelling van de Dienst Ondersteuning GedetineerdenDovnload 17.75 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte17.75 Kb.
Reglement van 3 oktober 2006 tot vaststelling van het reglement voor de Dienst Ondersteuning Gedetineerden en de hiermee verbandhoudende aanstelling van de Dienst Ondersteuning Gedetineerden (DOG-Reglement)
Hierbij bepaalt het bestuur van de Stichting Landelijke Gedetineerdencommissie dat de commissie Dienst Ondersteuning Gedetineerden opgeheven wordt en in plaats hiervan een dienst in het leven wordt geroepen die belast wordt met ondersteuning van gedetineerden, genaamd de Dienst Ondersteuning Gedetineerden.
Alzo wij, de Raad van Geleerden gehoord, tevens in overweging hebben genomen dat het noodzakelijk is om het DOG-Reglement van 3 oktober 2005, waarin de werkwijze van de commissie Dienst Ondersteuning Gedetineerden en diens bevoegdheden te lezen is, te wijzigen en deze van toepassing te verklaren op de Dienst Ondersteuning Gedetineerden, welke wij zullen noemen het DOG-Reglement,
En hierbij wordt vastgesteld de navolgende bepalingen welke zullen uitmaken het genoemde reglement.
Artikel 1. Begripsbepaling

Voor de toepassing van dit reglement en de daarop resterende bepalingen wordt verstaan onder: 1. DOG: de Dienst Ondersteuning Gedetineerden;

 2. LGC: Stichting Landelijke Gedetineerdencommissie

 3. Inrichting: een penitentiaire inrichting zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Penitentiaire Beginselenwet;

 4. Personeel(sleden): allen die werkzaam zijn in een inrichting als bedoeld onder c;

 5. Gedetineerde(n): een ieder die rechtmatig van diens vrijheid is beroofd;

 6. Contact (met de media): elke vorm van informatieverstrekking of gespreksvoering met de media of een derde;

 7. Media: datgene dat in het dagelijks verkeer onder ‘media’ wordt verstaan alsmede elke bedrijf of een persoon die informatie publiceert;

 8. Geschrift: brieven, beklag- en beroepschriften, rapporten en al hetgeen een DOG-lid officieel op schrift vast legt;

 9. Beklag- en beroepscommissie: de Beklagcommissie en de Beroepscommissie zoals bedoeld in de Penitentiaire Beginselenwet.

Artikel 2. Dienst Ondersteuning Gedetineerden

De Dienst Ondersteuning Gedetineerden wordt landelijk of regionaal aangesteld. Indien deze regionaal is aangesteld, dan vervult hij diens taken uit binnen die regio.
Artikel 3. Taakbepalingen DOG

De DOG heeft tot taak: 1. ondersteuning van gedetineerden bij het opstellen en indienen van een klaagschrift bij de beklag- en de beroepscommissie;

 2. ervoor te zorgen dat gedetineerden zoveel mogelijk van hun rechten en plichten, eveneens als hun mogelijkheden om bepaalde rechtsmiddelen in te stellen, op de hoogte te worden gebracht;

 3. toezicht op interne aangelegenheden in een inrichting en de nakoming van de wet- en regelgeving.

Artikel 4. Bevoegdheden 1. De DOG is niet bevoegd om rechtsmiddelen in te stellen, alsmede in rechte of daarbuiten, op te treden namens de LGC, anders dan in dit reglement is bepaald.

 2. De leden van de DOG zijn bevoegd om namens een gedetineerde een beklag- of een beroepschrift op te stellen en in te dienen, alsmede een gedetineerde bij te staan ten tijde van de behandeling van diens klacht bij de beklag- of de beroepscommissie, als zijnde de vertrouwenspersoon van deze. De gedetineerde dient hiervoor wel een schriftelijke volmacht verlenen.

 3. Een kopie van een beklag- of een beroepschrift alsmede de volmacht, zoals bedoeld in het vorige lid, dient tevens binnen 7 werkdagen neergelegd te worden bij het secretariaat van de LGC.

 4. De DOG en diens leden zijn, met een daaraan voorafgaande toestemming van de LGC bevoegd om, buiten de in lid 2 vermelde gevallen, namens een gedetineerde te handelen. Deze dient wel een schriftelijke volmacht daartoe verlenen.

 5. Bij aanvraag van toestemming zoals bedoeld in het vorige lid dient de DOG alle beschikbare documenten met betrekking tot dat verzoek, beargumenteert, bij het secretariaat van de LGC over te leggen, alsmede de volmacht van de gedetineerde wie in diens naam gehandeld zou moeten worden.

 6. De LGC dient op de hoogte te worden gehouden van alle handelingen die de DOG of een lid hiervan namens een gedetineerde, zoals bedoeld in lid 2 en 5, verricht alsmede over de ontwikkelingen in de zaak waarin gehandeld wordt. Een kopie van alle documenten, betreffende het geval waarmee de handelingen samenhangen, wordt zo spoedig mogelijk, na ontvangst door de DOG, bij het secretariaat van de LGC overgelegd.

Artikel 5. Geheimhouding 1. Alle leden van de DOG hebben gedurende en na hun functie als DOG-lid een geheimhoudingsplicht. Het is hen niet toegestaan om enige informatie te verstrekken of mededelingen te doen aan derden over datgene zij tijdens de vervulling van hun functie te hunne kennis zijn gekomen, tenzij dit reglement anders bepaalt.

 2. De LGC zal tegen elke schending van de geheimhoudingsplicht juridisch optreden. Schending van de geheimhoudingsplicht kan ook andere gevolgen hebben voor de DOG-lid zoals ontheffing uit de functie.

Artikel 6. Contact met de media 1. Het is de DOG en de leden hiervan niet toegestaan om, zonder een daaraan voorafgaande toestemming van de LGC, contact te hebben met de media.

 2. Een verzoek om contact te mogen hebben met de media dient door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een andere lid van de DOG schriftelijk ingediend te worden bij het secretariaat van de LGC. In dat verzoek dient in iedere geval vermeld te worden met welke media (onderneming) en wanneer het contact plaats zou moeten vinden, en tevens waar dat contact over zou moeten gaan.

 3. In geval dat de media contact wenst te hebben met de DOG, dient deze of een vertegenwoordiger daarvan, een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij het secretariaat van de LGC. Datgene in het vorige lid is bepaald over de inhoud van het verzoekschrift is van overeenkomstige toepassing.

 4. Indien er geen toestemming, zoals bedoeld in lid 1, is verleend of in geval het vorige lid niet is nageleefd, doch wel contact heeft plaats gevonden, kan de LGC zowel de media alsmede de DOG of diens leden daarvoor aansprakelijk stellen, voor ondermeer de schade die ontstaan is ten gevolge van dat contact. Een en ander kan tevens consequenties hebben voor het lidmaatschap van de DOG-lid.

Artikel 7. Rapportageplicht 1. De DOG rapporteert elke maand aan de LGC over al hetgeen zij in de maand daarvoor aan werkzaamheden heeft verricht. Dit rapport dient te worden ondertekend door de voorzitter van de DOG, of bij diens afwezigheid, door een ander lid.

 2. Indien de DOG in een maand geen enkele werkzaamheden heeft verricht kan het vorige lid buiten toepassing worden beschouwd. Wel dient de LGC hiervan in het volgende rapport op de hoogte gehouden te worden

Artikel 8. Meldingsplicht 1. De DOG is verplicht onmiddellijk een melding te maken bij de LGC of diens advocaat, van elke constatering van gevallen en gebeurtenissen die in strijd zijn of lijken te zijn met de wet, internationale verdragen of een algemene (rechts)beginsel.

 2. De melding zoals bedoeld in het vorige lid dient in ieder geval binnen een week te gebeuren, te rekenen van de eerst volgende dag na de constatering van het voorval.

 3. De mededeling zoals bedoeld in het eerste lid geschiedt door middel van een rapport die het geconstateerde voorval zo nauwkeurig mogelijk beschrijft. In dat rapport dient tevens vermeld te worden welke wetten, internationale regels en/of (rechts)beginselen volgens de DOG geschonden zijn, of vermoeden te zijn.

Artikel 9. Herkenbaarheid 1. Een DOG-lid dient een door hem opgestelde geschrift te voorzien van ondertekening en vermelding van diens naam.

 2. De leden van de DOG dienen in geschriften die zij voor derden opstellen duidelijk laten blijken dat zij als een lid van de DOG, die een dienst is van de LGC, handelen. Dit lid is niet van toepassing op gevallen die een DOG-lid gebruik maakt van een DOG-briefpapier.

Artikel 10. Benoeming en ontslaan van de leden 1. De LGC is als enige bevoegd om de leden van de DOG te benoemen en te ontslaan.

 2. Het lidmaatschap van een DOG-lid eindigt tevens door zijn schriftelijke ontslagneming. (bedanken)

 3. Een ieder die lid wenst te worden van de DOG dient zich met dat verzoek te wenden tot de LGC.

Artikel 11. 1. In geval een gedetineerde lid is van de DOG, dient hij de LGC op de hoogte te houden van diens verblijfplaats. Dit geldt ook in geval deze in vrijheid wordt gesteld.

 2. Een gedetineerde-DOG-lid dient een algemene toestemming te hebben van de LGC voordat deze als vertrouwenspersoon voor andere gedetineerde op mag treden.

Artikel 12. Klachten over de DOG

Een ieder kan een, met reden omklede, klacht indienen bij het secretariaat van de LGC over een handeling, waaronder tevens wordt begrepen een niet-doen, van de DOG of een lid hiervan, dat volgens de klager niet correct is, alsmede in gevallen dat door een persoon wordt gesteld dat een DOG-lid niet naar behoren functioneert.
Artikel 13. Verantwoordelijkheid


 1. De LGC is niet verantwoordelijk voor datgene dat de DOG of een lid hiervan handelt, in strijd met dit reglement.

 2. De leden van de DOG worden persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld voor al hetgeen zij in strijd met dit reglement handelen.

Artikel 14. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: DOG-Reglement.
Artikel 15. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op den 3den oktober 2005.


Lasten en bevolen dat dit reglement met de daarbij behorende memorie van toelichting op de website van de stichting Landelijke Gedetineerdencommissie zal worden geplaatst.
Rotterdam, 24 juli 2006
De Bestuursvoorzitter

M. Taheri


Uitgegeven de twaalfde augustus 2006,
De Bestuurvoorzitter

M. Taheri
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina