Reglement van de iaDovnload 17.15 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte17.15 Kb.Reglement van de IA|BE Prijs 2015

Preambule

De IA|BE organiseert een nationale wedstrijd voor meesterproeven, genaamd de Prijs IA|BE. Deze Prijs heeft tot doel de afstudeerwerken van de Master studenten in de Actuariële Wetenschappen, afgestudeerd aan één van de Belgische universiteiten, te belonen.

Er worden maximum twee prijzen uitgereikt, met maximum één prijs per taalrol.

Alleen die werken, gemaakt door studenten tijdens hun laatste Masterjaar en waarvan de kwaliteit de speciale aandacht van de juryleden heeft weerhouden, komen in aanmerking.

Het betreft meesterproeven die een actuarieel probleem behandelen. Ze moeten zich onderscheiden door de originaliteit van het behandelde onderwerp, de kwaliteit van het geschreven werk, de nauwkeurigheid van de wetenschappelijke methode en de praktische relevantie. De reële meerwaarde die het werk betekent voor de actuariële kennis verrechtvaardigt de toekenning van een beloning en de publicatie ervan op de website van de IA|BE.

De wedstrijd verloopt in 3 fases: 1. Eliminatiefase : een selectie door de universiteiten;

 2. Eerste ronde: een lezing door de verslaggevende actuarissen;

 3. Tweede ronde: een mondelinge presentatie voor een jury van de meesterproeven die geselecteerd zijn na de eerste ronde.

Artikel 1. De meesterproeven

Worden in aanmerking genomen: de meesterproeven die gemaakt worden in het kader van een Master in de Actuariële Wetenschappen (of als zodanig erkend door de IA|BE), uitgereikt door een Belgische universiteit in de loop van het kalenderjaar gedurende dewelke de prijs (of prijzen) uitgereikt zullen worden en waarvan het onderwerp betrekking heeft op materies die de verzekeringsindustrie, de herverzekering, de financiën, de sociale zekerheid, de pensioenen of om het even ander actuarieel onderwerp aanbelangen. De meesterproef mag geen discriminerende of aanstootwekkende thema’s behandelen of verdedigen..

De meesterproeven mogen uitsluitend in het Engels, Frans of Nederlands geschreven zijn.

Elke meesterproef die niet voldoet aan de in het reglement vastgelegde normen zal onmiddellijk geëlimineerd worden.

Doctoraatsthesissen kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.

Artikel 2. Voorwaarden voor deelneming aan de wedstrijd

Worden uitsluitend toegelaten aan de wedstrijd de auteurs van de meesterproeven die voorgedragen worden door hun promotor, de verantwoordelijke voor de opleiding of de laatstejaarsjury.

De criteria zoals vastgelegd in de preambule hierboven zijn diegenen die essentieel zijn voor de selectie van de meesterproeven.

Artikel 3. Kandidaturen

De kandidaten moeten tegen ten laatste 4 december 2015 een volledig dossier neerleggen bij het secretariaat van IA|BE (contact@iabe.be). Dit dossier moet de volgende stukken bevatten: • De meesterproef, in twee exemplaren, onder elektronische vorm ; het tweede exemplaar moet anoniem ingediend worden zowel wat de naam van de student als van de universiteit betreft,

 • Een samenvatting in maximum twee bladzijden, onder elektronische vorm,

 • Een curriculum vitae, met in het bijzonder het elektronisch adres waarop de kandidaat gecontacteerd kan worden,

 • Het getekend voorstel om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit gemotiveerd voorstel moet opgemaakt worden door de promotor, de verantwoordelijke van de opleiding of een lid van de eindejaarsjury en moet in het bijzonder de volgende elementen bevatten :

  • De originaliteit van het onderwerp ;

  • De relevantie van het onderwerp ;

  • De meerwaarde bijgedragen aan het beroep, aan de actoren van de vezekeringswereld.

 • Een handgeschreven document, gedateerd en ondertekend door de student, waardoor hij aan de IA|BE het recht geeft om eventueel zijn meesterproef op de website van IA|BE te plaatsen indien hij de prijs wint en dit zonder de mogelijkheid om zich daarna hiertegen te verzetten.

Elk onvolledig dossier wordt geëlimineerd.

Artikel 4. De prijs

Er is voorzien om een prijs voor een bedrag van 1 000 € toe te kennen, dit per taalrol, voor de meesterproef die de wedstrijd heeft gewonnen.Artikel 5. De jury

Voor het eerste deel van de wedstrijd zullen de meesterproeven gelezen worden door verslaggevers van het Bestuur van de IA|BE of door externe actuarissen. Er zijn twee lezers per meesterproef. Deze verslaggevers mogen niet deel uitmaken van de finale jury zoals beschreven in volgende paragraaf. De Algemene Directeur mag ook geen lezer zijn.

Voor het tweede deel, bestaande uit een mondelinge verdediging van de meesterproef, is de jury waarvan de samenstelling bekrachtigd wordt door het Bestuur van IA|BE, als volgt samengesteld:


 • In elk geval de voorzitter, de vice-voorzitter en de voorzitter van het Comité Opleiding van de IA|BE; indien één onder hen professor is in een universiteiten, dan zal deze persoon vervangen worden door de voorzitter van het Comité Beroepsbelangen;

 • Actuarissen van een toepassingssector van de actuariële wetenschappen, erkend door hun competenties, de pariteiten tussen de universiteiten respecterend (verplicht een actuaris van de KUL, UCL, ULB en VUB). Geen enkele van deze actuarissen mag belast zijn met een academische opdracht aan een van de voornoemde universiteiten.

Deze jury bestaat uit minstens 7 leden.

De Algemene Directeur maakt deel uit van de jury, zonder het recht om te stemmen, maar kan wel zijn advies geven in geval hierom gevraagd wordt door de jury.Artikel 6. Het verloop van de wedstrijd

De wedstrijd verloopt in twee aparte delen.

In de maand volgend op de limietdatum van de inschrijvingen en na onderzoek van de ontvankelijkheid van de kandidaturen, bezorgt de administratieve directeur van de IA|BE aan elk van de lezers zoals bepaald in artikel 5 een meesterproef die toegelaten is tot de wedstrijd. Deze meesterproef zal anoniem zijn (geen vermelding van naam noch van de universiteit) zodanig dat de lezers niet beïnvloed kunnen worden. Elke meesterproef wordt beoordeeld door twee lezers. Zij stellen elk afzonderlijk een gedetailleerd evaluatierapport waarin zij de meesterproef beoordelen door het invullen van een evaluatiegrill die hun op voorhand werd bezorgd (zie voorbeeld in bijlage). De evaluatiegrill maakt gebruik van een weging om de uiteindelijke evaluatie op 50 te berekenen. Het gebruik van de weging wordt aanbevolen, maar elke lezer heeft het recht om hiervan af te wijken mits het geven van een grondige motivatie dewelke opgenomen wordt in de evaluatiegrill.

De lezers moeten hun verslag en punten in de tweede week van januari van het daaropvolgend jaar doorgeven aan de administratieve directeur. Deze berekent dan per meesterproef het rekenkundig gemiddelde van de punten.

De administratieve directeur deelt aan de jury de titels van de meesterproeven die deelnemen aan de tweede ronde mee, na eliminatie van die meesterproeven die een globaal beoordeling hadden van minder dan 40/50.

Maximum drie meesterproeven per taalrol kunnen weerhouden worden. De selectie is gebaseerd op de kwotatie verkregen in de eerste ronde. De laureaat studenten worden hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht door de administratieve directeur die hen de datum, uur en plaats van de mondelinge proef meedeelt. De niet weerhouden kandidaten worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Het tweede deel van de wedstrijd verloopt als volgt.

Het tweede deel van de wedstrijd vindt plaats op 29 januari 2016.

Elke kandidaat verdedigt zijn meesterproef voor een jury zoals bepaald in de tweede paragraaf van artikel 5. De mondelinge verdediging duurt maximum 40 minuten (maximum 25 minuten presentatie gevolgd door maximum 15 minuten van vragen en antwoorden). De kandidaat mag zijn presentatie ondersteunen gebruikmakend van slides of om het even welk ander hulpmiddel.

De jury beoordeelt de volgende punten: • De kwaliteit van de mondelinge presentatie in het algemeen,

 • De kwaliteit van de gebruikte hulpmiddelen,

 • De kwaliteit van de antwoorden op de vragen.

Elk lid van de jury geeft een kwotering op 50. De administratieve directeur verzamelt de punten van het mondelinge gedeelte en berekent hiervan het rekenkundig gemiddelde, die het resultaat vormt van het tweede gedeelte.

De administratieve directeur berekent tenslotte de uiteindelijke kwotering voor elke meesterproef door de kwotering van het eerste deel en dat van het tweede deel op te tellen.

Nadat alle kandidaten geweest zijn, deelt de administratieve directeur de uitslag mee aan de leden van de jury nadat de kandidaten in afnemende volgorde gerangschikt zijn. De eerste per taalrol is de winnaar. Indien er twee of meerdere meesterproeven van dezelfde taalrol ex æquo eindigen, dan zal diegene met de hoogste kwotering van het eerste deel de winnaar zijn. Indien dit nog niet tot een winnaar leidt, dan zal de jury met opgeheven hand stemmen. Tenslotte, indien dit nog een ex aequo oplevert zal de voorzitter alleen de beslissing nemen.

De jury kan evenwel beslissen om de prijs te verdelen of niet toe te kennen. In het laatste geval zal de prijs dat jaar niet uitgereikt worden en ook niet overgedragen worden naar het volgend jaar.

Insgelijks, indien voor een taalrol geen enkele meesterproef weerhouden wordt om deel te nemen aan het tweede deel, dan zal de prijs voor die taalrol geschrapt worden en niet overgedragen.
De resultaten van de beraadslaging van de jury zullen bekend gemaakt worden op de website van IA|BE, evenwel pas na de Algemene Vergadering die het dichtst aansluit bij de beraadslagingen.

Artikel 7. Overhandiging van de prijzen

De prijzen zullen overhandigd worden in de loop van een Algemene Vergadering van IA|BE waarvan de datum, vastgelegd door het Bestuur, kenbaar wordt gemaakt aan de kandidaten op het einde van de mondelinge presentatie.


De laureaten mogen de titel van laureaat van de Prijs IA|BE dragen.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

De leden van de jury alsook de lezers verbinden er zich formeel toe om geen enkele vertrouwelijke informatie openbaar te maken noch om de inhoud of gedeeltes hiervan te verspreiden.Artikel 9. Wijziging van het reglement

De IA|BE heeft het recht om het reglement in de korten, uit te breiden, te wijzigingen, de huidige wedstrijd uit te stellen of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen.

Analoog heeft de IA|BE het recht om het bedrag van de prijs in euro elk jaar te wijzigen.

Artikel 10. Aanvaarding van het reglement

De deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van het huidige reglement.Reglement van de IA|BE prijs – 2015

Page /

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina