Reint Altes buiten d' Blijhamster poorte, end Talle Jans sijn huisvrouw



Dovnload 90.01 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte90.01 Kb.
Lidmatenlijst van Winschoten-prov. Groningen
[Winschoten werd bediend door 2 pastors, de eerste heeft ook nog de nieuwe, naderhand aangenomen lidmaten t/m 1659 genoteerd, voordat de tweede pastor met zijn aantekeningen is begonnen. Vanaf het jaar 1660 zijn de nieuwe lidmaten chronologisch genoteerd tot ca. 1700, deze zijn niet in de tekstfile opgenomen -- Klaas Bijsterveld]
Anno 1654.
Hebb'ick Focco Theodori pastor met d' E. E. ouderlingen Luppo Tonckens, end Albert Harmens soo binnen als buiten gevisiteert, end zijn dese naevolgende communicanten in onse cluft bevonden:
Reint Altes buiten d' Blijhamster poorte, end Talle Jans sijn huisvrouw

Ajelt Geerts

Jan Luitjes end Derckjen sijn huisvrouw

Engele Hilles wonende met Jan Luitjes

Phopke Oomkens

Kenne Jarfkes

Jacob Lengerman end Antje sijn huisvrouw

Hindrick Harmens Timmerman

Monseur Oomkens end Marretjen sijn huisvrouw

(N. Eens weduwe van Geert van Gennip)

Aleff Willems kuiper end Aeltjen sijn huisvrouw

Willem Hindricks Engelsman end Catharina sijn huisvrouw

Thee d' huisvrouw van Tiarck Hemmes

Tobe d' huisvrouw van Fredrick Sibelkes

Hindricks Dercks huisvrouw

Focco Theodori pastor end Aeffjen Winshemius sijn huisvrouw

d' Ouderling Luppo Tonckens end Haico sijn huisvrouw

Anneke d' huisvrouw van Nomno Backer

Jan Harmen Hollack end sijn huisvrouw

Tiddo Gerardi

Jan Tiddes end Zaartie sijn huisvrouw

Johannes Bruinsteen

Antie Hans d' Leerbereijdersche

Geertruidt d' huisvrouwe van Edso Koekebacker

Jan Meints end Rentjen sijn huisvrouwe

Hillebrant Boelens end Frouwke sijn huisvrouw

Jan Gokes

Namke Juits

d' Blouwverver tegen Jan Gokes over met namen Luitjen Jans

Pieter Popkes Slachter end Griete sijn huisvrouw

Trijne Jurjens huisvrouw van Jurjen Backer

Bartelt Andries end sijn huisvrouwe

de weduwe van Klaes bij d' toorn

Trijntjen Wessels

Tiadwe Harkens

Jentje Alexanders

Jan Glasemaker end Imke sijn huisvrouw, met haer sone Roelef Jans

Gebbetjen Halewechs

d' huisvrouw van Diderich Goutsmid

Raat Jans end Aeltjen sijn huisvrouw

Benne Nannes end Wije sijn huisvrouw

Hindrick Wilkens Kistemaker end Doe sijn huisvrouw

Raatje Raatjes end Poppe sijn huisvrouw

Here Lammers end Anne sijn huisvrouw

Burris Jans end sijn huisvrouw

Jan Hoedemaker end sijn huisvrouw

Tiabben huisvrouwe

Jan Harmens end Anne sijn huisvrouw

Abel Harmens Hartman

Fenne Berents

Aike Hindricks end Talle Aikes sijn huisvrouw

Jan Harmens Timmerman met sijn huisvrouw

Thomas Brouwer end Berentjen sijn huisvrouw

Lammert Jans Hiddinge, end Hemke sijn huisvrouw

Jacob Wilkens end Luitjen sijn huisvrouw

Elske Garbrants weduwe van zael. Garbrant

Claes Jans end Grietjen sijn huisvrouw

Jan Jansen end Antie sijn huisvrouw

Geert Lourens end sijn huisvrouw

Lucke Tonnis huisvrouw van Tonnis Fockes

Berent Roeleffs end Aeltjen sijn huisvrouw

Cornelis Harmens huisvrouw van Harmen Jans

Rente Wessels end Depke sijn huisvrouw

Fenne Ottens weduwe van Otte Muirmester

Dedde Nits end Anne sijn huisvrouw

Jan Askes end Elske sijn huisvrouw

Lisabeth Harmens huisvrouw van Harmen Bierman

Jan Jans Vasteneijer end Aelke sijn huisvrouw

Griete Pieters huisvrouw van Pieter Abels

Garrelt Kruise end Aelke sijn huisvrouw

Geeske Bouwkens weduwe van Bouwke Aikes

Antien Warners weduwe van Warnert Warners

Bouwe Nicolai weduwe van zael. pastor Menne Nicolai

Geert Dercks end Lamke sijn huisvrouw

Harco Schipper end Marretje sijn huisvrouw

Frouwke Rotgers huisvrouw van Rotger Harkes

Albert Harmens Ouderling end Abele Harmens sijn huisvrouw

Harmen Tonnis, end Trijntjen sijn huisvrouw

Balster Balsters end Ijde sijn huisvrouw

Jurjen Wilkens end Rensche sijn huisvrouw

Hemme Bruns

Wessel Broers

Jan Jans end Anneke eluiden bij d' wa..
In Bovenbuiren
Tonnis Jansen end sijn huisvrouwe

Albert Jansens huisvrouwe

Jan Tolen end sijn huisvrouwe

Hindrick Berents end sijn huisvrouwe

Focke Popkes end sijn huisvrouwe

Jan Hovingh end sijn huisvrouwe

Willem Poppes met sijn huisvrouwe

Mans Tijes end sijn huisvrouwe

Jan Roeleffs end sijn huisvrouwe

Willem Harkens met sijn dochter

Hemme Luppes een weduwe

Vrouwe Hindricks

Greete Geerts weduwe van zael. Geert Bruins
Int' Oostereijnde
Eppe Ennes end sijn huisvrouwe

Claes ten Buir met attestatie van de Beerta

Tiarck Edses end sijn huisvrouwe

Pieter Berents end sijn huisvrouwe

Tjarck Feijes kerckvoogt

Nantke Hindricks end Hilletjen eluiden

Focco Melles huisvrouwe

Ouke Salves end sijn huisvrouwe

Eltjen Tiddens end Sijcke Harmens een weduwe beijd int' Oostereijnde

Boele Eltjens end Geertjen Arents

Hemme Eltjes
Naederhant angecomen
1654
Berent Jans end Ike sijn huisvrouw met attestatie van de Beerta

Jacob Gerrits een Kistemakers knecht met attestatie van de Scheemda

Rensche Sibinga mett attestatie van Vlagtwedde

Aeffjen Winshemius mett attestatie van Groningen

Aeltjen Warners

Aelke Jans

Hemke Hapkes mett attestatie van Oostwolt
1655
Wessel Broers

Jan Harmens

Eltje Aikes

Haio Tonnis

Balstar Jans end Swaente Balsters eluiden

Trijne Jans

Sophia Bruinsteens

Antie Bartels huisvrouwe van Bartelt Andries

Aeltjen Jacobs huisvrouwe van de Kistemaker

Geertjen Jans dochter van de Mas bij de verlaeten

Meint Berents met attestatie van Suidbroek
1656
Epke Willems dochter van Willlem Harkens

Jan Roeleffs int' Oostereijnde

Foppo Tiddes end Engele eluiden buiten de Blijhamster poorte

Wibbo Wibbens huisvrouwe van Wibbo Wibbens Smith

Anne Jurjens met attestatie van Groningen

Tonnis Cornelis end Reentje sijn huisvrouw met attestatie

van Bellingewolsterschans

Haio Epkenius met attestatie van Groningen

Johan Ferti quartiermester end Maike eluiden mett attestatie van Groningen

Derck Jurjens end Aelke Dercks eluiden tot Winschoten

Griete Jans int' Oosterende

Hindrick Wilken

Hemme Hannes

Anne Jans buiten de Blijhamster poort

Griete Jurjens d' huisvrouwe van Jurjen Lucas

Engeltjen Hillens weduwe van zael. Roeleff Boelken

Jan Geerts Huisman mett attestatie van Pharmsum

Taelke Jacobs weduwe van Jacob Klenenborch

Hindrickjen Hindricks weduwe van Hindrick Everts
1657
Ete Jans huisvrouw van Jan Harmens

Jantjen Pieters huisvrouw van Berent Warners

Wipke Jans huisvrouw van Roeleff Jans

Greete Dreeuws huisvrouwe van Dreeuws Jansen

Koene (J/H)ansen in de wevers horn

Asse Haijes huisvrouw van Haio Tonnis

Gartie Abels dochter van Abel Okkes tot Blijham

Jurjen Nannes mett attestatie

Stijntjen Halewechs end Frerick Halewechs soon end dochter

van zael. Hindrick Halewech

Jan Hindricks Krol end Grietjen Jacobs sijn huisvrouw

met attestatie van Visvliet

Tiadduwe Sibinga met attestatie van Groningen

Bouwe Reints huisvrouwe van Phopko Oomkens met attestatie

van d' Eexta

Hindrick Harmens Kleermaker end Hindrickjen sijn huisvrouw mett attest. van Groningen


1658
Temke Alberts huisvrouwe van Albert Jans in Bovenbuiren

Geeske Tiassens een jonge dochter met attestatie van de Nieuweschans


1659
Wibbe Wibbens Smidt

Owke Phebens huisvrouw van Hindrick Harmens

Tiackjen Ockens
Albert Jans end Fijcke eluiden

Geertjen Aeldricks

Pietertjen van Lennip

Jurjen Snijder end sijn huisvrouw


Den 12 7tember zijn tot nieuwe

Communicanten angenomen


Geert Roeleffs

Renske Mennes huisvrouwe van Jan Lodewijcks

Geesjen Willems, weduwe van zael. Hindrick Hindricks

met attestatie van Groningen


[Hierna volgen de aantekeningen van de tweede pastor van Winschoten, Henricus Hulsebusch, zijn handschrift is veel onduidelijker dan die van Focco Theodori]
Dese volgende ledematen wonenan dese zijdt van de veneke sloot.
1. Jacob Hindrix gaet te nachtmael tho Blijham

2. Jan Abels tho Blijham

3. Aeldrix Huitsing

Hemme, Abel Ockes dochter

Jan Harmens Joling, Martje ehluiden
Dese volgende communiceren Winschoten
Wiilem Berends weien Mapke ehluiden

Jarfco Barcklage Eelke ehluiden

Abel Ockes

Edzart Oomkes Etjen ehluiden

Gartjen Abels

Nantje een oude vrouwe

Roeff Broers Eelke ehluiden
Summa 11 ledematen

Tot summa 402 ledematen


Anno 1655 den 13 Augusti

hebbe ick Henricus Hulsebusch met de ouderlingen

Docter Tammo Harquens en Memmo Tijarcx

so binnen als buiten gevisiteert end sijn dese

navolgende communicanten in onse clucht bevonden
Barber huisvrouw van Harmen Geerdts Cortouw

Barbara Gabriels

Siben Jans end Tru.. sijn huisvrouw

Griete Willems huisvrouw van Wilcke Hemmens

Hille huisvrouw van Theewes Theeuwes

Geerdt Lodewijcx

Jan Jans Wever en Gebcke sijn huisvrouw

Jacob Eltjes Lubbe ehluiden

Coert Hindricx Wije ehluiden Noortbroeck

Jannes Jaspers Kistemaeker

Harmen Sibens Jantjen ehluiden NB onder censura vertrocken

Sibelke Sibelkes

Jan Stellemaeker Talle ehluiden

Jan Heints Aeltjen Wessels ehluiden

Conraed Valentijn Anna ehluiden

Eeuwte Wessels en Griete sijn huisvrouwe

Berend Arendts Claesjen ehluiden

Ouwe Tijaerdts huisvrouwe van Derck Pieters F....

Tijes Tonjes Backer Aeltjen ehluiden

Derck Samuels Geertruid ehluiden

Willem Hindricx Cuiper Tijadduwe sijn huisvrouwe

Harm Geerts Etjen ehluiden

Tiddo Eppens Murcke ehluiden

Berend Berendts Backer Wije sijn huisvrouwe

Barbara Riets met att. van Dn. Otto Zaunsliter

Eeske Harmens Lamme ehluiden

latus 48
Frans Frantsen Truite ehluiden

Mette Dercx

Harmen Dercx leerbereider Wipcke sijn huisvrouw

Jan Harmens Wieldrajer Nantje ehluiden

Gepcke Eppes nu op Suiderveen

Jan Geerdts Ilben ehluiden

Heijo Engels Snider Wije sijn huisvrouwe

Ocko Fijckes Potbacker Gebcke ehluiden

Jan Eppens Martjen ehluiden

Harmen Hindricx Saelmaeker Hilletjen ehluiden

Swane Berendts

Harmen Roelfss Wieldraijer Geeske ehluiden Embden

Harmen Snickevaerder Alcke ehluiden

Eilert Snickevaerder Aeltjen ehluiden

Ubbo Herens Mette ehluiden

Tijae Hindricx wedew die 2 7ber 1655 lidmaet geworden

Daniel Snijder Doe echtelieden

Trijntjen Daniels met attest. van Amsterdam

Menno Snijder Anne ehluiden

Griete Backers olde vrouw 73 jaeren

Jantjen huisvrouwe van Nomno Jurjens Backer

Freerc Aijckens Sijpcke ehluiden

Bijlcke Tonckens

Lisbeth huisvrouw van d' Cuiper

Jan Sickens Nele ehluiden

Colcom Grietjen ehluiden

Emcke Tonnis wedewe

Henricus Nicolai Bouwe ehluiden

Hille huisvrouw van Alberts Robol

latus 47
Anna Waldricx

Stijne huisvrouw van Albert Ockes

Derck Aijckes end Grietjen sijn huisvrouw

Claes Isebrandts Organist

Claes Claessen en Grietjen sijn huisvrouw

Roelff Jans Glasemaeker Aucke ehluiden

Jan Elles Riemen ehluiden

Renske Eppes

Mr. Bernh. Gollswerden en Ootjen sijn huisvrouw

Theda huisvrouw van Tijarck Hemmes

Sibon Sabel

Haitsen Hansen en Anna sijn huisvrouw

Jui Jans Swaene ehluiden methaer ouste soon Jan

Swaene Jans wedewe

Jan Ottes Teetje ehluiden

Griete Roelfss wedewe

Trijne huisvrouw van Harmen Jans

Aeltjen Wessels wedewe NB supra

Ilben huisvrouwe van Olivier Muller

Lukke Jans in Bovenbuiren 2 7ber 1655 litmaet geworden

Ijje huisvrouwe van Harmen Jans

Joest Tichelaer Anna ehluiden

Berend Jans Ijcke sijn huisvrouw

Neesjen Pieters wedewe

Lisebeth Jans wedewe

Griete huisvrouw van Hindrick Nijmeijer

Wische Arendts olde vrouw

Elske Freercx

latus 36
Griete Overlanders 60 jaer lidmaet

Tonnis Hindricx Tichelaer en Meeske sijn huisvrouw

Jan Hindricx Lamke

Christoffer Ames

Frans Geerlefss

Tonnis Jans Voerman

Hero Haijes

Griete huisvr. van Holt Hindrick

Gebcke Berendts

Evert Everts Teetje ehluiden

Joris Schotsman en Aelcke ehluiden

Albert Jans Lisebeth ehluiden

Jan Jans van Ibur.. Moeke ehluiden

NB Martjen Jans huisvrouw van Pieter Golen Keetlaer

Jan Heres Korvemaeker Eeuwcke echluiden

Jan van Dorsten

Jan Berendts van Rhenen wedenaer

Geert Roelfss

Jacob Ariens Geertjen ehluiden

Jan Arendts

Galje Emcke ehluiden

Joest Joesten Aelcke ehluiden

Bouwe Sebes

Hindrick Jans Tichelaer Jantjen ehluiden

Lodewijck Jans Diacon Ocke ehluiden

Judith Alberts wedewe den 2 7ber 1655 lit. gew.

Claes Hoppenbrouwer Goutsmidt

latus 38
Mr. Hemmo Hannes Anneke ehluiden

Griete Jans huisvrouw van Jan Harmens Brouwer met att. Oldeschans

Johannes Schoemaeker Meiste ehluiden

Popco Pieters en sijn huisvr. Peterke met att. van Gron.

Griete Potbackers wedewe

Saertjen Melchers

Mr. Reinder Lubke ehluiden

Imcke huisvrouw van Menso Schipper

Jan Claessen Ocktjen ehluiden

Doctor Tammo Harquens Tijaecktjen ehluiden

Ecco Harmens Bijlcke ehluiden

Jan Potbacker Renske ehluiden

Wije Hulsebusch methaer dochter Trijntjen

Henricus Hulsebusch Pastor en Trijntjen Arendts sijn huisvr.


Op Suiderveen
Wilcke Geerdes Wipcke ehluiden

Arend Hindricx

Hindrick Hindricx Geeske ehluiden

Jan Barcklaege

Abel Nannes Lisebeth ehluiden

Tijarck Boeles en Geertjen Oomkens sijn huivr.

Pieter Berendts en Griete sijn huisvrouw

Jan Eppens Diacon Welmoet ehluiden

latus 38
Doe Nannes Asse ehluiden

Nittert Geerts Tetje ehluiden

Frans Jans Diacon

Harmen Jans

Aeldrick Berendts Reentje ehluiden

Memmo Tijarcx Ouderling Elke ehluiden

Poppo Wigboldi Siben ehluiden

Jan Wessels Aelke ehluiden

Anna Jan Wessels .... moeder

Jan Jans Pijck Lubberich ehluiden bij de ga..

Swaentje Jans de 4 Junij 1654 lidm. geworden

Louwrens de Lap Margrieta ehluiden

Jan Popkes de 3 7ber 1654 lidm. geworden

Jan Meijer Mar.. ehluiden

latus 23
Summa 224

Collega 164

Tot. summa 391 lidtmaeten op een tijdt gecommuniceert
Naderhand angecomen de 5 Decemb. 1656
Mathias Schullebus Margreta Eilshemius ehluiden

met att. van Dn. Picardius de 12 Nov. 1656 gedateert

Jan Claessen Muirman en Ette sijn huisvrouw

Elleke Tijdinga j.d.

Janneke Clocqs j.d.

Wipcke Hulsebusch j.d.

.brecht Hindricx huisvr. van Jacob Borcherts met att.

Tenneke Halewecks huisvr. van Joh. Bruinsteen

Anne Aijoldts huisvr. van Aijold Geerdts
Naederhand angecomen

Ao 1657 den 5 martij


Garrebrand Boelens

Hindrick Dercx Snijder Fenneke Haeck sijn huisvrouw

Anne Geerdts

Griete Hindricx

Maria Jans met att. van dn. Kieft van Alcmar

Wipcke Renssen

Christiaen van Vilsteren Grietje Tijaerdts ehluiden

met att. van Baffeloo


Ao 1657 den 2 7ber dese
Barber Janssen wed. van Jan

Coster met att. van Groningen

Tallichjen Clocqs met attest. ter Pekel

Hemmo Harckers vand Beerta


den 7 martij 1658 Mencko Thomas Pieter Pieters Snickevaerder

Moeder Sijntkes met attest. van dn. Kunninck 25 febr. 1658 gedateert


Ao 1658 den 3 7ber
Geeske Jans weduwe van sal. Eltjo Haijckens
den 4 martij 1659
Christoffer Freercx

Hindrick Martinus

Ubbe Haijckens op Suiderveen

Harmen Roelfs Wieldraijer

Trijne Luppes

Jan Tonnijs Tijadduwe ehluiden


novilij den 3 junij 1659
Jan Jans Hogebreider en Grietjen Jans sijn huisvrouw

Grietjen Berendts j.d. stiefdochter vand leutenantsche

den 11 octob. 1661 vertrocken Nije Schans

Swaentje Pieters met att. van Amsterdam

d’ Schilders vrouwe

Geertruidt van Lennep met att. vand Meden

Juffr. Marla Rijckema wedewe

van sal. leutenant Berent Ottens

met attestatie vand Nije Schans
novilij den 2 7ber 1659 in mijn cluft
Renke Memmes huisvrouw van Jan Lodewijcx
novilij den 4 decemb. 1659
Aekke Douwes huisv. van Minck Thomas met

att. van Harlingen

Engelbert Jans en Martjen Reindts sin huisvrouw

ind Moelehen

Ussel Roelfss wedewe van Jan Hindricx

Trijne Jans wedewe van Berend Berendts

ind Moelehen

Mr. Matthias Hermans Boen

Ocktjen Dercx huisv. van Wijpco Hemmes

Toebeke Eppens huisv. van Joest Joestens

Ilben Tonckens, huisvrouwe van Focco Garrels [hand van Focco Theodori, KB]

Tjaa Nannes, met attestatie van Delfzijl [hand van Focco Theodori, KB]


Dese volgende angecomen intjaer 1660
: script -> dewit
dewit -> Eine, index burgerlijke stand overlijdens 1796-1830 Bewerkingen Oost-Vlaanderen
dewit -> Antwerpen, gesneuvelden in 1914-1918 uit de akten van de Burgerlijke Stand
dewit -> Eine, index burgerlijke stand huwelijken 1796-1830 Bewerkingen Oost-Vlaanderen
dewit -> Volkegem, index burgerlijke stand overlijdens 1796-1830 Bewerkingen Oost-Vlaanderen
dewit -> Heurne, index burgerlijke stand overlijdens 1796-1830 Bewerkingen Oost-Vlaanderen
dewit -> Doopboek Raalte 26 Augustus 1655 1665. Rao 348a
dewit -> Nederename, index burgerlijke stand overlijdens 1796-1830 Bewerkingen Oost-Vlaanderen
dewit -> Bevere, index burgerlijke stand overlijdens 1796-1830 Bewerkingen Oost-Vlaanderen
dewit -> Leupegem, index burgerlijke stand huwelijken 1796-1830 Bewerkingen Oost-Vlaanderen
dewit -> Antwerpen, gesneuvelden in 1914-1918 uit de akten van de Burgerlijke Stand




De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina