Resoluties Raad van State 1672-1702 Rampjaar tot aan de Spaanse Successieoorlog toegangsnummer 178 inventarisnummer 224 dienstjaar 1680 – 17 microfichesDovnload 177.29 Kb.
Pagina2/3
Datum22.07.2016
Grootte177.29 Kb.
1   2   3

folio 142 – woensdag 10 april 1680

Instructie voor het militaire hospitaal, de hospitaalmeester te Maastricht maar die instructie zal ook wel grotendeels gelden voor andere militaire hospitalen – in totaal ca. 21 artikelen [ interessant voor hen die militaire geschiedenis als onderwerp hebben!
folio 147 – woensdag 10 april 1680

Akte over de stenen van het vervallen kasteel van Strijen onder Oosterhout die zullen worden gebruikt aan het ravelijn te ’s-Hertogenbosch .


folio 148 verso – donderdag 11 april 1680

Rapport van de heren inspecteurs die geweest zijn met Jan van Oost te ’s-Hertogenbosch om daar het muurwerk van een ravelijn voor de Hinthamerpoort te inspecteren. Van Oost heeft de reparatie aangenomen voor 510 gulden.


MICROFICHE 224.6
folio 149 verso – vrijdag 12 april 1680

Missive van jonker Adriaen van Borssele tot Geldermalsen raad en rentmeester der domeinen in stad en meierij van ’s-Hertogenbosch op een rekest van Daniel van Arnhem die het domeinhuis heeft gepacht en de waag te ’s-Hertogenbosch waarvan op 1 oktober komt te vervallen met een verzoek de pacht voor 6 jaren te continueren.


folio 150 verso – vrijdag 12 april 1680

Verslag van een conferentie in verband met het opnieuw aanstellen van een landdrost in de meierij van ’s-Hertogenbosch. Besloten is dat het landdrostambt nu en voor de toekomst moet worden gemortificeert [= te niet gedaan wordt]. Adriaen de Bije stadhouder van het voetvolk onder de landdrost zal genieten 30 gulden in de maand gedurende zijn leven tenzij hij voor een andere functie wordt aangesteld.


folio 159 verso – vrijdag 19 april 1680

Visitatieverbaal van de fortificatiewerken langs de Maasstroom te ’s-Hertogenbosch.


folio 160 – vrijdag 19 april 1680

Authorisatie voor de kerkenraad van Veldhoven en Blaarthem om in plaats van dominee Bocardium een andere predikant te beroepen en geen proponent maar een van een ander dorp.


folio 160 verso – vrijdag 19 april 1680

De weduwe van rentmeester Nicolaas Brouwers zal worden geordonneerd om aan de gezamenlijke hoevenaars en molenaars onder de administratie van wijlen de rentmeester 1000 rijksdaalders te restitueren voorkomende uit een remissie uit het jaar 1676.


folio 160 verso – vrijdag 19 april 1680

Men zal het hout in het magazijn te ’s-Hertogenbosch publiek verkopen.


folio 160 verso – vrijdag 19 april 1680

Ontvanger Beresteijn en diens vader alsmede die van Rosmalen zullen aangeschreven worden om de 15e van de komende maand in Den Haag te verschijnen voor de commissarissen van de Raad van State om partijen te kunnen horen en verslag uit te brengen; aanbesteding van de reparatie van de kerk te Oirschot.


folio 161 – vrijdag 19 april 1680

‘Is goetgevonden dat in conformite vant geverbaliseerde wende den voorslagh daer bij gedaen, geconcipieert sal worden ende vervolgens gepubliceert een waerschouwinge houdende praecys verbodt van geen waeter aff te tappen, gen oude slooten op te haelen, geen gruppen te maecken, met ordere omme de oude gruppen ende slooten in tegendeel te dempen, geen dammen op te nemen die gelegt sijn, off noch naermaels geleght mochten worden, geen lant te verhoogen off toe te maecken, met wat spijs het selve soude mogen wesen, ende dit alles int district beginnende van de waetermolen offte de porten linie regt opt punt vant groote fordt, op de verbeurte van vijffentwintich gls. voor ijder roede lants, die contrarie van dien toegemaeckt mogte worden, te verbeuren bij den heurder offte eijgenaers ingevallen die selffs bouwen, dat wijders de executie vant voors. verbodt, sal worden aenbevoolen den hoochschout ende aende magistraet der stadt ’s-Hertogenbosch, de judicature over de contraventien – dat mede verbodt sal werden gedaen van geen hooghte te brengen en binnen de stadt als van de doncken , op de verbeurte van een ducaton voor ijder waegen offte schuijte met permissie aen ijder een die sulcx begeert van de doncken te haelen de hoochten ende te brengen binnen ende buijten de stadt ende het district vandien, des ingevallen geen metselsant in de voors. doncken mochte worden gevonden, dat hetselve van buijten sal mogen gehaelt ende gebracht worden binnen binnen de meergemelte stadt ’s-Hertogenbosch ende het district vandien als vooren’.


folio 161 – vrijdag 19 april 1680

De regenten van het Groot Gasthuis zullen weer mogen aanvaarden de possessie van de landerijen in de laatste oorlog gemaakt tot een hoornwerk voor het fort Iasabella ‘met last en ordre aen allen ende een yder dien het aengaen magh omme die vant gasthuijs voorsz: sonder eenige molestatie, daer van rustelijck ende vredelijck te laeten jovisseren’.


folio 161 – vrijdag 19 april 1680

Dat aan Jacob van Hilverson als provisor van het gasthuis staande op het Ortheneind zal worden geaccordeerd te voldoen een bedrag van 150 gulden voor alle geleden schade door het leggen van een sluis in het jaar 1678.


folio 161 verso – vrijdag 19 april 1680

Die van Udenhout zal verboden worden aan de abt van Sint Geertruiden te Leuven nog een ander verzoek te doen dan dat van de dubbele verponding.


folio 161 verso – vrijdag 19 april 1680

Regenten en ingezetenen van Waalwijk mogen hun achterstallige verpondingen in vier termijnen afbetalen maar tijdens dit lopende jaar moeten de verpondingen wel gewoon betaald worden.


folio 161 verso – vrijdag 19 april 1680

Na rijpe deliberatie is goedgevonden dat er te Orthen geen schoolmeester zal worden onderhouden en wordt dientengevolge het verzoek van commandeur en ingezetenen van Orthen van de hand gewezen.


folio 161 verso – vrijdag 19 april 1680

Aan de geïnteresseerden van de landerijen gelegen onder de vrijdom van ’s-Hertogenbosch wordt geaccordeerd uitstel van executie totdat de ontvanger Zweers en controleur Blom na visitatie en inspectie hun ‘caerthe’ hebben gemaakt en bij de Staten Generaal is gesproken over de verpondingen.


folio 161 verso – vrijdag 19 april 1680

Het mandement verleend aan Jan Berchouts koopman in boter te Zeelst zal van waarde blijven en dat de auditeur van de krijgsraad van ’s-Hertogenbosch als partijdige van de impetrant de rechtsdagen zal moeten waarnemen en voorts zal procederen zoals men gewoon is te doen.


folio 161 verso – vrijdag 19 april 1680

Het middel van het gemaal binnen ’s-Hertogenbosch zal publiekelijk worden verpacht volgens de regels van ’t land.


folio 161 verso – vrijdag 19 april 1680

Hermen Cuchlinus de rentmeester van het klooster der Clarissen te ’s-Hertogenbosch wordt geautoriseerd om zo ras als de landerijen van het water zullen zijn ontlast deze publiek te verpachten en daarvan verslag te doen aan de commissie die op de verpachting der tienden komt.


folio 163 verso – vrijdag 19 april 1680

Besluit over de reparatie van het geweldigershuis te ’s-Hertogenbosch die is aangenomen door Nicolaes Coenen voor een som van 350 gulden.


folio 166 verso – maandag 22 april 1680

Vermits tweede paeschdagh en is geen collegie van den Raede gehouden

folio 169 – donderdag 25 april 1680

Akte van cautie gepasseerd voor de schepenen te ’s-Gravenhage op 28 maart jl. waarbij mr. Antonij Persijn raadsheer in de leenhof van Brabant zich borg stelt voor de administratie van Joost Roobroeck als rentmeester van het kapittel van Sint Oedenrode.
folio 172 verso – zaterdag 27 april 1680

Missive van de Bossche schepenen met ingevoegd de stukken van de zaak tussen de pachter van de wijnen binnen de stad en Tomas Minten wijnkoopman aldaar. De stukken zullen ter secretarie bewaard worden.


foli o173 – zaterdag 27 april 1680

Rekest van de naburen van Ginderdoor onder Lieshout in het kwartier Peelland op en jegens de drost aldaar . De stukken gaan naar de commissie die op de verpachting der tienden komen in de Meierij.


folio 173 – zaterdag 27 april 1680

Leuke akte over een gebouwd jacht te Rotterdam waarin gedetailleerd staat aangegeven wie wat geleverd of gemaakt heeft ten behoeve van dit schip zoals een beeldhouwer, koperslager, schilder, timmerman e.d.

folio 176 – maandag 29 april 1680

Rekest van Marie Pagie weduwe van wijlen Jacob de Foulions in zijn leven voorzanger te ’s-Hertogenbosch die jaarlijks 50 gl. zal ontvangen.
MICROFICHE 7
folio 178 verso – dinsdag 30 april 1680

Rekest van Willebort de Witt oud-president van Wintelre op en jegens Lubertus van Vollenhoo en Daniel Goossens pachters van de tienden aldaar.


folio 179 verso – zaterdag 1 mei 1680

Rekest van Tomas van Beresteijn rentmeester der geestelijke goederen in het kwartier van Kempenland betreffende staat van zijn eigen kantoor.


folio 179 verso – zaterdag 1 mei 1680

Rapport n.a.v. een rekest van Caspar Nobel ontvanger van de konvooien en licenten in de meierij van ’s-Hertogenbosch te Budel gericht tegen Johan Christoffel Zeijts als gesubstitueerde van commissaris Crul [zie voor het vervolg folio 191 – zie ook folio 238].


folio 182 – donderdag 2 mei 1680

Missive van de weduwe van Nicolaas Brouwers voorheen rentmeester in Kempenland op een rekest van Adriaan van Heeswijck pachter van ’s lands windkorenmolen te Oerle die verzoekt om remissie.


folio 182 verso – donderdag 2 mei 1680

Rekest van Melchior van Effen gewezen stadhouder van het volk te paard van het landdrostambt in de meierij van ’s-Hertogenbosch. Het ambt is gemortificeert [te niet gedaan] maar hij ontvangt maandelijks 30 gulden.


folio 183 – vrijdag 3 mei 1680

Rekest van Maria de weduwe van Albert Sterckmans in zijn leven schoolmeester te Veghel. Rentmeester Donder wordt gelast haar te voldoen naar de orders van de staat.


folio 183 verso – vrijdag 3 mei 1680

Rapport n.a.v. een rekest van Jacobus van Oudenhoven lid van het convent van de Baseldonk te ’s-Hertogenbosch en nog een bericht van de Heer van Deurne als rentmeester op dit rekest. Aan de suppliant dient 630 gl. betaald te worden.


folio 184 – vrijdag 3 mei 1680

Rapport op het rekest van Peeter Bouquet in zijn leven prior van de Baseldonk te ’s-Hertogenbosch waarop de Heer van Deurne als rentmeester wordt geordonneerd de suppliant de 1000 gulden te voldoen zonder uitstel [dilaij].


folio 184 verso – maandag 6 mei 1680

Vermits de exercitie van de schutterije van ‘sGravenhage is geen college van den raaden gehouden

folio 186 verso – woensdag 8 mei 1680

Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. het beroepen van Abrahamus Gerbrandi Daendels tot predikant te Helvoirt met verwijzing naar een akte van despice [afzien van].
folio 188 – vrijdag 10 mei 1680

Rekest van schepenen en regenten van Sint Oedenrode met bijlagen dat wordt overhandigd aan de Haagse heren die op de verpachting der tienden komen.


folio 188 – vrijdag 10 mei 1680

Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van Magdalena de Lobel de weduwe van Gerard van Blootenburgh in zijn leven predikant in de vrijheid Oss i.v.m. teruggave van een bedrag van 120 gl. die haar man had uitgegeven voor het ‘oprechten van een scheur aen de pastorijehuijsinge’. Ze krijgt 60 gulden.


folio 189 verso – zaterdag 11 mei 1680

Missive van de Heer van Deurne op een rekest van de armmeesters van Heeswijk die om remissie hebben verzocht t.a.v. een jaarrente 1-5-0 sinds de reductie van ’s-Hertogenbosch. Besluit: men gaat op dit verzoek niet in!


folio 190 verso – woensdag 13 mei 1680

‘Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van Johan Waleius eerste deurwaarder van de Raad van Brabant in Den Haag op en jegens Johan Mamelt alias Johan Wendelsen van Ravesteijn wegens salaris en voorgeschoten penningen ter waarde van 81-8-8. Besloten wordt de suppliant aan te schrijven dat hij zijn declaratie of specificatier moet overleggen aan de Raad van State.


folio 192 verso – dinsdag 14 mei 1680

Rekest van Nicolaas van der Burgh ontvanger van de konvooien en licenten te Reusel op en jegens de oude prelaat van de abdij van Postel i.v.m. huishuur.


folio 193 – dinsdag 14 mei 1680

Missive van Frederik Hendrik Sweerts ontvanger van de verpondingen in de stad ’s-Hertogenbosch i.v.m. de verpondingen van de volgende drie huizen een van Albertus Antonis de Wapper in de St. Jacobstraat getaxeerd voor de verponding op 3-10-0, dat van Hans Matheusz. op het Hinthamereind 2-0-0 en dat van Jan Gijsberts op het St. Jacobskerkhof voor 1-2-6.


folio 193 verso – dinsdag 14 mei 1680

Rekest van George Carlier ontvanger van haar Ho: Mo: konvooien en licenten te ’s-Hertogenbosch en van de ‘veijlgelden’ over problemen met Johan Christoffel Seijts gesubstitueerde van Caspar Crul als commissaris van het klein zegel [lange akte – zie ook folio 224v – zie ook folio 231 en 231 verso]


folio 195 – woensdag 15 mei 1680

Memorie van Casper Krull commissaris van het generaliteits klein zegel met de mededeling dat vanwege de ziekte van de [onder]tekenaar Aert van Hoven geen zegels konden worden geparafeerd wat zeer nadelig voor het land is. Opgedragen wordt aan Matthijs de Haseur ordinaris klerk en ter secretarie van de Staten Generaal om de zegels te paraferen.


folio 196 – donderdag 16 mei 1680

Rekest van Barbara van Dorp weduwe van wijlen de raad en rentmeester der domeinen Gijsbert Pieck van Thienhoven op en jegens de regenten van Alem die om uitstel van executie verzoekt.


folio 199 – maandag 20 mei 1680

Rekest van Wolff Misligh drossaard der baronie van Boxtel op en jegens Ansem van Wijngaert . Er wordt een deurwaarder naar Wijngaert gestuurd.


folio 200 – dinsdag 21 mei 1680

Missive van jonker Adriaen van Borssele raad en rentmeester der domeinen te ’s-Hertogenbosch op een rekest van Catharina Soetens weduwe van wijlen Pieter van Nahuijs in zijn leven rentmeester van het Amelrijck Bootsgasthuijs binnen de vrijheid Oirschot met een verzoek om remissie van 6 mudden rogge over de periode 1672-1676. Hij krijgt een remissie voor 2 ½ jaar.


folio 200 verso – dinsdag 21 mei 1680

Missive van jonker Adriaen van Borssele raad en rentmeester der domeinen geschreven alhier in Den Haag op een rekest van Jan Reijnders van den Boogaert inwoner van Lith in het kwartier Maasland die permissie heeft gevraagd om te Lith een ros-oliemolen te mogen neerzetten tegen een recognitiecijns van 2 stuivers per jaar. Akkoord maar de recognitiecijns wordt 3 gulden.


folio 201 – woensdag 22 mei 1680

Rekest van Joost Hoeffnagel cum suis pachters van ’s lands molens en hoeven te Someren in het kwartier Peelland . Een commissie wil eerst de partijen horen.


folio 202 – donderdag 23 mei 1680

Missive van controleur Nicolaas Blom op een rekest van Andries Demetrius predikant te Ravesteijn betreffende de reparatie van zijn pastorie.


folio 204 verso – maandag 27 mei 1680

Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van Wouter Jan Peetersz., Goijaert en Jan Joost Peter Stevens wonende te Tilburg i.v.m. het reduceren van twee renten nl. een van 4 mudden en een van 23 lopensen rogge per jaar. De beide renten zullen gestipuleerd blijven als van ouds en de supplianten zullen er zich bij neer moeten leggen ze te betalen in geld tot aan het jaar 1677.


folio 205 verso – woensdag 29 mei 1680

Missive van gouverneur Kickpatrick van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch ter zake van het waarnemen van de kerkendienst binnen de stad. Het rekest gaat naar de thesaurier generaal Burgh.


folio 206 – woensdag 29 mei 1680

Missive van rentmeester Johan Donder op een rekest van Abraham Adriaensz. van der Vleuten die heeft verzocht uitbetaald te krijgen het bedrag i.v.m. een beneficie in de St. Leendertscapelle op de Beeckse Donck [vgl. Beek en Donk] bij Aarle over de jaren lichtmis 1670 en 1671.


folio 206 – woensdag 29 mei 1680

Rekest van de regenten van Lierop i.v.m. de korting op hun verpondingen i.v.m. de goedgekeurde dubbele verponding.


folio 206 verso – donderdag 30 mei 1680

Vermits Hemelsvaerdagh is geen collegie van den Raaden gehouden.
folio 206 verso – vrijdag 31 mei 1680

Rapport n.a.v. een rekest van Jacob van Oudenhoven de laatste conventuaal van de Baseldonk te ’s-Hertogenbsoch met opdracht aan de Heer van Deurne als rentmeester om de vereiste liquidatie te regelen.


folio 207 – vrijdag 31 mei 1680

Rekest van Lubertus van Vollenhoo en Daniel Goossens pachters van de tienden te Wintelre op en jegens president-schepen Willem de With.
MICROFICHE 224.8

folio 209 – zaterdag 1 juni 1680

Missive van Tomas Beresteijn rentmeester en controleur Nicolaas Blom met als bijlage een memorie van defecten aan enige kerken, molens en hoeven in het kwartier Kempenland en de verdeling der tienden binnen enige dorpen. Een commissie van Haagse heren zal zich nader informeren.
folio 210 verso – zaterdag 1 juni 1680

Missive van de Heer van Deurne als rentmeester betreffende het onderwerp van de ’s lands huizen onder zijn administratie vallende.


folio 211 verso – maandag 3 juni 1680

Missive van M. Sweerts kwartierschout van Kempeland geschreven te Oirschot betreffende het beroepen van een predikant te Veldhoven. Benoeming van Lambert van Flodorp predikant te Bakel gaat naar Veldhoven.


folio 211 verso – maandag 3 juni 1680

Rekest van de regenten van het dorp Diessen in het kwartier van Oisterwijk i.v.m. hun verpondingen.


folio 213 – maandag 3 juni 1680

Rekest van Nicolaas Jaegers en Nicolaas Rijnlandt pachters van de molens te Udenhout op en jegens de regenten aldaar aangaande hun betaling van de verpondingen.


folio 216 verso – woensdag 5 juni 1680

Rapport in de kwestie tussen Lonys Walterij en de weduwe van Nicolaes van de Sande i.v.m. een geldbedrag van 44-16-0 en een bedrag van Jan Hendrik Schuts en Cornelis Adriaense 20-3-0.


folio 218 verso – donderdag 6 juni 1680

Rekest van Jan zoon van Claes Goorts en Elsken weduwe van Gerit zoon van Claes Goorts binnen de vrijheid Oss die remissie krijgen van hun achterstallige pacht van vier heffers rogge en een cijns van 28 stuivers.


folio 218 verso – donderdag 6 juni 1680

Rekest van Johannes Kempenius geboortig van ’s-Hertogenbosch wereldlijk priester en president van het Boscollege te Leuven die permissie krijgt om drie maanden in ’s-Hertogenbosch te mogen verblijvenmits hij zich stipt houdt aan de plakkaten van het land.


folio 219 – donderdag 6 juni 1680

Rekest van Jenneken weduwe van Hendrick Janssen Steenbacker die remissie krijgt voor zijn achterstallige pachtpenningen.


folio 219 verso – donderdag 6 juni 1680

Missive van rentmeester Bartholt van Slingelandt geschreven in Den Haag op een rekest van Guilliam van Campen belast met de invordering van de restanten van wijlen Adriaen Bouckholt gewezen rentmeester der geestelijke goederen in het kwartier van Oisterwijk [lange akte].


folio 226 – dinsdag 11 juni 1680

Missive van Herman Cuchlinus rentmeester van het klooster der Clarissen te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat de Raad van Brabant hem had aangeschreven en gelast om een zekere leenrente te komen verheffen van 11 gulden jaarlijks die de religieuzen van genoemd klooster heffende waren bij den Baron van Breda voor de Leenhof van Brabant.


folio 226 verso – dinsdag 11 juni 1680

Rekest van de regenten van Den Dungen gelegen bij Berlicum en na deliberatie is goedgevonden dat de ontvanger Hendrick Sweerts op assignatie van de Heer van Deurne als rentmeester de supplianten aan haar verpondingen laat korten de dubbele verponding.


folio 228 – donderdag 13 juni 1680

Rekest van Ermgardina Sloot weduwe van rentmeester Battem die wordt ontheven van de 40e penning. Ook wordt verwezen naar brandschattingen over 1674 en 1675.


folio 229 verso – donderdag 13 juni 1680

Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest met bijlagen van Ceel Peter Ceelen cum suis en de H.Geestmeester te Bakel die om remissie verzoeken van hun achterstallige pachten van 5 ½ mud rogge sinds 1671.


folio 230 – maandag 17 juni 1680

Missive van Joost Nagel betreffende de surseance t.a.v. de verpondingen die aan Sint Oedenrode is verleend.


folio 230 verso – maandag 17 juni 1680

Rekest van regenten en ingezetenen van Rosmalen met bericht dat ontvanger Gijsbert van Beresteijn op assignatie van de Heer van Deurne als rentmeester om aan de supplianten de dubbele verpondingen te korten.


folio 231 verso – maandag 17 juni 1680

Rekest van Laurens Geritsz. cum suis schipper en burger van ’s-Hertogenbosch i.v.m. transport van militairen, bagage en munitie te betalen uit de legerlasten nl. een bedrag van 2323 gulden.


folio 233 – zaterdag 15 juni 1680

Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van Joost Janssen van de Pas cum suis pachters van ’s landshoeven onder zijn administratie i.v.m. brandschattingen in 1674 en 1675

folio 233 – woensdag 19 juni 1680

Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van Rogier van Boeckhoven [misschien Broeckhoven bedoeld ?] en Arnold van Breugel als gevolmachtigden van Juffrouw Petronella van Boeckhoven zuster en erfgenaam van de Heer Nicolaas van Boeckhoven gewezen kanunnik graduaat der kathedrale kerk te ’s-Hertogenbosch die verzoeken te worden voldaan van het jaar waarin de kanunnik is gestorven en bovendien een jaar van gratie. Men gaat niet op dit verzoek in!


folio 233 verso – woensdag 19 juni 1680

Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van de kerkmeesters van de Sint Janskerk in ’s-Hertogenbosch die verzoeken te mogen worden ontlast van twee renten van resp. 25 en 42 gulden per jaar. Besloten wordt de supplianten de helft te remitteren tot het jaar 1679 maar in de toekomst moeten ze de betaling prompt voldoen.


folio 234 verso – donderdag 20 juni 1680

Missive van hoogschout Raesfelt als respons op een missive van de Staten Generaal dd. 27 mei jl. betreffende insolenties door de papisten te ’s-Hertogenbosch gepleegd. Kopie en bijlagen van deze missive worden overhandigd aan de heer Baar en andere gedeputeerden van de Staten Generaal die zich bemoeien met de Meierijse zaken naast enige afgevaardigden van de Raad van State om de zaak verder te onderzoeken en te overwegen wat men met het huis van de paap Wassenbergh zal doen en hierover verslag uitbrengen in de volgende vergadering. Gecommitteerd worden de heren Vrijbergen en van den Velden.


folio 237 – zaterdag 22 juni 1680

Missive van hoogschout Raesfelt betreffende een kwestie tussen de Heer van Berlicum aan de ene kant en de dijkgraaf en heemraden van de polder van het Hoog en Laag Hemaal en van der Eijgen aan de andere kant i.v.m. de onkosten voor het opmaken van de Empelsedijk en Orthensedijk


MICROFICHE 224.9
folio 251 verso – woensdag 3 juli 1680

Missive van de krijgsraad te ’s-Hertogenbosch met de processtukken van Elisabeth de Vries aan de ene kant en Willem Naningh kapitein aan de andere kant.


folio 252 – woensdag 3 juli 1680

Rekest van Elisabeth de Vries weduwe van Jan Leendertsz. van Weenen in zijn leven ‘martschipper’ [= marktschipper] van ’s-Gravenhage naar ’s-Hertogenbosch en haar zoon David van Weenen op en jegens kapitein Willem Naningh [zie ook folio 316 verso].


folio 253 verso – vrijdag 5 juli 1680

Rekest van de gedeputeerden van de classis van ’s-Hertogenbosch aangaande de visitatie der kerken in de Meierij van ’s-Hertogenbosch.


folio 265 verso – donderdag 18 juli 1680

Memorie van de classis van Peel- en Kempenland i..m. het beroepen van een andere predikant in de plaats van Johannes Vermeer te Aarle zonder combinatie.


foloio 266 – donderdag 18 juli 1680

Rekest van Caspar Krull commissaris van het generaliteits klein zegel op en jegens George Carlier, Caspar Nobel en Johan van Ophuijsen ontvangers van de konvooien en licenten te ’s-Hertogenbosch, Budel en Tilburg betreffende fraude rond de ordonnanties van het klein zegel.


MICROFICHE 224.10
folio 267 verso – vrijdag 19 juli 1680

Rekest van de kerkenraad van Veldhoven en Blaarthem inhoudende dat zij na het overlijden van predikant Joannes Bucardus beroepen hadden Everhardus Bedber waarmee de Raad van State akkoord is gegaan.


folio 274 verso – maandag 22 juli 1680

Rekest van Nicolaas Blom controleur van de fortificatiewerken te ’s-Hertogenbosch waarop na deliberatie is goedgevonden dat men rentmeester Johan Donder zal ordonneren aan de suppliant een bedrag uit te keren van 249-8-0 i.v.m. de reparatie van de molenbrug aan de Hooidonkse watermolen en d ebrug over ’t riviertje.


folio 275 verso – dinsdag 23 juli 1680

De heren van Braeckel en van Geldermalsen zullen worden afgevaardigd om in conferentie te treden met de Prins van Oranje i.v.m. de doortocht van ’s lands militie door de Meierij van ’s-Hertogenbosch.


folio 276 – dinsdag 23 juli 1680

Remissie voor Catharina Soetens weduwe van Pieter van Nahuijs in zijn leven rentmeester van het Amelryck Bootsgeasthuis te Oirschot van haar achterstallige rente van 6 mud rogge over 1672-1676.


folio 276 – dinsdag 23 juli 1680

Rekest van Lubertus van Vol;lenhoo rentmeester van het kapittel van Oirschot op een rekest van Dirck Jan Smulders en Willem Dircx cum suis afkomstig uit Oerle gelders van drie mud rogge Oerlese maat aan een beneficie van het genoemde kapittel betreffende het verschil in maten tussen Oerle en Oirschot.


folio 277 verso – woensdag 24 juli 1680

Ter vergadering zijn diverse berichten gelezen nl. dat de heren van Braeckel, van Geldermalsen en thesaurier generaal Burgh zullen worden aangesteld om een serieus te onderzoeken en te bespreken de inkomsten van de diverse kerken in de Meierij van ’s-Hertogenbosch en de reparaties van kerken te bezien; dat rentmeester Beresteijn een akkoord heeft gesloten t.a.v. de pastorie van Duizel voor een recognitiecijns van 5 gulden; dat de erfgenamen van Jan Hermensen en de opvolgers van Mathijs Martensen zullen mogen volstaan met het betalen vanaf lichtmis 1678 van twee cijnzen uit twee huizen met grond en hofstede gelegen buiten de nieuwe poort van Helmond groot 20 roeden gekomen van Hendrick Janse gewezen priester in de kerk van Helmond; bericht over de limietscheiding tussen Helmond, Bakel, Beek en Aarle Rixtel aan de ene kant en die van Venraij aan de andere kant; dat Aernout Hulstmans zal worden ontslagen als schoolmeester en voorlezer te Sint Oedenrode en zal daar aangesteld worden Johannes Ente; dat Dirck Bressy schout van het kwartier Maasland zal worden geaccordeerd om 2 of 3 personen aan te stellen om hem te assisteren i.v.m. de kwartierszaken.


folio 281 – vrijdag 26 juli 1680

Rekest van de regenten van Hilvarenbeek waarop na deliberatie is besloten hen een kopie te geven van hun verpondingsquohier.


folio 281 verso – vrijdag 26 juli 1680

Eedsaflegging van Johannes Ente als schoolmeester en voorlezer te Sint Oedenrode als vervanger van Aernout Hulstmans.


folio 282 – zaterdag 27 juli 1680

Rekest van Lubertus van Vollenhoo en Daniel Goossens pachters van de tienden te Wintelre gehorende onder Oirschot op en jegens Willebort de With president te Wintelre betreffende een overtreding van het plakkaat van de tienden.


folio 282 verso – zaterdag 27 juli 1680

Johannes Breeckvelt predikant te Someren en Lierop i.v.m. de koop van een teulland of heiland gelegen aan zijn pastorie groot 4 lopensen mits daarvan betalende aan rentmeester Donder een som van 150 gulden.


folio 283 - zaterdag 27 juli 1680

Aanstelling van Abraham Doorman [dubieus] tot deurwaarder van de gemene middelen te ’s-Hertogenbosch .


folio 283 – zaterdag 27 juli 1680

Rekest van regenten en ingezetenen van Beek bij Aarle betreffende hun verpondingen; eveneens Heeze en Leende; de drie nog levende Clarissen te ’s-Hertogenbosch die jaarlijks een alimentatiebedrag ontvangen van 350 gulden boven het sterfjaar van hun pater Franck en het jaar van gratie, mits dat daarna het gehele inkomen van het genoemde convent zal toekomen aan de staat en zal omgezet worden in betaling van predikanten in de Meierij; men blijft bij de vastgestelde resolutie inzake de reparatie van de Empelsedijk en Orthensedijk; verzoek van de regenten en ingezetenen van Empel en Meerwijk in het kwartier Maasland om van jaar tot jaar een omslag te mogen doen tot aflossing van ca. 10.000 gulden genegotieerd door schout en schepenen; aan de kerkmeesters van Someren zal worden geaccordeerd om de jaarlijkse vier mud rogge gerekend vanaf 1670 te mogen korten op hun achterstallige verpondingen.


folio 285 verso – maandag 29 juli 1680

Rekest van Hendricus Caparides per 2 april 1677 begunstigd met een scholasterie in het kapittel van Sint Oedenrode met de achterstalligheid van dien in plaats van Johan Houdenhove . Besloten is rentmeester Joost Roobroeck te ordonneren om de suppliant te voldoen.


folio 289 verso – woensdag 31 juli 1680

Rekest van de regenten en ingezetenen van Kessel, Maren, Alem, Lith, Empel en Lithoijen in het kwartier Maasland i.v.m. korting op hun verpondingen.


folio 289 verso – woensdag 31 juli 1680

Rekest van de regenten en ingezetenen van Rosmalen in het kwartier Maasland i.v.m. de omslag die ze mogen regelen over de geïnteresseerde eigenaars der buitendijks gelegen hooi- en weilanden ter aflossing van de genegotieerde penningen n.a.v. het opmaken of repareren van de dijk omtrent de stad Grave.


folio 290 verso – donderdag 1 augustus 1680

Memorie van de predikanten te ’s-Hertogenbosch i.v.m. de betaling de traktementen van predikanten, schoolmeesters en voorlezers terwijl het kantoor van de geestelijke goederen nog steeds gesubsidieerd dient te worden met notabele sommen geld.


folio 290 verso – donderdag 1 augustus 1680

Rekest van Willem Steemans en Thomas Minten cum suis wijnkopers te ’s-Hertogenbosch met een bericht dat de wijnkopers niet geadmitteerd mogen worden tot de pacht der wijnen.


folio 291 – donderdag 1 augustus 1680

Memorie van Edmond Godefroij Baron van Bocholt en Creij ridder der Duitse Orde en landcommandeur der Balien Biesen betreffende het onderwerp van de exemptie [= vrijstelling] van schattingen en imposten. Alle retroacta over dit onderwerp zullen nader onderzocht worden en de schatheffers zullen gehoord worden [zie ook folio 449 verso].


folio 292 – donderdag 1 augustus 1680

Memorie van rentmeester Johan Donder met de opdracht aan hem om van ’s lands wegen Johannes Breeckvelt predikant te Someren en Lierop te vesten in een koop door hem gedaan van omtrent 4 lopensen teul- of hei-land gelegen achter de pastorie te Someren.


folio 292 verso – donderdag 1 augustus 1680

Rekest van de predikant en regenten van Breugel waarop na deliberatie is besloten de supplianten te accorderen voor een periode van 4 jaren de 10 mudden koren behorende aan de kerk te gebruiken voor de reparatie van de kerk.


folio 292 verso – donderdag 1 augustus 1680

Rekest van regenten en schepenen van Sint Oedenrode i.v.m. de betaling van hun verpondingen.


folio 292 verso – donderdag 1 augustus 1680

Missive van rentmeester Tomas van Beresteijn betreffende de kwijtschelding die de pachters van de tienden van Hoge en Lage Mierde menen te pretenderen. De rentmeester wordt gevraagd verslag te doen van de schade die de supplianten hebben geleden.


folio 293 – vrijdag 2 augustus 1680

Memorie van de landcommandeur van Ballye Biesen om uitstel. Wordt nader onderzocht.


folio 293 verso – vrijdag 2 augustus 1680

Rekest van Diderick Vleugh [dubieus] advocaat fiscaal van Brabant. Men verzoekt hem zich nader te informeren over de processen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch die worden gevoerd voor de Raad van Brabant en hij moet de officieren en secretarissen verzoeken hem daarbij behulpzaam te zijn.


folio 294 – vrijdag 2 augustus 1680

Missive van controleur Nicolaas Blom met als bijlage enige bestekken o.a. een bestek rond reparaties op fort St. Andries aangenomen door Adriaen de Bije voor 110 gulden.


MICROFICHE 224.11
folio 296 verso – zaterdag 3 augustus 1680

Bericht over het overlijden van Willem Adam Boons in zijn leven geautoriseerd tot het innen van restanten van wijlen rentmeester Tempelaer. Johan van Campen wordt geordonneerd alle papieren en documenten goed te bewaren.


folio 297 – maandag 5 augustus 1680

Missive van rentmeester Donder vanuit Den Haag op een rekest van Hendricus Lambertus en Anna Vitriarius erfgenamen van wijlen Petrus Vitriarius i.v.m. de voldoening van 2/3 part van het inkomen van het H. Kruisaltaar gefundeerd in de kerk van Deurne sedert 1666 verschenen tot aan zijn overlijden toe. Het rekest zal overhandigd worden aan de Heer van Deurne als rentmeester.


folio 297 verso – maandag 5 augustus 1680

Missive van rentmeester Donder en na deliberatie is besloten rentmeester Herman Cuchlinus te ordonneren om het kantoor van de suppliant te subsidiëren met 2000 gulden uit het inkomen der Clarissen te ’s-Hertogenbosch.


folio 297 verso – maandag 5 augustus 1680

Rekest van Ambrosius vrijheer van Virmundt ridder der Duitse Orde en commandeur te Gemert en na deliberatie is besloten rentmeester Donder te ordonneren om de remonstrant in drie achtereenvolgende te laten korten aan de traktementen van de pastorale renten de remonstrant competerende.


folio 299 – dinsdag 6 augustus 1680

Rekest van Jan Martinet pachter van het bestiaal over s’-Hertogenbsoch welke pacht in 1678 is afgelopen. Aan hem zal een akte van prolongatie verstrekt worden.


folio 299 verso – dinsdag 6 augustus 1680

Memorie van predikant en kerkenraad van het fort Sint Andries met opdracht aan Hendrick van Oort om de klok voor het torentje op de kerk van het fort in te kopen maar die mag het bedrag van 300 gulden niet te boven gaan.


folio 300 – dinsdag 6 augustus 1680

Rekest van de regenten en ingezetenen van Beek bij Aarle waarop ontvanger Joost Nagel geordonneerd wordt om de supplianten het effect te laten genieten van het appointement van de Raad van State van 6 januari zonder enige detractie [= onttrekking of korting].


folio 301 – dinsdag 6 augustus 1680

Ordonnantie voor rentmeester der geestelijke goederen in Kempenland Tomas van Beresteijn tot een bedrag van 11.000 gulden bij assignatie door ontvanger de Wildt die kunnen worden aangewend ter betaling van predikanten en schoolmeesters en voor evt. reparaties.


folio 302 – woensdag 7 augustus 1680

Memorie van de classis Peel- en Kempenland i.v.m. het beroepen van een predikant te Lommel in de plaats van dominee Bedber.


folio 302 – woensdag 7 augustus 1680

Memorie van rentmeester Donder waarin hij aangeeft dat hij is geauthoriseerd om de president van Sint Oedenrode te vesten in de koop door hem gedaan van de pastorie aldaar.


folio 303 – woensdag 7 augustus 1680

Bericht over artikel 2 uit de ordonnantie op het stoken der brandewijnen.


folio 305 verso – donderdag 8 augustus 1680

Rapport na examinatie van het rekest en stukken van predikant Jacob van Oudenhoven en een bericht van de Heer van Deurne als rentmeester. De laatste moet de eerste een bedrag van 600 gulden betalen.
folio 316 – dinsdag 27 augustus 1680

Memorie van de dorpen van de Meierij van ’s-Hertogenbosch i.v.m. hun verpondingen.


folio 318 – zaterdag 31 augustus 1680

Rekest van mr. Diderick Bressy hoofdschout en dijkgraaf van het kwartier Maasland en met hem de heemraden van het Hoog en Laag Hemaal met een bericht dat de drost van het graafschap Megen moet worden gemaand om die van Teefelen te houden aan hun opdracht nol de reparatie van de ‘Teffelsestraete’ en het ‘Taeijgatjen’.


folio 319 – dinsdag 3 september 1680

Rekest van regenten en arme ingezetenen van Bergeijk en Westerhoven in het kwartier van Kempenland i.v.m. de korting van de dubbele verponding op hun reguliere verpondingen.


folio 320 – woensdag 4 september 1680

Missive van de gouverneur van ’s-Hertogenbsoch de heer Kickpatrick inhoudende dat Jan van Oost aannemer van het ravelijn voor de Hinthamerpoort doende was met het leggen van het fundament van de grondslag van dat ravelijn waarbij hij constateerde dat op sommige plaatsen de fundamenten zouden moeten worden geheid en dat er ten hoogste 100 palen nodig zouden zijn ieder rond de 8, 9 of 10 voeten lang waartoe de aannemer volgens zijn bestek niet gehouden was maar dat het werk dit wel vereiste. In het magazijn lagen nog oude balken die bij de reductie van de stad waren overgebleven, die echter waren vergaan en ongeschikt maar voor het werk in de grond nog goed genoeg, ook volgens controleur Nicolaas Blom. De palen zullen dus in overleg met de gouverneur voor het heiwerk gebruikt worden.


folio 320 – woensdag 4 september 1680

Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van de regenten van Nistelrode inzake de betaling van 2 mud rogge te betalen met 24 gulden en te lossen met 4oo gulden.


folio 321 – donderdag 5 september [er staat augustus] 1680

Missive van controleur Nicolaas Blom met bijlagen over de verdeling der aangenomen fortificatiewerken te ’s-Hertogenbosch volgens vier bestekken door Nicolaas Coenen en wijlen Hermen Willemse.


folio 321 – donderdag 5 september 1680

Rekest van de ouderlingen en diakonen van de Waalse kerk te ’s-Hertogenbosch zowel de oude als die tegenwoordig in dienst zijn i.v.m. de verkiezing van een Franse schoolmeester in de plaats van Jacques Tissot.


folio 322 verso – vrijdag 6 september 1680

Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van Ceel Peters Ceelen cum suis en de H. Geestmeester te Bakel die hebben verzocht om remissie op een jaarrente van 5 ½ mud rogge.


folio 323 – vrijdag 6 septmeber 1680

Missive van ontvanger Cornelis Cuchlinus op een rekest van Sebastiaen van Tilburgh te ’s-Hertogenbosch gewezen pachter der consumptie binnen de dorpen Gestel en Udenhout over 1672naast andere pachters uit andere dorpen betreffende de remissie van enige maanden folio
folio 323 verso – vrijdag 6 september 1680

Rekest van Jan Wittens en Peter Tomas pachters van twee klampen tienden te Hoge Mierde ter waarde van 234 gulden. Ze krijgen remissie voor de helft.


folio 323 verso – vrijdag 6 september 1680

Rekest van Johan van Camphen pachter der novale tienden te Lage Mierde voor de oogst van 1680. Er wordt remissie verleend.


folio 324 verso – maandag 9 september 1680

Memorie van de kerkenraad van Oirschot i.v.m. het beroepen op hun predikantsplaats in de plaats van dominee Immens.


MICROFICHE 224.12
folio 326 verso – maandag 9 september 1680

Rekest van regenten en ingezetenen en de geërfden corporele en particuliere renteheffers van het dorp Breugel met een bericht dat ontvanger Focanus hen heeft laten executeren vanwege achterstallige beden en twee van hun inwoners zijn mee naar ’s-Hertogenbosch genomen en aldaar door twee deurwaarders werden bewaakt tot zeer excessieve kosten. Een commissie zal zich hierover nader informeren.


folio 328 verso – woensdag 11 september 1680

Rekest van de regenten van Stratum bij Eindhoven i.v.m. hun achterstallige verpondingen voor een bedrag van 500 gulden.


folio 328 verso – woensdag 11 september 1680

Rekest van Nicolaes Koen timmerman te ’s-Hertogenbosch naast Hermen Willemse van Beest die aangenomen hebben het maken van 17 affuiten tot stukken van verschillend kaliber., Cornelis Cuchlinus wordt geordonneerd de voors. aannemer op assignatie van de ontvanger generaal te betalen de som van 1948 gulden voortvloeiende uit de verkoop van levensmiddelen [vivres].


folio 332 verso – maandag 16 september 1680

Bericht van de schepenen van de baronie van Boxtel gegeven op het rekest van Samuel de Wael predikant aldaar betreffende de klacht over het aanstellen van nieuwe kerkmeesters in plaats van de afgegane kerkmeesters.


folio 333 – Rekest van de regenten van Geffen in het kwartier Maasland i.v.m. hun verpondingen en een advies aan ontvanger Gijsbert van Beresteijn zich te reguleren naar de verstrekte orders.

folio 339 verso – maandag 23 september 1680

Rekest van schepenen en regenten van Oss met klachten dat de Bossche schepenen op het abusief te kennen geven van de burgemeester Jan Ackermans op 17 augustus hadden verleend appèl of beschrijfbrieven van surseance van executie onder cautie jegens de supplianten als collecteurs van de wijnen en bierimpost, met verwijzing naar een resolutie. Conclusie….noch de Raad van Brabant noch de Bossche schepenen of andere rechtbanken hebben het recht niet hebben om in zaken van gemene middelen enige provisie van justitie of surseance te verlenen . De Bossche schepenen zullen daarom de beschrijfbrieven moeten intrekken en moeten afzien van verdere procedures.
folio 345 – woensdag 25 september 1680

Rapport na visitatie en examinatie van een rekest van de gedeputeerden van de classis van Kempenland die gehoord hadden dat de oude schepenen, borgemeesters en principaalste ingezetenen van Eersel een rekest zouden hebben gepresenteerd ten fine Baltazar van Gijsbergen secretaris van de dingbank van Eersel met Duizel en Steensel en mede president-schepen aldaar van zijn presidentsplaats zou mogen worden ontslagen onder voorwendsel dat zulks strijdig zou zijn met de politieke regering van het kwartier van Kempenland. Het rekest wordt overhandigd aan kwartierschout Sweerts. Men wilde Gijsbergen graag in die functie van president mainteneren en hem te laten doorgaan ook bij verandering van de regering van Eersel. De oude regenten wordt verzocht alle papieren betreffende de secretarie binnen 14 dagen te overhandigen ……[zeer lange akte].


folio 347 verso – donderdag 26 september 1680

Vanwege het overlijden van Pieter van Eeden is de kosters- en schoolmeestersplaats te Sint Michielsgestel vacant en men stelt voor Philips Mans in die functie aan te stellen.


folio 347 verso – donderdag 26 september 1680

Rekest van Michiel ten Bosch waarna is goedgevonden hem te benomen als deurwaarder der gemene middelen te ’s-Hertogenbosch.


folio 349 – vrijdag 27 september 1680

Missive van Tomas van Beresteijn rentmeester van de geestelijke goederen met een bericht dat Jan Jansse pachter van de korenwindmolen te Lommel was komen te overlijden. De rentmeester wordt geordonneerd om de molen publiek te verpachten; hij reageert ook op een rekest van de kinderen van wijlen Jan Antonij Scheurmans wonende op ’s lands hoeve te Lage Mierde. die om remissie heeft verzocht.


folio 350 – vrijdag 27 september 1680

Rapport n.a.v. een rekest van Johan Schoock gewezen rentmeester van het kapittel van Sint Oedenrode met een verzoek om een herrekening van 2/3 part van het genoemde kapittel.


folio 350 verso – vrijdag 27 september 1680

Eedsaflegging van Michiel te Bosch en Philips Mans resp. als deurwaarder en als schoolmeester en koster en voorlezer te Sint Michielsgestel.


folio 352 verso – dinsdag 1 oktober 1680

Rekest van de regenten van Heesch in het kwartier van Maasland waarop na deliberatie is besloten ontvanger Gijsbert van Beresteijn om op assignatie van de rentmeester de Heer van Deurne om de verpondingen te korten op hun tienden.
folio 355 verso – vrijdag 4 oktober 1680

Rekest van de Heer van Deurne als rentmeester die wordt geautoriseerd en geordonneerd om ‘s lands huiskens te ’s-Hertogenbosch te vesten en te transporteren en de penningen te gebruiken ter aflossing van kapitalen ten laste van zijn kantoor.


folio 356 – vrijdag 4 oktober 1680

Predikant Jacob van Oudenhoven is verschenen en de Heer van Deurne als rentmeester wordt gelast om ……[akte is niet af].


MICROFICHE 224.13
folio 358 verso – maandag 7 oktober 1680

Missive van de Heer van Deurne die een lijst had ontvangen van de heren van de generaliteitsrekenkamer betreffende renten en pachten toebehorende aan verschillende altaren van het kapittel van Sint Jans te ’s-Hertogenbosch als andersints om daarop een advies te geven.


folio 358 verso – maandag 7 oktober 1680

Rekest van borgemeesters schepenen en regenten van Riethoven in het kwartier Kempenland i.v.m. hun achterstallige verpondingen die ze mogen voldoen in 4 termijnen.1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina