Resoluties Raad van State 1672-1702 Rampjaar tot aan de Spaanse Successieoorlog toegangsnummer 178 inventarisnummer 224 dienstjaar 1680 – 17 microfichesDovnload 177.29 Kb.
Pagina3/3
Datum22.07.2016
Grootte177.29 Kb.
1   2   3

folio 360 – woensdag 9 oktober 1680

Vermits den bedendaegh en is geen collegie van den Raeden gehouden.
folio 360 verso – donderdag 10 oktober 1680

Bericht dat N. Lennep kanunnik te Oirschot is overleden. Als sterfman is ontvanger mr. Cornelis Cuchlinus aangesteld.


folio 366 verso – dinsdag 15 oktober 1680

Missive van rentmeester Johannes Donder op een rekest van de regenten en armmeesters van de vrijheid Sint Oedenrode ‘tenderende ten eijnde de reeckeninge vant incoomen der armen voor haer ende predicant mogte geschieden offte dat haer wettelijk aengestelde armmeesters den ontfanck ende distributie geaccordeert worden’. Men gaat op dit verzoek niet in en het wordt door de Raad van State afgeslagen.


folio 368 – woensdag 16 oktober 1680

Lijst van voorlezers en schoolmeesters die hun eed van trouw hebben afgelegd waaronder:

Gabriël Malet te ’s-Hertogenbosch.
folio 368 verso – donderdag 17 oktober 1680

Rekest van de regenten van Stiphout i.v.m. hun dubbele verponding over de tienden en molens.


folio 370 – donderdag 17 oktober 1680

Johan Lissart procureur stuurt een declaratie in op en jegens Francois Dridoncx wonende te Bergeijk ter waarde van 155-5-0.


folio 370 verso – vrijdag 18 oktober 1680

Rapport van de Haagse gedeputeerden voor de Meierijse zaken die een rekest hebben onderzocht van de Gelderse synode dat diende als rescriptie op een rekest aangeboden aan de Staten Generaal namens de Heer van Berlicum ‘versoeckende nochmael dat haer Ho: Mo: soodanige voorsieninge gelieven te doen dat de bewuste oncosten bij de classis van ‘sHartogenbosch gesupporteert ten eersten mogen worden voldaan ende is daer nevens mede geexamineert de rescriptie van haer Ho: Mo: overgegeven.

Waerop gedelibereert sijnde is goetgevonden ende verstaen den gemelten Heer van Berlicum mitsdesen te lasten ende te ordonneren dat hij de bewuste oncosten bijt voors. classis van ‘sHartogenbosch gesupporteert ter taxatie vanden Raedt van Staete sal hebben te betaelen en te voldoen, sullende tot dien eijnde de specificatie bij die van de voorn: classis den 6e april lestleden aen haer Ho: Mo: overgegeven gesonden worden aen den gemelte Raede van Staete omme te visiteren, examenineren ende de voorsz. kosten te …..ende modereren soo als deselve sullen bevinden te behooren’.

De specificatie zal overhandigd worden aan de Heer van Berlicum om die te voldoen of er binnen 14 dagen op te reageren.


folio 376 verso – zaterdag 19 oktober 1680

Rekest van Jan Herincx cum suis borgemeesters te Eindhoven van bamis 1679 tot bamis 1680 en van de afgegane borgemeesters Marcelis van Brussel cum suis van bamis 1678 tot bamis 1679, Aert van Hoofft cum suis borgemeesters van bamis 1677 tot bamis 1678. Ten behoeve van hen zullen ‘letteren executoriaal’ uitgegeven worden.


folio 378 verso – maandag 21 oktober 1680

Rekest van de regenten van Lommel onder het kwartier Kempenland i.v.m. hun dubbele verponding.


folio 380 verso – vrijdag 25 oktober 1680

Bericht dat ten gevolge van het overlijden van Pieter Pelle de schoolmeesters- en kostersplaats van Diessen [er staat: Diest] gecombineerd met Hilvarenbeek vacant is geworden. Men draagt Samulel van Leeuwen voor op die post en aan hem zal de vereiste akte van commissie worden uitgereikt.


folio 383 verso – zaterdag 26 oktober 1680

Eedsaflegging van Samuel van Leeuwen als schoolmeester en koster te Diessen [er staat weer: Diest].


MICROFICHE 224.14
folio 388 – woensdag 30 oktober 1680

Missive van rentmeester Tomas van Beresteijn inhoudende dat Ansem Sijmons pachter van ’s lands hoeve genaamd de Vorselse Hoeve te Bladel is overleden, geen vrouw of kinderen nalatende. De rentmeester wordt nu geautoriseerd deze hoeve publiek te verpachten voor een periode van drie jaren.


folio 392 – vrijdag 1 november 1680

Diverse besluiten waaronder: verkoop van ’s lands huizen in de Peperstraat [niet duidelijk is of hier ’s-Hertogenbosch bedoeld is]; dat de aannemers van onderhoud en reparatie van het metsel- en timmerwerk van de forten buiten ’s-Hertogenbosch de defecten zullen moeten herstellen conform de bestekken; reparatie via Barthout van Slingelandt van de pastorie te Tilburg voor een bedrag van 370-5-0; bestek voor het driejarig onderhoud van de doornheggen om de forten buiten ’s-Hertogenbosch aangenomen door Michiel van der Beeck voor 110 gulden per jaar.


folio 395 – dinsdag 5 november 1680

Rekest van de regenten van Lith i.v.m. onwillige betalers van achterstallige betalingen.


folio 398 – donderdag 7 november 1680

Rekest van de regenten van Bergeijk i.v.m. hun verpondingen.


folio 398 – donderdag 7 november 1680

Rapport op het rekest van de geërfden van Alem in het kwartier Maasland liggende over de Maas aan de Rossumse zijde met het bericht dat zij niet gehouden zouden zijn mee te betalen aan het maken van twee kribben in de rivier aan de Alemse zijde met de boodschap aan de borgemeesters van Alem om de supplianten hierover ongemoeid te laten.


folio 402 – zaterdag 9 november 1680

Bekend is gemaakt dat dominee Rombartus Volgelsangh [mogelijk Vogelsangh bedoeld] is overleden zodat te Bergeijk en Riethoven een ander bekwaam persoon beroepen zal moeten worden waartoe de classis van Peel- en Kempenland wordt geauthoriseerd. Na deliberatie is goedgevonden ‘dat alvooren door den quartierschout Martijn Sweerts aen haer Ed: Mo: ten spoedighste sal worden bericht op wat plaetse t’sij tot Bergheijck offte Riethoven den predicant met de meeste vrucht voor de christelijkcke gemeijnte t’selve gesien ende alvooren de combinatie affgedaen sijnde, op de vereijste authorisatie te disponeren’.


folio 408 – vrijdag 15 november 1680

Pleidooi in de zaak van de pachters van de impost op de wijnen te ’s-Hertogenbosch en met hen de officier aan de ene kant en Thomas Minten wijnkoper aan de andere kant als gedaagde.


folio 409 – zaterdag 16 november 1680

Rekest van Johan Reijnersen van den Broek met het bericht dat schepenen en regenten van Veldhoven aan de suppliant een som van 200-13-0 schuldig zijn i.v.m. een maaltijd die ten zijnen huize is gehouden ten tijde dat dominee Bedwer als predikant aldaar was bevestigd en ook nog van andere verteringen i..m. het beroepen en bevestigen van die predikant. Schepenen en kerkenraad worden gelast de suppliant die som te voldoen tenzij zij redenen hadden om dit niet te doen die ze dan aan de Raad kenbaar moeten maken.

‘Is naer deliberatie goetgevonden ende verstaen mitsdesen te ordonneren dat int toecomende over ende ter saecke van het beroepen ende bevestigen van eenige predicanten geen meerder oncosten sullen mogen worden gedaen, wegens eenige verteringe ende maeltijt als ter somme van sestich gulden ende sal extract hier van gesonden worden aen de resp. rentmr. omme daer van kennis te geven sulcx ende daer het behoort’.
folio 409 verso – zaterdag 16 november 1680

Missive van de Heer van Deurne als rentmeester met enige consideratie tot redres van de polders gelegen in het kwartier van Maasland en op welke manier de landen aldaar zouden kunnen worden verbeterd. Deze missive wordt overhandigd aan een commissie ter nadere bestudering.


folio 412 verso – dinsdag 19 november 1680

Rekest van Jacob van Oudenhoven laatste conventuaal van de Baseldonk te ’s-Hertogenbosch waarna de rentmeester wordt gelast om in voldoening van het vorige appointement binnen 14 dagen over te komen naar ’s-Gravenhage of schriftelijk bericht te sturen in de vorm van een consideratie en dat door te sturen naar de Raad van State.
folio 413 verso – dinsdag 19 november 1680

Rekest van Herman Kuchlinus rentmeester van de goederen van het convent der Clarissen te ’s-Hertogenbosch met een bericht dat hij vanwege wanbetalingen van enige renten, cijnzen en pachten genoodzaakt is geweest enige huizen en gronden bij executie te doen verkopen en hetzelfde dagelijks meer zou voorvallen.


folio 414 – dinsdag 19 november 1680

Missive van ontvanger de Wildt op een rekest van de regenten en ingezetenen van Oirschot i.v.m. een verleend uitstel van betaling dd. 25 juli 1676 voor een periode van drie jaren en of dat nog voor twee jaren verlengd zou mogen worden.


folio 415 – woensdag 20 november 1680

Rekest van schepenen en regenten van Schijndel en is ‘naer deliberatie goetgevonden dat Paulus Tarcele sigh sal hebben in te stellen tot bekleedinge van sijn functie …. daerinne te continueren ende dat binnen den tijd van een maendt offte dat bij ontstentenisse vandien d evoorsz. functie gehouden sal worden voor gedeserteert ende mitsdien vacant te sijn, ende sal deselve mitsdien van nu alsdan geconfereert worden aen mr. Elias Roessingh ende wordt den rentmr. den Heer van Deurne mitsdesen geauthoriseert omme ’t gunt voorsz. is te doen insinueren aenden voorsz. Paulus Tarcele met verder last ende ordere omme aen niemant betaling te doen als aen den voorsz. Roessingh’.MICROFICHE 224.15
folio 422 verso – zaterdag 23 november 1680

Rekest van rentmeester Johan Donder inhoudende dat de gedeputeerden voor de Meierijse zaken nader zouden onderzoek de ontvangsten van het kapittel van Sint Oedenrode en dat aan Joost Roobroeck een bedrag van 250 gl. betaald zou moeten worden en dat dit zou stoppen na de dood van Roobroeck [vrij lange akte].


folio 427 – maandag 25 november 1680

Missive van de kwartierschout van Kempenland M. Sweerts i.v.m. het bericht over het beroepen van een predikant in de plaats van dominee Rembertus Volgelsangh te Bergeijk of Riethoven. Besloten is na deliberatie dat de classis van Peel- en Kempenland te Lommel uit de christelijke gemeente een kerkenraad zal worden geformeerd en dat daarvan bericht wordt gegeven aan de Raad van State..


folio 428 verso – dinsdag 26 november 1680

Rekest van Catharina Witvelt laatste zuster of conventuaal in het klooster op de Uilenburg te ’s-Hertogenbosch oud in de 80 jaren inhoudende dat zij vanwege haar ouderdom en gebreken bijna een jaar lang het bed had moeten houden waardoor ze een groot gat in haar rug had opgelopen en dat ze daarom genoodzaakt was geweest een persoon te houden om haar te dienen en nog een persoon om het convent te onderhouden. Met haar jaarlijkse alimentatie van 300 gl. kon ze deze onkosten niet dekken, omdat het convent ook de nodige reparatie vroeg. Ook heeft ze soldaten ingekwartierd gehad. Ze dient nu een verzoek om te mogen worden ondergebracht in het klooster aan de Tolbrug waarin nog vier zusters wonen die ook van dezelfde orde zijn als zij, waardoor dan het klooster op de Uilenburg zou vervallen. Men gaat akkoord met haar verzoek De zusters van de Tolbrug wordt geordonneerd deze zuster op te nemen en een extract hiervan zal gestuurd worden aan de Heer van Deurne als rentmeester der geestelijke goederen.


folio 430 verso – woensdag 27 november 1680

Rekest van de regenten van de stad Eindhoven vanwege de boedel van de gewezen secretaris en collecteur Renesse.

folio 431 – woensdag 27 november 1680

Rekest van regenten en arme ingezetenen van Heeswijk, Dinther en Berlicum in kwartier Maasland i.v.m. hun verpondingen.


folio 431 verso – donderdag 28 november 1680

Rekest van de regenten en ingezetenen van Woensel in het kwartier Kempenland i.v.m. hun achterstallige verpondingen.


folio 432 – donderdag 28 november 1680

Missive van de Heer van Deurne als rentmeester op een rekest van de ouderlingen en diaconen van de Waalse gemeente te ’s-Hertogenbosch over het inzetten van een traktement van een overleden predikant.


folio 434 verso – zaterdag 30 november 1680

Rapport n.a.v. een rekest van Cornelis Kuchlinus ontvanger van de 40e penning van verkopingen, alienaties en kosten van de collaterale succesie in de meierij van ’s-Hertogenbosch verwijzend naar de ordonnantie over dat onderwerp met name de artikelen 16 en 21 en zijn aandeel in de te ontvangen boeten.


folio 437 verso – maandag 2 december 1680

Eedsaflegging van Abraham van Deutecom als deurwaarder van de domeinen te ’s-Hertogenbosch in de plaats van Gerardt Somers.


folio 440 – dinsdag 3 december 1680

De zaak tussen Paulus Aerts Moeskop te Oirschot op en jegens Libertus van Vollenhoo rentmeester van het kapittel te Oirschot.


folio 440 verso – dinsdag 3 december 1680

Missive van de Heer van Deurne als rentmeester betreffende de vrouwenkloosters te ’s-Hertogenbosch. Na deliberatie is goedgevonden en verstaan dat de overgebleven conventualen in het klooster op de Windmolenberg zullen overgaan naar het klooster achter de Tolbrug met opdracht aan de zusters van dat klooster om de genoemde conventualen op te nemen en dat aan hen wel gelaten zullen worden de ornamenten en meubels van de uitgeruimde kloosters. Voorts wordt de rentmeester geordonneerd om de huizen van de Kruisbroeders met de andere kleine huizen van de kloosters en verder die onder zijn bewind publiek aan de meestbiedende te verkopen.


folio 444 verso – zaterdag 7 december 1680

Rapport na visitatie van rekest en processtukken tussen Johan van Vaerle drossaard van Moergestel tegen de ingezetenen van het dorp.
folio 446 – maandag 9 december 1680

Missive van ontvanger Franco van Beveren te Heusden op een rekest van de regenten van het dorpke Hulsel in het kwartier van Oisterwijk i.v.m. remissie der verpondingen.


folio 447 – dinsdag 10 december 1680

Rekest van Tomas Hubert pachter van de impost op de bieren te ’s-Hertogenbosch en de vrijdom waarna tappers en brouwers worden gelast om binnen tweemaal 24 uren de eed te komen afleggen conform artikel 17 van de particuliere ordonnantie. De hoofdschout wordt gelast de suppliant in deze te assisteren.


folio 449 – donderdag 12 december 1680

Rapport over de zaak van Jacobus Outhovius gewezen Baselaar aan de ene kant en de Heer van Deurne als rentmeester van de geestelijke goederen aan de andere kant die een onderling meningsverschil hebben. Het gaat wel om een bedrag van 2500 gulden.

folio 450 – donderdag 12 december 1680

Rekest van Antonij de Velle auditeur militair te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat hij heeft geconstateerd dat het echtreglement in vele delen door militairen, zowel officieren als gewone soldaten, wordt ‘gevilipendeerd’[= veracht, versmaad] omdat zij menen dat het voor hen niet van toepassing is maar louter voor politieke personen. Hem wordt gelast tegen de contraventeurs te procederen.


folio 452 – vrijdag 13 december 1680

Missive van jonker Adriaen van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen te ’s-Hertogenbosch op een rekest van Anna Margareta van Randtwijck van Schouwenburg weduwe van de Heer van Heeze en Leende met een verzoek om een octrooi voor het houden van jaarmarkten.


folio 456 – zaterdag 14 december 1680

Griffier Fagel mag zich voortaan in zijn kamer bedienen van waskaarsen in plaats van smeerkaarsen en leverancier Ravens wordt gelast die te leveren.
folio 458 – maandag 16 december 1680

Rekest van de pachters op het gemaal te ’s-Hertogenbosch en onderhorige schansen met een bericht voor bakkers, molenaars en hun knechts om de eed te komen afleggen conform artikel 7 van de ordonnantie op het gemaal.


folio 461 verso – woensdag 18 december 1680

Rekest van de ingezetenen van Tilburg met een verzoek om achter in de kerk aan de toren van de kerk te Tilburg een geschikt raadhuis te mogen bouwen ter bewaring van de papieren van de secretarie mits daardoor de uitoefening van de godsdienst niet gestoord wordt.


folio 468 – maandag 23 december 1680

Missive van rentmeester Tomas van Beresteijn op een rekest van Reijnier Trocka kanunnik van Munsterbilsen . Dit rekest gaat naar de thesaurier generaal ter nadere visitatie en examinatie.
folio 468 verso – dinsdag 24 december 1680

Missive van Batholt van Slingelandt op een rekest van Willem en …ico Philips van Boeckholt i.v.m. drie beneficies en de voldoening ervan behorende aan het kantoor van wijlen Adriaen van Boeckholt hun vader rentmeester der geestelijke goederen in het kwartier van Oisterwijk.


folio 471 verso – vrijdag 27 december 1680

Missive van ontvanger Cuchlinus op een rekest van de pachters van het gemaal te ’s-Hertogenbosch met de schansen met een verzoek dat geweerd zou worden het inbrengen van brood dat voornamelijk werd gebakken te Vught en Rosmalen . Hierover zal een commissie nadere informatie inwinnen.Hierna volgt het centraal register op dit resolutieboek

EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina