Resoluties Raad van State 1703-1748Dovnload 90.28 Kb.
Pagina1/3
Datum22.07.2016
Grootte90.28 Kb.
  1   2   3
Resoluties Raad van State 1703-1748

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog
BHIC toegangsnummer 178

inv.nr. 351 dienstjaar 1746 deel 3 [juli-september] 8 microfiches

Wie niet binnen het gebied van de Meierij van ’s-Hertogenbosch woont zal met deze digitale bewerkingen misschien niet veel [kunnen] doen en de ‘resoluties van de Raad van State’ niet zo snel raadplegen, maar het is goed om te weten dat het hier gaat om overheidsarchieven die de hele Republiek der Verenigde Nederlanden bestrijken, vooral toegespitst op de generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden en de centrale indexen geven heel veel informatie over bv. alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen als predikanten en roomse geestelijken uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, buitenlandse betrekkingen, activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties e.d., schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden, oude kapellen die als schoolhuis werden ingericht, allerhande militaire informatie m.b.t. munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen, kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond bepaalde processen en noem maar op. Het is dus historisch gezien een uitzonderlijk interessante bron voor onderzoekers van allerlei pluimage.

Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!

PS de registers zijn niet overal spellingvast dus enige creativiteit is geboden bij het raadplegen ervan maar men heeft directe steun door de kernwoorden die in de marge staan vermeld
Meierij van ’s-Hertogenbosch
- het alfabetisch register ontbreekt

- door het hele register staan legio militairen met hun rangen, verloven, regimenten etc. gemeld uit allerlei garnizoensplaatsen zowel in de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden….vooral aanvragen voor verlofregelingen bieden ontzettend veel namen van militairen! In dit resolutieboek ook veel oorlogsnotities i.v.m. de Oostenrijkse Successie-oorlog
folio 2 – vrijdag 1 juli 1746

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling op een rekest van de regenten van Kessel in kwartier Maasland te kennen gevende dat de koster binnen deze heerlijkheid sedert een menigte van jaren f 61, - geniet terwijl in de Meierij de meerderheid niet meer geniet dan f 36,- en de regenten kunnen dus geen reden bedenken waarom die van Kessel meer zou moeten verdienen voor zijn corporele diensten en ze verzoeken daarom de Ed: Mo: om na het overlijden van de huidige koster Wigbolt Buthuis te gelasten aan de nieuwe koster dat voor corporele diensten een bedrag van f 36,- beschikbaar is, welk rekest in handen wordt gesteld van de thesaurier generaal De la Bassecour


folio 2 verso – vrijdag 1 juli 1746

Rekest van Lenneke Bisschop weduwe wijlen Willem Janssen, Jan den Broek, Gerrit Scheurmans, en Jan Jochems allen woonachtig te Berghem in kwartier Maasland te kennen gevende dat aan de reguliere kanunniken van het H.Kruis binnen Keulen in hun dorp zijn competerende twee scheuten tienden in een meerder gedeelte van zes scheuten, waarvan twee haar Ho: Mo: en de overige aan particulieren toebehoren; dat de 1e suppliante haar overleden man met de andere drie op 26 september 1738 van Ignatius Martini rentmeester van het voorschreven kapittel de genoemde twee scheuten tienden voor de tijd van zes achtereenvolgende jaren ingepacht hebbende, en inmiddels op basis van een Ed: Mo: resolutie van 13 maart 1743 geordonneerd zijnde, dat de tienden welke onder het district van de generaliteit gehoren en getrokken worden, waarvan enige roomse geestelijken de bezitters zijn, publiek verpacht en een authentieke kopie van de verpachtcondities binnen een afgesproken tijd aan de ontvangers van de collaterale successie, ieder in zijn eigen district, overgegeven dienen te worden; de overleden man van Lenneke heeft zich samen met de anderen gewend tot de Ed: Mo: om de pacht van de twee scheuten te mogen behouden [met details]


folio 12 – maandag 4 juli 1746

Missive avn de rentmeester der geestelijke goederen over kwartier Peellland De Kempenaar op een rekest van de regenten der heerlijkheid Budel verzoekende dat haar Ed: Mo: aan haar supplianten opnieuw gelieven te permitteren de tienden, die de kanunniken van Aken in naam van de gemeente Budel heffen van dezelfde kanunniken in admodiatie te mogen aanslaan voor zes achtereenvolgende jaren en de penningen te mogen vinden bij taxatie over de bezaaide landen waarvan de kanunniken het tiendrecht hebben en i nzo verre dispensatie te verlenen van de plakkaten van 23 mei 1732 en 13 juli 1742 [met details]

folio 18 verso – dinsdag 5 juli 1746

Rekest van Cornelis van Warmont aannemer van het maken der paalschoeiingen op fort Crevecoeur te kennen gevende dat hij met het werk inmiddels zo ver is gevorderd dat hij toe is aan de afrekening van de eerste termijn volgens art.12 van het bestek en verzoekt om een bedrag van f 7925,- zoals ook blijkt uit de attestatie van de directeur der fortificaties De Roij

folio 21 – dinsdag 5 juli 1746

Missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch die in het brede voordragen dat ze de aanbieding van de huisjes van schepen Gerbade hebben gedaan alleen tot provisionele berging van de zieken en gewonden van het leger en tot tijd en wijle de ’s lands gebouwen in staat zouden zijn om die te ontvangen en dat ze nooit voornemens zijn geweest die last bij continuatie te dragen en dat zulks ook niet van hen gevergd mag worden, verzoekende aan de Ed: Mo: hen te ontheffen van deze last van de voorschreven huisjes tot berging van zieken en gewonden, welk rekest zal worden doorgestuurd naar generaal majoor De Guy commandeur van ’s-Hertogenbosch aan wie wordt gemeld dat het hier gaat om een provisionele schikking en of hij nader wil informeren of een andere schikking te treffen was en mochten er inmiddels andere zieken komen die niet in het lands hospitaal geborgen kunnen worden of hij ze dan kon plaatsen in de Geertruikerk of in het garnizoenshospitaal


folio 21 verso – dinsdag 5 juli 1746

Rekest van Joris Marret in het laatst van 1745 aangesteld tot krankbezoeker in ’s lands hospitaal te ’s-Hertogenbosch op een traktement van 125 gl. verzoekende dat haar Ed: Mo: dat ze hem een akte van betaling willen verlenen van het verlopen half jaar alsmede in consideratie het getal der zieken is verhoogd tot 450 en meer, haar Ed: Mo: hem gelieven te begunstigen met de bediening van ziekentrooster van het stadsgasthuis tot ’s-Hertogenbosch, welk rekest wordt overhandigd aan secretaris Van der Hoop ter examinatie en daaromtrent hen te rapporteren


folio 23 verso – woensdag 6 juli 1746

Rekest van de gedeputeerden van de classis van ’s-Hertogenbosch inhoudende dat door het overlijden van Bernardus ten Wolde in leven predikant te Empel en Rosmalen zonder een weduwe na te laten, de kerk van Rosmalen en Empel een vacante predikantsplaats sinds 20 juni 1746 verzoekende om handopening voor het beroepen van een nieuwe predikant, waarop na deliberatie is besloten de classis te adviseren een predikant aan te stellen op basis van de resolutie van 26 oktober 1744 en die te zoeken bij de predikanten die door het overgaan van de steden van de Barrière in de macht van de Koning van Frankrijk alsmede de predikant die te Lieroort heeft gestaan en die hun standplaatsen verloren hebben om daaruit iemand te beroepen voor Empel en Rosmalen en anders een andere predikant


folio 26 – woensdag 6 juli 1746

Missive van generaal majoor De Guy commandeur te ’s-Hertogenbosch betreffende het plaatsen van zieken en gewonden indien een groter getal zou arriveren en het in gebruik nemen van de kleine huisjes die door de magistraat zijn gehuurd; tevens stuurt hij een lijst door van de sterkte van zijn regiment, van dat van de Graaf van Regteren en van de overschietende manschappen van het regiment van generaal Colyear


folio 30 verso – donderdag 7 juli 1746

Missive van de ontvanger der gemene middelen te ’s-Hertogenbosch Bosschaart op een missive van de Heer Frederik Carel Landgraaf van Hessen wegens de pretenties die de pachters te ’s-Hertogenbosch formeren op de overleden gouverneur van ’s-Hertogenbosch Frederik Jacob Landgraag van Hessen, waarop is besloten het genoemde bericht in handen te geven van de heren Scheijderuit, Godin en thesaurier generaal De la Bassecour om het nader te bestuderen en daaromtrent te rapporteren en te rescriberen aan Bosschaart dat hij aan de pachters van de wijnen moet gelasten om de afschriftbriefjes van de wijnen die door de gouverneur zijn nagelaten en door de erfgenamen uitgevoerd worden, te geven


folio 32 – donderdag 7 juli 1746

Rekest van Jacob van Vechel aannemer van het maken van een muur langs de Dieze naast twee endelings en een middelmuur alsmede het bedakken bezolderen en bevloeren van de galerij in het nieuwe landshospitaal te ’s-Hertogenbosch, op basis waarvan hem een ordonnantie wordt verleend van f 1250,- te betalen uit de legerlasten van dit jaar


folio 33 – donderdag 7 juli 1746

Rekest van Jacob van der Haar gewezen chirurg majoor bij de troepen van de staat gedestineerd [voorbestemd] ten dienste van de Koning van Groot Brittaniën te kennen gevende dat hij voorheen heeft gefungeerd bij ’s lands hospitaal te ’s-Hertogenbosch totdat hij naar Engeland werd gestuurd en dat hij nu, na terugkeer, geen emploij heeft en vraagt om weer in dienst te mogen treden van ’s lands hospitaal te ’s-Hertogenbosch, maar dat verzoek wordt van de hand gewezen


folio 35 – donderdag 7 juli 1746

Rekest van de regenten van Nieuwkuijk te kennen gevende dat aan het gemene land zijn competerende de grove tienden over genoemd dorp die jaarlijks door haar Ed: Mo: heren gedeputeerden te ’s-Hertogenbosch in twee klampen nl. die van de Noordzijde ende Zuidzijde worden verpacht, dat die verpachting nu aanstaande is en het ongeluk heeft gewild dat enige weken geleden ruim 80 van de voornaamste huizen met hun schuren en stallingen zijn afgebrand en er maar enige weinig huizen, meest bewoond door onvermogende lieden zijn overgebleven en dat de supplianten met reden beducht zijn dat die twee tiendklampen door buitendorpse ingezetenen zullen worden ingepacht en het koren en stro buiten het dorp wordt vervoerd en mocht dit geschieden dan zal dit een schaarsheid aan stro veroorzaken wat tot aanzienlijke schade en ongerief leidt voor de ingezetenen en die genoodzaakt zouden zijn het tro, tot dekking der op te timmeren huizen als tot het maken van hutten tot berging van hun huisgezinnen in de aanstaande winter, zeer duur zouden moeten inkopen en van ver af te halen; de supplianten zouden daarom wel genegen zijn om de beide tiendklampen ten behoeve van het corpus van Nieuwkuijk in te kopen en verzoeken daarom permissie


folio 40 – vrijdag 8 juli 1746

Examinatie van een bericht van ontvanger Van Palland op een rekest van Christiaan Paulus van Beresteijn i.v.m. de collaterale successie van een van zijn overleden kinderen op 20 april jl. gestorven [met details]


folio 56 verso – maandag 11 juli 1746

Rekest van de regenten van het dorpje Schaft in kwartier Kempenland onder de dingbank van Bergeijk te kennen gevende dat binnen hun dorp, groot ca. 40 huizen, liggende op de uiterste grens van het land van Luik, de grove en smalle tienden worden geheven door de abt van Echternach en dat die vanwege hun geringe importantie niet kan worden verpacht tot groot nadeel van de supplianten, verzoekende hen te permitteren de genoemde tienden van de abt van Echternach over te nemen, maar dat verzoek wordt door de Raad van State afgewezen


folio 64 verso – dinsdag 12 juli 1746

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling op een rekest van de regenten van het arme burgerweeshuis te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat de magistraat van de stad trachtende zoveel mogelijk het genoemde weeshuis te ondersteunen en aan het weeshuis sedert een reeks van jaren hebben toegevoegd de inkomsten en revenues van de leprozen en dat weleer aan de leprozen hebben toebehoord enige landerijen onder Rosmalen, Den Dungen en Orthen waaruit verschillende gewincijnzen gevorderd werden, die voorts met hun bedragen worden vermeld; die landerijen zijn sedert jaren via verkoop uit de boezen der leprozen geraakt zonder dat die gewincijnzen bij de verkoopcondities aan de kopers begroot zijn geworden en derhalve de leprozen en nu het genoemde weeshuis uit dien hoofde de gelders van die cijnzen zijn verbleven; verzoekende aan de Ed: Mo: dat ze ten faveure van genoemd weeshuis gelieven te permitteren om genoemde cijnzen te mogen aflossen en kwijten in conformiteit van haar Ed: Mo: publicatie van 23 januari 1658 en de raad en rentmeester daartoe te autoriseren


folio 68 – dinsdag 12 juli 1746

militaire historie: lijst van reparabele goederen in het magazijn te Nijmegen [3 folio’s]; folio 88 verso munitiestukken te Namen; folio 89 verso lijst van munitiestukken te Willemstad; folio 122 verso lijst van affuiten staande op de wallen te Sluis in Vlaanderen; folio 316 verso notitie van de wagens zoals aan de gemene staf als aan de regimenten in dienst van de staat werden goedgedaan;
folio 70 verso – woensdag 12 juli 1746

Missive van generaal majoor De Guy commandeur van ’s-Hertogenbosch waarbij hij kennis geeft dat hij gecommuniceerd heeft met de magistraat over de intentie van de Ed: Mo: om ten aanzien van het logeren van zieken en gewonden in de kleine huisjes van schepen Gerbade tot een schikking te komen voor zover ze niet geborgen kunnen worden in ’s lands hospitaal en van het antwoord door de magistraat daarop aan hem commandeur schriftelijk gegeven aan de missive is toegevoegd; waarop gedelibereerd zijnde is besloten terug te schrijven aan de commandeur dat de behandeling van de magistraat in deze aan haar Ed: Mo: verveelt en dat het schijnt dat naar mate de Ed: Mo: proberen het werk te faciliteren de magistraat ‘difficielder’ werd, dat om hieraan een eind te maken, haar Ed: Mo: het aan hem overlaten om de zieken en gewonden die niet geplaatst kunnen worden in ’s lands hospitaal, te plaatsen in de Geertruikerk of in het garnizoenshospitaal wat hij het geschiktste oordeelt; dat in het eerste geval de zieken en gewonden blijven onder de directie van aannemer Walraven en in het tweede geval moeten worden overgegeven aan de regenten van het gasthuis, op basis van de resolutie van de Ed: Mo: van 8 juli 1745, waarvan een kopie aan hem zal worden toegezonden


folio 71 – woensdag 12 juli 1746

Missive van de aannemer van het vaste hospitaal Walraven geschreven te ’s-Hertogenbosch op de 12e waarbij hij overzendt de rekening van de dagelijkse contributie der militairen in ’s lands vaste hospitaal over de periode 23 mei tot en met 4 juli met een verzoek om een spoedige afrekening en dat inmiddels een ordonnantie van 5000 à 6000 gl. ter goeder rekening mag worden uitgereikt; voort een lijst van fournituren die door hem van aannemer Travest is overgenomen

folio 88 – maandag 18 juli 1746

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling op een rekest van de regenten van Tongelre in kwartier Peelland met verzoek om ten laste van de gemeente te mogen brengen de sloten van enige rekeningen [met details]


folio 95 – maandag 18 juli 1746

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen en van de leenmannen van de leen- en tolkamer te ’s-Hertogenbosch betreffende een meningsverschil over het lopen van de heerbaan van het dorp Vught naar het dorp Sint Michielsgestel, welke missive wordt overhandigd aan de heren gedeputeerden die in commissie langs de Maas komen om zich hierover nader te informeren


folio 101 – dinsdag 19 juli 1746

Advies van mr. Willem van Erpecum advocaat fiscaal van Brabant ter voldoening van haar Ed: Mo: resolutie van 12 mei jl. op de rekesten van Jacobus van Alphen rooms werelds priester geboren te Woensel die had verzocht geadmitteerd te mogen worden als pastoor te Boxtel na ontvangst van zijn missie van de vicaris van bisdom ’s-Hertogenbosch, alsmede op een rekest van Maximiliaan Emanuel Prins de Hornes Baron van Boxtel etc. te kennen gevende dat aan hem het recht van patronaatschap toekomt en die er zich over beklaagt dat de vicaris aan akte van missie heeft afgegeven aan Jacobus van Alphen en die de Ed: Mo: verzoekt hierover geen besluit te nemen indachtig zijn verworven recht en voorts dat de Ed: Mo: hem willen permitteren om ter secretarie van de Raad van State een kopie van genoemd rekest te mogen lichten en van de akte van zending en dat zijn voorschreven rekest mag worden aangenomen als antidotaal, welk rekest wordt overhandigd aan secretaris Van der Hoop


folio 107 verso – dinsdag 19 juli 1746

Missive van ontvanger Van Palland op een rekest van Ernest Cramers wonend ete Luik te kennen gevende dat door het overlijden van een zekere Anthony Coolen, soldaat in het regiment van generaal majoor Van Kinschot, volgens het Brabants leenrecht [zo men vermoedt] enige geringe leengoederen zijn gelegen onder het dorp Zeelst in de Meierij van ’s-Hertogenbosch die op hem zouden zijn gedevolveerd en waarvan het collateraal moest worden betaald en dat door de ontvanger van dat middel is geweigerd de enkele 20e penning te ontvangen omdat de tijd die daartoe was bepaald was verlopen en hij verzoekt de Ed: Mo: de ontvanger te gelasten de 20e penning wel te ontvangen – zie ook folio 288 verso


folio 108 verso – dinsdag 19 juli 1746

Missive van directeur generaal Hertell op een missive van brigadier en directeur De Roij met een concept van het onderhoud van ’s lands werken te ’s-Hertogenbosch en fort Sint Andries; voorts te kennen gevende dat de nieuwe sluis die enige jaren geleden is gelegd in de Boschdijk bij de Papenbril alleen in een onderhoud is geweest en nu is in het bestek toegevoegd de bastions, sluizen en beren onder no.1 en daaruit gemenageerd het jaarlijks vernieuwen van drie water gebinten aan de bruggen, de stenen gordijnen en rondeel onder no.2 nl. het jaarlijks vernieuwen van 5 strekkende roede muur; uit het bestek der twee forten no.3 het jaarlijks vernieuwen van twee water gebinten aan de bruggen [met nadere details]


folio 118 – woensdag 20 juli 1746

Rekest van de stadhouders en gecommitteerden der vier Meierijse kwartieren inhoudende dat bij het opbreken van de geallieerde armée en dat die komt te staan op het territorium van de Meierij, van tijd tot tijd, wegens de hoge generaliteit van die armée dat de resp. stadhouders is en nog dagelijks, worden aangeschreven over het aanleveren van enige duizenden karren tot transport van magazijnen en verdere diensten aan het leger, gelijk ook het leveren van extra grote hoeveelheden stro, brandhout, turf, hooi en haver en dat zij voor zover het in hun vermogen ligt aan die aanschrijvingen proberen te voldoen [met veel details]


folio 124 verso – donderdag 21 juli 1746

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling op een rekest van Albert Baesten, Lambert de Zee en Adriana Maria Bernage inwoners van Tilburg in kwartier Oisterwijk die hebben verzocht enige landerijen te mogen uitmoeren te Heukelom en onder Oisterwijk op de Locht – zie ook folio 329


folio 129 verso – vrijdag 22 juli 1746

Rekest van Steven van de Pas en Willem Deverijns inwoners van Oss in kwartier Maasland en met hen een menigte ingezetenen van Oss te kennen gevende in substantie, dat de supplianten in 1745 bij het annexe rekest aan de Ed: Mo: gezonden hadden geklaagd over de verandering van een zekere waterput in een pomp, met het verzoek aan de Ed: Mo: of ze gelieven te willen besluiten dat die verandering buiten kosten van de gemeente Oss mag blijven en ook genoemde put eveneens buiten kosten van de gemeente, en te ordonneren deze put in zijn oorspronkelijke staat te herstellen; daarop is gevallen een resolutie van de Ed: Mo: van 1 december 1745 staande in de margine van genoemd rekest; dat de supplianten al op 16 december daarvan behoorlijke insinuatie hadden gedaan; dat ze tevens hadden verwacht dat aan die resolutie voldaan zou worden ‘dog sig in hare meening vindende geabuseert, op den 16e van de gepasseerde maand juny nog nadere geregtelijke aansegginge deswegens hadden laten doen, consterende ad annexis, dat ’t selve al mede vrugteloos sijnde, de supplianten verzoeken haar Ed: Mo: executorien op de voors: resolutie van 21 december 1745 staande in margine van de geannexeerde requeste; is na deliberatie goedgevonden en verstaan de versogte executorie te verleenen’


folio 135 verso – maandag 25 juli 1746

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling op een rekest van David Bossy en Wouter Maarlands inwoners van Hilvarenbeek die om de premie verzoeken behorende bij de apprehensie van twee delinquenten nl. Arnoldus van Antwerpen alias Rinkelvink en Hermanus Keijbits ten bedrage van tweemaal 100 gl. welk rekest wordt doorgestuurd naar de thesaurier generaal De la Bassecour


folio 147 – woensdag 27 juli 1746

rekest van de officieren en regenten van de dorpen en plaatsen in kwartier Peelland verzoekende om letteren executoriaal om gebrekkige betalers van ’s lands-, dorps- en kwartierslasten, traktementen, kerk- en armenpachten etc. over 1744-1746 tot betaling te kunnen dwingen


folio 149 – donderdag 28 juli 1746

Missive van ontvanger Bosschaart op een rekest van de regenten van Den Dungen te kennen gevende dat der supplianten plaats mede is begrepen onder het platteland van ’s-Hertogenbosch en dat zij ook hebben genoten van die vrijdommen en remissies die door haar Ho: Mo: als haar Ed: Mo: aan het platteland in Staats-Brabant zijn geaccordeerd via een resolutie van 4 juni 1746 tot verdere verplichting der ingezetenen van het platteland om voor een tijd van 10 jaren alsnog geaccordeerd hebbende zodanige remissies als in de resolutie vermeld [met details] – zie ook folio 236


folio 161 – vrijdag 29 juli 1746

Op het geproponeerde van de thesaurier generaal De la Bassecour in deliberatie gelegd zijnde, dat bij resolutie van de Ho: Mo: van 5 november 1736 voor de tijd van 10 jaren ingaande 1737 en eindigend 1746 boven de generale ontlasting vervat in de Ho: Mo: resoluties van 20 september 1724 en 23 april 1736 tot meerder soulagement van de meest arme of benodigde plaatsen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch en om die in een betere en florisantere plaats te brengen en de ingezetenen aan te moedigen om met meer lust en ijver hare landbouw en verder werk te behartigen, zijn geaccordeerd verscheiden remissies op de verpondingen waaronder die der tienden en molens niet zijn begrepen en op de aangeschreven gemene middelen, bestaande in de impost op de hoorngelden en bezaaide gemeten in die op de dranken en in die op het bestiaal, ter somme jaarlijks, als bij iedere plaats staat uitgetrokken; dat tevens via een andere resolutie van de Ho: Mo: ten zelve dage genomen, de Meierij van ’s-Hertogenbosch tot aflossing van haar kapitalen bij provisie gedispenseerd is gebleven van het opbrengen van het een ten honderd, zoals door de andere districten van het platteland van Brabant wordt gedaan en dat de voorschreven Meierij vervolgens als nog volstaat het fournissement van het profijt der intresten gerekend drie tegen honderd, welke voorschreven dispensatie met het lopende jaar 1746 komt te expireren [aflopen]; is goedgevonden en verstaan dat aangeschreven zullen worden de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling, de ontvanger generaal der beden over het kwartier ’s-Hertogenbosch Van Lynden en de ontvangers de rgemene middelen en verpondingen Goske, Lillie, Essenius, de Lobel, Van Palland, Smits, Verspijk en de la Calmette, dat ze met elkaar overleggen de toestand en het vermogen van de Meierij en van de bijzondere plaatsen van dien in zo verre enige van hen enige bijzondere reflectie verdienen, daarover raadplegen met de officieren en kwartierschouten of hun stadhouders, welke daarop het beste gevat zijn om enig licht te kunnen geven en vervolgens aan haar Ed: Mo: zo spoedig als ze daarmee gereed zijn en uiterlijk 1 november a.s. berichten: ten eerste over de actuele toestand en vermogen en wat de effecten zijn van de verschillende ontlastingen en inschikkingen welke van tijd tot tijd tot soulaas en verbetering der constitutie van het platteland gemaakt zijn; ten tweede of het nodig is dat er aan de Meierij een generale ontlasting gecontinueerd zou worden en zo zulks nodig wordt geoordeeld, dat zij dan distinctelijk moeten opgeven waarin die behoort te bestaan; ten derde of er nog enige dorpen en plaatsen zijn aan de welke boven de generale ontlasting enige bijzondere behoord gegeven te worden; ten vierde of de Meierij thans is staat is om in het vervolg op te brengen het een ten honderd tot last van de corpora om te dienen tot aflossing der kapitalen tot haar lasten op intrest lopende volgens de schikking vervat in haar Ho: Mo: resolutie van 20 september 1724, welke door de andere districten van het platteland van Brabant werd nagekomen


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina