Resoluties Raad van State 1703-1748Dovnload 90.28 Kb.
Pagina2/3
Datum22.07.2016
Grootte90.28 Kb.
1   2   3
folio 163 verso – maandag 1 augustus 1746

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling op een rekest van de regenten van Riethoven in kwartier Kempenland met een verzoek om bepaalde gronden te mogen uitmoeren en ze om te werken tot bekwame grasvelden; idem op een rekest van de regenten van Sint Oedenrode met verzoek om permissie om reëel verpondingsgewijs te mogen omslaan in plaats van 13 stuivers 15 stuivers per gulden voor een termijn van jaren als haar Ed: Mo: zullen oordelen te behoren – zie ook folio 278 verso


folio 165 – maandag 1 augustus 1746

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant inhoudende dat een zekere Jan Sterken zich tot hem heeft gewend en verklaard heeft wel genegen te zijn de novale tienden van Bakel over de oogst van 1746 aan te staan voor een som van 6 gl. [met details]


folio 165 – maandag 1 augustus 1746

Missive van generaal majoor De Guy commandeur van ’s-Hertogenbosch van de 29e juli op een rekest van Abraham Gerlacius auditeur militair te ’s-Hertogenbosch zich daarbij beklagende, dat de vendumeester van genoemde stad verkocht heeft alle meubelen en goederen nagelaten door wijlen N.Pagi majoor en commies van het fort Isabella en dat zulks door hem had moeten geschieden, welke missive wordt doorgestuurd naar de heren gecommitteerden die langs de Maas komen om zowel de auditeur militair als de vendumeester daaromtrent te horen en daarover te rapporteren in hun verbaal


folio 167 – maandag 1 augustus 1746

Rekest van de gedeputeerden van de classis van ’s-Hertogenbosch met verzoek om een ordonnantie van 125 gl. voor de visitatie van hun kerken en scholen


folio 176 – dinsdag 2 augustus 1746

Rapport van de thesaurier generaal die onderzocht heeft het bericht van rentmeester De Back in hoeverre het nodig is voor Hapert te leveren een klok van 2500 pond met het nodige bellefort; waarop na deliberatie is besloten de rentmeester te autoriseren om een klok ter zwaarte van 800 pond naast de klepel en het verdere ijzerwerk in te kopen en in de Hapertse toren te hangen en mocht het vereist zijn dat een bellefort gemaakt moest worden moet hij er zorg voor dragen dat daartoe goed metaal en deugdzame materialen worden geleverd


folio 176 verso – dinsdag 2 augustus 1746

Bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling op een rekest van de regenten van de stad Eindhoven en omliggende heerlijkheden i.v.m. de rekening van de overleden secretaris Pieter Heemskerk die tot erfgenaam heeft nagelaten zijn huishoudster Margaretha Wandel [met veel details - 5 folio’s]

folio 179 – dinsdag 2 augustus 1746

Rekest van de regenten van het arme burgerweeshuis der leprozen en der ‘barender gelovige sielen’ binnen de stad ’s-Hertogenbosch over de invordering van allerlei achterstallige cijnzen, pachten en renten, welk rekest is doorgestuurd naar de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling om daaromtrent de Ed: Mo: te berichten


folio 186 verso – woensdag 3 augustus 1746

Autorisatie aan de gouverneur en bij zijn absentie de commandeur of commanderend officier alsmede de commies van ’s lands magazijn te ’s-Hertogenbosch om de artillerie en ammunitie van oorlog welke door de controleur van de Engelse artillerie Johns staat te worden getransporteerd van Willemstad naar ’s-Hertogenbosch om het aldaar te laten opbergen, dat vandaar gezonden zou kunnen worden naar het Geallieerde Leger mits alles geschiedt buiten kosten van het land


folio 194 – donderdag 4 augustus 1746

Rekest van Franciscus Le Heu kanunnik van de abdij van Postel die zijn missie heeft ontvangen als pastoor van Lieshout i.v.m. het overlijden van Macarii Heessels met een verzoek om een akte van admissie en aangezien hij voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de resolutie van 19 juli 1730 wordt hem die admissie verleend mits hij de verklaring ondertekent die wordt bewaard in een speciaal register

folio 209 verso – maandag 8 augustus 1746

Missive van de leen- en tolkamer van ’s-Hertogenbosch op een missive van rentmeester De Back van 18 mei 1746 waarin hij heeft bericht dat de regenten van Waalwijk op zijn kantoor bekend hebben gemaakt dat het torentje dat op het schip van de kerk staat al lang aan reparatie toe is, doch dat op de dorpsrekening van 1739 over diezelfde reparatie door die van de leen- en tolkamer opmerkingen zijn geplaatst en in de rekening van 1741 bij apostille is gezegd dat die reparatie niet meer zal passeren als zijnde ten laste van de tiendheffers, alles volgens een memorie, door die regenten hem rentmeester ter hand gesteld en naast de missive mee doorgestuurd, waarop zij verzochten orders te stellen dat het torentje gerepareerd mocht worden en ze verzoeken de Ed: Mo: of ze gelieven te gelasten aan de leenmannen van de leen- en tolkamer de post van die reparatie te laten passeren of hem rentmeester of andere tiendheffers te ordonneren daarvoor zorg te dragen


folio 214 – maandag 8 augustus 1746

Bericht van de hoog- en laagschout van stad en meierij op een rekest van Martinus van Litsenborg [er staat Litsenbosch] onder de genadigde conniventie van haar Hoog- en Ed: Mog: vicaris van het bisdom van ’s-Hertogenbosch inhoudende in substantie dat een zekere Adrianus van Engelen bediende het kerkhuis op het Hinthamereijnde te ’s-Hertogenbosch ten enenmale buiten staat en incapabel is om te prediken, te catechiseren en andere pastorale functies te verrichten; dat hij suppliant wel verplicht en volgens de canonieke rechten ook bevoegd zou zijn de voorschreven Adrianus van Engelen te removeren en een ander in zijn plaats met approbatie van de Ed: Mo: aan te stellen, dat hij suppliant zulks echter niet had willen ondernemen zonder alvorens het goedvinden en permissie daartoe van haar Ed: Mo: verkregen te hebben; men overhandigt het bericht aan secretaris Van der Hoop om dat te onderzoek en daarover te rapporteren


folio 215 – maandag 8 augustus 1746

rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch verzoekende aan haar Ed: Mo: dat ze gelieven te approberen het gedane beroep van de persoon van Gerard Meyr geween predikant te Lieroort tot leraar te Kessel in kwartier Maasland; de raad gaat akkoord


folio 215 verso – maandag 8 augustus 1746

Rekest van Jan Michiel Le Rond gietmeester te Luik tenderende om de betaling te mogen ontvangen van 14.440 gl. en 11 stuivers wegens de nodige munitie van oorlog door hem geleverd aan ’s lands magazijn te ’s-Hertogenbosch


folio 216 verso – dinsdag 9 augustus 1746

Verbaal van de tienden met de volgende berichten:

rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch aan de Ed: Mo: om te approberen het beroep van Joachimus Ferdinandus Schoutten van Sprankhuisen predikant te Moergestel tot predikant te Rosmalen en Empel welk rekest wordt ter hand gesteld aan de heren die op de verpachting der tienden komen om zich over deze zaak nader te informeren om te beoordelen of de formaliteiten rond het beroepen in acht zijn genomen of dat naar kerkenorder daarin is geprocedeerd alsmede zich te doen geven een lijst van personen die in het voorschreven beroep gestemd hebben en hierover nader te rapporteren
folio 220 verso – dinsdag 9 augustus 1746

Onderzocht is een bericht van de hoog- en laagschout der stad en meierij van ’s-Hertogenbosch op het rekest van Martinus Litsenborg vicaris van het zgn. bisdom van ’s-Hertogenbosch verzoekende om redenen bij het voorschreven rekest aangegeven, dat haar Ed: Mo: hem gelieven te permitteren om ten opzichte van Adrianus van Engelen die het kerkenhuis bedient aan het Hinthamereind in de stad zodanig te mogen handelen als zijn eed en plicht van hem zal komen te vorderen, waarop gedelibereerd en gelet zijnde op het annexe declaratoir van de voornoemde Van Engelen inhoudende dat hij verlangt ontslagen te worden van de genoemde dienst in consideratie van zijn lichamelijke zwakheid waardoor hij niet in staat is de dienst naar behoren waar te nemen; is goedgevonden en verstaan te permitteren aan voornoemde vicaris om aan Van Engelen het verzochte ontslag te accorderen


folio 224 verso – woensdag 10 augustus 1746

Rekest van Simon Braakhuijsen rooms werelds priester geboortig van Bergeijk die van de vicaris van het bisdom zijn missie heeft ontvangen als kapelaan te Asten in kwartier Peelland in de plaats van de overleden kapelaan Bluijssens, met het verzoek om aldaar geadmitteerd te mogen worden en omdat hij voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de resolutie van 19 juli 1730 wordt de akte van admissie verleend en wordt hem verzocht zijn handtekening te plaatsen onder de verklaring die in een speciaal register bewaard wordt


folio 243 – maandag 15 augustus 1746

Missive van de commies van ’s lands magazijnen te ’s-Hertogenbosch Berchuis geschreven de 12e inhoudende dat de schepen tot afhaling van 100.000 pond buskruit op de 11e tot aan het fort Crevecoeur genaderd zijn maar ze kunnen vanwege het laag water niet verder; dat de officier van de artillerie die door de eerste luitenant Van Mouryck aldaar naar toe gezonden zou worden nog niet is gearriveerd en hij verzoekt om informatie wat met die 100.000 pond buskruit moet gebeuren; op het fort kan het buskruit ingescheept worden


folio 257 verso – dinsdag 16 augustus 1746

Bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling op een rekest van Anthony Glaviman, Cornelis van Heusden, Jan Storiman, Jan van de Pas en Jan Willemsz. van Stijnen uit Oisterwijk die verzoeken of de Ed: Mo: hen willen permitteren bepaalde percelen onder de gemeente Haaren te mogen incorporeren verwijzend naar een resolutie van 25 januari 1658 [met details]


folio 258 verso – woensdag 17 16 augustus 1746

Bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling op een rekest van de regenten van Kessel in kwartier Maasland verzoekende dat na het overlijden of vertrek van koster Wigbolt Buthuijs wegens corporele diensten aan de koster niet meer dan 36 gl. betaald zal worden zoals gebruikelijk op andere plaatsen


folio 259 – woensdag 17 augustus 1746

Rekest van de classis van Peel- en Kempenland en de halve kerkenraad van Valkenswaard en Dommelen verzoekende om handopening tot het beroepen van een predikant aldaar welke plaats vacant is vanwege het overlijden van Antonius Wilhelmus van Kessel en in een volgende akte vragen ze om een ordonnantie van 125 gl. i.v.m. het visiteren van hun kerken en scholen


folio 263 verso – donderdag 18 augustus 1746

Missive van doctor Bon met een bericht over zijn indispositie en dat hij daarom doctor Elsman heeft verzocht om voor hem de visites te doen in het hospitaal te ’s-Hertogenbsoch met verzoek dat de Ed: Mo: dit willen accepteren; voorts het bericht dat de chirurgijn majoor Groenewegen ook niet helemaal in orde is en verzoekt dat, indien het nodig mocht zijn, chirurgijn Van der Haar in het hospitaal te mogen inzetten; de raad gaat akkoord


folio 263 verso – donderdag 18 augustus 1746

Missive van kolonel van Matsau geschreven te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat generaal majoor De Guy vanwege zijn indispositie aan hem het commando heeft overgegeven en voorts dat het regiment van generaal majoor Veldtman aldaar is gearriveerd en in garnizoen ligt en van dit arrivement zal aantekening gedaan worden op de lijst der bezetting


folio 264 – donderdag 18 augustus 1746

Reactie op een rekest van de hoofdofficieren en kapiteins van het regiment van kolonel Randwijk te kennen gevende dat de supplianten op 5 maart 1745 van haar Ed: Mo: een aanschrijven hebben gekregen om te velde te gaan nl. dat het regiment 27 maart 1745 vanuit Namen naar ’s-Hertogenbosch en 23 mei naar Brussel, 5 juni naar Mons en van Mons naar Namen heeft gemarcheerd en dat ze hun veldequipage in orde hebben gehouden verwijzend naar het opmaken van een afrekening via de generaliteitskamer van 400 gl. per compagnie


folio 276 verso – maandag 22 augustus 1746

Missive van de commies van ’s lands magazijnen te ’s-Hertogenbosch Berckhuys inhoudende dat met de luitenant van de artillerie Chatillon het vaatwerk van de 100.000 pond buskruit die naar Dordrecht gestuurd moesten worden nader is onderzocht en hij ze met de nodige hoepen en drie houten nagels zowel onder als boven heeft laten dichtmaken en dat het de 20e met de nodige pleiten en haar dekens van daar naar fort Crevecoeur zijn vervoerd, doch dat twee schepen die waren gezonden om het buskruit te vervoeren te klein waren en dat hij daarom op order van generaal majoor De Guy genoodzaakt is geweest een derde schip in te huren waarvan de kosten van lossen en laden in een aparte rekening vastgelegd zullen worden


folio 277 verso – maandag 22 augustus 1746

Rekest van Arnout Walraven aannemer van ’s lands hospitaal te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat over de periode 4 juli tot en met 15 augustus 1746 in het hospitaal aan zieken zijn geweest 19759 zijnde volgens de staat die aan het rekest is toegevoegd à f 10867:9:0 en voor eisgeld versterkt f 198:7:0 samen f 11065:16:0; verzoekende aan de Ed: Mo: om de commiezen van de generaliteitskamer te autoriseren tot het opmaken der afrekening volgens bijgevoegde lijst; de lijst wordt overhandigd aan de klerkcassa om de invordering van de 4 stuivers alsmede de betaalde reisgelden van de resp: ritmeesters en kapiteins te doen

folio 282 – dinsdag 23 augustus 1746

Missive van stadhouder Juin te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat de schout van Oosterhout De Vries hem heeft gezegd dat te Oosterhout nog 150 of 160 man waren der Hessische Troepen of hospitaal die mee naar Roermond zouden marcheren nodig hebbende 21 karren en dat die alles contant zouden betalen, dat zij die ook wel in een Meierijs dorp zouden brengen om verder door die van de Meierij getransporteerd te worden, doch dat de stadhouder Juin geen order daaromtrent van haar Ed: Mo: heeft gehad en verzoekt dus van de nodige orders voorzien te worden; de stadhouder wordt vervolgens geautoriseerd om de nodige karren op basis van het marsreglement voor de gemelde Hessische manschappen door de Meierij te doen leveren ingeval die mede verlangen van Oosterhout naar Roermond getransporteerd te worden


folio 294 – vrijdag 26 augustus 1746

Missive avn rentmeester De Kempenaar geschreven te ’s-Hertogenbosch op de 25e op een rekest van Johannes Heijcoop adjunct predikant te Someren en Lierop in kwartier Peelland verzoekende, mits het overlijden van de originele predikant Henricus Hanewinkel, dat de Ed: Mo: hem willen uitreiken een akte van betaling van het volle predikantstraktement ter somme van 750 gl. op rentmeester De Kempenaar ingaande op 18 april de dag der begrafenis van predikant Hanewinkel


folio 299 – maandag 29 augustus 1746

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling over de klachten van de pachters van de molens te Venbergen en Westerhoven dat de inwoners van de gehuchten Borkel en Schaft met hun koren hun molens voorbij rijden en het laten malen te Dommelen gehorende aan het nonnensticht te Arendonk op Oostenrijkse bodem en dit tot nadeel van hun molens, voorstellende aan de Ed: Mo: om die van Borkel en Schaft te ordonneren om hun koren te Venbergen of Westerhoven te laten malen


folio 305 verso – dinsdag 30 augustus 1746

Missive van ontvanger Essenius op een rekest van de regenten van Hulsel in kwartier Oisterwijk met verzoek om remissie van de impost op het hoorngeld en bezaaide morgens over 1744 en 1745 - zie ook folio 358


folio 308 – dinsdag 30 augustus 1746

Bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling op een rekest van de regenten van Nieuwkuijk onder het ressort der generaliteit inhoudende hun ampel relaas van de grote brand van 2 juni ontstaan in een huis staande boven de Schutsboom te Vlijmen welke brand vanwege de sterke oostenwind en de extreme droogte is overgeslagen op Nieuwkuijk waar 85 huizen buiten stallen en schuren in de vlammenzee in de as zijn gelegd met verzoek om een vorm van schadevergoeding [zie ook inv.nr.350 laatste pagina’s voor nadere details]


folio 316 verso – woensdag 31 augustus 1746

Notitie van de wagens t.b.v. de generale staf als voor de regimenten in staatse dienst welke lijst als volgt vermeldt: de generaal der infanterie 12 wagens, een adjudant 1 wagen, 1 generaal majoor 5 wagens, diens adjudant 1 wagen, 1 kwartiermeester generaal 2 wagens, 1 majoor de brigade 1 wagen, 1 priester en 1 assistent aan ieder 1:10:0 daags voor onkosten van transport en bagage, 1 wagenmeester 1 wagen, 1 commissaris met zijn klerk 1 wagen, 1 secretaris van de generaal 1 wagen, zijn klerk 1 wagen, 1 auditeur generaal zijn assistent en een klerk 1 wagen, 1 provoost generaal 1 wagen, 1 scherprechter en zijn trawanten voor de bedienden van den provoost en om de boeien na te voeren 2 wagens, 1 chirurgijn 1 wagen, aan de kolonel 2 wagens, de luitenant kolonel 1 wagen, de majoor 1 wagen, voor iedere compagnie 1 wagen, voor de officieren van de kleine staf 1 wagen, het gemene land getaalt daags 2 gl. voor iedere wagen


folio 322 verso – donderdag 1 september 1746

Rekest van Johannes Voget predikant te Bakel in kwartier Peelland aan wie via rentmeester de Kempenaar een akte van betaling wordt uitgegeven


folio 323 verso – donderdag 1 september 1746

Rekest van Jacobus Cools rooms preister te kennen gevende dat hij zijn missie heeft ontvangen om als pastoor de roomse dienst te gaan waarnemen in de Sint Jacobskerk aan het Hinthamereind te ’s-Hertogenbosch in plaats en vanwege de vrijwillige afstand van pastoor Adrianus van Engelen aldaar en Hendrik van de Mosselaar rooms werelds priester geboren te Boxtel die zijn missie heeft ontvangen i.v.m. het vertrek van Theodorus Carolus Hachtiens die kapelaan is geweest in de Jacobuskerk om de roomse dienst aldaar te gaan waarnemen en beiden verzoeken een akte van admissie die hen wordt verleend omdat ze voldoen aan de eigen zoals geformuleerd in de resolutie van 19 juli 1730, mits de hun handtekening zetten onder de verklaring die in een speciaal register wordt bewaard


folio 327 – vrijdag 2 september 1746

Rekest van Cornelis van Warmont aannemer van het driejarig onderhoud van de stenen sluis in de nieuwe Boschdijk buiten de boom te ’s-Hertogenbosch verzoekende om een ordonnantie van 190 gl.; idem voor het driejarig onderhoud deer fortificaties , aarde-, timmer- en metselwerken van de nieuwe werken zowel voor de Hinthamer- als de Sint Janspoort en mede van de Papenbril in de stad met verzoek om een ordonnantie van 2975 gl. voor het 2e en 3e jaar onderhoud


folio 330 – vrijdag 2 september 1746

Rekest van de hoofdofficieren en kapiteins van het regiment guarde dragonders inhoudende dat het voorschreven regiment op 27 oktober 1745 uit campagne is gekomen in garnizoen te ’s-Hertogenbosch en van daar op patent van 31 december 1745 is gemarcheerd naar de kantonneringskwartieren in de Oostenrijkse Nederlanden bij en in Lier van waar uit hetzelfde regiment is gemarcheerd op 25 april 1746 en toen is ingerukt in de geallieerde armée, herinnerend aan de afrekening van het fouragegeld


folio 344 verso – dinsdag 6 september 1746

Rekest van de gedeputeerden der classis van ’s-Hertogenbosch verzoekende om een ordonnantie van 400 gl. wegens de onkosten van het bijwonen en assisteren op de Gelderse Synode die in Zutphen wordt gehouden


folio 352 – donderdag 8 september 1746

Rekest van Willem Berleback secretaris te Eersel in kwartier Kempenland te kennen gevende dat hij suppliant, om zich te laten behandelen voor doofheid graag voor een periode van zes maanden mag absenteren en het secretariaat mag laten waarnemen door een bekwaam en vertrouwd persoon


folio 345 verso – donderdag 8 september 1746

Besloten is aan te schrijven de gouverneur van ’s-Hertogenbosch en bij diens afwezigheid de commandeur of commanderende officier aangevende dat haar Ed: Mo: zijn geïnformeerd dat zich een goed getal reconvalscenten [herstellenden] van de auxiliaire troepen van de staat in het vaste hospitaal aldaar bevinden en tot last van het gemene land aldaar blijven en dat haar Ed: Mo: niet weten of zij de weg naar Maastricht met securiteit kunnen afleggen; zo ja, dat men dan orders moet geven dat ze daarheen gestuurd te worden en daarvan dient men brigadier Sturler in kennis te stellen en mocht het vertrek vertraging oplopen dan dient men dit ook aan Sturler te leden


folio 359 – vrijdag 9 september 1746

Missive van generaal De Guy te ’s-Hertogenbosch die n.a.v. de gedane monstering de monsterrollen doorstuurt van iedere compagnie en de lijsten zoals verlangd in de resolutie van de 14e juli jl.; idem bericht over de constitutie van het gemelde regiment


folio 365 – vrijdag 9 september 1746

Missive van rentmeester De Kempenaar en ontvanger Bosc de la Calmette op een rekest van Corstiaan Rombouts vorster en gerechtsbode te Nuenen en Gerwen in kwartier Peelland inhoudende dat hij suppliant op autorisatie van Cornelis Mom ontvanger van ’s land verpondingen en beden over die dorpen publiek heeft verkocht, vanwege achterstallige betalingen, de goederen staande op naam van Frans Corsten die zijn gekocht door Goort van Gerwen voor een bedrag van 94 gl.


folio 367 – maandag 12 september 1746

Missive van rentmeester De Kempenaar inhoudende dat in 1742 enige kleine reparaties zijn uitgevoerd aan de Sint Anthoniskapel te Opwetten onder het dorp Nuenen welke reparatie hij vanwege het geringe bedrag van 50 gl. zonder medeweten van de Ed: Mo: heeft laten uitvoeren door een metselaarsbaas en tevens is voor de kapel het jaarlijks onderhoud aanbesteed te onderhouden van landswege, maar door lekkages aan de muren is het verval van de kapel te verwachten en daarom heeft hij in overleg met de regenten een nieuwe reparatie aanbesteed aangenomen door Jacob Vechel mr. metselaar voor 12 achtereenvolgende jaren waarvan het 1e jaar zou vervallen op 1 april 1743 voor 7 gl. per jaar welk bedrag in de rekening van 1743 is opgenomen als ook in 1744 en verzoekt approbatie van de Ed: Mo: mbt die aanbesteding


folio 369 verso – maandag 12 september 1746

Rekest van Dirk Roeleman majoor op het fort Crevecoeur verzoekende als sluiswachter te mogen worden aangesteld op het fort wat reeds is geschied op 24 januari 1746 en na deliberatie is besloten hem te kwalificeren om bij provisie een of twee man nadat hij zal beoordelen nodig te hebben en die te mogen aannemen op een matig daggeld tot zijn assistentie in het dirigeren der sluizen en de directeur der fortificaties De Roij te gelasten om een concept-instructie te formeren en dat aan de Ed: Mo: toe te sturen


folio 378 verso – woensdag 14 september 1746

Bericht vanuit de leen- en tolkamer te ’s-Hertogenbosch op een missive van rentmeester De Back van 10 mei waarbij hij verzoekt dat haar Ed: Mo: de leen- en tolkamer gelieven te gelasten de onkosten der reparatie van het torentje op de kerk van Waalwijk staande in de gemeenterekening van die plaats te valideren ofwel hem rentmeester als andere tiendheffers te ordonneren daarvoor zorg te dragen


folio 382 verso – donderdag 15 september 1746

Rekesten van Jan Schouw aannemer van het driejarig onderhoud van de forten Isabella en St.Anthony buiten ’s-Hertogenbosch met verzoek om een ordonnantie van 1150 gl. wegens het laatste derde onderhoudsjaar; idem het driejarig onderhoud van ’s lans huizen en gebouwen in de stad verzoekende om een ordonnantie van 2600 gl. wegens het laatste derde onderhoudsjaar en een ordonnantie van het driejarig onderhoud der ’s lands fortificatie aardewerken met een ordonnantie van 1220 gl. wegens het eerste derde jaar onderhoud


folio 385 verso – donderdag 15 september 1746

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling geschreven te Eindhoven op de 13e inhoudende dat hij bezig is met de leenmannen van de leen- en tolkamer een grote schouw uit te voeren der domeinen in het kwartier Kempenland en dat de regenten van Bergeijk hem toen in kennis hebben gesteld dat in hun dorp onder de gehuchten Witreijt, Weebosch en Berkel de rode loop is uitgebroken onder diverse huishoudens van de armste ingezetenen; dat ‘verscheide menschen alrede weggerukt en dat die arme menschen werden overgelaten aan die reddelosen staat omdat de andere ingesetenen vresen hunne huisen te geraken of den vereyschten bijstand te doen; dat sij toit stuyting van die besmettelijke siekte geen uitkomst sagen, ten sij haar Ed: Mo: daarinne sodanige middelen geliefden te beramen, als souden oordelen onder Godes seegen best bequaam te sijn tot soulagement van die ellendige patiënten , als sijnde de minst vemogende van het voors: quartier, die geen voedsel of deksel hebben en van hulp en bijstand sijn gedestitueerd; dat hij onder haar Ed: Mo: approbatie een medicine doctor en chirurgijn heeft gesonden na[ar] de plaatse contagieus om de natuur van de siekte op te nemen en op te geven, welke hulpmiddelen hij soude oordeelen daar jegens te moeten werden gebruikt en de regenten aldaar provisioneljk gelast om, na mate de nood vereyschte, met alle menage de arme te hulp te komen, met bestelling van eenige weinige personen die de selve souden oppassen, met soupes en voedsel te versorgen, opdat de besmettelijkheyd door so groote armoede niet werde voortgeplant; dat hij aan haar Ed: Mo: wijs oordeel overlaat of sij niet souden kunnen goedvinden hem te gelasten om sig op het voors: nader te informeren , de noodleydende in het voors: dorp Bergeijk te doen voorsien van nodige medicamenten, voedsel en deksel en verdere hulp toebrengen’hem authoriserende om bij provisie ten voors: eynde te disponerenvoor een somme van 200 guldens of so veel min of meer als haar Ed: Mog: sullen goedvinden te behoren, gelijk haar Ed: Mog: in diergelijke gevallen omtrent andere dorpen in de Meierij wel hebben gelieven te disponeren’; na deliberatie is besloten genoemde raad en rentmeester te qualificeren om sig omtrent de voors: siekte en toestand der noodlijdende nader te informeren, daarover te consulteren met den professor Mobachius Quaat, te overleggen wat verder tot soulaas der patientren behoord te werden gedaan en daar omtrent te doen sodanige voorsiening, als sal werden geoordeelt, het noodsakelijkst te wesen, haar Ed: mog: hem authoriserende om bij provisie ten voors. eynde te mogen disponeren van een somme van f 200,-‘1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina