Resoluties Raad van State 1703-1748Dovnload 90.28 Kb.
Pagina3/3
Datum22.07.2016
Grootte90.28 Kb.
1   2   3

folio 388 verso – donderdag 15 september 1746

Missive van de directeur der fortificaties De Roij geschreven te Crevecoeur inhoudende dat hij zich op de 3e september heeft vervoegd op Crevecoeur en aldaar de stortbedden voor de damsluis als ook de beschoeiing en pakwerken van het kanaal bijna voltooid aantrof zijnde de aannemer van het kanaal met alle mogelijke spoed bezig met de uitdieping ervan, kunnende zonder schuring der Dieze-wateren niets meer vorderen, waarop hij het nodig oordeelde, vermits het extra laag zijnde van de rivier de Maas enige sluizen zowel binnen als buiten ’s-Hertogenbosch te openen ten einde een krachtiger schuring aan het kanaal toe te brengen; zijnde de stopdam in de Dieze genoegzaam in hoogte gevorderd met welke opperdieswateren in 24 uren zoveel diepte werd veroorzaakt, dat een geladen beurtschip uit de Maas door het kanaal en sluis naar ’s-Hertogenbosch zeilde; dat ondertussen het geval heeft gewild dat de stopdam van de zgn. Bosschesloot bezijden Engelen is komen door te breken die men twee maal wegens de grote aandrang van water tevergeefs heeft trachten te dichten en dus om geen grondwiel te veroorzaken, met geen meerder verlies van water genoodzaakt is geworden zo prompt mogelijk een andere stopdam kribsgewijs te doen construeren, remarquerende ter zelfder tijd dat in de boezem der kom van de kapitale sluis op fort Crevecoeur door de sterke drift en woelinge der wateren, het westelijke boord en berm der langs strekkende wal in het korte in gevaar van weg- en omspoeling zou geraken, derhalve aldaar provisioneel een ‘reijsplasberm’ van 3 à 4 voeten hoogte heeft moeten doen aanleggen, welke berm en stopdam geen uitstelt lijdt en dat hij daarom het een en ander voor een zeer modicque prijs heeft aanbesteed aan Gerrit van Houwinge aannemer van de stopdam in de Dieze [die het hout bij de hand had] voor een som van f 975,-, waarvan de memorie aan deze missive is toegevoegd met verwijzend naar een resolutie van 9 maart 1746 aangevende dat in geval van nood zodanige werken te laten uitvoeren als die geen uitstel kunnen lijden, gevolgd door de inhoud van de bijgevoegde memorie met veel waterbouwkundige details [3 folio’s]


folio 393 – vrijdag 16 september 1746

Missive van rentmeester De Kempenaar geschreven te ’s-Hertogenbosch op de 14e september op een rekest van Anthony La Forme schoolmeester koster en voorlezer der heerlijkheid Deurne in kwartier Peelland verzoekende dat de Ed: Mog: hem gelieven te permitteren om de voornoemde ambten vanwege zijn hoge leeftijd en zwakheid van gezicht bij substitutie ten zijnen kosten te laten bedienen tot genoegen van de heer en de regenten van Deurne, waarop is gedelibereerd en is besloten dat in het voorschreven verzoek niet kan worden getreden, doch werd de suppliant gepermitteerd om op basis van art.6 van het schoolreglement, zich van een ondermeester te mogen laten bedienen


folio 406 verso – maandag 19 september 1746

Rekest van Joh: Luc: Eltsman doctor te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat hij gedurende de indispositie van doctor Bon het hospitaal aldaar heeft bediend en niet weet of hij nu doctor Bon bijna hersteld is, het hospitaal nog langer te moeten bedienen, waarop is besloten doctor Eltsman aan te schrijven dat wanneer doctor Bon hersteld is en in staat zal zijn het hospitaal waar te nemen en dat zou zijn kwalificatie als vervangend doctor stoppen


folio 413 verso – dinsdag 20 september 1746

Franstalige memorie van de Baron van Reijsbach extraordinaris envoijé van Hare Keizerlijke Majesteit de Koningin van Hongarije en Bohemen verzoekende om orders tot het leveren van de nodige karren en vaartuigen om een bepaalde hoeveelheid hooi en haver van ’s-Hertogenbosch te transporteren naar het geallieerde leger in de Nederlanden welke memorie zal worden doorgestuurd naar stadhouder Juijn [met details], gevolgd door een deliberatie waarna stadhouder Juijn wordt aangeschreven om, in geval de commissaris van de vivres namens de keizerlijke majesteit met hem zal concerteren en dirigeren het transport van de fourage zoals in de resolutie vermeld, geheel voorzien mag worden van geld om onderweg de voerlui de nodige subsistentie te verschaffen, waarvan hij dan wel zorgvuldig aantekening moet houden


folio 419 – woensdag 21 september 1746

Missive van doctor Bon die aangeeft dat hij hersteld is en weer in staat de dienst in het hospitaal te hervatten wat ter kennisgeving wordt aangenomen


folio 419 – woensdag 21 september 1746

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling op een rekest van de regenten van het arme burgerweeshuis der leprozen en der baren der gelovige zielen binnen de hoofdstad ’s-Hertogenbosch verzoekende dat haar Ed: Mo: op eenzelfde wijze als de heren der Staten van Holland de weeshuizen van Gorinchem Delft en Dordrecht op basis van resoluties en octrooien van resp. 15 mei, 10 juni en 13 oktober 1739 gekwalificeerd en geoctroyeerd hebben de supplianten insgelijks te autoriseren om hun onwillige debiteuren tot het doen van betaling van achterstallige cijnzen, renten, huren van landerijen en pachten en vragen dus om octrooi om hun debiteuren via parate executie te mogen benaderen, welk rekest is toegezonden aan de Raad van State om advies


folio 419 verso – woensdag 21 september 1746

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant op een rekest van de rentmeesters en andere gasthuizen, H.Geesthuis, kerkhuis, zinnelooshuis, blokmeesters en Lieve Vrouwe Broederschap alle binnen ’s-Hertogenbosch verzoekende om nieuwe letteren executoriaal om gebrekkige debiteuren tot betaling te kunnen dwingen en geeft daarbij aan dat de regenten en secretarissen gehouden zijn ten opzichte van de supplianten in hun kwaliteit als ’s lands rentmeesters en ontvangers zich te reguleren naar de artikelen 5, 6 en 7 van het reglement van de deurwaarders van 27 oktober 1729 zoals haar Ed: Mo: bij het voorschreven executoriaal van 2 juli 1745 aan de supplianten hebben geaccordeerd gehad, welke missive en rekesten in handen worden gesteld van de thesaurier generaal De la Bassecour om te examineren en daarna hierover te rapporteren

folio 421 verso – woensdag 21 september 1746

Rekest van Ant. van der Burgh predikant te Oirschot en Best uit naam van de gedeputeerden en deputatis synodi van het classis van Peel- en Kempenland met verzoek hen een ordonnantie te verlenen van 400 gl. i.v.m. het bijwonen der Gelderse Synode die te Zutphen zal worden gehouden


folio 421 verso – woensdag 21 september 1746

Rekest van Lambertus Franciscus Prince rooms werelds priester geboortig van ’s-Hertogenbosch en kapelaan te Geldrop in kwartier Peelland te kennen gevende dat hij, vermits het overlijden van Joannes Vos, in leven pastoor te Esch in kwartier Oisterwijk, van vicaris Van Litsenborgh zijn zending heeft ontvangen als pastoor te Esch en verzoekt nu oom een akte van admissie, die hem wordt verleend aangezien hij voldoet aan de eigen gesteld in de resolutie van 19 juli 1730 alleen vraagt men hem nog zijn handtekening te zetten onder een verklaring die in een speciaal register bewaard wordt


folio 422 – woensdag 21 september 1746

Rekest van de gecommitteerden en geërfden van de polder van het Laag Hemaal onder Alem, Maren en Kessel met verzoek om remissie


folio 422 verso – woensdag 21 september 1746

Generaal majoor De Guy wordt aangeschreven als commandeur van ’s-Hertogenbosch dat stadhouder Juijn is geautoriseerd om de nodige karren te ontbieden voor het transport van een hoeveel fourage toebehorende aan Hare Keizerlijke Majesteit , dat de heer veldmaarschalk Grave van Batthiani ongetwijfeld een escorte zal geven om de karren en paarden te dekken tegen alle mogelijke vijandelijke aanvallen, maar dat hij commandeur uit zijn onder hem hebbende garnizoen een officier met enige bekwame onderofficieren en enige gewone soldaten moet toevoegen aan genoemde stadhouder Juijn om te dien tot het in orde houden van de voerlieden zodat het transport on goede orde kan verlopen; hiervan zal een extract gestuurd worden aan stadhouder Juijn, die bovendien wordt geautoriseerd om bij het ontbieden der karren en paarden bekend te maken dat diegenen die niet met hun paarden en karren ter bestemder tijd en plaats aanwezig zijn veroordeeld kunnen worden tot een boete van 10 gl. ten behoeve van de diaconie van ’s-Hertogenbosch en dat hij daarna een lijst moet formeren van de nalatige voerlieden

folio 425 verso – donderdag 22 september 1746

Missive van rentmeester De Back op een rekest van de regenten van Diessen die op zijn kantoor bekend hebben gemaakt dat het bellefort in de toren aldaar in een zeer slechte staat verkeert en hoog nodig gerepareerd dient te worden en aangezien het gemene land daar de tienden geniet is dat verplicht de reparatie te bekostigen; hij heeft Gerit Nijnens het bellefort laten visiteren en inspecteren en die heeft een begroting opgesteld van 256 gl. met verzoek aan de Ed: Mo: de aanbesteding te accepteren; de raad gaat akkoord


folio 429 – donderdag 22 september 1746

Missive van rentmeester De Back die verzoekt om approbatie op enige verkopingen in de jaren 1743, 1744 en 1745 door hem bij executie gedaan met uitlating van ’s lands renten waarvan hij de condities t.z.t. heeft doorgestuurd maar waarop nog steeds niet is gedisponeerd; idem verzoekt hij dispositie op een missive van zijn voorganger van september 1737 rakende de betaling van van drie teksten gewinchijns die het gemene land te vergelden staat aan de Heer van Moergestel


folio 429 verso – donderdag 22 september 1746

Missive van de ontvangers Van Lynden en Bosc de la Calmette op een rekest van een groep inwoners van Lieshout in kwartier Peelland te weten Jan Tonis, Claes Paulus Hendrik van Duijnhoven, en Roef Janssen met een verzoek om remissie


folio 440 verso – vrijdag 23 september 1746

Missive van doctor Eltsman vermits de indispositie van doctor Bon het hospitaal te ’s-Hertogenbosch bedienende en geschreven aldaar de 20e, waarop geen resolutie is gevallen


folio 444 – maandag 26 september 1746

Bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling op een rekest van David Bossy en Wouter Maarlands inwoners van Hilvarenbeek die verzoeken om de premie i.v.m. de apprehensie van twee delinquenten nl. Arnoldus van Antwerpen alias Rinkelde Vink en Hermanus Keybets nl. tweemaal 100 gl.


folio 456 – dinsdag 27 september 1746

Missive van Juijn stadhouder van de hoog- en laagschout van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch alsmede van de stadhouders van de kwartieren Peelland en Oisterwijk rakende de difficulteiten [= moeilijkheden] die zich voordoen bij de uitvoering van de resolutie van de 20e betreffende het transport van een zekere hoeveelheid fourage voor rekening van haar keizerlijke en Koninklijke majesteit van Hongarije en Bohemen [met veel details]


folio 458 verso – dinsdag 27 september 1746

Bericht dat de schoolmeester van Den Dungen Willem Mans is overleden en morgen zal gedisponeerd worden op deze vacante schoolmeestersplaats


folio 459 verso – dinsdag 27 september 1746

Rekest van de regenten van het burger weeshuis te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat de magistraat van de stad aan hen voor een reeks van jaren heeft toegevoegd de inkomsten en revenuen van de leprozen en dat aan de leprozen destijds hebben toebehoord enige landerijen onder Rosmalen, Den Dungen en Orthen en dat uit die landerijen vergolden worden diverse gewincijnzen bedragen samen van ee stuiver tot beneden de tien stuivers uitmakende 2 gl. 2 st.; dat die landerijen waaruit die cijnzen vergolden worden lange jaren geleden uit de boezem van de leprozen zijn geraakt zonder dat ze aan de kopers in de verkoopcondities niet begroot zijn geworden zodat eerst de leprozen en nu het weeshuis uit dien hoofde gelders van die cijnzen zijn gebleven, met een verzoek aan de Ed: Mo: aan haar ten faveur van het weeshuis gelieven te accorderen permissie om de voors. cijnzen te mogen aflossen en kwijten in conformiteit met de publicatie van 23 januari 1658


folio 464 – woensdag 28 september 1746

Rekest van Hendrik Couwenberg die verzoekt begunstigd te mogen worden met de schoolmeesters- kosters- en voorlezersplaats te Den Dungen die geëxamineerd zal worden ten overstaan van twee gecommitteerden van de raad door predikant Van Staveren


folio 471 verso – donderdag 29 september 1746

Missive van Adriaan Sloot predikant te Den Dungen onder de vrijdom van ’s-Hertogenbosch met het bericht over het overlijden van schoolmeester koste ren voorlezer Willem Mans


folio 471 verso – donderdag 29 september 1746

Bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling op een rekest van de regenten van Sint Oedenrode in kwartier Peelland om voor de komende jaren 15 stuivers per gulden te mogen omslaan


folio 452 – donderdag 29 september 1746

Missive van aannemer Walraven van het vaste hospitaal te ’s-Hertogenbosch van de 28e waarbij hij te kennen geeft dat de intendant van het veldhospitaal Treijtelaar een order heeft gezonden om enige fournituren naar Maastricht te sturen; dat hij inmiddels gewaar is geworden dat de Prins van Waldek een order zou hebben gegeven om schepen aan te nemen tot transport van 500 zieken van Maastricht naar ’s-Hertogenbosch en dat hij in zo’n geval geen fournitures kan missen en verzoekt de Ed: Mo: daaromtrent nadere orders te mogen ontvangen; als antwoord krijgt hij dat er binnen enkele dagen inderdaad 400 à 500 zieken te verwachten zullen zijn vanuit Maastricht en daarom geen fournituren naar Maastricht moet sturen


folio 472 verso – donderdag 29 september 1746

Rekesten van Cornelis van Warmont aannemer van het maken en verlengen van het stortbed der damsluizen op fort Crevecoeur verzoekende om een ordonnantie van f 5492; voor het maken van de paalschoeiingen op fort Crevecoeur f 5929, waarop is geaccordeerd hem de verzochte ordonnanties te verlenen uit de petitie van de 1200 mille gulden tot de fortificaties gedaan


folio 476 verso – vrijdag 30 september 1746

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant De Schmeling die in overleg met professor Mobachius Quaet op basis van een resolutie van de 15e van deze maand, heeft gevolmachtigd W.H.Muller medicine doctor om hem raad en rentmeester generaal omtrent de contagieuse [= besmettelijke] ziekte die in de Meierij is ontstaan en over de toestand der noodlijdenden nader te informeren en dat Muller een rapport heeft opgesteld waarin hij aangeeft dat de ziekte niet alleen te Bergeijk en Eersel is geconstateerd maar op meer andere plaatsen in de Meierij is ontdekt, zodat daarin zal moeten worden voorzien en dat het eerder genoemde bedrag van f 200 niet toereikend zal zijn zoals te zien is in de resolutie van de 15e september, waarop de raad en rentmeester wordt geautoriseerd te overleggen over de som die vereist wordt t.a.v. de noodlijdenden

foli o476 verso – vrijdag 30 september 1746

Missive van de raad en rentmeester generaal De Schmeling op een rekest van Jacobus van Wolfsbergen penningmeester van de polder van Empel in kwartier Maasland met verzoek om letteren executoriaal generaal ter invordering van achterstallige betalingen


folio 478 – vrijdag 30 september 1746

Rekest van Huybert Huyberts Smulders inwoner van Valkenswaard in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie nadat zijn afgebrande huis wederom is opgebouwd


folio 478 verso – vrijdag 30 september 1746

Bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen De Schmeling op een rekest van de regenten van Tongelre in kwartier Peelland met verzoek om remissie om ten laste van de gemeente te mogen brengen de intresten van zekere sloten van rekeningen [met details]


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMERBHIC 178 inv.nr.351 Resoluties van de Raad van State dienstjaar 1746 3e kwartaal


1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina