Resoluties Raad van State 1703-1748Dovnload 34.23 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte34.23 Kb.
Resoluties Raad van State 1703-1748

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

BHIC toegangsnummmer 178

inv.nr. 275 dienstjaar 1711 [3e deel] – …. microfiches

Wie niet binnen het gebied van de Meierij van ’s-Hertogenbosch woont zal met deze digitale bewerkingen misschien niet veel [kunnen] doen en de ‘resoluties van de Raad van State’ niet zo snel raadplegen, maar het is goed om te weten dat het hier gaat om overheidsarchieven die de hele Republiek der Verenigde Nederlanden bestrijken, vooral toegespitst op de generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden en de centrale indexen geven heel veel informatie over bv. alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen als predikanten en roomse geestelijken uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, buitenlandse betrekkingen, activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties e.d., schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden, oude kapellen die als schoolhuis werden ingericht, allerhande militaire informatie m.b.t. munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen, kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond bepaalde processen en noem maar op. Het is dus historisch gezien een uitzonderlijk interessante bron voor onderzoekers van allerlei pluimage.

Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!

PS de registers zijn niet overal spellingvast dus enige creativiteit is geboden bij het raadplegen ervan maar men heeft directe steun door de kernwoorden die in de marge staan vermeld
Meierij van ’s-Hertogenbosch
folio 3189 verso – 7 oktober

Rekest van Sebastiaan van Vorssel schoolmeester te Hapert verzoekende aan de Ed: Mo: dat ze gelieven te committeren de predikanten van Peel- en Kempenland of die van ’s-Hertogenbosch ‘om exactelijk te inquireeren op de waare geschapentheid der sake waar over een van ’s lands advocaten bij res: van den 22 der voorleede maand gelast is het regt van het land tegen den suppliant waar te nemen en dat alles middelerwijl mag blijven in state’; waarop na deliberatie is besloten dat dit verzoek niet gehonoreerd kan worden en dus wordt afgeslagen


folio 3191 – 7 oktober

Rekest van Nicolaas Stelt schoolmeester te Hulsel in kwartier Oisterwijk i.v.m. de bekwaamheid van Jan van Leeuwen bij hem aangesteld tot substituut in plaats van Jan van Egtvelt die inmiddels is overleden, welke aanstelling wordt geaccepteerd

folio 3197 – 8 oktober

Rekest van de borgemeesters schepenen en raad van de stad Helmond te kennen gevende dat de supplianten uit kracht van een verleend executoriaal van 8 september 1711 door Hendrik van Rijp, drossaard van de stad, zijn gesommeerd om binnen 14 dagen tot voldoening van een resolutie van de Ed: Mo: van 21 maart 1707, waarop de supplianten een verzoek indienen om surseance tegen de executie van de drossaard totdat de Staten Generaal na ingewonnen advies disponeren op het bericht van deurwaarder Cremers


folio 3198 – 8 oktober

Missive van de Raad van State i.v.m. verplaatsing van militie-eenheden uit garnizoenen ter versterking van andere plaatsen o.a. 75 man vanuit ’s-Hertogenbosch uit het regiment van Van Regteren


folio 3204 - 9 oktober

Rekest van Hendrick van Elst als borg van Pieter Mente [dubieus] aannemer van het onderhoud van metsel- en timmerwerk van het fort Isabella bij ’s-Hertogenbosch aan wie een ordonnantie wordt verleend van 398 gl. 6 st. en 10 penn.


folio 3217 – 12 oktober

Rekest van Nicolaas Pardijk aannemer van ’s lands metsel- en timmerwerken te ’s-Hertogenbosch aan wie een ordonnantie wordt verleend van 1800 gl. voor het laatste half jaar onderhoud


folio 3251 verso - 15 oktober

Rapport n.a.v. een missive van rentmeester Johan van Leefdael Heer van Deurne aan wie geordonneerd is dat hij aan Jan de Reijck rentmeester van de Heer van Helmond de renten ten laste van het gemene land staande zou hebben te betalen ‘egter niet als van den tijd af dan die laa[t]selijk aan sijn predecessseur betaalt sijn geweest en ten tweeden niet anders als den brieff van ruiling of verkrijg van 1314 was medebrengende, dat hij dan in conformiteit van ’t selve verkrijg de toegesonden declaratie nevens de requeste gevoegt bij provisie getauxeert heeft gehad, die hij haar Ed: Mo: is toesendende, met versoek van deselve te doen revideeren en hem alsdan nadere ordre, in welker voegen de betalinge te doen, te laaten toekomen; dat hij bij ’t appointement heeft gesien, dat haar Ed: Mo: desen aangaande op den 4e maart 1709 meede een resolutie souden genoomen hebben welke hem tot nog toe niet ter hand gekoomen is, soo als aengaande het generaal redres ontrent de onbehoorlijke invordering der chijnsen aan haar Ed: Mo: meermaalen berigt is, waar toe sig refereerde’; na deliberatie is besloten dat de rentmeester de declaratie moet voldoen


folio 3255 – 15 oktober

Rekest van Benjamin Tilius predikant te Hilvarenbeek en Diessen in kwartier Oisterwijk te kennen gevende dat hij zijn predikantstraktement dat moet komen van rentmeester Van Slingelandt nog niet heeft ontvangen en hij zes uren verwijderd van ’s-Hertogenbosch woont; rentmeester van Slingelandt houdt elk half jaar zitdag te Hilvarenbeek en Oisterwijk en betaalt dan de predikanten en schoolmeesters van zijn district; David van Bijstervelt predikant te Helvoirt en Haaren, slechts 1 ½ uur van ’s-Hertogenbosch gelegen, valt onder het kantoor van rentmeester Van Leefdael; de akten van traktement zullen volgen


folio 3268 verso - 17 oktober

Rekest van Abraham Fetmenger ondermajoor en opzichter van de fortificaties te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat ingenieur Van Bommel met de gecommitteerden van de Ed: Mo: is geweest binnen de stad en dat hem daar is vertoond dat het pakwerk dat tegenwoordig volgens bestek rondom het fort Isabella moet worden gemaakt met de kapitale wal, die er het komende jaar op gezet wordt, maar dat volgens zijn beschouwing naar alle waarschijnlijkheid zal zinken of instorten [met details]


folio 3275 verso - 19 oktober

Missive van rentmeester Vegilin van Claarbergen op een rekest van Johan van Agenbeek schoolmeester te Best verzoekende dat de schepenen van Best zouden worden geordonneerd om aan de suppliant te voldoen sinds 1704 de 36 gl. voor uitvoering der corporele diensten en 8 gl. voor het onderwijzen van de arme kinderen


folio 3292 – 20 oktober

Rekest van Johan van Megen gewezen pachter van de impost van het zout en de zeep per de stad ’s-Hertogenbosch i.v.m. een zeker vonnis uitgesproken door de schepenen van de stad tussen hem en Johan van Beugen


folio 3292 verso – 20 oktober

Rekest van de provisoren van de armentafel van Eindhoven en omliggende dorpen in het kwartier van Kempenland aangevende dat ten tijde van de oorlog de renten en pachten steeds mee ren meer vervallen of achterstallig raken maar dat de schuldigen tot betaling gedwongen zullen moeten worden en verzoeken derhalve om executoriaal dat hen wordt verleend


folio 3297 – 21 oktober

militaire historie: Franstalig schrijven i.v.m. de bataljons en eskadrons voor de winterkwartieren van 1712 met de namen van hun leidinggevenden in de Zuidelijke Nederlanden en de generaliteitsgebieden met de namen van de garnizoensteden [4 folio’s]; folio 3306 kostenoverzicht van een extraordinaris equipage voor de Middellandse Zee over 24 oorlogsschepen voor een periode van 12 maanden [2 folio’s]; folio 3453 lijst van generaals in de plaatsen Luik, Brussel, Leuven, Mechelen, Lier, Diest, Hasselt, Gent, Brugge, Kortrijk, Mons, Staats Vlaanderen, Artois, Henegouwen, en Rijssel; folio 3485 verso lijst van de winterkwartieren met namen der leidinggevenden en namen der garnizoensteden;
folio 3308 verso – 21 oktober

Rekest van Louis Berinx koopman en bankier te ’s-Hertogenbosch aan wie executoriaal wordt verleend tot invordering van 185:2:0 ten laste van de regenten van Geffen welke som hij voor het dorp in 1707 en 1708 al heeft betaald t.b.v. N.Chevallier ontvanger generaal van de franse contributies


folio 3316 verso – 22 oktober

Missive van rentmeester Johan van Leefdael met een verzoek om taxatie van de achterstallige renten zoals vermeld in de resolutie van de Ed: Mo; van de 15e oktober jl.


folio 3325 – 23 oktober

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen te ’s-Hertogenbosch op een rekest van Jan Graaf van Dunmore te kennen gevende dat hij erfgenaam en afstammeling is van de Princesse Brabantina van Nassau dochter van Prins Willem I van Oranje [met veel details – zie ook folio 3371]


folio 3400 verso – 2 november

Missive avn de Heer van Ameliswaert luitenant generaal en commandant inhoudende dat Pieter Ramaker commandeur van het fort Sint Andries aan hem gecommuniceerd heeft een missive van de heren van de Heren Staten van Gelderland, waarvan hij een kopie met de missive meestuurt; dat hij intussen aan de regenten en ingezetenen van de zes Maasdorpen te weten Empel, Alen, Marten, Kessel, Lith en Lithoijen alle gelegen aan deze zijde van de rivier de Maas in het kwartier Maasland heeft laten waarschuwen en aanzeggen, dat ’s avonds voor zonsondergang hun schuiten en vaartuigen aan deze zijde van de Maas liggende zullen hebben over te brengen aan de overzijde der rivier dus aan de Gelderse kant en ’s nachts daar te laten en ’s morgens weer te komen ophalen; dat hij beducht is dat zijn bovenstaande waarschuwing misschien niet zal worden opgevolgd omdat die niet gepaard is gegaan met een resolutie van de Edele Mogenden; dat ook commandeur Rademaker de bevelen bij genoemde missive aan hem gegeven misschien zou willen bewerkstelligen en ter executie stellen tegen de schuiten en vaartuigen die aan deze zijde van de rivier de Maas in de zes Maasdorpen liggen onder het district van het gouvernement en alzo buiten de provincie Gelderland en het graafschap van Zutphen en het commandement van het fort St.Andries; dat hij de orders en bevelen zal afwachten van de Ed: Mo: opdat de regenten en ingezetenen van deze Maasdorpen en hij zelf mogen weten waar naar ze zich te reguleren hebben; waarop na deliberatie is besloten dat commandeur Ramaker zal worden aangeschreven dat hij zich moet onthouden van de orders van uit de provincie Gelderland te executeren dan alleen op hun territorium en de genoemde Maasdorpen kunnen zich wenden tot de Staten Generaal als bepaalde voorzieningen getroffen moeten worden


folio 3410 – 2 november

Lange lijst van alle ingestuurde rekeningen van rentmeesters en ontvangers binnen de generaliteit met hun resp. namen en districten


folio 3425 – 4 november

Missive van de Heer van Ameliswaert luitenant generaal en commandant van ’s-Hertogenbosch over een akkoord met de aannemer van het onderhoud van de Isabellaschans over de voorgestelde verandering van het pakwerk voor dezelfde ‘paaij of loon’ zoals in het bestek staat gespecificeerd, het zuiveren en schoonhouden van de gracht, twee profielen muur en twee pilaren


folio 3429 – 5 november

Rekest van de regenten van Oisterwijk te kennen gevende dat Pieter Quesels gewezen president aldaar een rekest heeft gepresenteerd met een verzoek om vergoeding van zijn geleden schade [met details]


folio 3433 – 5 november

Missive van de schepenen van ’s-Hertogenbosch i.v.m. een mandement in cas d’appèl verkregen door Johan van Megen gewezen pachter van de impost op zout en zeep met toezending van de processtukken tussen deze pachter en Johan van Beugen met het vonnis van 5 september jl. [ zie ook folio 3292]


folio 3455 verso – 9 november

Pleidooi in een zaak tussen Hendrick van Amersfort brouwer te ’s-Hertogenbosch en de medestander van Cesar van Haamstede pachter van het gemaal aldaar – zie ook folio 3566


folio 3465 – 10 november

Missive van Adriaan de Ruiter kwartierschout van kwartier Oisterwijk geschreven in Den Haag die verzoekt om een spoedige dispositie op zijn vorig rekest van 24 september welke missive nader onderzocht zal worden


folio 3465 verso – 10 november

Rekest van de regenten van het kleine dorpje Enschot in kwartier Oisterwijk te kennen gevende dat zij op order en route van de hertog prins van Marlboroug en generaal kwartiermeester Dopff de 3e en 4e september jl. een eskadron en op 11 en 12 oktober daaraan volgens nog twee eskadrons te paard van de Kroonprins van Pruissen komende uit het leger en daar zijn ingekwartierd en zij voor die manschappen hebben moeten zorgen voor mondkost, hooi, stro, haver voor de paarden en bovendien aan hen een grote hoeveelheid karren en paarden hebben moeten leveren i.v.m. transport van hun bagage, voorts verwijzend naar een reglement van 11 april 1704 op de marsen van de militie – schade een totaalbedrag van 791:19:0 [met details]


folio 3486 – 11 november

Missive van de ontvangers Benting en Graswinkel op een rekest van Johan de Jong stadhouder van de kwartierschout van Kempenland als curator van het dorp Bergeijk gezonden aan de Raad om advies – zie ook folio 3532


folio 3520 verso – 17 november

Missive van rentmeester Vegelin van Claarbergen op een rekest van Johan Verspaandonk verzoekende aan de Ed: Mo: of ze willen gelieven hem in erfkoop te geven de tienden, zes hoeven, molen met de cijns te Reusel voor een redelijke prijs – zie ook folio 3635 verso


folio 3542 – 19 november

Missive van de Heer van Ameliswaert luitenant generaal en commandant van ’s-Hertogenbosch inhoudende dat het regiment van de generaal majoor en majoor commandant Ivoij op de 10e aldaar is gearriveerd en dat van de brigadier Regteren met de schepen naar Overijssel zijn vertrokken en dat hij geconstateerd heeft dat het regiment sterk is aan effectieve soldaten 375, zieken en gewonden 108, gecommandeerden tot Venlo 28, mankerende tot compleet 136 man; hij heeft de Ed: Mo; in overweging gegeven vanwege de grote omtrek van posten en bezettingen als de citadel, schansen, poorten en andere zaken, behalve nog een groot getal schildwachten tot bewaking van de 200 franse gevangenen en zulks in de winter; alsmede de detachementen van de compagnie tot recrutering, escortering en onvoorziene voorvallen en daarom heeft hij hen in overweging gegeven, als belangrijke frontierstad, hoe hij het met een dergelijk regiment moet stellen; zijn missive wordt doorgestuurd naar enkele gecommitteerden van de Ed: Mo:


folio 3544 – 19 november

Missive van rentmeester Vegilin van Claarbergen op een rekest van de kerkenraad van Waalre met het verzoek aan de Ed: Mo: dat zij gelieven Johannes Seijlmans predikant te Waalre te accorderen voor de combinatie van Zeelst de som van 150 gl. jaarlijks ingaande op de dag der bevestiging die is geweest 5 april 1705


folio 3575 verso – 23 november

Bericht van de regenten der heerlijkheid Berlicum op de rekesten van Crijn van Houten en enige andere geërfden en inwoners van Berlicum te kennen gevende dat de schepenen en regenten hebben goedgevonden na diverse publicaties op de 1e september aldaar in de raadkamer openbaar een de minst biedende aan te besteden de collecte van de verpondingen en de koningsbeden met last aan de aannemer om een repartitie en een lijst op te stellen i.v.m. de Franse contributies en van de reële omslagen die de borgemeesters jaarlijks ophalen en dat voor een periode van drie jaren beginnende in 1711, men wilde i.p.v. Crijn van Houten kennelijk liever Hendrik van Gemonde ook inwoners van Berlicum [discussie]


24folio 3581 – 24 november

Missive van rentmeester Martinus des Tombes op een rekest van Huijbert Jonckers ingezetene van Erp in kwartier Peelland met verzoek om remissie van een bepaalde roggepacht voor een periode van drie jaren


folio 3584 – 24 november

Missive van rentmeester Martinus des Tombes op een rekest van Jan Coolen verzoekende aan de Ed: Mo: dat ze gelieven de rentmeester te ordonneren aan hem suppliant op te dragen een zeker stuk land van vier lopensen gelegen te Deurne en gekomen van de abdij van Binderen belast met 6 vaten rogge aan de armen van Deurne, een grondcijns en betalende 100 gl. ineens; de Raad gaat akkoord


folio 3602 – 25 november

Missive van ontvanger Daniel de Lobel op een rekest van Maria Anna Prinses van Arenberg douarière van wijlen de Prins van Auvergne in zijn leven markies van Bergen op Zoom als de ‘guarde noble’ hebbende over haar dochter door de markies van Bergen op Zoom verwekt, gezonden aan de Raad om advies


folio 3620 – 27 november

Rekest van de weduwe van wijlen N. de Chatillon te kennen gevende dat haar Ed: Mo: Pieter de Chatillon des suppliants zoon, tot koster en schoolmeester te Dommelen in kwartier Kempenland aan te stellen [met nadere details]


folio 3641 - 1 december

Rekest van Anthony Heijkoop die na deliberatie wordt aangesteld als schoolmeester koster en voorlezer te Lieshout in het kwartier Peelland in plaats van Johan Heijkoop die van dat ambt afstand heeft gedaan en t.b.v. de nieuwe schoolmeester zal een akte van commissie worden uitgereikt


folio 3648 verso – 1 december

Verbaal van de Maasstroom van de heren die in commissie naar de Maas zijn gekomen met de volgende berichten: het vernieuwen van molenhuis en molen te Lommel aangenomen door Casper Hijmenz. voor 450 gl.; reparatie van de kerk te Someren aangenomen door Daniel van Veen voor 670 gl.; dat aan Jan Verninck aannemer van het onderhoud der gordijnen en rondelen te ’s-Hertogenbosch een toeslag gegeven zal worden van 600 gl.


folio 3656 – 2 december

Rapport n.a.v. een rekest van Roeland Scholt gezworen klerk van het Groot Gasthuis van ’s-Hertogenbosch verzoekende om betaling van een ordonnantie van 1292 gl. en 8 st. geslagen t.b.v. de suppliant uit de legerlasten van 1710 i.v.m. de zorg voor gewonde soldaten


folio 3661 verso - 3 december

Verbaal van de Maasstroom met de volgende berichten: rekest van Robbert van Rheenen schoolmeester en voorlezer in het dorp Oirschot; men wil in het voorjaar een gesprek met de magistraat van ’s-Hertogenbosch wat de redenen zijn waarom zij hun bruggen en andere zaken zo slecht onderhouden terwijl ze daartoe verplicht zijn; de zaak van het hout dat te Crevecoeur ligt opgeslagen te brengen in de gewezen kerk; dat aan de regerende kerkmeesters van Heesch in kwartier Maasland 30 rijksdaalders worden toegelegd te reparatie van hun kerk te betalen met assignatie van rentmeester Van Leefdael Heer van Deurne; een reactie op het verzoek van Wendelina de la Main waarbij men ontvanger Cuper van Holthuijsen gelast het collateraal wegens de nalatenschap van wijlen haar broer Roeland de la Main


folio 3680 verso - 4 december

Akte waarin wordt genoemd Jan van den Heuvel als schoolmeester op het fort St.Andries


folio 3681 - 5 december

Rekest van Jan van der Does aannemer van het ordinaris onderhoud van de fortificatie aardewerken van stad en citadel van ’s-Hertogenbosch aan wie een ordonnantie wordt verleend van 325 gl.


folio 3685 verso – 5 december

Missive van ontvanger Batholt Wentholt en van Martinus des Tombes op een rekest van de regenten van Someren in kwartier Peelland met een verzoek om een termijnbetaling van hun verpondingen over 1710 en 1711


folio 3701 – 5 december

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen in Brabant in kwartier ’s-Hertogenbosch die door de Ho: Mo: op de 16e november is genomineerd om als extraordinaris envoijé van de staat te gaan resideren aan het Hof van Groot-Brittannië en is na deliberatie besloten aan de vertoonder een ordonnantie te verlenen van 5000 gl. uit de post van de defroijementen tot het maken van zijn equipage ingevolge het 26e art. van het reglement op de buitenlandse commissies vastgesteld bij resolutie van de Staten generaal dd. 26 juli 1700


folio 3740 – 10 december

Missive van rentmeester Johan van Leefdael inhoudende dat Willem Paulus Aartse van creil wonende te Geffen in kwartier Maasland jaarlijks een pacht schuldig is van 4 sesters rogge aan het kapittel van Sint Jan waar reeds een deurwaarder voor in actie is moeten komen; het zou gaan om een stuk land onder Lithoijen groot 4 ½ hont land in het Groot Broek [met details]


folio 3762 verso – 12 december

Rekest van Hendrik van Rijp drossaard van de stad Helmond over zijn meningsverschillen met de schepenen van de stad i.v.m. het voeren van de schouw speciaal de plaatsen die als schouwbaar beoordeeld zouden moeten worden


folio 3819 – 17 december

Rekest van Maria Sprankhuijsen weduwe van wijlen Johan Coets in zijn leven predikant te Oss in kwartier Maasland over de evt. aanstelling van haar zoon Jacob Anthony Coets maar haar verzoek wordt niet gehonoreerd


folio 3832 verso – 19 december

Missive van commies Bul van het magazijn in ’s-Hertogenbosch betreffende de onbruikbare behoeften die in het magazijn liggen


folio 3861 verso – 23 december

Rekest van de regenten van Heeswijk in kwartier Maasland met een bericht dat ze door doortrekkende militairen behoorlijk zijn belast met inkwartiering van ruiters en soldaten in het begin van de voorgaande zomer, welke plaats in het geheel 100 huizen telt terwijl de inkwartiering ca. 4000 paarden inhield met hun bijbehorende manschappen, wat voor sommige inwoners betekende het logeren van 40 tot 50 paarden en ruiters; de ingekwartierde troepen zouden dit alles moeten vergoeden; sommige ingezetenen wisten niet waar de de mondkost voor de ruiters en het voer voor zoveel paarden vandaan moesten halen en eeen dergelijke inkwartiering was heel ongewoon en ook Dinther is ingeschakeld bij deze inkwartiering [met nadere details]


folio 3876 verso - 28 december

Rekest van de classis van ’s-Hertogenbosch i.v.m. de approbatie van het beroepen van Wilhelmus Kuchenius tot predikant te Vught en Cromvoirt in de plaats van Everardus van Blotenburg die is overleden ; de Raad accepteert het beroep


folio 3897 verso - 30 december

Missive van ontvanger Graswinkel op een rekest van de regenten van het arme en geruïneerde dorp Steensel in kwartier Kempenland


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER

PS

Helaas geen namenindex op dit 3e deel….

BHIC toegang 178 inv.nr.275 Resoluties van de Raad van State dienstjaar 1711 [3e deel]
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina