Resoluties Raad van State 1703-1748Dovnload 162.88 Kb.
Pagina1/3
Datum22.07.2016
Grootte162.88 Kb.
  1   2   3
Resoluties Raad van State 1703-1748

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

BHIC toegangsnummmer 178

inv.nr. 285 dienstjaar 1715 [deel 2 periode juli-december] - 12 microfiches

Wie niet binnen het gebied van de Meierij van ’s-Hertogenbosch woont zal met deze digitale bewerkingen misschien niet veel [kunnen] doen en de ‘resoluties van de Raad van State’ niet zo snel raadplegen, maar het is goed om te weten dat het hier gaat om overheidsarchieven die de hele Republiek der Verenigde Nederlanden bestrijken, vooral toegespitst op de generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden en de centrale indexen geven heel veel informatie over bv. alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen als predikanten en roomse geestelijken uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, buitenlandse betrekkingen, activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties e.d., schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden, oude kapellen die als schoolhuis werden ingericht, allerhande militaire informatie m.b.t. munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen, kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond bepaalde processen en noem maar op. Het is dus historisch gezien een uitzonderlijk interessante bron voor onderzoekers van allerlei pluimage.

Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!

PS de registers zijn niet overal spellingvast dus enige creativiteit is geboden bij het raadplegen ervan maar men heeft directe steun door de kernwoorden die in de marge staan vermeld
Meierij van ’s-Hertogenbosch
folio 5 – dinsdag 2 juli

Rekest van Lambert van Rosmaalen collecteur van ’s lands middelen te ’s-Hertogenbosch i.v.m. een mandement in cas d’appèl van een zeker vonnis van de Bossche schepenen dd. 29 mei 1715


folio 10 – dinsdag 2 juli

Rekest van Jan Adriaan Box enig kind van Gijsbert Box en Elisabeth de Ruit nu 28 jaren oud wonende te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat haar Ed: Mo: via een resolutie dd. 24 augustus 1714 aan Antony de Ruit, Johan van Dungen en Aarnout van Beugen in kwaliteit als administrerende bloedvoogden van de supplianten de verdere minderjarige kinderen van Gijsbert en Elisabeth hebben gelieven te accorderen een ordonnantie op ontvanger generaal Van Hogendorp nl. een bedrag van 3621:2:6 te betalen uit de penningen voortkomende uit de verkochte goederen van de voortvluchtige pachter Christoffel van Beugen [met nadere details]


folio 12 verso – woensdag 3 juli

Rekest van Lambert van Rosmalen collecteur van ’s lands middelen te ’s-Hertogenbosch waarbij hij doorstuurt zijn staat van ontvangsten en uitgaven over de maanden april en mei


folio 14 verso – donderdag 4 juli

Missive van de heren Sonsbeek en Tengnagel gecommitteerden tot de verpachting der tienden te ’s-Hertogenbosch die via de classis van Peel- en Kempenland hebben vernomen dat het beroepen van Theodorus van Flodorp tot predikant te Heeze en Leende aanstaande is


folio 20 verso – vrijdag 5 juli

Rekest van Lambert van Rosmalen collecteur van ’s lands middelen te ’s-Hertogenbosch met klachten over Dirk Suijker en Pieter Vis turfschippers van Bleiswijk


folio 20 verso – vrijdag 5 juli

Missive van rentmeester Tengnagel meldende dat vanwege het overlijden van zijn voorganger Johan van Leefdael Heer van Deurne verschillende lenen van goederen onder zijn administratie vallende van de heren van Ravestein, Boxtel, Geffen en andere plaatsen, die van ’s lands wegen zullen moeten worden verheven en er een sterfman te boek gesteld zou moeten worden; ook spreekt de akte van verschillende gewincijnzen die moeten worden betaald aan het cijnsboek van de Heer van Helmond en andere heren die nog gewonnen moeten worden en een sterfman te boek gesteld zou moeten worden om de boeten van gewin en andere onkosten te vorderen


folio 25 – zaterdag 6 juli

Rekest van Hendrik van der Meulen pachter van de korenmolen te Aarle te kennen gevende dat N.Hasevoet als stadhouder van de kwartierschout van Peelland te Aarle heeft laten uitgaan een publicatie waarbij aan de mulder werd verboden om ’s zondag te malen, wat een nadeel is voor de suppliant en de ingezetenen, welke laatsten hun graan meteen gebracht hebben naar Helmond, Beek en andere plaatsen waar dat verbod niet gold


folio 38 verso – maandag 8 juli

Bericht van de regenten van Bladel op een rekest van van de pachters van ’s lands hoeve te Bladel te kennen gevende dat zij door de borgemeesters en regenten van het dorp in dit laatste jaar van hun pachtpenningen en voorheen nooit, tegen reden en recht dagelijks met ’t uiterste vigeur worden gemaand en gedreigd hun goederen te panden ter oorzake van twee nieuwe en ongehoorde reële omslagen die genoemde regenten voorheen nooit van ’s lands hoevenaars gemaand hebben; ze verzoeken hierin ongemoeid gelaten te worden


folio 29 – maandag 8 juli

Rekest van de regenten van Oirschot gezonden aan de Raad om advies wat ook de regenten van Nuland hebben gedaan


folio 29 verso – maandag 8 juli

Rekest van de gedeputeerden van de classis van Peel- en Kempenland i.v.m. de visitatie van hun kerken en scholen en de verbalen daarover hebben ze overgegeven aan de heren Van Sonsbeek en Van Tengnagel die op de verpachting der tienden in ’s-Hertogenbosch en verzoeken een ordonnantie van 125 gl.


folio 42 – donderdag 11 juli

Rekest van Hendrik Draak en Johan van der Does pachter en medestander van de impost op turf en kolen over stad en vrijdom van ’s-Hertogenbosch met verzoek om remissie


folio 51 – maandag 15 juli

Missive van de kwartierschout van Oisterwijk A.Z. van Haarsolte waarin hij namens de regenten verzoekt aan de Ed: Mo: erin te voorzien dat op het kantoor van de distributeur van het klein zegel in de vrijheid Oisterwijk altijd voorzien mag zijn van de nodige provisie zegels en voorts verzoekt hij dat het kwartier mag blijven bij de manier van innen en uitgeven der omslagen en andere lasten die door de kwartiersvergadering ingewilligd worden welke in train is sinds de mortificatie van het rentmeesterambt zonder gebonden te zijn aan het 26e art. van het reglement van 7 februari 1714


folio 53 – maandag 15 juli

Rekest van Johan Hoppenbrouwer pachter van ’s lands korenwatermolen te Venbergen onder Valkenswaard die verzoekt om continuering van zijn pacht voor de komende 6 jaren, welk verzoek is afgeslagen en worden de heren die in september zullen gaan in commissie langs de Maas verzocht de genoemde molen publiek te verpachten op approbatie van de Raad voor de gewone tijd van jaren


folio 55 – dinsdag 16 juli

Rekest van Johan Vissers deurwaarder van de gemene middelen te ’s-Hertogenbosch aan wie letteren executoriaal worden verleend op twee akten van taxatie de ene van 236 gl. en 7 st. ten laste van regenten en borgemeesters van Alem en de andere van 87 gl. 12 st. ten laste van Michiel van Ierssel collecteur der beden over het dorp Oisterwijk


folio 55 verso – dinsdag 16 juli

Rekest van de regenten van Berghem in kwartier Maasland te kennen gevende dat zij een verklaring nodig hebben van Hendrik van Breugel secretaris te Oss en collecteur van het klein zegel over kwartier Maasland in het proces dat zij voor de Raad hebben uitstaan tegen Michiel Withnij secretaris van Berghem, maar Van Breugel weigert die verklaring af te geven


folio 59 – woensdag 17 juli

Rekest van Johan van Proijen deurwaarder der gemene middelen te ’s-Hertogenbosch aan wie executoriaal wordt verleend op twee akten van taxatie nl. de ene van 41 gl. 19 st. ten laste van de regenten van Oisterwijk en de andere van 39 gl. ten laste van Adam Verhoeven te Oisterwijk


folio 59 – woensdag 17 juli

Missive van ontvanger Verster het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen waarnemende in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Dinther in kwartier Maasland gezonden aan de Raad om advies


folio 60 – woensdag 17 juli

Missive van A.Thomasius griffier van het kwartier Oisterwijk waarin hij de reden opgeeft waarom hij niet direct een kopie aan de raad heeft gestuurd van de onlangs gesloten kwartiersrekening


folio 60 – woensdag 17 juli

Missive van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen in kwartier ’s-Hertogenbosch vanwege het feit dat de genoemde raad en rentmeester in het buitenland verblijft is nl. dat de pachter op de korenwindmolen aan de Zandkant te Udenhout hem bekend heeft gemaakt dat aan de molen verschillende hoognodige reparaties uitgevoerd moeten worden; hij heeft toen de defecten laten visiteren en opnemen door een bekwaam molenmeester die een memorie heeft opgesteld waarin de reparatiekosten worden begroot op 200 gl., welke reparatie op basis van dagloon publiek wordt aanbesteed


folio 63 – donderdag 18 juli

Bericht van mr. Francois van der Hoop landsadvocaat op een missive van wijlen de rentmeester Johan van Leefdael Heer van Deurne, welk bericht met bijlagen wordt doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop


folio 64 – donderdag 18 juli

Pleidooi in de zaak tussen Lambert van Rosmalen collecteur van ’s lands onverpachte middelen binnen ’s-Hertogenbosch tegen Jan Hendrikse Suiker en Peter Vis turfschippers [zie ook folio 20 verso]


folio 68 verso – zaterdag 20 juli

De gecommitteerden die onlangs op de verpachting der tienden in Brabant zijn geweest hebben hun verbaal doorgestuurd waarin de volgende details staan te lezen: te approberen de aanbesteding van het onderhoud der kerken in het kwartier Kempenland aangenomen door Hendrik van de Wijer voor een periode van 10 jaren voor 240 gl. per jaar; de verkoop van ’s lands hoeven; die van Den Dungen aan te schrijven i.v.m. de impost op de kleine specien voor een bedrag van 427 gl. 8 st. voor een periode van 3 jaren en hiervan wordt een extract gestuurd naar ontvanger Bosschaart; te approberen de dispositie op het rekest van de erfgenamen van mr. Hendrik Copes in zijn leven raad en oud-schepen te ’s-Hertogenbosch en de regenten van Erp aan te schrijven dat zij zonder langer uitstel aan het kantoor der domeinen moeten betalen een som van 620 gl. over drie jaren houtschat; aan te stellen Isaac Ente tot schoolmeester te Eimerick zijnde een combinatie van Heeze op een traktement van 150 gl. per jaar; te approberen de taxatie door genoemde heren gedaan van verscheiden behoeften geleverd door Lubertus Cole in ’s lands magazijn te ’s-Hertogenbosch ter voldoening van een resolutie van 22 oktober 1708 betreffende een ordonnantie van 2584 gl.; te gelasten commies Johan Bul om niet in de magazijnen te gaan zonder daarvan de commandant in kennis te stellen en met assistentie van een sergeant van het garnizoen; te stellen in handen van de gecommitteerden de verbalen van hun visitaties van kerken en scholen; te stellen in handen van de heren Van Wassenaer en Van Geldermalsen de kalchten over de superstitiën en stoutigheden in het kwartier van Peel- en Kempenland om die nader te kunnen onderzoeken


folio 78 – dinsdag 23 juli

Missive van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen op een rekest van de regenten van Beek bij Aarle in kwartier Peelland gepresenteerd aan de Raad om advies


folio 86 – donderdag 25 juli

Proces tussen Lambert van Rosmalen en enige turfschippers uit Bleiswijk [zie ook folio 20 verso]


folio 86 verso – donderdag 25 juli

Missive van kwartierschout van Peelland B. Repelaer over de instelling van een commissie om inspanningen te doen over het in praktijk brengen van het plakkaat van het jaar 1670 op het stuk van de generale verbanden


folio 87 verso – donderdag 25 juli

Rekest van de regenten van Venloon of Loon op Zand in kwartier Oisterwijk i.v.m. een akkoord betreffende de continuering van de reële omslag [met details]


folio 88 – vrijdag 26 juli

Rekest van de gecommitteerden van kwartier Peelland over het omslaan tot betaling van interessen, traktementen, onderhoud en reparatie van torens, predikanten en schoolmeesters, woningen, wegen, bruggen, plantages, en alles wat voor de dorpshuishouding nodig is [met veel details]


folio 90 – vrijdag 26 juli

Missive van ontvanger Van Vrijbergen die twee vernieuwde akten van borgtocht overstuurt i.v.m. zijn administratie as ontvanger van de verpondingen over het kwartier van Oisterwijk en van de 20e en 40e penning over stad en meierij gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch dd. 24 juli jl., welke missive wordt doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop


folio 98 verso – zaterdag 27 juli

Missive van Cornelis van Vrijbergen op een rekest van drossaard en schepenen van Tilburg in het kwartier Oisterwijk gezonden aan de raad m advies


folio 99 – zaterdag 27 juli

Ordonnantie op de impost van de brandewijnen in twee uitgebreide artikelen aangevuld met drie nieuwe artikelen [geeft goed inzicht in deze impost]


folio 101 – zaterdag 27 juli

Bericht van ontvanger Verster o peen rekest van de regenten van Dinther in kwartier Maasland gepresenteerd aan de raad om advies


folio 105 – maandag 29 juli

Rekest van Samuel de Keessel deurwaarder te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat hij in 1687 bij executie bepaalde goederen heeft gekocht die toebehoorden aan Aalbert Hosten [met veel details]


folio 112 – woensdag 31 juli

Missive van ontvanger Van Vrijbergen geschreven te ’s-Hertogenbosch i.v.m. de twee vernieuwde akten van borgtocht [zie folio 90]


folio 113 – woensdag 31 juli

Bericht van mr. Francois van der Hoop landsadvocaat m.b.t. een missive van rentmeester van Leefdael m.b.t. een proces voor de Raad van Brabant tussen hem en nu zijn erfgenamen en de abt van Echternach i.v.m. de betaling van een rente of jaarcijns van 13 gl. 13 st. 4 penn. welke hij pretendeert te hebben ten laste van de heerlijkheid Deurne; voorts staat in deze akte dat aangeschreven zal worden ontvanger Verster om zich nader te informeren over het gedrag van de roomse geestelijkheid om allerlei voordelen in Brabant aan zich te trekken en de lasten af te wijzen die zij moeten dragen, met het verzoek de ingewonnen informatie zo spoedig mogelijk door te geven aan de Raad van State; bovendien wordt in overweging gegeven of de resolutie van 8 augustus 1667 niet gerenoveerd zou moeten worden waarbij is gestatueerd dat alle rentmeesters en admodiateurs van particuliere heren, kloosters, abten, kapittels, commanderijen en andere roomse geestelijke colleges onder de generaliteit gehorende moeten zijn van de ware gereformeerde religie woonachtig in de steden onder wiens district de goederen gelegen zijn


folio 129 verso – zaterdag 3 augustus

Rekest van Johan Bul commies van ’s lands magazijnen te ’s-Hertogenbosch over het slot van zijn laatste rekening die is opgenomen in de generaliteitsrekenkamer


folio 133 – maandag 5 augustus

Rekest van de gecommitteerden van het kwartier Peelland gepresenteerd aan de Staten Generaal over het in praktijk brengen van het plakkaat van het jaar 1670 op het stuk der generale verbanden – zie ook folio 141 verso


folio 133 verso – maandag 5 augustus

Rekest van Josephus van Slingelandt koopman in wijnen en brandewijnen te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat de collecteur Lambert van Rosmalen niettegenstaande dat hij de wijnen en brandewijnen van andere kooplieden op de oude voet laat bewerken, alleen de vaatjes van de suppliant heeft aangehaald en hem in rechte heeft aangesproken omdat hij met hem niet correspondeert gelijk anderen en de suppliant verzoekt om een akte van impuniteit om onder faveur van dien ter defensie van zijn suppliants zaken enige kooplieden in wijnen en brandewijnen en hun vrouwen te mogen horen en ook desnoods de klerk van genoemde Van Rosmalen, maar de akte van impuniteit wordt hem geweigerd


folio 135 verso – maandag 5 augustus

Zeer uitgebreid rekest van de schepenen en regenten van Lithoijen in kwartier Maasland aangevende dat hun authorisatie van 24 augustus 1706 nu afloopt die gericht was op hun verpondingen en verzoeken nu om prolongatie en continuering van het besluit van toen [met veel details]


folio 138 verso – maandag 5 augustus

Missive van ontvanger Bosschaart te ’s-Hertogenbosch over het in gebreke blijven van de pachter van de boter Nicolaas van Aken en over de verkoop van een huisje en hof in de stad voor 450 gl.


folio 139 – maandag 5 augustus

Missive van de rentmeesters des Tombes en Vegelin van Claerbergen dat de verpachting van molens en hoeven gedaan door de heren gecommitteerden in 1710 zal aflopen en de verpachting moet dus opnieuw ter hand genomen worden


folio 139 verso – maandag 5 augustus

Rekest van de regenten van Leende gezonden aan de Raad om advies


folio 140 – maandag 5 augustus

Rekest van de regenten van Vught en Cromvoirt gezonden aan de raad om advies


folio 144 – woensdag 7 augustus

Missive van rentmeester Van Tengnagel op een rekest van Jan Janse van Kemenaij, de weduwe van Aart Jan Wouters cum suis bezitters en eigenaars van 19 lopensen land te Son in kwartier Peelland [er staat Kempenland] te kennen gevende dat deze landerijen jaarlijks vergelden op het kantoor van de rentmeester een korenpacht van 132 vaten rogge en 100 vaten gerst, maar dat deze landerijen een zodanige slechte waarde hebben dat die pacht niet op te brengen is, zelfs niet voor de helft en ze verzoeken de Raad hen te remitteren over de jaren 1699, 1700, 1701 en 1702 [met details] – zie ook folio 207 verso


folio 152 – zaterdag 10 augustus

Rekest van Alexander Webster waarop na deliberatie is besloten de suppliant aan te stellen tot voorlezer, koster en schoolmeester te Sint Oedenrode in de meierij van ’s-Hertogenbosch [kwartier Peelland] in plaats van wijlen Gijsbert Webster en de akte van commissie volgt


folio 156 – maandag 12 augustus

Rekest van mr. Francois van der Hoop landsadvocaat waarop na deliberatie is besloten aan hem te verlenen executoriaal ten laste van Willem van Haanswijk gewezen pachter van de wijnen, Jan van Meegen gewezen pachter van het zout en de zeep over ’s-Hertogenbosch mitsgaders Johannes de Berhoff medestander van genoemde van Haanswijk


folio 160 – dinsdag 13 augustus

Missive van rentmeester des Tombes op een rekest van de kerkmeesters van breugel te kennen gevende dat de Ed: Mo: de supplianten van tijd tot tijd hebben gelieven toe te staan uit de tienden te Sint Oedenrode volgens de fundatie 10 mudden half rogge half gerst tot reparatie en onderhoud van de kerk van Breugel als nog laatstelijk op 11 januari 1710 bij continuatie voor de tijd van vier jaren en ze verzoeken nu om continuering van het besluit van toen, waartoe dan ook rentmeester des Tombes wordt gelast


folio 160 verso – dinsdag 13 augustus

Missive van rentmeester des Tombes op een rekest van de regenten van Nuenen Gerwen en Opwetten te kennen gevende dat te Opwetten een kapel staat waarvan de inkomsten door genoemde rentmeester t.b.v. het gemene land worden genoten en dat deze kapel al enige jaren niet ie gerepareerd en, mits daar niet in voorzien wordt, gevaar loopt in te storten; de Raad laat de heren die op de verpachting naar ’s-Hertogenbosch hierover disponeren en de rentmeester hierover te horen

folio 166 – dinsdag 15 augustus

Missive van rentmeester des Tombes met enige bijlagen inhoudende een rapport ter verrichting ter uitvoering van de resolutie van de Raad van 16 maart jl. waarbij hem is gelast de resp. tiendheffers onder het dorp Son uit te nodigen en te bespreken hoeveel eenieder kan bijdragen aan de reparatie van de kerk van Son volgens de statuten van het bisdom Luik, welke missive incl. bijlagen wordt doorgestuurd voor nader onderzoek naar De Kempenaer, thesaurier generaal Hop en secretaris Van Slingelandt


folio 167 – woensdag 16 augustus

Rekest van de regenten van het dorp Steensel in kwartier Kempenland i.v.m. hun verpondingen [met details]


folio 186 – donderdag 22 augustus

Rekest van de regenten van Erp in kwartier Peelland te kennen gevende dat de erfgenamen van wijlen mr. Hendrik Copes in zijn leven griffier van de leen- en tolkamer te ’s-Hertogenbosch hebben kunnen goedvinden op basis van onware en abusieve middelen te verzoeken dat de heren die op de verpachting van de tienden komen, te authoriseren om te beslissen [decideren] rondom de kwestie tussen de regenten en de erfgenamen m.b.t. de houtschat die door mr. Hendrik Copes in 1700 was gepacht [met details]


folio 186 verso – donderdag 22 augustus

Rekest van Johan van Megen waarbij hij op basis van zijn onvermogen verzoekt remissie van de boeten waartoe hij is veroordeeld in de resolutie van 7 mei jl.


folio 191 verso – vrijdag 23 augustus

Rekest van de regenten van Nieuwkuijk te kennen gevende dat zij in 1702 zijn aangeschreven door de Ed: Mo: over de volgende imposten: hoorngeld en bezaaide morgen voor 180 gl., bieren wijnen en brandewijnen voor 88 gl., en het bestiaal voor 32 gl. samen 300 gl. boven en behalve de 10e verhoging en rantsoenpenningen; ze verzoeken nu dit zo voor enige jaren te laten voortduren op de oude voet; het wordt nu 429 gl. het bedrag dat in 1698 is opgebracht


folio 192 verso – vrijdag 23 augustus

Rekest van Lambert van Rosmalen collecteur van ’s lands onverpachte imposten te ’s-Hertogenbosch verzoekende om een mandement in cas d’appèl van inhibitie van een vonnis van de schepenen van de stad dat is gewezen op de 17e juli van dit jaar tot zijn nadeel en tot voordeel van Hendrik Stakenburg bierbrouwer, zo voor hem zelf als gebleven borg voor een zekere schuit toebehoord hebbende aan Daniel Volken, Jan Gerritse Stelt en Gijsbert Gijsbertse

folio 194 – vrijdag 23 augustus

N.Croon opzichter van het materiaal op fort Crevecoeur ontvangt een toeslag van 20 dukatons zoals eerder zijn voorganger had ontvangen op basis van een resolutie van 11 december 1705 met die voorwaarde dat die toeslag geldt zo lang er materialen op Crevecoeur liggen


folio 195 – zaterdag 24 augustus

Rekest van Willem van Haanswijk gewezen pachter van de impost op de brandewijnen te ’s-Hertogenbosch met een verzoek aan de Ed: Mo: dat ze gelieven hem deze impost in admodiatie te geven voor een periode van 5 achtereenvolgende jaren voor hetzelfde bedrag als de afgelopen 14 jaren is gerekend


folio 195 verso – zaterdag 24 augustus

Missive van ontvanger Schimmelpenning van der Oijen op een rekest van de gecommitteerden van kwartier Peelland die verzoeken om continuering van de aanschrijving der imposten op de hoorngelden, bezaaide morgen en bestiaal


folio 195 verso – zaterdag 24 augustus

Missive van collecteur Van Rosmalen te ’s-Hertogenbosch waarbij hij de maandstaten doorstuurt van ontvangsten en uitgaven van de imposten die door hem worden gecollecteerd en ten slotte dient hij een klacht in dat deurwaarder Van Worcum ca. 150 gl. blijft eisen voor zijn assistentie en het halen van de ‘vondpijl’ [met details]


folio 197 verso – maandag 26 augustus

Lijst m.b.t. de verpachting der gemene middelen te ’s-Hertogenbosch ingegaan op 1 oktober 1698 volgens het quohier: • waag 370:0:0 + verhoging van 37:0:0 = 407: 0:0

 • brandewijnen 2355:0:0

 • wijnen 5159:0:0 – alle drie voor 1 jaar

 • bieren 13970:0:0

 • 2 en 4 stuivers bieren 880:0:0 – beide voor een ½ jaar

 • kaarsen 451:0:0

 • ronde maat 2970:0:0

 • zout 1551:0:0

 • gouden en wollen lakens 561:0:0

 • het gemaal voor 3 jaren en jaarlijks met de verhoging 24337:10:0

 • bestiaal 8162:0:0

 • tabak 1872:10:0

 • totaal 62876:0:0

folio 200 – maandag 26 augustus

Bericht van ontvanger Verster op een rekest van de regenten van Leende in het kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies
folio 203 verso – dinsdag 27 augustus

Bericht van ontvanger Schimmelpenning van der Oijen op een rekest van de gecommitteerden van de vier kwartieren in de Meierij van ’s-Hertogenbosch over o.a. de imposten van hoorngeld, bezaaide mergen, wijnen, bieren, bestiaal etc. [met details]


folio 205 – dinsdag 27 augustus

Rekest van de regenten van Tilburg in kwartier Oisterwijk gepresenteerd aan de Raad om advies


folio 207 – donderdag 29 augustus

Rekest van de gecommitteerden van het kwartier Peelland aan wie wordt gevraagd hun gecommitteerden op te geven en de namen van de dorpen en tot wiens last de vacaties en andere kosten worden gebracht en is na deliberatie en in acht genomen dat hier dikwijls gecommitteerden van het kwartier Peelland komen, meer dan van andere kwartieren, ondanks dat er een agent voor de vier kwartieren is die gesalarieerd wordt voor het waarnemen van de zaken van de Meierij en Peelland wordt geadviseerd niet meer gecommitteerden dan in geval van uiterste noodzakelijkheid en die door de benoemde agent niet verricht zouden kunnen worden, zodat het kwartier niet bezwaard wordt met onnodige onkosten


folio 209 – donderdag 29 augustus

Rekest van de gedeputeerden van de classis van Peel- en Kempenland aaan wie een ordonnantie is verstrekt van 250 gl. en een van 150 gl. de ene voor de deputatis sinodi en de andere voor de assistent


folio 209 verso – donderdag 29 augustus

Reactie op een rekest van Cornelis Joannes Lambergen beroepen als predikant te Waalre en Aalst en aan hem wordt de akte van betaling uitgereikt ingaande op de dag der bevestiging


folio 209 verso – donderdag 29 augustus

Rekest van predikant en kerkenraad van Waalre en Aalst te kennen gevende dat de kerk van Aalst, combinatie van Waalre, gedurende de laatste oorlog dusdanig in verval is geraakt door gebrek aan reparatie en onderhoud zodat daar de godsdienst niet kan worden uitgeoefend, want de ramen ontbreken, de preekstoel, banken, en andere noodwendigheden en bovendien de nodige defecten aan het dak, de vloer en de muren; aan rentmeester Vegelin van Claarbergen zou de opdracht gegeven moeten worden de reparaties te laten uitvoeren


folio 211 verso – donderdag 29 augustus

Rekest van de gedeputeerden van de classis van ’s-Hertogenbosch waarop geslagen worden twee ordonnanties nl. 250 gl. voor de deputatis sinodi predikant Johan Leijendekker predikant te ’s-Hertogenbosch en 150 gl. voor de assistent


folio 215 verso – vrijdag 30 augustus

Rekest van de gezamenlijke beenhouwers te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat zij supplianten zich in maart van dit jaar hebben gewend tot de Ed: Mo: en verzocht dat aan haar de impost van het bestiaal voor 8 jaren mocht aangeschreven worden [met details]


folio 216 – vrijdag 30 augustus

Rekest van de regenten en borgemeesters schepenen en dekens van de stad Helmond in kwartier Peelland aangevende dat hun voorgangers in 1711 voor de Staten Generaal een proces hebben gesustineerd tegen mr. Herman Moerkerken als agent van de Meierij, welke voorgangers toen meenden ongehouden te zijn in de betaling van de declaraties van genoemde agent, sustinerende te mogen volstaan met de betaling van het traktement van procureur Willem van Strijp [met details]


folio 220 – zaterdag 31 augustus

Missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch over de gevraagde informatie over de impost die in de stad wordt geheven over de turf waarbij ze verwijzen naar art. 16 van de capitulatie en dat de turf valt onder de stedelijke impositie [met detailinformatie]


folio 221 verso – zaterdag 31 augustus

Rapport van thesaurier generaal Hop op een rekest van Dina van Keppelfox weduwe Schellings te kennen gevende dat ze op de 17e van de Ho: Mo: geobtineerd [= verworven] heeft het jaarlijks inkomen ofwel het 2/3 part van een zeker beneficie genaamd Johannes Babtista, Maria en Agatha gefundeerd in de kerk van Mierlo op de persoon van Egmond van Proijen en daarvoor Jacob van Kerkhoven, mits blijvende 1/3 van het beneficie-inkomen tot sustentatie [= onderhoud] van de gereformeerde godsdienst, verzoekende dat rentmeester Martinus des Tombes mag worden geauthoriseerd en gelast aan de suppliante 2/3 van het jaarlijks inkomen te betalen


folio 223 – maandag 2 september

Rekest van Hendrik Stakenburg bierbrouwer te ’s-Hertogenbosch over een actie van collecteur Lambert van Rosmalen [met details]


folio 224 – maandag 2 september

Beschouwing over de moeilijkheden die zijn gerezen met de pachters van de grote Brabantse zwijgende landtol geleide- en paardengeld inzake het verzenden van juwelen in postvaliezen tussen Brabant en de staat en de problemen die voortkomen uit de onkunde betreffende een resolutie van de Staten Generaal van 26 december 1697 en een van de Raad dd. 17 juni 1698 en van 23 maart van dit jaar


folio 224 verso – maandag 2 september

Ordonnantie i.v.m. de impost op het gemaal van 23 mei 1710 waarin o.a. een beschouwing wordt gegeven betreffende de grut-, ros- en paardenmolen samengevat in een aantal artikelen


folio 230 verso – woensdag 4 september

Rekest van de regenten van Liempde in kwartier Peelland over het omslaan van hun vaste goederen [met details]


folio 233 – donderdag 5 september

Rekest van de regenten van Oisterwijk en omliggende dorpen met een verzoek bevrijd te worden van de aanschrijving der imposten op de hoorngelden, bezaaide morgen ,wijnen, bieren en bestiaal gedaan aan de vier kwartieren van de Meierij


folio 240 – vrijdag 6 september

Rekest van de kinderen van Hendrik van Veldhoven uit Erp te kennen gevende dat de heren gecommitteerden van de Ed: Mo: die onlangs op de verpachting der tienden zijn geweest gereageerd hebben op een bericht van Willem Vermeulen, Goort Willemse en Wouter Teeuwisse tegen het rekest van de supplianten; inzet was een bedrag van 115 gl. dat aan de regenten betaald moest worden die de vader van de kinderen vanuit de Franse contributies nog schuldig zou zijn; ze verzoeken om surseance van betaling


folio 242 verso – zaterdag 7 september

Rekest van Hendrik Boeij drossaard der heerlijkheid Geffen in kwartier Maasland te kennen gevende dat in het jaar 1701 te Oss kinderloos is komen te overlijden Arike Ronisse en blijft haar man de goederen in tocht bezitten, welke goederen hij moet laten taxeren en de 40e penning daarover binnen moet halen zoals dat is vastgelegd in art. 6 van de ordonnantie op het collateraal [met details]


folio 243 – zaterdag 7 september

Bericht van de schepenen en regenten van Sint Michielsgestel en Gemonde op een rekest van Abraham van Lent pachter van het montant op de boete van de verzwegen of kwalijk aangebrachte personen over genoemde heerlijkheid op het quohier, die ze nu binnen 8 dagen dienen op te geven op basis van een plakkaat van 19 februari 1695; uiteindelijk zal ontvanger Van der Helst de partijen horen


folio 243 verso – zaterdag 7 september

Rekest van de schepenen en regenten van Cuijk en Heeswijk over het doormarcheren van legertroepen en het inkwartieren van militie-eenheden, plunderingen, extraordinaire lasten waardoor ze niet in staat waren de betaling na te komen van hun verpondingen en de vier grote en kleine specien


folio 244 – zaterdag 7 september

Rekest van drossaard en schepenen van de heerlijkheid Goirle in kwartier Oisterwijk over het omslaan van hun vaste goederen


folio 244 verso – zaterdag 7 september

Rekest van de schepenen van Reusel in kwartier Kempenland met een verzoek om 1250 gl. te mogen opnemen zodat ze hun vervallen toren weer kunnen opbouwen ten laste van de gemeente tegen 4%, welk rekest wordt doorgestuurd naar rentmeester Vegelin van Claarbergen ter advisering


folio 245 – maandag 9 september

Missive van Lambert van Rosmalen collecteur van verschillende onverpachte middelen te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat hij de middelen die nú verpacht zijn veel hoger gepacht zou hebben als die aan aanderen verpacht zijn, indien de ontvangers der gemene middelen hem geadmitteerd hadden tot het pachten, zonder het aanstellen van voldoende borgen zoals hij meende dat dit de mening van de Ed: Mo: is volgens hun resolutie van de 24e augustus, betalende op de voet van de huidige collecte en dat hij 1435 gl. meer gepresenteerd zou hebben [met details]


folio 248 – dinsdag 10 september

Rekest van de regenten van Geffen in kwartier Maasland over een akkoord betreffende hun verpondingen


folio 249 verso – dinsdag 10 september

reactie van de heren gecommitteerden die in commissie langs de Maas zijn gegaan m.b.t. het verpachten der middelen en in het bijzonder over het gedrag van collecteur Lambert van Rosmalen en de presentatie aan hen gedaan rakende de verpachting van de waag en die op de wijnen

folio 250 verso – dinsdag 10 september

Rekest van Salomon Voltelen secretaris van Sint Michielsgestel te kennen gevende dat hij in augustus 1703 het secretarisambt bij resignatie [overlating] verkregen heeft van Johan van Meegen die hetzelfde ambt niet heeft kunnen waarnemen en die in de persoon van Johan Hartong een substituut had aangesteld waarmee hij een contract had afgesloten dat die het ambt zou waarnemen tot mei 1704, zodat genoemde Salomon tot die tijd het ambt niet heeft kunnen waarnemen en geeft bovendien te kennen dat Hartong in maart 1704 in het uitmaken van de kopie van de hoofdlijst een abuis heeft begaan omtrent de familie van Jan Peter Denisse [met details]


folio 252 – woensdag 11 september

Rekest van Johan Leijendekker predikant te ’s-Hertogenbosch die op de synode te Utrecht is geweest als correspondent van de Gelderse Synode en verzoekt om zijn reguliere vergoeding van 60 gl.


folio 252 verso – donderdag 12 september

Missive van de heren die in commissie langs de Maas zijn geweest waarop na deliberatie is besloten de heren terug te schrijven dat de Ed: Mo: hem authoriseren om de pacht van de wijnen en brandewijnen over te alten aan de gezamenlijke wijn- en brandewijnverkopers o.a. te ’s-Hertogenbosch voor een periode van 3 jaren mits stellende ‘suffisante cautie’ [voldoende borg] over de pachtpenningen indien zijn genegen zijn daarvoor te betalen 1200 gl. per jaar boven de 7200 gl. die de imposten op beide imposten hebben kunnen opbrengen via publieke verpachting, de 10e verhoging en het rantsoen daaronder begrepen en bovendien ook een akkoord te sluiten m.b.t. de pacht van de waag in het voordeel van de staat


folio 253 verso – donderdag 12 september

Advies van mr. Francois van der Hoop landsadvocaat op een rekest van Jacobus Coenraats drossaard te Hilvarenbeek in kwartier Oisterwijk te kennen gevende dat Michiel van de Sande, Jasper Woestenburg en Willem van Hees [Christiaan de vries nu overleden] als schepenen van Hilvarenbeek in de maand februari 1711 bij het formeren van de hoofdlijsten [hoofdgeldlijsten] hebben kunnen goedvinden enige families in Hilvarenbeek geheel of gedeeltelijk op de lijst van de vermogende personen te laten staan die niet in die groep opgenomen moesten worden en over welke zaak en de secretaris van Hilvarenbeek nader wil horen

folio 255 – donderdag 12 september

Rekest van de regenten van de grondheerlijkheid Heeze en Leende in kwartier Peelland met een uitgebreid relaas in twee opeenvolgende akten over het omslaan van hun middelen o.a. de verponding


folio 258 verso – zaterdag 14 september

Missive van de heren gecommitteerden die in commissie op de verpachting langs de Maas zijn geweest als reactie op een missive van collecteur Lambert van Rosmalen over de gezamenlijke lakenkopers te ’s-Hertogenbosch en de impost van de lakens


folio 259 verso – zaterdag 14 september

Rekest van de regenten van Empel in kwartier Maasland over het omslaan van hun beden en verpondingen


folio 266 verso – woensdag 18 september

Missive van de regenten van het kwartier van Oisterwijk die de kwartiersrekening hebben doorgestuurd met een slot van 962:6:12 welke rekening wordt overhandigd aan de heren Van Sonsbeek en Van Tengnagel en thesaurier generaal Hop


folio 268 verso – donderdag 19 september

Missive van de rentmeester Tengnagel en Vegelin van Claarbergen als bericht op het rekest van Maria Minkten en Herman Cremers te kennen gevende dat zij van de Ed: Mo: publiek hebben gekocht in erfpacht verschillende ’s lands hoeven onder de dorpen Udenhout en Reusel, maar het zou voordeliger voor hem zijn als de enige veraf gelegen percelen zouden mogen verkopen, wat pas kan na aflossing van hun erfpacht tegen 5%; na deliberatie is besloten de rentmeesters opdracht te geven deze zaak verder af te handelen


folio 271 – vrijdag 20 september

Missive van ontvanger Vrijbergen op een rekest van de regenten van Venloon of Loon op Zand in kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 271 verso – vrijdag 20 september

Rekest van de regenten van Geffen gepresenteerd aan de Raad om advies


folio 275 – zaterdag 21 september

Missive van pachter A. de Vien pachter van de impost op tabak te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat er twee verschillende ordonnanties bestaan op deze impost en hij wil weten aan welke ordonnantie hij zich moet houden en of de ED: Mo: willen doorgeven wat van de passerende tabak betaald moet worden; de juiste ordonnantie zal hem worden toegezonden


folio 277 – zaterdag 21 september

Rekest van de regenten van Schijndel in kwartier Peelland over een resolutie van de Ho: Mo: over het akkoord t.a.v. het omslaan van hun verpondingen dd. 25 september 1708


folio 278 – maandag 23 september

Missive van J. de Jong stadhouder van de kwartierschout van kwartier Kempenland geschreven te Valkenswaard aangevende dat de zes gecommitteerden van Kempenland op donderdag de 19e vergaderd zijn geweest met als thema de zeer hoge en zware aanschrijving der gemene middelen tot groot ongenoegen van het kwartier en ze hebben de kwartierschout verzocht hun rechtmatige reden van bezwaar kenbaar te maken aan de Raad van State, met tevens de opmerking of het niet zinvol is dat de kwartieren samen actie ondernemen m.b.t. de generale verbanden tegen die van ’s-Hertogenbosch


folio 283 verso – dinsdag 24 september

Uitgebreide missive van de schepenen van ’s-Hertogenbosch betreffende het heffen der gemene landsmiddelen met name ten opzichte van de impost op de consumptie van turf [met veel details]


folio 286 – dinsdag 24 september

Rekest van Margareta Graswinkel weduwe van wijlen Johan Francois Valarea in zijn leven commies van de staten van Holland en Westfriesland aangevende dat door haar zoon mr. Francois Valarea op speciale authorisatie van het gerecht van Heusden, toegevoegd aan het rekest, is begraven het lichaam van mr. Willem Graswinkel in zijn leven ontvanger der verpondingen over het kwartier Kempenland, de broer van Margareta, en dat op basis van die authorisatie ook het meubilair gerechtelijk is geïnventariseerd door Willem Lijdenhorst uit Veen bij wie Willem Graswinkel heeft ingewoond; ze weet niet, evenmin als de erfgenamen, of haar broer een testament heeft nagelaten; uit verkoop van boeken wil ze de doodschulden betalen en het restant aan boeken, documenten, charters en papieren wil ze naar Den Haag laten overbrengen


folio 287 verso – dinsdag 24 september

Lijst van rentmeesters en ontvangers met hun namen en afdelingen die hun rekeningen hebben ingestuurd over dienstjaar 1714


folio 290 – woensdag 25 september

Rekesten van diverse aannemer som hun loon uit te keren zoals jan Vernink voor onderhoud van rondelen en stenen gordijnen te ‘s-Hertogenbosch, Hendrik van Elst voor onderhoud van fort St.Anthony


folio 290 verso – donderdag 26 september

Missive van rentmeester Vegelin van Claarbergen die ter voldoening aan de resolutie van 31 juli nader zal informeren over het gedrag van de roomse geestelijkheid om allerlei voordelen in Brabant aan zich te trekken en bepaalde lasten af te wijzen


folio 291 – donderdag 26 september

Missive van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Oss in kwartier Maasland i.v.m. tolvrijheid [met de nodige details], maar na deliberatie is het verzoek toch door de Raad afgewezen


folio 291 – donderdag 26 september

Rekest van de regenten van Knegsel gezonden aan de Raad om advies


folio 292 – donderdag 26 september

Rekest van Adriaan Willem Schimmelpenning van der Oijen ontvanger der gemene middelen in kwartier Peelland die genoodzaakt is geweest bij middels parate executie de goederen te verkopen van Willem Hendrik Bartels te Eindhoven, Stratum, Erp en andere plaatsen vanwege achterstallige betalingen die genoemde Bartels schuldig is aan het kantoor over de jaren 1713 en 1714


folio 292 verso – donderdag 26 september

Rekest van Barbara van Scherpenzeel Vrouwe van Mierlo incl. een attestatie dienende tit voldoening van haar Ed: Mo: van 15 februari jl. genomen op een rekest van de classis van Peel- en Kempenland met het verzoek dat de Ed: Mo: aan de classis zou willen ordonneren de suppliante niet meer lastig te vallen met de zaal zoals in die resolutie is verwoord en mocht de classis meent enige actie te hebben , die vervolgens te institueren voor het hof van justitie op een ‘ordinaris wijse’; het rekest zal gestuurd worden naar de rentmeester van de geestelijke van het kwartier Peelland met last om zich nader over deze kwestie te [laten] informeren en zijn bevindingen aan de raad door te geven


foli o296 verso – vrijdag 27 september

Besloten is alle rentmeesters en ontvangers aan te schrijven om binnen een maand de nieuwe akten van borgtocht door te sturen waarin de volgende lijst is opgenomen: • ontvangers van de gemene middelen zijn Johan Bosschart, Damas van Wesesel, Himmo van Eek, mr. Willem Vink, Guilliaume van der Helst en Gerrit Pollio

 • ontvangers van de verpondingen zijn Jacob Tiggelaar, Bartholt Wentholt, Johan Fokking, Robert Bastingius, Otto Kattenburg, Cornelis Heinsius, Johannes Fullenius en Barent Frans van Sevenaar

 • rentmeesters van de geestelijke goederen zijn Martinus des Tombes, Johan Vegelin van Claarbergen, Damas van Slingelandt, Philips Jacob van Borssele van der Hooge en Gaspar van Els

 • allerhande ontvangers zijn Nicolaas Swanken, Laurens Nemeger, Willem Havius, Cornelis de Jonge Amands zoon, Herbert Briel, Dirk ‘sGravesande, Maarten Sweerts, Anthony Krul

folio 301 – zaterdag 28 september

Rekest van Cornelis Poederoijen wonende te Sint Michielsgestel die verzoekt om aangesteld te mogen tot deurwaarder in de plaats van de overleden Govert van de Ven, maar dat verzoek wordt afgeslagen
folio 301 – zaterdag 28 september

Rekest van de schepenen en regenten van Berlicum en Middelrode in kwartier Maasland over de aanschrijving die ze hebben ontvangen volgens de verpachting van 1698 over de imposten van hoorngeld en bezaaide mergen, de wijnen en brandewijnen en het bestiaal incl. de resp. bedragen die deze imposten op jaarbasis moeten opbrengen


folio 303 – zaterdag 28 september

Missive van rentmeester van Tengnagel op een rekest van Frederik Thomas Ivoij generaal majoor te ’s-Hertogenbosch die heeft verzocht i nerfpacht te mogen hebben een zekere schuur gelegen bij de hof van de suppliant uitkomende aan de Uilenburg met de breedte van een roede van het plein daar langs om het erf te kunnen afsluiten; men gaat akkoord


folio 303 verso – zaterdag 28 september

Missive van rentmeester Vegelin van Claarbergen op een rekest van de regenten van Reusel in kwartier Kempenland gezonden aan de Raad om advies


folio 306 verso – maandag 30 september

Rekest van Hendrik Draak pachter van de impost op de turf en kolen te ’s-Hertogenbosch ingegaan april 1714, als ook Johan van der Does destijds medestander


folio 307 – dinsdag 1 oktober

Rekest van Arent Brouwer cum suis pachter van de impost op ontgronding en ‘deurtvaart’ van de turf over Holland van de lopende termijn inhoudende dat zij supplianten zich bij rekest en stukken, bij het rekest ingevoegd, hadden gewend aan de heren staten van Holland en Westfriesland met verzoek, dat de staten tot voorkoming van de ruïne van het voorschreven important middel van de ontgronding en ‘deurtvaart’ de zaak daar heen geliefden te dirigeren dat in de steden en plaatsen van Brabant onder het gebied van de Staten Generaal te betalen van de impost op de turf aldaar mocht blijven op de voet zoals het voor 1715 was geweest, dat aan de supplianten ter ore gekomen dat ook de schepenen van ’s-Hertogenbosch hadden verzocht de impost te houden op de oude voet


folio 308 – dinsdag 1 oktober

Missive van M. Graswinkel weduwe van wijlen commies Valarea i.v.m. de rekening van wijlen de ontvanger Willem Graswinkel


foli0 315 – woensdag 2 oktober

Rekest van de regenten van Beek bij Aarle in kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies


folio 326 verso – zaterdag 5 oktober

Missive avn ontvanger Bosschaart dat hij het als zijn plicht heeft gezien door te geven dat Lambert van Rosmalen aangestaan heeft de pacht van de korenaccijns ondanks dat hij nog collecteur is van de imposten op zeep, azijn, turf en kolen, verwijzend naar art. 13 op de instructie nl. dat hij gedurende zijn collecte niet mag pachten noch collecteren enige stadsmiddelen van welke natuur die ook mogen zijn


folio 334 verso – dinsdag 8 oktober

Rapport van thesaurier generaal Hop op een missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch betreffende de impost op de turf die aldaar wordt gebracht vanuit de provintie Holland, waarop na deliberatie is besloten de magistraat aan te schrijven de Raad te informeren over de 2 gl. op ieder schip Friese turf en 30 st. op ieder schip Hollandse turf waarmee de stadsaccijns al sinds 1684 is verhoogd en de verdere verhogingen die de magistraat zou mogen ingevoerd hebben om daaruit te vinden haar contingent in de 400.000 gl. in 1684 omgeslagen over het ressort van de generaliteit tot de fortificatiën tot op heden hebben gerendeerd en intussen voor nog 6 weken te stateren [= laten staan of in staat stellen]de ophef van de impost op de turf die vanuit Holland naar ’s-Hertogenbosch wordt vervoerd - zie ook folio 434

folio 336 verso – dinsdag 8 oktober

Bericht van mr. Francois van der Hoop landsadvocaat die ten overstaan van de commissarissen van de Raad van State de secretaris van Hilvarenbeek hebben gehoord i.v.m. een rekest van Jacobus Coenraads drossaard van Hilvarenbeek


folio 339 – woensdag 9 oktober

Missive van ontvanger Bosschaert met een vernieuwde akte van borgtocht van Nicolaas van Blotenburg gepasseerd voor de Bossche schepenbank op de 5e oktober jl. – zie ook folio 344


folio 339 – woensdag 9 oktober

Rekest van de regenten van Liempde in kwartier Peelland gepresenteerd aan de Raad om advies


folio 371 – donderdag 10 oktober

Rekest van de regenten van Reusel in kwartier Kempenland met een verzoek tot acceptatie van het nieuwe quohier op de verpondingen doordat het oude door vijandelijke troepen vernield zou zijn


folio 371 verso – donderdag 10 oktober

Akte betreffende de boedel van de overleden ontvanger Graswinkel


folio 347 – vrijdag 11 oktober

Bericht van de regenten van de vrijheid Oss in kwartier Maasland op een rekest van Abraham van Lent en Lambert van Heumen pachters van de boeten en verzwegen of kwalijk aangegeven personen op de quohieren van het hoofdgeld aangevende dat de regenten van Oss zich niet ontzien hebben van meer dan 60 hele huisgezinnen of families met meer anderen alsnog daar wonende of fixum domicilium houdende, te samen meer dan 300 personen [met veel details]


folio 350 – zaterdag 12 oktober

Missive van ontvanger Vrijbergen o peen rekest van de regenten van Goirle in kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


foli o355 verso – maandag 14 oktober

rekest van de regenten van Nistelrode in kwartier Maasland over hun armoedige staat veroorzaakt door voortdurende oorlog, inundaties, misoogsten en daarom behoorlijk achterop is geraakt op hun betalingen [met details]


folio 359 verso – dinsdag 15 oktober

Missive van ontvanger Tichler op een rekest van de regenten van Lithoijen in kwartier Maasland gezonden aan de Raad om advies


folio 362 verso – woensdag 16 oktober

Bercht van de magistraat van Eindhoven op een rekest van de classis van Peel- en Kempenland te kennen gevende dat aldaar een paapse Latijnse schoolmeester is waaraan door de magistraat van Eindhoven betaald wordt uit de stadsinkomsten een traktement van 120 gl. en men verzoekt nu de Raad van State een order te stellen om deze schoolmeester te kunnen afzetten om in diens plaats iemand aan te stellen van de gereformeerde religie zoals het schoolreglement aangeeft en dat de Ed: Mo: ook de betaling regelen


folio 365 – vrijdag 18 oktober

Rekest van Jan Merkelbag, Jan Adriaan Bierens en de weduwe Rijkerns te kennen gevende dat hun huizen en schuren in augustus 1714 zijn afgebrand en verzoeken om vrijstelling van de verpondingen over een periode van 10 jaren


folio 370 – zaterdag 19 oktober

Missive van ingenieur Draak dat op de wallen van de stad als van de Papenbril en fort Isabella omtrent 200 iepen ontbreken die met de onkosten van planten e.d. zullen kosten ca. 100 gl.


folio 373 – maandag 21 oktober

Lijst van officieren en bedienden van de generale staf nl. 1 luitenant generaal, 1 generaal majoor, 3 brigadiers, 1 luitenant kwartiermeester generaal, 2 adjudanten generaal, 3 majoors de brigade, 1 auditeur militair, 1 luitenant van de provoost generaal met een scherprechter een stokknecht en 4 trawanten, 2 predikanten, 1 doctor, 1 chirurgijn generaal met 2 chirurgijnsknechten, 1 commies van de posterij en 1 commissaris, gevolgd door een maandstaat van traktementen en soldij van het korps van 6000 man infanterie

folio 376 – maandag 21 oktober

Rekest van Theodorus van Flodorp prredikant te Leende aan wie een akte van traktement wordt verleend wat is ingegaan op 25 augustus nl. de dag van zijn bevestiging


folio 376 verso – maandag 21 oktober

Rekest van Jacob van der Hoeven van Heeswijk kwartierschout van Maasland aan wie een executoriaal is verleend


folio 359 verso – dinsdag 22 oktober

Rekest van Willem Hendrik van Beverwijk secretaris van Eersel in kwartier Kempenland over de vehemente storm die heeft gewoed in de nacht tussen 7 en 8 december 1703, het jaar waarin de toren van de kerk was gevallen op het dak van de kerk, dat de balken die boven op de muur van de toren lagen niet alleen zijn blijven liggen, maar door storm zouden ze gemakkelijk op de kerk kunnen vallen en daardoor het nieuw gemaakte werk kunnen beschadigen, maar dat de klokken, waarvan er drie in de muur van de toren hangen die sinds 1703 dag en nacht in de open lucht hangen en door regen in korte tijd naar beneden zouden kunnen vallen door twee zolders heen wat ook grote schade kan veroorzaken, vandaar dat de regenten van Eersel verzoeken dat men rentmeester Vegelin van Claarbergen wil ordonneren om de reparatie te regelen


folio 388 – vrijdag 25 oktober

Rekest van de gezamenlijke vleeshouwers te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat ze zich in een rekest hebben gewend tot de Raad van State over de verpachting an de impost op het geslacht over de stad


folio 390 – vrijdag 25 oktober

Akte van borgtocht van Nicolaas Bloteling gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch op de 16e oktober


folio 391 – vrijdag 25 oktober

Reactie op een rekest van Johan van Meegen gewezen pachter van het zout en zeep over de stad ’s-Hertogenbosch met een verzoek om remissie op de boete waartoe hij op 7 mei jl. is veroordeeld en van de justitiële kosten


folio 394 verso – vrijdag 25 oktober

Rapport van de heren die op de verpachting langs de Maas zijn geweest en de fortificaties en magazijnen hebben gevisiteerd en na deliberatie is goedgevonden dat de termijn van Daniel van Veen als aannemer van het onderhoud der metsel- en timmerwerken te ’s-Hertogenbosch afloopt maar dat wordt gecontinueerd voor een periode van 6 jaren tegen het bedongen loon zoals in het bestek is opgenomen en ingaande per 1 september 1716 wordt hij geacht te vernieuwen de zoldering in het magazijn en het kruisgewelf over de kruitkamer en daar boven een planken vloer alles op het bestek dat is opgesteld, door de aannemer te ondertekenen en het aanstellen van een borg


folio 397 – zaterdag 26 oktober

Reactie op een rekest van de regenten van de vrijheid Oisterwijk als ook van de dorpen Loon, Waalwijk, Gansoijen, Helvoirt, Riel, Hilvarenbeek, Diessen, Hoge en Lage Mierde en Hulsel, Haaren, Udenhout, Berkel Enschot en Heukelom alle gelegen in het kwartier van Oisterwijk met klachten over de aanschrijving van de imposten op hoorngeld, bezaaide landen, bieren, wijnen, en bestiaal op de voet van het jaar 1698, met verzoek ze hiervan te ontheffen [met details]


folio 400 – maandag 28 oktober

Rekesten van diverse aannemers over de ordonnanties die geslagen zouden moeten worden nl. 600 gl. t.b.v. Daniel van Veen mr. timerman vanwege het onderhoud van ’s lands timmer- en metselwerken te ’s-Hertogenbosch; 2600 gl. voor zijn onderhoud van de lunetten bij de Isabellaschans


folio 400 verso – maandag 28 oktober

Rekest van Johan van der Does en Hendrik Draak aangevende dat zij naast Huibert Sam en Evert Admiraal medeparticipanten in de maand maart 1714 hebben aangenomen het onderhoud van alle landswerken rondom stad en citadel van ’s-Hertogenbosch; idem dat begin 1715 Sam en Admiraal hebben kunnen goedvinden het aangenomen werk te laten liggen en de supplianten met die lasten hebben laten zitten; dat de supplianten echter alles in het werk hebben gesteld en hun uiterste inspanning hebben geleverd om het aangenomen werk in een dusdanige staat te brengen zodat de Ed: Mo: tevreden zullen zijn; dat de supplianten op 29 juli 1715 aan Sam en Admiraal door deurwaarder Jacob van der Horst hebben laten insinueren dat zij het verschot zouden komen betalen dat de supplianten hebben gedaan en verder te compareren om jet contingent als medestanders in genoemde aanneming in de weeklijst te komen betalen; verwacht wordt dat Sam en Admiraal binnen 14 dagen tot een akkoord komen


folio 401 verso – maandag 28 oktober

Missive van ontvanger Bosschaert op een rekest van Arnoldus du Vien/Vein pachter van de impost op de tabak over de stad ’s-Hertogenbosch aangevende dat de ordonnantie op deze impost niet spreekt van de doorgang van de tabak, maar alleen dat de impost daarvan moet ontvangen en betaald worden door de inbrenger; dat terwijl te ’s-Hertogenbosch allerlei soorten tabak worden ingebracht die van facteurs verzonden worden naar Keulen, Verviers, Aken, Luik, Maastricht en meer andere plaatsen en sedert de introductie van de 10e verhoging voor doorgang gewoon zijn geweest te betalen voor een vat tabak 7 stuivers, voor een mand, een zak, een pakje of een kastje ieder 3 1/3 stuiver, voor een ‘Canaster of Brasilische rol’ wegende 200 pond en daar boven 3 ½ stuiver en voor een lange rol wegende 25 à 30 pond 1 stuiver en 2 penningen, waarop de suppliant aan de Ed: Mo: verzoekt of zijn gelieven te ordonneren hoe en op welke manier de facteurs de doorgang van de tabak hebben te betalen, welk rekest is doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop voor nader onderzoek – zie ook folio 421 verso


folio 403 – dinsdag 29 oktober

Missive van de krijgsraad van ’s-Hertogenbosch waarbij wordt doorgestuurd een kopie van een mandement penaal door de Raad van Brabant verleend aan de procureur generaal tegen de voortgang der preferentie en concurrentie over de nagelaten effecten van Gerard Baron van Poelgeest in zijn even sergeant majoor ten dienste van deze staat


folio 408 verso – dinsdag 29 oktober

Verbaal van de heren gecommitteerden die op de verpachting der gemene middelen en visitatie van de magazijnen langs de Maas met de volgende aandachtspunten: • aan te schrijven aan de ontvangers der gemene middelen over de vier Meierijse kwartieren van ’s-Hertogenbosch dat zijn nogmaals de regenten van de kwartieren aanmanen voor zover ze nog een suffisant persoon hebben aangesteld en twee borgen voor haar aangeschreven imposten om uiterlijk binnen een maand te benoemen en aan te stellen de persoon en de twee borgen en bij het in gebreke blijven is het gehele corpus van een dorp voor de aangeschreven imposten aansprakelijk en executabel

 • dat de lijst van materialen op fort Crevecoeur die berust onder commies Steven Kroon via genoemd verbaal ingebracht zijnde onder no. 15 gezonden zal worden aan de generaliteitsrekenkamer

folio 410 verso – woensdag 30 oktober

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen op een rekest van Hendrik Andries Schijven beurder van de verpondingen en beden over het dorp Udenhout te kennen gevende dat hij niet kan lezen of schrijven en een zekere Samuel van Keesel burger van ’s-Hertogenbosch bereidwillig is om voor hem de collecte te doen en dat die gemeend heeft zitdagen te houden en die ook te publiceren, doch dat niemand verschenen is om te betalen en dat gepretendeerd wordt dat de collecte moet geschieden van huis tot huis; de Raad kan instemmen met de zitdagen en ordonneren dat de ingezetenen op die zitdagen verschijnen en betalen, voorafgegaan door twee zondagse publicaties en dat die zitdagen gehouden worden in het centrum van het dorp
folio 412 – woensdag 30 oktober

Missive van ontvanger Tichler op een rekest van de regenten van Empel in kwartier Maasland gezonden aan de Raad om advies


folio 414 verso – woensdag 30 oktober

Rekest van Jacob Hardenbroek kapitein van het regiment van Amelisweert in garnizoen te ’s-Hertogenbosch met een verzoek om prolongatie van zijn verlof van 6 maanden tot het verrichten van zijn privézaken in Duitsland, maar dat verzoek wordt geweigerd en hem wordt gelast aanstonds en uiterlijk binnen 14 dagen naar het garnizoen terug te keren – zie ook folio 470 verso

folio 415 – woensdag 30 oktober

Rekest van de regenten van het dorp Erp in kwartier Peelland met het verzoek dat de aan hem verleende concessie op 29 januari 1707 niet eerder afloopt dan 31 december 1715 en voorts wordt gecontinueerd voor 8 à 10 jaren; het rekest wordt doorgestuurd naar de Raad van State en van daar naar ontvanger Wentholt voor nader bericht


folio 415 verso – woensdag 30 november

Rekest van de regenten van Dommelen in kwartier Kempenland over de betaling van hun verpondingen [met details]


folio 416 – woensdag 30 november

Rekest van de regenten van Aarle Rixtel in kwartier Peelland met een soortgelijk verzoek als Erp heeft gedaan op folio 415 over de hen verleende concessie; in welk rekest enkele uitgegeven kapitalen worden aangehaald o.a. negotiaties en cijnzen 1237 gl., aan ordinaris traktementen en recognities 550 gl., reparaties aan toren, bruggen en beplanten van wegen predikanten en schoolmeesters 300 gl. quote in de kwartierslasten, collectlonen, juridisch advies [practisijns] 1200 gl. dus in totaal 3287 gl.


folio 419 verso – donderdag 31 oktober

Missive van W.L.Graham geschreven te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat hij ontvangen heeft een resolutie van de Ed: Mo: van de 4e september waarbij aan hem als borg van wijlen mr. Willem Graswinkel in zijn leven ontvanger der verpondingen over kwartier Kempenland wordt geordonneerd binnen drie weken over te brengen de conclusie rekening op pene van gijzeling, maar volgens Graham berust dit op een abuis omdat hij nl. wel borg is geweest in 1713 maar nu slechts particulier administrateur is voor de erfgenamen [met nadere details] – zie ook folio 443


folio 420 – donderdag 31 oktober

Rekest van de regenten van Udenhout – zie folio 410 verso


folio 421 – donderdag 31 oktober

Reactie n.a.v. de verbalen van de heren gecommitteerden die in commissie langs de Maas zijn getrokken betreffende de verkoping van enige hoeven in de Meierij van ’s-Hertogenbosch onder de administratie van rentmeester Tengnagel, des Tombes en Vegelin van Claarbergen die niet verkocht konden worden bij de laatste generale verkoping; na deliberatie wordt besloten de rentmeester sopdracht te geven de hoeven bij publieke aanbesteding te verkopen en niet in erfpacht uit te geven


folio 425 verso – vrijdag 1 november

Bericht van ontvanger van Vrijbergen op een rekest van drossaard en schepenen van de heerlijkheid Goirle in het kwartier van Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 432 – maandag 4 november

Rekest van Jasper Woestenburg en Michiel van de Sande gewezen schepenen van Hilvarenbeek in 1711 te kennen gevende dat zij supplianten hebben horen verluiden dat Jacobus Coenraats drossaard der genoemde heerlijkheid nomine officii zich heeft gewend tot de Ed: Mo: met de intentie aldaar zijn actie tegen de supplianten te vervolgen [met details]


folio 438 verso – woensdag 6 november

Akte van borgtocht van Jacob Minten burger en koopman van ’s-Hertogenbosch i.v.m. de administratie van rentmeester des Tombes gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch op 29 oktober


folio 444 – woensdag 6 november

Memorie van Johan Bul commies van het magazijn van ’s-Hertogenbosch verzoekende om authorisatie tot het laten maken van 150 kruittonnen [pulvertonnen], 150 kogeltonnen en enige affuiten en reparatie der oude en dat voor hem een ordonnantie van 1000 gl. geslagen zou moeten worden


folio 449 verso – donderdag 7 november

Rekest van Dirk Michielse van Ierssel uit Oisterwijk die surseance verzoekt tegen de executie van ontvanger Bentink totdat secretaris Thomasius zal hebben gedaan zijn afrekening over bepaalde moervelden [met details]


folio 450 – donderdag 7 november

Rekest van Johan Agenlek schoolmeester te Best verzoekende om, gezien zijn voortdurende indispositie, zijn plaats mag laten waarnemen door een substituut; de Raad gaat akkoord voorlopig voor 6 maanden


folio 451 – vrijdag 8 november

Missive van ontvanger Bosschaart op een rekest van de pachters van het gemaal over ’s-Hertogenbosch van 1714 die zich verschillende malen hebben gewend tot de Ed: Mo: [met veel details]


folio 452 – vrijdag 8 november

Rekest van Michiel van Yerssel uit Oisterwijk te kennen gevende dat hij gepacht heeft de houtschat over de jaren 1709-1714 over Eersel voor 389 gl., 1709-1711 de houtschat te Blaarthem en Zeelst voor 264 gl. [met details]


folio 456 verso – zaterdag 9 november

Missive van rentmeester des Tombes op een rekest van de gecommitteerden van het kwartier Peelland die verzoeken dar de Ed: Mo: willen verklaren dat alle gronden en erven en goederen die ten plattenlande gelegen zijn en voor enige ’s lands pachten renten en lasten wordende verkocht de verkoping daarvan in loco en ter plaatse daar die gelegen zijn naast de opdrachten en rekeningen van dien zullen moeten geschieden


folio 457 – zaterdag 9 november

Rekest van de regenten van Diessen in kwartier Kempenland dat in 1702 veel schade heeft geleden van de vijandelijke troepen en op ondraaglijke wijze zwaar zijn belast met de levering van karren en paarden voor vervoer van de Hollandse en Engelse militie, excessieve inkwartieringen, doortochten en defroijementen


folio 457 verso – zaterdag 9 november

Rekest van de regenten van Berghem in kwartier Maasland met een verzoek om 5000 gl. te mogen opnemen


folio 463 – dinsdag 12 november

Missive van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch waarbij hij doorstuurt een vernieuwde akte van borgtocht voor zijn administratie


folio 464 verso – woensdag 13 november

Rekest van de regenten van Someren in kwartier Peelland over het omslaan van hun verpondingen [met details]


folio 465 – woensdag 13 november

Rekest van de regenten van Vught en Cromvoirt over het omslaan van hun verpondingen [met details]


folio 465 verso – woensdag 13 november

Rekest van de regenten van Berghem in kwartier Maasland over het omslaan van hun verpondingen [met details]


folio 470 verso – vrijdag 15 november

Rekest van collecteur Lambert van Rosmalen waarbij hij in plaats van te dienen van diminutie op een zekere declaratie van mr. Francois van der Hoop de landsadvocaat en procureur Beekman hem gediend hebbende in de zaak tegen enige Hollandse turfschippers die hij in zijn genoemde kwaliteit heeft laten arresteren aan de Raad voordraagt de redenen waarom die kosten niet zouden behoren te komen tot zijn particuliere last; de missive wordt doorgestuurd naar de advocaat

folio 471 – vrijdag 15 november

Rekest van de regenten van Son in kwartier Peelland over het omslaan van hun verpondingen [met details]


folio 472 verso – vrijdag 15 november

Rekest van Johan Esser eigenaar van ’s lands logement te ’s-Hertogenbsoch waarop na deliberatie is besloten aan hem te verlenen een ordonnantie van 225 gl. wegens het haf jaar huishuur verschenen de laatste dag van oktober


folio 476 – zaterdag 16 november

Rekest van de regenten van Sint Michielsgestel en Gemonde waarop na deliberatie is besloten aan hen executoriaal te verlenen op basis van een uitspraak van 22 augustus 1713 ten laste van Johan van Hertog aangestelde beurder van de Franse contributies


foli0 477 – maandag 18 november

Memorie van het officie fiscaal van Brabant aangevende dat de procureur generaal bij provisionele sententie van de Raad van Brabant in de zaak tegen de abt van Echternach over de tienden onder Waalre en Valkenswaard [met veel details]


folio 478 verso – maandag 18 november

Rekest van de regerende borgemeesters van de stad Eindhoven verzoekende om een order aan de schepenen om de door hen geformeerde lijsten en taxaties van de gemene landsmiddelen aan de supplianten in hun kwaliteit te extraderen [= uitgeven][met details]


folio 483 – maandag 18 november

Rekest van de regenten van Groot Lith in kwartier Maasland over het omslaan van hun verpondingen [met details]


folio 483 verso – maandag 18 november

Rekest van schepenen en regenten van Nistelrode over het omslaan van hun vaste goederen [met details]


folio 490 – dinsdag 19 november

Rekest van schepenen en regenten van de grondheerlijkheid Heeswijk in kwartier Maasland over het omslaan van hun verpondingen [met details]


folio 490 verso – dinsdag 19 november

Rekest van schepenen en regenten van de grondheerlijkheid Dinther over het omslaan van hun verpondingen [met details]


folio 492 verso – woensdag 20 november

Rekest van mr. Gerard van Santvoort gewezen admodiateur van de heerlijkheid Boxtel en Liempde toebehorende aan de Prins van Hornes zijnde geannoteerd geweest jure belli sedert het jaar 1702 tot na de reductie van de Spaanse Nederlanden in het jaar 1706, verzoekende om restitutie van de admodiatiepenningen nl. een som van 1000 rijksdaalders over het jaar verschenen 4 maart 1707 die hij betaald heeft aan het kantoor van ontvanger Verster


folio 496 verso – donderdag 21 november

Rekest van de regenten van Esch in kwartier Oisterwijk m.b.t. de imposten op de dranken, hoorngeld, bestiaal en bezaaide landen aangeschreven in 1714 met verzoek om remissie


folio 497 verso – donderdag 21 november

Bericht van ontvanger Bosschaart op een rekest van Nicolaas van Aken gewezen pachter van de impost op boter over stad en vrijdom van ’s-Hertogenbosch


folio 498 – donderdag 21 november

Rekest van de regenten van Schijndel in kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies


folio 503 verso – vrijdag 22 november

Missive van rentmeester Vegelin van Claarbergen op een rekest van Reinier Paauw klerk ter griffie van de stad ’s-Hertogenbosch verzoekende dat hem het deurwaardersambt wordt vergund dat nu vacant is doordat Herman Cremers er afstand van gedaan heeft; de Raad gaat akkoord en de akte van commissie volgt


folio 503 verso – vrijdag 22 november

Rekest van de regenten van Bakel in kwartier Peelland over het omslaan van hun middelen en lasten [met details]


folio 505 verso – zaterdag 23 november

Reactie op de memorie van het officie fiscaal van Brabant over een provisionele sententie van de Raad van Brabant in ’s lands zaken tegen de abt van Echternach aangaande de novale tienden te Waalre en Valkenswaard ,welke rentmeester was gelast om de betaling der novale tienden te vorderen van de twee laatste seizoenen via parate executie en er zorg voor te dragen dat die novale tienden jaarlijks weer verpacht worden

folio 506 – zaterdag 23 november

Reactie op een rekest van mr. Jacob Tichler ontvanger der verpondingen over kwartier Maasland waarbij hij doorstuurt een vernieuwde akte van borgtocht van Sebastiaan en Johan Tichler voor zijn administratie gepasseerd voor de magistraat van de stad Deventer


folio 508 – maandag 25 november

Reactie op een rekest van de president en schepenen van Eindhoven aan de ene kant en de borgemeesters Jodocus Bunnings en Willem de Haas i.v.m. het aanleveren van allerlei quohieren en collectboeken die ze nog onder zich hebben zowel van de beden, de verpondingen als anderszins, op straffe van gijzeling en de penningen uit te keren die zijn hebben ontvangen


folio 510 verso – dinsdag 26 november

Rekest van schepenen en regenten van Casteren in kwartier Kempenland inhoudende dat de supplianten en hun voorouders het ongeluk hebben gehad bezocht te zijn geweest door de pestilentie ziektes ruim 1/3 der ingezetenen en huizen zijn kwijtgeraakt waren, waardoor tussen de 400 à 500 lopensen land ledig zijn komen liggen welke landerijen dus ook niet gecultiveerd konden worden bij gebrek aan inwoners en beesten; bovendien is in 1702 hun bestiaal geroofd door de Franse troepen zodat ze onmogelijk hun lasten konden voldoen en verzoeken daarom om remissie op hun verpondingen


folio 511 – dinsdag 26 november

Rekest van de regenten van Geffen in kwartier Maasland over het omslaan van hun verpondingen [met details]


folio 516 – dinsdag 26 november

Rekest van de regenten van Mierlo dat volgens een resolutie van 30 oktober 1709 tot collecteur van de beden van het voorbije jaar aangesteld hebben Aart Willems Verbeek die uiteindelijk via een deurwaarder op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch terecht is gekomen en daaar moet blijven zitten totdat de gemeente van zijn collecte of tekort schietende penningen ontlast zullen zijn [met details]


folio 516 verso – dinsdag 26 november

Rekest van de gecommitteerden van het kwartier van Kempenland met verzoek dat ze ontheven worden van de aanschrijving der imposten op de hoornbeesten, bezaaide landen, wijnen, bieren en het geslacht [met details]


folio 517 verso – dinsdag 26 november

Rekest van de erfgenamen van wijlen de Heer van Heekeren in zijn leven hoogschout van ’s-Hertogenbosch met een annexe declaratie wegens het laten drukken van enige plakkaten, ordonnantie sen resoluties, welk rekest wordt doorgestuurd naar de generaliteitsrekenkamer om geliquideerd te worden en dat daarop een ordonnantie geslagen zal worden


folio 519 verso – woensdag 27 november

Missive van kolonel van Drymborn geschreven te ’s-Hertogenbosch met een lijst van gereformeerde officieren van het regiment van generaal majoor van Drimborn


folio 519 verso – woensdag 27 november

Missive van ontvanger Wentholt op een rekest van de regenten van de heerlijkheid Heeze Leende en Zesgehuchten onder de jurisdictie van de genoemde heerlijkheid gepresenteerd aan de Raad om advies


folio 520 – woensdag 27 november

Missive van ontvanger Wentholt op een rekest van de regenten van Aarle Rixtel gezonden aan de Raad om advies


folio 520 – woensdag 27 november

Missive van ontvanger Wentholt op een rekest van de regenten van Erp gezonden aan de Raad om advies


folio 520 – donderdag 28 november

Rekest van Caspar Eijmberts aannemer van het repareren van de Marensedam in de Maas waarop na deliberatie is besloten de Heer Jacob van der Hoeven kwartierschout van Maasland en dijkgraaf en ingenieur Hendrik Draak om het werk op te nemen en een attestatie op te stellen over hun bevindingen


folio 533 – maandag 2 december

Missive van ontvanger Bosschaart met informatie n.a.v. de procedures van executies door hem gedirigeerd tegen Evert Admiraal, Anthony Emaus, Huibert Sam en Nicolaas van Aken gewezen pachters, borgen en medestanders van ’s lands gemaal, gouden en wollen lakens, tabak etc. over de stad ’s-Hertogenbosch


folio 540 – dinsdag 3 december

Rekest van Jacob Coenraats drost van Hilvarenbeek en van mr. Francois van der Hoop landsadvocaat i.v.m. het ontdekken of achterhalen van fraudes door de schepenen van Hilvarenbeek die met name zijn begaan bij het formeren van de quohieren of hoofdgeldlijsten, verwijzend naar de lijsten van 1711 en 1712 over hoofdgeld, kleine specien, personele quotisatie etc. berustend onder secretaris Pieter Timmers


folio 544 – donderdag 5 december

Rekest van de gecommitteerden van de kwartieren Peelland en Kempenland verwijzend naar het plakkaat van 12 februari 1670 en de misbruiken van de generale verbanden binnen de stad ’s-Hertogenbosch en enige hoofdbanken binnen de Meierij, waarover de supplianten als zijn verschenen voor de commissarissen van de Hoge Raad in Holland [met details]


folio 560 – maandag 9 december

Rekest van regenten en gecommitteerden van de geërfden binnen de vrijheid Oirschot in kwartier Kempenland over het omslaan van hun verpondingen [met details]


folio 561 – maandag 9 december

Rekest van de regenten van de heerlijkheid Geldrop in kwartier Peelland met een verzoek aan de Raad om een bedrag van 2000 gl. te mogen opnemen tot betaling van hun achterstallige schulden, wat de Raad voorlegt aan de raad en rentmeester generaal der domeinen


folio 561 – maandag 9 december

Rekest van de regenten van Hilvarenbeek in kwartier Oisterwijk over het omslaan van hun verpondingen e.d. [met details]


folio 563 verso – dinsdag 10 december

Missive van Lambert van Rosmalen collecteur van enige onverpachte imposten rakende de impost van de turf die van buitenaf ’s-Hertogenbosch wordt binnengebracht


folio 569 – woensdag 11 december

Missive van ontvanger Verster als reactie op een rekest van Gerard van Santvoort gewezen admodiateur van de heerlijkheden Boxtel en Liempde toebehorende de graaf van Hornes en er zal een ordonnantie worden uitgegeven van 1000 rijksdaalders


folio 570 verso – woensdag 11 december

Missive van kolonel van Drymborn over het overlijden van de luitenant generaal de Heer van Amelisweert commandeur van de stad ‘s-Hertogenbosch
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina