Resoluties Raad van State 1703-1748Dovnload 162.88 Kb.
Pagina2/3
Datum22.07.2016
Grootte162.88 Kb.
1   2   3
folio 573 verso – donderdag 12 december

militaire historie: lijst van 16 compagnieën Zwitsers en Grisons met namen van hun commandanten, lijst van ingenieurs met alle namen

folio 581 – zaterdag 14 december

Rapport n.a.v. een remonstrantie van mr. Johan Loijens en consorten wereldlijke participanten in de ¾ delen van een rijdende tiende onder Son tegen schepenen en kerkmeesters aldaar betreffende een resolutie van de Ed: Mo: van 16 maart jl. rakende de reparatie van de kerk te Son, welke remonstrantie wordt overhandigd aan mr. Francois van der Hoop een van de landsadvocaten om advies in deze zaak
folio 581 verso – zaterdag 14 december

Rapport op een bericht van rentmeester Vegelin van Claarbergen waarop na deliberatie is besloten de rentmeester der geestelijke goederen aan te schrijven dat zij bij nalatigheid van de roomse geestelijkheid of van hun rentmeesters in het doen van de nodige reparaties der kerken waartoe zij tienden of andere goederen vanouds gehouden zijn die tienden of andere goederen na voorgaande aanmaning, daarvoor executeren zonder daaromtrent te volgen andere orders als die van haar Ed: Mo:


folio 685 – zaterdag 14 december

Rekest van de regenten van Liempde in kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies


folio 685 – zaterdag 14 december

Rekest van de regenten van Lithoijen gezonden aan de Raad om advies


folio 610 – maandag 23 december

Missive van rentmeester Tengnagel op een rekest van de regenten en ingezetenen van Osch in kwartier Maasland die aangeven dat ze op basis van privileges vrijgesteld zijn van houtschat waarbij de rentmeester der domeinen gelast wordt om de pachters van de houtschat aan te zeggen dat ze de supplianten van hun gerechtigheid en privileges te laten genieten tenzij ze reden hebben om het niet te doen waarover ze binnen 14 dagen een bericht naar de Ed: Mo:


folio 610 verso – maandag 23 december

Missive van rentmeester Tengnagel op een rekest van Willem van Oosterwijk om voor een som van 300 gl. of maximaal 350 gl. aan hem in koop gelieven een huisje met enig land te Dinther onder de administratie va deze rentmeester en wel aan de meest biedende


folio 610 verso – maandag 23 december

Rekest van de ingezetenen van Hoogeloon nl. Jean Tomas cum suis met een verzoek om te mogen volstaan met de betaling van 1/3 van de pachten


folio 611 – maandag 23 december

Missive van rentmeester Vegelin van Klaarbergen op een rekest van de predikant en kerkenraad van Waalre en Aalst waarop na deliberatie is besloten de rentmeester te authoriseren publiek aan te besteden op approbatie van de Ed: Mo: het approprieren van het choor van de kerk te Aalst tot een predikplaats conform de voorschreven voorslag vervat in zijn bericht en mits de kosten daarvan niet de som van 290 gl. te boven gaat


folio 612 – maandag 23 december

Missive van rentmeester Tengnagel op een rekest van de regenten van Oss gezonden aan de raad om advies


folio 612 verso – maandag 23 december

Akte van borgtocht van Jacob Minten burger van ’s-Hertogenbosch voor het bewind van rentmeester des Tombes gepasseerd voor schepenen van de stad op de 11e december jl


folio 615 verso – dinsdag 24 december

Missive van ontvanger Bosschaart waarop na deliberatie is besloten nader te disponeren op de missive van genoemde ontvanger dat hij de data van de resp. betalingen moet opgeven door de pachter Evert Admiraal of zijn medestanders en borgen successievelijk gedaan

folio 637 – maandag 30 december

Rekest van de diaconie der Nederduitse gemeente te ’s-Hertogenbosch met een verzoek om de verhoging van hun inkomsten der gemene middelen met 1 oort stuiver te mogen continueren wat door de Raad wordt geaccordeerd voor de periode van een jaar


folio 639 verso – dinsdag 31 december

Rekest van Frans Thomas cum suis wonende te Hoogeloon in kwartier Kempenland waarop na deliberatie is besloten de supplianten voor de komende 6 jaren mogen volstaan met het betalen van de helft der renten zoals die in het rekest staan vermeld


folio 640 verso – dinsdag 31 december

Rekest van de regenten van Erp te kennen gevende dat deurwaarder Isaac Onkoop [mogelijk Oukoop] op basis van een authorisatie van Harmen cremers het kantoor waarnemende van Johan van Leefdael destijds rentmeester der episcopale en andere geestelijke goederen binnen ’s-Hertogenbosch publiek heeft verkocht in de maand juni van het jaar 1714 een huis of huisplaats met aangelag en verscheidene percelen land gelegen te Erp los en vrij omdat met begroting der renten niets daarvoor werd geboden, voor de som van 400 gl., om daar aan te verhalen de achterstand aan renten t.b.v. het gemene land, de ene van 10 en de andere van 5 gl. per jaar achterstallig sinds 1710 en 1708, samen ca. 60 gl. ; de gebruiker van de landerijen is een zekere Dielis van den Linde, in welke akte voorts worden genoemd deurwaarder Willem van Ginhoven, Johan Vissers collecteur der verpondingen over 1712 en Aart Tijsz. van den Asdonk [met details]


folio 642 – dinsdag 31 december

Missive van C. van der Does commanderend officier te ’s-Hertogenbosch en van monstercommissaris Verster inhoudende een rapport van de reductie van het Bossche garnizoen met als bijlage de rollen van de regimentenAlfabetisch trefwoordenregister op hoofdrubrieken nl. op persoonsnamen, plaatsnamen en zakenregister met verwijzing naar de resp. folionummers van dit resolutieboek volgens de letterlijke tekst waarbij de alfabetische volgorde niet altijd even correct is; bij elke hoofdrubriek staan weer subrubriekjes

letter A

admiraliteiten, Algiers, Amsterdam, Arnhem, Amersfort, St.Andries, Aardenburg, fort St.Anne, Antwerpen, ’t landt van Aalst, Ath, Aken, Aire, Audenaaarde, artillerije, actens, accoorden, arresten of kortingen, de Graaf van Albemale, Van Affelen [commies], N.Aita [kapitein], Graaf van Aarberg, Geertruid van Alphen, Albert van Affelen, d’Abbadie [brigadier], Ammama [generaal majoor], Ardes [luitenant kolonel], d’Amelisweert [luitenant generaal], V. van Affelen [hospitaalsaannemer], Walraven van Arkel, d’Assche [kolonel commandeur markies], Nicolaas van Aken [pachter], N. d’Abbadie [kapitein], Evert Admiraal [pachter], Claude Auger, Van Afferden [landrentmeester], N. St.Amant [kapitein], Joh. Aldenhoorn [mr. tingieter], Arn. Auwaarts [aannemer], Math. Alesieux [gewezen vaandrig], Horatius van Aitzma [kapitein], D.Andree [vaandrig], Willem Arton [kapitein], Jacob van As [ondermajoor], Barent van Altena [aannemer], Joh. Agenlek [schoolmeester], Johannes Abbema [pachter], N. van Aylua [kapitein], Samuel Augier [ingenieur], Pierre Aulnitz [luitenant kolonel]


letter B

den Cuerfurst van Beijeren, het graafschap Bentheim, Braband, de Raad van Braband, Raad van S.M. Willem de 3e koning van Groot Brittannien, Brussel, Bergen op den Zoom, Breda, de Baronije van Breda, de stad Briele, Brevoorde, Blockzijl, de Bourtange, Bellingwoldingerschans, Brugge, Bethune, Bouchain, Bon, borgtogten, de generaliteitsbodens, H. van Bilderbeeck [resident], Gillis de Brut gesegt Barbe de Cloux, N. Bedarides [kapitein], de Bruen [directeur der fortificatiën], Adriaan Box, N. de Blansak [commandeur], Nicolaas de Bourlier [luitenant], Blommaarts [momboir van ’t Overkwartier], van Bommel [pachter en directeur], van Baerle [consul te Algiers], N.Barton [commies te Bonn], Jan Boxtel [gewezen officier], Louis Brenan [gewezen kapitein], Heer van Borssele [ambassadeur in Engeland], de Bringues [kolonel], Bart [onderluitenant], Jaques de Bije [leverancier], C.R. van Budenbroek [kapitein], van Baak [kapitein], Adriaan van Baak [notaris], Belaarts [commies stapelier], van Borssele [rentmeester], Bruneau [vaandrig], Hend. van breugel [secretaris], A.Jaisne de Budel [raadsheer], Bul [commies], Peter van der Burg [notaris], Govert van Boven [schepen], Sas van den Bossche [directeur], Henrij E. de Bachelle [ingenieur], Brielle [ontvanger te delft], E. van Broekhuizen [commandant], Marth. du Bois [gewezen pachter], N. Stempel gesegt du Bois [borg], Franc du Bois [gewezen kapitein luitenant], Jan Bapt. du Bois [aannemer], Carier du breuk [ontvanger], Jean le Brun [kapitein], Nicolaas Bloteling [’s lands timmerman], Chr. de Bos [commies te Venlo], Haleweijn Bosschert [sluismeester], N.Balfour [majoor te Sas van Gent], E.Bilderbeek [onderluitenant], W.Bomgaarts [burgemr. te Roermond], Arnout Bibeuk [leverancier], Joseph Baas, Herman Brouwer, Math. du Bel [pachter te Breda], R.Boekhorst [te Sas van Gent], Bosschaart [ontvanger], Matieu du Bien, Anneken Beujonk, Gerard Beekman [’s lands procureur], Bernhard Buschof [griffier], Pieter Boulee [aannemer], Buneau [ritmeester], A.Broekhuizen [koopbrouwer te Breda], J.H.Berlanus [kapitein], Johan Bebing [luitenant], Facco Bottinga [vaandrig], Frederik de Boer [te Namen], Gerelow Bajanowski [vaandrig], van brakel [rentmeester], Jacob van Brakel [luitenant kolonel], Graaf van Benthem, Graaf van Beesten, N. Baron van Bearn [luitenant kolonel], Petrus Bekude [predikant te Chaan], Sebastiaan Bruelle genaamt la Violette, Brown [kapitein luitenant], E.Boisron [pachter der domeinen], Edsart van Beijma [luitenant kolonel], N.Bonnema, Boneel [predikant te Yperen], Bootsheim [luitenant kolonel], de Berniere [intendant], Alexander Brodie [kapitein], Maria Alb. Gravin van Berlo, Andr. Boeij [drossaard te Geffen], Jan Bostal [gewezen luitenant], Barthol Bostal, Charles Boulands [kapitein], van der Beeke [luitenant generaal], Jaques Bethune [cornet], Antoni van der Burg [predikant], Francois Bierma [kapitein], Batholt van Burmania [vaandrig], V. van den Bergh [gedeputeerde van de Staten Generaal], Johan van den Bergh [kamerbewaarder], Olivier de Bije [kamerbewaarder], V. van Borck [gecommitteerde van de Ed: Mo:], Joh. van Bladel [erfenamen], Bastingius [ontvanger te Bergen op Zoom], Arent van Borssele [kapitein], Math. Blanker [majoor te Huij], Jacom. van der Burg [pachter te Breda], Brouwer [luitenant], Bleijswijk [commissaris van de Staten Generaal], Willem van Batenburg [cadet], van Benthem [kolonel], Burghoorn [commies te Ostende], Jannetje Brummers, Antoni barbier [partizaan], N.Brands, Francois Balanguin, Pieter Barbut [kapitein], M.M. Rossen weduwe Broch, Court van Bockeren, Gravin van Bossu, Adriaan Bout [solliciteur], Corn. Bone [aannemer], de Bils [commandeur te Philippine], Jan Beaulieu [aannemer], Alberta Backer, de Beveren [luitenant kolonel], Bugwitz [kolonel], Pieter van Bleijswijk [commies]
letter C

den Churfurst ’t stift in de stad van Ceulen, den landgraaf van Hessen Cassel, ’t land van Cadsand, ’t land van Cuijk, Campen, Coevorden, de Clundert, Cortrijk, Charelroij, Crevecoeur, contributien, consenten, Fransche, Spaansche, Chur Ceulsche en Chur Beijersche crijgsgevangenen, crijgsraden, convoijen en licenten, classen, cloosters canonissien en canonicquen, correspondentien, commissien, collaterale successie, Cochius [ingenieur], A.Cossin [conciërge te Doornik], A.Costerius [rentmeester], de Caris [commandeur te Ostende], Isaac Cronstrom [brigadier], Joh. Crahaij, Isaac Chevalier [geween luitenant], Cuninghame [vaandrig], James Cuninghame [luitenant kolonel], Crijgtone [vaandrig], Hendrik Couwenburg, Lub. Cole [leverancier], Aug. Canters [aannemer], Joh. Clant [kapitein], de Chatillon [ingenieur], Pierre Courtonne, Cambier [reizend commies], mr. Andr. Caan [ontvanger te Meenen], Castano [aannemer van de broodwagens], Collin Lambert [kolonel], van Citters [commandeur], Jean Cuvelier [kapitein luitenant van de mineurs], Coetier [luitenant kolonel en majoor te Bonn], Christ Croeger [aannemer], Coehoorn van Houwerda [majoor], Joseph Cromrugge [aannemer], Joan Canis [gewezen adjudant], Josua Cuijpers [commies], Hendr. Cuperus [predikant], Thomas Cornop [segeant], Jan Conradin [onderluitenant], N.Croon [opzichter te Crevecoeur], Etienne Cuvelier, Joh. Castel [ordinaris ingenieur], Johan Rudolpf Croeseus [luitenant], Creeft [gewezen luitenant], Samuel Comstant de Robeq [majoor], Reint Wolter van Coeverden [kapitein], Coenraads [drost van Hilvarenbeek], Jan Camps [gewezen wachtmeester], N.Clairet [kapitein], Pierre Casarin [aannemer], André la Coste [luitenant], W.Croll [litenant van de artillerie], Croll [auditeur te Ostende], N.Cradenpoel [vaandrig], Cadogan [minister van Groot Brittannië], de Prins van Chimaij, de Prinses van Chimaij, Jaques Courcelles [gewezen kapitein], S.L.Changuion [predikant te Grave], Catz [erfgenamen van raadspensionaris - ], Calthof [luitenant], Peter Christiaans [boomsluiter te Sas van Gent], Caldebag [commies te Doesburg], Guidion de Contagnest [luitenant], Simon Chatelain [koopman], George Campbel [gereformeerd kapitein], W. van Cotzhuizen [substituut ontvanger], Cluit [vaandrig], Ant. Camphuisen onderluitenant], de la Coclé [luitenant], Willem Couwens [leverancier]


letter D

den Coning van Denemarken, de landschap drenthe, Doesburg, den Doel, Damme, Dendermonde. Doornijk en Doornijkerland, Douaij, Deijnse, Dixmuijden, de Dopff [generaal en gouverneur van Maastricht], van Dewitz [luitenant kolonel], de Heer van Duvenvoorde [ambassadeur in Engeland], Jan Hendr. Draak [pachter], Draak [ingenieur], van Diemen [majoor], van Diemen [gewezen luitenant], van der Does [luitenant], J. van der Does [aannemer], van der Does [luitenant kolonel], Doijs [kolonel en majoor van Doornik], Dedel [contrerolleur], Adriaan van Dalen [leverancier], Dentzler [predikant te Bonn], Gijsbert H. van Drimborn [kolonel commandant], Francois Dallons, Franc. Denik [substituut ontvanger], de weduwe W.Lemkes Anna van Dijk, Darignon [luitenant], Adr. van Dun [ingenieur], de Heer van ‘sGravemoer van der Duin [kolonel], N.Dulmen [majoor te Namen], Jan Danel [gewezen ontvanger], N. van Durven [ontvanger], Doubleux [commies te Yperen], Robert Davion [aannemer], Marinus Daris [aannemer], Andr. van Duuren [aannemer], Jacob Delhaas [pachter van een molen], Corn. Duimen [leverancier], Dannenberg en Diest [luitenants], Jean Descreux [gewezen kolonel], van Dedem [ontvanger], van Dort [kolonel], D.Duuren [vaandrig], Da. Fr. Durand [vaandrig], Pieter Dronsart [koopman], Jean Jaqwues Donef [partizaan], Hend. A. van Dorp [vaandrig], R. van Dors [assistent bode], Duglas [brigadier], Hesselt van Dinter [monstercommissaris], Cornelis Duimen [aannemer], Rogier Dortmont [gewezen inspecteur], Jan Derboven


letter E

Engelandt, Eijndhoven, eed, Gerard Ebben, Elgersma [majoor], van Els [commandeur te Grave], Hendrik van der Elst [aannemer], Isaac Ente [schoolmeester], E.W. Eerewijn [ondervuurwerker], abt van Egternaken, B. d’Eijnatten [Heer van Margraten], Franc. d’Esparon [gereformeerd luitenant], N. Evertz [ondermajoor te Meenen], W. van Erpekum [landsadvocaat], H. van Erp [kapitein van ’s landsrenten], Pierre Enderleij kapitein der Grisons, Andreas Enderleij [kapitein luitenant], Johan Esdré [ingenieur], And. Egoor [provoost te Doornik], S. van Eck [luitenant], C.Empis [baljuw te Meenen], van Eeck [ontvanger], Joh. Essing [schoolmeester te Stevensweert], Jan Elfering [commies te Damme], Casper Eijmberts [aannemer], Emmerij [commies], Emmama [generaal majoor], de weduwe Exelersletter F

Frankfort, generaliteitsfinancien, fortificatiën, forten, magasijnen van graan brood vivres en fourage, Focking [ontvanger], Hendr. van Flodorp [predikant], van friesheim [luitenant kolonel], L. Pierre Fouquet [aannemer], N. del Fosse [aartsdiaken], N. der Fosse [Heer van Marquais], Joseph Françano [aannemer], Fonson [contrerolleur te Yperen], Pieter Feelink [auditeur militair], B. van Fagel [gouverneur te Sluis], Gerard Fijting [gewezen contrerolleur], Joh. Feijlingius [predikant te Venlo], N.Fullenius [ontvanger], Ditlof van Flohr [kolonel], Isidore le Felle [gewezen ontvanger], Jacob Fiers [aannemer], Franc. Fromage [gewezen partizaan], A.Antony Flink [ontvanger], B. de la Feuillade


letter G

de provincie van Gelderland, Overquartier van Gelderland, Groningen, Grave, Geertruidenberg, ‘sGravenhage, Gent, ’t Sas van Gent, St.Gelain, garnisoenen, geestelijke goederen, geannoteerde goederen, gevangenen, la Grave [ingenieur], Guicheret cum suis, Gijseling [luitenant], Jacob Gijseling [aannemer], de weduwe van provoost Gilmar, Gomarus [commies te Grave], Franc. Gerrier [sergeant], Peter van Grotenraij [luitenant], Ger. van Grotenraij [vaandrig], Hendrik van Grotenraij [kapitein], de Heer van Geldermalsen [gedeputeerde van de Staten Generaal te Antwerpen], Fred. Graffenried [kapitein], B.Germain [gewezen ontvanger], Gallonie [pachter], Hubert le Gros [luitenant kolonel], Jan de Gotte [aannemer], Theod. Granatier [ondermajoor te Yperen], Giovanni, Robert Goes [extraordinaris envoijé namens de Staten Generaal te Kopenhagen], van der Goes [commies der financiën], Provestins [ commandant van Veurne – generaal majoor], Gabriel Gaudert (?) [chirurgijn], W.Graswinkel [erfgenamen van ontvanger -], Hendrik Gerrits [aannemer te Sluis], van Geuthem [kolonel], Peter van Goens [kapitein], D. de Groen [pachter te Steenbergen], Arent Gankema, N. de Groot [Heer van Strucht ?], Guemar [predikant], van Grient [vaandrig], Grenu [luitenant], de Gumoins [luitenant kolonel], weduwe en borgen van J.Giesenburg, van ‘sGravemoer [kapitein], Corn. Gronsvelt [ondermajoor], Pierre Gaudan [luitenant], Gheler [secretaris van Z.M. van Denemarken], Jan Godin [majoor], W.Groulaert [ontvanger van Daalhem], Claas Gerrits en consorten, S. van Glabbeek [kapitein]


letter H

Churfurst van Hanover, de provincie van Holland, hogen raad van Holland, de provincie van Henegouwen, ‘sHertogenbosch, de Meijerije van ’s-Hertogenbosch, Hasselt, Hulst, Hulsterambagt, Helmont, Heusden, Harlingen, Huij, militaire hospitalen, Gijsbert van Hogendorp [ontvanger generaal der unie], Math. Heutz [controleur van de tollen], Havius [ontvanger], Adam Hogendijk, Franc. Heijman [aannemer], Graaf van Hompesch [luitenant kolonel], N.Hochwater [controleur te Aire], mr. Zeher ten Holten [erfgenamen van -], N.Hasevoet [stadhouder van de kwartierschout van Peelland], Vrouwe van Houpertingen, Hertel [kolonel en majoor te Namen], Antoine Houzé [gewezen kapitein], Prins van Holstein-Beek [gouverneur], A.Z. van Haarsolte [kwartierschout van kwartier Oisterwijk], Johannes Hoppenbrouwer, Fr. Heijkoop [commies te Meenen], Pieter van der Haar [vaandrig], Bonef. van der Haar [griffier], N.Haan [kapitein], Fr. van der Hoop [landsadvocaat], Hoijer [reizend commies], Bapt. Hulff [griffier te Douaij], Heer van Hagedoorn [Fr. de raer ?], M.Hanecourt [koopman te Meenen]Jan Harmense [aannemer], Hopping [reizend commies], Wigbolt Hoorn [predikant], H.Hoogheide [gewezen auditeur in Spanje], Jan de Haas [gewezen pachter], C. van Honstede [kapitein], J.Hillebrands [luitenant], Chr. Wern. van Hoonhorst [vaandrig], Willem van Haanswijk [pachter], N.Hanecroth [kapitein], Hertel [directeur], L.N.Hofferda [kapitein], Salomon Hirtzel [kolonel], Jaques Hirsel [vaandrig], And. Ant. Haan [vaandrig], de Heer Heidefelt [resident van de keurvorst van Beieren], Louis van Hompesch [brigadier], Corn. Heinsius [ontvanger van Cuijk], Pierre Henrij, Hop [thesaurier generaal], N. de Haze [luitenant], Jan de Hertog [collecteur], van Holsten [luitnant kolonel commandant te Huij], de weduwe van majoor Henleth, D.Hoijsema [kapitein], Andries Hendriks [pachter te Sluis], Jacob van der Hoeven van Heeswijk [kwartierschout van Maasland], N.Haarsma [luitenant], N.Hardenbroek [kapitein], van Haarsolte [luitenant kolonel], Alexander Hutschison [luitenant kolonel], J.D. van Heckeren, van Heeckeren [erfgenamen van hoogschout -], Hend. Huinninck [commies te Hasselt], Christ van Houcke [solliciteur – resident te Moskou ?], Hendrik van der Hulst, Steven Hopman [koopbrouwer], Carel Ph. van Huffel [ontvanger], Sara (?) Hondius [leverancier van de couranten], H.Horstenius [predikant], de weduwe van Gabriel Joseph Hoverland, de weduwe van raadsheer Hurgronje


letter I

Isendijke, de stad van Iperen, informatien, N.Isendoorn [luitenant], N.Idsinga [brigadier en gewezen majoor te Meenen], Ivoij [generaal majoor te ’s-Hertogenbosch], N.Issel [brigadier en kolonel van de artillerie], Gaspar Ivoij [luitenant en kwartiermeester generaal], Idserda [commies te Ath], Dirk Michielsz. van Iersel, Israël [majoor de brigade en kapitein], Bern. Hend, van Ittersum [ritmeester]Imbone [gewezen ontvanger]


letter J

St.Janssteen, ’s lands binnen- en buitenjachten, Jager [adjudant commissaris], Jaussaud [directer der fortificaties], Hend. de Jong [te Olne], Jassoi [ritmeester], Franc. Jaupain [directeur der posterijen in de Spaanse Nederlanden], de Jekermans [kapitein en majoor de brigade], George Jalhaij [aannemer], N.Jardyn [majoor te Zoutleeuw], Wilhelmina Joland [linnenbewaarster op ’s lands jachten], J. de Jong [stadhouder van de kwartierschout van kwartier Kempenland], Frederik Jenelt, Eugenius Jallet [kapitein], Ernst van Jerusalem [auditeur], N. de Jong [ontvanger te Sluis], Jacob Juine en H. de Joode, Gerrit de Jode [aannemer], Maria Brands weduwe van Peter Jansse


letter K

den Keijser, de ampten Kriekenbeek en Kesssel, ’t fort de Knokke, kerken, V. van Kniphuijsen [gewezen commissaris deciseur te Maastricht], W.Kikking [pachter te Valkenburg], Samuel Keesen [deurwaarder te ’s-Hertogenbosch], Albert Kosten, Adriaan Kirkhoven [aannemer], de Graaf van Konig [minister plenipotentiaris van de keizer op de handeling van de Barrrière = Barrière-tractaat], Jan Willem Kuiper [aannemer], Keijser [kapitein luitenant], N.Keijser [opzichter te Hasselt], de Heer van Kempenaar [gecommitteerde van de Ed: Mo:], Johan Kams [gewezen wachtmeester], A. van der Kil [leverancier], Mathijs Koen [gewezen kapitein], Kock [chirurgijn generaal], Steven Kroon [commies te Crevecoeur], Kinschot [commissaris generaal van ’s lands legerschepen], Cornelis Kluit, Tinco Regn. de Kempen [ontvanger], W.M.Ketler [kapitein luitenant]


letter L

de Prins ’t land en de stad Luijk, de provincie en stad van Limburgh, de provincie en stad van Luxemburgh, Lieroort, Lillo en Liefkenshoek, de Langakkerschans, generaliteijts loterijen, liquidatien, leengoederen, A.Lambregts [commies van ’t magazijn te Bergen op Zoom], Edmond Lambregts [commies in ’t fort de Knokke], Laurens Lobri [opzichter], Heer van de Leck [luitenant generaal], N. van Leefdael [rentmeester], Lancel [klerk], Frans Lintz [aannemer], Horso Aisma van Lauta [dubieus – kapitein], Collin Lambert [gewezen kolonel], N. le Vraij [commies te Luik], Carel de Lille [gewezen administrateur van ’s lands veldkas], Allard van Leeuwen [vaandrig], Joseph Jamar de Liboij [luitenant], Corn. Joh. van Lambergen [predikant], Willem van Loo [commies te St.Andries], Caspar Liethij [luitenant kolonel], Barent van Lijbergen [schatbeurder], Joh. Leijendekker [predikant], Aaltje van Dijk weduwe Lembkes, Jan Fred. Baron van Lobos. La Lane [gewezen ontvanger], Graaf van Lottum [kapitein], Paulus Loef [procureur], Linderoth [vaandrig], A. van Limburg [luitenant wagenmeester], van Lankeren [ontvanger], Govert van der Linden [aannemer], Bodingius van Laar [predikant], Gerard Lindenhorius [predikant], Jan van Leusgrave [koster], Jacob de Lange [garde meubles], And. Ger. van Laar [schepen], Adr. van Lijnden [kolonel], La Lau [koopman


letter M

den Czaar van Moscovien, den Hertog van Mecklenburg, Maastricht, Meurs, Mons, de stad en roede van Meenen, Montfort, Mechelen, militaire saken, oorlogs magazijnen, monsteringen, munte, gemeene middelen, Johannes Martni [predikant], Mellama [directeur fortificatiën], J. van Meulekom [deurwaarder], Meijboom [ingenieur], Nicolaas Malvoisin [cornet], Hendr. van der Meulen [molenaar], Jacob Hiskia Machado, Marquette [guverneur en kolonel], de Moor [directeur der zeewerken], Simon Maclorro [pachter van de Brabantse zwijgende landtol], Eluther Mazure, H. van Maurijk [controleur], erfgenamen van J. van Maurijk, N.Mackaij [vaandrig], N.Moutraij [luitenant], N. Macklaij [luitenant], Godfrid Mascamp [majoor], Marlet [ingenieur], van Munster [auditeur], Donald Macqueen [majoor], Peter Kemp van Moermont [gewezen ontvanger], H. du Mont [luitenant], N. Meulenaars [bankier], Willem van Middagte [kapitein], Jos Meuwse [auditeur], weduwe van mr. Jacob martini, Hendrik Muller [aannemer], N.Muller [directeur], Jasper le Maitre [aannemer], Jan van Meegen [gewezen pachter], Joh. Mom [opzichter te ’s-Hertogenbosch], Adr. van Meurs [ontvanger te Hulst], Jacob de meijer [advocaat], Nicolaaas Magnet [predikant te Luxemburg], Joseph Montij [ingenieur], Gerard Moor [ingenieur], Jos. ter Meer [gewezen commies te Bethune], Pieter de Meij [aannemer], Jacob de Meij [baljuw], Maria Minkten, J.B.Megante [gewezen leverancier], Christ Muiser [kapitein], Vrouwe van Mierlo, G. van meth [kapitein van de guides], Elie Maurin [ingenieur te Mons], Jan Marvillard [majoor], Jan Matourné [aannemer], Murraij [luitenant], de Maretz [rentmeester], Cornelis Monteri [aannemer te Bergen op Zoom], Antoni Mertral [kolonel], Marienburg [luitenant], George masterstek [predikant], Jan Merkelbach cum suis, Graaf van Manderscheid, de Monteze [generaal majoor], Meij [kapitein], Meijers [kapitein en majoor de brigade], T du Mont [majoor], Jan Man [onderluitenant der artillerie], van Massenbach, van Meekren [vaandrig], Mackleod [luitenant], weduwe van assistent bode Barent Mauritz, Steven Munnikhuisen mr. van de artillerie], V. van Meinertzhag [dubieus – envoijé van Pruissen]1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina