Resoluties Raad van State 1703-1748Dovnload 186.7 Kb.
Pagina1/3
Datum22.07.2016
Grootte186.7 Kb.
  1   2   3
Resoluties Raad van State 1703-1748

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

BHIC toegangsnummmer 178

inv.nr. 264 dienstjaar 1707 [2e deel] – 26 microfiches waarvan microfiche 1 t/m 6 zijn gereserveerd voor de index; elk microfiche telt 63 opnamen

De bewerking in 255 en 256 is toch niet geheel bevredigend gebleken en daarom ben ik weer teruggekeerd naar een ruimere uitwerking van de akten die de Meierij van ’s-Hertogenbosch betreffen om niet al te veel detailinformatie verloren te laten gaan voor de lokale historici van de Meierijse dorpen en steden.

Wie niet binnen het gebied van de Meierij van ’s-Hertogenbosch woont zal met deze digitale bewerkingen misschien niet veel [kunnen] doen en de ‘resoluties van de Raad van State’ niet zo snel raadplegen, maar het is goed om te weten dat het hier gaat om overheidsarchieven die de hele Republiek der Verenigde Nederlanden bestrijken, vooral toegespitst op de generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden, en de centrale indexen geven heel veel informatie over bv. alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen als predikanten en roomse geestelijken uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, buitenlandse betrekkingen, activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties e.d., schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden, oude kapellen die als schoolhuis werden ingericht, allerhande militaire informatie m.b.t. munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen, kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond bepaalde processen en noem maar op. Het is dus historisch gezien een uitzonderlijk interessante bron voor onderzoekers van allerlei pluimage.

Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!

Dit register is met een prachtig handschrift uitgewerkt.

PS de registers zijn niet overal spellingvast dus enige creativiteit is geboden bij het raadplegen ervan maar men heeft directe steun door de kernwoorden die in de marge staan vermeld
Meierij van ’s-Hertogenbosch
folio 1276 – 30 juni

Rapport op een rekest van de Raad van Brabant gepresenteerd aan de Raad van Staten van Holland en West Friesland als interveniërende voor de bezitters van de tienden van Berlicum en door de genoemde Raad doorgestuurd naar de rentmeester van de episcopale goederen te ’s-Hertogenbosch, waarop gedelibereerd is en in acht is genomen dat duidelijk blijkt uit het genoemde rekest dat het different alleen aankomt op het jus patronatus welke de heren gecommitteerden Raden als gesuccedeerd in het recht van de abt van Berne, sustineren haar te competeren in de kerk van Berlicum en waarvan het tegendeel gesustineerd wordt door de classis van ’s-Hertogenbosch ten anderen, dat haar Ho: Mo: bij resolutie van 29 februari 1668 en 11 juli 1695 aan zich gehouden hebben de dispositie in zaken van die natuur en aangeschreven aan de Raad van Brabant, geen provisie van justitie daar in te verlenen


folio 1296 verso – 1 juli

Rekest van de regenten en ingezetenen van Blaarthem in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie


folio 1297 – 1 juli

Missive van de gecommitteerden van de Groenendijk over het omslaan van de middelen over de polders beneden de Groenendijk nl. 9 stuivers per mergen


folio 1304 – 2 juli

Missive van rentmeester Johan van Leefdael der episcopale en andere geestelijke goederen in de meierij van ’s-Hertogenbosch n.a.v. een missive van de Raad van Brabant met als thema de executie tegen de bezitters van de tienden van Berlicum en over de betaling van het traktement van de predikant aldaar alsmede de vacature aan het classis [met nadere details]


folio 1304 verso – 2 juli

Missive van rentmeester Martinus des Tombes in verband met het doorsturen van zijn rekening


folio 1308 – 4 juli

Missive van ontvanger Benting en Wentholt op een rekest van de regenten en ingezetenen van Tongelre in kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies


folio 1308 verso – 4 juli

Missive van de ontvangers Bentingh en Wentholt op een rekest van de regenten en ingezetenen van het dorp Nuenen in kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies


folio 1308 verso – 4 juli

Rekest van de regenten van Haaren in kwartier Oisterwijk met een verzoek om gelden te mogen opnemen


folio 1315 verso – 4 juli

Rapport op een rekest van de schepenen van Hoogeloon Hapert en Casteren met een verzoek om remissie


folio 1329 – 5 juli

Rapport van thesaurier generaal Hop op een rekest van de regenten en ingezetenen van Casteren in kwartier Kempenland gezonden aan de Raad om advies, gevolgd door een rekest van het dorp Strijp met dezelfde strekking


folio 1330 – 5 juli

Rekest van Matthias Theodorus Heuts controleur van de tollen van Lith en Middelaar gecollecteerd wordende te Venlo, waarop na deliberatie goedgevonden is dat tot zijn behof een ordonnantie geslagen zal worden van 315 gl. tot betaling van het half jaar traktement op de laatste dag van de voorbije maandag


folio 1331 – 5 juli

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch als bericht op een rekest van de regenten van Cromvoirt en Esch in kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 1333 – 6 juli

Rapport op een bericht van de ontvangers Bentingh en Wentholt op een rekest van regenten en ingezetenen van het dorp Nuenen in kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies


folio 1342 verso – 7 juli

Missive van ontvanger Schimmelpenning van der Oije met zijn bezwaren tegen een apostille van de generaliteitsrekenkamer op zijn rekening meebrengende dat hij zou moeten overleggen een verklaring van de raad en rentmeester generaal der domeinen van inhoud dat de geremitteerde sommen van resp. de dorpen in het kwartier Peelland die gebruikt zijn

ter aflossing van kapitalen
folio 1348 – 7 juli

Rekest van drossaard en schepenen van Moergestel in het kwartier van Oisterwijk met een verzoek om remissie


folio 1357 verso – 8 juli

Rapport op een rekest van de schepenen van Bakel te kennen gevende dat de schepenen van Bakel in het jaar 1700 hebben kunnen goedvinden op 5 oktober van hetzelfde jaar, tegen alle rechten in, een weduwe tot borgemeester van Bakel te nomineren en aan te stellenwaar tegen genoemde vrouw maar de weduwe heeft via de Ed: Mo: op 1 maart 1701 gedaan gekregen dat ze uit die functie ontslagen moest worden en er zou een manspersoon belast worden met die bediening [met nadere bijzonderheden]


folio 1361 – 9 juli

Missive van de Heer van Ameliswaard generaal majoor en commandeur van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat Michiel Westhoven soldaat onder het Churpaltzisch regiment van Lubek ’s nachts tussen de 2e en 3e juni, nadat hij tevoren nog had geprobeerd te vluchten uit de gevangenis, en de volgende dag stond ter dood geëxecuteerd te worden, de boeien van zijn benen heeft weten te krijgen en vervolgens door een binnenmuur van een halve steen dik heeft weten te breken en naar boven te gaan, dat de vrouw van de knecht van de geweldige provoost dit gewaar werd uit haar bed is opgestaan en door een venster is geklommen om de onderwacht, die op de Franse krijgsgevangenen acht moest slaan, daarvan in kennis te stellen, dat dezelfde met de provoost de genoemde gevangene van boven gehaald hebben en heeft hem wederom gezet in de riool hetgeen wel de meest veilige plaats is van de gevangenis, maar dat hij de gevangene daarin ongeboeid heeft gelaten en ook niet voor een schildwacht had gezorgd niettegenstaande de korporaal van genoemde wacht hem zulks had aangeraden en gecommandeerd, totdat eindelijk gebeurd was dat genoemde gevangene dezelfde morgen tussen 9 en 10 uur, nadat de provoost hem het rapport had voorgelezen van wat er gepasseerd was, hij uit het riool wist te ontkomen. niet door geweld, maar door de deur, die na de visitatie van de gevangenis open was blijven staan en noch de deur, de sloten of grendels geforceerd te hebben uit de riool heeft kunnen ontkomen, tenzij iemand van buiten hem behulpzaam is geweest en de deur van de riool voor hem heeft geopend; de commandeur heeft niemand anders met meer fundament daarvan kunnen verdenken dan de geweldige provoost, zijn knecht en diens vrouw, bij wie de sleutels van de gevangenis berusten en heeft deze personen in arrest laten stellen om ze over het voorval nader te horen en de gebeurtenis te onderzoeken volgens de stukken die er van zijn, die hij ook met de missive heeft doorgestuurd naar de Ed: Mo:, omdat hij zich verplicht voelt om de ingewonnen informatie aan de Ed: Mo: door te geven, omdat hij hen in kennis wil stellen over de mesuses [misbruiken] en kwade gedragingen van de bedienden die zijn zelf hebben aangesteld zoals daar zijn de auditeurs militair, de commiezen van ’s lands magazijnen, geweldige provoosten en anderen en dat hij derhalve die zaak aan de krijgsraad van het garnizoen in de stad niet heeft durven overgeven zonder alvorens de Ed: Mo: te informeren en de orders van die kant heeft willen afwachten; de stukken worden overhandigd aan mr. Florus Pieter Pittenius een der landsadvocaten om te adviseren of en hoe daarin behoort geprocedeerd te worden


folio 1367 – 9 juli

Rekest van de regenten van Netersel in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie


folio 1368 verso – 9 juli

Rekest van de regenten van Oss aan wie executoriaal is verleend ter invordering van de restanten van de verpondingen over 1704


folio 1369 – 9 juli

Missive van de ontvangers Van der Helst en Nieland met verzoek aan de ontvangers der gemene middelen om alle ampliaties en resoluties door te sturen die binnen hun district bekend zijn of veranderde zaken in de ordonnanties


folio 1370 – 9 juli

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Adriaan van Tongeren uit Middelrode onder kwartier Peelland aan wie i nerfpacht waren gelaten voor 12 gl. per jaar twee percelen nl. een perceel hooiland aan de Voogelstraat en een stuk teulland op den Hostacker en dat de suppliant wel genegen zou zijn de erfpacht af te lossen tegen de 25e penningen doch dat genoemde rentmeester moeilijk doet t.a.v. het ontvangen van die penningen omdat hij daartie niet gemachtigd zou zijn, waarop de suppliant de Ed: Mo: verzoekt hem daartoe wel te machtigen


folio 1371 – 9 juli

Rapport ban thesaurier generaal Hop op een rekest van Jacques Francois du Puij gereformeerd luitenant in dienst van de staat te kennen gevende dat haar Ed: Mo: hem suppliant enige jaren geleden heeft geauthoriseerd tot het achterhalen van enige verduisterde geestelijke goederen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch en dat hij suppliant uit kracht van dien heeft ontdekt de watermolen te Dommelen, een rente van 300 gl. ten laste van het dorp Heeze bij Leeende het klooster van Dommelen toebehorende, hetgeen jaarlijks door de pater van het klooster getrokken was gelijk mede een kapitaal van 1000 gl. dat dit klooster te Someren onder enige boeren had uitstaan, verder nog een rente van 300 gl. staande op het dorp Someren dat jaarlijks werd getrokken door het klooster van Soeterbeek en ten slotte een huis en landerijen genaamd Ten Slieve tot haar afsterven toe bezeten geweest door de religieuze Jouffrouwen Vaal, Pollaart en van Eick die tevoren in het klooster te Hooidonk leefden, welke stukken allemaal onder thesaurier generaal Hop berusten, waarvoor de suppliant een toeslag verwacht te krijgen maar op dat verzoek gaat men niet in


folio 1388 verso – 13 juli

Rekest van regenten en ingezetenen van Woensel in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie


folio 1389 – 13 juli

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Cromvoirt in kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 1389 verso – 13 juli

Rapport n.a.v. een bericht van de ontvangers Schimmelpenning van der Oije en Bartholt van Wentholt op een rekest van schepenen en regenten van Bakel in kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies


folio 1403 – 15 juli

Rapport van Hop op een bericht van de rentmeester Van Slingelandt op een rekest van Alexander van Pallant abt van Sint Geertruid te Leuven te kennen gevende dat hij suppliant en zijn voorgangers abten hebbende het recht van patronaatschap en collatie van alle beneficies in de kerk van Oisterwijk, gerechtigd zijn om te genieten, zoals sinds ondenkelijke tijden, zonder oppositie of contradictie van iemand, hebben genoten een dubbele portie in gremio of in massa van goederen der altaristen, vicarissen of gremisten van Oisterwijk en verzoekt de Ed: Mo: de rentmeester te ordonneren de achterstallige jaren van de dubbele portie prompt uit te betalen en in het toekomende daar in te continueren of tegen het predikantstraktement te laten rescontreren; het zou gaan om een bedrag van 299 gl. en 10 mud + 8 lopensen rogge


folio 1404 – 15 juli

Rapport op een rekest en bescheiden van de regenten van Veldhoven, Zeelst, Blaarthem, Vessem, Wintelre, Knegsel, Oerle en Meerveldhoven met een verzoek om remissie


folio 1409 verso – 15 juli

Rekest van schepenen en regenten van Middelbeers in kwartier Kempenland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]


folio 1411 – 15 juli

Instructie in 17 artikelen gevolgd door een van 10 artikelen voor de commiezen of klerken van de ontvanger generaal van de Staten generaal der Verenigde Nederlanden gebruikt wordende ter administratie van zijn kantoor


folio 1420 – 16 juli

Missive van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen op een rekest van regenten van Enschot in kwartier Oisterwijk gepresenteerd aan de Raad om advies


folio 1420 verso – 16 juli

Missive van de ontvanger Schimmelpenning van der Oije op een rekest van regenten van Helmond in kwartier Peelland


folio 1423 verso – 18 juli

Missive van rentmeester Thomas van Berestein op een rekest van de gezamenlijke hoevenaars onder zijn administratie te kennen gevende dat de regenten der dorpen waaronder die hoeven liggen de reële en personele lasten invorderen op basis van een bepaalde boet


folio 1434 verso – 20 juli

Rekest van Mr. Hendrik Verbeek te Aarle Rixtel klagende dat hij als eigenaar van een zekere hoeve genaamd de Nieuwe Hoeve waarvan het huis al vier jaren geleden is getransporteerd van de grond van Lieshout op die van Aarle alwaar de weiden en meeste landerijen liggen, ten onrechte geëxecuteerd wordt over hetgeen hij niet schuldig is door Willem Swinkels cum suis gewezen borgemeesters van Lieshout op basis van een door de Ed: Mo; verleend executoriaal en wenst over deze kwestie graag nader overleg [met details]


folio 1439 – 20 juli

Missive van rentmeester Thomas van Berestein geschreven in Den Haag als bericht op een rekest van Pieter van Heeswijk pachter en molenaar van ’s lands hoeve en molen te Bergeijk over de geleden schade door staatse en vijandelijke legertroepen die in Bergeijk tweemaal hebben gekampeerd en de dorpelingen zijn beroofd en geruïneerd, dat er veel afgebrande of omver geworpen huizen zijn die inmiddels verlaten zijn en de dorpelingen zijn naar elders getrokken vanwege hun kostwinning, de helft van de landerijen liggen er ongecultiveerd bij en het gemaal is zeer gering, de korenprijs is uiterst laag en de suppliant kampt met de nodige achterstallige pachtpenningen en verzoekt om remissie


folio 1439 verso – 20 juli

Rekest van de regenten van Alem in kwartier Maasland net verzoek om remissie


folio 1440 – 20 juli

Rekest van de regenten van het kleine en gans verarmde dorpje Knegsel in kwartier Kempenland bestaande uit ca. 40 huizen of woningen voor het merendeel van leem, verzoekende om remissie


folio 1445 – 21 juli

De heren Aduart en Van Slingelandt als bemiddelaars in een akkoord tussen Jan van Son en de schepenen van het dorp Moergestel geassisteerd door Mwr. Noclaas van Saanen en Johan Lissant zijn advocaat en procureur aan de ene kant en Abraham van Rotterdam stadhouder van het kwartier van Oisterwijk aan de andere kant geassisteerd met Mr. Batholomeus van leeuwen en Pieter Bloteling zijn advocaat en procureur


folio 1444 – 21 juli

Missive van ontvanger Graswinkel op een rekest van de regenten van Blaarthem in kwartier Kempenland wat is doorgestuurd naar secretaris Van Slingelandt


folio 1444 – 21 juli

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Pieter van Tilburg over de taxatie van twee perceeltjes land te Rosmalen en de schouw van de waterloop daar langs lopende welke stukjes land men in cultuur wil brengen omdat het steriele gronden betreft et ene perceel 1 lop. en 17 roeden en het andere 6 lop.


folio 1458 – 22 juli

Missive van ontvanger Graswinkel op een rekest van regenten en ingezetenen van Gestel bij Eindhoven in kwartier Kempenland gezonden aan de Raad om advies


folio 1458 verso – 22 juli

Rekest van de regenten van Dommelen in kwartier Kempenland met een verzoek om remissie


folio 1459 verso – 22 juli

Rekest van Johan Bull commies van ’s lands magazijn te ’s-Hertogenbosch met het verzoek hen te verlenen een ordonnantie van 128 gl. 8 st. te betalen bij assignatie op ontvanger Van Hoeij over verschoten gelden door hem gedaan aan het schoonhouden van meubels en het huis door hem bewoond sedert 26 september jl. zoals in de declaratie staat aangegeven


foli o1459 verso – 22 juli

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Johan van den heuvel gewezen pachter van ’s lands korenwindmolen te Hoogeloon verzoekende om een ordonnantie van 302 gl. 15 st. door hem verschoten aaan de noodzakelijke reparatie van genoemde molen


folio 1461 – 23 juli

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Nicolaas jan Huiberts te kennen gevende dat hij bij de verkoping in ‘sHertogenbosch in 1704 van enige geestelijke goederen o.a. heeft gekocht een erfcijns van 125 gl. voor een hoeve en landerijen te Nuland toebehoord hebbende aan het klooster van de Fraters en dat hij nu heeft gehoord dat die hoeve is verkocht met een zodanige vrijdom en gerechtigheid die als van ouds aan de hoeve hebben toebehoord; dat ook is bedongen dat de bewoner sis vrijgesteld van het borgemeesterschap en andere lastige dorpsbedieningen, dat echter nu onlangs de suppliant tot borgemeester is aangesteld maar hij heeft geweigerd de eed af te leggen [met andere details]


folio 1466 verso – 25 juli

Memorie van het classis van ’s-Hertogenbosch over de jaarlijkse visitatie van de scholen en kerken binnen hun district


folio 1467 – 25 juli

Rekest van de provisoren en voorstanders van de Tafel der Armen te Oirschot in kwartier Kempenland verzoekende om vernieuwing of renovatie van de letteren executoriaal van 31 juli 1700 voor een periode van 3 jaren om de onwillige betalers van de armentafel zowel binnen als buiten het dorp te kunnen dwingen tot betaling


folio 1479 verso – 26 juli

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Albert Oevering die verzoekt om in erfpacht te mogen hebben 15 morgens broekland genaamd de Haaren onder Rosmalen met nog een stukje hei aldaar voor een som van 20 gl. per jaar


folio 1486 verso – 27 juli

Rapport op een bericht van ontvanger Schimmelpenninck van der Oije op een rekest van de regenten van Helmond welk rekest is overhandigd aan de raad en rentmeester generaal der domeinen en ontvanger Van der Helst i.v.m. de geremitteerde imposten over 1702


folio 1487 verso – 27 juli

Missive van rentmeester Thomas van Berestein op een rekest van de gezamenlijke pachters van ’s lands hoeven onder zijn administratie welk rekest wordt doorgestuurd naar de raad en rentmeester generaal der domeinen om advies


folio 1489 verso – 27 juli

Missive van de ontvanger der confiscaties mr. Isaac Verster over de goederen en effecten van de Spaanse onderdanen van Koning Karel III


folio 1493 verso – 28 juli

Rekest van Gerard Willem van Grimbergen drossaard van de heerlijkheid Berlicum en Middelrode in het kwartier van Maasland inhoudende dat hij suppliant enige collecteurs, die via publieke aanbesteding op het collecteren der gemene middelen en de Franse contributies , die de dorpen waren aangeschreven, hadden verpacht en overgenomen , hadden laten calangeren en in de boete slaan, ter oorzake hij had laten publiceren dat ze zitdag zouden houden zonder voor die publicatie een behoorlijk zegel gebruikt te hebben volgens de ordonnantie op het zegel, waarvan de suppliant meende vrijgesteld te zijn [met details]


folio 1498 – 29 juli

Rapport op een rekest van de regenten van Udenhout, Berkel Enschot en Heukelom gezonden aan de Raad om advies i.v.m. de borgemeestersrekeningen over 1698-1705 [met de nodige details]


folio 1506 verso – 29 juli

Missive van rentmeester Johan van Leefdael en ontvanger Guilliam van der Helst om met Jacob Minten koopman te ’s-Hertogenbosch te conveniëren over de koop van een zeker huis wat voorheen de brouwerij is geweest van het klooster achter de Tolbrug waarvoor de hoogste prijsstelling was gesteld op 1500 gl.; idem de verkoop aan Willem Vregge van het klooster van Sint Geertrui te ’s-Hertogenbosch


folio 1518 – 1 augustus

Verbaal van de heren Deedem en Van Weede die onlangs in Brabant zijn geweest op de verpachting der tienden waarin de volgende punten zijn opgenomen:

dat Nicolaas Hoppenbrouwer president-schepen te Oirschot, Johan van de Kerkhoff president der gezworenen te Oirschot en Bartelt Beuken president der raadsmannen aldaar op hun erfgenamen zullen worden gecondemneerd m.b.t. een som van 828 gl. door Cornelis Spapen gewezen borgemeester van Oirschot over 1695 betaald is van wijlen Maarten Christiaan Sweeerts de Landas Heer van Oirschot aan genoemde Spapen
folio 1531 – 2 augustus

Missive van rentmeester Johan van Leefdael die wordt gemachtigd aan de meest biedende te verkopen, na voorgaande affixie [= aanplakken] van de biljetten, het erfke land omtrent 25 roeden liggende aan de heide te Rosmalen als ook enig ander land onder zijn administratie vallende


folio 1531 – 2 augustus

Missive van rentmeester Thomas van Berestein gemachtigd om de noodzakelijke reparatie te laten verrichten aan ’s lands korenwindmolen te Someren


folio 1531 – 2 augustus

Na deliberatie is goedgevonden te verzoeken en te machtigen de heren de la Bassecour en Daandels de gedeputeerden die in commissie langs de Maasstroom komen om voor de minste prijs op approbatie te conveniëren net N.Escher over de huur van diens huis gelegen binnen de stad ’s-Hertogenbosch bij de ‘glasblaserie’ om te dienen als logement voor de heren gecommitteerden


folio 1533 verso – 3 augustus

Het advies van mr. Florus Pieter Pittenius een van ’s lands advocaten op een missive met verscheidene bijlagen van de Heer van Ameliswaard generaal majoor en commandeur van ’s-Hertogenbosch en op een rekest van Johan Bart geweldige provoost te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat hij in detentie heeft gehad een zekere Michiel Westhooven soldaat in het regiment van de overste Lubek ‘den selven Westhooven tot twee distincte reisen, de laatste reise tusschen den 2 en 3 junij, getrgt heeft uit de geweldige te escapeeren, dog dat den selven doemaals op de daat geattrappeert zijnde, in ’t bijweesen van een corporaal en sijne geheele manschap geset is in een riool, zijnde de aldervaste en secuerste plaatse vande voors. geweldigen, dat den gem: Westhooven voor de tweede maal getragt hebbende uit te breeken, den suppliant twee uuren daar naa uit precautie met sijn knegt bij den gemelten soldaat in het riool gegaan is en den selve gevisiteert heeft of hij eenige breekinstrumenten was bij sig hebbende, dog geen van dien vindende hij met sijn knegt gerustelijk uit het voors. riool gekoomen, dat na de deur van het selve riool behoorlijk was toegeslooten en de drie grendels daarvoor gedaan, mitsgaders de sleutels door de suppliant op een secuure plaatse gelgt is, hij suppliant, na den Heer van Ameliswaard commandeur der voors. stad is gegaan om van het gepasseerde in de voorgaande nagt rapport te doen en verdere ordres te ontfangen wat hij suppliant met den voors. soldaat doen soude, dat het in die korten tusschenval van tijd is koomen te gebeuren, dat den voorn. soldaat naauwelijx een half uur geleeden zijnde dat den suppliant met sijn knegt de voors. visitatie bij hem hadde gedaan, uijt het voors. riool is geechappeert, dfat den gem: Heer van Ameliswaard daarover hem suppliant desselfs knegt, midsgaders de huisvrouwe van des suppliants knegt nu eenige weeken herwaards in arrest gehouden en derhalven versoekende dat haar Ed: Mo: gelieven te verstaan en te ordonneren aan den gem: Heer van Ameliswaard dat hij den suppliant, nevens sijn knegt en sijn knegts huisvrouw onder behoorlijke borgtogt van seekere somme bij haar Ed: Mo: te begrooten uit het arrest ontslae en in cas den selve Heer van Ameliswaard enige actie ten laste van hem suppliant deswegens soude vermeinen te hebben, dat hij deselve binnen korten tijd, bij haar Ed: Mo: meede te presigeeren, voor haar Ed: Mo: institueere op pene van een eeuwig stilswijgen en silentium, waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan te rescribeeren aan den Heer van Ameliswaard, dat hij den gearresteerden doe ontslaan naa een scherpe reprimende, en mids betaalende de kosten op de saak gevallen wordende deselve bij deese ontheft van alle vervolg’


folio 1535 – 3 augustus

Rekest van schepenen en regenten van Moergestel m.b.t. een proces dat zij moeten voeren tegen de regenten van het kwartier van Oisterwijk over gedane karrendiensten voor het Staatse leger [met nadere details]


folio 1537 – 3 augustus

Rapport op een rekest van de gedeputeerden van de classis van ’s-Hertogenbosch verzoekende aan de Ed: Mo: dat ze gelieven de schoolmeester Daniel du Chemin een man van 88 jaren emeritus te verklaren met behoud van zijn traktementen Willem van Beusecom aan te stellen in diens plaats ofwel tot adjunct-voorlezer koster en schoolmeester te Ravenstein zonder traktement gedurende het leven van genoemde Du Chemin, maar aangezien het verzoek strijdig is met de orders wordt het afgeslagen


folio 1538 – 3 augustus

Rapport na onderzoek van een rekest van Gerard Willem van Grimbergen drost van Berlicum en Middelrode gezonden aan de Raad om advies wat is opgenomen in het register van adviezen en brieven


folio 1539 – 3 augustus

Missive van rentmeester des Tombes op een rekest van de predikant en kerkmeesters van Asten in kwartier Peelland te kennen gevende in substantie dat de kerk aldaar op de gemeente heeft uitstaan een som van 1600 gl., dat het schip [den buik] van de kerk drie jaren geleden bij de grote storm is ingestort en verder in verval raakt als het schip niet ten spoedigste zou gerepareerd worden en men dient nu een verzoek in om die 1600 gl. te mogen opnemen ter reparatie van de kerkvoor zover die penningen toereikend zijn; rekest en verzoek worden doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop om nader te onderzoeken en rapport uit te brengen – zie ook folio 1792 verso

folio 1539 verso – 3 augustus

Acceptatie van een akte van borgtocht gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch waaarbij Willem de Held burger aldaar borg staat voor een bedrag van 16.000 gl. voor de administratie van Andries Nieland als ontvanger van de gemene middelen van het kwartier Maasland welke akte van cautie geregistreerd wordt ter secretarie


folio 1542 – 4 augustus

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van Jenneken weduwe van wijlen Niclaas Teulinx mulder op de Casterense watermolen onder Liempde toebehorende aan de Graaf de Hornes, verzoekende dat 2/3 van een ingekochte molensteen door de ontvanger van de seculiere geannoteerde goederen betaald mocht worden; de stukken worden doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop voor nader onderzoek


folio 1543 verso – 4 augustus

Missive van rentmeester Martinus des Tombes op een rekest van de regenten der vrijheid Sint Oedenrode te kennen gevende dat de kerk aldaar ‘seer ontramponeerd’ is [sterk vervallen] zowel aan dak, ramen alsmede onder langs de muur aan het fundament en als hierin niet wordt voorzien zal de kerk in een bouwvallige staat geraken; de inkomsten van de kerk berusten bij het gemene land [de staat] en de kanunniken van Sint Oedenrode onder de administratie van genoemde rentmeester, met een verzoek aan de Ed: Mo: om de rentmeester te gelasten de hoognodige reparaties te laten uitvoeren die volgens de aan het rekest toegevoegde begroting zouden gaan kosten een som van 735:10:8 , welk rekest en stukken worden doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop – zie folio 1800 verso


folio 1544 – 4 augustus

Missive van rentmeester bartholt van Slingelandt geschreven te Dordrecht op een rekest van Niclaas van Gorp, te kennen gevende dat haar Ed: Mo: bij resolutie van 9 maart 1706 aan Wouter Langecruis cum suis verleend hebben een remissie van haar resp. jaarlijkse pachten die ze schuldig waren aan het kantoor van bovengenoemde rentmeester vervallen sinds Maria Lichtmis 1705 tot vier jaar na het einde van de tegenwoordige oorlog; dat aan de suppliant in eigendom is competerende 20 hont land gelegen tussen Waalwijk en de dijk van Gansoijen en Drongelen belast met 2 mud rogge aan het kantoor van deze rentmeester [met details]


folio 1545 verso – 4 augustus

Rekest van Antoni Vereijk secretaris te Tilburg en Goirle over de schade die de staat zou kunnen lijden door de annotatie van de heerlijkheid Tilburg en Goirle [met details]


folio 1556 verso – 6 augustus

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van Johan Soffaarts en consorten participanten in de windkorenmolens onder Tilburg en Goirle in het kwartier van Oisterwijk met informatie over hen die hun granen elders laten breken [met details] – zie ook folio 1616


folio 1557 – 6 augustus

Rapport op een rekest van de regenten van Haaren in kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 1557 verso – 6 augustus

Rekest van de regenten van Venloon alias Loon op Zand in kwartier Oisterwijk met verzoek om remissie op hun verpondingen, gevolgd door een identiek verzoek van de regenten van Tilburg


folio 1559 – 6 augustus

Rekest van de regenten van Gansoijen in kwartier Oisterwijk en van Johan Willem Vincent baron van Wittenhorst kolonel van een regiment cavalerie in dienst van de staat als Heer van Gansoijen met een verzoek aan de Ed: Mo: om continuering van de eens aan de inwoners van genoemde heerlijkheid verleende remissie van alle gemene middelen en personele lasten gedurende de tegenwoordige oorlog voor een periode van 4 jaren – zie ook 1760 verso


folio 1559 verso – 6 augustus

Rekest van de regenten van Berlicum en Middelrode over hun verpondingen m.b.t. verwoeste huizen en ledig liggende landerijen


folio 1561 verso – 6 augustus

Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen in ’s-Hertogenbosch op een rekest met annexe bescheiden van de regenten van Maarheeze, Soerendonk, Heeze & Leende, Zes Gehuchten en Geldrop in kwartier Peelland klagende over de inegaliteit van de kwartierstax, de vijandelijke contributies, de kosten van legerwagens en andere onkosten en de repartitie binnen het kwartier


folio 1566 – 8 augustus

Missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch waarin wordt verzocht de verkoop van het klooster achter de Tolbrug op te houden maar de raad persisteert bij een eerder genomen resolutie


folio 1568 verso – 8 augustus

Rekest van Joost Overmans te kennen gevende dat hij te ’s-Hertogenbosch verschillende werken heeft aangenomen o.a. het opnieuw opmaken van het contrescarp aan de Hinthamerpoort, het repareren en in staat stellen van het werk achter de Oliemolen aan de Sint Janspoort, het contrescarp aan de Vughterpoort alsmede de stadswallen [met nadere details]


folio 1570 – 8 augustus

Rekest van Jan de Cassemajor secretaris van de heerlijkheid Lith te kennen gevende dat hij in 1700 publiek en voor alleman voor een periode van 6 jaren van de rentmeester Van Leefdael gehuurd heeft de landerijen van een omver gevallen hoeve te Rosmalen in kwartier Maasland voor een jaarlijks bedrag van 42:5:0 en verzoekt continuering van die huur voor de tijd van 10 jaren


folio 1571 verso – 8 augustus

Missive van rentmeester des Tombes op een rekest van de classis van Peel- en Kempenland te kennen gevende dat de kerk van Stiphout in kwartier Peelland door gebrek aan reparaties van daken, vloeren, ramen is komen te vervallen en bij regen- of ander kwaad weer de predikant en de gemeente er niet droog zitten en het gevaar van ongelukken is groot, welke kerk eigenlijk onbekwaam is om er de godsdienst daarin uit te oefenen; bovendien zijn in die kerk nauwelijks zitplaatsen of enige kerkboeken, met verzoek aan de Ed: Mo: de rentmeester te gelasten de reparaties aan genoemde kerk te laten uitvoeren en enige kerkboeken te bezorgen, welk bericht wordt overhandigd aan thesaurier generaal Hop – zie folio 1801


folio 1574 verso – 9 augustus

Missive van rentmeester Des Tombes inhoudende dat conform art.10 der conditie waarop de landshoeven en molens zijn verpacht, aan hem door de pachter van de Deekenshoeve [St.Oedenrode ?] bekend gemaakt is dat reparatie hoognodig is; ook de molens te Son en Hooidonk met een kostenplaatje van resp. de hoeve 169:2:0 , de molen van Hooidonk 385:0:0 en die van Son 158:10:0


folio 1575 – 9 augustus

Rekest van drossaard en schepenen van de heerlijkheid Tilburg in kwartier Oisterwijk met een verzoek om continuering van hetgeen is vastgelegd i neen authorisatie van 29 april 1699 voor nog eens 10 jaren nl. een halve verponding i.p.v. 4000 gl. over landerijen, tienden, huizen en molens op de voet van de resolutie van 30 april 1706 aan die van Oss


folio 1577 – 9 augustus

Rekest van de regenten van Oirschot te kennen gevende dat de ontvanger generaal Van Hogendorp zegt niet te kunnen betalen de ordonnantie van 5687:10:0 haar verleend uit de legerlasten over de karrendiensten van 1705


folio 1580 – 10 augustus

Rekest van de weduwe van wijlen Wouter Cools en Jan Jan gerrits gewezen borgemeester te Haagoort onder Diessen [vgl. Haghorst] te kennen gevende ‘dat de koopers van haar koeijbeesten, bij executie op een onbehoorlijke wijs verkoft ter saake breder gemeld in haar Ed: Mo: resolutie van 11 november 1706, deselve via facti met assistentie van de vorster, en van een schutter, gehaald hebben uit der supplianten stallen, in prejudicie van de surceantie op den voors. 11 november verleend en bij resolutie van 16 mei gecontinueerd’, met nadere details over de procedure hangende voor de Raad van State


folio 1581 verso – 10 augustus

Rapport op een bericht van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen in Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch als bericht op een rekest van Jenneken de weduwe van Niclaas Teulinx mulderin op de watermolen van Casteren onder Liempde toebehorende aan de graaf de Hornes [zie ook folio 1542]


folio 1581 verso – 10 augustus

Missive van rentmeester des Tombes op een rekest van jan Goorts, Wouter van Lieshout, Dielis Jan Cornelis cum suis als bezitters van 50 lopensen land onder Son ter plaatse genaamd op de Hoeve met verzoek om remissie en reductie op een korenpacht van 126 vaten rogge jaarlijks geldende aan het kantoor van genoemde rentmeester en nog een 12:8:0 met 12 vaten rogge aan rentmeester Van Leefdael heer van Deurne


folio 1582 – 10 augustus

Missive van ontvanger Van Huffel op een rekest van de regenten van Veldhoven en de dorpen daaromheen in kwartier Kempenland


folio 1586 – 12 augustus

Rapport op een rekest van de regenten van een groot aantal plaatsen in het kwartier van Peelland over de vergoeding van alle leveranties aan de legers en over surseance van een executoriaal aan die van Sint Oedenrode verleend op een leverantie van 37 karren waarvoor haar dagelijks 3 rijksdaalder sis toegelegd [met nog meer details t.a.v. deze zaak]


folio 1602 verso – 13 augustus

Rekest van de regenten en ingelanden van Rosmalen met een verzoek om remissie


folio 1603 – 13 augustus

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Lambert Verstegen vorster te Hapert Hoogeloon en Casteren met een verzoek hem aan te stellen tot deurwaarder van ’s lands kantoor der geestelijke goederen in stad en meierij van ’s-Hertogenbosch; akkoord en de akte van commissie volgt


folio 1606 – 15 augustus

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen op een rekest van de regenten van Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 1606 verso – 15 augustus

Missive van ontvanger Bentink op een rekest van Beatrix van Meeren weduwe van Johan Hoos inwoonster van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat haar man tijdens zijn leven heeft gekocht voordat de oorlog tussen de Staat en de Koning van Spanje begon van Blanca en Francisca Gomes Diaz zes kleine renten tot last van de Staten van Brabant ten kantore van genoemde ontvanger samen renderende een som van 35:12:2 en na die koop is haar man na een langdurige ziekte overleden welk verlies de suppliante dusdanig heeft geraakt dat ook zij in een langdurige ziekte terecht is gekomen en niet in staat is geweest haar zaken te verrichten, ook niet de genoemde renten en inmiddels woonden Blanca en Francisca onder het gebied van de Koning van Spanje en deze renten zijn toen per abuis in een lijst van geconfisqueerde goederen opgenomen omdat haar man die niet had laten verboeken, met verzoek ze uit de annotatie te ontslaan – zie ook folio 1639 verso, 2305 verso


folio 1610 verso – 15 augustus

Missive van rentmeester Des Tombes die is gelast exact te informeren of zijn voorganger Frans van Heurn aan het huis dat hij heeft bezeten heeft toegevoegd andere huizen en erven en ‘eenen schoonen hof’ en van alles de Raad te berichten


folio 1611 verso – 15 augustus

Rekest van Hendrik de Rijp secretaris van Helmond in zijn zaak tegen Laurens van Espendonk en aan zijn vrouw Isabella van der Putten


folio 1623 verso – 17 augustus

Rapport op een bericht van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Claas Jan Huijberts wonende te Nuland in het kwartier Maasland


folio 1637 – 18 augustus

Missive van ontvanger Van Huffel op een rekest van de regenten van Veldhoven en omliggende dorpen met een verzoek om remissie t.a.v. een bedrag van 3086:12:3

folio 1639 – 18 augustus

Rapport op een bericht van ontvanger Jacob Tichlaer op een rekest van de regenten van Empel gezonden aan de Raad om advies


folio 1640 verso – 19 augustus

Rapport op een bericht van ontvanger Willem van Graswinkel op een rekest van de regenten van Bergeijk gezonden aan de Raad gezonden om advies


folio 1641 – 19 augustus

Rekest van de erfgenamen van Willem Goort Maartens de Gruijter, de erfgenamen van Willem Oomen, de erfgenamen van Pieter Antoni van Doormaalen, Rut Stevens van den Morsselaar, Dirk Dirkse van Heerbeek, Laurens Brasnts, Jan Quirijn de Konink, de weduwe Jan Pieters van Doormaalen, Willem Baudewijns, de erfgenamen van Wouter de Gruijter en de erfgenamen van Maarten en Dirk Goorts de Ruijter, allen inwoners van Oirschot met een verzoek om remissie van onbetaalde pachten ter somme van 2351:12:0 – zie ook folio 1888 verso


folio 1641 verso – 19 augustus

Rekest van de regenten van de heerlijkheid Mierlo in kwartier Peelland in hun zaak over rechten, privileges en immuniteiten tegen de vrouwe van Mierlo en om dat proces te vervolgen vragen ze permissie om 1200 gl. te mogen opnemen


folio 1650 verso – 22 augustus

Rekest van de regenten van Hilvarenbeek met verzoek om executoriaal ter invordering van de restanten van de imposten der bezaaide morgen, hoorngeld, bier, wijnen en brandewijnen en bestiaal over 1705


folio 1651 verso – 22 augustus

Missive van de ontvanger Van Vrijbergen en Bentink op een rekest van drossaard en schepenen van Moergestel in kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 1652 – 22 augustus

Missive van ontvanger Van Huffel op een rekest van de ingezetenen van de dorpkes Riethoven, Steensel en Westerhoven met een verzoek om remissie


folio 1679 – 25 augustus

Missive van ontvanger Verster van de confiscaties inhoudende dat Gerardus van Blotenburg predikant te Vught in kwartier Oisterwijk bij hem is geweest klagende dat hij van ter zijde had onderstaan, dat enen Clijmans als eigenaar van het huis waar hij als predikant tegenwoordig woont en ook door zijn voorgangers al ruim 40 jaren is bewoond geweest, dat in de confiscatie nog niet is ontslagen, inmiddels aan een ander heeft verkocht onder die conditie, dat de predikant het pand met hof in mei 1708 zou moeten verlaten, niettegenstaande dat zijn huur van 6 jaren, die hij met Clijmans ‘tempore pacis’ heeft gemaakt afloopt zijnde deze huur voor een volgende periode ‘tempore belli’ wederom vernieuwd is met Philip Jacob van Borssele van der Hooge toentertijd rentmeester van de geconfisqueerde goederen voor dezelfde prijs en huur, welke huur is vernieuwd voor de reductie van de Spaanse Nederlanden onder de gehoorzaamheid van Koning Carel en dat de eigenaar van het huis een onderdaan van is


folio 1683 – 25 augustus

Rapport van de heren De la Bassecour en Van Slingelandt na gehoord te hebben luitenant kolonel Rademaaker commandeur van fort Sint Andries en twee kribmeesters die de Alemsedijk hebben gevisiteerd hoe dat die beschermd moet worden tegen doorbraken en dat aangeschreven zal worden de kwartierschout van Maasland als dijkgraaf dat het leggen van een krib, een stuk beneden de andere krib, absoluut noodzakelijk wordt geacht en dat misschien nog een bol tussen beide gelegd zal moeten worden waarvan de kosten begroot zijn op 6000 gl., want dat door het inbreken van de Alemsedijk niet alleen het dorp Alem maar de gehele polder van het Laag Hemaal ongetwijfeld meerdere polders in Maasland onder water komen te staan – zie ook folio 1752 verso


folio 1687 – 25 augustus

Rekest van de regenten van den Dungen onder de vrijdom van ’s-Hertogenbosch met een verzoek om 1600 gl. te mogen opnemen i.v.m. de verbetering van het pastoriehuis [met details]


folio 1688 – 25 augustus

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Son en Lithoijen die hebben verzocht resp. 4000 gl en 1400 gl. te mogen opnemen ter betaling van de aannemers van karren en losse paarden die gediend hebben in 1705 voor het Staatse leger


folio 1689 – 25 augustus

Rapport met een serie declaraties waaronder die van Andries Corsten van Aelst, Jan van Geldrop, Frans Houtwassers en Gijsbert Spiering inwoners en oud-schepenen van Sint Michielsgestel op en jegens Cornelis Mol borgeneester en verpondingsbeurder te Boxtel voor een som van 235:10:0; van Crijn Hendrik Teunis en Hendrik Coninx te Oss op en jegens Petrus van Oudenhoven notaris te ’s-Hertogenbosch als borg voor de regenten van Maren voor een som van 289:2:0; procureur Lissant op en jegens Johan de Rijk 135:4:0; Johan Visschers deurwaarder der gemene middelen te ’s-Hertogenbosch op en jegens de regenten en borgemeesters van Maren voor 110:12:0; procureur Pieter Bloteling op en jegens de borgemeesters van Oss van 1699 een bedrag van 72:3:0; procureur Pieter Bloteling op en jegens Matthieu de Vlaming gewezen drossaard van Berlicum en Middelrode 41:6:6; mr. Bartholomeus van Leeuwen op en jegens de schepenen en regenten van Boxtel 101:13:0; Hendrik de Rijp secretaris van de stad Helmond op en jegens Isaac Roverius notaris en klerk ter griffie te ’s-Hertogenbosch 351:14:0; procureur Willem van Strijp jegens het stadsbestuur van Helmond 385:7:0; - zie ook folio 2274 verso


folio 1698 verso – 26 augustus

Missive van Herman Cremers i.v.m. de schulden van de stad Helmond en de manier waarop die afgelost zouden kunnen worden


folio 1714 – 30 augustus

Missive van rentmeester Johan van Leefdael en van ontvanger Van der Helst over de biljetten ter verkoping van de huizen en hoeve van het Convent van de Tolbrug in 7 percelen voor een bedrag van 7500 gl. exclusief van de 1400 gl. van de brouwerij van het convent aan Jacob Minten en dat het resterende deel van het Convent van de Uilenburg in 3 percelen is verkocht voor 2390 gl. zoals te zien is in de twee verkoopovereenkomsten en de kaart figuratief bij de missive ingesloten


folio 1714 verso – 30 augustus

Rapport op een memorie van de Heer van Obdam generaal der ruiterij en gouverneur van de stad ’s-Hertogenbosch waarop na deliberatie geordonneerd wordt aan de Heer van Ameliswaard generaal majoor en commandeur van ’s-Hertogenbosch te ordonneren, terwijl Joost Overmans in gebreke blijft t.a.v. het contrescarp voor de Hinthamerpoort op te maken die echter voor de winter opgemaakt dient te worden tot voorkoming van schade, hij zoveel arbeiders aan het werk zet die nodig zijn daarvan de aannemer berichtende en dat het loon van de arbeiders gehaald zal worden bij Overmans


folio 1717 – 30 augustus

Rekest van Cesar van Haanswijk gewezen pachter van het gemaal en van de wijnen te ’s-Hertogenbosch aan wie een executoriaal is verleend ter inning van de restanten


folio 1719 – 30 augustus

Rekest van de regenten ingezetenen van Eersel in kwartier Kempenland te kennen gevende in substantie dat sinds enige jaren in Eersel ca. 40 lopensen teulland ledig en onbezaaid blijven liggen en dat uit die landerijen jaarlijks uitgaat 3 mud rogge en 3 mud erwten betaald wordende aan het kantoor van de domeinen; de supplianten hebben allerlei inspanningen gedaan om die goederen verhuurd te krijgen en op 10 januari hebben ze een publieke koopdag na voorgaande veilingen hebben te berde gebracht om te verhuren, maar dat die zo laag zijn gesteld dat niemand dit aanneemt; te Eersel blijven momenteel ruim 200 lopensen land ongecultiveerd liggen, mede vanwege de slechte kwaliteitswaarde van de landerijen; de supplianten verzoeken nu om permissie om die gronden te mogen verkopen


folio 1726 – 31 augustus

Rekest van Daniel van Blotenburgh penningmeester van de polders beneden de Groenendijk en van de polder van der Eigen aan wie executoriaal wordt verleend


folio 1736 – 2 september

Na deliberatie is besloten dat voor de gedeputeerden van de classis van Peel- en Kempenland die de Gelderse Synode te Zutphen hebben bijgewoond een ordonnantie zal geslagen worden van 250 gl.


folio 1739 – 3 september

Missive van de Heer Villers kwartierschout van kwartier Peelland dat hij samen met de andere kwartierschouten geïnformeerd is dat het traktaat der contributies dat 15 mei 1706 was afgelopen weer voor een jaar is vernieuwd en derhalve van dag tot dag enige exemplaren van het traktaat tegemoet hebben gezien zoals de Ed: Mo: het in het verleden aan hen toezonden; voorts wordt gemeld de ontvanger der Franse contributies De Chevalier en zijn circulaires en de parate executies en gijzelingen [met details]


folio 1740 verso – 3 september

Missive van de magistraat van ’s-Hertogenbosch betreffende de artikelen van het laatste akkoord over de contributies


folio 1742 – 3 september

Missive van ontvanger Graswinkel op een rekest van de regenten van Duizel in het kwartier Kempenland gezonden aan de Raad om advies


folio 1742 – 3 september

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen geïnformeerd zijnde dat de erfgenamen van Cornelis Ceuchelinus zonder wettige opvolgers nagelaten te hebben in 1688 is overleden, de 20e penning niet betaald hebben van de vaste goederen bij hem metter dood ontruimd om over deze zaak met procureur Bloteling te procederen [met details – lange akte]


folio 1743 verso – 3 september

Missive van de ontvangers Bentink en Graswinkel op een rekest van de regenten van het dorpke Netersel in kwartier Kempenland aan de Raad gezonden om advies, gevolgd door een rekest van de ingezetenen van Woensel


folio 1749 – 5 september

Memorie van de gedeputeerden van de classis van Peel- en Kempenland waarbij ze het verbaal overleveren of hun rapport over de visitatie van de kerken en de scholen en verzoeken om de gewone betaling


folio 1751 verso – 6 september

Missive van ontvanger Van Huffel op een rekest van Reusel, Bladel en Netersel gezonden aan de Raad met een verzoek om remissie over 1706


folio 1756 verso – 7 september

Rekest van Albert Watzen waarop na deliberatie is besloten hem aan te stellen tot schoolmeester koster en voorlezer te Cromvoirt in de plaats van Gerrit Janss. van Santen die is overleden en de akte van commissie


folio 1757 verso – 7 september

Rekest van Clementia Geertruid van Els tot Boedelham Vrouwe van Oirschot aan wie executoriaal is verleend ten laste van de regenten van het kwartier van Kempenland over de betaling in drie termijnen van 7500 gl.


folio 1760 – 8 september

Rekest van Niclaas de Leeuw aannemer van de Marensedam waarvan door het hoog water sommige delen zijn weggespoeld en men vreest dat de gehele dam gevaar loopt en zal hij beschermd moeten worden


folio 1762 – 8 september

Missive van rentmeester Johan van Leefdael en ontvanger Van der Helst over de verkoop van het klooster achter de Tolbrug en dat van de Uilenburg – zie ook 1714


folio 1763 – 9 september

Missive van rentmeester Van Berestein te kennen gevende dat op de 24e augustus het gehele huis koren schuur en schaapstal van de Pastoriehoeve te Oerle in afgebrand, jaarlijks renderende in pacht 22 gl. waarvan de pachter is geweest Jan Wouter Jaspers een oude en versleten man die op de hoeve heeft gezeten met geleende beesten en schapen maar achterstallige schulden heeft [met nadere details] – zie ook folio 1787, 2001 verso, 2054 [plundering in 1702 etc.],


folio 1767 – 9 september

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest met ingesloten bescheiden van Albert Joseph van Arberg Heer van Helmond over een meningsverschil tussen hem en Maria Tromp weduwe van wijlen Cornelis Gans Heer van Nuland betreffende de cijnzen van het Huis van Helmond en de laatbank van Helmond


folio 1772 – 10 september

Ordonnantie van 150 gl. aan de gedeputeerden van de classis van ’s-Hertogenbosch die deelnemen aan de Synode


folio 1773 – 10 september

Rekest van de regenten van Helmond i.v.m. twee mandementen van de Raad van Brabant van 18 en 28 januari 1707


folio 1773 verso – 10 september

Ordonnantie voor rentmeester Johan van Leefdael om aan het classis van ’s-Hertogenbosch zonder enig uitstel het traktement te betalen van de predikant te Berlicum over de tijd van de vacature waarin de dienst aldaar is waargenomen


folio 1773 verso – 10 september

Reactie op een rekest van de geërfden en gecommitteerden van de polders van Diependijk onder Hintham over het omslaan van 36 st. per mergen en 8 st. van iedere schaar voor een periode van 4 jaren


folio 1776 verso – 10 september

Missive van ontvanger Van Huffel op een rekest van de regenten van Dommelen met een verzoek om remissie


folio 1778 verso – 10 september

Missive van rentmeester Des Tombes van de geestelijke goederen in Peelland over het huis van zijn voorganger Frans van Heurn [zie ook folio 1610 verso]


folio 1789 – 12 september

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van de gedeputeerden van de classis van ’s-Hertogenbosch houdende in effect dat terwijl enige ingezetenen van Gewande geassisteerd door de predikanten van Alem, Maren, Rosmalen en Empel waaronder die van gewande zijnde zoveel als drie gehuchten behoren, nu meermaals verzocht hebben aan de classis om hun intercessie door haar Ed: Mo: tot het obtineren [verhinderen] van een schoolmeester, zij verzoeken uit naam van het classis dat haar Ed: MO: gelieven aan de voors. ingezetenen van Gewande te accorderen en te laten toekomen een schoolmeester op het ordinaris traktement van 200 gl. per jaar en daar van te verlenen akte op de rentmeester Johan van Leefdael die het traktement betaalt


folio 1792 – 13 september

Rekest van Dirk Deckers en Frans van Hapert borgemeesters van de heerlijkheid Woensel over 1703 met verzoek om executoriaal ter invordering van de restanten van een som van 4000 gl.


folio 1792 verso – 13 september

Rekest van de regenten van Bladel, Reusel en Netersel met verzoek om continuering van de verleende remissie over 1706


folio 1792 verso – 13 september

Rapport op een rekest van de predikant en kerkmeesters te Asten in kwartier Peelland n.a.v. de reparatie van hun kerk – zie folio 1539


folio 1793 – 13 september

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen op een rekest van de regenten van Venloon alias Loon op Zand gezonden aan de Raad om advies


folio 1796 verso – 13 september

Rapport op de rekesten van Middelbeers Oostelbeers en Borkel & Schaft met verzoek om remissie van hun gemene middelen die ze nog achter zijn


folio 1797 – 13 september

Rapport van thesaurier generaal Hop op de missive van rentmeester Johan van Leefdael en ontvanger Van der Helst i.v.m. de verkoop van de huizen en hoven van de klooster Tolbrug en Uilenburg [lange akte]


folio 1800 – 13 september

Voorstel van de thesaurier generaal Hop om de rentmeesters van de geestelijke goederen aan te schrijven om zich in hun district te informeren over de inkomsten van de kerken verwijzend naar de resolutie van 3 mei 1650


folio 1800 verso – 13 september

Rapport op een bericht van rentmeester Martinus des Tombes op een rekest van de regenten van Sint Oedenrode te kennen gevende dat de kerk, toebehorende aan het kapittel van Sint Oda er bouwvallig bij ligt – zie folio 1543 verso


folio 1801 – 13 september

Missive van genoemde rentmeester over de kerk van Stiphout – zie ook folio 1571 verso


folio 1801 verso – 14 september

Missive van de heren gecommitteerden die langs de Maas zijn getrokken en geschreven te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat zij geauthoriseerd zijn om op appobatie van de Raad het huis van drost Escher te huren, dat ze bij hun aankomst aldaar een oculaire inspectie hebben uitgevoerd aan dat huis en bevonden ‘dat se logeabel en spatieus was’, dat zij echter met de inhuring gestopt zijn in de verwachting dat de vrouwe van Nuland hen misschien nader over de continuering van het tegenwoordige logement zou hebben komen spreken en een gunstiger conditie zou presenteren, doch dat zulks niet is geschied, zodat ze gisteren het genoemde huis van Escher, bestaande i neen groot huis voor de heren en een kleiner huis voor de commies daar annex gehuurd hebben voor een periode van 10 jaren voor een som van 450 gl. per jaar, onder conditie dat genoemde Escher gehouden zou zijn de vier kamers beneden behoorlijk te behangen en een regenbak te maken en alles te doen wat de heren hem in redelijkheid hebben gevraagd; dit alles zal worden doorgegeven aan commies Bul


folio 1803 – 14 september

Rapport op een bericht van ontvanger Van der Helst op een rekest van de Heer en de regenten van Gansoijen in het kwartier Oisterwijk gezonden aan de raad om advies


folio 1804 – 14 september

Rapport op een bericht van de ontvangers Bentink en Graswinkel op een rekest van de regenten van Netersel in kwartier Kempenland gezonden aan de raad om advies


folio 1812 – 16 september

Rekest van de regenten van Loon op Zand gezonden aan de Raad om advies


folio 1818 – 16 september

Bericht van ontvanger van Huffel o peen rekest van het dorp Dommelen in kwartier Kempenland aan welke ontvanger is gevraagd de verleende remissies bij elkaar te zetten en door te geven


folio 1819 – 15 september

Rekest van Johan van Gorcum te Heukelom in kwartier Oisterwijk te kennen gevende dat de regenten in gebreke blijven om aan hem te vergoeden het graag, hooi, eten, drinken, turf en hout die het regiment ban de Prins van Wirtenberg uit zijn huis heeft weggehaald en meegenomen op 18 oktober 1705 ter waarde van 138 gl. welk rekest wordt doorgestuurd naar de Heer van Geldermalsen gedeputeerde te velde uit de Raad van State om de commanderende officier van dat regiment bij hem te ontbieden om

orde op zaken te stellen zodat de suppliant via het regiment zijn vergoeding ontvangt

folio 1819 – 17 september

‘Bericht van ’s lands doctoren op een requeste van Pieter Colmer te kennen gevende in substantie dat hij naa lange ervaaring van seeker hulpmiddel dienend tot gesontmaaking van de mensch die door roode of graauwe loop besocht mogte zijn, ondervonden heeft en versekert is van het voors. middel de soldaaten van de Staat, schoon se al eenige daagen van deselve quaale mogten zijn geinfecteert geweest, binnen de tijd van vier daagen sodanig te sullen geneesen dat deselve daarop aanstonds weder dienst sullen konnen doen; zullende hij suppliant tot proef van sijn voorstel tien van de voors. soldaaten in voegen voors. besmt zijnde, alle binnen den tijd van vier daagen geneesen en bequaam maaken om den lande aanstonds dienst te konnen doen en sig ten einde om sulcx werk stellig te maaken en een goede proef te doen sig altijd begeeveb wel waards haar Ed: Mo: sullen goedvinden, mids na gedaane proef hem suppliant octroijeerende en emploijeerdende als andersins, soo als dezelve sullen oordeelen te behooren, waarop gedelibereet zijnde is goed gevonden en verstaan, de voors. presentatie en versoek af te wijsen’
folio 1822 – 17 september

Missive van de Heer van Ameliswaard generaal majoor en commandant van ’s-Hertogenbosch en ontvanger Cornelis van Vrijbergen waarop na deliberatie is goedgevonden het bestek te accepteren van het bekrammen van de punten van het contrescarp voor het Galgebolwerk en van de kadijk of cingel voor het Oliemolenbolwerk aangenomen door Jan jacobs Juijn voor 5 gl. en 5 st. per roede en als het werk conform het bestek is uitgevoerd zal de aannemer als loon ontvangen een bedrag van 682:10:0


folio 1823 verso – 18 september

Rekest van Niclaas Pardijk aannemer van het normale onderhoud van de metsel- en timmerwerken op de schans van het fort Isabella aan wie een ordonnantie wordt verleend van 420 gl. over het 5e halfjaar


folio 1827 – 19 september

Missive van ontvanger Van Huffel als bericht op een rekest van de regenten van Eersel in kwartier Kempenland te kennen gevende dat zij supplianten door de erfgenamen van wijlen ontvanger Booij zijn gegijzeld tot betaling van een som van 547:3:0 als ook nog door de ontvanger Van Huffel tot voldoening van een som van 870:0:0 zodat de ontvangers dreigen alle regenten in gijzeling te zetten op de gevangenpoort te ’s-Hertogenbosch en hun effecten te verkopen tot voldoening van dat bedrag, waarop de supplianten hun overgrote armoede in acht genomen, om remissie verzoeken


folio 1832 verso – 20 september

Missive van de ontvangers Bentink en Graswinkel op een rekest van de regenten van Dommelen aan de Raad gezonden om advies – zie ook folio 1856


foli o1833 verso – 20 september

Missive van rentmeester Johan van Leefdael als bericht op een rekest van Jan Cornelis Smids hoevenaar op ’s lands hoeve de Grote Bottel te Deurne over het omslaan van zijn lasten [met nadere details] – zie ook folio 1858 [lange akte]


folio 1835 verso – 21 september

Enige ordonnanties waaronder de volgende: aan Joost Overmans aannemer van het normale onderhoud van de fortificatiewerken in en om ’s-Hertogenbosch een ordonnantie van 1050 gl.


folio 1840 verso – 21 september

Na deliberatie en in acht genomen zijnde dat de Meierij van ’s-Hertogenbosch enige tijd geleden ‘seer geïnfesteert’ [bezwaard, bekommerd, beledigd] is door voleurs [struikrovers] en vagebonden en dat derhalve ten hoogste noodzakelijk is dat ‘sodanig schuim van volk in handen van de justitie gerakende rigoureuslijk en tot schrik van anderen, gestraft worden’ en daarom zal aan de Heer van Ameliswaard geschreven worden dat haar Ed: Mo: geïnformeerd worden dat 10 à 11 van die booswichten door partijen uit het garnizoen der stad geattrapeerd worden en gevangen genomen en nodig geacht hebben aan hem te bevelen dat hij goed zorg draagt dat door de krijgsraad geprocedeerd wordt tegen die booswichten ‘na rigeur van de placaaten en soo veel se staan ter judicature van de krijgsraad’


folio 1865 – 24 september

Missive van rentmeester Thomas van Berestein inhoudende dat hij, op verzoek van de pachters van ’s lands korenwindmolens te Lommel en Bergeijk en van ’s lands korenwatermolen te Valkenswaard genaamd Venbergen zich heeft begeven naar Lommel met Gijsbert van Maaren en Simon Wijnen beiden molenmeesters en de toestand van de molen aldaar nauwkeurig heeft onderzocht en bevonden dat de stander van de molen lang 23 voeten en 27 duimen in het vierkant, van ouderdom en rode olm is verteerd en ruim 100 jaren in de molen heeft gestaan, als ook dat het kruiswerk van de molen lange jaren gestaan hebbende, van ouderdom is vergaan en ook door de rode olm volledig is verteerd; idem heeft hij geconstateerd dat de vleugel van de molen van Venbergen aan de kant van het huis, ter lengte van 40 voeten is ingestort, zoals blijkt uit de memorie van de beide molenmeesters; de reparatie moet zonder uitstel geschieden om verder ongemak te voorkomen; het grof hout is binnen de Meierij niet gemakkelijk te krijgen en zal uit Dordrecht moeten komen of uit het land van Luik


folio 1867 – 24 september

Missive van ontvanger van Carel Philips van Huffel als bericht op de rekesten van de regenten van Middelbeers, Westelbeers en Borkel & Schaft


folio 1870 verso – 26 september

Missive van de Heer van Ameliswaard meldende dat door de gecommitteerde Raden van Holland jaarlijks, uitgezonderd 1706, voor de wachten op Crevecoeur en Engelen turf en kaarsen hebben bezorgd; dat vervolgens in de voorbije winter geen wachten op het fort gehouden konden worden en dat de magistraat van de stad enige tonnen turf hadden had geleverd


folio 1877 verso – 27 september

Rekest van Wilhelmus Keuchenius predikant te Alem in het kwartier van Maasland waarop na deliberatie is goedgevonden te authoriseren aan de diaconie van genoemd dorp om een huisje aldaar, door de grote aandrang van de rivier in gevaar is van overboord te vallen en door dezelfde diaconie gebouwd is, wat nu wordt bewoond door de weduwe van de vorster, om het te mogen verplaatsen en te zetten op het kerkhof onder het afdak van de kerk van Alem


folio 1880 verso – 28 september

Rapport van thesaurier generaal Hop op een rekest van Frederik Becanus wonende te Tilburg, N. van Roij te Diessen, Servaas van Eisch te Hapert [er staat Haavert], Godschalk Janssens te Hoogeloon, Engelbert Rutten te Moergestel, Joos van Gils te Oostelbeers [er staat Oosterbeers], Jan Willems te Enschot, Augustijn van Oerle te Mierlo, Wouter Coolen te Waalwijk, Francois de Backer te Drunen, N.Geraarts te Onsenoort respectievelijk kanunniken der abdij van Tongerlo, edoch onder de goedertierene conniventie van haar Ed: Mo: ieder in de genoemde plaatsen zijner woning alle zijnde van het ressort van de Meierij van ’s-Hertogenbosch in ’t geestelijke aldaar administrerende de rooms katholieke ingezetenen, te kennen gevende dat zij supplianten voor aanvang van de huidige oorlog in een vredige possessie zijn geweest tot hun subsistentie [bestaan] en ten reguarde van enigen der supplianten mede van dezelfde assistentie, uit de revenuen der goederen van genoemde abdij gelegen onder het gebied van de staat door overgift van de prelaat van de abdij jaarlijks genieten en ontvangen de volgende bedragen: Frederik Becanus 575 gl., N. van Rooij 310 gl., Servaas van Eijsch 382 gl., Godschalk Janssens 230 gl., Engelbert Rutten 450 gl., Joos van Gils 255 gl., Jan Willems 260 gl., Augustijn van Oerle 260 gl. , Wouter Coolen 280 gl., Francois de Backer 236 gl. en N.Govaarts 230 gl. , welke bedragen ze ontvangen voor hun lichamelijk onderhoudhetgeen zij dan wederom consumeerden onder het gebied van deze staat en alwaar zij geconsidereerd wordende als alle andere inwoners naast dat bedrag alle schot en lot betalende; dat de goederen van de abdij jure belli zijn genomen geweest in annotatie ten behoeve van de staat en dat de supplianten omtrent de ontvanger van die annotatie Barthout van Slingelandt van tijd tot tijd blijven aanhouden ten einde uit de revenuen die door het middel der annotatie worden ontvangen aan ieder van hen sinds de 15e mei 1702 [toen de annotatie haar begin had] mochten volgen en voldaan worden de jaarlijkse canon hier voor uitgedrukt en derhalve verzoekende dat haar Ed: Mo: gelieven de genoemde rentmeester Van Slingelandt te gelasten aan ieder van de supplianten te voldoen de jaarlijkse som achter elkers naam hier voor uitgedrukt sedert 15 mei 1702 tot de voorschreven annotatie, mits de reductie van de stad Antwerpen is komen ophouden; door de Raad wordt het verzoek afgeslagen


folio 1884 verso – 28 september

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen in Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch als bericht op een rekest van de regenten van Hilvarenbeek en omliggende dorpen op de repartitie der onkosten van de legerkarren in het jaar 1705


folio 1885 – 28 september

Rapport op een rekest van die van Den Dungen gezonden aan de Raad om advies


folio 1886 – 28 september

Rapport op een bericht van Philip Jacob van Borssele raad en rentmeester generaal der domeinen op een rekest van de regenten van Steensel, Kessel en Middelbeers gezonden aan de Raad om advies


folio 1886 verso – 28 september

Missive van Philip Jacob van Borssele op een rekest van Dirk de Greef, Aart van Rijswijk en Adriaan Peter Schonk met een verzoek om met de executie te mogen voortgaan tegen de regenten van Hilvarenbeek i.v.m. de betaling van de geleverde karren en losse paarden in 1705 – zie ook folio 1914


folio 1891 verso – 29 september

Rekest van Cornelis Spapen gewezen borgemeester van Oirschot met verzoek om executoriaal ten laste van Niclaas Hoppenbrouwer president-schepen van Oirschot, Johan van de Kerkhof president der gezworenen en bartel Beukings president der raadsmannen


folio 1908 verso – 3 oktober

Missive van de heer van Ameliswaard meldende dat hij door een bode van de generaal Van Salisch en een missive van de Heer van Geldermalsen aan de generaal die graag enige ruiters of dragonders wilde hebben als escorte voor de Graaf van Malborough waar Salisch zelf niet voor kon zorgen en verzocht de commandeur van ’s-Hertogenbosch twee compagnieën dragonders van Waleff in garnizoen in de stadonder belofte dat hij de dragonders zou terugsturen zodra de hertog gepasseerd zou zijn


folio 1910 verso – 3 oktober

Rekest van de regenten van Moergestel en van Oisterwijk gezonden aan de Raad m advies


folio 1921 verso – 4 oktober

Rekest van Hendrik de Rijp secretaris van Helmond met verzoek om executoriaal op de akte van taxatie aan de suppliant verleend op 26 augustus jl. op en tegen Isaac Bovetius notaris en klerk ter griffie van ’s-Hertogenbosch


folio 1922 – 4 oktober

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Johan Wijnands in zijn leven pachter van verschillende imposten o.a. die van de gruit over de stad ’s-Hertogenbosch verzoekende om remissie van het restant van de voors. gruitpacht ter somme van 672 gl. – zie ook folio 2054


folio 1924 – 5 oktober

Rekest van Jan Vermink aannemer van het normale onderhoud van de stenen gordijnen en rondelen rond om de stad ’s-Hertogenbosch, waarop na deliberatie is goedgevonden aan de suppliant een ordonnantie te verlenen van 790 gl. over een kwartaal onderhoudswerkzaamheden


folio 1924 verso – 5 oktober

Rekest van de regenten van Sint Michielsgestel met een verzoek om 1500 gl. te mogen opnemen ten laste van het corpus om het restant van de karren en paarden te kunnen voldoen


folio 1925 – 5 oktober

Missive van rentmeester Johan van Leefdael aan wie is gelast dat hij aan de predikant van Berlicum door het classis van ’s-Hertogenbosch aangesteld, het traktement te betalen daartoe staande en aan het classis de vacature die is waargenomen en dat hij de bezitters van de tienden zou sommeren en desnoods bij executie houden om het land te ontheffen van de betaling van het voors. traktement [discussie volgt]


folio 1931 verso – 6 oktober

Missive van ontvanger Tichler op een rekest van de regenten en ingelanden van Rosmalen gezonden aan de Raad om advies


folio 1931 verso – 6 oktober

Rekest van Bertum Dirx en Hendrik Janssen Cuspens (?) gewezen borgemeesters van Aarle Rixtel van 1704 op 1705 aan wie executoriaal is verleend ter invordering van de reële en personele lasten


folio 1932 – 6 oktober

Missive van de ontvangers Benting en Tichler op een rekest van de regenten van Alem gezonden aan de Raad om advies


folio 1936 verso – 6 oktober

Missive van de ontvangers Benting en Tichler op een rekest van de regenten van Kessel en regenten van diverse andere dorpen over hun verlaten of geabandonneerde landerijen [met details]


folio 1958 – 10 oktober

Missive van de ontvangers Bentink en Graswinkel op een rekest van de regenten van het geheel verarmd dorpje Knegsel in kwartier van Kempenland gezonden aan de Raad om advies


folio 1958 verso – 10 oktober

Rekest van de buitendijkse ingelanden van Nuland en Rosmalen in de polder van der Eijgen o.a. over doorgestoken dijken en hun verpondingen


folio 1964 – 10 oktober

Missive van de ontvangers Van Vrijbergen en Bentink op een rekest van de regenten van Tilburg in kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 1964 verso – 10 oktober

Missive van ontvanger Willem van Graswinkel op een rekest van de regenten van Oostelbeers over de betaling van 6 gl. per jaar in de verpondingen sinds de introductie van de verpondingen in 1654 specifiek in het gehucht de Heijde betreffende de pastorale tienden aldaar


folio 1966 – 10 oktober

Rekest van de regenten van Udenhout, Berkel, Enschot en Heukelom in kwartier Oisterwijk met verzoek om executoriaal ter invordering van de reële en personele lasten


folio 1974 verso – 11 oktober

Missive van de Heer van Ameliswaard generaal majoor en commandeur van ’s-Hertogenbosch houdende in substantie op basis van een resolutie van de 24e september van de Ed: Mo: door de auditeur van het garnizoen der stad heeft laten opmaken de procedures tegen verschillende binnen gebrachte gevangenen die zich uitgaven als een vijandelijke partij onder voorwendsel, in de Meierij en aangrenzende plaatsen, ‘exactien, knevelarijen en roverijen hadden gepleegt’; dat de zaak in staat gebracht zijnde, hij aanstonds de krijgsraad heeft laten uitnodigen en oproepen, die op de 6e van deze maand de partizaan of aanvoerder van dat soort volk veroordeeld heeft om geradbraakt te worden, het hoofd afgehouwen en op een pin werd gezet en het dode lichaam buiten op een rad werd gezet en de 10 anderen werden gestraft met het koord [kregen dus de strop] waarop de dood volgde en naderhand buiten aan de galg gehangen, welke sententie op de 8e daaraanvolgende ook is geëxecuteerd; voorts meldt hij dat de boeren die de diverse personen hebben gevangen en binnen gebracht en overgeleverd pretenderen 50 gl. per geëxecuteerde persoon conform de plakkaten van de staat en derhalve verzoekende dat, tot aanmoediging van anderen, de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch mag geauthoriseerd worden om volgens het plakkaat van 6 en 7 januari jl. niet alleen aan de voors. boeren de genoemde premie te betalen, maar ook aan de auditeur militair van het garnizoen zijn premie te voldoen wat moet gebeuren via de geweldige provoost die zal vragen om een declaratie


folio 1977 – 11 oktober

Missive van de classis van ’s-Hertogenbosch die predikant Johannes Kies predikant te Drunen en Nieuwkuijk zijn emeritaat hebben aangeboden op 21 maart 1706 maar 11 juli daaraanvolgend is de predikant op 11 juli overleden verzoekende de weduwe het jaar van gratie te voldoen en het ¼ deel waarin Johannes Kies is overleden aan de weduwe en kinderen van de predikant conform wat voor andere predikantsweduwen ook geldt


folio 1980 verso – 12 oktober

Missive van rentmeester Thomas van Berestein met een begroting voor de reparatie van de molens te Lommel, Venbergen en Bergeijk, opgesteld door molenmeester Gijsbert van Maaren die vanwege de reparatie van een andere molen in het land van Luik verblijft


folio 1992 verso – 14 oktober

Enige reparatieposten van het fort Isabella vanwege het verval van de wallen en palissaden en het defect aan het kruitmagazijn; idem ligt er een grote hoeveelheid cement in de nieuwe kazematten die aan het bederven was en ten slotte moeten de kazematten afgedekt worden met grond ter hoogte van 5 voeten; aanbesteed is het onderhoud van fort Antoni


folio 2002 verso – 15 oktober

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Theodorus van Velp koopman te ’s-Hertogenbosch die heeft verzocht twee stukken land onder Empel nl. de lage en hoge Abscamp voor een periode van 6 jaren – zie ook folio 2478


folio 2007 – 17 oktober

Missive van Isaac Verster ontvanger van de confiscaties op een rekest van Johannes Jaques van Breugel te kennen gevende dat hij heeft verhuurd een huis en hof en enige weiveldjes in en om Eindhoven aan Lodewijk Scheffer en Hendrik zijn zoon, dat Johan van Hilverson hem suppliant heeft gesommeerd zijn recht op die huur te tonen, waarna hij een akte laat zien over een scheiding en deling gepasseerd te Turnhout [discussie]


folio 2007 verso – 17 oktober

Rekest van de regenten van Maren in kwartier Maasland te kennen gevende dat de Staten Generaal bij resolutie van 8 december 1706 tot curator en administrateur over hun dorp voor een periode van 5 jaren heeft aangesteld Petrus van Oudenhoven die overigens in juli daarna is overleden, die over 1705, 1706 en 1707 van de ingezetenen de verpondingen al had ontvangen [met nadere details]
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina