Resoluties Raad van State 1703-1748Dovnload 186.7 Kb.
Pagina2/3
Datum22.07.2016
Grootte186.7 Kb.
1   2   3
folio 2014 – 17 oktober

militaire historie: lijst van alle winterkwartieren waarin genoemd worden de garnizoensplaats, infanterie, bataljon, cavalerie en eskadrons; het merendeel betreft garnizoenen in de Zuidelijke Nederlanden; folio 2233 lijst van een compagnie huzaren verdeeld over personen en paarden + geldbedrag
folio 2021 verso – 18 oktober

Missive van rentmeester Thomas van Berestein op een rekest van Wouter Jan Jaspers gewezen pachter van de Pastorijehoeve te Oerle – zie folio 1763 verso


folio 2034 – 20 oktober

Serie patenten waaronder een bericht: te ’s-Hertogenbosch ligt in garnizoen een compagnie van het regiment van Jamart die daar blijft i.p.v. naar Bergen op Zoom te gaan


folio 2046 – 21 oktober

Rekest van de schepenen en regenten van Reusel in kwartier Kempenland met veel achterstallige betalingen aan diverse kantoren met verzoek om remissie of atterminatie [met details]


folio 2053 – 21 oktober

Rekest van Willem van Vregge borg en medestander van Cesar van Haanwijk gewezen pachter van het genaal, wijnen en brandewijnen te ’s-Hertogenbosch


folio 2054 – 21 oktober

Rapport op een bericht van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van de weduwe van Johan Wijnands - zie folio 1922


folio 2055 – 21 oktober

Pleidooi in de zaak voor de Raad hangende tussen Mattijs van Hensbergen cum suis gewezen pachter van de impost der bieren over de stad van ’s-Hertogenbosch vanaf maart 1706 tegen Cornelis de Leeuw brouwer


folio 2056 verso – 22 oktober

Rekest van de regenten van Nuenen en Tongelre in kwartier Peelland met verzoek geld te mogen opnemen nl. 2200 gl. voor Nuenen en 1800 gl. voor Tongelre ter betaling van de aannemers van de diensten met hun karren en losse paarden voor het leger in het jaar 1702


folio 2072 – 24 oktober

Missive van de rentmeester Johan van Leefdael als bericht op een rekest van Lambert Versteegen vorster te Hoogeloon verzoekende dat de Ed: Mo: hem zouden willen aanstellen tot boshoeder van ’s lands bos aldaar op een traktement van 50 gl. welke stukken worden doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop om nader onderzoek en verslag


folio 2094 – 27 oktober

Na deliberatie is goedgevonden dat een ordonnantie geslagen wordt van 60 gl. voor Maria Sprankhuisen weduwe van wijlen Johannes Coets in zijn leven predikant te Oss en Heesch

folio 2095 verso – 27 oktober

Missive van N. van Blotenburgh bediende van de ontvanger Van Hoeij op een rekest van de bierbrouwers te ’s-Hertogenbosch hebbende in pacht of admodiatie de impost op de bieren verzoekende om een order aan de grutters om geen gemalen mout tot het brouwen van bier te verkopen of in hun huizen te hebben, welk bericht wordt doorgestuurd naar ontvanger Van Hoeij – zie ook folio 2128


folio 2117 – 31 oktober

Na deliberatie is goedgevonden te ordonneren aan commies Bull van het magazijn te ’s-Hertogenbosch met de eerste de beste gelegenheid over te zenden naar Stevensweert 150 matrassen met hun oorkussens en 270 wollen dekens


folio 2127 verso – 2 november

Missive van rentmeester Johan van Leefdael inhoudende dat bij het overlijden van N. Cauwenbergh ’s lands molen te Rosmalen nu buiten pacht is gekomen en verzoekt hem wederom te mogen verpachten en dat zich diverse gegadigden hebben gemeld o.a. een zekere Jan Roefs; de pacht bedraagt per jaar 738 gl. exclusief andere lasten; na deliberatie is besloten de molen opnieuw publiek te verpachten tenzij de erfgenamen Cauwenbergh de pacht willen continueren


folio 2130 – 2 november

Rekest van Willem van Heemskerk kwartierschout van Kempenland verzoekende om continuering van de vier assistenten vermeld in de resolutie van de Ed: Mo: van 21 december 1706 met een traktement van 150 gl. jaarlijks voor ieder te betalen uit een kwartiersomslag


folio 2131 verso – 2 november

Missive van deurwaarder van de gemene middelen Johan Vissers aan wie executoriaal wordt verleend op 26 augustus jl. tegen regenten en borgemeesters van maren in kwartier Maasland


folio 2132 verso – 2 november

Missive van ontvanger Gerard van Hoeij op een rekest van de koopbierbrouwers van ’s-Hertogenbosch – zie ook folio 2095 verso


folio 2134 – 2 november

Rekest van Maria Langstraat weduwe van wijlen Petrus van Oudenhoven in zijn leven notaris te ’s-Hertogenbosch met de melding dat haar man via een resolutie van 8 december 1706 was aangesteld als curator e administrateur over het dorp Maren voorlopig voor een periode van 5 jaren beginnende mei 1705, maar door zijn overlijden is dat curatorschap ten einde en de weduwe gaat er vanuit dat dit niet gecontinueerd hoeft te worden onder haar verantwoordelijkheid; het rekest wordt doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop – zie ook folio 2217


folio 2142 verso – 3 november

Rapport van thesaurier generaal Hop op het bericht of de rescriptie van de regenten van Moergestel op een rekest van de regenten van het kwartier van Oisterwijk verzoekende executoriaal op de condemnatie van de Raad op 21 juli jl.


folio 2150 – 3 november

Rekest van Jan Bart provoost militair te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat in de laatste zomer in de stad in garnizoen heeft gelegen het regiment van kolonel Lubeck hebbende haar eigen krijgsraad en rechter en dat de commandeur van de stad aan hem suppliant echter gelast heeft de justitiekosten te betalen en te bezorgen als nl. de scherprechter, de spitsgaarden, het houten paard en wat dies meer zij, dat de suppliant dat tot nog toe wel gedaan heeft doch dat het genoemde regiment als nu naar elders staat te vertrekken hij suppliant beducht is dat de posten van voorgeschoten penningen die hij aan het regiment heeft gedaan in zijn over te leveren declaratie geschrapt zullen worden en hij verzoekt de Ed: Mo: die toch in zijn declaratie mee op te nemen of dat de kolonel het hem terugbetaalt, maar dat laatste verzoek wordt afgeslagen


folio 2164 verso – 7 november

Missive van Alexander Zoete de Laake van Villers kwartierschout van Peelland inhoudende een rapport van het gepasseerde in twee kwartiersvergaderingen omtrent het borg stellen voor de contributies, welk bericht wordt doorgestuurd naar Hop en Van Slingelandt voor nader onderzoek waarna een verslag volgt – zie ook folio 2230 verso


folio 2168 – 7 november

Rekest van Johan van Meegen cum suis pachters van het gemaal over de stad ’s-Hertogenbosch met verzoek om remissie


folio 2174 verso – 8 november

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de belangrijkste geërfden en ingezetenen van de 6 gehuchten van Hilvarenbeek in het kwartier van Oisterwijk met een verzoek aan de Ed: Mo: gelieven te ordonneren aan de regenten van Hilvarenbeek dat zij binnen een bepaalde tijd de eed afleggen op het reglement van 19 december 1700 op verbeurte van 5 gl. per dag; ten tweede dat zij volgens het 13e art. alle openstaande rekeningen binnen een jaar en die van de borgemeesters van 1701, 1702, 1703, 1704 en 1705 hooguit binnen drie maanden afsluiten op verbeurte van een gelijke boete; ten derde dat de schepenen of andere regenten willende borgemeesterschappen of collecten der gemeentepenningen van anderen aan- of overnemen en zich alzo comptabel aan de gemeente makende aanstonds haar schepenambt zullen moeten verlaten en in de vergadering niet meer mogen toegelaten worden voor dat de rekeningen gedaan en hun slot betaald zullen hebben; ten vierde dat aan de borgemeesters in hun te doene rekeningen wegens de vacatie van schepenen niet meer voor uitgaaf zal mogen geleden worden als iedere dag 30 st. volgens het 42e art. en hetgeen zij meer hebben genoten voor daggeld dat het bij parate executie door de borgemeester op haar persoon en goederen zal mogen worden betaald; ten vijfde opdat de zes nieuwe verkozen rekenmannen, die in plaats van 12 zijn aangesteld, bekwaam en onbeschroomder mogen zijn om het reglement te doen observeren, dat de Ed: Mo: gelieven de zes aangestelde rekenmannen vrijgesteld te laten van alle bedieningen, tenminste zo lang als de geërfden van ieder gehucht die voor haar gecommitteerden bekwaam en vrij willen houden; ten zesde en laatste dat de drossaard Coenraads mag worden geordonneerd om de zes nieuwe voorgestelde rekenmannen op het vertonen van schriftelijke authorisatie bij de geërfden van ieder gehucht getekend aanstonds te beëdigen, welk rekest wordt doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop


folio 2183 verso – 10 november

Rekest van schepenen en regenten van Geldrop met verzoek om executoriaal om de onwillige eigenaars en bewindhebbers van de tienden te dwingen tot betaling van hun contingent van de omgeslagen penningen


folio 2192 – 11 november

Rekest van Mr. Jan van Heurn oud-schepen en raad van de stad ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat wijlen rentmeester Frans van Heurn zijn vader op basis van een resolutie van 9 oktober 1697 en 27 november 1699 overgelegd op de rekening van het 2e gedeelte van het kwartier Peelland over 1698 op folio 59 verso en 60 zich op 10 januari 1698 van ’s-Hertogenbosch naar ’s-Gravenhage heeft moeten begeven om aldaar te b lijven tot de 19e februari en dat hij toen genoodzaakt is geweest te vertrekken zonder dat de conferentie die gehouden werd beëindigd was, de notaris Van Noort met permissie van haar Ed: Mo: ook nog 27 dagen na het vertrek van Van Heurn in zijn naam in Den Haag is gebleven, dat genoemde rentmeester Van Heurn ingevolge van haar Ed: Mo: van 22 december 1687 op het stuk van de daggelden verteringen en reiskosten genomen in zijn rekening ingebracht heeft voor hem 6 gl. en voor het verblijf van de notaris 4 gl. per dag samen een som van 288 gl. en 6 penn., dat ook in de ziekte en na de dood van rentmeester Frans van Heurn haar Ed: Mo: in een resolutie van 4 februari 1705 goedgevonden hebben dat wederom iemand vanwege de genoemde rentmeester of zijn erfgenamen zou overkomen om zijn rekeningen te bevorderen en bericht te geven op de difficulteiten die daarin werden bevonden, dat de suppliant zich ter obedientie van dien ook op 18 mei 1705 geassisteerd met deurwaarder Herman Cremers naar Den Haag begeven heeft en aldaar een volle 48 dagen heeft verbleven waarvoor hij in rekening heeft gebracht een som van 288:0:0; de beide posten van ruim 288 gl. zijn overigens door de heren van de generaliteitsrekenkamer geroijeerd samen 444:0:0, en de suppliant verzoekt om een vergoeding, maar dat verzoek wordt afgeslagen


folio 2204 – 14 november

Rekest van de regenten van Lith en Lithoijen in kwartier Maasland met verzoek om remissie


folio 2204 verso – 14 november

Missive van ontvanger Willem van Graswinkel op een rekest van de regenten van Reusel gezonden aan de Raad om advies [twee akten]


folio 2205 verso – 14 november

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen op een rekest van Dirk de Reuk leverancier van stenen verzoekende om een ordonnantie van 2495:17:8 over de leverantie van 243500 stenen tot het opmaken van de souterrains op de Isabellaschans tot 10:5:0 per 1000 stenen, welk bericht wordt doorgestuurd naar secretaris Van Slingelandt


folio 2207 – 14 november

Missive van rentmeester Johan van Leefdael als bericht op een rekest van van Mechtelina dochter van Niclaas de Leeuw te Lithoijen aan de Maaskant verzoekende dat haar in erfpacht mag worden uitgegeven een schaarweide op de Schans, een hont land in Baltus Adriaanshoef, 12 ½ hont land op den Engh, 5 hont op den Distelwegh en 2 mergen land in Paalkenshoek onder de conditie zoals in het rekest gesteld, welk bericht wordt doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop – zie folio 2284 verso


folio 2213 – 15 november

Missive van de drost en regenten van Waalwijk met klachten over verschillende grove excessen en violenties [geweldplegingen] gepleegd door een regiment Engelse dragonders op doormars, welk rekest wordt doorgestuurd naar thesaurier generaal Hop met verzoek dit voorval te bespreken met de Engelse generaal majoor Codogan en een rapport op te stellen

folio 2222 – 16 november

Verbaal van de gecommitteerden die langs de Maas op visitatie zijn geweest o.a. de kwartierschout en gecommitteerden van de 12 Maasdorpen zullen worden aangeschreven over de voorzorgen voor de Alemsedijk


folio 2225 verso – 16 november

Gecommitteerden van de regenten van Hilvarenbeek contra Lambert Naaijkens, Pieter van Ubelen en Antoni Willems van Spaandonq met hun procureurs i.v.m. het collecteren van de vijandelijke contributies welke drie gekozenen dit weigeren ‘op seekere frivoile pretexten’ deze borgemeesterschappen aan te nemen [met nadere details – lange akte]


folio 2230 verso – 17 november

Rapport n.a.v. een missive van kwartierschout van Peelland de Heer van Villers i.v.m. de borgstelling van de contributies – zie folio 2160 verso


folio 2237 – 18 november

Ordonnantie van 6400 gl. voor Niclaas Pardijk aannemer van het onderhoud van de metsel- en timmerwerken te ’s-Hertogenbosch


folio 2238 – 18 november

Rekest van Hendricus van Amersfort burger en bierbrouwer te ’s-Hertogenbosch i.v.m. een vonnis van de Bossche rechters gewezen op de 28e september jl. in de zaak tussen de suppliant en Cesar van Haanswijk pachter van de impost op het gemaal


folio 2238 verso – 18 november

Rapport op een rekest van de regenten van Lith en Lithoijen in kwartier Maasland gezonden aan de Raad om advies


folio 2255 verso – 21 november

Missive van ontvanger Van Huffel op een rekest van de regenten van Dommelen


folio 2262 verso – 21 november

Rapport op een rekest van de regenten van Waalwijk met klachten van de excessen gepleegd door een regiment Schotse dragonders op doormars en thesaurier generaal Hop heeft gesproken met de Engelse generaal majoor Codogan die verzekert dat de Hertog van Marlboroug voor zijn vertrek naat Engeland geïnformeerd is over die excessen door het regiment dragonders begaan en heeft orders gegeven aan luitenant generaal Lumlei om daarop nader onderzoek te doen en de schuldigen ‘exemplaarlijk’ te straffen; hij wil graag een vertaalde kopie van de missive hebben als ook een nadere specificatie van de verteringen en de gelden schade want anders kon geen vergoedingsregeling opgesteld worden


folio 2273 – 22 november

Missive van ontvanger Willem van Graswinkel op een rekest van de ingezetenen van het dorp veldhoven in kwartier Kempenland gezonden aan de Raad om advies


folio 2274 – 24 november

Missive van ontvanger Guilliam van der Helst op een rekest van de regenten van de heerlijkheid Drunen in kwartier Oisterwijk met verzoek om remissie


folio 2279 – 24 november

Missive van J. van der Hoeven van Dinter kwartierschout van Maasland met de mededeling dat hij een resolutie heeft ontvangen om de gecommitteerden van de Maasdorpen aan te schrijven tegen de 24e om te bespreken welke voorzorg genomen moet worden ter bescherming van de Alemsedijk, aangevende dat hij aan die oproep graag zou willen gehoorzamen [obediëren] maar dat is onmogelijk want eerst moeten de gecommitteerden genomineerd worden en bovendien moeten ze nog de nodige instructie krijgen en stelt voor de 28e te kiezen


folio 2284 verso – 25 november

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op het rekest van Meghlina dochter van Niclaas de Leeuw – zie 2207


folio 2292 verso – 26 november

Missive van rentmeester Thomas van Berestein inhoudende dat de procureurs Loeff hem schrijft om betaling te hebben van 51:10:0 over een gegaan default en rapportgeld in de zaak voor de Raad van Brabant in Den Haag hangende tegen Huibert Gerard van der Cluse Heer van Waalre, Aalst en Valkenswaard betreffende ’s lands molen van Venbergen


folio 2294 – 26 november

Twee distincte missiven van de schepenen en rechters van ’s-Hertogenbosch m.b.t. het proces tegen Hendrik van Amersfort bierbrouwer te ’s-Hertogenbosch contra Cesar van Haanswijk gewezen pachter van het gemaal aldaar


folio 2294 verso – 26 november

Rekest van Niclaas van Keulen chirurgijn generaal majoor van het regiment van generaal majoor de heer van Ameliswaard te kennen gevende dat hij suppliant volgens haar Ed: Mo: patent op de 7e dezer maand is gezeild met de compagnie van genoemde generaal majoor naar ’s-Hertogenbosch maar het ongeluk gehad heeft tot Delfshaven schipbreuk te hebben geleden waardoor hij zijn medicamentkist en verdere goederen over de 800 gl. waard verloren heeft en verzoekt de Ed: Mo; hem dat bedrag te vergoeden, maar zijn verzoek wordt afgeslagen


folio 2297 verso – 28 november

Missive van ontvanger Van der Helst en van ontvanger Van Huffel op een rekest van de regenten van Hoge en Lage Mierde en Hulsel verzoekende om remissie


folio 2301 verso – 28 november

Rekest van Thomas Dielissen gewezen borgemeester van Geffen over 1697 met verzoek om executoriaal ter invordering van enige restanten en een order aan de regenten om des suppliants borgemeestersrekening van Bamis 1696-1697 binnen de tijd van een maand ten overstaan van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant of iemand anders bij haar Ed: Mo: te committeren te revideren, zuiveren, sluiten en tekenen


folio 2305 verso – 28 november

Rekest van Beatrix van Neerven weduwe van wijlen Johan Hoos poorteres van ’s-Hertogenbosch – zie folio 1606 verso


folio 2307 verso – 28 november

Rapport van thesaurier generaal Hop op een rekest van Pieter Mertz pachter van ’s lands impositie van de gouden en wollen lakens binnen de stad ’s-Hertogenbosch met een verzoek om interpretatie van de ordonnantie op deze impost over het vervoer per schip en uitvoer van de lakenstoffen en dat de pachter daaraan zijn teken moet hangen; de pachters moeten zich houden aan de ordonnantie en overtreders dienen beboet te worden


folio 2308 – 28 november

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Cornelis Scheij wonende te Middelrode met het ver zoek dat de Ed: Mo: gelieven aan hem in erfpacht over te geven zeker stuk land groot 4 lop. gelegen in de Santstraat aldaar – zie ook folio 2348 verso


folio 2322 verso – 30 november

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Johan Coolen te Helmond die verzoekt in erfpacht te kunnen krijgen drie percelen land onder Gemert


folio 2322 verso – 30 november

Rapport op een bericht van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Lambert Versteegen vorster te Hoogeloon verzoekende om op een traktement van 50 gl. aangesteld te mogen worden als boshoeder [vgl. boswachter] van het ’s lands bos aldaar


folio 2324 – 30 november

Rekest van de regenten van Empel over hun verpondingen [met details]


folio 2324 verso – 30 november

Rekest van schepenen en regenten van Oostelbeers en Middelbeers in het kwartier van Kempenland aangevende dat ze van de 18e tot de 24e oktober ingekwartierd hebben 205 paarden en even zoveel manschappen nl. ruiters en dragonders van de Koning van Pruissen onder het commando van kolonel Dewitz die van spijs en drank, transport van bagage als anderszins de gemeente hebben gekost een bedrag van 1716:10:0 zoals blijkt uit de verklaring toegevoegd aan het rekest, met een verzoek om restitutie van dit bedrag; het rekest wordt doorgestuurd naar de generaal de Graaf van Lottum commanderende de troepen van de Koning van Pruissen met verzoek de onkosten terug te betalen verwijzend naar een reglement van 11 april 1704 op het stuk van de doortochten van legertroepen

folio 2346 verso – 2 december

Missive van ontvanger Van der helst op een rekest van de regenten van Nuenen met verzoek om remissie, gevolgd door een rekest van Hoge en Lage Mierde en Hulsel


folio 2352 – 3 december

Rapport van de commissie die langs de maas op bezoek is geweest met o.a. een bericht van het verval van de dam bij het dorp maren in kwartier Maasland veroorzaakt door de wanprestatie van Niclaas de leeuw aannemer van het onderhoud van de Marensedam en men ordonneert de kwartierschout van Maasland om De Leeuw evt. via gijzeling te dwingen de dam compleet te repareren en dat exact te doen volgens het bestaande bestek zodat er geen doorbraak meer te vrezen zal zijn


folio 2363 verso – 3 december

Rapport van de Heer Vegelin en secretaris Van Slingelandt m.b.t. een zaak tussen Jennetie weduwe van wijlen Hendrik Gerrits wonende te Mierlo requirante aan de ene kant en deurwaarder Willem de Wit gedaagde aan de andere kant over het rekest van de requirante, die heeft aangegeven dat men in mei jl. van haar in arrest heeft genomen een beemd van 4 lopensen onder de heerlijkheid van Eckart in kwartier Kempenland om dat te verkopen op de 30e juni [discussie]


folio 2398 – 10 december

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Abraham van Lent in de vrijheid Oss met een verzoek om hem in erfpacht uit te geven een mergen land genaamd den Schiltwagt gelegen onder Teeffelen in het graafschap van Megen – zie ook folio 2448 verso


folio 2401 – 12 december

Missive van commies Bul te ’s-Hertogenbosch op een brief van de commies van Stevensweert over het geleverde beddengoed en vermiste dekens – zie ook folio 2447 verso


folio 2407 – 13 december

Rekest van Abraham van Lent pachter van de boeten op de verzwegen of kwalijk aangebrachte personen op de quohieren van het hoofdgeld of op ’t gemaal [lange akte]


folio 2419 verso – 15 december

Missive van Philip Jacob van Borssele van der Hooge raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier van ’s-Hertogenbosch op een rekest van de regenten van Udenhout in het kwartier Oisterwijk gezonden aan de Raad om advies


folio 2422 verso – 15 december

Missive van ontvanger Cornelis van Vrijbergen waarop hij wordt geordonneerd zich stipt te reguleren naar een resolutie van 17 december 1705 omtrent de invordering der termijnen van de achterstallige verpondingen van het dorp Tilburg tot het jaar 1704

folio 2423 – 15 december

Rapport nadat gehoord is Jacob van der Hoeven van Dinter kwartierschout van Maasland en tevens dijkgraaf en de gecommitteerden van de Maasdorpen over de voorzorgen die getroffen moeten worden t.a.v. de Alemsedijk [lange akte]


folio 2432 – 15 december

Rapport op een bericht van ontvanger Cornelis van Vrijbergen en J.H.Benting op een rekest van de regenten van Tilburg


folio 2436 – 16 december

Rapport op een rekest van schepenen en borgemeesters van Lieshout


folio 2449 – 19 december

Rapport op een rekest van de gecommitteerden van Maasland aangevende dat in het begin van de tegenwoordige oorlog de contributies met de vijand zijnde gereguleerd en ieder kwartier en dorp zijn aandeel daarin heeft vastgesteld met een deelremissie voor Empel, Alem, Maren en Kessel vanwege de voortdurende inundaties


folio 2449 – 19 december

Missive van rentmeester Johan van Leefdael en van ontvanger G. van der Helst met de koopconditie van het klooster van de Uilenburg, Tolbrug en Sint Geertruiklooster te ’s-Hertogenbosch [met details]

folio 2478 – 22 december

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Theodorus van Velp – zie folio 2002 verso


folio 2478 verso – 22 december

Rekest van Willem Lamberts en consorten inwoner van Hilvarenbeek met verzoek om executoriaal ten laste van de regenten van Hoge en Lage Mierde, Westelbeers, Hulsel en Heukelom


folio 2479 – 22 december

Bericht van Philip Jacob van Borssele op een rekest van de regenten van Udenhout Berkel Enschot en Heukelom in kwartier Oisterwijk gezonden aan de raad om advies


folio 2479 – 22 december

Missive van rentmeester Johan van Leefdael en ontvanger G. van der Helst met de koopconditie van de verkoop van de kloosters Uilenburg, achter de Tolbrug exclusief de brouwerij, en het Sint Geetruiklooster


foli0 2481 – 22 december

Rekest van schepenen en regenten van Nistelrode in kwartier Maasland over het omslaan van hun lasten en middelen


folio 2481 verso – 23 december

Missive van G. van der Helst en rentmeester des Tombes die geordonneerd worden na informatie en onderzoek te berichten hoeveel de erfgenamen van rentmeester Frans van Heurn zouden behoren te betalen over alle jaren dat gebruik is gemaakt van een bepaald ledig erf van twee beneficiaatshuisjes die te Sint Oedenrode in 1702 door de franse troepen is afgebrand – zie ook folio 2522 verso


folio 2482 verso – 23 december

Missive van rentmeester Van Berestein betreffende verschillende gewincijnzen gaande uit de goederen van de abdij van Postel met de boeten en gewinnen


folio 2488 – 23 december

Rekest van de schepenen van Tilburg en Goirle verwijzend naar een reglement van 11 april 1704 op het stuk der doortochten van legereenheden


folio 2503 – 28 december

Rekest van Gerard van Soest solliciteur militair bedienende het regiment van Slippenbag te kennen gevende in substantie dat hem de 21e geïnsinueerd is de annexe request van Aletta Sebilla van Boekholt waarbij zij verzoekt te mogen hebben onderhoud van haar broer Unico Philips van Boekholt majoor van genoemd regiment ofwel te mogen hebben de helft van een zeker beneficie van 303 gl. betaald wordende uit de geestelijke goederen van het kwartier van Oisterwijk ; de majoor verblijft met het regiment momenteel in Spanje of Portugal


foli o2507 – 29 december

Rapport op een bericht van wijlen rentmeester Frans van Heurn op een rekest van gerard van de Pol te kennen gevende dat hij jaarlijks heft op het kantoor te Sint Oedenrode 28 gl. nu betaald wordende met 24 gl. volgens de constitutiebrief van 11 januari 1578, waaarbij genoemd wordt een stuk akkerland genaamd St. Catharinalandt gelegen in de parochie van St.Maarten van Eerschot [Sint Oedenrode] , idem uit de Oirletienden onder Bruegel, en een klamp tiende onder Bovenroode te Sint Oedenrode competerende alle aan het kapittel aldaar, welke rente al ten achter is sinds 1663


folio 2507 verso – 29 december

Rapport op het bericht en belang van Hendrik Dirk van der Schoot en consorten op een rekest van Jacob Coenraads drossaard van Oirschot m.b.t. het 52e art. van de ordonnantie op het stuk van het klein zegel dd. 9 november 1695 over een visitatie van het kantoor van notaris Jacobus van Nahuis over bedragen bij huurovereenkomsten [met details]


folio 2509 – 29 december

Rapport van onderzoek van een specificatie en bescheiden t.a.v. de vertering van een regiment Schotse dragonders over de schade die ze hebben aangericht te Waalwijk op hun doormars


folio 2510 verso – 29 december

Missive van brigadier Baltwein commanderende te ’s-Hertogenbosch met een verzoek dat de Ed: Mo; gelieven te ordonneren aan ontvanger Cornelis van Vrijbergen dat hij zorgt voor de nodige turf en kaarsen voor de wachten te Crevecoeur ofwel aan hem te permitteren om dezelfde wacht in te trekken waarop geen deliberatie is gevallen als zijnde reeds daaromtrent de nodige order is gesteld


folio 2512 – 29 december

Rekest van schepenen en regenten van Heesch over het verval van de lasten van huizen, landerijen, tienden en molens en het omslaan daarvan [met details]


folio 2521 verso – 31 december

Missive van rentmeester Van Slingelandt geschreven te Tilburg op een rekest van Victor van Beughem als erfgenaam van Maximiliaan Corselius en in die kwaliteit admodiateur van alle inkomsten binnen ’s-Hertogenbosch of de meierij zowel van de tienden, landen, bossen, rente, wieden, cijnzen, erfpachten en huizen competerende aan de abt van de adellijke abdij van St.Geertruijden te Leuven [met details]


hierna volgt het uitgebreide trefwoordenregister…….zie volgende pagina


1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina