Resoluties Raad van State 1703-1748Dovnload 71.11 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte71.11 Kb.
Resoluties Raad van State 1703-1748

De periode tussen de Spaanse Successieoorlog en de Oostenrijkse Successieoorlog

BHIC toegangsnummmer 178

inv.nr. 279 dienstjaar 1713 [1e deel januari-april] – 33 microfiches – beschadigde folio’s in de beide bovenhoeken waardoor de folionummering wegvalt

Wie niet binnen het gebied van de Meierij van ’s-Hertogenbosch woont zal met deze digitale bewerkingen misschien niet veel [kunnen] doen en de ‘resoluties van de Raad van State’ niet zo snel raadplegen, maar het is goed om te weten dat het hier gaat om overheidsarchieven die de hele Republiek der Verenigde Nederlanden bestrijken, vooral toegespitst op de generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden en de centrale indexen geven heel veel informatie over bv. alle vestingsteden met forten en schansen in den lande van noord naar zuid van Bourtange naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen, militaire functionarissen van soldaat tot generaal, ingenieurs, aannemers en opzichters van vestingwerken, kerkelijke functionarissen als predikanten en roomse geestelijken uit die periode, rekesten van regenten van afzonderlijke plaatsen, buitenlandse betrekkingen, activiteiten van rentmeesters van geestelijke goederen of rentmeesters van bepaalde geestelijke instellingen als gasthuizen, fundaties e.d., schoolmeesters, molens en pachthoeven die sinds 1648 aan het land toebehoorden, oude kapellen die als schoolhuis werden ingericht, allerhande militaire informatie m.b.t. munitie, artillerie, zeeslagen, regimenten, compagnieën, garnizoenen, kruitmagazijnen, commandanten, gouverneurs, verplaatsingen van troepen, militaire hospitalen, rapporten van de landsadvocaten rond bepaalde processen en noem maar op. Het is dus historisch gezien een uitzonderlijk interessante bron voor onderzoekers van allerlei pluimage.

Daarom heb ik besloten het trefwoordenregister van elk resolutieboek in deze bewerkingen op te nemen zodat men ook op ‘landelijk niveau’ een eerste toegang op de registers kan inzien!

PS de registers zijn niet overal spellingvast dus enige creativiteit is geboden bij het raadplegen ervan maar men heeft directe steun door de kernwoorden die in de marge staan vermeld
Meierij van ’s-Hertogenbosch
folio 14 – woensdag 4 januari

Rekest van Harmen van Luijnen waarop na deliberatie is besloten de suppliant in plaats van zijn overleden vader aan te stellen tot deurwaaarder van het kantoor der verpondingen te ’s-Hertogenbosch tegen een traktement van 100 gl. per jaar en de akte van commissie volgt


folio 27 verso – zaterdag 7 januari

Rekest van Maria van Tienen dochter van Arent van Tienen in zijn leven Heer van Berlicum te kennen gevende dat zij in juli 1712 heeft geöbtineerd [verworven, verkregen] het inkomen van de collatie of patronaatschap of prebende van Oss (?) een som van 250 gl. bedragende en dat op 1 januari 1713 verschenen is een half jaar van 125 gl. waarvan ze een ordonnantie verzoekt met tevens een verzoek van halfjaarlijks die ordonnantie te mogen laten opmaken


folio 29 – zaterdag 7 januari

militaire historie: lijsten van de magazijnen te Doornik, Rijssel en Meenen betreffende de daar aanwezige materialen – 3 folio’s; folio 203 lijst van regimenten met de namen van de commanderende officieren en plaatsnamen + aantal bataljons, compagnieën, voetvolk en ruiters; folio 220 oorlogsbehoeften te Meenen t.a.v. van commies Clement van Affelen met aantallen; folio 256 lijst van detachementen die gelast worden te gaan marcheren in februari 1713 met namen en aantallen; folio 313 verso lijst van levensbehoeften voor garnizoen Doornik waarbij genoemd worden gezouten vlees, spek, boter, kaas, zout, jenever, azijn, olie, bonen en erwten, gort, brandewijn, bier, tabak, pijpen, kaarsen, zeep en fagotten; folio 353 overzicht van uit te keren soldijen; lijst van directeuren en ingenieurs verbonden aan een serie garnizoenen; folio 385 verso informatie over de veldartillerie – 5 folio’s; folio 400 overzicht van generaals en brigadiers van cavalerie en infanterie met namen; folio 443 verso – lijst van artillerie-bedienden met namen; folio 790 – overzicht van allerlei regimenten bataljons namen van hun commandanten en plaatsnamen etc.;
folio 34 verso – woensdag 11 januari

Rekest van de diaconie van ’s-Hertogenbosch i.v.m. de continuering van de verhoging van een oort stuiver per gulden ten behoeve van de diaconie; akkoord door de Raad


folio 41 - woensdag 11 januari

Missive van vier krijgsgevangen kapiteins onder het regiment van Verain geschreven te Breda met een verzoek om overgebracht te mogen worden naar de gevangenis te ’s-Hertogenbosch


folio 43 verso – woensdag 11 januari

Rekest van mr. Stapel Codde secretaris van de stad Eindhoven en van de vier omliggende dorpen van Woensel, Gestel, Strijp en Stratum verzoekende om een mandement penaal tegen de magistraat van de stad Eindhoven i.v.m. het genieten van het effect van de resolutie van de Ed: Mo: van 25 februari 1699 wegens de consignatie van de penningen procederende van goederen welke bij executie verkocht worden


folio 43 verso - woensdag 11 januari

Rekest van Johan van Leefdael Heer van Deurne rentmeester der geestelijke goederen i.v.m. een akte van borgtocht


folio 52 verso - vrijdag 13 januari

Na deliberatie is goedgevonden en verstaan te ordonneren aan de commiezen van de magazijnen te ’s-Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch, Breda en bergen op Zoom dat ze naar Dordrecht sturen ter attentie van de commies stapelier Beelaarts, de kanonkogels die zij via een resolutie van 7 januari gelast zijn te zenden naar Brussel, waarbij de commies van ’s-Hertogenbosch geordonneerd wordt te zorgen voor 1400 kogels van 4 pond, die van Breda 537 kogels van 7 pond, en 1000 van 1 pond en een extract van deze resolutie zal aan Beelaarts gestuurd worden met last om die kogels naar Brussel te laten overbrengen en die van Breda naar Gent ten behoeve van commies Clement van Affelen


folio 56 – vrijdag 13 januari

Rekest van Lambert van Flodorp predikant te Aarle en Beek in kwartier Peelland aangevende dat hij vanwege ijn hoge leeftijd verzwakt raakt waardoor hij zich niet langer in staat acht de bediening voort te zetten en verzoekt de Raad dat ze goedkeuren dat zijn zoon als adjunct predikant mag functioneren op een traktement van 250 gl. ; de Raad gaat akkoord en verklaren de predikant tot emeritus [met details]


folio 83 verso - woensdag 18 januari

Rekest van Anna Maria van Houven weduwe van wijlen Willem Boeij in zijn leven ontvanger van de gemene middelen over het kwartier van Kempenland met een verzoek om surseance van executie tegen de invordering van het restant van wijlen haar mans conclusieve rekening voor een periode van 6 maanden


folio 85 verso - donderdag 19 januari

Rekest van Nicolaas Marten van der Veerdonck en consorten borgemeesters van het jaar 1707 te Den Dungen onder de vrijdom van de stad ’s-Hertogenbosch dat de gewezen borgemeesters van 1703 hebben tot op heden niet voldaan aan hun betalingen [met details]


folio 107 verso – maandag 23 januari

Rekest van Adriaen van Rijsingen president en koopman te Eindhoven en Arnoldus van Rijsingen ook koopman aldaar als aannemers avn de contributies van de kwartieren van Peelland en Kempenland


folio 139 – vrijdag 27 januari

Rekest van Anthonij Martini predikant te ’s-Hertogenbosch aangevende dat de ondermajoor Penecamp indertijd aldaar een tuintje heeft gehad voor aan ’t Oranjebolwerk dat het mettertijd geheel vergaan is maar in dat tuintje zijn twee rijen jonge iepen bomen gezet die hinderlijk bleken te zijn voor een korenmolen die dieper in het genoemde bolwerk stond en hij verzoekt om die bomen te verzetten [met details]


folio 142 verso – zaterdag 28 januari

Missive van rentmeester des Tombes op een rekest van de predikant van Beek in kwartier Peelland meldende dat de kerk van beek, combinatie met Aarle, door het lage inkomen moeilijk goed te onderhouden is, welke kerk in verval is geraakt in het bijzonder het dak dat geheel is ingestort en dat hij nadien genoodzaakt is geweest de godsdienst te verrichten in het huis van de drossaard te Beek; hij verzoekt aanbesteding van reparatie; de rentmeester wordt door de Raad verzocht te informeren uit hoeveel ledematen de gereformeerde gemeente te Beek bestaat en wat de precieze reden is van de noodzakelijkheid om tot zo’n kostbare reparatie over te gaan


folio 152 – maandag 30 januari

De commanderende officieren te ’s-Hertogenbosch, Breda, Grave en Bergen op Zoom zullen worden aangeschreven dat zij ‘exactelijk vigileren’ [uiterst waakzaam zijn] op de uitvoer van paarden naar de vijand door o.a. partijen uit te sturen of andere geschikte middelen te gebruiken


folio 168 – woensdag 1 februari

Rekest van de principaalste inwoners en meest geërfden van Moergestel verwijzend naar een stuk van 10 november 1710 tot voordeel, rust en eendracht binnen de gemeente dat is overhandigd aan de rentmeester generaal der domeinen die wordt vervangen door ontvanger Verster


folio 171 – vrijdag 3 februari

Missive van Adolphus Thomasius stadhouder van de kwartierschout van kwartier Oisterwijk op een rekest van de regenten der Baronie van Boxtel over het leveren van karren ten dienste van het leger in opdracht van de graaf van Athlone [met veel details]


folio 187 – vrijdag 3 februari

Rekest van Catharina Emous koopvrouw in wijnen en brandewijnen te ’s-Hertogenbosch over het feit dat koster en schoolmeester Willem van der Voorst/Vorst in gebreke is gebleken zijn achterstallige betaling te voldoen, waarop N. van Slingelandt zal worden geordonneerd aan Willem van der Vorst geen betaling te doen van zijn traktement als schoolmeester totdat hij de suppliante heeft voldaan


folio 197 - zaterdag 4 februari

Missive van de heer van Amelisweert die een lijst instuurt van het garnizoen van ’s-Hertogenbosch


folio 248 verso – maandag 13 februari

Rekest van Cornelis Otten pachter van het montant of kwalijk aangebrachte personen op het quohier van het gemaal te Hilvarenbeek en andere plaatsen in het kwartier van Oisterwijk waarbij beboet zijn o.a. Leendert Jan Jordens Hendrick Leemans, Jan Sweens [met details]


folio 253 verso – maandag 13 februari

De kwartierschouten van de vier kwartieren in de Meierij van ’s-Hertogenbosch zullen worden aangeschreven dat door de meierij zullen passeren vier Deense regimenten ruiters en vijf compagnieën dragonders komen vanuit Brabant met verzoek voor bun verteringen te zorgen conform het reglement van 11 april 1704 en dat de troepen geen wanorde plegen


folio 275 verso –donderdag 16 februari

Missive van rentmeester Johan van Leefdael op een rekest van Jan de Casse majoor secretaris van de heerlijkheid Lith die voor 6 jaren heeft gepacht de landerijen van een omgevallen hoeve te Rosmalen toebehoord hebben aan het Convent van de Kruisbroeders van ’s-Hertogenbosch voor een jaarlijks bedrag van 42:5:0


folio 279 verso – vrijdag 17 februari

Missive van ontvanger Van Vrijbergen te kennen gevende dat hij tegenwoordig bezig is met het planten van verscheidene uitgegane bomen op deze en gene plaats waarbij hij aangeeft dat o.a. de 12 bomen aan de kant van de haven op het plein en bij het magazijn door de ruiterpaarden of anderszins omver zijn geraakt en bedorven, met nadere details over het snoeien en onderhoud van bomen


folio 300 verso – zaterdag 18 februari

Missive van den Cassemajor geschreven te ’s-Hertogenbosch m.b.t. het collecteren van het klein zegel


folio 315 – maandag 20 februari

Missive van Jacobus van der Hoeven kwartierschout van Maasland n.a.v. de melding over de in aantocht zijnde Deense troepen [zie 253 verso]


folio 317 – maandag 20 februari

Missive van luitenant generaal de Heer van Amelisweert te ’s-Hertogenbosch met bericht dat wanneer het regiment van Dobrokofsky vertrokken zal zijn uit ’s-Hertogenbosch het garnizoen van de stad zal bestaan uit 450 man van de ‘gedelabreerde’ regimenten van Ivoij en Lauwick die onvoorzien zijn van geweren omdat in het magazijn nog maar 130 snaphanen op voorraad zijn, vandaar dat hij de Raad verzoekt nog 500 snaphanen te ,laten oversturen; commies Taurinus te Breda wordt verzocht 500 snaphanen naar ’s-Hertogenbosch te sturen [zie ook 324]

folio 327 verso – woensdag 22 februari

Missive van rentmeester Johan van Leefdael met enige bijlagen te kennen gevende dat door de zware storm de schuur op ’s lands hoeve te Rosmalen genaamd de Annenberg geheel is ter neder geslagen en de reparatiekosten bedragen 403 gl.; ook heeft hij een kostenbegroting laten opstellen van de reparatie van ’s lands hoeve te Volkel in het land van Ravensteijn; welke hoeven hij graag in erfpacht wil uitgeven; voorts meldt hij dat de molenaar van ’s lands molen te Rosmalen hem bekend heeft gemaakt dat hij een nieuwe molensteen nodig heeft voor ca. 280 gl. – gevolgd door een missive van hem aangevende dat Anthonij Jansse cum suis een rente schuldig is van 21:6:10 sinds 1707 vanwege goederen te Veldhoven, idem wordt genoemd het huis en hof van Willem Hurx te Gestel bij Eindhoven belast met 1 mud rogge Aarlese maat, idem huis en aangelag van Claes Spiering , rekest van Johan Quirijn van Niel burger en koopman te ’s-Hertogenbosch die aangeeft dat aan het gemene land competeert een heiveld van 1 bunder in de heide onder Heeswijk gekomen van het Convent van Coudewater


folio 357 verso – zaterdag 25 februari

Missive van W. van der Lith collecteur van het generaliteits klein zegel te Oisterwijk


folio 374 – maandag 27 februari

Rekest van de diaconie van de gereformeerde kerk te Eindhoven te kennen gevende dat zij supplianten in hun quohieren en registers vele en menigvuldige renten, pachten cijnzen en revenues die diaconie-armen aldaar competerende en die nog geïnd en gevorderd dienen te worden


folio 378 – dinsdag 28 februari

Missive van P. de Cort geschreven te Helmond collecteur van het klein zegel aldaar


folio 401 verso – donderdag 2 maart

Zeer uitgebreid relaas over de ampliatie van de resolutie van 10 juni 1687 op de verpachting der middelen in Brabant o.a. geldende voor de Meierij van ’s-Hertogenbosch en andere districten in diverse artikelen


folio 411 verso – donderdag 2 maart

Akte van borgtocht voor rentmeester Van Leefdael rentmeester der geestelijke goederen te ’s-Hertogenbosch

folio 446 – zaterdag 4 maart

Rekest van Jan Bart provoost te ’s-Hertogenbosch die verzoekt om prompte betaling van een ordonnantie van 3297:18:0 voor hem bestemd en geslagen uit de legerlasten van 1712 vanwege het onderhoud van franse krijgsgevangenen sedert 6 augustus tot 30 december jl. waarop ontvanger Hogendorp wordt gelast de ordonnantie te betalen uit het gedeelte van de loterij


folio 446 verso – zaterdag 4 maart

Rekest van de pachters van het gemaal te ’s-Hertogenbosch en de vrijdom van de stad die aangeven onlangs een paardengrutter ontdekt te hebben ‘welcke notoirlijck boven sijnen stegel was’[met details]


folio 447 verso – zaterdag 4 maart

Rapport op een rekest van Johan Willem baron van Wickraadt Heer van Groot Bullesheijm en Vlierden in huwelijk hebbende Anna Elisabeth Cornelia dochter van wijlen den Heer van Miel door hem in huwelijk verwekt bij Johanna Elisabeth dochter van wijlen Gijsbert Pieck van Tienhoven in zijn leven raad en rentmeester generaal der domeinen in kwartier ’s-Hertogenbosch [lange akte met veel details]


folio 449 verso – zaterdag 4 maart

Akte van borgtocht door Cornelis van Strijp en Hendrick van Rossum i.v.m. de administratie van ontvanger der gemene middelen in kwartier Peelland genaamd Schimmelpenning van Oijen zoals gepasseerd te ’s-Hertogenbosch op de 23e februari


folio 452 verso – zaterdag 4 maart

Conflict tussen de molenaars en de pachters van het gemaal te ’s-Hertogenbosch i.v.m. complotterijen tot nadeel van ’s lands imosten


folio 456 – maandag 6 maart

Missive van J. Hasevoet gecommitteerde van de kwartierschout van Peelland i.v.m. het schrijven over de doortocht van Deense troepen [zie 253 verso]


folio 464 verso – maandag 6 maart

Rekest van de regenten van het dorp Westerhoven in kwartier Kempenland grenzend aan het land van Luik met een verzoek om remissie


folio 465 verso – maandag 6 maart

Resolutie van de Staten Generaal waarin is besloten dat het regiment van Beveren Wolfsbüttel gaande van Overijssel naar Maastricht zal worden geordonneerd om bij provisie te gaan naar Nijmegen en daar zal blijven en dat vanuit ’s-Hertogenbosch 50 manschappen naar Tiel gestuurd zullen worden en 50 manschappen naar Zaltbommel [met details]


folio 522 verso - zaterdag 11 maart

Rapport van thesaurier generaal Hop n.a.v. een rekest van Adriana Pinxternakel weduwe en boedelhoudster van wijlen Michiel de Veer wonende te ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat wijlen haar man in het jaar 1709 met Willem Hanswijk en Willem Vregge aangestaan hebbende ’s lands pacht wegens het gemaal en de brandewijnen, dat haar man in het jaar 1710 is komen te overlijden en zij vanwege dat feit genoodzaakt is geweest proces te sustineren voor de Raad van Brabant op en jegens Hans Verrijck en Vregge [met details]

folio 546 verso - woensdag 15 maart

Rekest van drossaard en schepenen van de heerlijkheid Stiphout in kwartier Peelland n.a.v. een rekest van Hendrick Driesse Houbraken en Wilbert Hendricx gewezen borgemeesters van Stiphout waarop na deliberatie is besloten tot de continuering van de comparitie van de 23e februari


folio 566 - vrijdag 17 maart

Missive van kwartierschout van der Hoeven van kwartier Maasland m.b.t. de doormars van de Deense troepen door kwartier Maasland


folio 575 – zaterdag 18 maart

Rekest van Matthijs van Hijnsbergen te ’s-Hertogenbosch over de verpachting van de boter voor een totaalbedrag van 5130 gl. [met details]


folio 586 – dinsdag 21 maart

Missive van Adolph Thomasius stadhouder van de kwartierschout van kwartier Oisterwijk over de doormars van enige Deense troepen


folio 615 verso – donderdag 23 maart

Rekest van de regenten van het verrmde dorpke Borkel bij Schaft gelegen in het hoogste en schraalste gebied van het kwartier Kempenland te kennen gevende dat het dorpke in 1702 totaal verwoest is door het geallieerde leger en nadien door het Frans en Spaans vijandelijk leger en dat ze daardoor hun vee en meubilair zijn verloren, hun huizen verwoest en afgebrand zijn en dat de vijand hun klok heeft meegenomen, met een verzoek aan de Raad om te mogen aanschaffen een klokje van ca. 400 pond zoals dat ook is goedgekeurd voor Veldhoven en Wintelre; ontvanger Verster krijgt opdracht dit klokje te bezorgen


folio 643 – woensdag 29 maart

Missive van ontvanger Verster waarnemende het ambt van raad en rentmeester generaal der domeinen in kwartier ’s-Hertogenbosch op een rekest van Cornelis Adriaens van der Donck c.s. gewezen zetters van Den Dungen over 1703 en Adriaen Cornelis van der Donck c.s. gewezen borgemeesters aldaar i.v.m. een procedurekosten in een zaak tussen hen en Hendrick Spiering


folio 645 verso – donderdag 30 maart

Misssive van de ontvanger Bentink en Tichler op een rekest van de regenten en ingelanden van het dorpke Kessel in kwartier Maasland met een verzoek om remissie op de verpondingen en beden


folio 660 verso – vrijdag 31 maart

Rekest van mr. Johan Festus van Breugel pensionaris en gecommitteerde namens de magistraat van ’s-Hertogenbosch


folio 684 verso – woensdag 5 april

Rekest van regenten en schepenen van kwartier Maasland over het feit dat ze vaak worden aangesproken door advocaten en procureurs zowel uit ’s-Hertogenbosch als ’s-Gravenhage m.b.t. procedures of processen waar veel geld mee gemoeid is [met details – lange akte]


folio 691 verso – donderdag 6 april

Rekest van Daniel van Veen aannemer van het onderhoud aan de Isabellaschans bij ’s-Hertogenbosch met verzoek om een ordonnantie van 2600 gl. van een half jaar onderhoud


folio 694 – vrijdag 7 april

Missive van ontvanger Graswinckel i.v.m. de vernieuwing van een akte van borgtocht voor zijn bewind door Willem Lodewijk Grahamme Heer van Aversteijn gepasseerd voor schepenen van ’s-Hertogenbosch op 11 maart jl.


folio 695 – vrijdag 7 april

Rekest van de regenten van Hapert in kwartier Kempenland met een verzoek m continuering van de remissie van de verpondingen


folio 695 – vrijdag 7 april

Kwestie tussen mr. Willem van Erpecum fiscaal van Brabant tegen mr. Jacob van der Hoeven Heer van Heeswijk en Dinther betreffende een octrooi over het verkopen van stukken uit de gemeijnt van Dinther [met details]


folio 718 – maandag 10 april

Rekest van de regenten van het kwartier Kempenland met verzoek om executoriaal


folio 719 – maandag 10 april

Rekest van Reijnier van Geffen, Jan Dirckse, Geertruij van Riphuijsen en Gerard van Cuijck, een uitgebreid relaas, Reijnier en Jan vanuit Nijmegen, Geetruij uit ’s-Hertogenbosch en Gerard uit Waalwijk die ergens tussen Mons en Quesnoij in de Zuidelijke Nederlanden zijn overvallen door een partij Franse soldaten die de supplianten hebben opgebracht te Mons St.Eloij, met een partizaan genaamd de Grand zijn ze naar Arras gegaan en hebben zich gemeld bij intendant Bernage die hen aanstonds heeft ontslagen [met veel details- lange akte]


folio 735 – dinsdag 11 april

Rekest van de regenten en ingezetenen van Dommelen in kwartier Kempenland aangevende dat de vijandelijke troepen in 1702 de klok uit de toren aan stukken hebben geslagen en getracht te vervoeren, maar dankzij hun betaling is het grootste deel behouden; ze zitten nu dus zonder klok en de vernieuwing ervan staat ten laste van de tienden onder de administratie van rentmeester Johan Vegelin van Claarbergen en dat er nog zoveel spijs is dat tot het gieten van een nieuwe lok nodig zal zijn; Van Claarbergen wordt gemachtigd om de klok te laten vergieten


folio 737 verso – woensdag 12 april

Nicolaas Pardijk aannemer van de werken te ’s-Hertogenbosch verzoekende om een ordonnantie van 2125 gl.


folio 750 – vrijdag 14 april

Rekest van de regenten en ingelanden van Nuland in kwartier Maasland met verzoek om remissie van de verpondingen en beden


folio 750 verso – vrijdag 14 april

Rekest van de regenten van Rosmalen in kwartier Maasland met verzoek om remissie op de landerijen in de polder Hintem, Vliert en Aakant


folio 751 – vrijdag 14 april

Rekest van Wijnandus Aerts huidige borgemeester van de opgenomen penningen ten laste van het dorp Eersel [met details]


folio 755 verso – zaterdag 15 april

Rekest van Willem Baten uit Moergestel en Jan Bastiaans van der Staak, Adriaen Bastiaens, Anthonij Michielse van de Wouw en Nicolaes Storimans op en jegens Embert Jan Emmen pachter der boeten van verzwegen personen in de quohieren van het gemaal over de vrijheid en dingbank van OisterwijkAlfabetisch trefwoordenregister op hoofdrubrieken nl. op persoonsnamen, plaatsnamen en zakenregister met verwijzing naar de resp. folionummers van dit resolutieboek volgens de letterlijke tekst waarbij de alfabetische volgorde niet altijd even correct is; bij elke hoofdrubriek staan weer subrubriekjes: vanwege schade aan de folio’s zijn namen weggevallen

letter A

admiraliteijt int generael, admiraliteijt op de Maze, admiraliteijt tot Amsterdam, admiraliteijt in Zeelandt, admiraliteijt in Westvrieslandt en het Noorderquartier ,admiraliteijt in Vrieslandt, Algiers, Arnhem, St.Andries, Artois, St.Amant, Antwerpen, Ath, Aken, Anholt, Aire, Armentiers, artillerije, acten, arresten, advertientien, militaire auditeurs, Clement van Affelen [commies[, Gregoire d’Alemagne, de Heer van Ameliswaert [luitenant generaal en commandant], N.Amman [kapitein], d’Abadie [brigadier en commandant], Willem van Aken, Joris Anthon [commies], Moises Anthunes, Arnout Auwaarts, Samuel Auguier [ingenieur], Frederick Christjaen baron van Rhede Grave van Athlone [luitenant generaal], Johan Marcus van Alphen [vaandrig], Nicolaes Louis Alexandre [commies], de l’Assacquer [ritmeester], van Ammama [generaal majoor], Reijnier Alemans, Tirerve Ambroise, de St.Amant [generaal majoor], Servaas d’Awans, N.Aberti, Wijnandus Aertsz., de weduwe van ingenieur d’Abiqué, Johan van Afferden


letter B

Raadt van Brabant, den Raadt van Sijne Majesteijt Wilhelm de 3e koning van Groot Brittannien, Brabant, Brussel, Barcelona, Bergen op Zoom, ’t Marquisaat van bergen, Breda, de Baronije van Breda, Bon, Bommel, Bredevoort, de Bourtange, Ter Burgh, Brugge, Bethune, bestedingen, borgtogten, beschrijvingen, betalingen, berigten, boedels, brigadiers en majors de brigade, generaliteijts bodens, H.Briele [ontvanger], Thomas Barton [commies], Willem Buijs [plenipotentiaris], Johan van den Bergh, Thomas Brouwer [predikant], Belaarts [commies stapelier], N.Burchon, de Brinques [kolonel en commandant], de Bruen [directeur en commandant], Hendrick van Brecht [ritmeester], Anthon Gunther Prins van Holsteijn Beeck [luitenant generaal en commandant], N.van Burmania [commandant], mr. Robbert Bastingius [pensionaris en ontvanger], Margareta van den Bergh, Gillis Blanchan [partizaan], Beaufort [Franse krijgsgevangen luitenant], N. Bushoff [commissaris], N.Berchhoffer [brigadier], Johan van Broeckhuijsen [luitenant], Matthieu du Bien, Anthony Begie, N. van Brakel [ritmeester], de weduwe van wijlen Bilderbeexk [kamerbewaarder], Christophel de Bos [commies], Johan Jacob van Brahé [kapitein], J.Mauritz van Brahé [luitenant], de weduwe van Lambert de Bie [luitenant], Hieronimus Brunetto Brunetti, Cazier de Breucq [ontvanger], Johan van Baarle [consul], Bourdet [ingenieur], Pieter Boelaart, Isaacq van den Bergh, Magdalena van den Bos, Johan van den Bergh [kamerbewaarder], de Beaufort [commies], Francois beaumont, Jacomina Comans weduwe van wijlen Cornelis van Bergen [predikant], Jean Francois Bourla, W. Ter Burcht, Emanuel bart [onderluitenant], Abraham Bergh, N.Bosschaart [ontvanger], Christjaen van Bilsen, Wolter Macdonalt de Bowie [luitenant kolonel], Baron van Bothmar [envoijé extraordinaris], Graaff van Bentheim [brigadier en kolonel], Cornelis van Bockeren, Hendrick Bij [commies], Johan Borssie [ontvanger], de Boistroux [luitenant kolonel], Matthijs Blancken [majoor], Quirin Boos, Jan van Brussel, N.Boutroux [krijgsgevangen kapitein], Court van Bockeren, Pieter Bulaart, Boutman [luitenant], Johannes Benner [directeur], Wouter Bommelaer, Hermanus Bonck [collecteur], N. van Bommel [ingenieur], de huisvrouw van Adolff Borgers, G. van Bern [collecteur], Johanna Wilhelmina Schutten weduwe van wijlen Jean Borriol [predikant], Graaff van Berlo [sergeant majoor amour], mr. Johan Festus van Breugel [pensionaris], Joseph de Bucq, Pieter Berchs, Martina Albertina Gravinne van Berlo, Bloemmaerts [fiscaal], Aegidius van den Bembden, N. la Beaume [ingenieur], Hendrick Bourlé [vaandrig], Susanna Terwe weduwe van wijlen Jacob Braats, Herman de Beer, Anthony Bertin, Bonar [brigadier], Johan Benetru [ritmeester], Francois Bertrant [kapitein], Sebastjaen Brouet, Beem [kolonel], Michiel Bouchart, Van der Beecke luitenant generaal en commandant], Michiel Botte


letter C

den landgraaf van Hessen Cassel, Catalonien, ’t landt van Cleeff, ’t landt van Cadzant, commines. consenten, contributien, Fransche Spaansche Cheur Beijersche en Cheur Ceulsche crijgsgevangenen, crijgsraden, commandeurs en commandanten, collonels en luitenant collonels, compagnien, collaterael, conferentien, contracten, confiscatien, classissen, correspondentien, commissien, commissarissen, commisen, chijnsen, chururgijns, Abraham Castano, Anthony van Catz [apotheker], de Caris [brigadier en commandant], Cromstrom [brigadier en commandant], Colijear [luitenant generaal en commandant], Adriaen Coen [luitenant], de Coetier [majoor commandant], Joseph Cassaudoume [predikant], Prins Maximiliaen van Hessen Cassel, Andries Caan [ontvanger], Daniel Coeper [majoor], N.Coronokofskij, Pieter Christjaensz., Jan del Castillo [admodiateur generaal], N.Chion [predikant], N.Chaumont, Maarten de Coster, Samuel Cabeljauw [doctor], de Heer Vegelin van Claerbergen, Hugo Croll [auditeur militair], Johan Collaert, Charles Cambier, N.Collonne [luitenant], Arnout van Citters [kolonel luitenant en commandant], Arnold Costerius [rentmeester], Anna Louisa douarière Princesse van Chimaij, de weduwe wijlen Isaacq du Castel, Louis de Cocq, Herman Coers [deurwaarder], N.Cooster [kapitein], Pero de Cassemajor [penningmeester], Francois Cenet, N.Cluwer [ingenieur], Lambert de Cerff, William Crammont [kapitein], Leonard Colpart, Johan de Cassemajor, de weduwe Cordommenier, Theodorus van Chambron [predikant], Johan Crijgsmar [majoor], de Chambrier [brigadier], Johan Joachin de Jacobi Heeer van Cardier, Joseph Cromrugge [provoost], P. de Cort [collecteur], Jean Francois de Calonne [raaadsheer], N.Cramé, Anthony Isaacq Cassa, Bernard Cocq [chirurgijn], Cambier [commies], J.Claveren, Joseph Louis de Camus, Maurice Paques de Chavonnes [brigadier kolonel], mr. Matthijs Cunes [commies], Frederick Abraham Cassa, Christjaen Croeger, Peter van der Clos [bode], N.Cuveler [kapitein luitenant], N.Cocle, Martin Copius, Simon le Cuijer, N. la Cocher [luitenant], Francois van de Castel, Elie Chapelier, Jacob de Coeur, Etiche Chaillaux, Caesar Caze, Ferdinant de Colutio [ontvanger], N. la Cochez [luitenant], Barthel Cleophas, Maria Clant, de weduwe van N.Cornoflocq, N.Cunningham, K.L.Cloes [hutmeester], Matthijs Coen [kapitein], Prins Willem van Hessen Cassel [luitenant generaal], Vegelin van Claerbergen [rentmeester], David Cairouse, Barthel Caspersz., Nicolaas Coenen [predikant], Digna Winteroij weduwe van wijlen N.Curtius, Josua Cuijpers [commies], N.Colondré, Claude la Combe


letter D

den Coninck van Denemarcken, ’t landschap Drenthe, Dordreght, Delfft, Deventer, Doornick, Douaij, Deutecum, Dendermonde, St.Donaas, domainen, differenten, desordres, directeurs, Abraham Daesdonck [apotheker], Hugo van Dijck [controleur], de Heer van der Dussen [plenipotentiaris], N. van Durven [ontvanger], Dedel [commies stapelier], van Dedem [luitenant generaal], Francois Dallons [luitenant], Daniel Wolff van Dopf [luitenant generaal, commandant en kwartiermeester generaal], N. van Diemen [majoor], Johan van Leefdael Heer van Deurne [rentmeester], Philippine Reijgersma weduwe van wijlen Johan Drabbe, N.Domicent [ontvanger], Hesselt van Dinter [commies], Jacob Dedel [controleur], Gijsbert van dedem [ontvanger], Johan van Dortmont, N.Diesbach, de erfgenamen van wijlen Dompré [luitenant generaal], Simon Damien, N.Dessard [luitenant], Albert Dijckhoff [luitenant], Gille Doubru, Pierre Dales, J. van der Hoeven Heer van Heeswijk en Dinther [kwartiershcout], de weduwe wijlen Hendrick Driesman [majoor], Gregoire Damman, Johan Dreues/Dreives ? [generaal majoor], N.Daniel [ontvanger], Johan van Dorp [postmeester], J.Delwich, Doujat [Franse intendant], Graaff van Dohna, Pieter Draak, Laurens Douez [thesaurier], Steven Domselaer [controleur], N. van Doolen [ontvanger], Andries van Duuren, N.Dobrokofskij [kolonel], Frederick van Duijsel, Melchior Daandels [kapitein], Cornelis Adriaensz. van der Donck, N.Damburgh, Jan Dusart, Gravinne van Douissij, Jan Jorisz. Dirven, de weduwe van Abraham van Dijcke, Jan van der Does, J.Meeusz. gesegt Diricx, van Dorth [klonel], Dois [kolonel], Martinus van Dalen [doctor]


letter E

Enegelandt, Eijndhoven, entreprisen, extorsien en excessen, executien, executorialen, Eeden, emolumenten, Hubert van Erp, Graaff van Efferen [Cheurpaltische extraordinaris envoijé], van Els [generaal majoor en commandeur], Pieter van Everbroeck, Willem van Erpecum [advocaat], Jan van der Elst, Anthonij Emous, Catharina Emaus, Eco Econia [predikant], Johan Frans Graaf van Bronckhorst Grinstein en Ebersfelt [dubieus], Willem Erbers, A. van den Ende [collecteur], N.Eussem [kapitein], N.Erckelens [commies], Matthijs van Eisden, Christjaen van Essen [predikant], Jacob Engelbergh [scheepscommandeur], N.Estre [luitenant en ingenieur], Johan Edelingh


letter F

generaliteijts finantien, fortificatien, forten, magasijnen van broot granen en fouragie, N.Faasch [majoor], Gillis Facon, Johan Frederick van Friesheijm, N.Feigiak [ondermajoor], Pieter Felinck [auditeur militair], Francois Fagel [generaal], baron van friesheijm [luitenant generaal en commandant], Jan Babtista de Foullon [bankier], Gerard Fabritius [notaris], Johan Frederick Freijman [kolonel commandant], N.Flinck [ontvanger], Johan Frundt, Jacob du fra [chirurgijn], Vincenne de la Ferriere [krijgsgevangen kolonel], Matthias Fouquet, Herman Fouson [controleur], Anna Willebrinck weduwe van wijlen kolonel Fournier, Everhard Fournier [vaandrig], Antoine Fava, Josse Farazijn, N.Finié [provoost], van Fels [keizerlijke generaal], J. van Fornenberg [agent], Augustin Lamoral de Lsndas de Florival, Jan Babtista Freinaut, Amand Farineux, Jacob Fiers, Johan van friest [provoost], N. de friendt [commies], Abraham de la Faille, N.Fhlohr [kolonel], Wernerus Wijnandus Fabritius [predikant], Theodorus Froom [predikant], Charles de Farvaques, Jaques Flame, Richard Fuissier


letter G

den Hertogh van Saxen Gotha, Gelderlandt, ’t Overquartier van Gelderlandt, Groningen, de stadt Graave, Gorinchem [er staat Gornichem], Geertruijdenbergh, Groll, ‘sGravanhage, Gent, ’t Zas van Gent, St.Gelain, generaals en luitenant generaals en gouverneurs, gevangenen, geestelijke goederen, geannoteerde goederen, Marc Guitton [predikant], mr. Pieter Gruterus, Johan Babtiste Germain [ontvanger], Johan Godijn [ritmeester], baron van Guersdorff [extraordinaris envoijé], N. van der Duijn Heer van ‘sGravemoer [kolonel], N.Girolsteijn [kapitein], N. van Grovestins [generaal majoor], Nicolaes Querin [ingenieur], Michiel de Gam/Gain (?), Johan Gibson, Guillaum Gordon [kapitein], Hendrick Gerrits, Wolff van Gudenberg, N. van der Goes [commies], N.Germain, Jean Gallonnier, de Heer van Geldermalsen, Gerold Freijtema Gruijs [kapitein], Adriaen Gijsbertsz. [ruiter], N.Gibbert [kapitein], Adrianus van Genderen, Jacob Grenus, Hendrick Guinée, N. du Goumoins [luitenant kolonel], Allard Georgson, Gabriel Goebert [chirurgijn], N.Gausinot [solliciteur militair], Johan Joseph baron van Bieren Heer van Baarlo en Greefraedt, Jean babtiste Guerit [luitenant], ‘sGravesande, N.Gregoire [kolonel], N.Glabbeeck [kapitein], Graswinckel [ontvanger], Arent Ganckema, G. de Gaddeliere [commandant], Stephanus van Groningen [apotheker]


letter H

Hollandt, provintie van Henegouwen, ‘sHertogenbosch, de meijerije van ‘sHertogenbosch, Heusden, Hulst, Hulsterambaght, Huij, Herck, thesaurier generaal Hop, ontfanger generaal van Hogendorp, militaire hospitalen, ’s lands huijsen en hoeven, Francois Heijkoop [commies], Matheus Heutz, Hopping [commies], Hoijer, Rutger Mogge van Haamstede, baron van Heems [extraordinaris envoijé], Thomas Houjet [majoor], Johan de Hamer, G.Hollanders, Henricus ‘sHeeren, Pierre Henneuse, Francois van der Hoop [advocaat], N. de Hoeve [sijndic], A. van Walthausen [ingenieur], Ott Carel van Heerma [kapitein], Johannes van Houten [kapitein], Hendrick Heel, N.Heijtfelt [kapitein], N.Hebbelinck [directeur], N.Hoenderbeen [brigadier], de Heer van Hijmmen [extraordinaris envoijé], René de Saumiere de l’Hermitage [correspondent], Coehoorn van Houwerda [majoor], Johan Hallingius, Pieter de Hondt, Helena Vonck vrouw van luitenant Hoffelinck, Frederick Johan van Huffel [generaal majoor], Henrij francois Heijmans [provediteur], de weduwe van wijlen N.Heemstede [predikant], Martinus Hamonts, Jaques Hauburtin, de voogden van de minderjarige Graaf van Hoorn, van Haarsolte [luitenant generaal], Hendrick Heusken, J.Hola, Han Harmensz. [schipper], Johannes Huillet [provoost], Nicolaes Hendrick van Hoorn, Jacon Hoogstraten, Francois Ram Heer van Hagendoorn, Gerard Francois l’Host, Albert Joseph Graaf van Arnberg Heer van Helmond, Hendrick Driesz. Houbraken, Wilbert Hendricksz., N. de hecqueville [majoor], Willem ‘sHeerenbergh, J.Hasevoet, J.Hagendoorn [onderluitenant], Antoine Housé [kapitein], Albert Carel Snouckaert Heer van Heeze en Leende [majoor], Jaques de Hannin, Matthijs van Heijnsbergen, Hendrik Herkis, N. van Heteren [commies], Johan Hudson, Hendrick van Haalen, Geertruijd Dorothea van Golstein weduwe van wijlen Bartholotti van den Heuvel, Grave van Hompesch [luitenant generaal], Hermanus Hoogheijde, Augustinus Hasselt, Adamus Hamers [predikant], Adriaen Huijbrechtsz., Johan Christophel Haver, Matthijs van Hecke, Dirck Hoffman, Philip Jacob van Borssele van der Hooge [extraordinaris envoijé], Johan de haas, Geertruijd Clemens weduwe van Anthony van Homberg, Jan Haijen [provoost], Lambert Joost van Hambroeck [kolonel commandant], N.Werbier du Hamel [groot baljuw], N. van der Heijden [thesaurier], N.Heijmans [professor]


letter I

Italien, Iperen, Isendijcke, informatien, imposten, ingenieurs, inventien, Cornelis Inbona, de erfgenamen van wijlen de commies Michaël Issac, N.Ivoij [generaal majoor en kwartiermeester], Louis Caspar Inbona, Princesse van Isengien,


letter J

’s lands binnen en buiten jagten, N.Jordens [commies], N. St.Julien [luitenant], N.Jaussaut [directeur], Jacot [kolonel en commandant], André Jelifier, N.Jallet [kapitein], Gerrit de Joode, Rochus Joris [secretaris], mr. Michiel Jagers [adjunct commissaris], Hendrick de Joode, N. de Jonckheere [kolonel], N de Jonge [ontvanger], Hendrick Jongston, Wilhelmina Joland [linnenbewaarster], B. de Jager [collecteur], Theodorus Marinus Juijnbol [schrijver], N.Jamart [kapitein], George Jatthei, Reijnier Jansz. , Barent Jacobsz. Joffroij, N. de la Jonquiere, den Ridder van St.Joris, Johan de Jongh [stadhouder van de kwartierschout van Kempenland, Joseph Jamart [luitenant]


letter K

den Roomsche Koning van Spagne, ’t fort de Knocke, de ampten van Krieckenbeeck en Kessel, kercken, klagten, Francois Kiggelaer [apotheker], Petrus van Heemstede [predikant – de weduwe is Anna van der Klock], Hendrick Knapen [ontvanger], Klinggraaff [resident], van Komshoff [luitenant kolonel], Abo van Keppel [generaal majoor], Simon Konings [luitenant en ondermajoor], de Graaf van Kniphuijsen [plenipentionaris], Adriaen Willem van Keppel, Adriaen van der Kaa [[provediteur], Jaques Kapon, Pieter de Keijser, Hendrick Walraaff van Keppel [kapitein], Jodocus Kluijsenaer [predikant], Hero Kingma [predikant]


letter L

den Hertogh van Brunswijck en Lunenburgh, Luijck, den Hertogh van Lotharingen, Lieroort, Langackerschantz, Lillo en Liefkenshoeck, Lillers, generaliteijts loterijen, ’s lands landerijen, liquidatien, lieutenants en onderlieutenants, Edmundus Lambregts [commies], N. de Latere, Herman van Luijnen [deurwaarder], Graaf van Nassau la Lecq [luitenant generaal], van der Lijnden [kolonel], Laurens Lobrij [opzichter], George Lauder [luitenant generaal], Johan van Leeuwen [gewezen kapitein], Jurrianus van Loo [adjudant], Colin Lambert [kolonel], Bastjaen van Loo [opzichter], Herman van Loon [commies], N.Lescalopier [Franse intendant], Grave van der Lippe [kolonel], P. le Lion [commandeur], Carel Magnus vrijheer van Leutrum [kolonel], Nicolaes van Loon [ingenieur], Ernst Losuer [majoor], Henrij Lannoij [adjudant], Arnold Luchtenmaecker, Christjaen Libert, N.Loonnois [krijgsgevangen kapitein], Lislemarais [generaal majoor en kolonel], Jan van Lith [majoor], Guillaume Lumiere [predikant], de Heer van Lanckeren, Abraham Lanssel [klerk], de Vrijheer van Lintelo [extraordinaris envoijé], Jamart de Libois [kapitein], de Lange [garde meuble], N.Lainé, Laurens van Lanckeren [doctor], Cornelis Londt [korporaal], N.Lewe [majoor], van Lintelo [luitenant kolonel], N.Larcher [majoor], N.Lartique, Maria Alberda weduwe van wijlen N.Linderoot [kolonel], Bernard Lievens [commies]


letter M

den bisschop van Munster, Milaan, Maastricht, Meurs, Montfort, Mons, Meenen, Mechelen, Marchiennes, militaire saecken, oorlogs magasijnen, monsteringen, munte, mineus, mandementen, generaal majoors en ondermajoors, N.Moore [ingenieur], E. van Merwede [commandeur], Johan van maurick, Johan Ter Meer [commies], Francois Marlet, Francois Marin, N.Murraij, Jacob Kiskia Machado, Aert van der Meer [extraordinaris envoijé], de Meijnertzhagen [Pruisische resident], Johan Albert van der Boeijen baron van Neerijssche en Heer van Machen, de Heer N.Kemp van Moermont [kinderen en erfgenamen – plenipotentiaris], Huijbert van Maurick [controleur], N.Metral [kolonel], N. des Maretz [rentmeester], Hercules de Meijne, N. de Mauregnault [commandeur], Pierre du Mont [kapitein], George Lodewijck Mosburger, Jacob van Munster [auditeur militair], Daniel Middelhoven [ingenieur], N.Meulenaaar, N.Mellema [directeur], N.Meerens [rentmeester], N. van Meurs [ontvanger], Jasper le Mestre, Willem Middelbeeck [apotheker], Pieter Kemp van Moermont [ontvanger], Anthony Martini [predikant], Gillis van der Meth [kapitein], W.Muller [doctor], de weduwe van wijlen Pool de la Marque, Christophel Meesters, Salomon de Medina, N.Melanger [krijgsgevangen luitenant kolonel], N.Meesrens [commies], Jean Millendorff, Pieter Mangard, de Montese [generaal majoor], Roelandus de Meester [ingenieur], de weduwe van wijlen Rant de marcq, Godefridus Mascamp [majoor], Petrus Maignac [predikant], kinderen en erfgenamen van Johan van Maurite, Severinus enMartinus Meijers, Stephanus van Munnick [majoor], George Meigniot, George Meiigniot de jonge, N.Moleschot, Johan Willem van der Merwede [kapitein], Evert vn Meerten [provoost], de Heer van Leeuwen van Middelstom, Hendrick Muller [fourier], Jan Matthourne, N.Meuriche, Hans Jurrien Muller, Johan Hendrick Muller [pachter], Bartholomeus en Matthijs ter Meer, N. baron de Landas de Mortagne, N. van Moleschot [kapitein], N.Moesberger, de Heer Meerens, N.Molenaer, Montesquiou [Franse maarschalk], Jan Muller [vuurwerker], Pierre Francois Martini [groot baljuw], Charles Bonnard de Moretz [luitenant kolonel], N.Marini [cadet], Nicolaeas Martini [voorlezer]


letter N

de Spaensche Nederlanden, de rpovintie en stadt van Namen, de polder van Namen, Nieuwpoort, negotiatien, Sibilla Novel, Theodorus Netscher, N.Norff [resident], N.Noot [ingenieur], Heijman van Nederveen [commies], Johan Quirijn van Niel, Jan Nijenhuijsen [provoost], de gebroeders Normandie, Bernard Nieman [meester vuurwerker], Laurens Ningers, N.Nieuwburgh [ingenieur], Engelbertus Cornelis Nijnaber [predikant]


letter O

provintie van Overijssel, de Furst en Stenden van Oostvrieslandt, de drie landen van Overmaze, Oostende, Oudenaarden, officieren, ontfangers, ordonnantiën, opsigters, Josias Olmius [hutmeester], Everhard Opgelder [commies], Otto Obreen [kapitein], Cornelis Overschie [solliciteur], Everhard van Ourijck [chirurgijn], N.Lonque d’Oosterlandt [commandant], Cornelis Otten, Orrick [provoost generaal], Adriaen Schimmelpenninck van der Oijen [ontvager], Jacob oortmans, N. van Oijen [luitenant generaal], Philip Hoeuft van Onsenoort [ritmeester], Alexander Obert [vaandrig], P.B.Ockers [kapitein]


letter P

den Coninck van Portugal, den Coninck van Pruijssen, den Cheurfurst van de Paltz, provintien, Philippine, petitien, posterijen, patenten, paspoorten, blicke ponten, propositien, pensioenen, processen, placcaten en publicatien, polders, beijten en prijsen, predikanten, partisans en partijen, pagters, geweldige provoosten, N.Pottiers [raadsheer], Ernest Pesters [ontvanger], Ale Postumus [commies], N.Perlotte [luitenant], Pot [commies], James Paterson [kapitein], Wessel Pauwelsz. [adjudant], Jean de Prince [adjudant], Hans Jurrien Ploegratt [geweldige provoost], Pallant [raaad en momboir], Maria Joseph del Porte, Cornelis Pinxternakel, voogden van de kinderen van wijlen Diderick Pollaert, N.Pagnoel [luitenant], Alexander le Prince [ritmeester], Jean Portail [ritmeester], erfgenamen van wijlen de momboir Gerard Pallant, Nicolaes Pierlot, Salomon en Juda Pereira, André de Praille, Nicolaes Plichan, Guartier du Pont, Anthony Palude, Jean de la Place, Louis Pocxen [dubieus – fourier], Adrolff Bernard Mauritz van Pallant [ritmeester], Philip Perotau [ingenieur], de weduwe van wijlen Jacob Pegat, Hermanus van de Putte, Pritzelwitz [generaal majoor en kolonel], Christjaen Prince, Francois Ponton, Jan Prevost [majoor], Floris Pieter Pittenius [advocaat], Puech [Franse commissaris], Pieter Patijn, Aert Petersz., N. de Plessis, N.Pezijn [ontvanger], N. du Plaa [krijgsgevangen kapitein]


letter Q

Quesnoij, Johan de Quavre [chirurgijn], Johannes Quast [predikant], David Querouse, Johan Godfried de Quaij, Michiel de Quesne


letter R

Raad van State, generaliteijts rekenkamer, Roermonde, rentmeesters, reeckeningen, regimenten, ritmeesters, represailles, reglementen, rantcoenen, remissien, renten, redepissen, N.Rijswijck [commies], N. du Rier [commies generaal], Hermanus Robbertsz., Christophel Ravoux, Jean Pierre Rochecourbiere [gereformeerd officier], N. de Rue [luitenant kolonel titulair en commandant], Brunet de Rochebrune [kolonel en commandant], Adriaen Arnoldus van Rijsingen, de Heer van Renswoude [plenipotentiaris], J.Ritter [ondermajoor], Jan Rijteman [entreprenneur], Anthony Ruffini [doctor], N.Reiswich [kapitein], de la Haije de Roseaux [fiscaal generaal], Lambert Reijers [cargador], Willem van Riet, Symon Ruijtinga [provoost], James le Roij, Francois Rouzier, N.Reest [ingenieur], Prades de la Ramiere, David Rogier, N. des Rocques [directeur generaal], Gerrit Rosemarijn, Jacob Roebach [provoost], N.Rivelot, Josias van Rentergema [collecteur], mr. Hugo Repelaer [agent], N. de Rouck [krijgsgevangen luitenant], Frederick de Ruering [majoor], Isabella Catz weduwe van wijlen commandeur Pieter Rademakers, Anna Brouw weduwe van wijlen Pieter Regaij, N.Riniaut [kolonel], Johan Babtista de Ruijs, Martinus Robijns, Johan Rubens [procureur], de Heer van Randtwijck [plenipotentiaris], Johan Rogman, Jean Rigaux, Jan reijndersz., Frans Robert, Johannes de Rhoe [cornet], Joost Jansz. Roeffs, Hendrick van Rien [doctor], Petrus Rosar [chirurgijn], Johan Jacob Roelands [kapitein], Johan Louis Runckel [secretaris], Pierre Remij [majoor], Jacob Romburgh, Francois Rochefort [kapitein], Octave Rivelot, N.Roelands [ingenieur]


letter S

de heeren generale staten, Schotlandt, den hertogh van Savoijen, provintie van stadt en lande, Switzerlandt, Swolle, Steenwijck, Stevensweert, Soeenbergen, synoden, sententien, surcheantien, schippers en schepen, schoolmeesters, van der Soest [auditeur militair], Willem Hendrick van Saxen IJsenach, Absalon Sandersz., Nicolaes Saldenus [ontvanger], N.Serolia [kapitein], N. de Schlottenbach [kolonel], Hendrick van Singel, N.Sturler [brigadier], Charles de Sueuer [predikant], N. de Spaan [kolonel], Johan Jacob van Slecht [auditeur militair], Pierre Sauverre, N.Swertzel [luitenant kolonel], Hendrick Stammer, de weduwe van wijlen N.Savorijn, Abraham Strick, de weduwe van Hendrick Solbie [dubieus], N.Schiltknegt, Cornelis Geel van Spanbroeck [correspondent], N.Sating [commies], N. van Sompelaer [ontvanger], de Heer de Salisch [extraordinaris envoijé], N.Schnettau [generaal majoor], Anthony Seis [kapitein en ingenieur], Joseph Scherping [provoost], mr. Matthijs Stilte [ontvanger], Govert van Slingelandt [ontvanger], Jan Babtista van Severen, C.P.Schriklack, Albert Hendrick de Salengre [ontvanger], Johan Snijder [scherprechter], Jacob Surendonck [advocaat], Gerrit Smits, J.Schnell Deense justitie raad en opperkrijgscommissaris], Jurriaen Stegman [dubieus], Jacob de Sauvoij, Johan Schoorman [chirurgijn], Jan Jacobs luitenant kolonel], Rudolff Salisch [kapitein], N.Sprenger [bankier], N.Sambeeck [procureur], Johan Sibenius [kapitein], Dominicus Sonville, N. van der Slijpen [rentmeester], Jacob Spaen [schipper], Willem Adriaen van der Stel, Michaël Senior, erfgenamen van wijlen kolonel N. del Supesche, Leonard Sprinckhuijsen, Johan Anthony de Salve [kapitein], N. de Salve [predikant], Maximiliaan van Schaap [ritmeester], Johan Sas [visiteur], Etsard Jacob …..[generaal majoor]


letter T

Turkijen, Traarbach, Thiel, Tholen, tractaten, thienden, tollen, tractementen en toelegh, Willem Traars, Maria van Thiene, Schot Tamminga [kapitein], Martin Tapsman [commissaris], Adolphus Thomasius [stadhouder en secretaris], N.Tijmmer [kolonel], Theodorus Taurinus [[commies], Cornelis Tierens, Willem van Thiel, Christjaen Libert Trameris, Jacob du Thel [mr. vuurwerker], Johan Adolff Tomson, Gratiaen Trepsac [makelaar], N.Tichler [ontvanger], Thomas Thoma [auditeur militair], Pontiaen van Twist, Rudolphus Thoma [predikant]


letter U

vredehandelinge te Utrecht, de provintie en stadt Utreght, Pieter Urbertus, Unckel [luitenant generaal en president van de hoge krijgsraad], Nicolaes Urremans,


letter V

de provintie van Vrieslandt, Vlissingen, de magistraet van ’s kands van de vrije, Venlo,,St.Venant, verpagtingen, verbalen, vivres, verloven, vendrichs, Godaart Pain et Vin, Diderick Vinck, Abel de Voocht, Leonard Tachte genaamd du Verger [wagenmeester]], Lambert van Vlodorp [predikant], N. du Villers [vaandrig], mr. Pieter Verster [ontvanger], Govert Verploegh, N.Vinck [ingenieur], A.Vetmenger [ondermajoor], Arent van der Vlim [provoost], Louis de Vraij [commies], N. de Vicouse [generaaal majoor], Johan van Vrijbergen [ontvanger], W. Vijvijan, Charles du Vivier, Willem van der Vorst, Cornelis Vergouwen, Cornelis Uijtterwijck, N. de Villates [luitenant generaal], Nicolaas Verschuur, Antoine del Vigne, Hendrick van der Veeen, Bernard Verstrinck [kapitein], Cornelis van Vrijbergen [ontvanger], Francois Virij [kapitein], Marcus de Vriendt, de vicomte de Voocht, N. du Val [griffier van de hoge krijgsraad], Philip Willem de Verschuur [luitenant kolonel], Gerard Vermeulen, Willem Vleertman [commissaris], Adriana Pinxternakel weduwe van wijlen Michiel de Veer, Johan Verhoeff, de Heer van Vredewoldt [plenipotentiaris], Adriaen de Val, Aman Verplancke, Daniel van Veen, Lambert de Vries, Cornelia van Vrijbergen, Jan de Vos, Jacobus Adrianus Volckers [predikant], Matthieu Vernij [kapitein], Hendrick Verhorst, Johan Verhaest [luitenant van de wagens]


letter W

den Hertog van Brunswijk Wolffenbuttel, den Hertog van Wirtemberg, Wesel, Wedde en Westwoldingerlandt, Warneton en Warwijck, Weert, Wessem, wisselbrieven, wagens, N.Wolfson [majoor commandant], N.Wagener [commies], A. van Walthausen [ingenieur], Pieter van Wouw [doctor], Herman Wedda [vaandrig], Hans Jurrien Winter [controleur], Boudewijn van der Werff [directeur], Hendrick van Weert, Antoin van Welderen, N. van Welderen [ingenieur], Pieter Wijnandtsz. [provoost], de Heer Wicher Wichers, Jan de Waroux [[kapitein luitenant], Thomalina de Wit, Petrus Wopkens [predikant], Isaacq Witbols [chirurgijn], Dirck van Wensenburgh, Johannes van Wessel [predikant], N. van de Wall [vaandrig], Willem de Wolff [luitenant], Cornelis van Walcheren [predikant], N. van Wijck [controleur], Johan Winterkamp, van Woestinghoven


letter IJ

N.IJssel [brigadier kolonel]


letter Z

Zeelandt, Zutphen, Zoutleeuw, zeewercken, contra-zegel, ’t kleijn zegel, Theodorus van Zeller [dubieus], Adriaen van Zevender [drossaard], J. van Zon [collecteur]


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMERBHIC toegang 178 Resoluties van de Raad van State inv.nr. 279 dienstjaar 1713
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina