Retributiereglement op het parkerenDovnload 144.18 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte144.18 Kb.
Retributiereglement op het parkeren

Datum vaststelling gemeenteraad : 20/12/2011

Geldigheidsduur : vanaf 15/02/2012 (onbepaald)

De gemeenteraad,


Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 en gecoördineerd bij wet van 20 juli 2005;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van de parkeerheffingen door parkeerbedrijven;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en de latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, laatst gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 mei 2002 en 21 oktober 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap, gewijzigd bij ministerieel besluit van 3 maart 2003;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 §3 en artikel 94;
Gelet op de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer waarbij het parkeren op bepaalde plaatsen geregeld wordt;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst die door de stad Brugge afgesloten is met de firma Mobile For voor de exploitatie van mobiele parkeerdiensten;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Overwegende dat het aangewezen is in de binnenstad van Brugge parkeerbeperkingen in te voeren door middel van blauwe zone en betalend parkeren teneinde het beperkt aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken zodanig dat het parkeren voor bewoners en voor kortparkeerders bevorderd wordt; dat daarvoor blauwe zone tot maximaal 4 uur parkeren met de parkeerschijf en betalend parkeren tot maximaal 2 uur aangewezen is van 9 tot 20 uur;
Overwegende dat het in de wijk West-Brugge met zijn diverse aantrekkende verkeers- en mobiliteitsfuncties, waardoor ook ’s avonds veel parkeerplaatsen door bezoekers vreemd aan die wijk worden ingenomen wat parkeerproblemen oplevert voor de bewoners van die wijk en hun bezoekers, verantwoord is het betalend parkeren te voorzien tot 22 uur teneinde te garanderen dat er voor de bewoners en hun bezoekers ook ’s avonds voldoende parkeerplaatsen voorhanden zullen zijn; dat er voor de bezoekers van die bewoners in die wijk in die omstandigheden ’s avonds tussen 18 en 22 uur bovendien een bijzonder en goedkoop parkeertarief voorzien dient te worden via de aankoop door die bewoners van parkeercodes die via het mobiele telefoonnet ten behoeve van het parkeren door hun bezoekers kunnen geactiveerd worden;
Overwegende dat het in de omgeving van het station opportuun is om een aantal parkeerplaatsen te voorzien voor het kortparkeren teneinde de spoorreizigers toe te laten op een vlotte manier in- en uit te stappen, maar geen uitzondering te voorzien voor parkeren voor personen met een handicap die gebruik maken van de speciale kaart gezien voor deze categorie een aantal voorbehouden parkeerplaatsen dichter bij het station in de Hendrik Brugmansstraat zijn voorzien;
Overwegende dat het in de straten in de onmiddellijke omgeving van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas, Sint-Lucaslaan te Assebroek aangewezen is een parkeerbeperking in te voeren om te vermijden dat bezoekers en personeel van dit ziekenhuis in deze straten gaan parkeren in plaats van op de betalende parkeerruimte voorzien op de site zelf van het ziekenhuis waar voldoende parkeerruimte beschikbaar is ingevolge een publieke parkeertoren; dat die beperkte parkeertijd best door middel van blauwe zonereglementering wordt verwezenlijkt waarbij op alle dagen van de week van 9 tot 19 uur maximaal een half uur met de parkeerschijf mag geparkeerd worden;
Overwegende dat het in een aantal straten van de westelijke randlobben rond Brugge (Stubbenkwartier, wijk Christus-Koning, kwartier Lange Vesting en Sanderskwartier) aangewezen is eveneens een parkeerbeperking op basis van blauwe zone in te voeren gezien in diverse straten vastgesteld wordt dat er overvloedig en langdurig geparkeerd wordt waardoor er voor bewoners tijdens weekdagen onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn;
Overwegende dat de evaluatie van het mobiliteitsplan, principieel goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 september 2011, in de aanstelling van een private firma voor de controle op het parkeren voorziet;
Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2011 het bestek en wijze van gunnen voor de overheidsopdracht met als voorwerp “Uitbesteding van de handhaving op het betalend parkeren en de blauwe zone in Brugge” werd goedgekeurd;
Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente aanzienlijke lasten met zich meebrengen;
Overwegende dat de parkeermogelijkheden ook nieuwe initiatieven vereisen voor de afdwinging van en de controle op de beperking van de parkeerduur op de voorgeschreven plaatsen;
Overwegende dat het aangewezen is, in functie van het aanmoedigen van het ondergronds parkeren en het kortparkeren bovengronds, dat het 2de uur betalend parkeren duurder dient te zijn dan het 1ste uur;
Overwegende dat het, tot zolang er geen ondergrondse parking in de onmiddellijke nabijheid van de Langestraat en de Hoogstraat in uitbating is, verantwoord is in die straten een goedkoper tarief voor het bovengronds betalend parkeren te hanteren met name het tarief van tariefzone BRG 5, tarief dat een einde neemt vanaf aldaar een ondergrondse parking in uitbating gaat en vanaf dan gelijkgesteld wordt aan het tarief van tariefzone BRG 1 ;
Overwegende dat het voor het aanmoedigen van het gebruik van elektrische aangedreven personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik, minibussen en motorfietsen aangewezen is het parkeren te bevorderen door deze vrij te stellen van het betalen van een retributie omdat ze bijdragen aan een beter leefmilieu door het gebruik van propere, niet vervuilende brandstof, wat gunstig is voor de leefbaarheid van de binnenstad en de bescherming van zijn monumentaal patrimonium,
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

B e s l u i t :

Artikel 1. – Vanaf 15 februari 2012 wordt er een retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg ingevolge het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar ingevolge de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer:

 • parkeren toegelaten is;

 • regelmatig gebruik van de parkeerautomaten of een ander systeem van betalend parkeren verplicht is;

 • het parkeren in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) of op de openbare weg met blauwe zonereglementering van toepassing is.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

· Bewonerszone 1: Alle straten vermeld in de opsommingslijst als bijlage 1 onder “Zone 1”;

· Bewonerszone 2: Alle straten vermeld in de opsommingslijst als bijlage 2 onder “Zone 2”;

· Bewonerszone 3: Alle straten vermeld in de opsommingslijst als bijlage 3 onder “Zone 3”;

· Bewonerszone 4: Alle straten vermeld in de opsommingslijst als bijlage 4 onder “Zone 4”.

. Bewonerszone 5: Alle straten vermeld in de opsommingslijst als bijlage 5 onder “Zone 5”.
De parkeerplaatsen voor het betalend parkeren worden onderverdeeld in volgende tariefzones:

· tariefzone BRG 1: de parkeerplaatsen in straten van de bewonerszones 1 en 3 waar ingevolge de aanvullende regelementen op de politie van het wegverkeer het betalend parkeren is voorzien, uitgezonderd in de Hoogstraat en Langestraat en de Burg; de uitzondering voor de Langestraat en de Hoogstraat wordt in tijd beperkt tot op de dag dat in de Langestraat de aldaar in opbouw zijnde ondergrondse parking in uitbating gaat; vanaf datum van ingebruikname van deze parking maken ook de parkeerplaatsen in de Langestraat en de Hoogstraat deel uit van tariefzone BRG 1;

· tariefzone BRG 2: de parkeerplaatsen in straten van de bewonerszone 2 waar ingevolge de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer het betalend parkeren is voorzien, uitgezonderd in de Smedenstraat;

· tariefzone BRG 3: de parkeerplaatsen in de Smedenstraat waar ingevolge de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer het betalend parkeren is voorzien.

· tariefzone BRG 4: de parkeerplaatsen op de Burg waar ingevolge het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer het betalend parkeren is voorzien;

· tariefzone BRG 5: de parkeerplaatsen in de Langestraat en Hoogstraat waar ingevolge de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer het betalend parkeren is voorzien; deze tariefzone wordt in tijd beperkt tot op de dag van de ingebruikname van de in de Langestraat in opbouw zijnde ondergrondse parking ‘Langestraat’; vanaf datum van ingebruikname van deze parking behoren de parkeerplaatsen van deze straten tot tariefzone BRG 1 en vervalt tariefzone BRG 5;

· tariefzone BRG 6: De parkeerplaatsen op de parkeerzone van het Stationsplein waar ingevolge het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer het betalend parkeren is voorzien.


A. BETALEND PARKEREN.
Artikel 2.

1°. Op de plaatsen met parkeerautomaten geschiedt het parkeren op de wijze en onder de voorwaarden zoals op deze toestellen vermeld. De tarieven 1 en 2, zoals hierna vermeld, zijn van toepassing elke dag van de week vanaf 9 uur tot 20 uur. In de bewonerszone 2 zijn deze tarieven van toepassing elke dag van de week vanaf 9 uur tot 22 uur, uitgezonderd tarief 5 dat enkel van toepassing is elke dag van de week van 18 tot 22 uur en uitgezonderd in de Smedenstraat waar enkel de tarieven 1 en 2 van toepassing zijn elke dag van de week vanaf 9 uur tot 20 uur.

2°. Deze retributie wordt als volgt vastgesteld:

1. Tarief 1: onafgezien de tariefzone, 10 eurocent voor een eenmalige maximale parkeertijd van vijftien opeenvolgende minuten; in geval gebruik gemaakt wordt van een betalingsopdracht via het mobiele telefoonnet bedraagt dit tarief 45 eurocent, uitgezonderd in tariefzone BRG 5 waar het tarief 35 eurocent bedraagt. In de tariefzone BRG6 kan geen gebruik gemaakt worden van een betalingsopdracht via het mobiele telefoonnet;


2. Tarief 2:

a. In de tariefzones “BRG 1”, “BRG 2” en “BRG 3”: 45 eurocent per parkeertijd van 15 minuten voor het eerste uur parkeren en 60 eurocent per parkeertijd van 15 minuten voor het tweede uur parkeren. De maximale parkeertijd is beperkt tot 2 opeenvolgende uren;

b. In de tariefzone “BRG 4”: 45 eurocent per parkeertijd van 15 minuten. De maximale parkeertijd is beperkt tot 1 uur;

c. In de tariefzone “BRG 5”: 35 eurocent per parkeertijd van 15 minuten voor het eerste uur parkeren en 50 eurocent per parkeertijd van 15 minuten voor het tweede uur parkeren. De maximale parkeertijd is beperkt tot 2 opeenvolgende uren. Het tarief 2, van toepassing in ‘Tariefzone BRG 5’, vervalt op de dag van ingebruikname van de parking ‘Langestraat’.


De retributie, betaald conform tarief 2 is overdraagbaar naar de volgende dag. Deze retributie is echter niet overdraagbaar van de ene naar de andere tariefzone.
3. Tarief 3:

a. In de straten van de bewonerszones 1 en 3 zoals omschreven in artikel 1 én in de Smedenstraat: 30 euro per periode van maximaal 5 1/2 opeenvolgende uren beperkt in de voormiddag van 9 uur tot 14:30 uur en in de namiddag van 14:30 uur tot 20 uur;

b. In de straten van de bewonerszone 2 zoals omschreven in artikel 1, uitgezonderd de Smedenstraat: 30 euro per periode van maximaal 6 1/2 opeenvolgende uren in de voormiddag van 9 uur tot 15:30 uur, in de namiddag van 15:30 uur tot 22 uur.

c. In de tariefzone BRG6 zoals omschreven in artikel 1: 30 euro per periode van maximaal 5 opeenvolgende uren beperkt in de voormiddag van 9 uur tot 14:00 uur en in de namiddag van 14:00 uur tot 19:00 uur;


De retributie conform tarief 3 is niet overdraagbaar naar de volgende periode van hetzij 4 uren, 5 uren, 5 1/2 uren of 6 1/2 uren.
4. Tarief 4: 10 euro per parkeerplaats en per kalenderdag in de tariefzones 1, 2 en 3 voor de vergunde inname van één of meerdere parkeerplaatsen waar het betalend parkeren van toepassing is door parkeerautomaten, met het oog op het inrichten van een werkzone, het plaatsen van een voertuig, een dienstvoertuig, een werktuig, een container en/of (bouw)materialen. Deze retributie is, ongeacht de effectieve gebruiksduur en het aantal ingenomen parkeerplaatsen, ondeelbaar per kalenderdag verschuldigd op basis van de vergunningsduur en het toegekende aantal in te nemen parkeerplaatsen zoals blijkt uit de opgemaakte vergunning voor het in gebruik nemen van de openbare weg naar aanleiding van het uitvoeren van werken, afgeleverd door de Lokale Politie Brugge, Verkeersdienst, dienst Verkeersbelemmeringen.

De retributie is niet overdraagbaar naar de volgende dag, ongeacht of de vergunningsduur verlengd wordt of niet.
 1. Tarief 5: In de tariefzone “BRG 2”: 1 euro per parkeercode voor bezoekers van bewoners van bewonerszone 2 met een onafgebroken maximale parkeertijd beperkt tot 160 minuten; dit tarief laat de bezoeker toe zijn motorvoertuig te parkeren van 18 tot 22 uur zonder de mogelijkheid om deze duur van 4 uur in 2 of meer verschillende kortere periodes op te splitsen; dit tarief kan enkel gebruikt worden voor de aankoop van een parkeercode door natuurlijke personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in bewonerszone 2. De retributie, betaald conform tarief 5 is overdraagbaar naar de volgende dag maar niet naar een andere tariefzone.Artikel 3.

1. De retributie conform tarief 1 en tarief 2 wordt ingevorderd als volgt: • hetzij door het inbrengen van de gepaste muntstukken in ter plaatse opgestelde parkeerautomaten

 • hetzij door het geven van een betalingsopdracht via het mobiele telefoonnet met identificatie van het nummer van de dichtstbijzijnde parkeerautomaat van de tariefzone waar men parkeert en de nummerplaat van de wagen. Deze betalingsopdracht is niet van toepassing in tariefzone BRG6.

 • hetzij, waar mogelijk, door het uitvoeren van een betalingsopdracht via kredietkaart aan de parkeerautomaten;

2. De door de gebruiker van het motorvoertuig gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zicht- en leesbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, van het ticket dat de parkeerautomaat afprint na betaling van de verschuldigde retributie of via controle van de registratie van de betalingsopdracht die via het mobiele telefoonnet werd gegeven.


De gebruikers van het motorvoertuig die:

a. geen geldig ticket van de parkeerautomaat zicht- en leesbaar achter de voorruit van hun voertuig, of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig aanbrengen of die geen geldige betalingsopdracht via het mobiele telefoonnet hebben uitgevoerd enerzijds,

b. bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd, zoals blijkt uit het zicht- en leesbaar geplaatste ticket van de parkeerautomaat achter de voorruit van hun voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, of zoals blijkt uit de controle van de registratie van de betalingsopdracht via het mobiele telefoonnet, de parkeerplaats niet verlaten hebben, anderzijds,
worden geacht te kiezen voor de toepassing van tarief 3,

· beperkt tot 14:30 uur bij aankomst vóór 14:30 uur in bewonerszone 1 en 3 en in de Smedenstraat;

· beperkt tot 20 uur bij aankomst tussen 14:30 uur en 20 uur in bewonerszone 1 en 3 en in de Smedenstraat;

· beperkt tot 15:30 bij aankomst vóór 15:30 uu in bewonerszone 2 uitgezonderd in de Smedenstraat

. beperkt tot 22 uur bij aankomst tussen 15:30 uur en 22 uur in bewonerszone 2 uitgezonderd in de Smedenstraat

. beperkt tot 14:00 uur bij aankomst vóór 14:00 uur in de tariefzone BRG6

. beperkt tot 19:00 uur bij aankomst tussen 14:00 uur en 19:00 uur in de tariefzone BRG6.
3. De retributie conform tarief 3 dient volgens de richtlijnen van de betalingsuitnodiging, die achter de ruitenwisser van het voertuig geplaatst wordt, of als er geen voorruit is, aangebracht wordt op het voorste gedeelte van het voertuig, betaald te worden binnen de 30 dagen vanaf de opmaakdatum van bedoelde uitnodiging;
Voor zover aangetoond wordt dat op het ogenblik van de vaststelling van de parkeerovertreding een niet controleerbaar parkeerticket achter de voorruit van de wagen aanwezig was, bevestigd door het aangeleverd fotomateriaal bij de vaststelling, wordt de retributieplichtige van de retributie conform tarief 3 kwijtgescholden voor zover hij een geldig parkeerticket voorlegt dat op het ogenblik van de vaststelling genomen werd aan een automaat in de onmiddellijke omgeving van de ingenomen parkeerplaats en dat parkeermogelijkheid bood op het ogenblik van de vaststelling van de parkeerovertreding.
Voor zover aangetoond wordt dat op het ogenblik van de vaststelling van de parkeerovertreding een rechtsgeldige betalingsopdracht via het mobiele telefoonnet, die op het ogenblik van de vaststelling voldoende parkeermogelijkheid bood, opgestart was, wordt de retributieplichtige van de retributie conform tarief 3 kwijtgescholden.

De kwijtschelding wordt enkel verleend bij het falen van het controlesysteem om technische redenen eigen aan het systeem. Komen niet in aanmerking, de betalingsopdrachten via het mobiele telefoonnet waarbij de gebruiker zelf de goede werking in het gedrang bracht door o.m. de ingave van een foutieve nummerplaat of de verkeerde tariefzone of de verkeerde parkeercode. Indien in deze gevallen, ondanks het in het gedrang brengen van de goede werking van het systeem, toch een bedrag kon geïnd worden, blijft de retributie conform tarief 3 verschuldigd, doch moet het geïnd bedrag, dat door een betalingsopdracht via het mobiele telefoonnet of via de aankoop van de parkeercode werd betaald, aan de retributieplichtige terugbetaald worden, dit onder voorbehoud van bewijs van betaling van het door de retributieplichtige beweerdelijk betaalde bedrag.
 1. De retributie conform tarief 4 wordt ingevorderd volgens de richtlijnen van de betalingsuitnodiging die toegestuurd wordt op basis van de afgeleverde vergunning voor het gebruik van de openbare weg door de Lokale Politie Brugge, Verkeersdienst, dienst Verkeersbelemmeringen. Ze dient betaald te worden binnen de 30 dagen vanaf de opmaakdatum van bedoelde uitnodiging.
 1. De retributie conform tarief 5 wordt ingevorderd door de aankoop van een ondeelbare groep van 10 parkeercodes door contantbetaling van 10 euro in de Mobiliteitswinkel van de stad Brugge. Per jaar en per wooneenheid van bewonerszone 2 kunnen maximaal 3 groepen van 10 parkeercodes aangekocht worden.

De aankoop van een groep van 10 parkeercodes kan enkel gebeuren op vertoon van de identiteitskaart. Het afleveren van de brief met de nummers en gegevens van de 10 parkeercodes geldt als bewijs van betaling.


Om de parkeertijd gekoppeld aan deze parkeercode te kunnen gebruiken, dient de bewoner van bewonerszone 2, indien hij een bezoeker wenst te laten parkeren in tariefzone 2, de parkeercode te activeren door middel van een rechtsgeldige opdracht via het mobiele telefoonnet naar het nummer aangegeven op de automaat met identificatie van de nummerplaat van de wagen van de bezoeker en van het nummer van de parkeercode die hij aangekocht heeft.
Het voertuig van de bezoeker moet in tariefzone 2, in de buurt van de woonplaats van de bewoner die de parkeercode geactiveerd heeft, geparkeerd zijn. De parkeercodes zijn strikt persoonlijk te gebruiken door de bewoner van bewonerszone 2 die de parkeercode aangekocht heeft en enkel ten behoeve van het parkeren van een bezoeker van die bewoner; de parkeercodes kunnen noch overgedragen noch verkocht worden aan andere bewoners uit bewonerszone 2 of aan personen vreemd aan deze bewonerszone. Ze zijn maximaal 1 kalenderjaar geldig en kunnen niet overgedragen worden naar een volgend jaar.

Het parkeren door de gebruiker van het motorvoertuig met een parkeercode wordt vastgesteld door de controle van de registratie van de parkeercode die via het mobiele telefoonnet werd geactiveerd.

De gebruikers van het motorvoertuig die, bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd van 4 uur zoals blijkt uit de controle van de registratie van de parkeercode die via het mobiele telefoonnet werd geactiveerd, de parkeerplaats niet verlaten hebben, worden geacht te kiezen voor de toepassing van tarief 3 beperkt tot 15:30uur.
Artikel 4. - De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is naargelang het geval verschuldigd door:

1. de gebruiker van het voertuig die

ofwel aan de automaat betaalt hetzij door het inbrengen van parkeergeld hetzij door, waar mogelijk, het geven van een betalingsopdracht door het gebruik van een kredietkaart

ofwel een betalingsopdracht via het mobiele telefoonnet geeft;


2. de houder van de nummerplaat van het voertuig wanneer geopteerd wordt voor de toepassing van tarief 3


 1. de houder van de vergunning afgeleverd door de Lokale Politie Brugge, Verkeersdienst, dienst Verkeersbelemmeringen voor de toepassing van tarief 4
 1. de bewoner van bewonerszone 2 die volgens de bevolkingsregisters in deze zone zijn hoofdverblijfplaats heeft

De retributie is verschuldigd zodra het voertuig geparkeerd is, en is betaalbaar hetzij door het insteken in de automaat van munstukken of bepaalde betaalkaarten hetzij door elke andere vorm van betaling die voor de betrokken zone van toepassing is, hetzij door overschrijving op de rekening van de gemeente; deze laatste mogelijkheid wordt enkel aangeboden als de gebruiker opteert voor de toepassing van het forfaitaire tarief.


De opdrachtgever van de persoon die het motorvoertuig parkeert, de eigenaar van het motorvoertuig, de persoon die het voertuig parkeert en de bewoner die een parkeercode activeert zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de retributie.
Artikel 5. - Er is geen retributie verschuldigd voor:

1. voertuigen gebruikt door de personen met een handicap die houder zijn van een speciale kaart bedoeld bij artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en de latere wijzigingen. Het statuut van ‘personen met een handicap’ wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het leesbaar aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 maart 1999.

Deze kwijtschelding geldt niet op de parkeerplaatsen van tariezone BRG6;
2. voertuigen gebruikt door instellingen, organisaties of individuele zorgverstrekkers die in het bezit zijn van een geldige gemeentelijke parkeerkaart of door personen die in het bezit zijn van een geldig bewonersvignet in de bewonerszone of –zones waar de kaart of het vignet geldig is, uitgezonderd in navolgende straten: Braambergstraat, Ezelstraat, Geldmuntstraat, Gentpoortstraat (uitgezonderd ter hoogte van nummers 62-64), Hoogstraat, Katelijnestraat, Langestraat, Mallebergplaats, Mariastraat, Noordzandstraat, Philipstockstraat, Predikherenstraat, Smedenstraat, Stationsplein, Steenstraat, Vlamingstraat (gedeelte tussen Markt en Academiestraat) en Zuidzandstraat;


 1. voertuigen gebruikt voor ceremoniële en protocolaire evenementen, beperkt tot de duur van het evenement, op basis van een door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde vergunning.
 1. personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, motorfietsen en minibussen die elektrisch aangedreven zijn en die parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor deze elektrische motorvoertuigen.

Het origineel van de speciale kaart, de gemeentelijke parkeerkaart, het bewonersvignet of de afgeleverde vergunning dient zicht- en leesbaar achter de voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig aangebracht te worden zodat steeds de controle van de geldigheidsdatum mogelijk is.


Voor zover uit het aangeleverde fotomateriaal blijkt dat een origineel exemplaar van de speciale kaart, de gemeentelijke parkeerkaart, het bewonersvignet of de afgeleverde vergunning op het ogenblik van de vaststelling van de parkeerovertreding achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig van de wagen aanwezig was doch niet kon gecontroleerd worden, wordt de retributieplichtige van de retributie vrijgesteld voor zover hij achteraf het origineel exemplaar ter verificatie voorlegt. De vrijstelling is definitief wanneer alle elementen, die de geldigheid van de kaart bepalen, juist bevonden werden.
Artikel 6. - Indien geen betaling kan uitgevoerd worden aan de parkeerautomaat wegens een defect dient de betaling uitgevoerd te worden aan een andere automaat van dezelfde tariefzone die zich in de onmiddellijke nabijheid van de defecte automaat bevindt. Indien geen andere automaat voorhanden is, dient de blauwe parkeerschijf geplaatst te worden.
B. PARKEREN MET BEWONERSVIGNET.
Artikel 7. – Conform het ministerieel Besluit van 9 januari 2007 kunnen bewonersvignetten enkel uitgereikt worden aan een bewoner die zijn hoofdverblijfplaats heeft in de zone waarvoor hij een aanvraag doet en die aantoont dat het voertuig op zijn naam is ingeschreven. Enkel natuurlijke personen komen in aanmerking.
De retributie op het parkeren met een bewonersvignet wordt als volgt vastgesteld:
a. voor de bewoners die hun hoofdverblijfplaats hebben in bewonerszone 1, waar ingevolge de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer in die zone hetzij beperkte parkeertijd geldt van 9 tot 20 uur gedurende maximaal vier uren hetzij betalend parkeren gedurende maximaal 2 uren uitgezonderd voor de voertuigen gebruikt door de houders van een bewonersvignet of een parkeerkaart: 100 euro per vignet per jaar voor het tweede bewonersvignet en volgende, per zelfde wooneenheid, ondeelbaar per kalenderjaar; voor het eerste bewonersvignet van dezelfde wooneenheid is er geen retributie verschuldigd;


 1. voor de bewoners die hun hoofdverblijfplaats hebben in bewonerszone 2, waar ingevolge het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer in die zone betalend parkeren geldt van 9 tot 22 uur, gedurende maximaal twee uren uitgezonderd voor de voertuigen gebruikt door de houders van een bewonersvignet of een parkeerkaart: 100 euro per vignet per jaar voor het tweede bewonersvignet en volgende, per zelfde wooneenheid, ondeelbaar per kalenderjaar; voor het eerste bewonersvignet van dezelfde wooneenheid is er geen retributie verschuldigd;
 1. voor de bewoners die hun hoofdverblijfplaats hebben in bewonerszone 3, waar ingevolge de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer in die zone betalend parkeren geldt van 9 tot 20 uur gedurende maximaal twee uren uitgezonderd voor de voertuigen gebruikt door de houders van een bewonersvignet of een parkeerkaart: 100 euro per vignet per jaar voor het tweede bewonersvignet en volgende, per zelfde wooneenheid, ondeelbaar per kalenderjaar; voor het eerste bewonersvignet van dezelfde wooneenheid is er geen retributie verschuldigd;
 1. Voor de bewoners die hun hoofdverblijfplaats hebben in bewonerszone 4, waar ingevolge de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer in die zone beperkte parkeertijd geldt van 9 tot 19 uur gedurende maximaal een half uur uitgezonderd voor de voertuigen gebruikt door houders van een bewonersvignet, is er geen retributie verschuldigd voor het afleveren van een bewonersvignet ongeacht het aantal afgeleverde bewonersvignetten per zelfde wooneenheid.
 1. Voor de bewoners die hun hoofdverblijfplaats hebben in bewonerszone 5, waar ingevolge de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer in die zone beperkte parkeertijd geldt van 9 tot 18 uur gedurende maximaal vier uren uitgezonderd voor de voertuigen gebruikt door houders van een bewonersvignet, is er geen retributie verschuldigd ongeacht het aantal afgeleverde bewonersvignetten per zelfde wooneenheid

Voor het afleveren van een bewonersvignet ter vervanging van een verloren, gestolen, vernietigd of onleesbaar vignet is een retributie verschuldigd van 100 euro onafgezien of het oorspronkelijke bewonersvignet gratis of tegen betaling werd afgeleverd. Het vervangende bewonersvignet heeft dezelfde geldigheidsduur als het origineel.


De aanvrager dient bij de aanvraag het bewijs te leveren dat het voertuig op zijn naam is ingeschreven of dat hij er permanent over beschikt.
Het bewonersvignet is geldig voor een ondeelbare periode van één kalenderjaar vanaf datum van uitreiking tenzij niet meer aan de voorwaarden tot afgifte is voldaan.
Het bewonersvignet voor bewonerszone 1 is van blauwe kleur; het is enkel in die zone te gebruiken en verplicht tijdens de dagen en uren waarop hetzij de beperkte parkeertijd van toepassing is, hetzij het betalend parkeren rekening houdende met de bepaling van het artikel 5.2 hiervoor.
Het bewonersvignet voor bewonerszone 2 is van rode kleur; het is enkel in die zone te gebruiken en verplicht tijdens de dagen en uren waarop het betalend parkeren van toepassing is, rekening houdende met de bepaling van het artikel 5.2 hiervoor.
Het bewonersvignet voor bewonerszone 3 is van gele kleur; het is enkel in die zone te gebruiken en verplicht tijdens de dagen en uren waarop het betalend parkeren van toepassing is, rekening houdende met de bepaling van het artikel 5.2 hiervoor.
Het bewonersvignet voor bewonerszone 4 is van witte kleur; het is enkel in die zone te gebruiken en verplicht tijdens de dagen en uren waarop de beperkte parkeertijd van toepassing is.
Het bewonersvignet voor bewonerszone 5 is van groene kleur; het is enkel in die zone te gebruiken en verplicht tijdens de dagen en uren waarop de beperkte parkeertijd van toepassing is.
De afmetingen van het bewonersvignet bedragen 10 cm op 10 cm. Er wordt op het vignet slechts één nummerplaat vermeld.
Artikel 8. - De retributie is verschuldigd door de bewoner die de aanvraag doet.

De retributie bedoeld onder artikel 7 wordt in voorkomend geval hetzij contant betaald tegen aflevering van het vignet hetzij via een bankkaart of kredietkaart bij hernieuwing van het bewonersvignet via internet. Het origineel vignet dient zicht- en leesbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst te worden of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig met de geldigheidsdatum duidelijk leesbaar.


C. PARKEREN met een gemeentelijke parkeerkaart.
Artikel 9

1. De retributie op het parkeren met een gemeentelijke parkeerkaart is van toepassing voor volgende categorieën van voertuigen en voor het gebruik in volgende bewonerszones:


categorie 1: voertuigen die noodzakelijk zijn en in hoofdzaak gebruikt worden voor het vervoer naar/van instellingen voor dagopvang of residentiële opvang van personen met een beperking, waarvan de opvang gebeurt op een locatie in bewonerszone 1 of 2 of 3; de voertuigen staan op naam van die instelling;
categorie 2: voertuigen op naam van organisaties of van personen die werken in georganiseerd verband in opdracht van die organisaties, die op permanente basis om sociaal/medische redenen specifieke diensten van thuiszorg en/of thuisverpleging verstrekken aan natuurlijke personen in bewonerszone 2 en/of 3; zijn uitgesloten de voertuigen op naam van organisaties of van personen in dienstverband bij die organisaties die specifieke diensten verstrekken op basis van dienstencheques;
categorie 3: voertuigen op naam van individuele zorgverstrekkers die een zorgpraktijk hebben op het grondgebied van de stad Brugge en die in het kader van een huisbezoek medische zorgen verstrekken aan personen in bewonerszone 2 en/of 3.

Deze categorie wordt beperkt tot huisartsen (dokters algemene geneeskunde), kinesisten en zelfstandig verpleegkundigen.


2. Per instelling vermeld onder categorie 1 worden maximaal 3 parkeerkaarten afgeleverd, met maximaal 1 nummerplaat per kaart. Het gebruik van de kaart is beperkt tot de zone vermeld op de kaart; de zone wordt bepaald naargelang de locatie waar de opvang gebeurt, zoals aangevraagd door de organisatie.
3. Per organisatie vermeld onder categorie 2 worden maximaal 10 parkeerkaarten afgeleverd onafgezien het aantal voertuigen die de organisatie in bezit heeft of het aantal personen die in opdracht van die organisatie werken; per kaart worden maximaal 3 nummerplaten vermeld. Het gebruik van de kaart is beperkt tot het betalend parkeren in de zones 2 en 3 uitgezonderd de straten opgesomd in artikel 5.2. De kwijtschelding van het betalend parkeren zoals voorzien in artikel 5 is beperkt tot een maximale duur van 4 uren; het begintijdstip wordt aangeduid via een geldige parkeerschijf die gebruikt wordt conform de reglementering vermeld in artikel 12.1.
4. Per individuele zorgverstrekker vermeld onder categorie 3 wordt maximaal 1 parkeerkaart afgeleverd; op de kaart wordt maximaal 1 nummerplaat vermeld. Het gebruik van de kaart is beperkt tot het betalend parkeren in de zones 2 en 3 uitgezonderd de straten opgesomd in artikel 5.2. De kwijtschelding van het betalend parkeren zoals voorzien in artikel 5 is beperkt tot een maximale duur van 1 uur; het begintijdstip wordt aangeduid via een geldige parkeerschijf die gebruikt wordt conform de reglementering vermeld in artikel 12.1.

Artikel 10.

1. De gemeentelijke parkeerkaart is geldig voor een ondeelbare periode van één kalenderjaar vanaf datum van uitreiking tenzij niet meer aan de voorwaarden tot afgifte is voldaan.


2. De retributie bedraagt 100 euro per kaart per jaar. Voor het afleveren van een gemeentelijke parkeerkaart ter vervanging van een verloren, gestolen, vernietigde of onleesbare kaart is een retributie verschuldigd van 100 euro. De vervangende gemeentelijke parkeerkaart heeft dezelfde geldigheidsduur als het origineel.

De retributie is verschuldigd door de instelling, organisatie of individuele zorgverstrekker die de aanvraag doet. De retributie bedoeld onder punt 2 hierboven wordt contant betaald tegen aflevering van de kaart.


3. De kaart heeft als afmetingen 15 cm hoog en 21 cm breed.
4. Het gebruik van de kaart is beperkt tot de uitoefening van de opdracht omschreven in artikel 9. Bij vaststelling van inbreuk op de modaliteiten voormeld onder artikel 9 of van fraude of misbruik, wordt de gemeentelijke parkeerkaart op naam van de instelling, organisatie of individuele zorgverstrekker ingetrokken en bij het einde van de periode wordt het verlengen van de kaart geschorst voor minimaal 1 kalenderjaar.
5. Bij de aanvraag dient voor elk voertuig het bewijs geleverd te worden van de inschrijving ervan op naam van de aanvrager en desgevallend het bewijs dat de aanvrager er permanent over beschikt.

Bovendien dient een verklaring op eer bijgevoegd en ondertekend door de aanvrager waaruit blijkt dat:

· het voertuig gebruikt wordt voor de diensten vermeld onder artikel 9, 1;

· alle mogelijke maatregelen genomen worden voor correct gebruik van de kaart volgens de modaliteiten vermeld onder artikel 9 en tegen misbruik of fraude ervan en dat in voorkomend geval akkoord gegaan wordt met de intrekking van de kaart respectievelijk de schorsing van de verlenging zoals vermeld onder artikel 10.5.


Instellingen van categorie 1 voornoemd onder artikel 9, 1, 1° dienen bij hun aanvraag een bewijs van locatie in de binnenstad voor te leggen.
Organisaties van categorie 2 voornoemd onder artikel 9, 1, 2° dienen te verklaren dat zij op permanente basis om sociaal/medische redenen specifieke diensten van thuiszorg en/of thuisverpleging verstrekken aan natuurlijke personen in de bewonerszones 2 en/of 3 en de lijst aan te leveren van de nummerplaten die op de respectievelijke gemeentelijke parkeerkaart of -kaarten vermeld worden.
Individuele zorgverstrekkers van categorie 3 voornoemd onder artikel 9, 1, 3° dienen het bewijs te leveren van de vestiging van de zorgpraktijk op het grondgebied van de stad Brugge en een verklaring te ondertekenen dat ze in het kader van huisbezoeken medische zorgen verstrekken aan personen in bewonerszones 2 en/of 3.


D. PARKEREN IN EEN BLAUWE ZONE EN OP DE OPENBARE WEG MET BLAUWE ZONE-REGLEMENTERING.
Artikel 11. – De retributie “tarief blauwe zone” is van toepassing in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe zone-reglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en 27.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975.

De retributie is van toepassing elke werkdag van 9 uur tot 18 uur tenzij de signalisatie andere dagen en uren vermeldt zoals voorzien door de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer.


Artikel 12.

1. Er is geen retributie verschuldigd voor de maximale parkeertijd zoals aangebracht op de signalisatie voorzien door de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer, op voorwaarde dat de gebruiker van het motorvoertuig de reglementering inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in artikel 27.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
 1. De retributie “tarief blauwe zone” wordt vastgesteld op 30 euro per dag, ondeelbaar en niet overdraagbaar naar de volgende werkdag, van zodra de toegelaten parkeerduur is overschreden of wanneer de gebruiker van het motorvoertuig de reglementering inzake het gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd.

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zicht- en leesbaar aanbrengen achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975.


Artikel 13. - De retributie onder 12.2 is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig de tijd heeft overschreden die gratis is; ze dient, volgens de richtlijnen van de betalingsuitnodiging, die achter de ruitenwisser van het voertuig wordt geplaatst, of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het voertuig, te worden betaald binnen de 30 dagen vanaf de opmaakdatum van deze uitnodiging Deze laatste mogelijkheid wordt enkel aangeboden als de gebruiker opteert voor de toepassing van het forfaitair tarief.
Als de parkeerschijf niet zicht- en leesbaar achter de voorruit is geplaatst of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig wordt de gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 12.2 bedoelde forfaitiare tarief.
Bij de toepassing van het forfaitaire systeem zoals in het voorgaande lid gedefinieerd, brengt de vaststellende persoon een uitnodiging om de retributie binnen de 30 dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig.
Artikel 14. - Er is geen retributie verschuldigd voor:

1. de voertuigen gebruikt door de personen met een handicap die houder zijn van een speciale kaart bedoeld bij artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en de latere wijzigingen. Het statuut van ‘personen met een handicap’ wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het leesbaar aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 maart 1999;


2. de voertuigen gebruikt door personen die in het bezit zijn van een geldig bewonersvignet;
3. de voertuigen gebruikt door de houder van een geldige gemeentelijke parkeerkaart;
4. de voertuigen gebruikt voor ceremoniële en protocolaire evenementen, beperkt tot de duur van het evenement, op basis van een door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde vergunning;
5. de voertuigen dewelke ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werkzaamheden zoals bepaald in het tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen mits een kaart of schrijven wordt aangebracht met duidelijke vermelding van naam en adres van de uitvoerder der werken en het adres waar de gebruiker van het motorvoertuig is aan te treffen met in voorkomend geval de geldigheidstermijn duidelijk leesbaar.
Het origineel van de speciale kaart, het bewonersvignet, de gemeentelijke parkeerkaart, de afgeleverde vergunning en de kaart of het schrijven zoals bedoeld in het eerste lid onder 1 tot en met 5 dient zicht- en leesbaar aan de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, te worden aangebracht zodat steeds de controle van de geldigheidsdatum mogelijk is.
Voor zover uit het aangeleverde fotomateriaal blijkt dat een origineel exemplaar van de speciale kaart, de gemeentelijke parkeerkaart, het bewonersvignet of de afgeleverde vergunning op het ogenblik van de vaststelling van de parkeerovertreding achter de voorruit van de wagen aanwezig was doch niet kon gecontroleerd worden, wordt de retributieschuldige van de retributie kwijtgescholden voor zover hij achteraf het origineel exemplaar ter verificatie voorlegt. De kwijtschelding is definitief wanneer alle elementen die de geldigheid van de kaart bepalen juist bevonden werden.
E. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 15. - De gebruiker van het voertuig heeft geen verhaal tegen een politiebevel tot verplicht ontruimen van de ingenomen parkeerplaats, niettegenstaande de reeds betaalde retributie, om redenen vreemd aan de wil van het stadsbestuur.
F. BETALINGSVOORWAARDEN
Artikel 16. –

 • De betalingsuitnodiging is betaalbaar binnen de 30 dagen na het plaatsen van de betalingsuitnodiging achter de voorruit.

 • Bij niet betaling binnen de 30 dagen wordt een herinnering verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 14 dagen na datum van de herinnering

 • Bij niet-betaling binnen de 14 dagen na het versturen van de herinnering wordt een laatste waarschuwing aangetekend verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 8 dagen na datum van opmaak van de aangetekende laatste waarschuwing. Er wordt bovenop de kosten voor de aangetekende zending ook een administratiekost aangerekend van 10 euro per dossier.

 • Bij niet betaling binnen de betaaltermijn van 8 dagen na het versturen van de laatste waarschuwing wordt het dossier voor invordering overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste van de retributieplichtige.

 • De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd bij betwisting.

G. DE INVORDERING EN DE GESCHILLENBESLECHTING VOOR RETRIBUTIES


Artikel 17. - In de praktijk worden retributies onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering. Artikel 94,2° , gemeentedecreet is eveneens toepasselijk op de invordering van retributies met het oog op de invordering van niet-betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Er is geen bijzondere procedure voor de geschillenbeslechting inzake retributies. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.
H.BETWISTINGEN EN KLACHTEN
Artikel 18. - Klachten of betwistingen moeten binnen een termijn van 60 dagen volgend op de datum van de betalingsuitnodiging achter de voorruit van hun voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, aan het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12 te 8000 Brugge per aangetekend schrijven gericht worden.
Artikel 19. – Indien de klacht of betwisting gegrond is, beslist het College van Burgemeester en Schepenen dat de retributie niet verschuldigd is.
Artikel 20. – Dit reglement wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
Artikel 21. – De stad Brugge kan zelf het initiatief nemen om de invordering van de niet-betalers te organiseren en de openstaande retributies zelf invorderen.
Artikel 22. – Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande retributie- en belastingreglementen met betrekking tot het betalend parkeren en het parkeren in een straat of zone waar het gebruik van de parkeerschijf verplicht is.

Bijlage 1 - Zone 1
's-Gravenhof

's-Gravenstraat

't Pand

't ZweerdAcademiestraat (onpare nrs)

Achiel Van Ackerplein

Adriaan Willaertstraat

Albrecht Rodenbachstraat

Annuntiatenstraat

Artoisstraat

Augustijnenrei

Azijnstraat

Baliestraat

Balsemboomstraat

Balstraat

Bapaumestraat

Beeldenmakersstraat

Beenhouwersstraat

Biddersstraat

Biezenstraat

Bilkske

BlekersstraatBlokstraat

Bollaardstraat

Boninvest

Boterhuis

Boudewijn Ravestraat

Braambergstraat

Buiten de Dampoort

Calvariebergstraat

Carmersstraat

Collaert Mansionstraat

Coupure

DiamantslijpersstraatDijver

Driekroezenstraat

Driezwanenstraat

Duinenabdijstraat

Eekhoutpoort

Eekhoutstraat

Elf-Julistraat

Elisabeth Zorghestraat

Engelstraat

Essenboomstraat

Ezelstraat

Ganzenplein

Ganzenstraat

Gapaardstraat

Garenmarkt

Geerolfstraat

Geerwijnstraat

Genthof


Gentpoortstraat

Gentpoortvest

Gevangenisstraat

Gieterijstraat

Gotje

Gouden-HandreiGouden-Handstraat

Goudsmedenstraat

Grauwwerkersstraat

Groenestraat

Groeninge

Gruuthusestraat

Guido Gezelleplein

Guido Gezellewarande

Gulden-Vlieslaan

Haanstraat

Haarakkerstraat

Helmstraat

Hemelrijk

Hoedenmakersstraat

Hoefijzerlaan (pare huisnummers)

Hoogstuk


Hooistraat

Hugo Losschaertstraat

Hugo Verrieststraat

Huidenvettersplein

Jakobinessenstraat

James Wealestraat

Jan Boninstraat

Jan Miraelstraat

Jan Van Eyckplein (nr 1-8)

Jeruzalemstraat

Joost de Damhouderstraat

Jozef Suvéestraat

Julius en Maurits Sabbestraat

Kalkovenstraat

Kapelstraat

Kastanjeboomstraati

Kazernevest

Kersenboomstraat

Kipstraat

Klaverstraat

Kleine Hoedenmakersstraat

Kleine Hoefijzerstraat

Kleine Kuipersstraat

Kleine Nieuwstraat

Komvest (nrs. 2 tot 32 + nrs. 58 tot 128)

Konfijtstraat

Koningin Elisabethlaan (pare huisnummers)

Koopmansstraat

Korte Blekersstraat

Korte Lane

Korte Raamstraat

Korte Rijkepijndersstraat

Korte Ropeerdstraat

Korte Sint-Annastraat

Korte Speelmansstraat

Kortewinkel

Koudemarkt

Krom Genthof

Kruiersstraat

Kruisvest

Kruitenbergstraat

Kuipersstraat

Kwekersstraat

Lange Raamstraat

Langerei

Langestraat

Leestenburg

Leeuwstraat

Leffingestraat

Maagdendal

Minderbroedersstraat

Moerkerkestraat

Moerstraat

Molenmeers

Mortierstraat

Muntplein

Muntpoort

Naaldenstraat

Neststraat

Nieuwe Gentweg

Niklaas Desparsstraat

Noord-Gistelhof

Oliebaan

Ontvangersstraat

Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid

Oosterlingenplein

Oost-Gistelhof

Oost-Proosse

Oude Gentweg

Oude Zak


Palmstraat

Pandreitje

Papegaaistraat

Park


Pater Damiaanstraat

Peperstraat

Peterseliestraat

Pieter Pourbusstraat

Poitevinstraat

Pottenmakersstraat

Potterierei

Predikherenrei

Predikherenstraat

Prinsenhof

Raamstraat

Rijkepijndersstraat

Robijnstraat

Rode-Haanstraat

Rodestraat

Rolweg


Roompotstraat

Ropeerdstraat

Rozendal

Rozenhoedkaai

Sarepta

Sasplein


Schaarstraat

Schottinnenstraat

Schrijnwerkersstraat

Schrijversstraat

Schuttersstraat

Schouwvegersstraat (nrs. 2 en 4)

Sentillenhof

Sint-Annakerkstraat

Sint-Annaplein

Sint-Annarei

Sint-Brunostraat

Sint-Claradreef

Sint-Clarastraat

Sint-Gillisdorpstraat

Sint-Gilliskerkhof

Sint-Gilliskerkstraat

Sint-Gilliskoorstraat

Sint-Jakobsplein

Sint-Jakobsstraat

Sint-Jorisstraat

Sledestraat

Snaggaardstraat

Spaanse Loskaai

Spanjaardstraat

Speelmansrei

Speelmansstraat

Spiegelrei

Spikkelboorstraat

Stalijzerstraat

Sterstraat

Stijn Streuvelsstraat

Stoelstraat

Stokersstraat

Strostraat

Timmermansstraat

Torenbrug

Venkelstraat

Verbrand Nieuwland

Violierstraat

Visspaanstraat

Vizierstraat

Vlamingdam

Vlamingstraat (1-37 en 2-76)

Vlamingstraat (39-71 en 78-100)

Vuldersreitje

Vuldersstraat

Waalsestraat

Walweinstraat

Werkhuisstraat

West-Gistelhof

Willem de Dekenstraat

Willemijnendreef

Willemstraat

Witteleertouwersstraat

Woensdagmarkt

Wulfhagestraat

Wulpenstraat

Zakske


Zwarteleertouwersstraat

Bijlage 2 - Zone 2

Beursplein

Boeveriestraat

Brandstraat

Fonteinstraat

Gloribusstraat

Greinschuurstraat

Guido Gezellelaan

Hauwerstraat

Henrik Consiencelaan

Hoefijzerlaan (onpare huisnr's)

Joris Dumeryplein

Kammakersstraat

Kegelschoolstraat

Kleine Sint-Jansstraat

Klokstraat

Koning Albert I-laan (nrs 2 en 4)

Kreupelenstraat

Lane

LeemputstraatMaagdenstraat

Paalstraat

Schouwvegersstraat (uitgez. nr's 2 & 4)

Sint-Maartensbilk

Smedenstraat

Van Voldenstraat

Vrijdagmarkt

Zevensterrenstraat

Zwijnstraat

Bijlage 3 – Zone 3

Academiestraat (pare nrs)

Arsenaalstraat

Bakkerstraat

Begijnhof

Biskajerplein

Blinde Ezelstraat

Boomgaardstraat

Boudewijn Ostenstraat

Breidelstraat

Burg

BurgstraatColettijnenhof

Colettijnenstraat

Cordoeanierstraat

De Garre


Dweersstraat

Eiermarkt

Eiland

Engelse straatGarsoenstraat

Geernaartstraat

Geldmuntstraat

Giststraat

Goezeputstraat

Groenerei

Hallestraat

Heilige-Geeststraat

Hertsbergestraat

Hoogste van Brugge

Hoogstraat

Hoornstraat

Ieperstraat

Jan Van Eyckplein (vanaf nr 9)

Kandelaarstraat

Karthuizerinnenstraat

Katelijnevest

Katelijnestraat

Keersstraat

Kelkstraat

Kemelstraat

Kleine Heilige Geeststraat

Kleine Hertsbergestraat

Kleine Sint-Amandsstraat

Koningstraat

Koolbranderstraat

Kopstraat

Korte Ridderstraat

Korte Vulderstraat

Korte Zilverstraat

Kraanplein

Kraanrei


Lendestraat

Loppemstraat

Mallebergplaats

Mariastraat

Markt

MeestraatMiddelburgstraat

Minnewater

Nieuwstraat

Noordstraat

Noordzandstraat

Oostmeers

Oranjeboomstraat

Oude Burg

Oude Zomerstraat

Peerdenstraat

Philipstockstraat

Pijperstraat

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat

Ridderstraat

Rozemarijnstraat

Simon Stevinplein

Sint-Amandsstraat

Sint-Jan in de Meers

Sint-Jansplein

Sint-Jansstraat

Sint-Maartensplein

Sint-Niklaasstraat

Sint-Obrechtstraat

Sint-Salvatorskerkhof

Sint-Salvatorskoorstraat

Sint-Walburgastraat

Spinolarei

Steenhouwersdijk

Steenstraat

Stoofstraat

Sulferbergstraat

't Zand


Twijnstraat

Verversdijk

Vismarkt

Walplein


Walstraat

Wapenmakersstraat

Westmeers

Wevershof

Wijngaardplein

Wijngaardstraat

Wijnzakstraat

Wollestraat

Zilverpand

Zilversteeg

Zilverstraat

Zonnekemeers

Zuidzandstraat

Bijlage 4: Zone 4
Blekkaard

Kleine Blekkaard

Sint-Lucaslaan
Zone 5
Ezelpoort

Leopold II-laan (even nummers van nr 138 tot en met nr 144)

Nikolaas Gombertstraat (van nr 2 tot en met nr 8 even en van nr 1 tot en met nr 15 oneven)

Werfstraat (van nr 1 tot en met nr 129 oneven en alle even nummers)

Koningin Elisabethlaan (alle oneven nummers)

Veldmaarschalk Fochstraat (van nr 2 tot en met nr 12 even en van nr 1 tot en met nr 7 oneven)

Komvest (van nr 1 tot en met nr 41 oneven nummers)
Graaf Visartpark (geen huisnummers)

Karel de Stoutelaan (van nr 2 tot en met nr 20 even)

Keizer Karelstraat (van nr 3 tot en met nr 95 oneven en van nr 2 tot en met nr 34 even)

Lauwersstraat (van nr 1 tot en met nr 13 oneven)

Filips de Goedelaan

Tornooistraat


Buiten Boeverievest

Singel


Korte Vesting

Lange Vesting

Leemputten

Lege weg (van nr 1 tot en met nr 17 oneven en van nr 2 tot en met nr 24 oneven)

Sint-Jansdreef

Peter Benoitlaan (van nr 2 tot en met nr 34 even en van nr 1 tot en met nr 31 oneven)

Jan Breydellaan (van nr 2 tot en met nr 28 even en van nr 1 tot en met nr 45 oneven)

Pieter de Conincklaan (van nr 2 tot en met nr 40 even)

Molenwallen

Buiten de Smedenpoort

Gistelse steenweg (van nr 1 tot en met nr 23 oneven en van nr 2 tot en met nr 38)

Hovenierslanden


Canadaplein

Stationslaan (van nr 1 tot en met nr 26)

Achttien-Oktoberstraat

Magdalenastraat

Frederik Sanderlaan

Torhoutse steenweg (nr 1)
Pagina van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina