Richteren 1 richteren 1Dovnload 303.47 Kb.
Pagina1/8
Datum26.08.2016
Grootte303.47 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Richteren

1 RICHTEREN


Richteren 1

Israël no ben wini ala dem feanti foe hem

1. Now a ben pasa so baka da dede foe Jozua dati dem Israëliet soema ben aksi MASRA taki: Soema foe wi sa de da fosiwan foe opo go feti agensi dem Kanaäniet soema?

2. En MASRA ben taki: Juda sa opo go; loekoe, Mi ben gi da kondre abra na hem anoe.

Dem soema ben aksi Gado srefi soema sa bigin da feti na ini da kondre now dati dem ben prati da kondre. Dem ben kom na da hogepriester, en Gado ben sori dati Juda moesoe bigin da feti, en Gado pramisi dati A ben gi da kondre abra na ini hem anoe kaba. Meki wi si dati Gado no ben taki: Mi sa gi da kondre, ma A ben taki: Mi ben gi da kondre...Juda ben kisi da fosi lot, en a ben kisi da fosi kans foe feti. Juda ben de da moro tranga famiri, en a ben kisi da kans foe seti wan boen voorbeeld. Juda ben meki Jezus, da troe kapten foe da legre, moro lati.3. En Juda ben taki gi Simeon hem brada taki: Kom, go nanga mi na da presi disi mi ben kisi nanga lot, foe wi kan feti agensi dem Kanaäniet soema; so srefi mi sa go nanga joe na joe presi. En so Simeon ben go nanga hem.

Juda ben de da moro makti, moro bigi famiri foe Israel, ma a no ben loekoe na dati, ma nanga saka-fasi a ben aksi Simeon, disi ben panja na hem mindri, foe kom moksi nanga hem na da feti. En Simeon ben gi jesi.4. En Juda ben opo go; en MASRA ben gi dem Kanaäniet soema nanga dem Perizziet soema na dem anoe; en dem ben kiri tien doesoen mansoema na Bezek.

Gado srefi ben jepi dem wini dem Kanaaniet soema na Bezek, en dem ben kiri 10.000 foe dem fetiman.5. En dem ben feni Adonibezek na ini Bezek, en dem ben feti agensi hem, en dem ben kiri dem Kanaäniet soema nanga dem Perizziet soema.

6. Ma Adonibezek ben lowe, en dem ben lonna hem baka, en dem ben kisi hem, en dem ben kapoe dem doin nanga dem bigi doin foe hem poeroe.

7. En Adonibezek ben taki: Sebi tenti kownoe ben njan dem sakasaka na ondro mi tafra di mi ben kapoe dem doin nanga dem bigi doin poeroe. So leki mi ben doe nanga dem, so srefi Gado ben doe nanga mi. En dem ben tjari hem kom na Jerusalem, en a ben dede drape.

Dem Judeer soema ben kisi Adonibezek di a ben lowe. Now da kownoe disi ben wini 70 kownoe kaba, en a ben kapoe dem doin nanga dem bigi doin foe dem kownoe, so dati dem no man feti moro, en dem no man lowe. En dem man ben njan da sakasaka na ondro da tafra foe hem. Now Gado ben pai hem baka nanga da srefi strafoe. Moro lati, a ben dede na ini Jerusalem.8. Now dem Judeeër soema ben feti agensi Jerusalem, en dem ben teki hem, naki hem nanga howroe, en dem ben bron da foto nanga faja.

Dem Judeeer soema ben wini da foto foe Jerusalem toe en dem ben bron hem nanga faja. Moro lati, wi si dati dem Jebusiet soema ben go baka na ini en bouw hem baka.9. Baka dati, dem Judeeër soema ben saka go foe feti agensi dem Kanaäniet soema disi ben libi na ini dem bergi, na ini da zuid, en na ini dem lagi presi.

10. En Juda ben go feti agensi dem Kanaäniet soema disi ben libi na ini Hebron; (now da nem foe Hebron ben de Kirjat-Arba fosi;) en dem ben naki Sesai, Achiman, nanga Talmai kiri.

Dem Judeeer soema ben go feti agensi Hebron, en dem ben poeroe dem drie bigi langaman en naki dem kiri.11. Dan a ben go feti agensi dem soema disi ben libi na ini Debir. (Fosi dem ben kari Debir Kirjat-Sefer.)

12. En Kaleb ben taki: Da soema disi nakiKirjat-Sefer, en a wini hem, na hem mi sa gi mi oemapikin Aksa foe de hem wefi.

13. En Otniël, da manpikin foe Kenaz, da pikin brada foe Kaleb, ben teki hem; en Kaleb ben gi Aksa hem oemapikin na hem foe de hem wefi.

Kaleb ben wani si dem wini Debir toe, en a ben taki dati da man disi wini hem sa kisi hem oemapikin leki wefi. En Otniel, disi ben kom wan richter foe Israel moro lati, ben wini da foto, en a ben kisi Aksa, da oemapikin foe Kaleb leki hem wefi.14. En a ben pasa so dati di a ben kom na hem, dan Aksa ben taigi hem foe aksi hem tata foe wan gron; en Aksa ben saka komopo foe hem boeriki; en Kaleb ben taki gi hem taki: San joe wani?

15. En Aksa ben taki gi hem taki: Gi mi wan blesi; bikasi joe ben gi mi wan kondre na zuid; gi mi wantoe watrapeti toe. En Kaleb ben gi hem dem hei watrapeti nanga dem lagi watrapeti.

Aksa srefi ben aksi hem tata foe gi hem wantoe presi foe watra foe go nanga da kondre foe hem, en Kaleb ben doe so. Wi ben leisi da tori disi ook toe na ini Jozua 15.16. Dem pikin foe da Keniet soema, da tata foe Mozes wefi, ben komopo foe da foto foe dem palmbon, go nanga dem Judeeër soema na ini da woestijn foe Juda disi de na zuid foe Arad, en dem ben go libi drape na mindri foe dem folkoe.

Dem Keniet soema ben kom moksi nanga dem Judeeer soema foe libi na dem mindri.17. En Juda ben go nanga Simeon hem brada, en dem ben kiri dem Kanaäniet soema disi ben libi na Sefat; dem ben figi alasani poeroe krin-krin. Baka dati dem ben kari da foto Chorma.

18. Moro fara, Juda ben wini Gaza nanga hem birti, nanga Askelon nanga hem birti, nanga Ekron nanga hem birti.

Moro fara, Juda ben wini dem foto foe dem Kanaaniet soema, en a ben wini dem foto foedem Filistijn soema toe.19. En MASRA ben de nanga Juda, en a ben jagi dem soema komopo disi ben libi na ini dem bergi; ma dem no ben man poeroe dem soema disi ben libi na da lagi presi bikasi dem ben abi dem isri wagi.

A de wan boen sani foe si fa Juda ben wini dem soema disi ben libi na ini dem bergi, ma mi bribi dati Juda ben kan wini dem soema na ini dem lagi presi toe nanga isri wagi, ma a gersi dati dem no ben teki dek’ati foe feti agensi dem.20. En dem ben gi Hebron na Kaleb so leki Mozes ben taki: en a ben jagi dem drie manpikin foe Enak gowe foe drape.

Ete wan leisi wi si dati Kaleb nanga dem Judeeer soema ben wini Hebron, en dem ben poeroe drie langaman komopo foe drape.21. En dem Benjaminiet soema no ben jagi dem Jebusiet soema poeroe foe Jerusalem, ma dem Jebusiet soema libi na ini Jerusalem na mindri foe dem Benjaminiet soema te leki tide.

Wi si da sari situatie foe Benjamin, disi no ben seti demsrefi na da juisti fasi agensi dem Jebusiet soema na ini Jerusalem, foe poeroe dem komopo. En wi feni dati dem soema ben tan drape te leki da tem foe David 400 jari moro lati.22. En da oso foe Jozef ben waka go agensi Betel toe, en MASRA ben de nanga dem.

23. Now da oso foe Jozef ben seni soema go loekoe na Betel (Fosi dem ben kari da foto Luz).

24. En dem spion ben si wan man komopo foe da foto, en dem ben taki gi hem taki: Wi begi joe, sori wi fa foe go na ini da foto, en wi sa abi sari-hati gi joe.

25. En di a ben sori dem da pasi foe go na ini da foto, dem ben naki da foto nanga howroe; ma dem loesoe da mansoema nanga hem heri famiri.

26. En da man ben go na ini da kondre foe dem Hethiet soema, en a ben bouw wan foto, en a ben kari hem Luz, disi de da nem foe hem te leki tide.

Dem famiri foe Jozef (Efraim nanga Manasse)ben wini da foto foe Betel nanga wan koni fasi. Dem ben feni wan man disi ben sori dem wan kibri pasi pe dem kan kom na ini da foto. En so dem ben wini da foto, en dem ben loesoe da man nanga hem famiri.27. Manasse no ben jagi dem soema poeroe disi ben libi na Bet-Sean nanga hem dorpoe, efoe dem soema disi ben libi na Taänak nanga hem dorpoe, efoe dem soema disi ben libi na Dor nanga hem dorpoe, efoe dem soema disi ben libi na Jibleam nanga hem dorpoe, efoe dem soema disi ben libi na Megiddo nanga hem dorpoe, so dati dem Kanaäniet soema ben tan libi na ini da kondre dati.

28. En a ben pasa so dati di Israël ben kom moro tranga, dan a ben dwingi dem Kanaäniet soema foe dini hem, ma a no ben jagi dem poeroe krin-krin foe da kondre.

Wi si dati Manasse ben dwingi dem Kanaaniet soema foe dini dem som leisi, ma noiti dem ben poeroe dem krin-krin leki Gado ben taki.29. So srefi Efraïm no ben jagi dem Kanaäniet soema disi ben libi na Gezer poeroe, ma dem Kanaäniet soema ben libi na dem mindri na Gezer.

30. So srefi dem Zebuloniet soema no ben jagi dem soema disi ben libi na Kitron efoe Nahalol poeroe, so dati dem Kanaäniet soema ben libi na dem mindri alwasi dem ben moesoe dini dem.

Wi feni da srefi tori foe dem soema foe Efraim nanga Zebulon, disi ben dwingi dem Kanaaniet soema foe dini dem, ma dem no ben poeroe dem krin-krin.31. En Aser no ben jagi dem soema disi ben libi na Akko poeroe, efoe dem soema foe Sidon, foe Achlab, foe Akzib, foe Chelba, foe Afek en foe Rechob;

32. Ma dem Aseriet soema ben libi na mindri foe dem Kanaäniet soema, bikasi dem no ben jagi dem poeroe.

A gersi dati da situatie foe Aser ben de moro erg, en dati dem Aseriet soema ben libi na mindri foe dem Kanaaniet soema, ma dem no ben basidem srefi.33. So srefi Naftali no ben jagi dem soema foe Bet-Semes efoe Bet-Anat poeroe so dati dem ben libi na mindri foe dem Kanaäniet soema disi ben libi drape kaba; ma dem soema disi ben libi na Bet-Semes nanga Bet-Anat ben moesoe dini dem.

Wi feni da srefi tori nanga Naftali.34. En dem Amoriet soema ben dwingi dem Daniet soema foe go na ini dem bergi, bikasi dem no ben gi dem pasi foe saka kom na ini da lagi presi;

Dan ben feni foeroe kwinsi foe dem Amoriet soema, so dati dem no ben man kom tan na dem lagi presi sref’srefi.35. En dem Amoriet soema ben tan libi na ini Har-Cheres nanga Ajjalon nanga Saälbim, ma da anoe foe da oso foe Jozef ben kwinsi dem so dati dem ben moesoe dini dem.

36. Da birti foe dem Amoriet soema ben komopo foe da Schorpioenenpas en foe Sela go te doro da moro hei presi.

Te foe kaba, wi kan si dati Israel no ben doe hem wroko so leki a ben moesoe doe hem. A no ben poeroe dem Kanaaniet soema poeroe, ma a ben dwingi som foe dem nomo.


Richteren 2

Da Engel foe MASRA na Bokim

1. En wan Engel foe MASRA ben komopo foe Gilgal go na Bokim, en A ben taki: Mi ben meki oen komopo foe Egypti, en Mi ben tjari oen kom na da kondre disi Mi ben sweri na dem tata foe oen; en Mi ben taki: Noiti Mi sa broko Mi akkorderi nanga oen.

Mi bribi dati da Engel foe MASRA de Jezus Kristus, disi wi ben si kom leki wan engel ook toe na Abraham, en na ini tra presi wi sa si Hem toe. Sortoe tra engel sa abi dek’ati foe taki dati Mi ben meki oen komopo foe Egypti en Mi ben tjari oen kom na da kondre disi Mi ben sweri na dem tata foe oen? Sortoe Engel sa taki dati a ben meki wan akkorderi nanga dem boiti da Engel foe MASRA?2. En oen no sa meki no wan akkorderi nanga dem soema disi de libi na ini da kondre disi; oen sa broko dem altari trowe; ma oen no ben arki na Mi stem. Foe san'ede oen ben doe da sani disi?

Gado ben taigi dem wan eenvoudig sani foe doe. Dem no moesoe meki wan akkorderi nanga dem folkoe lontoe dem, ma dem moesoe broko dem altari poeroe, ma dem ben tranga dem jesi en dem no ben doe san Gado ben komanderi.3. Foe dat'ede Mi ben taki moro fara taki: Mi no sa jagi dem poeroe foe oen fesi; ma dem sa de leki maka na ini oen sei, en dem gado sa de wan trapoe gi oen.

Gado sori dem duidelijk dati A no sa jagi dem poeroe moro, en dati dem folkoe srefi sa de da fasi dati A sa strafoe da tranga jesi foe Israel. Dem Kanaaniet soema sa de wan trapoe gi dem.4. En a ben pasa so dati di da Engel foe MASRA ben taki dem woortoe disi na da heri pipel foe Israël, dan da pipel ben opo dem stem, en dem ben krei.

5. En dem ben kari da nem foe da presi dati Bokim; en dem ben meki ofrandi drape gi MASRA.

Mi denki abra da singi: “Soso krei no jepi. Foeroe foeroe watra-ai no sa poeroe sondoe lai...” Da folkoe ben krei, ma dem ben go doro nanga dem sondoe. Dem no ben lobi da strafoe, ma dem no ben kenki san dem ben doe.6. En di Jozua ben gi da pipel pasi foe gowe, dan dem Israëliet soema ben go, ibri man na hem erfenis foe kisi hem gron.

Dem ben si dati di Jozua ben seni da folkoe gowe, alasani ben waka boen na da momenti dati. Ma a ben tan so wan sjatoe pisi tem nomo.Israël bigin foe doe afgodrei; Gado ben seni kroetoeman gi dem

7. En da pipel ben dini MASRA ala dem dei foe Jozua, en ala dem dei foe dem gransoema disi ben de na libi baka Jozua, dem disi ben si ala dem bigi wroko disi MASRA ben doe gi Israël.

So langa dati Jozua nanga dem gransoema disi ben de nanga hem ben tan na libi, da folkoe ben dini Gado, ma di dem ben dede, da folkoe ben dribi gowe foe Gado.8. En Jozua, da manpikin foe Nun, da dinari foe MASRA, ben dede; a ben abi wan hondro nanga tien jari.

9. En dem ben beri hem na da kaba-pisi foe hem erfenis na Timnat-Cheres, na da bergi foe Efraïm, na da noord sei foe da bergi Gaäs.

10. Da heri speri foe dem soema ben dede toe; en wan tra speri ben opo na dem baka disi no ben sabi MASRA efoe dem wroko disi A ben doe gi Israël.

Baka da dede foe Jozua nanga dem gransoema disi ben sabi Gado, en dem ben si san A ben doe gi dem nanga dem egi ai, wan groepoe ben opo disi no ben sabi Gado moro, en dem no ben sabi san Gado ben doe gi Israel.11. En dem Israëliet soema ben doe ogri na fesi foe MASRA, en dem ben dini dem Baäl.

12. En dem ben libi MASRA Gado foe dem tata, disi ben tjari dem komopo foe da kondre foe Egypti, en dem ben lon na baka dem tra gado, dem gado foe dem folkoe disi ben de lontoe dem, en dem ben boigi kindi gi dem, en dem ben meki MASRA kisi bigi hatibron.

Da folkoe ben fadon na ini afgodrei bikasi dem ben doe precis san Gado ben taigi dem dati dem no man doe. Dem ben meki mati nanga dem folkoe lontoe dem, en fosi joe sabi, dem ben moksi nanga dem na ini dem afgodrei. En disi ben kwinsi Gado foe kisi bigi hatibron.13. En dem ben libi MASRA, en dem ben dini Baäl nanga Astartes.

14. En MASRA ben abi bigi hatibron agensi Israël, en A ben gi dem abra ini da anoe foe dem feanti disi ben wini dem; en A ben seri dem na ini da anoe foe dem feanti lontoe dem, so dati dem no ben man tan na fesi foe dem feanti moro.

Gado ben meki wan akkorderi nanga Israel dati efoe Hem pipel sa dini Hem, A sa poeroe dem folkoe lontoe dem komopo foe dem fesi. En daakkorderi dati sa de foe teego, ma a ben de wan voorwaardelijk akkorderi. En Israel ben broko da akkorderi, en dem no ben hori dem woortoe, en so Gado ben gi dem abra na dem folkoe lontoe dem.15. Ala presi pe dem ben go na doro, da anoe foe MASRA ben de agensi dem foe doe dem ogri so leki MASRA ben taki gi dem, en so leki MASRA ben sweri gi dem, en dem ben pina toemoesi.

Na ini Leviticus nanga Deuteronomium, Gado ben waarskow Israel san A sa doe efoe dem no hori da akkorderi, en now A de wan tegenstander agensi Israel, en A ben gi dem abra foe dem tra folkoe sa pina dem.16. Tokoe MASRA ben opo kroetoeman gi dem disi ben poeroe dem komopo foe da anoe foe dem soema disi ben pina dem.

17. En tokoe dem no ben arki na dem kroetoeman foe dem, ma dem ben hoeroe nanga dem tra gado, en dem ben boigi kindi gi dem; es'esi dem ben drai komopo foe da pasi disi dem tata foe dem ben waka di dem ben gi jesi na dem komanderi foe MASRA, ma dem no ben doe so.

Tokoe Gado ben sori dem sari-hati, en Gado ben gi Hem pipel kroetoeman foe tjari dem kom baka na Hemsrefi. Ma da folkoe ben abi tranga jesi, en dem no ben wani arki na dem kroetoeman, en dem ben hoeroe nanga dem falsi gado, en dem ben tranga dem jesi gi Gado.18. En di MASRA ben opo kroetoeman gi dem, dan MASRA ben de nanga dem kroetoeman, en A ben poeroe dem komopo foe da anoe foe dem feanti foe dem ala dem dei foe da kroetoeman; bikasi MASRA ben firi sari fa dem ben djeme foe di dem feanti ben kwinsi dem en trobi dem.

19. En a ben pasa so dati te da kroetoeman ben dede, dan dem ben drai go baka, en dem ben pori demsrefi moro leki dem tata ben doe; dem ben waka na dem tra gado baka foe dini dem, en foe boigi kindi gi dem; dem no ben tapoe dem sani disi demsrefi ben wani doe, endem no ben tapoe dem tranga-jesi fasi.

Wi sa si dati Gado ben gi da folkoe kroetoeman sebi leisi, en sebi leisi, da folkoe ben gi jesi na Gado na ini dem dei foe da kroetoeman, ma dem ben dribi gowe baka da dede foe da kroetoeman, en dem ben doe moro ogri leki fosi.20. En da hatibron foe MASRA ben faja agensi Israël; en A ben taki: Bikasi da pipel disi ben pori da akkorderi disi Mi ben komanderi dem tata foe dem, en dem no ben arki na Mi stem;

21. So srefi Mi no sa jagi iniwan foe dem natie poeroe moro disi Jozua ben libi na baka di a ben dede;

22. Ma nanga dem Mi sa tesi Israël foe si efoe dem sa hori da pasi foe MASRA, en efoe dem sa waka na hem ini leki dem tata foe dem ben doe, efoe dem no sa doe so.

Gado ben meki wan besroiti foe A no sa poeroe dem folkoe, ma A sa libi dem na mindri dem Israeliet soema leki wan fasi foe tesi dem foe si efoe dem sa hori doro na da pasi foe Gado, efoe dem sa waka na baka dem tata di dem ben dini Gado, efoe dem sa waka baka dem falsi gado.23. Foe dat'ede MASRA ben libi dem folkoe, en A no ben jagi dem poeroe es'esi; en A no ben gi dem abra na ini da anoe foe Jozua.

Wi si dati a no ben de so-maar dati Gado no ben abi Jozua figi dem folkoe poeroe. A ben libi dem leki tesi gi da folkoe foe Israel. Ma da folkoe no ben wini da tesi kwet’kweti, ma dem ben fadon na ini afgodrei.


Richteren 3

1. Now disi de dem folkoe disi MASRA ben libi abra foe tesi Israël nanga dem; foe tesi ala dem soema foe Israël disi noiti ben sabi noti foe dem feti agensi Kanaän,

2. So dati dem pikin foe Israël sa sabi foe leri dem foe feti, dem soema disi no ben sabi noti foe feti fosi;

Wi si dja da koni foe Gado, disi ben libi dem heiden na baka no foe tesi en strafoe Israel wawan, ma ook toe foe gi dem ervaring na inifeti disi noiti dem ben abi leki dem tata foe dem.3. Dem feifi fesiman foe dem Filistijn soema, nanga ala dem Kanaäniet soema, dem Sidoniër soema, dem Chiwwiet soema disi ben libi na ini da bergi Libanon; foe da bergi Baäl-Hermon te doro da pasi foe Hamat.

4. En dem ben de foe tesi Israël nanga dem, foe si efoe Israël sa arki na da komanderi foe MASRA disi A ben komanderi dem tata foe dem na da anoe foe Mozes.

Dem Filistijn soema ben tan na ini dem feifi foto foe dem, en dem ben tesi Israel te leki da tem foe David. Dem soema na ini da noord ben de so foeroe dati dem folkoe no ben poeroe dem, ma dem heiden ben loekoe na dem leki soema disi demsrefi ben gi pasi foe tan na libi na dem mindri. En so Gado ben libi dem foe tesi Israel foe si efoe dem sa gi Gado jesi.Otniël, da fosi kroetoeman

5. En dem Israëliet soema ben libi na mindri foe dem Kanaäniet soema, dem Hethiet soema, nanga dem Amoriet soema, nanga dem Perizziet soema, nanga dem Chiwwiet soema, nanga dem Jebusiet soema;

6. En dem ben teki dem oemapikin leki dem wefi, en dem ben gi dem oemapikin na dem manpikin, en dem ben dini dem gado foe dem.

7. En dem Israëliet soema ben doe ogri na fesi foe MASRA, en dem ben frigiti MASRA dem Gado, en dem ben dini dem Baäl nanga dem Asjera.

Israel ben doe precis san Gado ben taigi dem dati dem no moesoe doe. Dem ben seti libi nanga dem heiden soema, dem ben trow nanga dem, en dem ben dini dem falsi gado foe dem, na ini bijzonder Baal nanga Asjera.8. Foe dat'ede da hatibron foe MASRA ben faja agensi Israël, en A ben gi dem abra na ini da anoe foe Kusan-Risataïm, da kownoe foe Mesopotamië, en dem Israëliet soema ben dini Kusan-Risataïm aiti jari langa.

Gado ben waarskow en strafoe dem nanga da kownoe foe Mesopotamië, disi ben kwinsi dem aiti jari langa.9. En di dem Israëliet soema ben krei na MASRA, dan MASRA ben opo wan verloesoeman gi dem Israëliet soema, disi ben verloesoe dem, Otniël, da manpikin foe Kenaz, da moro jongoe brada foe Kaleb.

10. En da Jeje foe MASRA ben kom na hem tapoe, en a ben kroetoe Israël, en a ben go na feti; en MASRA ben gi Kusan-Risataïm, da kownoe foe Mesopotamië na ini hem anoe; en hem anoe ben wini Kusan-Risataïm.

Otniel, da neef foe Kaleb, ben wini Debir kaba. Now omeni jari moro lati, Gado ben opo hem doro da Santa Jeje, en a ben feti en verloesoe Israel te leki da kondre ben abi rostoe fo tenti jari langa.11. En da kondre ben abi rostoe fo tenti jari langa. En Otniël, da manpikin foe Kenaz, ben dede.

Ehud, di foe toe kroetoeman

12. En dem Israëliet soema ben doe takroe agen na ini da ai foe MASRA, en MASRA ben meki Eglon, da kownoe foe Moab, kom tranga agensi Israël, bikasi dem ben doe ogri na ini da ai foe MASRA.

13. En a ben tjari dem Ammoniet soema nanga dem Amalekiet soema kom na hem, en dem ben naki Israël, en dem ben wini da foto foe dem palmbon.

Di dem Israeliet soema ben feni fri, dem no ben hori doro foe dini Gado, ma dem ben fadon na ini da anoe foe da kownoe foe Moab, disi ben kari toe mati foe hem, dem Ammoniet soema nanga dem Amalekiet soema foe moksi makandra foe feti agensi Israel. Dem ben abra da Jordaan liba, en dem ben wini Jericho.14. So dem Israëliet soema ben dini Eglon, da kownoe foe Moab tien-na-aiti jari langa.

Now Israel ben dini Moab 18 jari langa.15. Ma di dem Israëliet soema ben krei na MASRA, dan MASRA ben opo wan verloesoeman gi dem, Ehud, da manpikin foe Gera, wan Benjaminiet soema, wan man disi ben gebruiki hem kroektoeanoe. Dem Israëlietsoema ben seni hem foe tjari wan presenti go gi Eglon, da kownoe foe Moab.

16. Ma di Ehud ben meki wan sjatoe howroe wan nanga hafoe foetoe langa, a ben srapoe ala toe sei foe hem, en a ben tai hem na hem leti bowtoe kibri-fasi na ondro hem krosi.

17. En a ben tjari da presenti go gi Eglon, da kownoe foe Moab; now Eglon ben de wan toemoesi fatoe man.

Gado ben opo wan man foe verloesoe Israel, Ehud, wan man disi ben wroko nanga hem kroektoeanoe. A ben kibri wan sjatoe howroe na tapoe hem leti bowtoe foe meki disi moro gemakkelijk gi hem, en a ben kibri hem na ondro hem krosi.18. En di a ben kaba foe gi da presenti, a ben seni dem soema disi ben tjari da presenti gowe.

19. Ma hemsrefi ben drai kom baka foe dem presi pe dem ben koti dem ston na Gilgal, en a ben taki: Mi abi wan kibri boskopoe gi joe, O kownoe. A ben piki taki: Tan tiri! En ala dem soema disi ben tanapoe na hem sei ben gowe libi hem.

Ehud ben tjari da presenti kom gi Eglon, en dan a ben gowe. Ma tapoe da pasi, a ben drai baka leki a ben frigiti wan sani, en a ben kom baka, en a ben aksi foe taki ondro vier ogen nanga da kownoe.20. Dan Ehud ben kom na hem, en a ben sidon na ini wan kowroe kamra na sodro disi a ben meki gi hemsrefi wawan. En Ehud ben taki: Mi abi wan boskopoe foe Gado gi joe. En Eglon ben opo komopo foe hem stoeroe.

21. En Ehud ben langa hem kroektoe anoe, en a ben hari da howroe foe hem leti bowtoe, en a ben soetoe hem na ini hem bere;

22. En da anoe foe da howroe srefi ben go na ini; en da fatoe ben tapoe da heri howroe so dati a no ben kan poeroe hem komopo foe hem bere, en doti ben komopo.

Ehud ben tjari da boskopoe na Eglon, no nanga mofo, ma nanga da howroe disi a ben beri na ini da fatoe bere foe da kownoe. Fa da man no benbari nofo foe trawan kom jepi, dati mi no sabi, ma a ben fadon dede direkt.
  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina