Richtlijnen voor de overdracht van de gegevens en de activa van de slapende tegoeden aan de Deposito- en Consignatiekas (dck): Versie februari 2013Dovnload 103.93 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte103.93 Kb.
Richtlijnen voor de overdracht van de gegevens en de activa van de slapende tegoeden aan de Deposito- en Consignatiekas (DCK): Versie februari 2013.
0. Doel van dit document
Dit document heeft als doel de samenwerking tussen de diverse partijen in de overdracht en het beheer van de slapende tegoeden en de desbetreffende gegevens vast te leggen en te beschrijven. Deze applicatie draagt de naam “Pandora”. Deze leidraad bouwt verder op de bestaande wetgeving en voldoet aan alle bepalingen ervan. Meer bepaald hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse maatregelen en de drie koninklijke besluiten ter uitvoering. Deze documenten vindt u in bijlage.
0bis. Overzicht aanpassingen ten opzichte van versie van 1 september 2010
1.3.1 Wijziging contactpersoon DCK.

1.3.2 Wijziging contactpersoon DCK.

1.3.3 Wijziging contactgegevens DCK.

2.2.2 Wijze van overdracht van gegevens: toevoeging betreffende overdracht van slapende verzekeringsovereenkomsten met bedrag 0,00 euro (laatste punt).

2.3 Wijze van overdracht van gegevens: toevoeging betreffende verplicht over te maken gegevens (4e punt).

Wijze van overdracht van gegevens: wijzigingen en aanvullingen betreffende wijze van storting, uiterlijke datum van storting en mogelijkheid revocatie door DCK (8e, 9e, 10e en 11e punt).

Wijze overdracht van gegevens: wijziging verwijzing naar “PANDORA-DOCUMENTATION” – nieuwe versie (12e punt).

Wijze van overdracht van gegevens: wijziging betreffende overdracht gegevens in verschillende stappen (de zogenaamde update) (13e en 14e punt).

2.4 Overdracht van geldtegoeden in euro: wijziging gestructureerde mededeling bij storting van tegoeden vanaf 20 euro.

2.5 Overdracht van geldtegoeden in deviezen: wijziging gestructureerde mededeling bij storting van tegoeden vanaf 20 euro.

Overdracht van geldtegoeden in deviezen: kosten voor de overdracht – verwijdering 3 laatste punten.

Overdracht van geldtegoeden in deviezen: verwijdering paragraaf “werkwijze voor de beheerder van deviezen”.

2.6 Overdracht van tegoeden in effecten: toevoeging bepaling “ON HOLD”.

2.7 Overdracht van tegoeden van safes: toevoeging bepaling “ON HOLD”.

3.2 Verschil overschrijving – XML: inhoudelijke herschrijving betreffende vaststelling, revocatie door DCK, instellingen-depositaris en verzekeringsondernemingen ter correctie, storting om verschillen recht te zetten (heel punt 3.2).

4 Planning en overdracht: verwijdering 1e 2 punten.

Planning en overdracht: aanpassing betreffende overdracht effectenrekeningen (1e punt).

Planning en overdracht: toevoeging betreffende aanpassing uiterlijke data voor overdracht stock (2e punt).

Planning en overdracht: verwijdering laatste punt betreffende vroegere testen wegens verouderd.

4bis. Aan derden opgelegde verplichtingen in het kader van de successieregeling.

9 Bijlagen: verandering verwijzing naar nota “structuur XML” – nieuwe versie.

De volgende punten worden behandeld:


1. Algemene bepalingen.
1.1 Over te dragen tegoeden:


 • Rekeningen:

  • Zichtrekeningen, spaarrekeningen, depositorekeningen met vaste looptijd of opneembaar met opzegging, effectenrekeningen of alle andere door de instellingen-depositaris voor hun klanten gehouden rekeningen waarop de tegoeden zijn geïndividualiseerd (Wet 24.07.2008, art.23 1°)
 • Verzekeringsovereenkomsten:

  • Verzekeringsovereenkomsten onderworpen aan het Belgische recht die, hetzij bedoeld worden in artikel 97 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, hetzij bruidschats- of geboorterisico’s dekken, en die gesloten zijn ten gunste van een natuurlijke persoon. De aanvullende verzekeringsdekking die voorziet in de uitkering van een kapitaal bij overlijden volgt de hoofddekking bedoeld in voornoemd artikel 97 (Wet 24.07.2008, art.23 2°)

 • Safes:

  • Geld en effecten in een safe worden op een rekening geplaatst indien mogelijk. Andere voorwerpen worden in een verzegelde omslag geplaatst en door de bank minimum 10 jaar bewaard. Deviezen en effecten die niet naar een rekening kunnen worden omgezet worden eveneens in deze omslag bewaard.
   (Wet 24.07.2008, art. 32)


1.2 Definities van een slapend tegoed:


 • Een rekening wordt als slapend beschouwd indien er sinds minimum 5 jaar geen verrichting is gebeurd door tussenkomst van de houder (Wet 24.07.2008, art. 23,3°). Het betreft elke verrichting door de houder op één van zijn rekeningen bij dezelfde instelling-depositaris of elk contact van de houder met deze instelling-depositaris ((Wet 24.07.2008, art. 23, 13°).
 • Een verzekeringsovereenkomst is slapend wanneer ze niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een tussenkomst door de begunstigde binnen de zes maand nadat de verzekeringsonderneming kennis heeft gekregen van het feit dat het risico zich heeft voorgedaan ((Wet 24.07.2008, art. 23, 5°).
 • Een safe wordt als slapend beschouwd wanneer de huurprijs sinds minstens vijf jaar niet is betaald en op initiatief van de instelling-verhuurder is geopend na opzegging van de huur ((Wet 24.07.2008, art. 23, 4°).


1.3. Contactpersonen • 1.3.1 Contactpersonen voor elke partij op het niveau van het globale beheer van de slapende tegoeden
  • D.C.K.:

Sofie De Smedt – 0257/824.51 – sofie.desmedt@minfin.fed.be


  • Febelfin:

Patrick Wynant – 02/507 68 51 – Patrick.Wynant@febelfin.be


  • Assuralia:
   Sammy Bogaert – 02/547 58 82 – sammy.bogaert@assuralia.be
   Melissa Thirion – 02/547. 57 25 – Melissa.thirion@assuralia.be
  • Identifin:
   Daniel Frala – 02/547 58 49 – info@identifin.be
  • Nationale Bank (beheerder van de effecten):
   Luc Janssens - 02/221.45.90 – luc.janssens@nbb.be
  • BNP Parisbas-Fortis (beheerder van de deviezen):
   Laurent Falla -02/228 66 85 laurent.falla@fortis.com
 • 1.3.2 Contactpersonen voor elke partij op het niveau van het dagelijkse beheer van de dossiers

  • Alle instellingen-depositaris en verzekeringsondernemingen duiden een contactpersoon aan en een aanspreekpunt voor het dagelijkse dossierbeheer,

  • De contactpersoon voor de DCK is:

   • Sofie De Smedt, sofie.desmedt@minfin.fed.be, tel. 0257/824.51

Naar gelang van de behoeften van de deelnemers kunnen de contactpersonen worden vervangen. Elke deelnemer doet in dat geval het nodige om de wijzigingen te communiceren aan de belanghebbende participanten.

 • 1.3.3 Contactpersonen voor algemene informatie over de slapende tegoeden, bij voorbeeld om door te geven naar jullie klanten

  • Stijn Heylighen (N) – slapenderekeningen.thesaurie@minfin.fed.be – 0257/478 10

  • Alain Fontaine (F) – comptesdormants.tresorerie@minfin.fed.be – 0257/478 10


2. Overdracht van gegevens en tegoeden aan de DCK
2.1 Wettelijke bepalingen en algemene regels:


 • De instellingen-depositaris sporen de houders van de slapende rekeningen en slapende safes op en gebruiken hiertoe het rijksregister van de natuurlijke personen en de kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ((Wet 24.07.2008, art. 26 en volgende voor rekeningen en Art. 31 en volgende voor safes).
 • De verzekeringsondernemingen staan in voor een specifiek nazicht van een aantal verzekeringovereenkomsten (Wet 24.07.2008, art.33 en volgende).
  De verzekeringsondernemingen kunnen gebruik maken van het Rijksregister van de natuurlijke personen en de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, enerzijds voor de opsporing van de slapende begunstigden, anderzijds om na te zien of de verzekerden van de verzekeringsovereenkomst die prestaties ingeval van overlijden bevatten nog in leven zijn, en als dit niet meer het geval is, of de prestaties verschuldigd zijn. (KB 14.11.2008, art.3)
  Voor de berekening van de bedragen van 20 euro worden al de tegoeden in geld op rekeningen, in deviezen en in effecten van éénzelfde houder bij éénzelfde instelling-depositaris samengesteld. Voor de berekening van het bedrag van 50 euro neemt men alle deviezen van dezelfde titularis bij dezelfde instelling depositaris in aanmerking.
  (KB 1 van 14/11/2008 art 4).
 • In het geval een persoon bij een instelling-depositaris 200 euro slapend tegoed bezit, alsook een deviezenrekening van 15 $, wordt deze 15 $ omgezet in €, vóór de overdracht. De kosten van de omzetting en de overdracht zijn ten laste van de slaper. Individuele informatie over de slaper is vereist (XML).
  Daartegenover voor een persoon die als slapend tegoed alleen maar een deviezenrekening met 15 $ bezit, dient de instelling-depositaris de 15 $ voor de overdracht ook om te zetten in €, maar geen individuele informatie over de slaper aan de DCK mee te delen (geen XML). Zie ook punt 2.5 ‘overdracht van deviezen’.
 • Voor een goed begrip:
  Bij eenzelfde instelling-depositaris heeft X een slapende rekening op eigen naam, zijn vrouw Y heeft daar eveneens een slapende rekening op eigen naam. Samen hebben ze daar bovendien een gemeenschappelijke slapende rekening X - Y. In dit geval spreken we van 3 slapende dossiers, want het gaat over 3 verschillende rekeningen met telkens een andere titularis of specifieke combinatie van titularissen.

Indien X vervolgens contact heeft met de instelling-depositaris, zullen zowel het dossier van de gemeenschappelijke rekening als het dossier van de rekening op naam van X niet langer als slapend beschouwd worden.


 • Wanneer de waarde van de slapende rekening of slapende verzekeringsovereenkomst minder dan 20 euro bedraagt, kan dit bedrag zonder individuele informatie over de slaper aan de DCK worden overgedragen. De overdracht kan namelijk op een globale manier gebeuren.
  De speciën in deviezen waarvan de tegenwaarde minder dan 50 euro bedraagt worden door de instellingen-depositaris omgezet in € en, na afhouding van de eventuele kosten van omzetting en overdracht ten laste van de titularis, vervolgens aan de kas overgedragen. (Wet 24.07.2008, art.28). Zie verder ook 2.5 van dit document.
  Effecten, die deel uitmaken van een effecten dossier waarvan de waarde minder dan 20 euro bedraagt, worden eveneens op een globale manier aan de DCK overgedragen (Wet 24.07.2008, art. 28) Zie verder ook 2.6 van dit document.
  Effecten waarvan de waarde 0 is volgens de berekening, voorzien in art.4 van het KB van 14 november 2008 dat uitvoering inhoudt van art. 28 van de wet, worden NIET aan de DCK overgemaakt. Aan de DCK moet geen enkele informatie daaromtrent worden meegedeeld.

Concreet dienen effecten waarvan de waarde kleiner is dan 0,01 beschouwd te worden als effecten met waarde 0, zodat zij niet overgemaakt mogen worden aan de DCK.

Effecten waarvan de waarde onbekend is,worden in afwachting van de dematerialisatie niet overgemaakt aan de DCK. Hetzelfde geldt voor effecten waarvan bepaalde gegevens ontbreken.


2.2 Bedrag van de overgedragen tegoeden.2.2.1 Geldrekeningen in euro of deviezen


 • Alle bedragen die worden overgedragen naar de DCK door de instellingen-depositaris zijn netto bedragen, na afhouding van de roerende voorheffing en andere gekende en verschuldigde belastingen.
 • Alle bedragen die worden overgedragen naar de DCK zijn netto bedragen, eveneens in de zin dat alle mogelijke kosten (opzoeking, omzetting, transfer) (Art. 28, 4°) voorafgaandelijk door de overdrager moeten worden in mindering gebracht van het over te dragen bedrag. De DCK betaalt in geen enkel geval aan de overdrager deze kosten terug.
 • De XML vermeldt de overgedragen bedragen na aftrek van de eventuele omzettingskosten.   1. Geldbedragen afkomstig van verzekeringsovereenkomsten.
 • Alle bedragen die worden overgedragen naar de DCK zijn netto bedragen in de zin dat alle mogelijke kosten (nazicht, opsporing, …) voorafgaandelijk door de overdrager moeten worden in mindering gebracht van het over te dragen bedrag. De DCK betaalt in geen enkel geval aan de overdrager deze kosten terug.

 • De eventueel verschuldigde belastingen en taksen worden niet ingehouden door de verzekeringsonderneming, maar zijn inbegrepen in de bedragen die de onderneming aan de DCK overdraagt. (Wet 24.07.2008, art. 38, 2de lid)

 • De verzekeringsondernemingen kunnen slapende verzekeringsovereenkomsten overmaken met een bedrag van 0,00 euro, bijvoorbeeld wanneer het bedrag van het slapende tegoed nog niet definitief vastligt omdat de verzekeraar niet weet welk risico zich heeft voorgedaan of wanneer hij niet weet of het risico gedekt is. Wanneer de begunstigde de DCK contacteert in verband met een dergelijk dossier zal de dienst Slapende Rekeningen de verzekeringsonderneming in kwestie contacteren en de contactgegevens van de begunstigde doorgeven. De DCK zal eveneens de contactgegevens van de verzekeringsonderneming doorgeven aan de begunstigde en hem vragen contact op te nemen. Wanneer de verzekeraar het slapend tegoed uitbetaalt aan de begunstigde, brengt hij de DCK hiervan op de hoogte zodat deze laatste de zaak kan afsluiten.
  1. Wijze van overdracht van gegevens
   voor instellingen-depositaris en verzekeringsondernemingen.

 • De overdracht van de gegevens gebeurt als volgt:

- Wanneer het geheel van tegoeden van een dossier lager is dan 20 EUR en geen effecten bevat, dient er geen XML verstuurd te worden

- Wanneer het geheel van tegoeden van een dossier lager is dan 20 EUR en effecten bevat dient er een XML verzonden te worden met de DCK vermeld als titularis

- Wanneer het geheel van tegoeden van een dossier hoger is dan 20 EUR dient er een XML verstuurd te worden met vermelding van de gegevens van de titularis.

- voor een slapende verzekeringsovereenkomst gelden dezelfde regels als voor een slapende rekening in euro.


- voor een deviezenrekening vanaf 50 euro is een XML vereist voor de overdracht van gegevens.
- voor elke effectenrekening, onafgezien van het bedrag, is een XML vereist. Enkel voor een tegenwaarde van het effectendossier vanaf 20 euro dienen in de XML de gegevens van de individuele houder te worden ingevuld met het detail van de overgedragen effecten.
Voor een tegenwaarde van het effectendossier onder de 20 euro vermeldt u de DCK als titularis en geeft u eveneens het detail van de overgedragen effecten zoals gespecifieerd in een specifiek document. De rode rubrieken moeten geen gegevens bevatten. De kolom "Structure" specifieert de gegevens die per default moeten worden vermeld inzake de identiteit van de houder = “Caisse des Dépôts et Consignations”.


 • De overdracht van de gegevens naar de Pandora-applicatie in de DCK gebeurt via IDENTIFIN met gebruikmaking van XML. Het kan ook gebeuren via een excelbestand, geconverteerd in XML door Identifin.
 • Beursvennootschappen die geen IBAN of BBAN hebben moeten zich kenbaar maken bij de DCK, die ze een unieke code van 4 karakters zal toekennen ter identificatie.
 • Alle relevante informatie waarover de instelling-depositaris of de verzekeringsonderneming beschikt moet worden overgemaakt aan de DCK, ook wanneer dit in het XSD-schema geen verplicht veld is. Een aantal belangrijke elementen zijn bijvoorbeeld het nationaal nummer, de voornaam, de geboortedatum en het adres.
 • De instelling-depositaris of de verzekeringsonderneming die op de hoogte is gebracht van verwerping van nalatenschap dient hiervan geen melding te maken in de XML.
 • Alle XML berichten ontvangen via IDENTIFIN worden s’avonds technisch gevalideerd overeenkomstig de XSD structuur van PANDORA. Meer informatie zie http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/index.htm
 • Een validatiebericht (bericht PAM.xml) wordt automatisch, de (werk)dag na ontvangst van uw XML bericht, verstuurd naar IDENTIFIN na de technische validatie door PANDORA.
 • De overdracht van een slapend tegoed moet gebeuren max. 5 bankwerkdagen ná ontvangst van het validatiebericht.
 • De overdracht gebeurt in één storting per XML-bericht, ongeacht het aantal SleepingCaseIdentifications die er werden in opgenomen. Enkele voorbeelden ter illustratie:

 • Wanneer het XML-bericht 1 SleepingCase bevat van 25,00 euro voert de instelling-depositaris of de verzekeringsonderneming één storting van 25,00 euro uit.

 • Wanneer een XML-bericht 50 SleepingCases bevat met verschillende bedragen, waarvan de totale som (van alle SleepingCases samen) 9.000 euro bedraagt, dan voert de instelling-depositaris of de verzekeringsonderneming één storting uit van 9.000 euro. Het is in dit geval niet toegelaten om voor elke SleepingCase een aparte storting uit te voeren!
 • De termijn van vijf dagen begint te lopen de dag na de dag van ontvangst van het validatiebericht door de instelling-depositaris of de verzekeringsonderneming. Om te beoordelen of een overdracht tijdig plaatsvond, wordt gekeken naar de valutadatum.
 • Wanneer de slapende tegoeden niet binnen de 5 bankwerkdagen na ontvangst van het validatiebericht worden overgedragen, zal de DCK contact opnemen met de instelling-depositaris of verzekeringsonderneming in kwestie. Wanneer op deze rappel niet wordt gereageerd, zal de DCK overgaan tot revocatie van het XML-bestand. Indien de DCK na uitvoering van de revocatie vaststelt dat er ondertussen toch een storting is gebeurd, zal de DCK deze som terugstorten. Aan de instelling-depositaris of verzekeringsonderneming in kwestie wordt op dat moment gevraagd om het rekeningnummer door te geven waarop de storting mag uitgevoerd worden.


Wanneer de instelling-depositaris of de verzekeringsonderneming het bestand daarna opnieuw wil versturen is zij verplicht om een nieuwe MessageIdentification en nieuwe SleepingCaseIdentifications te gebruiken, anders zal het bestand geweigerd worden!

Een voorbeeld ter illustratie: een instelling-depositaris verstuurt op maandag 4 maart 2013 een XML-bestand met 2 SleepingCases naar de DCK. Dit bestand heeft MessageIdentification 0036005, de 2 SleepingCases hebben als SleepingCaseIdentification 00360089 en 00360090. De instelling-depositaris ontvangt diezelfde dag een validatiebericht. De DCK stelt op vrijdag 15 maart 2013 vast dat er nog steeds geen storting werd uitgevoerd en contacteert de instelling-depositaris, die hier niet op reageert. Op vrijdag 22 maart 2013 wordt het XML-bestand gerevoceerd door de DCK. De instelling-depositaris wil diezelfde gegevens op vrijdag 29 maart 2013 opnieuw versturen naar de DCK. Zij mogen daarvoor de reeds gebruikte MessageIdentification 0036005 en SleepingCaseIdentifications 00360089 en 00360090 niet meer gebruiken.
 • De te gebruiken mededeling bij de overdracht van gegevens in de XML bestaat uit de structuur zoals beschreven in de nota ‘PANDORA-DOCUMENTATION-NL-V1.5’ van oktober 2012 te vinden in bijlage.

De MessageIdentification is een verplichte mededeling.


 • Bij de overdracht van Pandora gegevens, worden bij voorkeur alle gegevens van hetzelfde slapende dossier (zie begrip 2.1.) tegelijk overgedragen. Wanneer de instelling-depositaris de overdracht uitvoert met verschillende Pandora berichten dient een nieuwe SleepingCaseIdentification gebruikt te worden.

Bijvoorbeeld : op een bepaalde datum wordt het slapend dossier van persoon X overgedragen voor diens effectenrekening, de maand nadien wordt voor X de geldrekening overgedragen door dezelfde instelling depositaris. In dit geval wordt voor de tweede overdracht een nieuwe SleepingCaseIdentification gebruikt.


 

 • Indien het nodig is om de doorgestuurde gegevens te wijzigen, moet de Revocationprocedure worden toegepast door gebruik te maken van het XML-bericht PandoraRevocation. Er moet inderdaad eerst een PandoraRevocation-bericht van de betreffende SleepingCase worden gestuurd alvorens de gecorrigeerde gegevens worden doorgestuurd met het nieuwe SleepingCaseIdentification. Gebeurt dit niet dan zal het systeem het volledige bericht weigeren.

 

Algemeen gesteld, er wordt gevraagd om alle beschikbare gegevens betreffende een slapend tegoed in één enkele keer door te sturen.


 • De gegevens met betrekking tot de hoedanigheid van de houder die worden overgedragen beperken zich tot het onderscheid BAT (Bank Account Holder) en LEG (Legal Representative).

Bijkomende informatie inzake volmachten e.a. dient niet te worden overgedragen aan de DCK. Personen die zich aanbieden bij de DCK dienen aldus zelf hun wettig belang aan te tonen met de nodige bewijsstukken (bv. Volmachtformulier met betrekking tot de slapende tegoeden).
 • Bij de overdracht van gegevens inzake een slapend tegoed van een feitelijke vereniging of onverdeeldheid, waarvan de onderliggende partij onbekend is en onmogelijk te achterhalen is, kunnen financiële instellingen ten uitzonderlijke titel ‘unknown’ invullen in het verplichte veld ‘FamilyName’ in de XML.

Eventuele opzoekingen over deze slapende tegoeden zullen enkel schriftelijk aangevraagd kunnen worden, want in de online-registers zijn ze niet consulteerbaar.

Verzekeringsondernemingen kennen de naam van de verzekeringsnemer altijd en zullen die steeds meedelen aan de DCK, hetzij via “GroupClientName” (bijv. bij een rechtspersoon of een feitelijke vereniging), hetzij via EachPersonInformations” (bijv. bij een natuurlijke persoon).2.4 Overdracht van geldtegoeden in euro en de gegevens van het slapend dossier:

Overdracht van geldtegoeden in euro:


 • Euro’s worden overgedragen op volgende rekening van de DCK bij de Financiële Post:

  • Benaming rekening: Deposito- en Consignatiekas/ Caisse des Dépôts et Consignations

  • IBAN: BE58 6792 0040 9979

  • BIC: PCHQ BEBB.


Gestructureerde mededeling bij de overschrijving:


 • De mededeling bij de overschrijving op bovenvermelde postrekening toont volgende structuur:

  • Fondsen in euro waarvan de waarde minder is dan 20 € mogen globaal worden overgeschreven met volgende mededeling: PANDORA/small global/InstitutionIdentificationCode/referencenumber/number of cases.
   De number of cases is heel belangrijk – niet te vergeten!
   Een XML is hier niet vereist.

  • De fondsen in euro waarvan de waarde gelijk is aan of groter is dan 20 € worden globaal overgeschreven met volgende mededeling:

PANDORA/global/MessageIdentification.

Opmerking: de SleepingCaseIdentification mag niet worden opgenomen in de mededeling. • De seperator “/” moet worden gebruikt zonder spaties • De gegevens die in deze mededelingen zijn opgenomen, betreffen :

  • InstitutionIdentificationCode = Code CBFA of 4 eerste karakters van de BIC of gegenereerd door Identifin.

  • Referencenumber = refertenummer bepaald door de instelling (bijv. een uniek (volg)nummer).

  • MessageIdentification = rapporteringsinformatie van slapend tegoed naar DCK.


2.5. Overdracht van geldtegoeden in deviezen en de gegevens van het slapend dossier.
Overdracht van tegoeden:


 • De slapende deviezen worden door de instellingen-depositaris rechtstreeks overgedragen op de rekening van de DCK geopend in de boeken van de beheerder van de deviezen (BNP Paribas Fortis). Deze rekening wordt exclusief door de deviezenbeheerder beheerd voor rekening van de DCK.

  • De instellingen-depositaris dragen de tegoeden over op de rekening voor alle tegoeden in deviezen:

   • Benaming rekening: FOD.FIN/DCK-SLAPENDE REKENINGEN

   • IBAN : BE16 0015 8376 5274

   • BIC : GEBABEBB


Mededeling bij de overschrijving:
De structuur van de mededeling die gebruikt dient te worden is identiek aan deze die gebruikt moet worden voor de storting van geldtegoeden in euro (zie punt 2.4).
Kosten voor de overdracht van deviezen.


 • De betrokken instellingen-depositaris groeperen voorafgaandelijk de slapende deviezen per klant en per devies om de kosten van de overdracht te beperken.
 • De overdracht van slapende deviezen door de instelling-depositaris naar de beheerder van de deviezen gebeurt volgens het principe « OUR » (gestort bedrag = netto). Alle kosten in verband met deze overdracht worden dus gedragen door de klant voor wie de overdracht wordt uitgevoerd. Het in een XML te vermelden bedrag is steeds het netto-bedrag, bekomen na aftrek van de kosten van overdracht en desgevallend van conversie in euro.
 • De overdracht van de tegenwaarde van effecten in deviezen op eindvervaldag wordt door de beheerder van effectenrekeningen verricht naar de beheerder van de deviezenrekening volgens het principe « OUR » (gestort bedrag = netto).
 • De terugstorting van deviezen door de beheerder van deviezen aan de titularis of rechthebbende gebeurt volgens het principe « BEN » (gestort bedrag = bruto bedrag gestort door de DCK zonder kosten. Deze kosten zijn voor rekening van de begunstigde naar wie de overdracht gebeurt).


2.6. Overdracht van tegoeden in effecten (euro en deviezen) en de gegevens van het slapend dossier: ON HOLD
Overdracht van de fondsen:


 • De effecten worden door de instelling-depositaris op een interne rekening bij haar geplaatst geopend onder de naam NBB/DCK. Indien de effecten niet op zo’n rekening ingeschreven kunnen worden (bv. Effecten van ‘exotische’ aard zonder ISIN code, niet geïnde effecten, enz.) moeten ze door de instelling-depositaris bewaard worden (in verzegelde omslag, zie procedure “slapende safes”onder 2.7)

 • Vervolgens worden deze effecten exclusief door de effectenbeheerder (NBB) beheerd. Vanaf de transfert op de interne rekening NBB/DCK beslist de effectenbeheerder voor rekening van de DCK over hun eventuele tranfert naar de rekening van een andere instantie. Op dezelfde manier worden effecten ‘vrijgegeven’ ten voordele van de rekeninghouder of de begunstigde, enkel en alleen op verzoek van de effectenbeheerder (voor rekening van de DCK).
 • Binnen dezelfde instelling-depositaris worden de effecten van slapende rekeningen van eenzelfde houder onmiddellijk overgeplaatst op de interne rekening NBB/DCK.
  Effecten van dezelfde titularis binnen dezelfde financiële instelling maar afkomstig van verschillende slapende rekeningen worden dus voorafgaandelijk niet gecentraliseerd op een rekening van de titularis.
  In de relatie NBB – instelling depositaris kan de kennisgeving van de effectenoverdracht door de instelling-depositaris op de interne rekening NBB/DCK gebeuren met een eenvoudig rekeninguittreksel, met een SWIFT-bericht en/of met elk ander aanvullend document, op voorwaarde dat de sleepingCaseIdentification, de ISIN-code van het effect en het overgedragen bedrag/aantal effecten op elk van de betrokken kennisgevingen vermeld staan.
 • In de relatie instelling depositaris – DCK gebeurt de kennisgeving van elke effectenoverdracht door de instelling depositaris via XML-bericht.
 • De fracties “(rompus”) worden eveneens overgebracht naar de interne rekening NBB/DCK.
 • Effecten worden overgebracht samen met al hun coupons die nog niet vervallen zijn. Die coupons mogen in geen geval overgemaakt worden zonder de effecten waartoe ze behoren. De rechten verbonden aan het effect volgen het effect.


Mededeling bij de overdracht


 • De mededeling bij de overdracht van effecten moet er als volgt uitzien:

  • globale overdracht: PANDORA/SECURITIES/MessageIdentification

  • Individuele overdracht: PANDORA/SECURITIES/SleepingCaseIdentification


Effecten afkomstig van een slapend dossier met een waarde <20 €


 • De effectenbeheerder opent een 2de interne rekening NBB/DCK bij de instelling-depositaris, waarop de effecten van de slapende effecten dossiers met een tegenwaarde kleiner dan 20 € globaal zullen worden overgedragen..

 • De overdracht krijgt volgende mededeling: PANDORA/small/global/InstitutionIdentificationCode/referencenumber/number of cases.
  Niet vergeten het aantal gevallen te vermelden!

 • Een XML is ALTIJD vereist voorafgaand aan de overdracht (individueel of globaal) van de effecten afkomstig van een effectenrekening met een waarde lager dan 20 euro. Deze XML vermeldt de DCK als titularis en geeft het detail van de overgedragen effecten zoals gespecifieerd in Nota “structuur XML voor effecten indien waarde minder dan 20 euro”.


Werkmethode van de effectenbeheerder (NBB):


 • De effectenbeheerder verstuurt dagelijks een csv-bestand “BNBvsIDENTIFIN” om de DCK in te lichten over de ontvangen slapende effecten van de instellingen-depositaris. Dit bestand bevat ten minste: SleepingCaseIdentification, het aantal effecten, hun waarde, de ISIN-code of naam van de effecten en het devies waarin ze zijn uitgedrukt.
 • Op het einde van elk trimester verstuurt de effectenbeheerder een.csv-bestand onder de naam “BNBvalorisation” (uitsluitend voor aandelen en fondsen).
 • De effectenbeheerder stort het bedrag van de opbrengsten en van de tegenwaarde van de effecten op de rekening van de DCK: IBAN: BE 58 6792 0040 9979, BIC: PCHQ BEBB bij de Financiële Post met als mededeling PANDORA/DIV/CODE ISIN
 • De interne relatie effectenbeheerder-DCK is het voorwerp van een aparte leidraad.


2.7. Overdracht van de tegoeden en de gegevens van safes ON HOLD

Overdracht van tegoeden:


 • Effecten, cash in € en deviezen worden op een effectenrekening, eurorekening of deviezenrekening van de slapende klant geplaatst door de instelling-verhuurder.
 • Effecten en deviezen die niet op rekeningen kunnen worden geplaatst (vb. effecten met een 0-waarde), worden in een verzegelde omslag bewaard samen met de in de safe gevonden voorwerpen.
 • Instellingen-verhuurders bewaren de verzegelde enveloppen en houden ze ter beschikking van de titularis of rechthebbende voor een periode van minimum 10 jaar.
 • Slapende safes zonder inhoud blijven buiten beschouwing. Van een lege slapende safe wordt GEEN melding gemaakt in een XML naar de DCK.


2.8. Overdracht van gegevens en tegoeden in verzekeringsovereenkomsten.
Overdracht van tegoeden:
De bedragen die bestemd zijn voor de begunstigden worden gestort op de rekening van de DCK bij de Financiële Post: Benaming rekening: Deposito- en Consignatiekas/ Caisse des Dépôts et Consignations, rekeningnummer IBAN : BE 58 6792 0040 9979, BIC: PCHQ BEBB
Overdracht van gegevens en mededeling bij de overschrijving

 • De verzekeringsonderneming bezorgen voor elke slapende verzekering de gegevens via XML zoals beschreven in de nota inzake XML.
  Zie ook 2.4. voor de mededeling.
 • Indien uit de elementen van de levensverzekeringsovereenkomst blijkt dat de generieke begunstigde wel degelijk met naam geïdentificeerd kan worden, dient de verzekeringsonderneming de geïdentificeerde begunstigde mee te delen (overeenkomstig artikel 4, § 1, e) van het Koninklijk Besluit van 14 november 2008 tot toepassing van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)).

 • De DCK verwittigt de betrokken verzekeringsonderneming van zodra zij overgaat tot betaling van het voordeel aan de begunstigde of van zodra de 30-jarige verjaring is bereikt.  1. Pensioenspaarrekeningen

De pensioenspaarrekeningen zijn onbeschikbaar en bijgevolg gebeurt er geen overdracht naar de DCK zolang de fiscale verplichtingen die hieraan verbonden zijn niet werden voldaan (betaling roerende voorheffing).
Het fiscale aspect van de pensioenspaarrekening is essentieel om te beoordelen of de rekening onbeschikbaar is.

Zolang het geschikte moment zich niet heeft voorgedaan om aan deze fiscale verplichtingen te voldoen, moet de rekening als onbeschikbaar worden beschouwd. Immers, de voortijdige uitbetaling leidt tot een fiscaal nadeel met uitzondering van hetzij (pre)pensioen hetzij overlijden. De voortijdige uitbetaling (tenzij in genoemde 2 situaties) is een uitzondering op de regel die voorziet dat het pensioensparen (aan 16,50% of 10%) belast wordt alvorens erover te beschikken.

Concreet betekent dit dat de instelling-depositaris voor de pensioenspaarrekeningen moet rekening houden met volgende 2 sleutelmomenten, onafhankelijk van de leeftijd van de spaarder op het moment dat de rekening afgesloten werd.

1° Rekening afgesloten voor 55 jaar en betaling vanaf 60 jaar => taxatie gebeurt op 60 jaar (aan 16,5% of 10%) = meest normale situatie wanneer de spaarder de leeftijd van 60 heeft bereikt. Na taxatie op 60 jaar is de rekening beschikbaar. De titularis van de rekening kan er vrij over beschikken zonder fiscaal benadeeld te worden. Als hij geen teken van leven heeft gegeven tot de leeftijd van 65 jaar, kan aldus de rekening als slapend beschouwd worden en dient de instelling-depositaris het saldo over te dragen op de rekening van de DCK binnen de termijn voorzien in de wet. Onder het saldo wordt verstaan: of het effect of de waarde van de verkoop, gezien de wet aan de banken de keuze laat.

Rekening afgesloten vanaf 55 jaar en betaling vanaf 60 jaar => de taxatie gebeurt niet op 60 jaar, maar 10 jaar na het afsluiten van de rekening. Na deze 10e verjaardag kan de rekening als beschikbaar beschouwd worden.

Bijgevolg impliceert dit :

Als de burger naast zijn pensioenspaarrekening ook nog over andere tegoeden beschikt en deze als slapend worden beschouwd volgens de wet kunnen enkel de beschikbare tegoeden overgedragen worden naar de DCK binnen de termijn voorzien door de wet. De pensioenspaarrekening zal vervolgens overgedragen worden na betaling van de roerende voorheffing.

Als de burger enkel over een pensioenspaarrekening beschikt, begint de periode van 5 jaar (voorwaarde voor de definitie van ‘slapend) te lopen nadat aan de fiscale verplichtingen voldaan werd. De rekening zal vervolgens overgedragen worden naar de DCK na de maximale opsporingsperiode van 1 jaar.


3. Behandelen van foutieve gegevens of foutieve overgedragen fondsen nà verzending naar de DCK


3.1 In geval van een fout in de gegevens


 • Technische fout: In geval een XML-gegeven niet overeenstemt met het xsd schema, zal het systeem ‘Pandora’ automatisch en onmiddellijk een foutbericht via PAM.xml versturen naar Identifin, die deze doorzendt naar de betrokken instelling-depositaris of verzekeringsonderneming. Bijvoorbeeld een veld zonder het vereiste aantal karakters.

 • Inhoudelijke fout: In geval één van de gegevens van de SleepingCase ID niet correct is. Bijvoorbeeld een fout in het rijksregisternummer. In dit geval kan de instelling-depositaris of de verzekeringsonderneming via het bericht PandoraRevocation.xml een aanvraag sturen om het dossier met de foutieve gegevens te verwijderen.

  • Als de status van het dossier op « Actief » staat in het register van de DCK, zal de aanvraag tot verwijderen geaccepteerd worden en wordt er een PAM bericht verstuurd naar IDENTIFIN met de mededeling « OK ». Deze uitwisseling gebeurt automatisch zonder tussenkomst van de DCK.

  • Als de status van het dossier op « Closed » staat in het register van de DCK, zal de aanvraag tot verwijderen niet geaccepteerd worden en wordt er een PAM bericht verstuurd naar IDENTIFIN met de vermelding van de niet-acceptatie.

  • Na de ontvangst van het PAM bericht met een bevestiging dat het foutieve dossier verwijderd is, dient de instelling-depositaris of de verzekeringsonderneming het betrokken gecorrigeerde dossier opnieuw te versturen via een XML bericht van het type ‘Pandora’ met een nieuwe SleepingCaseIdentification.


3.2 In geval van een verschil in de overschrijving van de tegoeden met het XML-bestand:
Algemene regel ter oplossing van inhoudelijke fouten (gegevens, bedragen):

De dossierbeheerder van de DCK neemt contact op met de contactpersoon van de betrokken instelling-depositaris of verzekeringsonderneming (of omgekeerd, afhankelijk van de instantie die de fout vaststelt). Hierna identificeert de instelling-depositaris of de verzekeringsonderneming de oorzaak en beslissen beide partijen over de te kiezen rechtzetting. Deze oplossing wordt schriftelijk bevestigd. De noodzakelijke rechtzettingen (verschil betalen of terugstorten, nieuw Pandora bericht…) gebeuren door de partij die de fout kan herstellen in een termijn van ten laatste vijf werkdagen na de genoemde schriftelijke bevestiging.


De volgorde van controle en acties is al volgt:


 1. Stap1 : controle op het bedrag:

Bedrag XML= gestort bedrag

Bedrag XML> gestort bedrag

Bedrag XML< gestort bedrag

Actie

Geen actie vereist

1.Bijstorting door instelling tot bedrag XML

DCK stort verschil terug2. Eventueel stap 2

2. Eventueel stap 2

Wanneer het verschil tussen het totale bedrag van het XML-bestand en de overschrijving niet kan worden rechtgezet in onderling overleg tussen de DCK en de instelling-depositaris of verzekeringsonderneming in kwestie, zal de DCK overgaan tot revocatie van het XML-bestand. Wanneer er reeds een storting werd uitgevoerd door de instelling-depositaris of de verzekeringsonderneming zal de DCK het bedrag terugstorten op het rekeningnummer dat werd doorgegeven door de instelling-depositaris of verzekeringsonderneming.
 1. Stap2 : Aanpassen XML

XML bevat ten onrechte teveel berichten

In XML ontbraken berichten

XML bevat berichten met foutieve gegevens

Actie

1.Revocatie door de instelling van de betreffende sleepingcases

1. Nieuwe XML door instelling met de ontbrekende sleepingcases

1. Revocatie door instelling van de foutieve sleepingcases
2. DCK stort gerevoceerd bedrag terug

2. Instelling stort bedrag dat overeenstemt met deze resterende cases

2. DCK stort gerevoceerde bedrag terug


3.Nieuwe XML met correcte gegevens. Opgelet hier dient een nieuwe sleepingcase te worden aangemaakt


4.Instelling stort bedrag


VOORBEELD 1
Een instelling-depositaris verstuurt een XML-bestand voor een totaal bedrag van 3.000 euro. De DCK ontvangt twee dagen later een storting van 2.500 euro voor het bestand in kwestie. Indien de DCK het verschil vaststelt, zal de instelling-depositaris in kwestie gecontacteerd worden om de oorzaak en mogelijkheden tot rechtzetting van het verschil te bespreken. Indien de instelling-depositaris het verschil vaststelt, zal zij de DCK contacteren. De verschillende opties:

Stap1. De instelling stort het verschil van 500 euro naar DCK met als referte dezelfde MessageIdentification

Stap2. Analyse XML:

2.1. Er zit een fout in 1 of meerdere SleepingCase(s). De foutieve SleepingCase(s) moeten gerevoceerd worden. De DCK zal het bedrag van die SleepingCase(s) daarna terugstorten met in de mededeling de MessageIdentification van het revocatiebestand. De instelling-depositaris kan de gegevens opnieuw versturen in een nieuw XML-bestand (met nieuwe MessageIdentification en nieuwe SleepingCaseIdentification). Vervolgens dient zij het bedrag van het nieuwe XML-bestand te storten met in de mededeling de nieuwe MessageIdentification.


2.2 Er werden per vergissing te veel SleepingCase(s) opgenomen in het XML-bestand. In dat geval dient de instelling-depositaris deze overtallige SleepingCase(s) te revoceren en DCK stort het bedrag terug.


  1. De XML is correct: er dient geen verdere actie ondernomen te worden


VOORBEELD 2
Een verzekeringsonderneming verstuurt een XML-bestand voor een totaal bedrag van 5.000 euro. De DCK ontvangt twee dagen later een storting 6.000 euro voor het bestand in kwestie. Indien de DCK het verschil vaststelt, zal de verzekeringsonderneming in kwestie gecontacteerd worden om de oorzaak en mogelijkheden tot rechtzetting van het verschil te bespreken. Indien de verzekeringsonderneming het verschil vaststelt, zal zij de DCK contacteren. De verschillende opties:
Stap1. DCK stort het teveel gestorte bedrag (1.000 euro) terug
Stap2. Analyse XML
2.1Er zit een fout in 1 of meerdere SleepingCase(s) (bijvoorbeeld in het bedrag). In dat geval zal de verzekeringsonderneming de foutieve SleepingCase(s) moeten revoceren. De DCK zal het bedrag van die SleepingCase(s) vervolgens terugstorten met in de mededeling de MessageIdentification van het revocatiebestand. De instelling-depositaris kan de gegevens opnieuw versturen in een nieuw XML-bestand (met nieuwe MessageIdentification en nieuwe SleepingCaseIdentification). Vervolgens dient zij het bedrag van het nieuwe XML-bestand te storten met in de mededeling de nieuwe MessageIdentification.
2.2.Er werden per vergissing te weinig SleepingCase(s) opgenomen in het XML-bestand. Indien de verzekeringsonderneming de ontbrekende SleepingCase(s) alsnog wil doorsturen, dient dit te gebeuren in een nieuw XML-bestand met een nieuwe MessageIdentification.. Vervolgens moet het bedrag van dat bestand gestort worden met in de mededeling de MessageIdentification van het nieuwe XML-bestand.
2.3.De XML is correct: er is geen verdere actie vereist
Praktische werkwijze voor vaak voorkomende problemen:

- OBAN: het systeem laat geen OBAN toe; deze kan thans in het vak “CaseComments” ingevuld worden- Indien de exacte geboortedatum niet gekend is: In dit geval dient men JJJJ/01/01 in te geven als geboortedatum met vermelding van de volgende mededeling in het vak opmerkingen: “Behoudens het jaartal is de geboortedatum van de betrokken persoon louter indicatief”,zodat het formaat gerespecteerd werd”.
4. Planning en timing van de overdracht van de gegevens en de fondsen • De overdrachten van slapende effectenrekeningen: van deze datum wordt u later in kennis gesteld. • De stock van de geldrekeningen van instellingen-depositaris (deze die al langer dan 5 jaar sliepen bij de inwerkingtreding van de wet op 07/08/2008) worden overgedragen aan de DCK in 4 schijven van 25% op jaarbasis. Meer bepaald in volgende fasen:  • Fase 1: uiterlijk op 7/8/2010 - 25% van de stock

  • Fase 2: uiterlijk op 7/8/2011 – volgende 25 % van de stock

  • Fase 3: oorspronkelijk uiterlijk op 7/8/2012 – volgende 25 % van de stock

  • Fase 4: oorspronkelijk uiterlijk op 7/8/2013 – laatste 25 % van de stockNaar aanleiding van de beslissing van de DCK om vanaf 22 juni 2012 geen nieuwe XML-bestanden meer te aanvaarden, is het voor de instellingen-depositaris onmogelijk om de uiterlijke datum in fase 3 en 4 te respecteren. De DCK zal daarom de procedure opstarten om deze uiterlijke data in de wetgeving aan te passen. De nieuwe einddata van fase 3 en 4 zullen zo snel mogelijk worden meegedeeld aan alle partijen.


 • De verzekeringsondernemingen maken de gegevens en – waar mogelijk – eveneens de slapende tegoeden over uiterlijk op 7/8/2011 voor de verzekeringsovereenkomsten die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet (7/8/2008) slapende verzekeringsovereenkomsten zijn of het zullen worden binnen een termijn van één jaar vanaf 7/8/2008, en die ondanks de opsporingsprocedure geen tussenkomst van de begunstigde hebben uitgemaakt ten laatste op 7/8/2011. • De instelling-verhuurder maakt de gegevens van nieuwe slapende safes over vanaf de startdatum van de “Productie” van Identifin die zal worden meegedeeld door Identifin (streefdatum eind januari in functie van de tests sinds 5 januari 2010).
  Dit gebeurt steeds per XML.
  In afwachting van de wet die het lot van de slapende safes ten gronde regelt is er geen regeling van de stock. • De instellingen-depositaris en de verzekeringsondernemingen die volledig geautomatiseerd werken, voeren de overdracht van de tegoeden uit max. 5 bankwerkdagen na de overdracht van de ermee overeenstemmende gegevens. De overdracht van een slapend tegoed gebeurt bij voorkeur nádat u het PAM-ontvangstbericht hebt bekomen (om te vermijden dat er een tegoed wordt overgemaakt aan de DCK, terwijl er een foutief element zit in het overeenstemmend dossier). • De instellingen-depositaris en de verzekeringsondernemingen die niet volledig geautomatiseerd werken dragen geen gegevens, effecten en tegoeden over op de laatste vijf bankwerkdagen van de maanden maart, juni, september en december van elk jaar.
  In alle gevallen gebeurt de overdracht van de tegoeden max. 5 bankwerkdagen na de transfert van de ermee overeenstemmende gegevens.


 • De DCK kan eveneens ten uitzonderlijke titel de schorsing vragen van de overdracht van de tegoeden gedurende een periode van maximum 1 maand, met het oog op de koppeling ervan met de gegevens ontvangen door de beheerders van effecten en deviezen. De verplichting van de instellingen-depositaris en de verzekeringsondernemingen om de wettelijke termijnen na te leven, heeft evenwel voorrang op de mogelijkheid van de Kas om de overdracht van de slapende tegoeden te schorsen.


4bis. Aan derden opgelegde verplichtingen in het kader van de successieregeling
Bij een overdracht van slapende tegoeden op naam van een overleden titularis (bij gebrek aan identificeerbare erfgenamen) aan de DCK, is de bank/ instelling-depositaris gehouden tot de kennisgevingen bedoeld in de artikelen 96-98 W. Succ. Deze kennisgeving werkt onmiddellijk bevrijdend in het kader van de Wet Successierechten, doch doet geen afbreuk aan de aan andere verplichtingen die opgelegd zijn aan de instelling-depositaris in het kader van de wetgeving op de slapende rekeningen.
Wanneer deze tegoeden op latere datum worden vrijgegeven aan de eventuele erfgerechtigden, rust deze verplichting tot kennisgeving aan de administratie op de DCK.
Ingevolge art.160 van de Programmawet van 29 maart 2012 kan wie een vrijgave van tegoeden op naam van een overledene doet conform artikel 1240 bis BW persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden zijn tot het voldoen van de fiscale en sociale verplichtingen, indien er voorafgaand aan deze vrijgave niet werd voldaan aan de opgelegde kennisgevingsverplichting.
De overdracht van slapende tegoeden door de financiële instellingen aan de DCK conform de wetgeving op de slapende tegoeden is niet te begrijpen als een vrijgave van de tegoeden aan de erfgenamen van de overleden titularis conform artikel 1240bis BW en geeft dus geen aanleiding tot deze verplichte kennisgevingen.
Deze verplichtingen gelden eveneens voor de DCK, zodat zij bij de daadwerkelijke vrijgave van deze tegoeden aan de rechthebbenden hier zorg voor zal dragen.
5. Bewaring.
5.1. Overgedragen slapende tegoeden


 • De informatie over de slapende tegoeden die aan de DCK worden overgedragen worden door de instellingen-depositaris en verzekeringsondernemingen 10 jaar bewaard.

Zij bewaren eveneens de informatiegegevens betreffende de transfert van de gegevens en van de overgedragen fondsen gedurende 10 jaar.


 • Instellingen-depositaris houden de verzegelde omslag van de slapende koffers gedurende minimum 10 jaar in hun bezit. Art.23, 2°

.

5.2. Geregistreerde slapende tegoeden bij DCK


 • Overgedragen gegevens en tegoeden bij de DCK worden nog 30 jaar bewaard vanaf de ontvangst ervan door de DCK.

 • De gegevens van de slapende safes worden gedurende 10 jaar bewaard.vanaf de ontvangst van de gegevens door de DCK.5.3. Behandelde dossiers omtrent slapende tegoeden bij DCK


 • De slapende dossiers waarvoor een aanvraag tot uitbetaling door een titularis/rechthebbende wordt ingediend worden bewaard gedurende 30 jaar vanaf de aanvraag.
 • Vragen om inlichtingen of vragen tot uitbetaling waarvoor geen slapend tegoed bestaat bij de DCK op het ogenblik van de inlichting/vraag worden niet gearchiveerd.

6. Confidentialiteitsprincipes
Voor alle betrokken partijen vermeld in deze richtlijnen geldt dat de informatie over de overgedragen slapende tegoeden en de erop betrekking hebbende gegevens volstrekt confidentieel dient behandeld te worden.
7. Technische problemen van de applicatie:
In geval van technische problemen kan contact opgenomen worden met de ICT-helpdesk.

Zie hiervoor de nota XML.


8. Interne communicatie en rapportering
Alle partijen, vertegenwoordigd door de contactpersonen zoals vermeld in punt 1.3.1, verbinden er zich toe om op regelmatige basis (bijv. trimestrieel) te overleggen over de stand van zaken en mogelijke knelpunten. Elke partij zorgt ervoor dat de noodzakelijke informatie, gegevens en contactpersonen steeds beschikbaar zijn voor een goed beheer en afhandeling van de slapende tegoeden.
9. Bijlagen


 • Wetgeving:
  - Wet van 24 juli 2008 – hoofdstuk V: Slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten (BS 7 augustus 2008)
  - KB van 14 november 2008 tot uitvoering van de art. 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van genoemde wet. (BS 19 november 2008)
  - KB eveneens van 14 november 2008 tot uitvoering van de art. 28, 32, 38 en 45 van genoemde wet. (BS 19 november 2008)
  - KB van 30 december 2009 tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 (BS 7 januari 2010).
  - Wet houdende fiscale en diverse bepalingen van 21 december 2009 – hoofdstuk 6: Wijziging van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) (BS 31 december 2009).
  - KB van 17 december 2009 tot wijziging van KB nr 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de Wet van 31 juli 1934 en het voornoemde KB van 14 november 2008. • Nota ‘structuur XML’ – oktober 2012 – v.1.5
 • Nota ‘structuur XML voor effecten indien waarde minder dan 20 euro


10. Raadpleging van Register en teruggave aan rechthebbenden


 • Zie http://slapenderekeningen.be/nl/DormantAccounts.htm

DCK houdt geen rekening met de desiderata van de klant inzake vrijstelling roerende voorheffing, voorkeur van uitbetaling coupons in euro voor effecten uitgedrukt in deviezen,…. Er is immers geen overeenkomst tussen de DCK-klant. Indien later de klant terugbetaald wordt door de DCK, kan hij zich achteraf nog tot de fiscus wenden met een verzoek tot terugbetaling van voorheffing. De coupons van de effecten in deviezen worden in hetzelfde devies uitgedrukt.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina