Rijkswaterstaat Water, Verkeer en LeefomgevingDovnload 26.59 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte26.59 Kb.

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Bodem+
Lange Kleiweg 34

Postbus 7007

2280 KA Rijswijk


T +31 88 602 53 50

www.bodemplus.nl

bodemplus@rws.nl

SGS Nederland B.V.

T.a.v. de heer R. Herman

Postbus 78

4430 AB 'S-GRAVENPOLDER

Rijswijk, 18-12-2014Ref: Boe/Bssa/7308/19918-17:00

Betreft: project Laboratoriumgrond SGS, ZL

Geachte heer Herman,


Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvraag van 16-12-2014 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor een partij die bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend is onder nummer 19918.
Onderhavig besluit heeft betrekking op een prognose van 10 ton te storten grondmonsters met verpakkingsmateriaal (glas, polyethyleen, aluminium, etc) van milieulaboratorium SGS Belgium N.V. gelegen aan de Spoorstraat 12 te ’s Gravenpolder in de periode 01-01-2015 tot en met 31-12-2015.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

dr. ir. R.H.B. Kersten

Afdelingshoofd Bodem+

Bijlagen:

Besluit


Aanvullende informatie

Relatie-, project- en adviseursgegevens

Partijgegevens


Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van 18-12-2014 op de aanvraag van SGS Belgium N.V. om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).


De minister van Infrastructuur en Milieu, gezien:

 • de aanvraag van SGS Belgium N.V. van 16-12-2014 met kenmerk 20140410wko om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond;

 • de bij de aanvraag overgelegde stukken, waaronder:

 • het overzicht van afgevoerde hoeveelheden laboratoriumgrond door SGS naar Stortplaats Midden-Zeeland in de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2014 (SGS Belgium N.V.);

 • de resultaten van het door de directie RWS Leefomgeving Bodem+, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerde onderzoek.

gelet op: • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

 • de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006;

 • het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013;

overwegende: • dat het betreft de partij van 10 ton, bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend onder nummer 19918, behorend bij project Laboratoriumgrond SGS, zoals omschreven in de bijlagen 'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond betreft, blijkt dat: • de partij grondmonsters met verpakkingsmateriaal (glas, polyethyleen, aluminium, etc) betreft van het milieulaboratorium SGS Belgium N.V. die vrij zal komen in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2015;

 • de partij bestaat uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;

 • de partij circa 25% bodemvreemd materiaal bevat;

 • er derhalve sprake is van een partij grond;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij verontreinigde grond reinigbaar of koud immobiliseerbaar is, blijkt dat: • dat uit de aanvraag blijkt dat het een partij verpakte en verontreinigde grondmonsters betreft;

 • in artikel 12a van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 is vastgesteld dat verpakte grondmonsters aangemerkt worden als niet-reinigbare en niet-immobiliseerbare grond omdat:

 • grondmonsters verpakt zitten in monsterpotten en/of emmers, waardoor het niet mogelijk is de gemiddelde samenstelling van de partij te bepalen door een representatieve partijkeuring;

 • het ongeacht de fysische of chemische samenstelling van de partij het milieuhygiënisch niet wenselijk is dat partijen grondmonsters worden gerecycled en terugkeren in de grondketen.


BESLUIT:
I. Dat de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partij wordt verleend.
II. Dit besluit zal twee weken na dagtekening worden gepubliceerd op de internetpagina www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus.

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

De Minister van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.
Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.
Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

dr. ir. R.H.B. Kersten

Afdelingshoofd Bodem+Aanvullende Informatie

Dit besluit is een verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is verleend rust er geen verbod op het ter stort afgeven van deze partij aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op het moment van het ter stort afgeven aan een inrichting dient de originele verklaring te worden overgelegd.


Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.
Indien er meer verontreinigde grond wordt aangeboden dan in deze verklaring staat vermeld, valt het meerdere niet onder de afgegeven verklaring tenzij voor het meerdere een aanvullende verklaring is afgegeven. Voor een overschrijding van minder dan 10% is geen aanvullende verklaring nodig, mits deze overschrijding niet meer betreft dan 500 ton. Op het moment dat de niet reinigbare en niet koud immobiliseerbare verontreinigde grond ter stort wordt afgegeven aan een inrichting dient de actuele originele verklaring te worden overlegd.
Indien tijdens de uitvoering een overschrijding van de hoeveelheid dreigt te ontstaan, dan is het aan te bevelen om de extra hoeveelheid apart te houden voor eventueel aanvullend onderzoek ten behoeve van een nieuwe aanvullende verklaring. Met name is dit aan de orde voor verklaringen die op in-situ bodemonderzoek zijn gebaseerd. Verschillende stortplaatsen bieden de mogelijkheid om partijen tijdelijk in depot te nemen ten behoeve van nader aanvullend onderzoek.
De authenticiteit van deze verklaring kunt u verifiëren via de website van directie RWS Leefomgeving Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online.
Relatiegegevens

Nummer 1980

Naam SGS Nederland B.V.

Postadres Postbus 78

4430 AB 'S-GRAVENPOLDER

Bezoekadres Spoorstraat 12

4431 NK 'S-GRAVENPOLDER

Land Nederland

Telefoon 0113-319000

Fax 0113-319299

Contactpersoon de heer W. Kok

Doorkiesnummer 0133-319251Projectgegevens

Nummer 7308

Naam Laboratoriumgrond SGS

Adres Spoorstraat 12

4431 NK 'S GRAVENPOLDER

Contactpersoon de heer W. Kok

Telefoon 0113-319000

Doorkiesnummer 0113-319211

Fax 0113-319299


Projectadviseur


Nummer 1980

Naam SGS Nederland B.V.

Postadres Postbus 78

4430 AB 'S-GRAVENPOLDER

Bezoekadres Spoorstraat 12

4431 NK 'S-GRAVENPOLDER

Telefoon 0113-319000

Fax 0113-319299

Contactpersoon de heer W. Kok

Doorkiesnummer 0113-319251


Partijgegevens

Partijnummer 19918

Aanmeldingsdatum 16-12-2014

Geraamde hoeveelheid circa 10 ton (prognose)

Materiaal sterk siltig zand tot zwak zandige leem (22)

Vermoedelijke leverdatum 01-01-2015 tot en met 31-12-2015

Boe/Bssa/7308/19918-17:00 Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina