Rijkswaterstaat Water, Verkeer en LeefomgevingDovnload 48.17 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte48.17 Kb.

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Bodem+
Lange Kleiweg 34

Postbus 7007

2280 KA Rijswijk


T +31 88 602 53 50

www.bodemplus.nl

bodemplus@rws.nl

VanderHelm Milieubeheer BV

T.a.v. de heer M.H.A. den Duijn

Nobelsingel 2

2652 XA BERKEL EN RODENRIJS

Rijswijk, 17 november 2014Ref: Boe/Bssa/8379/19877-15:43

Betreft: project 't Haantje achter 25f Rijswijk, ZH

Geachte heer Den Duijn,


Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvraag van 12 november 2014 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor een partij die bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend is onder nummer nummer 19877.
Onderhavige partij is vrijgekomen bij bodemsaneringswerkzaamheden op de locatie ’t Haantje ter hoogte van nummer 25f te Rijswijk. De partij is op de ontgravinglocatie in tussendepot opgeslagen en gekeurd. Het betreft de partij door u gecodeerd RYHA141133.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

dr. ir. R.H.B. Kersten

Afdelingshoofd Bodem+

Bijlagen:

Besluit


Aanvullende informatie

Relatie-, project- en adviseursgegevens

Partijgegevens


Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van 17 november 2014 op de aanvraag van VanderHelm Milieubeheer BV om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).


De minister van Infrastructuur en Milieu, gezien:

 • de aanvraag van VanderHelm Milieubeheer BV van 12 november 2014 zonder kenmerk om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond;

 • de bij de aanvraag overgelegde stukken, waaronder:

 • het formulier “Aanvraag verklaring verontreinigde grond” d.d. 12 november 2014;

 • de rapportage “Partijkeuring grond ter plaatse van ’t Haantje achter 25f te Rijswijk”, (VanderHelm Milieubeheer BV, projectcode RYHA141133, 12 november 2014);

 • de resultaten van het door de directie RWS Leefomgeving Bodem+, namens de minister van Infrastructuur en Milieu, uitgevoerde onderzoek.

gelet op: • het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

 • de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006;

 • het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, zoals gewijzigd op 1 januari 2013;

overwegende: • dat het betreft de partij van 1.215 m3 / 1.944 ton, bij de directie RWS Leefomgeving Bodem+ bekend onder nummer 19877, behorend bij project 't Haantje achter 25f Rijswijk, zoals omschreven in de bijlagen 'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond betreft, blijkt dat: • de partij is vrijgekomen bij bodemsaneringswerkzaamheden op de locatie ’t Haantje ter hoogte van nummer 25f te Rijswijk;

 • de partij bestaat uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;

 • de partij op de ontgravinglocatie in tussendepot is opgeslagen en gekeurd;

 • de partij circa 15% bodemvreemd materiaal bevat;

 • er derhalve sprake is van een partij grond;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond verontreinigd is: • de partij is beoordeeld als niet herbruikbaar onder het generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit, vanwege in ieder geval een overschrijding van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse Industrie voor de parameters koper en lood;

 • de partij is beoordeeld als ernstig verontreinigd vanwege in ieder geval een overschrijding van de interventiewaarde voor de parameters koper en lood;

overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij verontreinigde grond reinigbaar of koud immobiliseerbaar is, blijkt dat: • bij reiniging komen meer dan 20% te storten reststoffen vrij;

 • de partij is om economische redenen beoordeeld als niet reinigbaar, aangezien de reinigingskosten meer dan € 50,00 per ton zullen bedragen;

 • de partij is om technische redenen beoordeeld als niet koud immobiliseerbaar, vanwege de hoge lutum- en slibgehalten;

 • de partij kan niet binnen 5 jaar gereinigd of koud geimmobiliseerd worden;

 • dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond reinigbaar of koud immobiliseerbaar is, blijkt dat het een partij ernstig verontreinigde grond betreft die niet tot een nuttig toepasbaar product is te reinigen of koud is te immobiliseren.BESLUIT:
I. Dat de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partij wordt verleend.
II. Dit besluit zal twee weken na dagtekening worden gepubliceerd op de internetpagina www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus.

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift richten aan:

De Minister van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.
Het bezwaar bevat tenminste:

1. De naam en adres van de indiener.

2. De dagtekening.

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

4. De gronden van het bezwaar.
Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te worden aangetekend.
De minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze

dr. ir. R.H.B. Kersten

Afdelingshoofd Bodem+Aanvullende Informatie

Dit besluit is een verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is verleend rust er geen verbod op het ter stort afgeven van deze partij aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op het moment van het ter stort afgeven aan een inrichting dient de originele verklaring te worden overgelegd.


Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te plegen.
Indien er meer verontreinigde grond wordt aangeboden dan in deze verklaring staat vermeld, valt het meerdere niet onder de afgegeven verklaring tenzij voor het meerdere een aanvullende verklaring is afgegeven. Voor een overschrijding van minder dan 10% is geen aanvullende verklaring nodig, mits deze overschrijding niet meer betreft dan 500 ton. Op het moment dat de niet reinigbare verontreinigde grond ter stort wordt afgegeven aan een inrichting dient de actuele originele verklaring te worden overlegd.
Indien tijdens de uitvoering een overschrijding van de hoeveelheid dreigt te ontstaan, dan is het aan te bevelen om de extra hoeveelheid apart te houden voor eventueel aanvullend onderzoek ten behoeve van een nieuwe aanvullende verklaring. Met name is dit aan de orde voor verklaringen die op in-situ bodemonderzoek zijn gebaseerd. Verschillende stortplaatsen bieden de mogelijkheid om partijen tijdelijk in depot te nemen ten behoeve van nader aanvullend onderzoek.
De authenticiteit van deze verklaring kunt u verifiëren via de website van directie RWS Leefomgeving Bodem+ onder de rubriek Verklaringen Online.
Relatiegegevens

Nummer 3014

Naam Gemeente Rijswijk

Afdeling Programmabureau Rijswijk Buiten

Postadres Postbus 5305

2280 HH RIJSWIJK (ZH)

Bezoekadres Van Rijnweg 1b

2286 KC RIJSWIJK (ZH)

Telefoon 070-3261000

Fax 070-3261020

Contactpersoon de heer R. Knobbe

Doorkiesnummer 070-3261975Projectgegevens

Nummer 8379

Naam 't Haantje achter 25f Rijswijk

Adres 't Haantje achter 25f

2288 CX RIJSWIJK

Contactpersoon de heer R. Knobbe

Telefoon 070-3261000

Doorkiesnummer 070-3261975

Fax 070-3261020


Projectadviseur


Nummer 2428

Naam VanderHelm Milieubeheer BV

Afdeling Bodem

Postadres Nobelsingel 2

2652 XA BERKEL EN RODENRIJS

Bezoekadres Nobelsingel 2

2652 XA BERKEL EN RODENRIJS

Telefoon 010-2492460

Fax 010-2492470

Contactpersoon de heer M.H.A. den Duijn


Partijgegevens

Partijnummer 19877 (uw nummer: RYHA141133)

Aanmeldingsdatum 12 november 2014

Geraamde hoeveelheid 1.215 m3 / 1.944 ton

Materiaal sterk zandige tot zwak siltige klei (32)

Vermoedelijke leverdatum 01-12-2014
Gehalte

Acceptatiegrenzenminimaal

maximaal

Vocht

28%Organische stof

7%

7%
Puin

ca.5%
20%

Overig afval

ca.10%
30%

Lutum

23%

23%
< 63 µm

75%CaCO3 6%

pH 7,3


Verontreinigingen (mg/kg d.s.):


VerontreinigingType

Omschrijving

Conc.


115

Cobalt

14


120

Nikkel

36


125

Koper

180


130

Zink

600


145

Molybdeen

2,3


150

Cadmium

1,1


165

Barium

360


170

Kwik

2,1


180

Lood

645


435

PAK-10 (VROM)

16,2


545

PCB's (totaal)

0,0049


835

Minerale olie

30

Boe/Bssa/8379/19877-15:43 Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina